Page 1

Podstawy prawne organizacji pracy z wolontariuszem. Czyli „do and dont’s” 


Wolontariat w Polsce ma stricte określone podstawy prawne, należy do nich zaliczyć 3 nadrzędne akty prawne. 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (określa warunki angażowania wolontariuszy w tych placówkach)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (określa warunki angażowania wolontariuszy przez te poradnie)


Jak definiujemy wolontariat? WOLONTARIAT – DOBROWOLNA, BEZPŁATNA, ŚWIADOMA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INNYCH, WYKRACZAJĄCA POZA ZWIĄZKI RODZINNE, KOLEŻEŃSKIE CZY PRZYJACIELSKIE


Krótka historia wolontariatu Za jednego z „ojców” wolontariatu uważa się szwajcarskiego pacyfistę Pierre Ceresole. W 1920 r. zorganizował on pierwszy obóz – Service Civil Volontaire – będący reakcją na wydarzenia i następstwa I wojny światowej. W obozie zebrał ochotników spośród walczących ze sobą uprzednio krajów, aby odbudować ze zniszczeń wojennych wioskę w pobliżu Verdun.


Co ciekawe, to nie pierwsze wojenne doświadczenie, które, wzbudzając tak silne emocje, spowodowało powstanie oddolnej inicjatywy na rzecz innych. W 1863 roku z inicjatywy szwajcarskiego filantropa i finansisty Henriego Dunanta powstał Czerwony Krzyż. Dunandt był wstrząśnięty widokiem dogorywających i pozostawionych samym sobie rannych, jaki ujrzał 24 czerwca 1859 roku na pobojowisku wielkiej bitwy pod Solferino, gdzie armia cesarstwa Austrii stoczyła krwawą całodniową bitwę z armią włoską wspomaganą przez armię francuską. W wyniku bitwy na polu walki pozostało nieomal 30 tysięcy ofiar, w tym ponad 20 tysięcy rannych. Wstrząśnięty widokiem ofiar pozostawionych praktycznie bez opieki, podjął spontanicznie próbę udzielenia im pomocy przy udziale miejscowej ludności, którą z powodzeniem zachęcił do wynoszenia i pielęgnowania rannych, niezależnie od ich narodowości.


Jaka jest definicja wolonatariusza? WOLONTARIUSZ – OSOBA, KTÓRA OCHOTNICZO I BEZ WYNAGRODZENIA WYKONUJE ŚWIADCZENIA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W USTAWIE (USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.)


Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na kryteria czy cenzusy. Niemniej jednak nie każde zajęcie, w którym może być świadczony wolontariat, może być powierzone każdemu. Profesjonalizacja wolonatriatu.


Kto nie może korzystać ze świadczeń wolontariuszy: 

Podmioty uprawnione, jeżeli chcą zaangażować wolontariusza przy pracach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Podmioty komercyjne – nastawione na zysk (np. przedsiębiorstwa)


Rodzaje Wolontariatu


Kryterium charakteru pracy 

Indywidualny lub grupowy

W kraju lub za granicą


Kryterium czasowe

Bezterminowy

Krótkoterminowy

-

Okresowy

-

Jednorazowy


Wolontariat


Dlaczego wolontariusze są potrzebni w organizacjach?        

Mogą wykonywać pracę, która nie jest objęta etatem Wprowadzają nowy wymiar kreatywności do organizacji Mają nowe pomysły, nie są ograniczeni strukturą organizacji Tworzą dodatkową grupę ludzi zaangażowanych w misję organizacji Zwiększają wiarygodność działań organizacji Szerzą misje organizacji wśród innych osób Poprzez swą działalność pozyskują również fundusze na działania organizacji Tworzą pewien rodzaj kontroli społecznej w danej organizacji jak i wśród członków lokalnej społeczności


Kim jest koordynator wolontariuszy? OSOBA TAKA JEST NIEZBĘDNA DO EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY Z WOLONTARIUSZEM. KOORDYNATOR ORGANIZUJE ZADANIA WOLONTARIUSZA I PILNUJE, ABY JEGO PRACA BYŁA DOBRZE WYKONYWANA. KOORDYNATOR DBA O ROZWÓJ WOLONTARIUSZY W ORGANIZACJI, POMAGA IM W TRUDNYCH SYTUACJACH, RADZI, ALE TEŻ WYMAGA I KONTROLUJE.


O co może zapytać wolontariusz swojego koordynatora? 

Czym będę się zajmował?

Jaki będzie czas mojej pracy – stały czy zmienny?

Czy będzie ktoś, z kim będę miał stały kontakt?

Czy ktoś przygotuje mnie do wykonywania zadań?

Czy przewidziane są dla mnie szkolenia?

Czy istnieje grupa wsparcia dla wolontariuszy?

Czy będę miał szanse na zwiększenie odpowiedzialności?

Co się stanie, jeśli nie uda mi się wykonać zadania? Czy mogę liczyć na pomoc?

Jakie są możliwości rozwiązania współpracy?


Początek pracy z wolontariuszem czyli znaj swoje prawa! PODSTAWĄ JEST PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY Z WOLONTARIUSZEM


Forma porozumienia: Jest uzależniona od okresu wykonywania przez wolontariusza świadczeń na rzecz korzystającego: 

Jeżeli porozumienie będzie zawierane na okres krótszy niż 30 dni korzystający nie będzie zobowiązany potwierdzać na piśmie treści porozumienia, chyba że wolontariusz wyrazi taką wolę

Obowiązek sporządzania porozumienia na piśmie powstaje, gdy świadczenie wolontariusza będzie wykonywane przez okres dłuższy niż 30 dni


Obowiązki korzystającego wobec wolontariusza 

Informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;

Zapewnić wolontariuszowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie ośrodki ochrony indywidualnej;


Obowiązki korzystającego wobec wolontariusza:  Pokrywać

koszty podróży i diet na zasadach dotyczących pracowników (wolontariusz może zrzec się tego uprawnienia podpisując oświadczenie o zwolnieniu korzystającego z tego obowiązku)


Dobrowolnym wyborem organizacji jest pokrywanie innych kosztów związanych z pracą wolontariuszy (np. szkolenia)


Korzystający ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji


Obowiązki wolontariusza wobec korzystającego: 

Sumienne wykonywanie zadań

Dbałość o powierzane dobra

Wolontariusz jest odpowiedzialny za właściwe wykonanie porozumienia

Ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek własnego działania


Wolontariusz powinien być objęty ubezpieczeniem


Ochrona wolontariuszy z tytułu wypadków przy wykonywaniu świadczeń:  Wolontariuszowi,

który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)


Jeżeli porozumienie zawarte jest na okres powyżej 30 dni, to wolontariusz zostaje objęty ubezpieczeniem z tytułu nieszczęśliwych wypadków na mocy Ustawy z dnia 30 września 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach /tzw. mała ustawa wypadkowa/


W przypadku zawarcia umowy z wolontariuszem na CZAS NIEOKREŚLONY organizacja musi opłacać mu ubezpieczenie z tytułu NW przez pierwszych 30 dni. Od początku drugiego miesiąca wykonywania świadczeń przez wolontariusza zostaje on objęty ubezpieczeniem z małej ustawy wypadkowej.


Ubezpieczenie OC fakultatywnie dla korzystającego Polisa OC chroni korzystającego przed roszczeniami osób lub placówek, na rzecz których świadczył pomoc wolontariusz. Jeśli wolontariusz wyrządzi szkodę: zniszczy komputer, wybije szybę, pod jego opieką dziecko spadnie z huśtawki, organizacja korzystająca z jego pomocy jest chroniona polisą OC i wszelkie roszczenia finansowe kierowane są do towarzystwa ubezpieczeniowego, które tą polisę wystawiło.


NIE ZAPOMNIJ! 

Karta czasu pracy wolontariusza

Zaświadczenie o wykonywaniu pracy wolontariackiej


Wolontariat w Hospicjum Nadzieja Masz pytania? Chcesz do nas dołączyć? Skontaktuj się:

Inga Brzezińska - koordynator wolontariatu tel.: 736 890 412 biuro@hospicjumnadzieja.pl


METODY PRACY PROJEKTOWEJ WOLONTARIUSZA CZYM JEST PROJEKT? Specyficzny – jasno sprecyzowany, Mierzalny – cel musi być możliwy do zmierzenia w celu stwierdzenia czy został osiągnięty, Ambitny – powinien być ambitny, by jego osiągnięcie wymagało wysiłku i pracy, nie może być czynnością rutynową, codzienną, Realny – by cele były mierzalne ich osiągnięcie musi być dla nas realne. Takie cele motywują, Terminowy – cele są ograniczone ramami czasowym


P3O – nowa jakość w zakresie najlepszych praktyk zarządzania projektami 

To podejście rozwija się wraz z organizacją i jej strukturą. Im bardziej złożona i liczna, tym więcej argumentów przemawia za wdrożeniem tego rozwiązania.

Model P3O obejmuje 3 elementy:

-

PROJEKT

-

PROGRAM

-

PORTFEL


-

PROJEKT - przedsięwzięcie realizowane przez wcześniej powołany zespół, w określonych ramach czasowych, z określonym budżetem i o danym zakresie, charakteryzujące się dużą złożonością i unikalnością oraz dostarczające jeden lub kilka produktów w ramach wcześniej określonego celu i zgodności z uzasadnieniem biznesowym.

-

PROGRAM - długotrwałe przedsięwzięcie o określonej strukturze organizacyjnej stworzonej do nadzorowania i koordynacji z poziomu strategicznego, realizowane tymczasowo, składające się z powiązanych ze sobą projektów i działań, realizowane w celu osiągnięcia produktów i korzyści bezpośrednio zgodnych ze strategicznymi celami organizacji, w której zostaje powołane. W skład programu wchodzi kilka projektów realizowanych w strukturach organizacji.

-

PORTFEL - obejmuje całość zmian w ramach organizacji traktowanych jako inwestycja w celu osiągnięcia celów na poziomie strategicznym. Powołany, aby wspomóc działalność strategiczną i uzyskać płynność pomiędzy realizowanymi zmianami organizacyjnymi a działalnością codzienną organizacji. W skład portfela wchodzą m.in. realizowane w strukturach organizacji programy i projekty.


www.hospicjumnadzieja.pl

Dziękuję za uwagę PIOTR LENKIEWICZ

Podstawy prawne pracy z wolontariuszem  

Materiał w formie e-publikacji po konferencji 20 grudnia 2017 roku.

Podstawy prawne pracy z wolontariuszem  

Materiał w formie e-publikacji po konferencji 20 grudnia 2017 roku.

Advertisement