Jaarverslag 2013

Page 1

Borgen en ontwikkelen Jaarverslag 2013

het leervermogen van Groningen

1


Borgen en ontwikkelen Jaarverslag 2013


Inhoud

Voorwoord

5

Hoofdstuk 1 Over O2G2

7

Hoofdstuk 2 Onderwijs en Kwaliteit: Meten en verbeteren

11

Hoofdstuk 3 HRM: Talent ontwikkelen

17

Hoofdstuk 4 Huisvesting en facilitaire zaken: Omvangrijke projecten

23

Hoofdstuk 5 ICT: Fundament voor de toekomst

29

Hoofdstuk 6 FinanciĂŤn: Investeren in kwaliteit

33

Hoofdstuk 7 OG2G: In projecten en de media

35

3


Borgen en ontwikkelen

Borgen en ontwikkelen Jaarverslag 2013


voorwoord

Sinds de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in Groningen in 2010 hebben we veel geïnvesteerd in verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en in de opbouw van een slagvaardige en financieel gezonde organisatie. Wat is bereikt moeten we nu borgen. Vandaaruit zullen we de organisatie verder ontwikkelen. Ook in 2013 hebben we daar concrete stappen in gezet. Om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren, hebben we de vaardigheidsmeter geïntroduceerd, een instrument gericht op de ontwikkeling van vaardigheden van leerkrachten in het basisonderwijs. We zijn doorgegaan met interne auditing en de O2G2 Academie krijgt een steeds sterkere plek binnen onze organisatie. Een positieve ontwikkeling was de zeer goed bezochte zomerschool die we in 2013 voor het eerst organiseerden, in samenwerking met onder andere SKSG Kinderopvang en IMC Weekendschool. In het voortgezet onderwijs waren er verschillende bijzondere gebeurtenissen. Zo wonnen leerlingen van het Praedinius Gymnasium het ‘Jongeren Lagerhuis 2012-2013’. Oud-leerling en meervoudig zwemkampioen Ranomi Kromowidjojo werd een van de nieuwe ambassadeurs van onze Topsport Talentschool, het H.N. Werkman College. Het Zernike Junior College in Zuidlaren won de jaarlijkse Energy Challenge met het plan ‘Zuinig Zernike’. En de vestiging Kamerlingh Onnes van het Reitdiep College vierde de start van het 150e schooljaar. In 2013 rondden we twee fusies af: de Vlint en de Annie M.G. Schmidtschool vormen nu de Sterrensteen. De Dijk en de Doefmat heten voortaan samen de Expeditie. OBS Joseph Haydn ontving het predicaat Excellente School. De overdracht van het vmbo van het Noorderpoort naar het Zernike werd formeel afgerond en we reorganiseerden het ondersteuningsbureau. We startten diverse nieuwbouwprojecten. En er waren bestuurlijke veranderingen. Eind 2013 werd duidelijk dat beide leden van het College van Bestuur – Marita Schreur en Teunis Wagenaar - zouden vertrekken. In 2014 zullen de ontstane vacatures worden ingevuld. Op 9 september 2013 staat op De Petteflet de tijd stil. Twee leerlingen en hun jongere broertje worden om het leven gebracht. Onbeschrijflijk verdriet voor de achterblijvende familie. Een schok voor leerlingen, ouders, leerkrachten, en medewerkers. Met elkaar zijn we diep geraakt. Een gebeurtenis die een schaduw werpt over alles wat in 2013 bij O2G2 gebeurde. Zo was 2013 een bewogen jaar, met veel verschillende gezichten. Dit jaarverslag wil er een beeld van geven.

Rob Vinke, wnd. voorzitter College van Bestuur

5


Wij maken ons elke dag hard voor de ontwikkeling van onze leerlingen door kwalitatief hoogstaand onderwijs. Een taak waar wij trots op zijn!

Borgen en ontwikkelen Jaarverslag 2013


Hoofdstuk 1

Over O2G2

7


Onze missie O2G2 biedt iedere leerling kwalitatief hoogstaand en innovatief onderwijs. Het onderwijs stelt leerlingen in staat hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Visie Openbaar Onderwijs Groep Groningen is verantwoordelijk voor het gehele primair, speciaal en voortgezet openbaar onderwijs in de stad Groningen. Elk kind en elke ouder moet binnen het openbaar onderwijs in Groningen een plek kunnen vinden, die past bij de talenten en ontwikkelingsmogelijkheden van het individuele kind. Om dat te kunnen waarmaken rust onze visie op de volgende uitgangspunten: • Eenheid in verscheidenheid • Samenwerking • Het nemen en geven van verantwoordelijkheid • Slagvaardig • Onderwijs staat centraal

Onze kernwaarden Onze kernwaarden laten zien dat het de mensen zijn die de identiteit van een openbare school zichtbaar maken: rectoren en directeuren, leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en de leerlingen zelf. 1. Verbindend: het openbaar onderwijs verbindt zich aan de maatschappelijke omgeving waarin het werkt. Het maakt zichtbaar wat een school doet, welke resultaten deze bereikt en welke maatschappelijke bijdrage de school levert. 2. Betekenisvol: binnen het openbaar onderwijs kan iedereen zelf betekenis geven aan zijn leven. Het onderwijs respecteert daarom verschillen tussen mensen, achtergronden en levens beschouwingen. 3. Ontwikkelingsgericht: iedereen is welkom. Het openbaar onderwijs biedt ruimte aan iedere leerling en aan iedere medewerker om zijn talenten te ontwikkelen, zich te ontplooien en daar bij zijn of haar eigen en unieke karakter vorm te geven.

Onze kernactiviteiten Elke ouder kan zijn of haar kind op het openbare onderwijs plaatsen, ongeacht levensbeschouwing, handicap of milieu. Die verschillen zijn juist een bron van inspiratie en kwaliteit van ons onderwijs. Kernpunt in ons beleid is dat we positief staan ten opzichte van integratie van kinderen met een beperking. Op onze scholen is dit mogelijk, maar de school bepaalt zelf voor elke individuele leerling of het daadwerkelijk kan.

Borgen en ontwikkelen Jaarverslag 2013


Organogram Het College van Bestuur zorgt voor de dagelijkse aansturing van het ondersteuningsbureau en de scholen. De Raad van Toezicht ziet toe op de gang van zaken van de organisatie.

Raad van Toezicht College van Bestuur

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (PO/VO)

Ondersteuningsbureau

Basisonderwijs

Speciaal onderwijs

Beijumkorf Bekenkampschool Boerhaaveschool Borgmanschool Brederoschool S.J. Bouma school De Driebond De Expeditie Joseph-Haydnschool Karrepad Petteflet Oosterhoogebrugschool De Pendinghe De Ploeg De Starter De Sterrensteen De Swoaistee De Vuurtoren De Meander De Feniks

Groninger Buitenschool W.A. van Lieflandschool Mytylschool

Voortgezet onderwijs

H.N. Werkman College Zernike College Reitdiep College Praedinius Gymnasium Heyerdahl College

9


Jan de Jeu Voorzitter Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van O2G2 is – zo staat op de website – de ‘critical friend’ van het College van Bestuur. Daar heeft de raad het de afgelopen jaren behoorlijk druk mee gehad. Voorzitter Jan de Jeu: ‘We hebben vanaf de start in de turbostand gewerkt. Er was zoveel aan de orde, dat we eigenlijk te dicht op de organisatie zaten om goed in onze rol te komen. Nu is het tijd om de bestuurlijke afstand te vergroten en de contacten met stakeholders en medezeggenschap te versterken. Zo komen we stap voor stap terecht in normaler vaarwater.’

Vliegende start Toen Jan de Jeu op 1 januari 2010 – net als de overige leden van de Raad van Toezicht – aantrad, verwachtte hij een vliegende start voor O2G2. ‘We hadden de indruk dat over alles goed was nagedacht, er waren jaren van voorbereidingen aan de verzelfstandiging voorafgegaan. Daardoor waren we optimistisch gestemd’, zegt hij. Maar al snel kwamen de eerste lijken uit de kast: de financiële situatie bleek zeer zwak, er was nauwelijks een kwaliteitsbeleid, er moest worden gereorganiseerd. Ook voor de Raad van Toezicht braken tropenjaren aan om orde op zaken te stellen. Vanaf 2013 begint er meer rust te komen in de organisatie. Jan de Jeu: ‘De eerste taak van het College van Bestuur was om het huis op orde te brengen. Dat is behoorlijk ver gevorderd nu. Er is een begrotingscyclus opgebouwd en er wordt steeds meer gestuurd op uitkomsten. De organisatie komt langzamerhand ‘in control’. Ook het kwaliteitsbeleid begint meer vorm te krijgen. We worden niet zomaar meer verrast door incidenten. Er is een kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld dat nu van onderop uit de organisatie moet worden geborgd. En ten derde zijn we nu zo ver dat we antwoord kunnen gaan geven op de vraag wat voor organisatie we willen zijn. Hoe zorg je voor herkenbare scholen, met een gezonde schaalgrootte, verspreid over de stad? Het College van Bestuur doet dat uiteraard samen met de mensen in de organisatie en in goed overleg met de gemeente.’

Saamhorigheid De Raad van Toezicht komt in ieder geval zes keer per jaar bij elkaar voor regulier overleg. Bovendien gaan de leden tenminste één keer per jaar in tweetallen bij de scholen op bezoek. De afgelopen jaren kwam daar, zeker voor de voorzitter, veel extra overleg bij vanwege alle onvoorziene omstandigheden. Heeft Jan de Jeu niet een beetje spijt gehad van zijn voorzitterschap? ‘Nee hoor’, zegt hij, ‘je bent lid van de Raad van Toezicht in goede én in moeilijke tijden. Dat hoort erbij. Maar ik hoop wel dat de komende jaren de nadruk wat minder komt te liggen op ingewikkelde zaken, zodat we meer bezig kunnen zijn met de mooie dingen die bij O2G2 gelukkig ook gebeuren. Elke dag gaan duizenden kinderen in Groningen met plezier naar het openbaar onderwijs. Ze krijgen les van betrokken en enthousiaste docenten en leerkrachten. In moeilijke tijden is er veel saamhorigheid. Daarop kunnen we de komende jaren positief voortbouwen.’

Borgen en ontwikkelen Jaarverslag 2013


Hoofdstuk 2

Onderwijs en kwaliteit

meten en verbeteren

11


Prestaties verder verbeteren Leerlingen en ouders die kiezen voor een van de scholen van O2G2 – of dat nu een basisschool is of een school voor speciaal of voortgezet onderwijs – moeten ervan verzekerd kunnen zijn dat zij daar onderwijs van goede kwaliteit genieten. We werken er hard aan om de kwaliteit van het onderwijs op al onze scholen op orde te hebben. Doel is dat alle scholen niet alleen voldoen aan de inspectienormen, maar dat zij op of boven het gemiddelde presteren van de schoolgroep waartoe zij behoren. In 2013 heeft de O2G2 Academie meer vorm gekregen en is in het basisonderwijs de vaardigheidsmeter ingevoerd. Via dat instrument krijgen leerkrachten inzicht in waar zij goed in zijn en welke punten nog verder ontwikkeld kunnen worden. Daarop kunnen zij zich dan gericht gaan trainen. De inspectienormen vormen het uitgangspunt bij de vaardigheidsmeter. In 2013 is ook een pilot uitgevoerd met de plaatsingswijzer. Die is erop gericht om ervoor te zorgen dat leerlingen uit groep 8 in het voortgezet onderwijs precies op de plek terechtkomen die het best bij hen past. De plaatsingswijzer gaat uit van de citoresultaten van de leerling in de laatste drie jaar van de basisschool. Het advies van de basisschool is daarop gebaseerd. Vanaf het schooljaar 2014-2015 gaan alle O2G2-basisscholen werken met de plaatsingswijzer.

Passend onderwijs O2G2 is zich in 2013 verder gaan voorbereiden op de introductie van passend onderwijs per 1 augustus 2014. Vanaf die datum zijn scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

O2G2 wil iedere leerling onderwijs op maat bieden. Met extra aandacht voor leerlingen die dat nodig hebben vanwege bepaalde achterstanden, individuele leer- of gedragsproblemen of een handicap. Ons doel daarbij is leerlingen zoveel mogelijk te laten opgroeien te midden van hun leeftijdsgenoten in hun eigen woonomgeving. 1-zorgroute We bereiden ons onder andere voor op passend onderwijs via de 1-zorgroute. Die is in 2013 op alle basisscholen ingevoerd. Met de 1-zorgroute streven we na dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vroegtijdig gesignaleerd en adequaat begeleid worden.

Samenwerkingsverband 20.01 In 2013 is het bestuur van het nieuwe regionale samenwerkingsverband 20.01 van start gegaan. O2G2 maakt deel uit van het dagelijks bestuur. Ook zijn in het verslagjaar drie werkgroepen gevormd: Basisondersteuning, Arrangeren en Dekkend onderwijscontinuüm. In deze werkgroepen zitten mensen uit de hele provincie en uit alle lagen van de onderwijsorganisatie. O2G2 heeft vertegenwoordigers in alle werkgroepen.

Borgen en ontwikkelen Jaarverslag 2013


Ontwikkelingen Speciaal Onderwijs Bij O2G2 zijn vier scholen voor speciaal onderwijs aangesloten: sbo Bekenkamp, Groninger Buitenschool, W.A. van Lieflandschool en de Mytylschool. In verband met de wet op passend onderwijs zullen deze scholen deels worden omgevormd tot een expertisecentrum. Uitgangspunt daarbij is dat we kwalitatief nog beter onderwijs kunnen bieden, passend bij de onderwijsbehoefte van deze leerlingen. In de toekomst zullen leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, een aangepast onderwijsarrangement, worden opgevangen in het expertisecentrum of op een van onze reguliere scholen voor basis- of voortgezet onderwijs. In 2013 heeft de samenwerking tussen de O2G2-scholen in het speciaal onderwijs met het oog op deze ontwikkelingen steeds meer vaart gekregen. Aan de definitieve vormgeving van het expertisecentrum wordt nog gewerkt.

Inspectieoordeel in het basisonderwijs Op basis van het gesprek met de inspectie in september 2013 is aan zeventien van de twintig basisscholen een basisarrangement toegekend. Vier van deze zeventien scholen hebben een waarschuwing of attendering gekregen. Dit is in lijn met het inspectiebeleid om risico’s eerder te signaleren en door te geven aan de schoolbesturen. Met eenmaal een eindcitoscore onder de ondergrens van de inspectie krijgt de school een attendering en met tweemaal een score onder ondergrens een waarschuwing. Twee scholen hebben nog geen arrangement toegekend gekregen, omdat zij net zijn gefuseerd. Eén school heeft in 2013 het arrangement zwak gekregen na een inspectie onderzoek. Dit betreft de Borgmanschool. Met name op basis van onvoldoende eindopbrengsten is deze school onder toezicht gesteld. Afspraak is dat in 2014, op basis van een plan van aanpak, toewerkt naar een basisarrangement In 2013 zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd op scholen die nog geen arrangement toegekend hadden gekregen. Alle drie de scholen hebben het basisarrangement behaald. • De Meander, de nieuwste school van O2G2. • De Feniks; die in 2012 was gesplitst van de Vlint. • De Vuurtoren, de fusieschool van de Tweemaster en Catamaran. De specifieke inspectietrajecten die al liepen hebben zich als volgt ontwikkeld in 2013: • De Dijk heeft in het voorjaar van 2012 het arrangement zwak gekregen en in juni 2013 weer het basisarrangement. • De Doefmat is in oktober 2012 zeer zwak geworden en in juni 2013 zwak. • De SO-afdeling van de W.A. van Liefland was als zwak beoordeeld en zij hebben in het voorjaar van 2013 weer een basisarrangement ontvangen.

Inspectieoordeel in het voortgezet onderwijs H.N. Werkman College De afdeling VWO van het Werkman College heeft een groot aantal stappen gezet in het verbetertraject. De opbrengsten laten een duidelijk stijgende lijn zien. In het inspectiebezoek in juli 2013 heeft de inspectie aangegeven dat de school op de goede weg is, het arrangement is aangepast van zeer zwak naar zwak. Met de ingezette verbeteringen is een basisarrangement begin 2014 haalbaar. Het vmbo van de Kluiverboom (Werkman College) heeft in het najaar van 2012 het predicaat zwak gekregen. De school werkt op basis van een plan van aanpak aan de verbetering van het onderwijs. In april 2014 is het afsluitende onderzoek. In november 2013 is een interne audit uitgevoerd. De bevindingen uit deze audit zijn meegenomen in de reeds ingezette verbeteracties.

13


Het Heyerdahl is in het najaar van 2013 bezocht door de inspectie. De school heeft het basisarrangement verlengd gekregen. Karmelingh Onnes De HAVO-afdeling van de vestiging Kamerlingh Onnes van het Reitdiep College is in november 2013 door de Inspectie bezocht. Op basis van onvoldoende opbrengsten en risico’s in de kwaliteitszorg heeft de school een aangepast arrangement zwak gekregen. Afgesproken is dat de kwaliteit van de opbrengsten en kwaliteitszorg in september 2015 weer van voldoende niveau is. De school heeft een plan van aanpak opgesteld. In 2014 zal een interne audit uitgevoerd worden. Simon van Hasselt De Simon van Hasselt heeft na het inspectiebezoek van april 2013 eveneens het aangepaste arrangement zwak gekregen. Medio 2014 moet de kwaliteit hier weer op het gewenste niveau zijn. In het voorjaar van 2014 zal een interne audit uitgevoerd worden om na te gaan of de school op koers ligt met de ingezette verbeteracties. Zernike College Op het Zernike heeft in september 2013 een gesprek met de inspectie plaatsgevonden. In dit gesprek hebben de diverse locaties zich gepresenteerd. Het doel was de inspectie inzicht te geven in opbrengsten en wijze van werken op het Zernike.

Borgen en ontwikkelen Jaarverslag 2013


Emke van Hoogdalem Hoofd afdeling Onderwijs en Kwaliteit ‘We krijgen zelf steeds meer inzicht in de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen. Daardoor worden we niet meer verrast door de Inspectie. We gebruiken systematisch instrumenten om de kwaliteit te meten en indien nodig te verbeteren. Gelukkig ontstaat er in het onderwijs steeds meer een cultuur om met elkaar te spreken over wat goed gaat en over wat beter kan. Zo kunnen we van elkaar leren en de kwaliteit van het onderwijs gericht versterken’. Aldus Emke van Hoogdalem, onderwijsadviseur en sinds september 2013 hoofd van de afdeling Onderwijs en Kwaliteit bij O2G2.

Handboeken en audits Wat gebeurt er nu concreet om de onderwijskwaliteit te verbeteren? Emke: ‘De directeuren in het basisonderwijs hebben bijvoorbeeld kwaliteitshandboeken opgesteld met heldere indicatoren om de kwaliteit te meten. Hoe staat het met de resultaten van je toetsen? Hoe is de doorstroming van primair naar voortgezet onderwijs? Zijn leerlingen en ouders tevreden? Al die dingen zeggen iets over de kwaliteit van je onderwijs. Als je daar inzicht in hebt, weet je ook waar je je kunt verbeteren. Daarnaast werkt het primair onderwijs met interne auditteams. Schooldirecteuren zijn getraind als ‘auditor’. Elke basisschool van O2G2 krijgt bezoek van een auditteam. Zo kunnen de scholen van elkaar leren. Dat werkt heel goed.’

Kwaliteitsprogramma En hoe zit dat in het voortgezet onderwijs? ‘Daar werkt men met een kwaliteitsprogramma’, zegt Emke. ‘Aan de hand van bijvoorbeeld opbrengstenkaarten en instrumenten om tevredenheid te meten, ontstaat hier inzicht in de kwaliteit. In 2013 zijn de scholen in het voortgezet onderwijs ook gestart met een eerste auditteam. In het komende jaar wordt dat verder uitgebreid.’

Vaardigheidsmeter Goed onderwijs staat of valt met gedreven en deskundige leerkrachten en docenten. ‘Hoe de leerkracht zijn of haar werk doet is van cruciaal belang’, vindt Emke. ‘Hoe sterker de vaardigheden van de leerkracht om de lesstof over te brengen, hoe beter de leerlingen de stof oppikken. Daarom investeren we in het verbeteren van die vaardigheden. In het primair onderwijs doen we dat vanaf 2013 met behulp van de vaardigheidsmeter. Dat is een middel om te kijken waar de leerkracht sterk is en waar hij of zij nog kan verbeteren. Dat gebeurt door een bezoek van de schooldirecteur of de IB’er aan de klas. Best spannend voor de leerkrachten. Gelukkig vaak heel positief: leerkrachten ontdekken niet alleen wat er beter kan, maar ook waar ze heel goed scoren. We vervlechten die resultaten in de gesprekkencyclus en we koppelen er gerichte scholing aan. Zo investeren we in onze leerkrachten en via hen in onze leerlingen.’

15


Wieteke Beernink Rector H.N. Werkman College ‘Bij O2G2 gaan elke dag ruim 17.000 leerlingen naar school. Met plezier of met tegenzin. Ze worden voor het eerst verliefd, ze halen hun diploma. Alles wat we doen moet gericht zijn op deze kinderen. Het gaat erom dat zij zo goed mogelijk onderwijs krijgen op onze scholen.’ Dat zegt Wieteke Beernink, sinds september 2012 rector van het H.N. Werkman College.

Scherp aan de wind Wat heeft de afgelopen twee jaar centraal gestaan in haar werk als rector? ‘We hebben prioriteit gegeven aan drie hoofdthema’s: het ontwikkelen van een helder profiel, het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het op orde brengen van de financiën. Om met dat laatste te beginnen: onze financiële situatie was zwak, zoals dat voor heel O2G2 gold. Om ons weerstandsvermogen te versterken moeten we nog steeds scherp aan de wind zeilen. Er moet zoveel mogelijk geld naar onderwijs, zo weinig mogelijk naar overhead.’

Helder profiel Het H.N. Werkman College heeft meerdere locaties. ‘Die moeten een helder profiel hebben,’ zegt Wieteke Beernink. ‘Leerlingen en ouders kiezen niet voor het H.N. Werkman College als geheel, maar voor één specifieke locatie. Dan moeten zij weten wat hen daar te wachten staat. Daarom hebben we ervoor gekozen om ons onderwijs te organiseren vanuit drie verschillende scholen met een eigen profiel. Aan de Nieuwe Sint Jansstraat is dat het Stadslyceum voor havo, atheneum en lyceum (atheneum met Latijn). Hier dagen we leerlingen uit in een prettig klimaat, verbonden met het culturele leven in de stad. We gaan het vmbo-onderwijs ook binnen één school met één schoolleiding organiseren. De uitvoering is komend jaar voorlopig op twee locaties. We zijn ook al jaren een school met veel topsportleerlingen. Daar gaan we een eigen school voor inrichten, de Topsporttalentschool, voor vmbo, havo en vwo.’

Cijfers Het hebben van een helder profiel en onderwijsconcept draagt bij aan kwaliteitsverbetering. Wieteke: ‘Op het Stadslyceum was het vwo twee jaar geleden zeer zwak, nu hebben we een basisarrangement gekregen. Dat is gelukt door goed inzicht te verkrijgen in de schoolloopbaan van de leerlingen en gerichter te sturen op hun resultaten, uitgedrukt in cijfers. Het vmbo op de Kluiverboom heeft helaas een slechte start gemaakt. Inmiddels is daar een stabiele schoolleiding en worden er grote verbeteringen gemaakt op vele fronten. We hopen daar in het najaar 2014 een basisarrangement te krijgen. We hebben inmiddels ook een Dalton-licentie. Die gaan we gebruiken voor de Topsport Talentschool. Dit onderwijs, met ruimte voor maatwerk en zelfstandig werken, is heel geschikt voor leerlingen die school combineren met topsport.’ Wieteke Beernink is ook rector van het Heyerdahl College, de praktijkonderwijsschool van O2G2. ‘Die wil de beste praktijkschool van Nederland worden’, vertelt zij. ‘En ze zijn goed op weg, want de Inspectie is tevreden over de school!’

Maatschappelijk debat Zo zijn er veel positieve ontwikkelingen. Maar er zijn ook zorgen, zegt Wieteke. ‘Steeds meer leerlingen komen uit gezinnen met veel problemen, terwijl er sterk bezuinigd wordt op schoolmaatschappelijk werk en Jeugdzorg. Veel komt nu terecht op het bordje van de scholen. O2G2 mag zich in het maatschappelijk debat daarover best meer laten horen. Scholen moeten kwalitatief goed onderwijs bieden, maar kunnen niet alle maatschappelijke problemen oplossen!’


Hoofdstuk 3

HRM-beleid

Fotograaf: Okko Veling

talent ontwikkelen

17


Professionele organisatiecultuur Onze medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. Zij geven immers vorm aan de kwaliteit van het onderwijs en aan de ontwikkeling van jongeren. O2G2 kan de ambities van de organisatie alleen waarmaken met een gericht personeelsbeleid, waarin het talent van elke individuele medewerker zich maximaal kan ontplooien. O2G2 werkt aan een professionele organisatiecultuur. Leidinggevenden en medewerkers kunnen zich optimaal ontwikkelen en elkaar aanspreken op elkaars handelen, houding en gedrag.

‘Kernbegrippen voor ons zijn: transparantie, verantwoordelijkheid, reflectie en resultaatgerichtheid.’

Binnen O2G2 en op de individuele scholen organiseren we opleidingen en trajecten die bijdragen aan de professionalisering en ontwikkeling van leidinggevenden. Ook onze medewerkers willen we maximaal de mogelijkheid geven om zich verder te ontwikkelen en zo breed mogelijk inzetbaar te blijven.

Initiatieven in 2013 Op het gebied van personeelsbeleid zijn in 2013 onder andere de volgende initiatieven gestart of verder ontwikkeld: • We hebben geïnvesteerd in Management Developmenttrajecten. Voor de directeuren in het primair onderwijs is najaar 2013 een MD-traject gestart waarin zij gezamenlijk werken aan het verbeteren van hun leiderschapskwaliteiten. • De gesprekkencyclus is verder verbeterd. Tot nu toe werken de scholen allemaal met verschil lende methodieken en formulieren. In 2013 is een eenvoudig en praktisch toepasbaar instrument ontwikkeld. Resultaat is onder andere dat het H.N. Werkman College en het onder steuningsbureau nu met dezelfde methodiek werken. Ook op de andere scholen voor voort gezet onderwijs werkt men aan verbetering van de gesprekkencyclus. Het primair onderwijs werkt al een aantal jaren met een eenduidige cyclus. In 2013 is die geoptimaliseerd en bijvoorbeeld ingekort tot maximaal twee jaar (was vier jaar). • Mobiliteitscentrum Perspectief: Perspectief begeleidt boventallige medewerkers, maar stimuleert vooral ook vrijwillige mobiliteit binnen O2G2. • Het ondersteuningsbureau is gereorganiseerd, zodat het de scholen slagvaardiger van dienst kan zijn. • In 2013 is verder gewerkt aan het terugdringen van het ziekteverzuim binnen O2G2. Het College van Bestuur wil het verzuim terugbrengen naar 5%. In 2012 is daartoe een plan van aanpak gemaakt, dat in 2013 deels is uitgevoerd. Helaas blijft het ziekteverzuim te hoog (5,9% in 2013). Samen met de arbodienst kijken we wat de oorzaak daarvan kan zijn.

Borgen en ontwikkelen Jaarverslag 2013


Over onze medewerkers Aantal medewerkers

2100

2050

2000

1950 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Personeelsopbouw man - vrouw

Man Vrouw

2500

Totaal

2000

1500

1000

500

0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

19


Personeelsopbouw naar leeftijd 2008

2009

2010

2011

2012

2013

15-24 jaar

61

70

67

62

51

49

25-34 jaar

428

439

434

395

408

389

35-44 jaar

426

426

432

427

435

451

45-54 jaar

602

597

599

548

519

509

55-64 jaar

479

501

531

541

566

548

0

3

3

8

9

11

1996

2036

2066

1981

1988

1957

65 en ouder Totaal

Vaste en tijdelijke contracten

Vast

Full- en parttimers

19% 37%

Tijdelijk

81%

Parttime

63%

Personeelsopbouw categorie

3000

Fulltime

DIR

OP

OOP

totaal

2250

1500

750

0 2008

2009

2010

2011

2012

2013


Joke Ploeger Hoofd HR Joke Ploeger kwam in oktober 2013 bij O2G2 in dienst als hoofd HR. Daar heeft zij geen spijt van. ‘Ik wist niet dat het zo afwisselend en inspirerend zou zijn’, zegt zij. ‘Ik voelde me vanaf het begin erg welkom en gewaardeerd. De sfeer is open, waardoor je je als nieuweling meteen opgenomen voelt.’

Integrale aanpak Wat trof Joke aan toen zij bij O2G2 kwam? ‘Ik kwam middenin de afronding terecht van de reorganisatie van het ondersteuningsbureau’, zegt zij. ‘De structuur van het bureau is zodanig veranderd dat we de scholen beter van dienst kunnen zijn. We werken vanuit vier domeinen: Onderwijs en Kwaliteit, Bedrijfsvoering FV&I , Huisvesting en Facilitair en HR. Zo is onze deskundigheid herkenbaar gebundeld. De scholen merken dat bijvoorbeeld aan de servicedesk HR die we hebben ingericht: alle medewerkers kunnen hier terecht met vragen over onder andere arbeidsvoorwaarden en cao regelingen. In 2014 volgt een servicedesk voor ICT. Ook werken we meer met een integrale aanpak, waarbij we dienstverlening en de expertise uit de verschillende domeinen op elkaar laten aansluiten.’ Als concreet voorbeeld van zo’n integrale aanpak, noemt Joke de ontwikkeling en implementatie van de Vaardigheidsmeter in het primair onderwijs. ‘Doel daarvan is de onderwijskwaliteit te verbeteren. De uitkomsten van de Vaardigheidsmeter spelen een rol in de gesprekkencyclus. Zo versterken onderwijskwaliteit en HR elkaar.’

Onderwijskwaliteit De HR-afdeling besteedt veel aandacht aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Joke: ‘De vaardigheidsmeter is een mooi instrument dat kan helpen om te investeren in de kwaliteit van onze leerkrachten. Ook de gesprekkencyclus kunnen we daar nog beter voor inzetten, met name in het voortgezet onderwijs. Gelukkig staan alle scholen daar open voor, maar de cyclus kan nog consequenter worden uitgevoerd. Daarnaast is het belangrijk wat je met de uitkomsten van die gesprekken doet. Vanuit het ondersteuningsbureau proberen we de scholen daarbij te helpen.’

Verzuim en mobiliteit Twee andere belangrijke onderwerpen in 2013 waren verzuimbegeleiding en bevorderen van mobiliteit. ‘Het ziekteverzuim bij O2G2 blijft te hoog’, zegt Joke. ‘Dat is een algemeen probleem in het onderwijs. We proberen samen met de schoolleiding te ontdekken wat daarachter zit. Als je dat weet, kun je verzuim voorkomen of verminderen. Wat betreft mobiliteit is – naast het oplossen van boventalligheid - ons doel vooral dat medewerkers zich ervan bewust worden dat vrijwillig veranderen van baan vruchtbaar kan zijn. De interne mobiliteit is inmiddels toegenomen, maar mensen kijken nog niet zo vaak buiten de organisatie.’

Meer visie Wat ziet Joke als haar belangrijkste taak voor de toekomst? ‘O2G2 komt nu in een fase om visie en strategie bij te stellen. De eerste jaren lag de focus op de financiën. Er is nu ruimte om te kijken voor wat voor onderwijs we staan, wat voor organisatie we willen zijn. Daarop kunnen we de dienstverlening van het ondersteuningsbureau en dus het HR-beleid afstemmen. Nu werken we nog vaak ad hoc, het is goed om daar meer richting in aan te brengen.’

21


Margreet Bijker Onderwijsadviseur Een kernwoord voor O2G2 in 2013? ‘Professionalisering’, antwoordt onderwijsadviseur Margreet Bijker. ‘Samen proberen we O2G2 op een steeds hoger plan te tillen. Bij zo’n grote organisatie gaat dat natuurlijk niet zo snel. Maar stap voor stap gaan we absoluut steeds professioneler werken.’ Twee voorbeelden van zulke stappen zijn het IB-leernetwerk en de O2G2 Academie.

IB-leernetwerk ‘Het IB-leernetwerk bestond al wel’, vertelt Margreet. ‘Maar in 2013 is dat veel doelgerichter gaan werken, met een concreet jaarplan, evaluaties en een gestructureerde opzet. De IB’ers vanuit het primair en het voortgezet onderwijs komen zo’n 4 tot 5 keer per jaar bij elkaar rondom een actueel thema waar zij in hun dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Bijvoorbeeld passend onderwijs. Het netwerk heeft steeds meer een lerend en inhoudelijk karakter, waardoor het op een constructieve manier bijdraagt aan professionalisering en verhoging van de kwaliteit van het onderwijs.’

O2G2 Academie Ook de O2G2 Academie heeft zich in 2013 succesvol ontwikkeld. Dit bovenschoolse scholingsprogramma bood in 2013 20 trainingen aan voor medewerkers (leerkrachten, directeuren, IB’ers en ondersteunend personeel) vanuit primair en voortgezet onderwijs. Hoe komen die trainingen tot stand? Margreet: ‘Tot in maart kunnen mensen bij ons onderwerpen aandragen. Op basis daarvan maken wij als onderwijsadviseurs samen met de directeuren een programma. De trainingen zijn inhoudelijk heel divers. Ze richten zich op kennis en didactische vaardigheden, maar ook op persoonlijke ontwikkeling. Zo is er een training gericht op taalontwikkeling bij jonge kinderen. Op spellingsdidactiek of op werken met digitale media. Maar er is ook een training voor het voeren van oplossingsgerichte gesprekken.’

Effectief en goedkoop De trainingen zijn enthousiast ontvangen. ‘Bijna alle trainingen zitten vol’, zegt Margreet, ‘En over het algemeen krijgen ze hoge waarderingen. Sommige trainingen zijn zelfs overtekend. Die bieden we het komende schooljaar opnieuw aan, net als trainingen die als ‘excellent’ zijn beoordeeld.’ Één training bestaat uit 3 of 4 bijeenkomsten. Ongeveer de helft van de trainingen wordt door medewerkers van O2G2 gegeven, de andere helft door externe trainers. ‘Zo kunnen we de trainingen effectief en goedkoop aanbieden’, vervolgt Margreet. ‘We doen het echt op een manier die past bij O2G2, ik denk dat het daarom zo’n succes is.’

Kwaliteit De O2G2 Academie sluit naadloos aan bij de doelstelling om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Margreet: ‘Er is bijvoorbeeld een rechtstreekse verbinding met de vaardigheidsmeter. Als daar uitkomt dat een leerkracht een bepaalde vaardigheid nog verder zou kunnen ontwikkelen, kan hij of zij dat vaak doen via een training van de O2G2 Academie. Het komende schooljaar gaan we dan ook zeker door. We willen dan bijvoorbeeld de mogelijkheden voor digitaal leren gaan uitbreiden!’

Borgen en ontwikkelen Jaarverslag 2013


Hoofdstuk 4

Huisvesting en facilitaire zaken

omvangrijke projecten

23


Duurzaam en toekomstgericht O2G2 is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de schoolgebouwen. In de visie van O2G2 moet het schoolgebouw aansluiten op de inhoud en de organisatie van het onderwijs, waarbij de leerling en zijn ontwikkeling centraal staan. Door de reorganisatie in 2013 is de afdeling Huisvesting nu ook belast met facilitaire zaken. De afdeling heeft zich onder meer beziggehouden met het professionaliseren van inkoopprocessen en met talloze onderhouds- en verbouwprojecten. Ook een aantal nieuwbouwprojecten is in 2013 voorbereid, gestart of uitgevoerd. Daarnaast is, vanuit het programma Fris en Duurzaam, verder gewerkt aan het energiezuinig en toekomstgericht maken van de schoolgebouwen.

Dick Toornstra Hoofd Huisvesting en Facilitair In 2013 stapte Dick Toornstra over van Universiteit en Hogeschool van Amsterdam naar O2G2. Dat was wel even wennen, zegt hij. ‘O2G2 is een jonge, lerende organisatie. Dat merk je aan alles, ook bij huisvesting en facilities. De basis is nog steeds niet helemaal op orde. In 2013 hebben we hard gewerkt om daar verbetering in aan te brengen.’

Verrassingen Waar merk je concreet aan dat die basis nog niet op orde is? ‘Door de overgang van gemeente naar zelfstandigheid zijn er dingen tussen wal en schip gekomen, waardoor we soms voor verrassingen komen te staan. Zo moesten we afgelopen winter onverwachts cv-ketels vervangen. Een kostenpost van 80.000 euro, die niet begroot was, maar die wel betaald moest worden. Want we laten onze leerlingen natuurlijk niet in de kou zitten!’

Onderhoud In 2013 was er volop activiteit in en aan de gebouwen van O2G2. Zo waren er alleen al tussen de 800 en 900 onderhoudsprojecten in uitvoering. Uiteenlopend van schilderwerk en het leggen van nieuwe vloerbedekking tot het inspecteren van elektronica. Ook is gestaag verder gewerkt aan het gezond maken van de schoolgebouwen. Dick Toornstra: ‘In 2013 hebben we weer 5 tot 6 gebouwen fris en duurzaam gemaakt. De komende jaren gaan we daarmee door, zodat uiteindelijk alle leerlingen les krijgen in frisse lokalen.’

Borgen en ontwikkelen Jaarverslag 2013


Nieuwbouw Er zijn geen nieuwe gebouwen opgeleverd in 2013, maar het was zeker niet rustig op het nieuwbouwfront. ‘Integendeel’, zegt Dick. ‘Zo hebben we hard gewerkt om begin 2014 het nieuwe gebouw van de Joseph Haydnschool te kunnen opleveren. We hebben de nieuwbouw van het Zernike College aan de Kerklaan in Haren voorbereid. Een enorm project, dat mooi op schema ligt. Aan de Paterswoldseweg hebben we de eerste stappen gezet voor nieuw- en verbouw van de Starter. We bereiden twee nieuwbouwprojecten voor in het Ebbingekwartier en het Treslinghuis. Aan de Travertijnstraat maken we een gebouw geschikt voor de Simon van Hasselt, die hiernaartoe gaat verhuizen vanuit de Oosterparkwijk.’

Inkoop Op het gebied van inkoop is meer structuur aangebracht in de aanbestedingen, zodat middelen efficiënter kunnen worden ingezet. Zo is onder andere een nieuwe aanbesteding voor het hele onderhoud voorbereid. ‘Er lopen bij O2G2 wel 10 tot 15 Europese aanbestedingstrajecten per jaar’, legt Dick Toornstra uit. ‘Dan is het zeker de moeite waard om die processen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Daarom zijn we in 2013 in overleg met directeuren en rectoren gestart met het maken van een duidelijke inkoopstrategie en bijvoorbeeld een jaarplan voor 2014. ’

Uitdaging Dick Toornstra heeft geen spijt van de overstap van Amsterdam naar Groningen. ‘Maar het is zeker een hele uitdaging om bij huisvesting en facilitair de basis op orde te krijgen. We werken met een kleine afdeling aan veel en omvangrijke projecten. We werken heel hard, maar meer kunnen we niet!’

25


Samen Sterk voor goed en innovatief onderwijs

Borgen en ontwikkelen Jaarverslag 2013


Hoofdstuk 5

ICT-ontwikkelingen

fundament voor de toekomst

27


Klaar voor de start In 2013 is verder gewerkt aan het uitvoeren van de ICT-strategie 2012-2014. Die strategie is uitgewerkt in het programma ‘Klaar voor de start’. Doel daarvan is onder andere te zorgen voor uniforme standaarden, samenwerkingsplatformen, en infrastructuren. In 2013 is bijvoorbeeld gewerkt aan het invoeren van een centraal O2G2-account en is het intranet gelanceerd.

Paul Inklaar en Joyce Dekker ICT-coördinator en Communicatieadviseur In 2013 is het O2G2-intranet gelanceerd. Via een vierlettercode en een wachtwoord kunnen alle O2G2-medewerkers op het intranet inloggen. Op termijn kan dat overal vandaan: vanaf de werkplek, thuis of via wifi. Het beheerssysteem dat hiervoor is aangeschaft biedt nog veel meer mogelijkheden. Scholen kunnen bijvoorbeeld ook hun websites hierop aansluiten. ICT-coördinator – en scheikundedocent - Paul Inklaar is blij met deze vernieuwingen: ‘We hebben hiermee in 2013 echt een fundament gelegd onder toekomstige ontwikkelingen. Qua ICT is nu de basis bijna op orde. Hier kunnen we goed op verder bouwen.’

Hulpmiddel Natuurlijk is ICT geen doel, maar een middel. ‘O2G2 is een onderwijsorganisatie’, zegt communicatieadviseur Joyce Dekker. ‘ICT is daarbij een hulpmiddel. Het zorgt voor verbinding. Administratief maakt het samenwerking en meer samenhang mogelijk. Daardoor wordt onze organisatie sterker. Bovendien biedt het schaalvoordelen, waardoor we efficiënter en goedkoper kunnen werken. Ook onderwijskundig biedt ICT heel veel mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van online leren of het delen van kennis met elkaar.’

Hart van het onderwijs In 2013 kan nog niet iedereen overal op het intranet inloggen. Paul: ‘De medewerkers van het H.N. Werkman College kunnen nu thuis al inloggen op de werkomgeving. Doel is dat op termijn iedere medewerker van O2G2 dat kan. Het wordt bijvoorbeeld ook mogelijk dat het College van Bestuur via

Borgen en ontwikkelen Jaarverslag 2013


één druk op de knop alle O2G2-medewerkers kan bereiken. En we kunnen straks gericht informatie versturen. Bijvoorbeeld een scheikundepakket alleen aan de scheikundedocenten. ICT betekent informatie- en communicatietechnologie. Het delen van informatie en communicatie: dat is nu net het hart van het onderwijs. Wat dat betreft schept ICT de voorwaarden waaronder ons onderwijs zich kan ontwikkelen en vernieuwen.’

Creatief O2G2-medewerkers worden steeds meer ‘ICT-minded’. ‘In 2013 hebben we een ICT-lab georganiseerd in de Mediacentrale’, vertelt Joyce. ‘We hadden daarvoor trendwatcher Martijn Aslander uitgenodigd. Met hem en met een groep enthousiaste O2G2’ers hebben we nagedacht over de mogelijkheden van ICT voor O2G2 in de toekomst. Daar kwamen heel veel leuke, creatieve ideeën uit naar voren. Dit ICT-lab krijgt dan ook zeker een vervolg’

Goed gebruiken Met de basis die in 2013 is gelegd, kan O2G2 de komende jaren goed verder. ‘Maar’, zegt Paul, ‘nu komt het erop aan dat we de faciliteiten ook goed gaan gebruiken. Het kost natuurlijk tijd voordat alle ICT-mogelijkheden echt zijn doorgedrongen tot in de haarvaten van onze organisatie. Maar dan zal iedereen daar de voordelen van gaan merken. ICT zorgt dat kennis en talent in de organisatie zichtbaar wordt. Daar zullen we zeker de vruchten van plukken.’

29


Erik Vredeveld Hoofd Finance, Control & Informatie Begin 2014 ontving hij de prestigieuze ‘Mensen voor Cijfers Prijs’: Erik Vredeveld, sinds mei 2011 werkzaam bij O2G2. Daarmee mag hij zich een jaar lang dé financieel manager van het Noorden noemen. Hij kreeg de prijs voor zijn inspanningen om de interne organisatie en de financiële situatie van O2G2 gezond te maken. Hoe staat het daar inmiddels mee? ‘De financiën zijn nagenoeg op orde’, bevestigt Erik, ‘maar dat betekent niet dat er niets meer hoeft te gebeuren. Om helemaal in control te zijn, moeten we nog een forse slag maken. Ons weerstandsvermogen is nog steeds onder de maat en we kunnen onze processen nog beter inrichten. Maar we zijn zeker op de goede weg!’

Meevaller De jaarrekening over 2013 kon zelfs met winst worden afgesloten. O2G2 staat er dus blijkbaar goed voor? Erik: ‘Ja, dat lijkt inderdaad het geval te zijn. Maar dat heeft ook te maken met een meevaller die we eind 2013 van het Rijk kregen. Het kabinet wil meer in onderwijs investeren. Daarom is in het Herfstakkoord en het Nationaal Onderwijsakkoord najaar 2013 besloten extra geld beschikbaar te stellen. Een groot deel daarvan gaat naar primair en voortgezet onderwijs. Dat betekende voor ons een bedrag van 4,5 miljoen euro extra. Dat werd in december gestort op onze rekening en telde dus nog mee voor de jaarrekening van 2013.’ Waar is dat geld precies voor bedoeld? ‘Wij gaan dat grotendeels besteden aan het versterken van de kwaliteit van ons onderwijs en daar waar noodzakelijk van het weerstandsvermogen. Concreet zetten we het bijvoorbeeld in om jonge leerkrachten in dienst te kunnen nemen en houden.’

Meer inzicht In 2013 is vooral gewerkt aan het vergroten van inzicht in de financiële situatie van de scholen en het beter kunnen voorspellen van financiële mee- en tegenvallers. ‘Daarvoor zijn we veel strakker gaan sturen op de begrotingen en prognoses voor de scholen’, legt Erik uit. ‘In het verleden werden we regelmatig overvallen door een onverwachtse financiële uitschieter. We proberen samen met de scholen nu veel meer vooruit te kijken naar het einde van het jaar. Bij het primair onderwijs zij we daar, in samenwerking met de financieel adviseurs bij het ondersteuningsbureau, al heel ver in. En ook bij het voortgezet onderwijs maken we vorderingen. Zo maken de scholen sinds 2013 niet alleen kwartaalrapportages, maar ook maandrapportages, zodat steeds beter inzicht ontstaat in de financiën en je beter kunt voorspellen hoe je er aan het eind van het jaar voorstaat. Ook hebben we in 2013 voor het eerst ‘bottom up’, dus echt vanuit de scholen, een meerjarenbegroting opgesteld. Ons doel voor 2013 was om een sluitende jaarrekening te presenteren. Dat is gelukt. Maar het zal de komende jaren een enorme uitdaging blijven om samen met de scholen de begrotingen op orde te houden!’

Borgen en ontwikkelen Jaarverslag 2013


Hoofdstuk 6

FinanciĂŤn

investeren in kwaliteit

31


Financiën verder gezond maken Al snel na de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in 2010 bleek de financiële basis van O2G2 niet voldoende te zijn om op eigen benen te kunnen staan. De waarde van het startvermogen dat O2G2 bij de verzelfstandiging van de gemeente meekreeg bleek veel lager te zijn dan destijds ingeschat. De bruidsschat waarover O2G2 daarnaast van de gemeente de beschikking kreeg, bleek bij lange na niet toereikend om de ontstane instabiele situatie op te lossen. In 2013 is verder gewerkt aan het gezond maken van de financiën van O2G2. Dankzij een extra bijdrage van het Rijk kon de jaarrekening positief worden afgesloten. Het weerstandsvermogen van O2G2 blijft een kwetsbaar punt. Scholen hebben reserves nodig om (onverwachte) risico’s te kunnen dekken. Om te beoordelen of de scholen voldoende reserves hebben, hanteren we de formule voor het weerstandsvermogen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het ministerie vindt het wenselijk dat het weerstandsvermogen tussen de 10% en 40% van de omzet is. O2G2 wil toe naar een weerstandsvermogen van tussen de 10% en de 15% om risico’s te dekken en onvoorziene tegenslagen te kunnen opvangen. Eind 2013 lag het weerstandsvermogen van O2G2 op 5,7% van de totale omzet. Het streven van het College van Bestuur is om eind 2017 uit te komen op 6,3%.

Borgen en ontwikkelen Jaarverslag 2013


Hoofdstuk 7

O2G2

in projecten

33


Projecten Ook in 2013 was O2G2 actief in diverse projecten. Sommige van die projecten hebben een looptijd van meerdere jaren, andere zijn kortdurend. Maar allemaal dragen ze bij aan het bevorderen van een positief en stimulerend leerklimaat in en rond het openbaar onderwijs in Groningen. Hieronder lichten we er een paar aansprekende projecten uit.

Project Verlengde Schooldag afgerond Vier jaar lang heeft O2G2 het project Verlengde Schooldag uitgevoerd. Doel van dat – door de landelijke subsidieregeling Onderwijstijdverlenging mogelijk gemaakte – project is het vergroten van de leeropbrengst van onderpresterende leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 van de basisschool. Zo leren zij om hun talenten beter te benutten. Om dat te bereiken, krijgen de kinderen tussen de middag, dus buiten de reguliere schooltijd, extra activiteiten aangeboden. De activiteiten zijn vooral gericht op het verbeteren van taal- en rekenvaardigheden. De leerlingen hebben met name gewerkt aan beroepenprojecten, variërend van beveiliger tot websitebouwer of chemicus. Zo snijdt het mes aan twee kanten: de kinderen oriënteren zich op uiteenlopende beroepen en tegelijkertijd oefenen ze allerlei taal- en rekenvaardigheden. Daarbij is gekozen voor de methode van Levend Leren. De basisscholen De Pendinghe, Annie MG Schmidt (inmiddels opgegaan in de Sterrensteen) en Karrepad hebben vanaf het begin meegedaan. In het schooljaar 2012-2013 is het project uitgebreid met nog drie basisscholen: de Swoaistee, de Vlint (nu ook de Sterrensteen) en de Siebe Jan Boumaschool. Vanuit het voortgezet onderwijs was het Reitdiep College bij het project betrokken. In 2013 is het project afgerond met een goedbezochte conferentie. Bovendien is een handboek gemaakt naar aanleiding van de Verlengde Schooldag: ‘Dit werkt! Bouwstenen voor effectieve onderwijstijdverlenging’. Ook zijn afspraken gemaakt om het project, na afsluiting van de subsidieperiode, door te zetten op de oorspronkelijke drie basisscholen.

Lekker leren op de zomerschool... In de zomer van 2013 zijn twee zomerscholen georganiseerd. Dat gebeurde in samenwerking met SKSG Kinderopvang en de IMC Weekendschool en kon nog worden gefinancierd uit de subsidieregeling Onderwijstijdverlenging. In de wijken Beijum en Paddepoel hebben zo’n 70 kinderen in de tweede week van de zomervakantie verschillende educatieve activiteiten uitgevoerd. We konden daarbij gebruikmaken van de ruimtes van de Natuur- en Duurzaamheideducatie.

Les in de skybox Playing for Succes is een landelijke samenwerking tussen betaalde voetbalclubs, primair en/of voortgezet onderwijs, gemeenten en mbo- en hbo-instellingen. Doel is om de reken-, taal-, en ICT-prestaties van onderpresterende leerlingen van 9 tot 14 jaar te verbeteren. Bovendien wil Playing for Success bijdragen aan meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld bij deze kinderen. Inmiddels zijn er dertien leercentra in Nederland. In Groningen is het gevestigd in de Euroborg. De skybox op de bovenste verdieping van het stadion wordt op dagen dat er geen wedstrijden zijn, omgebouwd tot leslokaal. Een aantal scholen van O2G2 nam ook in 2013 deel aan Playing for Succes. Hun ervaringen zijn positief.

Borgen en ontwikkelen Jaarverslag 2013


Kamerlingh Onnes: 150 jaar! Op 26 september 1864 werden aan de Pelsterstraat in Groningen de eerste lessen gegeven aan de eerste leerlingen van de eerste Rijks Hoogere Burgerschool van Nederland. Deze Rijks HBS is de rechtstreekse voorloper van de huidige vestiging Kamerlingh Onnes van het Reitdiep College. Dat wordt gevierd met een jubileumjaar vol feestelijke en culturele activiteiten. De jubileumfestiviteiten startten in 2013 met onder andere kick-offbijeenkomsten voor personeel, leerlingen en oud-leerlingen.

Meer- en hoogbegaafd De basisscholen de Starter en de Borgman hebben, met subsidie vanuit de Excellentieregeling Basisonderwijs, het project Hoogbegaafdheid uitgevoerd. Vanaf het schooljaar 2012-2013 worden de twee leerkrachten die direct bij dit project betrokken waren, ingezet voor het ontwikkelen van onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen op andere scholen van O2G2. In augustus 2013 is op twee locaties in de stad een bovenschoolse plusgroep van start gegaan voor hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs.

35


Be dankt vo or het lezen Dit is een uitgave van O2G2 Bezoekadres Leonard Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postadres Postbus 744 9700 AS Groningen Telefoon 050-36 88 800 info@o2g2.nl www.o2g2.nl Tekst Tekst en Speech, Haren Vormgeving Degen & Leideritz


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.