Page 1


Schoolgids 2013-2014 O.B.S. Oosterboerschool

VOOR WOORD

U staat wellicht op het punt om uw kind bij ons op de Oosterboerschool in te schrijven of uw kinderen gaan al enkele jaren hier naar school. In deze gids leest u over het dagelijkse reilen en zeilen op de Oosterboerschool en over de achterliggende onderwijskundige visie. De gids helpt u bij het bewust kiezen van een basisschool. Directie, team en ouders hebben een bijdrage geleverd aan deze gids. Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen.

Directie, team, medezeggenschapsraad.

4


Schoolgids 2013-2014 O.B.S. Oosterboerschool

SCHOOL GEGEVENS

Adres:

Telefoon: e-mail: website:

O.B.S. Oosterboerschool K.P. Laan 22 7943 CV Meppel 0522 - 25 41 26 oosterboerschool@oosterboerschool.nl www.oosterboerschool.nl

Denominatie:

OPENBAAR DALTONONDERWIJS

Directie Oosterboerschool Directeur: mw. X.E. de Vos Email: directie@oosterboerschool.nl Directie Stichting Promes Algemeen directeur: mw. drs. S.J.J. de Wit Adres: Industrieweg 1B 7944 HJ Meppel Telefoon: 0522-278120 Schooltijden:

maandag

08.30 uur – 12.00 uur 13.00 uur – 15.00 uur

dinsdag

08.30 uur – 12.00 uur 13.00 uur – 15.00 uur

woensdag

08.30 uur – 12.15 uur

donderdag

08.30 uur – 12.00 uur 13.00 uur – 15.00 uur

vrijdag 08.30 uur – 12.00 uur groep 5 t/m 8 13.00 uur – 15.00 uur groep 1 t/m 4 vrijdagmiddag vrij

5


Schoolgids 2013-2014 O.B.S. Oosterboerschool

INHOUD

Voorwoord Schoolgegevens Inhoud

3 4 5

1. Inleiding 7 2. Over de school 8 3. Schoolorganisatie 9 Organisatie van stichting Promes De organisatie van de school Overlegstructuur Taken van de leerkracht Vervanging bij ziekte Onderwijstijd Werken aan kwaliteit 4. Identiteit en visie op onderwijs 14 De openbare scholen Daltonidentiteit Boeiend Onderwijs Vier essenties van goed onderwijs Systeemdenken 5. Onze missie 22 Openbaar Boeiend Daltononderwijs 5 leerniveaus Levelwerk Willie Wortel 6. Het onderwijs 25 De dagelijkse praktijk Vak- en vormingsgebieden 7. Zorg voor leerlingen 35 Nieuwe leerlingen Het leerlingvolgsysteem De overgang naar het voortgezet onderwijs Visie op zorg Weer Samen Naar School Meer/hoogbegaafdenprotocol Logopedie Motorische Remedial Teaching 8. Jaarlijkse activiteiten 45 9. Ouders en school 47 Flits Informatieavond Medezeggenschapsraad Oudervereniging Overblijfmogelijkheden 49 10. Regels en procedures 52 Gedragscode Leerplicht en vrij vragen Pestprotocol Klachten 11. Handig op te weten 59 12. Jaarkalender 62 Vakantierooster

9 10 10 12 12 12 12 14 15 17 18 20 22 23 23 24 25 27 35 36 37 38 39 40 41 41

47 47 48 49

52 52 54 54

64 6


Schoolgids 2013-2014 O.B.S. Oosterboerschool

1. INLEIDING

Scholen verschillen en dat maakt het kiezen soms moeilijk. Ze verschillen in hun visie op de ontwikkeling van kinderen en in werkwijze, organisatie, resultaten en sfeer. De schoolgids informeert over de onderliggende pedagogische visie, de doelstellingen van de Oosterboerschool, de organisatie van het onderwijs en de wijze van begeleiding van de leerlingen. Ook de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs is in de schoolgids beschreven. Acht jaren vertrouwt u uw kind toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Daarom is de keuze van een basisschool een belangrijk moment. U bent van harte uitgenodigd voor een gesprek, waarin uw vragen en opmerkingen kunnen worden besproken. Tijdens een rondleiding door de school ziet u met eigen ogen wat in deze gids staat beschreven. Ook na uw keuze is goede informatie over de school een belangrijke doelstelling van onze school!

7


Schoolgids 2013-2014 O.B.S. Oosterboerschool

2.

De school is ontstaan in de buurtschap Oosterboer in 1919. Daar stond de 2-mansschool aan de Oosterboerweg. In 1979 verhuisde de school naar het huidige gebouw aan de KP-laan, op een mooie centrale plek in de wijk.

OVER DE SCHOOL

De school is gebouwd voor 9 groepslokalen en een aantal nevenruimtes vanuit de basisschoolgedachte, dat wil zeggen: een onderbouw met 4 leslokalen rondom een kleine activiteitenruimte en een bovenbouw met 5 leslokalen rondom de grote gemeenschappelijke ruimte. Momenteel bezoeken zo’n 160 kinderen de Oosterboerschool. Zij zijn verdeeld over 6 groepen. Dit betekent dat wij, in sommige gevallen, kinderen van twee verschillende leerjaren in één groep plaatsen, een zo geheten combinatiegroep. Ons uitgangspunt is om de groep een duurzaam karakter te geven. We proberen wisselingen in samenstelling zoveel mogelijk te voorkomen. Jaarlijks wordt de formatie vastgesteld. Hierbij is het aantal leerlingen bepalend voor het aantal leerkrachten dat inzetbaar is op onze school. Per schooljaar moet echter bekeken worden of we de groepen zoals ze zijn samengesteld kunnen blijven behouden. De groei of de krimp van het leerlingaantal ten opzichte van het vorige schooljaar maakt dit noodzakelijk. Dit schooljaar hebben wij een 3/4 en een 5/6 combinatiegroep. Op de Oosterboerschool zijn tien leerkrachten, een vakleerkracht gymnastiek, een logopedist, een schoolmaatschappelijk werker, een administratief medewerker en een conciërge werkzaam. De directeur van de school heeft naast de eindverantwoordelijkheid voor de school één dag per week lesgevende taken.

8


Schoolgids 2013-2014 O.B.S. Oosterboerschool

3. SCHOOL ORGANISATIE

De Oosterboerschool maakt onderdeel uit van Stichting Promes. Na de verzelfstandiging in 2007 is Stichting Promes is het bevoegd gezag (het schoolbestuur) van het openbaar onderwijs Meppel en Staphorst (Promes). Het bevoegd gezag heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de instandhouding van scholen, de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering. Het bevoegd gezag legt aan de gemeenteraad van Meppel een jaarlijkse financiĂŤle verantwoording af. Om aan deze opgave sturing en inhoud te geven is een algemeen directeur aangesteld. Onder de eindverantwoordelijkheid van het bevoegd gezag heeft zij de dagelijkse leiding van de organisatie en zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van het door het bevoegd gezag vastgestelde beleid. Deze functie wordt vervuld door mw. S. de Wit. De schooldirecteur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school, is integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling en kwaliteit van het onderwijs, geeft leiding aan het personeel van de school en waarborgt de schoolidentiteit en de verankering van de school in de wijk.

Organisatie van Stichting Promes

De Promes-structuur bestaat dus uit drie besturingsniveaus. De beleidsruimte en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheid en bevoegdheid om beslissingen te nemen zijn vastgelegd in het directiestatuut. Dit directiestatuut ligt ter inzage op school

Stichting Promes Bestuur

Algemeen directeur GMR

Schooldirecteur MR Team

9


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

De organisatie van de school

In onze schoolorganisatie kennen wij verschillende vormen van overleg en hebben wij een gedeelde Daltonverantwoordelijk. Op deze manier speelt de Daltonvisie ook op leerkrachtniveau een grote rol. Er worden een aantal taken die een belangrijke rol spelen bij de uitgezette lijn van de school rondom één persoon geclusterd. Zo kent de Oosterboerschool een Intern Begeleider (ook wel de IB’er genoemd), die de zorg rondom leerlingen coördineert en twee Daltoncoördinatoren die alle zaken rondom Dalton- en Boeiend Onderwijs coördineren. Alle betrokkenen functioneren in belang van elkaar en van de school als geheel. Daarnaast heeft de school een betrokken Medezeggenschapsraad (MR) en Oudervereniging (OV). In de MR, waar ouders en personeel in twee geledingen zijn vertegenwoordigt, worden zaken aangaande het onderwijs, de financiën en het te voeren beleid besproken. De MR heeft een aantal bevoegdheden waardoor zij het beleid van de school mede kan bepalen. De Oudervereniging houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten op school die niet direct met het lesgeven te maken hebben. Zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest, de schoolreis e.d. Schematisch weergegeven ziet de organisatie er als volgt uit, met als aanvulling dat de lijnen vanuit beide richtingen lopen. Directeur Oosterboerschool Team Oosterboerschool

Medezeggenschapsraad

Oudervereniging

Overlegstructuur

Er is binnen de school een overlegstructuur op verschillende niveaus. Op managementniveau: GMO = Groot management Overleg. Deelnemers: Directie, Interne Begeleider, Dalton Coördinator en Bouw Coördinator. Aantal bijeenkomsten: 4 Onderwerpen: grote algemene lijn van de school en schooljaarplan Doel: doen we wat we afgesproken hebben, het in gang houden van de ontwikkeling van de school als geheel, zorgdragen voor eenduidig beleid.

10


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

MO-IB = Management Overleg met Interne Belgeider Deelnemers: Directie en IB. Aantal bijeenkomsten: 10 (1x per 4 weken) Onderwerpen: zorgplan; zorgleerlingen, handelingsplannen, cito uitslagen, groepsprofiel, opbrengstgericht werken, Doel: stroomlijnen van de zorg, in kaart brengen van opbrengsten MO-DC = Management Overleg Daltoncoördinatoren Deelnemers: directie en Daltoncoördinatoren Aantal bijeenkomsten: 5 Onderwerpen: Daltonbeleidsplan, alle lopende Dalton- en onderwijskundige, boeiend onderwijs Doel: vasthouden en ontwikkelen van een goede levendige Daltonlijn. Onderwijs op de Oosterboerschool maken wij samen

Op teamniveau: Teamvergadering Dit schooljaar hebben wij onze vergaderstructuur veranderd. Zo hebben we geen afzonderlijke team-, dalton- of boeiende bouwvergaderingen meer. Iedere teambijeenkomst kent een vaste structuur van agendapunten. Deelnemers: alle groepsleerkrachten, directeur is voorzitter, daltoncoördinatoren en IB’er zitten hun specifieke deel zelf voor Aantal bijeenkomsten: 25 en één algemene evaluatievergadering Onderwerpen: 1. Dalton 2. Boeiend onderwijs 3. Leerlingenzorg 4. Opbrengstgericht werken 5. Algemene (school)zaken 6. Festiviteiten Doel: grote lijn van de school, we zeggen wat we doen, we doen wat we zeggen, we evalueren onze doelen, processen en opbrengsten om ons voortdurend te verbeteren, implementeren en borgen dalton- en boeiendonderwijsaspecten

Op schoolniveau: Vergadering Medezeggenschapsraad Deelnemers: 3 personeelsleden, 3 ouders Aantal bijeenkomsten: 8 Onderwerpen: School(jaar)plan, financiën, formatie Vergadering Oudervereniging Deelnemers: 8 ouders, 1 leerkracht en directeur Aantal bijeenkomsten: 10 Onderwerpen: Sinterklaas- en kerstfeest, schoolreis, luizencontrole, beheer schoolfonds, sportactiviteiten, overige activiteiten.

11


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Taken en verantwoordelijkheid van ieder teamlid

Elk teamlid is verantwoordelijk voor de onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke leiding in zijn/haar groep. Hij/zij heeft daarnaast een gedelegeerde taak in de school. Deze taken zijn in het taakbeleid vastgelegd en worden evenredig verdeeld. Iedere leerkracht neemt deel aan het overleg zoals dat in school is georganiseerd. (zie overlegstructuur).

Vervanging bij ziekte

Als een leerkracht ziek is, wordt zo snel mogelijk voor vervanging gezorgd. Er is een eigen vervangerspool binnen de stichting Promes. De Poolmanager, die door de stichting is aangesteld, zorgt voor de intake en beoordeling van vervangers. De directeur is verantwoordelijk voor een goede opvang en begeleiding in de school. Op deze wijze proberen we de kwaliteit van vervangers te waarborgen.

Stagiaires

Het kan voorkomen dat u soms een nieuw en voor u onbekend gezicht in de klas ziet. Het gaat dan vaak om een stagiaire die in het kader van zijn/haar opleiding bij ons op school is. In de meeste gevallen gaat het om studenten van de PABO of SPWopleiding. Zij zullen afhankelijk van hun studierichting verschillende onderwijsactiviteiten uitvoeren. De leerkracht blijft altijd verantwoordelijk voor wat er in de groep gebeurd.

Onderwijstijd

De wet schrijft voor dat de leerlingen in de groepen 1 t/m 8 in totaal minimaal 7520 uur onderwijs krijgen. We voldoen op Oosterboerschool aan die norm door de volgende verdeling: groep 1 t/m 4 krijgen per weel 23¾ uur les groep 5 t/m 8 krijgt per week 25¾ uur les

Werken aan kwaliteit

Meten van kwaliteit

Kwaliteit kun je als volgt samenvatten: ‘Zeggen wat je doet, doen wat je zegt en laten zien dat je doet wat je zegt’. Hierin onderscheiden we 2 invalshoeken; De inhoudskwaliteit: Dit is het dagelijks contact tussen leerlingen en leerkrachten, de ontwikkelingssituatie en leersituatie. De systeemkwaliteit: Dit is de duidelijkheid in de onderwijsvisie, zorgvisie, wijze van lesgeven, wijze van leiding geven, taakverdeling, beschikbaarheid van deskundigen en voorzieningen. Het planmatig werken zoals weergeven in het strategisch beleidsplan, het schoolplan, het daltonbeleidsplan en het daaruit voortkomende schooljaarplan wordt gevoed door cyclische input van relevante gegevens. Deze verzamelen wij in een digitaal systeem, wat onderdeel is van ons administratiesysteem. Dit systeem wordt ook gevoed met de opbrengsten van ons onderwijs. We werken met een kwaliteitszorgsysteem om op schoolniveau systematisch de kwaliteit van ons onderwijs te bekijken en door middel van verbeterplannen inhoudelijk te verbeteren.

12


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Scholing van leerkrachten

Ouderenquête

Leerlingenenquête

Scholing van leerkrachten heeft deskundigheidsbevordering tot doel. Het kan gaan om de deskundigheid op peil te houden of om het aanpassen aan veranderende of nieuwe inzichten in het onderwijs. Alle leerkrachten hebben een daltoncertificaat, nieuwe leerkrachten die geen certificaat hebben gaan deze zo snel mogelijk behalen. Voorgaande jaren hebben wij ons gericht op “hersenen en leren”, instructie van de leerstof, coöperatief leren, denkgewoonten en meervoudige intelligentie. Deze onderwerpen krijgen dit schooljaar nog een vervolg. In het kader van dalton gaan wij ons richten op reflectie. Dit alles om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen en de opbrengsten van het leren voor de kinderen te vergroten. Wij geven de voorkeur aan teamleren boven individuele scholing. Wij hebben de kracht hiervan ervaren en zijn van mening dat wij hiermee de kwaliteit van ons onderwijs positief beïnvloeden. Tweejaarlijks houden we een tevredenheidonderzoek onder de ouders van de school. In mei 2013 is het laatste onderzoek gehouden en heeft uitgewezen dat de ouders positief over onze school denken. Met name de onderwijskundige zaken worden positief gewaardeerd. Meer hierover is te vinden op de site van de school. Uiteraard zijn er ook een aantal aandachtspunten uitgekomen. In samenspraak met de MR pakken we de aandachtspunten op en proberen deze (voor zover in ons vermogen ligt) te verhelpen. Ook wil de school dit jaar de leerlingen bevragen over het onderwijs op de Oosterboerschool. Hiervoor wordt een leerlingenenquête opgesteld en afgenomen. Ook hiervan zullen we de uitkomsten communiceren met de ouders en eventuele verbeterpunten worden opgesteld en opgenomen in de plannen.

13


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

4. IDENTITEIT EN VISIE OP ONDERWIJS

De identiteit van de Oosterboerschool rust op drie belangrijke pijlers. Onze openbare identiteit zoals die door Stichting Promes wordt uitgedragen. Onze Daltonidentiteit als belangrijkste waarde en Boeiend Onderwijs als vormgever van ons onderwijs. Onze identiteit is nauw verweven met onze visie op onderwijs. Wij zetten deze graag in samenhang voor u uiteen. De drie pijlers onder onze identiteit vormen het uitgangspunt, de basis van ons denken en doen. Op onze openbare school is iedereen - ongeacht zijn of haar achtergrond - welkom. De openbare school is daarmee bij uitstek de school van de samenleving. Een ontmoetingsschool, een school waar veel aandacht is voor sรกmen leven, leren en werken. Hiermee wil de school een fundament leggen voor een samenleving waarin burgers bij elkaar betrokken zijn. Wederzijds respect vormt een van de sleutels voor het leggen van dit fundament. Daadwerkelijke ontmoeting tussen mensen komt alleen tot stand waar dat respect voluit aanwezig is. Vanuit dat besef respecteert de openbare school de levensbeschouwing en godsdienstige overtuiging van allen die een plaats hebben in de school of zich bij de school betrokken voelen.

De openbare scholen van Stichting Promes

In de openbare school gaat het niet alleen om een respectvolle houding tegenover, maar ook om actieve aandacht voor uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden en normen. De school brengt leerlingen daarmee op een actieve manier in aanraking en daagt leerlingen uit te leren omgaan met deze verschillen. Uiteindelijk gaat het hierbij om leerlingen te leren respecteren dat medeburgers kunnen hechten aan en staan voor verscheidene waarden. De openbare school biedt ook ruimte - als ouders dat op prijs stellen - om specifiek onderwijs te verzorgen over een bepaalde levensbeschouwing of godsdienst. Wij hechten grote waarde aan openheid, elkaar kennen en gekend worden en daarmee aan participatie van betrokkenen. Betrokkenen zijn uiteraard leerlingen, ouders en personeelsleden, maar ook de maatschappelijke omgeving van de school doet er toe. Tegenover deze omgeving wil de school zich graag verantwoorden en hierin aangeven hoe en de mate waarin de school haar doelstellingen realiseert. Een school voor iedereen zijn, is niet alleen een school zijn waar iedere leerling welkom is, maar ook de school waar in principe iedereen benoembaar is om les te geven of andere taken te vervullen. Ongeacht levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid of seksuele geaardheid. Ook op deze manier wil de school een voorbeeldfunctie zijn voor haar leerlingen en ouders en laten zien dat verschillen tussen mensen er mogen zijn en kenmerk zijn van de samenleving waarin zij opgroeien en deel van uitmaken. 14


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Op 1 januari 2007 is de Stichting Promes gevormd. Zij is het bevoegde gezag van de school. Dat geldt eveneens voor de andere openbare basisscholen in Meppel en Staphorst. Daarnaast behoren ook de Mackayschool, (School voor zeer moeilijk lerenden) en de Reestoeverschool (Speciaal Basis Onderwijs) tot de Stichting. In de missie geven we een antwoord op de vraag wat wij als Stichting Promes willen betekenen voor de kinderen in Meppel en Staphorst die onze scholen bezoeken. Stichting Promes wil onze kinderen voorbereiden op een toekomst die nu nog onzeker is. Hun talenten zullen op onze scholen in brede zin ontwikkeld worden, zodat de kinderen de kennis en ervaring zullen krijgen om relaties aan te gaan en taken te kunnen uitvoeren die hen een volwaardig lid van de maatschappij zullen laten zijn. Dit alles onder het motto: Promes, een boeiende toekomst! Waarden en identiteit. De waarden die wij hebben beschreven zijn de leidraad voor het gedrag van alle mensen en kinderen die binnen onze stichting werken en leren. Zij geven aan wie we zijn en hoe we door anderen herkend willen worden. De volgende waarden worden omschreven om onze kinderen een boeiende toekomst te kunnen geven:

wijsheid moreel besef positivisme

Stichting Promes is voortdurend in ontwikkeling, vakkundig en richt de blik naar buiten. Binnen Stichting Promes heerst solidariteit, respect voor een ieder, loyaliteit, vertrouwen en een open communicatie. We zijn trots op onze ambitieuze stichting, geven positieve energie, hanteren zelfreflectie, laten passie en plezier in werken zien, tonen voorbeeldgedrag, hebben aandacht voor elkaar en vieren successen.

15


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Stichting Promes streeft nadrukkelijk de openbare identiteit na, ons onderwijs is van en voor de samenleving. Visie Promes Vakkundigheid In 2015 heeft Stichting Promes zich ontwikkeld tot een lerende organisatie. Er wordt gewerkt aan persoonlijk meesterschap in een leven lang leren met ambitie voor het individu en de collectiviteit, invoeren van boeiend onderwijs voor de kinderen waarin de opbrengsten hoog zullen zijn en de competenties van leerkrachten worden vergroot. De meervoudige intelligentietheori e en het ontwikkelen van intelligent gedrag staat hierin centraal.

Creativiteit/inventivit eit De komende vier jaar worden de talenten van kinderen en medewerkers binnen Stichting Promes benut, tevens zullen nog niet benutte aanwezige talenten ontwikkeld worden. Binnen de stichting en de scholen werken we oplossingsgericht, staat de meervoudige intelligentietheorie van Gardner centraal, gecombineerd met de denkgewoonten van Costa. Intelligentie is geen vaststaand gegeven maar een afgeleide van ervaring en begeleiding. Gedurende de schoolloopbaan kan het intellectueel functioneren verbeterd worden. Er zijn vele manieren om slim te zijn. Stichting Promes wil in het onderwijs aansluiten bij de sterke intelligenties van kinderen om de andere te kunnen stimuleren.

Samenwerken In 2015 zijn samenwerkingsrelati es ontstaan om onze missie en visie te kunnen realiseren. De samenwerking bevat de kinderen in de klas en in de school, hun ouders in de school en binnen de stichting en de medewerkers binnen Stichting Promes. Ook de omgeving waarin de scholen zich bevinden wordt in de samenwerking betrokken. Een intensieve samenwerking met de peuterspeelzaal en de kinderopvang wordt nagestreefd om de overgang van de voorschoolse periode naar de school optimaal te laten verlopen. Op stichtingsniveau is een samenwerking ontstaan met de Pabo Meppel en het openbaar voortgezet onderwijs in Meppel om de doorgaande lijn te waarborgen.

De visie van Stichting Promes is uitgewerkt in een mindmap die op alle scholen terug te vinden is.

16


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Daltonidentiteit “Leren is werken, zelfstandig en samen”

Helen Parkhurst als inspiratiebron Daltononderwijs is begin vorige eeuw ontwikkeld door de Amerikaanse Helen Parkhurst en kenmerkt zich door een kritische houding naar onderwijs waar het gaat om de doelmatigheid en de effectiviteit. Een eigen inbreng van leerlingen is daarbij een belangrijk gegeven. Een leerling moet op school de mogelijkheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen en te vormen als in het maatschappelijke leven. Parkhurst was bijzonder pragmatisch en gaf haar Daltononderwijs vorm als lerares voor de klas. De theorie volgde de praktijk. Onderwijs moest volgens Parkhurst nuttig zijn en kennis, vaardigheden, deugden en gewoontes aanleren die bruikbaar zijn in het maatschappelijke leven. Het hoogste doel is de “fearless human being”. Volgens Parkhurst zijn dat ondernemende mensen. Zij zijn handig, vaardig, wereldwijs en vooruitdenkend. Daltononderwijs kent in Nederland zes kernwaarden. Vanuit deze waarden geeft de Oosterboerschool vorm en inhoud aan het onderwijs. De kernwaarden geven richting aan het professioneel handelen van leerkrachten en het team en vormen de bouwstenen voor onze visie op goed onderwijs en een efficiënte en effectieve Daltonpraktijk. In de afgelopen decennia zijn we in het Nederlandse Daltononderwijs vertrouwd geraakt met het hanteren van drie kernwaarden: Vrijheid & verantwoordelijkheid, Samenwerken en Zelfstandigheid. Deze kernwaarden worden aangevuld met: Effectiviteit & doelmatigheid, Reflectie en Borging.

Kernwaarden van het daltononderwijs

Vrijheid & verantwoordelijkheid Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en de eigen weg te vinden. Vrijheid in het Daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het opgedragen werk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door de leerlingen vrijheid te beiden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is de taak van de leerkracht iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen de grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.

17


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Zelfstandigheid Zelfstandig leren en werken is actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht een klus klaren en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij moeten nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerling tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn. Samenwerken De Daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, directie en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. De Daltonschool is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaak werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van medeleerlingen, het aangaan van de dialoog , het leren omgaan met teleurstelling en het ervaren van succes, de meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. De Daltonschool is bij uitstek de oefenplek voor democratisering en socialisering. Effectiviteit & doelmatigheid Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. “De taak� als drager van de te leren vaardigheden en opdoen van kennis biedt optimaal gelegenheid om tot een doelmatig inrichting te komen. Met de taak op maat leert een leerling doelmatig en functioneel. Reflectie Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op de Daltonschool vanzelfsprekend. Iedere professional werkend op een Daltonschool reflecteert op zijn onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over het onderwijs voortdurend plaats. Reflectie en evaluatie dragen in hoge mate bij tot een verkenning van de leerweg om het beoogde doel te bereiken.

18


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Borging Daltonscholen in Nederland werken samen aan kwalitatief goed daltononderwijs door allemaal deel te nemen aan planmatige zelfevaluatie en visitatie. De Daltonschool is een lerende organisatie, die haar leerkrachten ondersteunt bij het zich permanent scholen en bij het experimenteren in reflecteren op hun praktijk. Teamleren heeft op de Daltonschool hoge prioriteit. Verantwoordelijkheden voor Dalton liggen in het team en zet sterk in op “maatjesleren” van scholen binnen en buiten de regio. De Nederlandse Dalton Vereniging geeft licenties en certificaten af aan instituten, scholen en personen als zij er blijk van geven de kernwaarden op goede wijze in de praktijk vorm en inhoud te hebben gegeven. De Oosterboerschool is sinds 2011 een gecertificeerde Daltonschool.

Boeiend Onderwijs

“Niets is praktischer dan een goede theorie!”

Een goede theorie is stevig geworteld in de praktijk en ondersteunt op een praktische manier bij het begrijpen van complexe situaties en bij het ondernemen van acties die écht effectief zijn. In het onderwijs gaat het erom of het leren effectief is voor de leerling van nu en of het ertoe doet in deze tijd. Onderwijs is te complex om uit te kunnen gaan van één bepaalde theorie. Goede theorieën kunnen helpen, maar het is belangrijk er zelf mee aan de slag te gaan, de concepten uit te breiden, aan te passen, te verrijken en open te blijven staan voor nieuwe ideeën. De opdracht van elke leraar, elke school, elk bestuur en elk samenwerkingsverband is het realiseren van goed onderwijs voor alle leerlingen. Goed onderwijs is gebaseerd om twee fundamentele taken: het ontwikkelen van de aanwezige talenten van mensen en moet bijdragen aan een productieve, gezonde en zich steeds vernieuwende samenleving. De Oosterboerschool geeft vorm aan het onderwijs door te kiezen voor de werkwijze met de naam Boeiend Onderwijs. Boeiend Onderwijs is geen doel op zichzelf, het is een middel om te komen tot optimale resultaten. Resultaten die uitganspunt zijn voor het verbeteren van processen. Boeiend Onderwijs is geen optelsom van allerlei vernieuwingen, maar is een systeem, het grote geheel waarin mensen werken en leren. Een lerende school. Werken aan een lerende school houdt onder meer in dat er een omgeving gecreëerd wordt waarin mensen voortdurend kunnen leren. Op schoolniveau is dat een belangrijke taak voor de schoolleider. In de klas geldt hetzelfde voor de leerkracht t.a.v. de leerlingen in de groep. Een omgeving waarin: - innerlijke betrokkenheid ontstaat, passie voor leren bij leerlingen èn leerkrachten; - we samen dingen leren die ertoe doen in onze tijd; - we zin in leren hebben, omdat we de zin van het leren zien;

19


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

- alle mogelijkheden benutten die de kwaliteit van het denken van de interactie verbeteren; - we zelf invloed hebben op onze leerprocessen; - alle leerlingen en leerkrachten als speciaal worden gezien en niet worden ingedeeld in winnaars of verliezers, dom of slim Boeiend onderwijs hanteert vier essenties als het gaat om goed onderwijs in deze tijd.

Vier essenties van goed onderwijs

Betekenisvol leren

Meervoudige Intelligentie

Passie en betrokkenheid Kwaliteit kun je niet regelen of afdwingen. Kwaliteit is voor het overgrote deel het gevolg van liefde, enthousiasme, passie en innerlijke betrokkenheid. Een kind leert fietsen omdat het graag wil fietsen. Een leerling leert de breuken meestal omdat de leerkracht zegt dat de breuken belangrijk zijn. Daarom gaat leren fietsen meestal beter dan het leren van breuken. Hoe betekenisvoller leren is, hoe groter de betrokkenheid. Een definitie van leren is: van informatie kennis maken. Informatie staat in boeken, op DVD’s, wordt verteld door mensen, vind je op het internet. Kennis zit in mensen en is verbonden met handelen in de praktijk en heeft betekenis waardoor mensen erbij betrokken zijn. Hersenonderzoek toont aan hoe belangrijk betekenisvol leren is. Dat een transfer van informatie van het werkgeheugen naar het langetermijngeheugen alleen slaagt wanneer de informatie persoonlijk relevant is voor de leerling. Dit gegeven verklaart dat “erin stampen” van betekenisloze inhouden niet werkt. Indien het geleerde niet betekenisvol is, zeggen de hersenen bijna letterlijk “delete”. Howard Gardner is de grondlegger van de theorie over meervoudige intelligentie. Hij onderscheidt acht intelligenties die een rol spelen bij het oplossen van problemen en bij het creëren van nieuwe producten. Iedereen heeft daarbij persoonlijke voorkeuren en met de juiste begeleiding en oefening kunnen alle intelligenties gedurende het hele leven verder ontwikkeld worden. Het onderwijs moet aansluiten bij de sterke intelligenties om de andere te stimuleren. Intelligenties zijn in het algemeen nauw verbonden met passie, waarbij duidelijk is wat de oorzaak en het gevolg is; vind ik iets leuk omdat ik het goed kan of kan ik het goed omdat ik het zo leuk vind en me er daardoor meer voor inzet? We spreken de leerling aan op competentieniveau, waardoor de passie toeneemt en dus ook de inzet en resultaten. Er wordt les gegeven met behulp van werkvormen die een beroep doen op de sterke kanten van het kind. Met een behulp van deze sterk ontwikkelde intelligentie wordt de leerling via een omweg naar de oplossing van een vraagstuk geleid. Het oprekken van de intelligenties is het eigenlijke doel van de school: Iedere menselijke intelligentie tot het maximum ontwikkelen.

20


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Recente inzichten over leren gebruiken De inzichten over leren zijn in de laatste jaren enorm toegenomen. Het is wonderlijk dat juist in het onderwijs er een grote kloof is tussen wetenschap en praktijk. We kunnen ons niet voorstellen dat een automonteur of chirurg zijn werk nog goed kan doen als hij tien jaar lang de nieuwe inzichten in zijn vak niet bijhoudt. Op de Oosterboerschool passen wij de wetenschappelijke inzichten toe in ons onderwijs.

Ontwikkeling van de hersenen

Veiligheid als basis

“Hersenen werken het beste in samenspel met andere hersenen”

De ontwikkeling van hersenen is fascinerend. In de eerste vier jaar bereiken de hersen zo’n 90 % van het volwassen gewicht. De kwalitatieve ontwikkeling gaat echter door. Er komen geen nieuwe neuronen meer bi , er worden wel voortdurend nieuwe verbindingen gemaakt. De vorming van deze connecties gebeurt onder invloed van de omgeving. Intelligentie kan beter of slechter worden door de context waarin iemand opgroeit. De toename van kennis over de hersenen kan niet anders dan leiden tot pedagogisch optimisme: de school doet ertoe! Emoties spelen een grote rol bij alle leerprocessen. Echt leren gaat altijd gepaard met onzekerheid. Onveiligheid en/of stress belemmert leren en kan zelf hersencellen uitschakelen. Daarom is voor leren een omgeving nodig waarin: - het veilig genoeg is om risico’s te nemen zonder angst voor de reacties van anderen; - je niet afgerekend wordt op fouten. Veel leren gaat immers gepaard met vallen en opstaan; - er goede relaties zijn met anderen. Hersenen zijn sociaal en goede contacten hebben veel invloed op hersenontwikkeling; - je geholpen wordt bij omgaan met angst en onzekerheid - verschillende vormen van intelligentie en intelligent gedrag worden ontwikkeld; We leren kinderen samenwerken. Onderzoek toont aan dat we het meeste leren van dingen die áán anderen leren. Interactie en relatie zorgen dat hersenen zich sneller en beter ontwikkelen. Hersenen worden niet alleen actief als iemand een handeling uitvoert maar ook als je het anderen ziet doen! De zogenaamde spiegelneuronen zorgen voor verbondenheid zonder fysieke verbondenheid. Zien wat er met anderen gebeurt, heeft dezelfde impact op de hersenen als wanneer het jezelf betreft. De benadering van leren die nu vanuit de wetenschap benadrukt wordt, wordt constructivisme genoemd: leren is niet informatie ontvangen, maar leren is van informatie zelf kennis maken. De taak van de leerkracht is om vanuit interactie in een rijke uitdagende leeromgeving de leerling informatie, een vaardigheid om te zetten naar kennis en inzicht.

21


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Leren voor het leven Wat is de opdracht van de school in deze 21e eeuw? Wat is de taak van de school in een tijd waarin alles wat ooit aan kennis ontwikkeld is in de vingertoppen van elk kind zit? Wie en wat willen wij zijn voor de kinderen? Laten we de leerlingen leren voor een toets, voor het vervolgonderwijs of voor het leven? Welke kennis ,vaardigheden, attitudes en persoonskenmerken hebben ze nodig om een bijdrage te leveren aan een betere duurzame maatschappij? Vanzelfsprekend kunnen leerlingen niet zonder de basisvaardigheden. Natuurlijk is het belangrijk dat ze goed leren rekenen, lezen en schrijven. Zonder dit hebben ze nauwelijks kansen in de samenleving. Maar we weten allemaal dat slagen voor een toets geen enkele garantie is voor slagen in het leven. De school is de plek waar kinderen: - de basisvaardigheden leren die ze nodig hebben in hun leven; - niet alleen informatie opnemen, maar zelf van informatie kennis maken die ze begrijpen en kunnen toepassen, ook in nieuwe situaties. - al hun intelligenties kunnen ontwikkelen; - leren samenwerken door middel van coĂśperatieve werkvormen; - complexiteit beter leren begrijpen door middel van systeemdenken - de kans krijgen om in een rijke schoolomgeving hun hersenen verder te ontwikkelen.

“De wereld bestaat uit relaties�

Systeemdenken

Samenhang Boeiend onderwijs is geen optelsom van innovaties. De onderdelen krijgen slechts hun meerwaarde in samenhang met elkaar. Individualisme, fragmentering en specialisatie heeft ons ver gebracht, maar we ontdekken meer en meer de beperking hiervan. Toenemende onderlinge afhankelijkheid en samenhang zijn kenmerken van huidige ontwikkelingen in onze samenleving. De nieuwe wetenschappen laten zien dat relaties niet alleen interessant zijn, maar dat er niets anders is dan relaties. De wereld is complex en wordt als maar complexer. Er dreigt een kloof te ontstaan tussen complexiteit en samenhang in de wereld van vandaag enerzijds en de investeringen die we doen onze kinderen deze complexiteit te leren begrijpen anderzijds. De kloof vormt de uitdaging voor ons onderwijs. De vakken die in het huidige onderwijs aan de orde komen zijn zeker belangrijk. Wat veelal ontbreekt is het ontwikkelen van inzicht en samenhang tussen en binnen de verschillende vakken. Kinderen moeten leren dat de problemen in onze tijd interdisciplinair, met elkaar verbonden, complex en dynamisch zijn. Een van de mogelijkheden om dit te doen is systeemdenken op alle niveaus in het onderwijs toe te passen.

22


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

23


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

5. ONZE MISSIE Openbaar Boeiend Dalton Onderwijs

In de dagelijkse praktijk van de school komen de drie belangrijke pijlers van onze identiteit, de basis van ons denken en doen, tot uiting. De Oosterboerschool is sinds mei 2011 een officieel gecertificeerde Daltonschool. De Daltonvereniging heeft zich door middel van een uitgebreide visitatie gebogen over de Daltonkwaliteit op onze school. Wij zijn heel blij dat we op alle fronten voldoende scoren en kunnen ons met trots Daltonschool noemen! Iedere 5 jaar komt de visitatiecommissie op school om te beoordelen of de kwaliteit is geborgd èn uitgebreid. De kernwaarden van Dalton vormen de basis in al ons dagelijks handelen. Dalton heeft geen eigen lesmethodes of strikt voorgeschreven werkwijze. Dalton is vooral een manier van doen, a way of living. Wat we inhoudelijk aan leerstof bieden, wijkt niet af van een “gewone” basisschool. Ook ons onderwijs is gerelateerd aan de kerndoelen die in het kader van de wet op het primair onderwijs zijn gesteld. Het is de manier waarop we het lesprogramma aanbieden dat maakt we een Daltonschool zijn. De verbinding met Boeiend Onderwijs komt vooral in de lesinhoud naar voren. Dalton- en Boeiend Onderwijs zijn factoren die elkaar aanvullen en versterken. Dit helpt ons om ons voornaamste doel te bereiken: “Ieder kind de kans geven zich op veel terreinen optimaal te ontwikkelen, zodat het later als volwaardig mens in de maatschappij kan functioneren.” Dit past uiteraard bij onze slogan :

Oosterboerschool, waar kinderen groeien! We willen we ons “Daltongezicht” duidelijk laten zien. Dalton is de bindende factor van alles waar we voor staan. Voor alle principes geldt dat we ze niet alleen hanteren, maar de kinderen vooral leren er mee om te gaan. Dalton is een middel om tegemoet te komen aan de mogelijkheden van het individuele kind en tegelijkertijd te benadrukken dat de school een gemeenschap is. Aandacht voor elkaar en respect voor elkaars mening en levensovertuiging zijn op de Oosterboerschool vanzelfsprekend. De Oosterboerschool gaat uit van de uniciteit van de kinderen, hun verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling, motivatie, milieu en wil samen met de ouders een bijdrage leveren aan het functioneren van elk kind op zijn niveau met zijn mogelijkheden in de voortdurende veranderende samenleving. De kinderen doorlopen een ononderbroken ontwikkelingsproces. Het welbevinden van de kinderen staat daarbij in de Oosterboerschool voorop. De kindvriendelijke sfeer met passende regels geeft een gevoel van vertrouwen en als kinderen zich op hun 24


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

gemak voelen, is de basis gelegd om zich te ontplooien en te presteren. Wij stimuleren de kinderen in hun zelfstandigheid en weerbaarheid en streven naar het leggen van een stevige basis voor het succesvol volgen van het onderwijs, nu en later. We investeren veel in een vriendelijk en veilig klimaat op school, met structuur, regelmaat en respect voor elkaar. Wij hebben hierin een gezamenlijke verantwoording. Leerkrachten en leerlingen gaan open met elkaar om, zoals we ook open omgaan met de ouders. In zo’n sfeer is er veel aandacht voor de (werk) houding van leerling en leerkracht, voor sociale vaardigheden en voor het omgaan met regels en afspraken. Op school hanteren we 3 basisregels: WE ZIJN AARDIG EN EERLIJK WE ZIJN ZUINIG OP ONZE MATERIALEN WE ZORGEN VOOR DE RUIMTE WAAR WE ZIJN. Leren is op de Oosterboerschool een breed begrip. Een school is in onze ogen net zo goed een leerinstituut als een opvoedingsinstituut. De kinderen moeten hier kennis verwerven, maar zich tegelijk sociaal, emotioneel en creatief kunnen ontwikkelen. Het gaat om evenwicht: een kind moet bij ons de kennis opdoen die het redelijkerwijs in acht jaar tijd kan verwerven en leert hoe je met elkaar omgaat, hoe je je in een samenleving gedraagt en hoe je daarin je eigen plek vindt. De school streeft ernaar het leren van kinderen zo te laten verlopen, dat er sprake is van een continu ontwikkelingsproces bij alle aspecten van de ontwikkeling. Een vloeiende doorstroming van de speelse lagere groepen naar de meer leerstofgerichte hogere groepen wordt beoogd, terwijl voor elk vak(gebied) een doorgaande lijn wordt gerealiseerd.

5 leerniveaus

Levelwerk

In een jaargroep zijn ruwweg vijf “leerlijnen” (leerniveaus) te onderscheiden: Leerlijn 5 is het niveau voor die kinderen die het reguliere programma voor wat betreft de vakinhoudelijke gebieden niet kunnen volgen. Zij zitten op een individuele leerlijn. Leerlijn 4 is die groep die met wat aanpassingen het reguliere traject blijven volgen kan. De kinderen krijgen extra instructie en oefentijd. Op deze wijze kunnen ze met de groep blijven meedoen. Leerlijn 3 is de gemiddelde groep. Deze kinderen volgen het onderwijstraject zoals in de methode wordt beschreven. Leerlijn 2 is voor kinderen die aanvullende leerstof kunnen maken. Leerlijn 1 is bedoeld voor zeer intelligente en (hoog) begaafde kinderen. Zij volgen op een aantal gebieden een eigen leerlijn en krijgen aanvullen lesmateriaal uit “Levelwerk”. Op deze manier kunnen we goed tegemoetkomen aan de verschillen tussen kinderen en ieder kind een passend programma bieden.

25


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Willie Wortel

Voor kinderen die op leren op het niveau van leerlijn 1 hebben we op de Oosterboerschool de mogelijkheid om deze kinderen in een plusgroepje, de Willie Wortel-groep, extra te begeleiden. Naast de begeleiding in de klas krijgen deze kinderen 1 morgen per 14 dagen les, onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht. In deze lessen spreken wij de kinderen aan op hun hogere denk- en werkniveau. In samenwerking met elkaar wordt er in projectvorm aan verschillende onderwerpen gewerkt.

26


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

6. HET ONDERWIJS De dagelijkse praktijk

De taak als drager van het leren In het Daltononderwijs krijgen alle kernwaarden vorm door de kinderen te laten werken met een dag- of weektaak. In deze taak bundelen wij alle opdrachten en krijgen de kinderen een beeld van de hoeveelheid werk, de soorten opdrachten en de verschillende vakgebieden. De kinderen nemen met de taak de verantwoordelijkheid voor het leren in eigen hand. Er is een duidelijke opbouw in de hoeveelheid werk die in de taak is opgenomen. In alle groepen wordt gewerkt met dagkleuren. Ieder dag heeft een bepaalde kleur. Dit maakt de taak overzichtelijk. maandag = ROOD dinsdag = BLAUW woensdag = ORANJE donderdag = GROEN vrijdag = GEEL In groep 1 krijgen de kinderen 1 of 2 opdrachten per week en in groep 2 maken de kinderen 2 of 3 opdrachten per week. Alle taken staan vermeld op het kiesbord, dat in de klas hangt. Op dit bord geven de kinderen met gekleurde magneten aan welke taken ze hebben gemaakt. Halverwege groep 2 leren de kinderen hun opdrachten aan het begin van de week te plannen.

Dagtaak in groep 3 en 4

Weektaak vanaf groep 5

In groep 3 en 4 werken de kinderen met dagtaken. Per dag staan er 3 of 4 opdrachten op de taakbrief weergegeven. Samen met de leerkracht gaan de kinderen aan het begin van de dag hun werk plannen. De opdrachten die op de taakbrief staan, zijn in principe instructieonafhankelijk. Wanneer een korte werkinstructie op een bepaald onderdeel gewenst is, wordt dit op de taakbrief aangegeven. Het plannen van de dagtaak bestaat uit het zelf kiezen van een werkvolgorde. Met een cijfer wordt de volgorde van werken aangegeven. Wanneer er samenwerkingsopdrachten, waaronder het zogeheten “maatjeswerk� moet worden gepland, is het noodzakelijk om de taak samen te plannen. In de groep 5 t/m 8 werken de kinderen met een weektaak. Ook hier geldt dat nieuwe lesstof in instructielessen aan de hele groep worden aangeboden. De opdrachten die in de taakbrief zijn opgenomen, omvatten het verwerken van oefenstof die in de instructie is behandeld. Wanneer een korte werkinstructie gewenst is staat dit op de taakbrief aangegeven. Het plannen van het werk met dagkleuren versterkt het inzicht in het weekritme en het overzicht hierop. Hier hebben kinderen houvast aan. Als de kinderen een taak af hebben, kleuren ze deze met de dagkleur af. Soms komt het voor dat het geplande werk niet af komt. De volgende dag komt dit werk bij het al geplande werk voor die dag.

27


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

De leerling kan zijn verantwoordelijkheid voor het volbrengen van de weektaak in eigen hand nemen door op dinsdag, woensdag en donderdag gebruik te maken van de “inloop”; een kwartier voor schooltijd kan er in de klas gewerkt worden aan de taak. Het initiatief hiervoor ligt geheel bij het kind zelf. Wanneer door omstandigheden, die buiten de verantwoordelijkheid van het kind liggen, het geplande werk niet af komt, wordt er in overleg met de leerkracht bekeken welke oefenstof kan vervallen. Zelfstandig leren en werken is actief leren

De keuzevrijheid die de taak met zich meebrengt, dwingt een kind tot het nemen van overwogen en effectieve beslissingen. Voor het werken met een taak moeten kinderen zelfstandig kunnen werken. Het zelfstandig werken is aan duidelijke spelregels gebonden. De kinderen kunnen op bepaalde momenten zelf hun werkplek kiezen. Dat kan in de klas zijn, in de centrale hal aan een groepstafel of op een stilte plek.

Handelingswijzers

Maatjeswerk

Coöperatief leren

Tijdens het zelfstandig werken creëren de leerkrachten tijd en ruimte om extra aandacht aan individuele kinderen of lesgroepjes te geven. Voor kinderen die veel ondersteuning behoeven in de instructie werken wij met handelingswijzers en met een instructieschrift. Hierin staan per vakgebied op overzichtelijke wijze kort de instructie van een vaardigheid weergegeven. Deze instructie wordt bij voorkeur visueel ondersteund. Onder het zelfstandig werken valt ook het zelf nakijken van het gemaakte werk en hierop samen met de leerkracht of individueel te reflecteren. Kinderen leren veel van en met elkaar In iedere dag- of weektaak zijn samenwerkingsopdrachten opgenomen in de vorm van maatjeswerk. Maatjeswerk is echt samenwerken waarin de inbreng van beide maatjes even groot is en samen aan de opdracht gewerkt wordt. Deze werkvorm wordt vooral binnen de eigen groep gehanteerd. Ook werken verschillende jaargroepen met elkaar samengewerkt. Oudere kinderen werken samen met jongere kinderen aan een gerichte opdracht, zijn leesmaatjes bij het tutorlezen en helpen bij de uitvoering van projecten. Bij de instructielessen maakt de leerkracht gebruik van coöperatief leren. Coöperatief leren is een werkvorm waarin samen leren en werken centraal staat en waar de leerstof actief wordt geoefend. We weten immers dat hersenen het beste werken in samenspel met andere hersenen. Informatie en leerstof worden in samenwerking met elkaar visueel gemaakt met behulp van vormgevers, zoals; mind maps, gedragspatronengrafieken, relatiecirkels, woordspin. Vormgevers geven de kinderen gereedschap dat hen helpt bij het denken, om hun denken zichtbaar te maken en betekenis aan de informatie te geven. Zo kan de transfer van informatie naar het langetermijngeheugen plaatsvinden. 28


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Als kinderen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden. Ook leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren; het beoordelen van een eigen inbreng en die van medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstelling en het ervaren van succes, de meeropbrengst uit de samenwerking. Kinderen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar.

Kansrijke combinatiegroepen

In onze combinatiegroepen werken wij volgens het principe van “verbinden van leerlijnen”. Wij geven de twee leeftijdsgroepen niet afzonderlijk les, maar verbinden in de instructie de leerlijnen van het vakgebied met elkaar. Zo kan prima de instructie voor spelling voor bijvoorbeeld groep 5/6 aan elkaar gekoppeld worden. Het leren verloopt volgens het principe van “voortbouwen”. Ik leer een strategie en vervolgens bouw ik die in een hoger leerjaar verder uit.

Klassenvergadering

De school is een ideale oefenplek voor democratisering en socialisering. Door het invoeren van de klassenvergadering geven wij het democratisch burgerschap voor kinderen vorm. In de klassenvergadering worden zaken aangaande de klas met elkaar besproken en worden problemen zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Hierop aansluitend willen wij dit schooljaar de kinderen stimuleren tot het formeren van een leerlingenraad .

Creatieve middag

Op de vrijdagmiddag, de “creatieve middag”’, hebben de groepen 5 t/m 8 een creativiteitscircuit. In dit circuit zijn de creatieve vakken, muzikale- beeldende- en dramatische vorming, opgenomen. Ze worden in de vorm van workshops aangeboden. Alle kinderen doorlopen de workshops, maar kunnen de volgorde daarvan zelf bepalen. Voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn deze vakken opgenomen in het lesrooster en wordt er gedurende de week aandacht aan deze vakken gegeven.

Vak- en vormingsgebieden

Kinderen hebben van nature drang om te groeien, zich te ontwikkelen. Van jongs af aan exploreren zij hun omgeving. Ontwikkeling is bij jonge kinderen geen continu gelijkmatig voortschrijdend proces, maar verloopt meer sprongsgewijs. Ze willen alles onderzoeken en maken zich zo dingen eigen. Hierbij spelen andere kinderen en volwassenen een belangrijke rol. Van wezenlijk belang is de rol van de leerkracht. Via een stimulerende interactie met de kinderen en vanuit een veilige omgeving kunnen zij kinderen geestelijk en lichamelijk laten groeien. De leerkracht voegt telkens nieuwe elementen aan de reeds bestaande kennis en vaardigheden.

Groep 1 en 2

Spel is de meest wezenlijke activiteit van jonge kinderen. Vooral rollenspel is in de kleuterperiode belangrijk. Alle aspecten van het sociaal culturele leven komen in rollenspel aan de orde, evenals 29


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

de ontwikkelingsgebieden, die van belang zijn om deel te nemen aan de maatschappij. Spelenderwijs doen de kinderen ervaring op met taal- en rekenkundige begrippen in al zijn verschijningsvormen. Daarom bieden wij in onze kleutergroepen een omgeving die uitnodigt tot spel en vrij initiatief. Het onderwijs op de Oosterboerschool is zo ingericht dat wanneer kinderen vaardigheden leren op het gebied van lezen en rekenen, er ook gelegenheid om die vaardigheden toe te passen in spelsituaties Sociale redzaamheid en zelfvertrouwen zijn belangrijke voorwaarden voor zelfstandigheid. Als kinderen gelegenheid krijgen om initiatieven te nemen en om oplossingen voor problemen te zoeken, dan geeft dat zelfvertrouwen. De kinderen leren bij ons op school om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de groep. Niet alleen tijdens de werkles, maar de hele dag door wordt hun zelfstandigheid bevorderd en gestimuleerd. Het maken van duidelijke afspraken en klassenregels zijn daarbij een voorwaarde. De activiteiten worden zo gekozen dat de kinderen ze zelfstandig kunnen verwerken, elkaar helpen en zelf het materiaal pakken. Er wordt geoefend met uitgestelde aandacht, waarbij de rol van de leerkracht stimulerend en begeleidend is. De activiteiten worden bijna altijd samen met de andere kinderen gedaan: in de hoeken, bij de werkjes, maar ook bij spelactiviteiten in de gymzaal of bij het buitenspelen. Rekening houdend met de sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleren we het samenspelen én leren.

“Betrokkenheid als garantie voor leren”

Ons uitgangspunt is betrokkenheid. Leren in betrokken activiteiten wil zeggen dat er iets wordt toegevoegd aan wat een kind al weet of kan. Het wordt eigen gemaakt en dat is leren. Als een kind betrokken bezig is, dan kun je dat zien. Het gaat volledig op in zijn activiteit en wordt niet gemakkelijk afgeleid. Deze concentratie willen wij graag bij kinderen gerealiseerd zien. Dat vraagt om materialen en activiteiten die kinderen boeien en waar ze steeds meer uit kunnen halen en aan toe kunnen voegen. Het vraagt van de leerkracht betrokkenheid om het spel te volgen en waar nodig te interveniëren, door bijvoorbeeld in gesprek te gaan of door aanvullend materiaal aan te dragen of door mee te spelen. Kinderen functioneren aan de grens van hun kunnen en moet gestimuleerd worden om de grens te overschrijden en nieuwe dingen te exploreren in de ontwikkelingspsychologie heet dat “de zone van de naaste ontwikkeling”. Deze groeikracht biedt ons de uitdaging om ontwikkelingsgericht te kunnen werken. Het lokaal is zo ingericht dat er een grote aantrekkingskracht van uitgaat. Het nodigt uit tot activiteiten waar kinderen in opgaan en voldoening vinden. Via een stimulerende interactie tussen

30


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

kinderen en leerkracht, vanuit een veilige omgeving, een goede leerstofplanning, inspirerende thema’s en een goed klassenmanagement wordt vorm gegeven aan de realisering van onze onderwijsdoelen. Observatie van het spel is hierbij van groot belang. Zo kan de leerkracht aanpassingen treffen en het spel verrijken met nieuwe spel stimulerende voorwerpen. De activiteiten staan niet los van elkaar. Ons uitgangspunt is het werken met thema’s voor werk en spelsituaties, die aansluiten bij de belevingswereld. Zo kan in een kringgesprek een onderwerp aan de orde komen, dat tijdens de arbeid naar keuze worden uitgediept en verwerkt. De ontwikkelingslijnen zoals die zijn vastgelegd in het “Ontwikkeling Volgmodel Jonge Kinderen” zijn leidend. Deze lijnen zijn opgedeeld in 26 blokken die gedurende het schooljaar worden aangeboden en vormen zo ons beredeneerd aanbod.

Arbeid naar keuze

Groep 3 t/m 8

De periode per dagdeel waarin de kinderen actief bezig zijn met materialen, vrij of met een opdracht, noemen we de arbeid naar keuze. Kenmerkend voor de arbeid naar keuze is de grote mate van vrijheid binnen de gestelde grenzen. Voor kleuters houdt die vrijheid in dat ze mogen kiezen uit een activiteitenaanbod, dat in de hoeken en bij verschillende tafels is geordend. Binnen die keuze valt ook het werken aan de opdrachten uit de weektaak. De inhoud daarvan wordt door de leerkracht bepaald vanuit vooraf vastgestelde ontwikkelingsstappen. De ontwikkelingslijnen zoals die zijn vastgelegd in het “Ontwikkeling Volgmodel Jonge Kinderen” zijn leidend. Deze lijnen zijn opgedeeld in 26 blokken die gedurende het schooljaar worden aangeboden en vormen zo ons beredeneerd aanbod. De inhouden zijn gekoppeld aan een thema die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Hierbij kunt u denken aan: de seizoenen, Sinterklaas en Kerst, maar ook aan kunst, water en de boerderij. Ook hebben de kinderen de mogelijkheid tot eigen inbreng. Mede daarom willen we het programma per groep niet “dichttimmeren”. Actuele gebeurtenissen, ideeën van kinderen of volwassenen kunnen aan bod komen. De leerkracht heeft gedurende de arbeid naar keuze gelegenheid voor individuele en/of groepsinstructie aan individuele kinderen vanuit het zorgverbredingtraject. Van belang is hierbij dat van het didactische milieu voldoende uitdaging uitgaat en dat de taken aansluiten bij het ontwikkelingsniveau, om zo betrokkenheid te creëren. De duur van de arbeid naar keuze hangt af van de andere activiteiten zoals op het lesrooster staan aangegeven.

Nederlandse taal Doel van dit vakgebied is dat kinderen zich zo optimaal mogelijk mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken in de Nederlandse taal. 31


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Taal

In groep 3 is taal en lezen met elkaar verbonden. Het aanvankelijk leesproces, het leren lezen met al zijn facetten, speelt hierin de belangrijkste rol. Vanaf groep 4 werken we met de methode Taal Actief. Binnen de thema's van deze methode komen de verschillende onderdelen van taal (luisteren, spreken, lezen, spellen, stellen, schrijven en taalbeschouwing) aan de orde. Het spellingspakket van Taal Actief is ook in gebruik. De dictees behorende bij de methode worden digitaal afgenomen. Methodes: Veilig Leren Lezen (versie 2003), Taal Actief (versie 2003)

Lezen

Uw kind goed leren lezen is een van de belangrijkste taken van de basisschool. Door goed te kunnen lezen kun je jezelf cultuur eigen maken. Leestechniek heb je nodig, maar het doel van leeslessen reikt verder dan het mooi op toon en zonder fouten lezen. Het proces van begrijpend lezen gaat stapsgewijs. We bieden kinderen activiteiten aan, waardoor ze teksten steeds beter leren te begrijpen. Dit doen we door steeds moeilijker teksten aan te bieden. Onze methode Leeshuis werkt hier structureel aan. Techniek en begrip staan in dienst van het lezen. De “leesbeleving� is het uiteindelijke doel. Dat wil zeggen dat het kind met plezier leest; zowel recreatief als informatief. Hiervoor hanteren wij verschillende leesvormen: voorlezen, aanvankelijk lezen, (groeps) technisch lezen, tutorlezen, duolezen, voordrachtslezen, groepslezen, studerend lezen, begrijpend lezen, informatief lezen, forumlezen. Methodes: Veilig Leren Lezen (versie 2003), Leeshuis (versie 2006), diverse technische leesboekjes en teksten.

Schrijven

Doel van het schrijfonderwijs is, dat de leerlingen eenvoudig, duidelijk leesbaar, goed verzorgd en vlot leren schrijven. We werken volgens een schrijfprotocol waarbij we o.a. rekening houden met: bij de leeftijd passende schrijfmaterialen, de juiste zithouding, de juiste pengreep en ontspanningsoefeningen voor en tijdens de schrijfles. Methode: Schrijven in de basisschool (versie 2005)

Rekenen/wiskunde Bij rekenen gaat het om vaardigheden die nodig zijn om met hoeveelheden om te gaan in het dagelijkse leven. De rekenvaardigheden worden in de verschillende groepen in opbouw en volgens de leerlijn aangeboden. In de gehanteerde methode wordt de leerlijn rekenen en de daaraan gestelde referentieniveaus in een doorgaande lijn behandeld. De methode staat een realistische rekenwijze voor waarin reken en (wiskundig) inzicht samen gaan. Dit leer je niet alleen door kijken

32


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

en voorstellen alleen, maar ook door er iets mee te doen (handelend bezig zijn). In betekenisvolle lessen worden de vaardigheden geoefend. Er wordt zowel gewerkt aan de basisvaardigheden optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, als aan getalsysteem, hoofdrekenen, meten/wiskunde, grafieken/tabellen, denken/taal, bewerkingen, cijferen, geld, breuken, procenten en ruimtelijke oriëntatie. Methode: Wereld in Getallen (versie 2009)

Wereldoriënterende vakken We spreken van open wereldverkenning als de thema's/projecten niet vast staan, maar aangedragen worden door leerling of leerkracht. We kunnen gebruik maken van wat we vinden, gemeen hebben enz. Hulpmaterialen zijn o.a. de Idee/activiteitenmap (groep 1 en 2) en In de kijker (groep 3 en 4). Naast kennis verwerven is attitudevorming belangrijk. In onze school is sprake van wereldverkenning in groep 1 t/m 4. In groep 3 en 4 is steeds meer sprake van gerichte wereldverkenning. Bij wereldoriëntatie wordt ook gebruik gemaakt van school-tv uitzendingen. Vanaf groep 5 is er gerichte wereldverkenning in de kennisgebieden Hierbij is het doel de kinderen in aanraking brengen met de wereld om hen heen. Indrukken die het kind opgedaan heeft worden geïntegreerd in het leerstofaanbod. We willen de kinderen ook leren zelfstandig te verkennen en informatie te verwerk(v)en. We gebruiken de methode Wijzer door de Wereld, die prima aansluit op de wereldverkenning in groep 1 t/m 4.

Aardrijkskunde

Naast kennisverwerving is ook topografische kennis van belang. In groep 5 gaat het vooral over de directe omgeving. Plattegronden, kaarten enz. krijgen veel aandacht. In groep 6 wordt Nederland behandeld. De aardrijkskundige begrippen worden in z’n totaliteit behandeld. In aansluiting op die algemene begrippen wordt aan de Nederlandse regio's aandacht besteed. In groep 7 worden de landen in Europa behandeld. Dit gebeurt per land of groep landen en met daarbij passende thema’s. In groep 8 worden de werelddelen behandeld. De derdewereldproblematiek speelt een belangrijke rol. Tevens vindt een herhaling (uitbreiding) plaats van Nederland en Europa. In groep 7 en 8 geldt bovendien dat het thematische gedeelte de mogelijkheid biedt samenhang te leren zien tussen aardrijkskundige begrippen als industrieën en bevolking, verstedelijking, energieproblemen e.d. Methode: Wijzer door de wereld (versie 2008).

33


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Geschiedenis

Het centrale uitgangspunt van ons geschiedenisonderwijs is dat kinderen leren beseffen dat we de maatschappij in positieve zin mee kunnen ontwikkelen. Ze verwerven kennis en inzicht in de opeenvolgende stadia van de ontwikkeling van de menselijke samenlevingen. De Nederlandse Staat wordt hierbij steeds als uitgangspunt genomen. Dit doen we door een vergelijking van het verleden met het heden te maken, in de eigen omgeving en op de wereld. Het ontwikkelen van historisch besef gaat stapsgewijs. De geschiedenis is in tien periodes samengevat. Deze zogeheten tijdvakken worden in de groep 5 t/m 8 tweemaal doorlopen. Methode: Wijzer door de tijd (versie 2007).

Natuur en techniek

Natuur en techniek begint bij de eigen leefomgeving van een kind. Met dat vertrouwde terrein als vertrekpunt besteedt de methode aandacht aan natuur en techniek in Nederland, Europa en de wereld. Op deze manier sluiten de lessen aan bij de dagelijkse ervaringen en bieden ze de mogelijkheid om de horizon steeds verder te verleggen. Dit doen we door zelf te experimenteren en waarnemingen te doen. Methode: Wijzer door natuur en techniek (versie 2009)

Verkeer

De leerlingen verwerven kennis, inzicht en vaardigheden om hun rol als verkeersdeelnemer (spelen/voetganger, fietser, passagier) veilig en adequaat te kunnen uitvoeren. Groep 7 neemt deel aan het verkeersexamen. Ook zijn er voorlichtingslessen, die gegeven worden door de politie. Methode: Wijzer door het Verkeer (2001).

Computeronderwijs De computer maakt een steeds groter deel van ons leven uit. In ons onderwijs houden we daar rekening mee. In school wordt de computer al vanaf groep 1 gebruikt. Hoofdzakelijk is software in gebruik die aansluit bij de gehanteerde methoden bij lezen, taal, wereldoriëntatie, en rekenen. Ook oefenen de kinderen het typen d.m.v. een cursus, die op de computers is geïnstalleerd: “Type basis”. Alle computers op school staan in verbinding met internet. Wij leren kinderen gericht te zoeken naar informatie. Ter bescherming en om problemen te voorkomen hebben we internetafspraken gemaakt. Deze hangen bij de computers op school.

Engels In groep 7 en 8 krijgen de leerlingen Engels. Het gaat hierbij vooral om praktische onderwerpen: eerste redzaamheid in praktische situaties. Methode: Real English (versie 2008).

34


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Lichamelijke opvoeding Bewegingsonderwijs biedt veilige situaties aan, die kinderen stimuleren tot handelen. Het kind leert zichzelf kennen in relatie met materiaal. Het ruimtelijk inzicht, de begripsvorming en de sociale aanpassing worden ontwikkeld. Zowel de grove als fijne motoriek is van belang. De activiteiten vinden plaats binnen gymlessen, spellessen, fantasielessen, kleutergym en buitenspel. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen 2 keer per week gymles van een vakleerkracht in het gymlokaal. Groep 5 krijgt tevens zwemles (één uur per 2 weken). De kleuters krijgen 2 keer per week een gerichte beweginsles. Het doel van de lichamelijke opvoeding is bevordering van de gezondheid, het leren van gymnastische- en sociale vaardigheden, een goede lichaamshouding en bewegingsstijl ontwikkelen. Ativiteiten: gymnastiek, turnen, ritmisch gymnastiek, dans-, zaal- en veldspel, atletiek en zwemmen. Methode groep 1 en 2: Bewegingsonderwijs in het speellokaal (versie 2012) Methode groep 3 t/m 8: Basislessen bewegingsonderwijs (versie 2102)

Expressieactiviteiten. Expressievakken zijn onder te verdelen in muzikale vorming, beeldende vorming en dramatische vorming. Deze vakgebieden worden zowel in afzonderlijke lessen als in gecombineerde lessen aangeboden.

Muzikale vorming

Beeldende vorming

Dramatische vorming

Het luisteren naar muziek, zelf muziek maken met je stem of met instrumenten, het bewegen op muziek en zingen zijn vaste onderdelen van muzieklessen. Beeldende vorming omvat vooral activiteiten die voorheen onder tekenen, handenarbeid en textiele werkvormen vielen. We bieden diverse technieken aan. Onder dramatische vorming verstaan wij spelactiviteiten die op creatieve wijze vorm geven aan gevoelens, ervaringen en indrukken. Het uitspelen van situaties in kleine toneelstukjes is hier wel de meeste bekende vorm van. Methode: Moet je doen (nieuwste versie)

Gezond gedrag en maatschappelijke verhoudingen Deze thema’s zijn bij ons op school geen apart vak, maar zitten verweven in meerdere vakken. In het dagelijkse reilen en zeilen komen deze onderwerpen aan bod. De thema’s zijn vooral gericht op: hoe ontwikkel je een gezonde leefstijl, zowel lichamelijk als psychisch; hoe ga je met elkaar om; hoe ga je om met en geef je

35


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

vorm aan regels en afspraken; en hoe ga je om met onderlinge verschillen. Wij hebben onze werkwijze samengevat in het document: Ik, wij, Oosterboer , wat u op school voor u ter inzage ligt.

Geestelijke stromingen Het vak geestelijke stromingen is geĂŻntegreerd opgenomen in de wereldoriĂŤnterende vakken. In groep 7 en 8 is er gelegenheid Godsdienstles dan wel Humanistische vorming te volgen. U kunt jaarlijks aangeven in welke richting uw kind lessen gaat volgen. Wanneer u er de voorkeur aan geeft om geen gebruik van dit lessenaanbod te maken, zal uw kind een alternatief lessenaanbod krijgen gericht op wereldoriĂŤntatie.

36


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

7. ZORG VOOR LEERLINGEN Nieuwe leerlingen

Ouders van nieuwe leerlingen kunnen op twee verschillende manieren kennismaken met de school. Ze kunnen een kijkje nemen tijdens een open dag, maar kunnen natuurlijk ook een afspraak met de directie maken om informatie over de school te krijgen en de school te bekijken. De open dag wordt één keer per jaar gehouden op de woensdag voor de voorjaarvakantie. Gemeente Meppel stuurt ouders van kinderen in de leeftijdsfase 2,5 tot 4 jaar een brochure waarin de open dag wordt aangekondigd. Ook kondigen wij in de lokale media onze open dag aan en laten wij flyers rondbrengen. Met ouders die geïnteresseerd zijn in de Oosterboerschool maakt de directie een afspraak op school. De directeur heeft dan een informatief gesprek met hen en de ouders worden rondgeleid door de school. Aan de ouders wordt informatiemateriaal over de school verstrekt en een aanmeldingsformulier meegegeven. Om uw kind zich zo spoedig mogelijk thuis te laten voelen, mogen kinderen één maand voor hun 4e verjaardag 7 dagdelen in groep 1 komen kennismaken. De groepsleerkracht neemt 6 weken voor uw kinds 4e verjaardag contact op om deze kennismakingsdagdelen af te spreken. Wij doen dit op afspraak omdat wij de kennismaking van uw kind met de basisschool zo goed mogelijk willen laten verlopen. Op deze manier kunnen wij de aandacht aan deze belangrijke stap geven die nodig is. Voor leerlingen die in andere, hogere groepen komen, geldt dat de ouders eerst schriftelijke informatie krijgen. Daarna volgt veelal een gesprek met de directie. Ook dan is er een rondleiding door de school en krijgen de ouders een informatiepakket en een aanmeldingsformulier. Ook hier stellen wij een soepele overgang op prijs. Wij adviseren altijd, indien dit mogelijk is, de nieuwe leerling vooraf een paar dagen in de groep te laten meedraaien. Drie weken na de eerste schooldag van uw kind volgt er een gesprek met de ouders over hoe het gaat op school.

Aantal groepen

Onze school werkt met zes groepen, waarvan twee een zogeheten combinatiegroep zijn. In deze combinatiegroep zijn twee leerjaren samen in één groep vertegenwoordigd. Wanneer het leerlingaantal in groep 1 boven de 35 leerlingen komt en er nog meer dan 3 maanden onderwijs te gaan zijn wordt er een extra instroomgroep geformeerd. Doordat jaarlijks de formatie wordt vastgesteld en het aantal leerlingen bepalend is voor het aantal leerkrachten, moeten wij per schooljaar bekijken wat de beste samenstelling van groepen is. Ons uitgangspunt is om de groep een duurzaam karakter te geven. We proberen wisselingen in samenstelling zoveel mogelijk te voorkomen. Uitganspunten voor het formeren van groepen staan beschreven in het protocol groepsvorming en is op school opvraagbaar. Ook staat het protocol op de website van de school.

37


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Ontwikkeling in beeld

Het leerlingvolgsysteem

Dagelijks maken leerlingen opdrachten, deze worden zoveel mogelijk zelf nagekeken. Wanneer er fouten worden ontdekt zal de leerling samen met de leerkracht op zoek gaan naar de oorzaak. Op deze manier krijgen de leerlingen direct feedback op het gemaakte werk. Voor de beoordeling van de resultaten zijn per vak afspraken gemaakt om zorg te dragen voor een doorgaande lijn. Er zijn toetsen die n.a.v. de leerstof uit de methode worden gemaakt en maken we gebruik van Cito-toetsen. Cito-toetsen staan los van de gehanteerde methode. In de kleutergroepen maken we veel gebruik van observaties. De resultaten, observaties en andere opmerkingen worden vastgelegd door de leerkrachten in de groepsmap. Door alle belangrijke informatie van de leerlingen te bundelen ontstaat er een leerlingendossier met gegevens waarmee wij en u als ouders/verzorgers precies weten hoe de vorderingen en ontwikkeling van het kind verloopt. Al deze mappen zijn samengebundeld in het leerlingvolgsysteem. Hiervoor gebruiken wij “Parnassys�. Dit is een digitaal systeem dat tevens voor de leerlingadministratie wordt gebruikt. In groep 1 en 2 gebruiken we het Ontwikkelingsvolgmodel jonge kinderen . In een bijbehorend computerprogramma worden de vorderingen van de kinderen bijgehouden. Drie keer per twee jaar wordt dit volgmodel door de leerkrachten ingevuld. Vorderingen van de leerlingen bespreken de leerkrachten twee keer per jaar met de Interne Begeleider en directie. Tijdens de teamvergaderingen is leerlingenzorg een vast agendapunt. Hier kunnen problemen besproken en oplossing aangedragen worden.

Cito-toetsen

Rapportage

Voor iedere groep gebruiken we naast de toetsen die bij de methode horen om de vorderingen in het leerproces te meten ook de Cito-toetsen. Hiervoor gebruiken wij: - Drie Minuten Toets; voor technisch lezen - Spelling; voor spellingsvaardigheden - Rekenen en wiskunde; voor de rekenvaardigen en wiskundig inzicht - Begrijpend lezen; voor tekstbegrip - Woordenschat; - Studievaardigheden; voor verwerken en begrijpen van informatie - Viseon; voor de sociaal-emotionele ontwikkeling - Taal voor kleuters; woordenschat en begrippen - Rekenen voor kleuters; tellen en rekenbegrippen De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per schooljaar een schoolverslag (rapport). EĂŠn week voordat het schoolverslag wordt meegegeven, hebben we een gesprek met ouders over hun kind. Dit gebeurt op de contactavonden in februari en juni (het zogenaamde 10-minutengesprek).

38


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

In oktober hebben wij ook een contactavond, aan deze gespreksronde is echter geen rapport verbonden. Het verslag wordt door de leerkracht ook met het kind besproken. Wanneer u iets wilt bespreken met de leerkracht van uw kind dan kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken met de leerkracht. Ook een gesprek met de directie is altijd mogelijk.

De overgang naar het voortgezet onderwijs.

Als de leerlingen in groep 8 zitten, is er voor ouders/verzorgers een informatieavond betreffende de schoolkeuze (+ november). Ook wordt in de loop van het schooljaar in groep 8 tijdens de lessen aandacht besteed aan de schoolkeuze. In januari/februari is er een voorlichtingsdag van alle middelbare scholen in Meppel. Kort daarna heeft de leerkracht van groep 8 een gesprek met ouders en leerlingen, waarin het advies van de school (schoolvorderingen plus de toetsuitslagen) wordt besproken. Het schooladvies komt tot stand tussen de groepsleerkracht, Interne begeleider en directie. Na het overleg met de ouders volgt het definitieve schooladvies en de schoolkeuze. Zo nodig is er contact met de school van voortgezet onderwijs over de schoolkeuze. Het jaar daarna bespreken we samen met de middelbare school hoe het de leerling in het eerste jaar is vergaan. Onze leerlingen stromen uit naar diverse soorten voortgezet onderwijs. De gegevens van de laatste jaren:

12/13

Resultaten van het onderwijs

VWO + VWO HAVO VMBO-TL VMBO B/K Met LWOO verwijzing

23% 34% 12% 31% 1 lln.

11/12 11% 25% 32% 18% 14% 2 lln.

10/11 21% 21% 14% 24% 20% 3 lln.

09/10 9% 23% 36% 18% 14% 1 lln.

In de Wet op het Primair Onderwijs staat dat het onderwijs een brede ontwikkeling van leerlingen beoogt. De zgn. kerndoelen geven vorm aan deze brede ontwikkeling. Ons onderwijs is erop gericht om aan alle kerndoelen te voldoen. De resultaten worden gemeten aan de hand van school overstijgende toetsen van het Cito. Deze toetsen worden in alle groepen meerdere malen per jaar afgenomen. De resultaten worden met de ouders besproken. De toetsen brengen ook de leeropbrengsten in beeld. De inspectie van het onderwijs controleert vierjaarlijks of ons onderwijs aan de normen die in de kerndoelen zijn gesteld, voldoet. In juli 2012 hebben wij in het kader van het verplichte vierjaarlijks van de inspectie een controle gehad. Wij voldoen aan de norm die de onderwijsinspectie aan het onderwijs stelt.

39


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

De opbrengsten laten zien dat wij gemiddeld genomen (alle vakgebieden bij elkaar) voldoende scoren en voldoen aan de norm die de inspectie stelt. De opbrengsten laten ook zien dat de opbrengsten van het rekenonderwijs en het begrijpend lezen in de groepen 4 t/m 6 net onder de inspectienorm liggen. Hier spelen verschillende factoren een rol. Er is gekozen voor een nieuwe rekenmethode, er zijn nieuwe Cito- toetsen voor het reken en begrijpend lezen gekomen. Deze zijn anders van opzet en beduidend moeilijker en daarbij heeft de Citorekentoets een hoog gehalte begrijpend rekenen. Er staan veel contextsommen in, die voor sommige kinderen moeilijk te begrijpen zijn. De inspectie zelf speelt in de normering van de opbrengsten ook een grote rol. De inspectie stelt deze norm naar boven bij. Dit gaat zonder uitleg gepaard en het is op sommige vakgebieden zo dat de inspectienorm boven het landelijk gemiddelde ligt. Voor het schooljaar 2013-2014 werkt de school met een verbeterplan voor het rekenonderwijs. Voor het begrijpend lezen zal veel aandacht aan de woordenschat en leesstrategieën worden geschonken. Ook hiervoor is door de school een verbeterplan opgesteld.

Het onderwijskundig rapport

Zorgbreedte

Wanneer een leerling de school verlaat en op een andere school wordt ingeschreven, wordt er door de leerkracht een onderwijskundig rapport opgesteld en verstrekt aan de nieuwe school. Hierin staan alle gegevens van de school vermeld, aangevuld met de relevante persoonlijke gegevens. Alle gegevens (toetsuitslagen, onderzoeksresultaten, onderwijskundige rapporten en schooladviezen) kunnen de ouders inzien. De school dient ervoor te zorgen dat een kind zich in alle opzichten goed ontwikkelt. Natuurlijk kunnen er allerlei situaties zijn waardoor die ontwikkeling niet verloopt zoals we ons dat hadden voorgesteld. De school heeft de plicht voor een zo goed mogelijke begeleiding van alle leerlingen te zorgen, rekening houdend met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de school. Zodra er sprake is van een zogenaamde “ongewenste” ontwikkeling, moet er zorgvuldig en in overleg bekeken worden hoe het kind op onze school het beste begeleid kan worden. Hiervoor hebben we een aantal procedures en afspraken opgesteld. Ons zorgdocument is hier een afschrift van. Dit zorgdocument ligt op school ter inzage. We proberen “zorgkinderen” zoveel mogelijk op school te begeleiden. Uitgangspunt is wel dat de begeleiding moet passen binnen de totale organisatie van de school. Dit alles wordt op een open manier met de ouders gecommuniceerd.

40


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Visie op zorg

Interne Begeleider

Schooladviesdienst

Weer Samen Naar School

Een zorgleerling is een leerling die onvoldoende baat heeft bij het reguliere onderwijsprogramma en daardoor speciale zorg behoeft op het gebied van de cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. Als een leerling problemen heeft, brengt de leerkracht dat ter sprake in de bouwvergadering. Een terugkerend agendapunt is de leerlingbespreking. Aan de hand van de informatie wordt dan besloten of de interne begeleider moet worden ingeschakeld. De interne begeleider is een leerkracht van de school, die op dit terrein specifiek is geschoold. De interne begeleider onderzoekt dan de problemen en maakt vervolgens met de leerkracht een handelingsplan. Ouders worden hierbij altijd betrokken. De school heeft voor deze leerlingen een verzameling van materialen en hulpmiddelen beschikbaar (de zogenaamde orthotheek). Na enkele weken wordt gekeken of het einddoel van het handelingsplan gehaald is. Mocht een en ander niet tot voldoende resultaat leiden, dan zal na overleg met de ouders het kind b.v. aangemeld worden voor een consultgesprek of een onderzoek een schooladviesdienst. Ook kan het zijn dat de hulp die geboden moet worden uit structurele ondersteuning in de instructie of begeleiding bij het verwerken van de leerstof. Wij spreken in dit geval van een hulpplan. Hulpplannen worden voor een langere termijn opgesteld (6 maanden). Alle aspecten en procedures van de zorg op school is weergegeven in een zorgdocument. Dit document ligt ter inzage op school. Naast scholen voor basisonderwijs kent Nederland veel scholen voor speciaal onderwijs. Deze scholen zijn er voor kinderen die meer en bijzondere zorg nodig hebben. Zo zijn er speciale scholen voor lichamelijk gehandicapte leerlingen, voor (zeer) moeilijk lerende kinderen en voor kinderen met opvoedingsproblemen etc. In het begin hadden deze scholen weinig leerlingen. In de loop van der jaren werden er echter steeds vaker kinderen verwezen naar deze speciale scholen. Daardoor groeiden deze scholen snel. Velen vonden dat geen goede ontwikkeling. Om deze trend een halt toe te roepen is het project 'Weer Samen Naar School' gestart. Doel van dit project (WSNS) is om meer kinderen op de basisschool te houden en minder snel naar het speciaal onderwijs te verwijzen. Onze school houdt in de groepen rekening met individuele verschillen tussen leerlingen, zoals ook expliciet in ons zorgplan is beschreven. Soms is het toch nodig dat kinderen naar een speciale school gaan. Dat blijft ook mogelijk. In het kader van ‘Weer Samen Naar School’ werkt de Oosterboerschool, evenals de meeste scholen in Meppel en omgeving, samen met de Reestoeverschool. Dit is een speciale basisschool in Meppel voor moeilijk lerende kinderen en kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden.

41


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Als de school zich afvraagt of een leerling beter geplaatst kan worden in het speciaal onderwijs, kan de school terecht bij een groep deskundigen (orthopedagogen, ambulant begeleiders etc.). De PCL (= permanente commissie leerlingenzorg) beslist over de uiteindelijke plaatsing op de school voor speciaal onderwijs. De uitstroom van de Oosterboerschool naar het Speciaal Onderwijs ligt onder het landelijk niveau.

Leerlingen met “een rugzakje�

Als uw kind een clusterindicatie heeft, een zogeheten rugzakje, kunt u de keuze maken tussen regulier en speciaal onderwijs. Dit gebeurt in nauw overleg tussen ouders en de school. De school werkt aan het beschrijven van het zorgprofiel. Zo wordt duidelijk voor ouders op welk terrein onze expertise ligt en of die goed aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van hun kind. In een gesprek geeft de school aan welke mogelijkheden er zijn om het kind onderwijs te bieden. Dit gebeurt aan de hand van een protocol. Dit protocol is verkrijgbaar op school.

De scholen van stichting Promes hebben een toelatingscommissie dan wel intakecommissie ingesteld voor kinderen met een clusterindicatie. Deze bestaat in ieder geval uit een vertegenwoordiger van de directie, een interne begeleider(ster) en een teamlid. Deze commissie heeft ook de bevoegdheid om (ad hoc) deskundigen te consulteren. De commissie bereidt in samenspraak met de ouders de besluitvorming voor over het al dan niet plaatsen op de school. Aan de hand van het protocol wordt aan verslaglegging gedaan. Voordat de intakecommissie een besluit neemt, wordt de aanmelding besproken in het team. Draagvlak voor plaatsing binnen de school is immers van groot belang. Als de school instemt met plaatsing, dan maakt de school een handelingsplan. Dit gebeurt in overleg met de ouders en de speciale school die de begeleiding gaat verzorgen. In het plan staat wat we willen bereiken in het onderwijs aan de leerling en op welke manier met welke leerstof. Als de ouders hiermee akkoord gaan, komt de rugzak ter beschikbaar voor de school en kan het plan worden uitgevoerd. Met de middelen uit de rugzak kan de school het kind extra aandacht en ondersteuning bieden. Mocht na enige tijd blijken dat onze school toch niet goed bij het kind past, dan is het mogelijk voor een andere school, reguliere of speciaal, te kiezen. Dat initiatief ligt bij de ouders. Het kan echter ook zo zijn dat de school na plaatsing tot de conclusie komt dat de leerling niet datgene geboden kan worden dat vereist is, dan wel dat plaatsing tot (niet verwachte) complicaties leidt. In dat geval is een plaatsing op een andere school ook van belang.

42


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Meer/hoogbegaafdenprotocol

Willie Wortel

Extra hulp buiten de school

Om meer- /hoogbegaafde leerlingen tegemoet te komen werken we op school met een meer-/hoogbegaafdenprotocol. Doel van dit protocol is de leerlingen uitdagende leerstof aan te bieden. Uit het dagelijks werk en de Cito-toetsen blijkt dat deze leerling op een hoog niveau scoort. In overleg met ouders en de IB-er van de school wordt er een specifiek programma voor deze leerling opgesteld. Dit doen we door lesstof vooraf te toetsen, zo kan bepaald worden welke onderdelen het kind al beheerst. Deze onderdelen vervangen we door alternatieve, meer geschikte leerstof het “levelwerk�. Op deze manier kunnen we goed tegemoet komen aan de verschillen tussen kinderen en ieder kind een passend programma bieden. Ook volgen zij 1 morgen per 14 dagen, onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht, les. In deze lessen spreken wij de kinderen aan op hun hogere denk- en werkniveau. In samenwerking met elkaar wordt er in projectvorm aan verschillende onderwerpen gewerkt. Het protocol ligt ter inzage op school. Het komt voor dat ouders besluiten hulp voor hun kind buiten school te zoeken. Ook binnen schooltijd. Als de extra leerhulp, verzorgd door een niet aan de school verbonden hulpverlener, binnen schooltijd valt, is de school formeel verantwoordelijk. Deze verantwoordelijkheid betreft het inhoudelijke onderwijsproces (didactisch concept) dat aan het kind wordt aangeboden. Daarom wordt een aanvraag voor deze hulp schriftelijk bij de directie ingediend. Deze toetst de aanvraag aan een aantal in Meppel afgesproken criteria. De volgende uitgangspunten worden bij een aanvraag om extra ondersteuning onder schooltijd gehanteerd: - De extra leerhulp moet gericht zijn op het weer in gang zetten van een gestagneerde motorische-, cognitieve- of sociaal emotionele ontwikkeling of indien mogelijk, het inhalen van die achterstand; - De school kan deze inspanning niet organiseren binnen het lesprogramma; - De aanvraag moet worden ondersteund door een deskundige (arts, tandarts, fysiotherapeut, logopedist, orthopedagoog, hulpverlenende instantie (b.v. GGZ)); - Er moet vooraf een handelingsplan opgesteld worden, gezamenlijk door ouders, de school en de begeleidende instantie. - De beslissing wordt schriftelijk medegedeeld door de directeur. - Ouders hebben de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit. Wanneer ouders besluiten tot het laten geven van extra hulp, behandeling of ondersteuning buiten schooltijd, is de leerkracht graag op de hoogte van deze activiteiten. Dit om zo goed mogelijk samen te werken met de externe hulpverlener, in het belang van de leerling. 43


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Logopedie

Motorische Remedial Teaching

Centrum Jeugd en gezin

Voor alle basisscholen in Meppel/Nijeveen heeft de gemeente een logopediste in dienst. Alle leerlingen vanaf 4,9 jaar komen bij haar voor een kort onderzoekje betreffende spraak, taal, stem, gehoor, adem en mondgewoonten. Als daartoe aanleiding is kunnen leerkrachten en/of ouders ook jongere/oudere leerlingen aanmelden voor een onderzoek. Op deze manier probeert de logopediste stoornissen te voorkomen of zo snel mogelijk op te sporen en te verhelpen. Is begeleiding noodzakelijk, dan wordt het kind verwezen naar vrijgevestigde logopedisten. De naam van de logopediste is Josée Welbergen, zij is bereikbaar via het mailadres: joseewel@hotmail.com. Alle kinderen van (bijna) 7 jaar worden door de vakleerkracht bewegingsonderwijs onderzocht om te zien of zij bepaalde basisbewegingen goed kunnen uitvoeren. Bij basisbewegingen kunt u denken aan springen, klimmen, werpen en vangen enz. Op deze leeftijd hebben de meeste kinderen deze bewegingen onder de knie. De kinderen voor wie dit niet geldt, komen in aanmerking voor motorische remedial teaching. Daarbij is het de bedoeling om via extra aandacht tijdens de les de achterstanden in het bewegen weg te werken. De extra aandacht die nodig wordt geacht, wordt met ouders besproken. Er wordt een plan gemaakt voor een periode van + 12 weken. Halverwege en ook na afloop van deze periode krijgen de ouder(s)/verzorger(s) informatie over de resultaten. Het centrum voor jeugd en gezin in Meppel is een samenwerkingsverband tussen verschillende instellingen. De partners in dit samenwerkingsverband zijn; Icare (jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar) GGD (jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar) Stichting Welzijn MensenWerk (0-23 jaar) Gemeente Meppel Het Centrum Jeugd en Gezin biedt o.a.; opvoed- en opgroeiondersteuning een inloop bieden voor vragen van ouders en jongeren over opvoeden en opgroeien een digitale plek bieden voor vragen van ouders en jongeren over opvoeden en opgroeien cursussen, trainingen en informatieve avonden m.b.t. opgroeien en opvoeden jongeren en gezinnen met risico’s en problemen in beeld brengen op tijd hulp bieden aan gezinnen om het ontstaan (of het uit de hand lopen) van problemen te voorkomen de zorg aan een gezin coördineren volgens het principe ‘één gezin, één plan’: als meer leden van één gezin hulp (nodig) hebben, moet de zorg op elkaar afgestemd zijn.

44


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Schoolmaatschappelijkwerk

Een schoolmaatschappelijkwerker biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders bij het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen. Het inschakelen van de schoolmaatschappelijkwerker gebeurt altijd in overleg. Vaak zal het initiatief uitgaan van de interne begeleider of de leerkracht, maar ook ouders kunnen als ze dat nodig vinden rechtstreeks contact opnemen met de schoolmaatschappelijkwerker. Vaak is een gesprek met de schoolmaatschappelijkwerker voldoende om weer vooruit te kunnen. In andere gevallen is een wat langere vorm van hulp of ondersteuning nodig. Dit wordt in gezamenlijk overleg afgesproken. De gesprekken kunnen op school of thuis plaatsvinden, maar op het centrale kantoor van stichting Welzijn Meppel is ook een mogelijkheid. De schoolmaatschappelijkwerker verwijst door wanneer meer of andere hulp nodig is. Het schoolmaatschappelijkwerk is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Zonder toestemming verstrekt het school maatschappelijk Werk geen informatie over u aan derden. Bovendien heeft u altijd het recht de eigen gegevens in te zien. Voor vragen kunt u contact opnemen met Theo Smit e-mail: t.smit@welzijnmeppel.nl

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de basisschool

Uw kind is tot zijn 4de jaar regelmatig op het consultatiebureau geweest. Voor kinderen van 4 tot 19 jaar wordt deze zorg voortgezet door de sector jeugdgezondheidszorg (JGZ) die deel uitmaakt van het centrum voor jeugd en gezin (CJG). Het team JGZ bestaat uit de schoolarts, de jeugdverpleegkundige en de assistente.

Screeningen In groep 2 en groep 7 wordt uw dochter/zoon schriftelijk uitgenodigd om deel te nemen aan een screening volgens een standaardprocedure. Bij deze uitnodiging ontvangt u verdere informatie en een vragenlijst. Blijkt uit de screening dat uw kind extra zorg nodig heeft of heeft u aangegeven vragen te hebben, dan wordt u uitgenodigd op een spreekuur bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook een leerkracht of de intern begeleider kan, in overleg met de ouders, een kind aanmelden voor het spreekuur. De spreekuren zijn op school of bij u in de buurt. Spreekuur voor u Als ouder/verzorger kunt u vragen over bijvoorbeeld groei, ontwikkeling, gedrag, horen en zien, met de jeugdarts bespreken. De jeugdverpleegkundige kan u helpen bij vragen rondom opvoeding, psychosociale problemen, pesten, faalangst, overgewicht, voeding en zindelijkheid. U kunt zich altijd aanmelden voor een spreekuur via onderstaand telefoonnummer of e-mail adres. 45


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Wilt u daarbij wel de naam en geboortedatum van uw kind en de naam van de school vermelden? GGD Drenthe, sector Jeugdgezondheidszorg Postbus 144, 9400 AC Assen 0592 30 63 17 (ma-vr 8.00 - 12.00 uur) jgz@ggddrenthe.nl logopedie@ggddrenthe.nl

Langdurig zieke leerlingen

Externe contacten

Als ouder mag u van de leerkrachten vragen dat die zich voor uw zieke kind inzetten en ervoor zorgen dat het onderwijsproces niet teveel wordt verstoord. Hiertoe kan de school bij langdurige ziekte van een leerling ondersteuning vragen bij “consulenten onderwijs voor zieke leerlingen”, werkzaam bij Timpaan (Schooladvies- en begeleidingsdienst voor scholen in Drenthe). Dit kan alleen als een kind langdurig ziek is of vaak lessen moet verzuimen door ziekte. De consulenten kunnen de leerkrachten helpen om uw zieke kind te begeleiden. Dit gaat altijd in samenwerking met de school. De consulenten zijn ook bevoegde leerkrachten. Daarnaast zijn zij bekend met de consequenties van ziekten, de behandelmethoden en de invloed van medicatie. Ook beschikken zij over de nodige ervaring in het omgaan met zieke leerlingen en het aanpassen van leerprogramma’s aan de situatie. Academische ziekenhuizen (b.v. UMCG) hebben een school in het ziekenhuis (educatieve voorziening). Voor meer informatie kunt u terecht bij een van de interne begeleiders van de school De Oosterboerschool onderhoudt contacten met diverse externe organisaties en instellingen, o.a.: Bestuur Stichting Promes, gemeente Meppel , ministerie van OCW, collega scholen (Promes, directieoverleg), stichting Ictom, sportcommissie, peuterspeelzaal, speciaal onderwijs (Reestoeverschool), Voortgezet Onderwijs, School Advies Diensten, Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO), bibliotheek Meppel, Provinciale Bibliotheek, plaatselijke verenigingen, landelijke verenigingen, firma's, opleidingsinstituten, enz. De inspectie van het onderwijs kunt u bereiken: e-mail: info@owinsp.nl , www.onderwijsinspectie.nl , tel.:0800-8051

46


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

8. JAARLIJKSE ACTIVITEITEN Kunstmenu

Sinterklaasfeest

De school organiseert naast het onderwijs verschillende activiteiten. Ze hebben altijd een relatie met het onderwijs.

In samenwerking met Scala, centrum voor de kunsten, doen we mee aan het zgn. “Kunstmenu”. Ieder schooljaar wordt in iedere groep een kunstprojecten georganiseerd en krijgen alle kinderen van de school een voorstelling gepresenteerd. Dit kan zijn op de school zelf of in het theater. Tevens gaan de kinderen van de diverse groepen naar een voorstelling in schouwburg Ogterop. Dit maakt onderdeel uit van de culturele vorming. Het sinterklaasfeest wordt zoveel mogelijk op de juiste datum gevierd. Sinterklaas komt met twee Pieten voor de leerlingen van groep 1 t/m 4. De leerlingen van groep 5 t/m 8 trekken lootjes en maken een surprise en een gedicht. De avond voor het sinterklaasfeest is er een kijkavond om al het moois wat er gemaakt is te bewonderen. De leerlingen van groep 5 tot en met 8 gaan in november naar het “Sinterklaastoneel” in schouwburg Ogterop. Hier wordt een toneelstuk gespeeld door leerkrachten van Promes. De kans is groot dat de leerlingen een leerkracht van de Oosterboerschool op het toneel zien acteren.

Kerstmaaltijd

Kerstfeest vieren we op de woensdagavond voorafgaand aan de kerstvakantie. De kinderen verzorgen in samenwerking met hun ouders het buffet van de avond. In lessen wordt er aandacht besteed aan de oorsprong van het kerstfeest. De avond zelf staat in het kader van wereldvrede en samenzijn.

Kindershow

Elk jaar wordt door iedere groep een klassenshow gegeven. Toneelstukjes, verhaaltjes, playbackacts, zang en dans vullen deze show. ’s Middags wordt de show opgevoerd voor de leerlingen en ’s avonds voor de ouders en andere familieleden.

Schoolreis

Sportdag

Verkeersexamen

Schoolreizen zijn er voor iedere groep. De groepen 1 t/m 6 gaan één dag op reis. Groep 7 gaat drie dagen en groep 8 gaat vier dagen met elkaar op stap. U wordt daarover jaarlijks per brief geïnformeerd. Voor de groepen 6 t/m 8 is er jaarlijks een sportdag. Het ochtendprogramma bestaat uit atletiekonderdelen. In de middag worden er wedstrijden gehouden zoals: slagbal, handbal, touwtrekken, korfbal en voetbal. Daarnaast zijn er nog andere activiteiten. Groep 7 bereidt zich elk jaar voor op het verkeersexamen. Het verkeersdiploma bestaat uit twee gedeelten. Een schriftelijk examen en het praktisch gedeelte. Het praktisch gedeelte vindt altijd plaats rondom het centrum van Meppel en wordt door de plaatselijke afdeling van 3VO georganiseerd. Alle scholen in Meppel nemen deel aan dit examen.

47


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Sporttoernooien

De leerlingen kunnen via school deelnemen aan diverse sporttoernooien. De organisatie en verantwoordelijkheid daarvan ligt bij de betreffende verenigingen. De school vraagt ouders voor begeleiding van de sportteams. Indien de tijden van de sportevenementen (te) dicht op de schooltijden zijn gepland, kan het zijn dat de kinderen iets eerder naar huis mogen. Dit wordt dan in de Flits, onze wekelijkse nieuwsbrief, aangekondigd. U bent zelf verantwoordelijk voor het halen en brengen van uw kind. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die tijdens de schoolsporttoernooien is ontstaan.

Laatste schooldag

Op de laatste schooldag vieren we altijd een groot feest op school. Voor de kinderen van groep 8 eindigt het schooljaar op de woensdag in de laatste schoolweek. Zij hebben de traditie om op hun laatste schooldag de kinderen van de school te trakteren.

48


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

9.

Samen met ouders werken aan een goede toekomst van de kinderen is ons uitgangspunt. Wij trachten ouders zoveel mogelijk bij onze school te betrekken. Dit doen we op verschillende manieren.

OUDERS EN SCHOOL

Belangrijke informatie rondom het onderwijs delen wij het liefst op een speciaal georganiseerde ouderavond. Schriftelijke informatie wordt zoveel mogelijk digitaal naar de ouders per email verzonden.

Flits

Informatieavond

Contactavond

Contactouders

Ouderhulp

Wekelijks berichten wij de ouders over allerlei onderwerpen die op school spelen; verslagen van activiteiten die door de kinderen zijn ondernomen binnen of buiten de school, sportactiviteiten, oproep voor hulp, mededelingen e.d. Deze wekelijkse nieuwsbrief, de Flits,wordt digitaal aan de ouders verzonden. De Flits staat ook op de website. Voor alle groepen (1 t/m 8) is er in het begin van het schooljaar een informatieavond. Deze informatieavond wordt ieder jaar op de maandagavond in de derde schoolweek gehouden. Per groep wordt de voorlichting twee keer gegeven op deze avond; als u meerdere kinderen op school hebt, kunt u daardoor de informatie van meerdere groepen tot u nemen. U krijgt in de eerste week van het schooljaar per mail een uitnodiging voor deze avond. Op de avonden wordt u uitgelegd wat er dat jaar aan de orde komt in de desbetreffende groep. B.v. dagindeling, materialen, methodes en leerstof. De vorderingen van uw kind(eren) bespreken wij met u. Hiervoor gebruiken de opbrengsten van de toetsen en observaties. Drie maal per schooljaar in de periode november, februari/maart en juni/juli, voor de rapporten worden uitgedeeld, wordt u hiervoor door de school uitgenodigd. Voor iedere groep wordt getracht vanuit de ouders een ‘contactpersoon’ aan te stellen. Hij/zij ondersteunt de leerkracht bij het coördineren van een aantal zaken met de ouders van de kinderen in de groep. Dit kan zijn het regelen van vervoer naar een buitenschoolse activiteit, coördineren van het buffet bij de kerstmaaltijd, regelen van hulpouders voor een schoolactiviteit. Elk jaar zijn er activiteiten waarbij we een beroep op de ouders willen doen. In de Flits zullen wij hiervoor een oproep doen. De contactouder wordt vooraf hiervan op de hoogte gesteld en kan zo de hulp coördineren. In sommige gevallen kunnen wij echt niet zonder uw hulp. Hierbij kunt u denken aan; vervoer van kinderen naar een buitenschoolse activiteit, begeleider/coach van een sportteam, assistentie bij groepsactiviteiten en de schoolschoonmaak aan het einde van het jaar in groep 1 en 2.

49


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Beleid m.b.t. gescheiden ouders van leerlingen

Medezeggenschapsraad

Een scheiding is in het leven van een kind een belangrijke verandering, waaraan we zeker aandacht zullen schenken. We gaan ervan uit dat u beiden de verantwoording voor uw kind blijft houden. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u als gescheiden ouders toch gezamenlijk de contactavonden en 10-minutengesprekken zullen bezoeken. Als dat gezien de situatie niet mogelijk is, verstrekken we de informatie aan beide ouders apart, als daarom uitdrukkelijk wordt gevraagd. De school verschaft gelijke informatie over een leerling aan de ouders. Een uitzondering hierop bestaat, als de school vindt dat het verstrekken van informatie in strijd is met het belang van het kind. De wens van het kind (of de gezaghebbende ouder) om niet tot informatieverstrekking over te gaan, is hierbij bepalend.

Er is een Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). In deze wet zijn de bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad (MR) vastgelegd. In de medezeggenschapsraad wordt gesproken over alles wat met de school te maken heeft. De spelregels hiervoor zijn vastgelegd in het MR-reglement. Voor belangstellenden ligt dit reglement ter inzage in de school. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geldingen hebben evenveel leden in de MR. Het aantal leden is afhankelijk van de grootte van de school. De directeur heeft geen zitting in de MR, deze is voor de MR de afgevaardigde van het bevoegd gezag, het bestuur van Stichting Promes. De leden van de MR hebben zitting “zonder last of ruggespraak”; dit betekent dat ze het recht hebben een besluit te nemen zonder daarover eerst met de achterban te overleggen. Voor ouders is het MR-werk vrijwilligerswerk. Voor personeelsleden is het onderdeel van hun taak; zij krijgen hiervoor uren toegewezen in hun normjaartaak. De MR komt ongeveer één keer per maand bij elkaar. Zaken aangaande iedere school van Stichting Promes worden bovenschools in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) behandeld. Het bestuursformatieplan, de begroting van Stichting Promes en het personeelsbeleid worden hier besproken. Ook vindt in de GMR hierover besluitvorming plaats. De GMR bestaat uit gekozen leden; 5 ouders van kinderen uit scholen van stichting Promes en 5 leerkrachten. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft aangaande schoolse zaken kunt u zich wenden tot de leden van de MR van de school of kijken op de site van de school of stichting Promes voor informatie over de GMR. Leden Medezeggenschapsraad Oudergeleding: Jeannet Bos Jacqueline Wouda Marnix van Dalen

Personeelsgeleding: Gedica Zagers Mirjam Kok Nina Nijland

50


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Oudervereniging

De Oudervereniging houdt zich bezig met het organiseren van allerlei activiteiten op school die niet direct met het onderwijs te maken hebben. Voorbeelden zijn Sinterklaas, Kerst, de voorjaarsmarkt, de laatste schooldag. De organisatie van de schoolreizen valt ook onder het taakgebied van de oudervereniging. Ook heeft de Oudervereniging een coördinerende rol bij het vinden van hulpouders voor allerlei activiteiten. De leden van de Oudervereniging worden op een ouderavond gekozen door de aanwezige ouders. Het is gewenst dat de ouders een vrijwillige financiële bijdrage leveren aan de school. Hiervan worden de verschillende activiteiten bekostigd. Ook wordt er een bijdrage geleverd aan grote uitgaven omtrent speeltoestellen en de techniekkast(en). De bijdrage is € 25,00 per leerling per schooljaar. In september ontvangen alle ouders hierover een brief van de Oudervereniging, die dit fonds beheert. De Oudervereniging beheert de ouderbijdrage, de schoolreisbijdrage, het geld voor het vervoer van en naar schoolzwemmen (groep 5) en inkomsten uit andere bronnen. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar het reglement. Een exemplaar ligt voor belangstellenden in de school ter inzage. Het bankrekeningnummer van het schoolfonds is: ING te Meppel nr. 62 12 829

Schoolfonds (ouderbijdrage)

Overblijfmogelijkheden

Samenstelling Oudervereniging: Jessica Kok (voorzitter) Daniëlle van Wijngaarden (secretaris) Ina Camerling (penningmeester) Ria van der Veen Manon Visscher Marion Jonkers Annet Lijster Astrid Kok Jessica Echten Helma van Dalen Op school bestaat de mogelijkheid tot overblijven. De kinderen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag overblijven. De organisatie van het overblijven of tussenschoolse opvang (TSO) hebben we in handen gegeven van een professionele organisatie: het Lunchplein, onderdeel van de Speelwerkgroep. Speelwerk is al decennia lang een professional op het gebied van kinderopvang Overblijven…? Dat doen we op het Lunchplein! Veel kinderen blijven tussen de middag over op school. Ze eten er hun boterham en spelen daarna met vriendjes en vriendinnetjes. De school zorgt voor een overblijflocatie, het Lunchplein zorgt voor de invulling van het overblijven.

51


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Speelwerk Kinderopvang, oog voor ieder kind!

De overblijfkrachten in dienst van tussenschoolse opvang zijn verantwoordelijk voor de invulling van het overblijven. Zij houden een oogje in het zeil, zorgen ervoor dat iedereen ook werkelijk wat eet en drinkt en ze waken ervoor dat alles soepel en plezierig verloopt. Overblijven is voor het Lunchplein veel meer dan ‘oppassen tussen de middag’. Overblijven is leuk, het is hét moment om even lekker te ontladen en te ontspannen. In het Lunchplein komen kinderen tot rust, maar worden ze ook geprikkeld tot creativiteit, beweging, spel en contacten. Elk kind mag dat op zijn eigen manier en naar eigen behoefte doen. Dat de eigen veiligheid en die van de andere overblijvers daarbij in de gaten wordt gehouden, spreekt voor zich Meer weten? Heeft u interesse in het Lunchplein of wilt u meer weten kijk op www.speelwerk.net/lunchplein of neem contact op met de Margriet Blaauw, tel. 06-23241996 of overblijven@oosterboerschool.nl

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang van Speelwerk is de verzamelnaam van verschillende opvangmogelijkheden voor schoolgaande kinderen, bestaande uit voor-, tussen,- en naschoolse opvang. Op alle momenten tussen school en thuis vind je bij Speelwerk een vertrouwde en vooral ook een leuke plek om even lekker rustig tot jezelf te komen of juist om je samen met andere kinderen helemaal uit te leven. Mocht u belangstelling hebben voor buitenschoolse opvang van Speelwerk, dan kunt u de website www.speelwerk.net raadplegen. Hier vindt u al onze pakketten met elk hun verschillende mogelijkheden. Te denken aan: het Voordeelpakket, het 48-wekenpakket, het Schoolpakket of het Flexpakket. De afdeling Klantenservice staat u ook graag te woord met een passend advies. Tel: 0522 - 488 410 en per email info@speelwerk.net. Speelwerk biedt verder: SpeelActief: Spannende, actieve, educatieve en uitdagende activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Op de BSO kunnen kinderen lekker bezig zijn met het ontwikkelen van hun talenten. SpeelActief is een even leuke als zinvolle aanvulling op de BSO en biedt talloze activiteiten zoals schilderen, sporten en koken. Meedoen is in de meeste gevallen gratis! (Junior) Vakantie campus: Het afnemen van vakantieopvang is mogelijk ter aanvulling op alle BSOpakketten. Voor kinderen van 4 t/m 8 jaar is er een junior vakantiecampus. Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar is er een vakantiecampus tegen een extra voordelig tarief! Tijdens iedere vakantie een vakantieprogramma met leuke activiteiten, dat in overleg met de kinderen wordt bepaald.

52


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Gastouderopvang: Naast opvang op onze kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang locaties, biedt Speelwerk ook gastouderopvang. Deze vorm van opvang is kleinschalig, flexibel en biedt opvang in huiselijke sfeer bij u thuis of bij de gastouder. Het gastouderbureau maakt een zorgvuldige selectie van gastouders en zoekt graag een goede match voor u.

VOO Vereniging voor Openbaar Onderwijs

VOO is een belangenorganisatie voor het openbaar onderwijs. De VOO geeft informatie en advies, is er voor ondersteuning en begeleiding, geeft cursussen voor medezeggenschapsraden, scholing aan ouderraden, training voor besturen, kent een onderwijsmagazine en een reeks van uitgaven voor de onderwijspraktijk. Lokaal, regionaal en landelijk komt de VOO op voor de belangen van het openbaar onderwijs. Een persoonlijk lidmaatschap kost â‚Ź 17,50 per jaar. U krijgt dan een goed te lezen tijdschrift, speciaal geschreven voor de ouders. Correspondentieadres: Postbus 10241, 1301 AE Almere, tel. 0365331500 Email: voo@voo.nl. Onze oudervereniging is ook lid. Ondanks alle informatie in deze gids, kan het voorkomen dat u nog vragen heeft. Vragen over de school kunt u stellen aan een van de teamleden of aan de directeur. Vragen over onderwijs in het algemeen en vragen die u liever eerst met een onafhankelijk iemand wilt doorspreken, kunt u voorleggen bij 5010. 5010 is de vraagbaak voor ouders over openbaar onderwijs. Telefonisch op nummer 08005010 toets 4 voor vragen over openbaar onderwijs., op schooldagen tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Digitaal via de website www.50tien.nl. Op de site vindt u veel vragen en antwoorden en heeft u de gelegenheid om zelf een vraag te stellen, die per e-mail wordt beantwoord.

53


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

10. REGELS EN PROCEDURES Wettelijke aansprakelijkheid

In het Nieuw Burgerlijk Wetboek is onder andere de wettelijke aansprakelijkheid van kinderen geregeld. In deze gids vermelden we wat hieruit voor u als ouder(s)/-verzorger(s) van belang is. Als uw kind binnen de schooltijden onrechtmatig handelt, bent u als ouder(s)/verzorger(s) hiervoor meestal aansprakelijk. Soms is de leerkracht (mede)aansprakelijk. In dat geval is het nodig dat aangetoond kan worden dat onvoldoende toezicht de oorzaak was van het onrechtmatig handelen. De bepaling geldt totdat uw kind 14 jaar oud is. Als een kind van 12 jaar bijvoorbeeld tijdens schooltijd een bril van zijn vriendje vernielt, kunnen de ouders van dit kind aansprakelijk gesteld worden. De ouders zijn ook verantwoordelijk voor de tijd en de weg die de kinderen afleggen van en naar school. Het is daarom belangrijk om een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid voor uw kind(eren) af te sluiten.

Gedragscode

De school vindt het belangrijk om op te treden tegen vormen van discriminatie, agressie, geweld en (seksuele) intimidatie op school. Dat beleid is van toepassing op leerkrachten, leerlingen en ouders, alsmede op de onderlinge contacten binnen de school. Onder agressie verstaan we alle voorvallen van fysiek (bijv. schoppen, slaan), psychisch (bijv. bedreigingen, chanteren) en verbaal (bijv. schelden, pesten) geweld. Ook vandalisme (bijv. het vernielen van fietsen) valt hieronder. Onder seksuele intimidatie verstaan we alle ongewenste seksueel getinte aandacht die verbaal (bijv. opmerkingen), fysiek (bijv. aanrakingen) of nonverbaal (bijv. seksueel bedoelde gebaren) tot uiting komt. Dit is het geval als deze aandacht door degene die het ondergaat, ongeacht sekse, leeftijd en/of seksuele voorkeur als ongewenst en onplezierig wordt ervaren. Indien bovengenoemde vormen van fout gedrag zich voordoen, verwachten wij van iedere betrokkene dat hij/zij de directie van de school daarvan in kennis stelt. Ook kan contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon en/of de klachtencommissie. (zie blz. 51)

Regels voor toelating

Uitgangspunt bij toelating is dat we in principe alle leerlingen toelaten. Toch bestaan er een aantal gronden voor het weigeren van een leerling. Deze staan beschreven in het beleidsdocument ‘Toelating en verwijdering’ van stichting Promes. Dit document is in te zien via onze site of op de site van stichting Promes.

Leerplicht en vrij vragen

Alle kinderen die in Nederland wonen moeten naar school. Uw kind mag naar school als het vier jaar is. Het moet naar school als het 5 jaar geworden is. Dan geldt de volledige leerplicht. Volledige leerplicht betekent vijf dagen in de week naar een door de wet erkende school. Deze leerplicht geldt tot het einde van het schooljaar waarin het kind zestien jaar geworden is. Dan volgt een gedeeltelijke leerplicht die nog minimaal één jaar duurt. Vanwege deze leerplicht kan uw kind in principe alleen tijdens de schoolvakanties op vakantie. Hiervan kan alleen afgeweken worden als de aard van uw beroep daartoe aanleiding geeft. U kunt dit aantonen met een verklaring van de werkgever. In die situatie kan de directeur van de school tot een maximum van tien 54


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

schooldagen toestemming geven om buiten de schoolvakantie op vakantie te gaan. Soms kan uw kind niet naar school, bijvoorbeeld door ziekte, een huwelijk of begrafenis van familieleden of een verhuizing. In dit soort gevallen en in andere zeer bijzondere omstandigheden kan uw kind vrij krijgen. De directeur van de school beslist hierover. Over een afwezigheid van meer dan tien schooldagen per schooljaar beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente. Contact met het de leerplichtambtenaar: Telefoon: 0522-140522 e-mail: leerplicht@meppel.nl Website: Bezoekadres, gevestigd in het stadskantoor, Grote Oever 26 te Meppel .

Protocol gymles

Op onze school is een protocol van toepassing waarin afspraken zijn gemaakt ten aanzien van veiligheid in de lessen “bewegingsonderwijs”. Het doel is de veiligheid te optimaliseren en adequate (na)zorg te bieden. Onderdeel van het protocol is o.a. hoe er binnen de school wordt omgegaan met ongevallen. Het protocol ligt ter inzage op school. Een specifiek aandachtspunt binnen de lessen “bewegingsonderwijs” vormt het gebruik van de minitrampoline. Het gebruik van dit toestel vraagt specifieke kennis van de leerkracht. Daarom is binnen onze school afgesproken dat de minitrampoline slechts gebruikt wordt door de vakleerkracht “bewegingsonderwijs”. Dit betekent dus dat de groepsleerkrachten die de gymles verzorgen geen gebruikmaken van de minitrampoline.

Protocol schoolzwemmen

Het bevoegd gezag van de school en de exploitant van het zwembad hebben samen afspraken gemaakt over het schoolzwemmen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een protocol en beogen de onderlinge taken en verantwoordelijkheden te verduidelijken, teneinde daarmee de veiligheid van de leerlingen zoveel mogelijk te waarborgen. Het protocol ligt ter inzage op school.

55


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

RESPECTprotocol

RESPECT staat met hoofdletters geschreven. Vanuit dit gegeven handelen wij in ons dagelijkse bezigheden. Vanuit de daltongedachte waarbij samenwerking een van de dragers is van ons onderwijs is er veel aandacht voor respectvol handelen ten opzichte van elkaar en onze omgeving. We weten dat pesten een wezenlijk probleem in onze samenleving is en zeer schadelijk is. De omvang en zwaarte van het probleem leiden tot de noodzaak van een aanpak door alle opvoeders van jongeren. Mede hierdoor zijn er vele antipestprogramma’s in de belangstelling komen te staan. Doordat wij vanuit een ander perspectief naar dit probleem kijken nemen wij niet deel aan dergelijke programma’s. Vanuit ons eigen handelen, van leerkracht en leerling merken wij dat de effectiviteit van respect vele male groter en positiever is dan van de anti-pestprogramma’s. Wanneer we het alleen maar hebben over pesten en anti pest programma’s zal het pesten niet afnemen. Want wat aandacht krijgt, groeit. Om problemen in de communicatie te voorkomen en de handelwijze helder te krijgen, hebben we een protocol opgesteld. Hier wordt tijdens de informatieavond aandacht aan geschonken. Ook is het protocol opgenomen in het zorgdocument.

Schorsing en verwijdering

Klachten

De school hecht aan het welbevinden van leerlingen. Een positief gedrag van diezelfde leerlingen draagt daar aan bij. Dat is een van de redenen waarom er bij ons op school afspraken zijn gemaakt met betrekking tot gedragsregels. Toch kan het voorkomen dat de grenzen van aanvaardbaar gedrag overschreden worden. Dit kan leiden tot schorsing en/of verwijdering van de leerling. Dit zijn ingrijpende maatregelen, zowel voor de school als voor de leerling en diens ouders. Daarom is een zorgvuldige procedure met betrekking tot deze maatregelen afgesproken. De procedure maakt deel uit van het directiestatuut en is gepubliceerd op de site van stichting Promes (www.stichtingpromes.nl). De scholen van de Stichting Promes doen hun uiterste best om het de leerlingen en daarmee de ouders naar de zin te maken. Dit neemt niet weg dat er klachten kunnen zijn die de school, de directie of de medewerkers betreffen. In de meeste gevallen kunnen klachten goed afgehandeld worden in een onderling overleg tussen ouders, leerlingen, medewerkers en/of directie. Komt men er op school niet uit dan kan men beroep doen op de algemeen directeur van de Stichting Promes. Indien dit alles echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, dan kan gehandeld worden op basis van de “Klachtenregeling van de Stichting Promes”. Deze regeling ligt ter inzage op de school.

56


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

De Stichting Promes wil uiteraard een goed werkgever zijn voor haar medewerkers. Naast goede arbeidsomstandigheden gaat het dan ook om het welbevinden van de medewerkers. Daarom is de klachtenregeling niet alleen van toepassing voor ouders en/of leerlingen maar ook voor de medewerkers van de stichting.

Schoolcontactpersoon

Vertrouwenspersonen

Ouders, medewerkers en/of leerlingen kunnen naar aanleiding van een probleem contact zoeken met de schoolcontactpersoon. Deze kan adviseren over de wijze van omgang met het probleem en de klager zo nodig bijstaan in te zetten stappen. Voor onze school is Martha Wijngaarden de schoolcontactpersoon. Ouders, medewerkers en/of leerlingen kunnen zich ook rechtsreeks richten tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De Stichting Promes heeft daarvoor een contract afgesloten met twee professionele organisaties. De IJsselgroep Zwolle is een schoolbegeleidingsdienst met veel expertise op het gebied van onderwijs en organisatie. Klachten die betrekking hebben op het onderwijskundige, pedagogische en/of organisatorische vlak kunnen aangekaart worden bij de vertrouwenspersoon van de IJsselgroep. Het kan bijvoorbeeld gaan om: conflicten met ouders over onderwijskundige aangelegenheden, verschillen van mening over resultaten/extra hulp/zorgbeleid, geen gehoor vinden bij leerkrachten, klachten over pedagogische aanpak, communicatie, enz. De vertrouwenspersoon kan de klager ondersteunen in de formulering van de klacht als wel begeleiden in de verdere procedure van de klachtenbehandeling. Met betrekking tot klachten op het bovengenoemde vlak kan contact gezocht worden met: Herman Riphagen of IJsselgroep Zwolle mobiel: 06-41796466 Tel. 088-0931000 email: herman.riphagen@ijsselgroep.ml

Vertrouwensinspecteur

Ook de vertrouwensinspecteur kan een informerende en/of ondersteunende rol vervullen indien leerlingen, ouders of medewerkers op een erg onaangename manier worden lastiggevallen. Een vertrouwensinspecteur is aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen. De inspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte. U kunt bij de vertrouwensinspecteur terecht voor het melden van klachten over gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van: - seksuele intimidatie en seksueel misbruik - lichamelijk geweld - grove pesterijen - geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid - fundamentalisme en radicalisering De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief)

57


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Wanneer de klager een officiële klacht wil indienen, dient de klacht gericht te zijn aan: Stichting Onderwijsgeschillen Postbus 85191 3508 AD Utrecht

De klachtencommissie

Sponsoring

Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst het bevoegd gezag de klager naar de vertrouwenspersoon of stichting onderwijsgeschillen. Het bevoegd gezag kan de klacht zelf afhandelen indien hij van mening is dat de klacht op een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. Sponsoring van het primair onderwijs komt steeds meer voor. Onze school stelt zich t.a.v. sponsoring zeer terughoudend op, waarbij het convenant van het ministerie van OC en W van april 2002 ten grondslag ligt aan ons beleid. Eventuele aanpassingen hiervan zullen medebepalend zijn voor ons beleid. Wat valt onder sponsoring? Er is uitsluitend sprake van sponsoring als de sponsor een tegenprestatie verlangt, waarmee leerlingen in schoolverband zullen worden geconfronteerd. Schenkingen vallen dus niet onder het begrip sponsoring. In een vergadering met de medezeggenschapsraad is afgesproken, dat wij ons niet met sponsoring inlaten indien een tegenprestatie verlangd wordt. In het landelijke convenant “Sponsoring” wordt duidelijk aangegeven waar de verantwoordelijkheden liggen. Het bevoegd gezag is ten allen tijde verantwoordelijk voor hetgeen binnen het verband van de schoolorganisatie plaatsvindt. In de praktijk betekent dit dat de bovenschools directeur (eind)verantwoordelijk is voor de bewaking en uitvoering van het convenant binnen het Openbaar Onderwijs Meppel. Zowel de directies als de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad hebben ingestemd met het volgen van het landelijk convenant “sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs”. Het convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2002” ligt ter inzage op school.

Arbobeleid

In het jaar 2002 is een nieuw kader voor het Arbobeleid binnen het Openbaar Onderwijs Meppel vastgesteld. Bij de vaststelling van het Arbobeleid zijn de directies en de medezeggenschapsraden betrokken geweest. Het beleid is gericht op het bevorderen van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn binnen de scholen. Het beleidsplan ligt ter inzage op school. Als uitvloeisel van het dit beleidsplan is er een procedure vastgesteld hoe er binnen het Openbaar Onderwijs Meppel wordt omgegaan met (bijna) ongevallen. Het doel van het registreren van (bijna) ongevallen is het verzamelen

58


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

van de nodige informatie en deze vervolgens gebruiken om herhaling te voorkomen. Het procedureoverzicht ligt ter inzage op school.

Bedrijfshulpverlening

Onze school voldoet aan het wettelijke criterium dat er minstens één bedrijfshulpverlener per 50 leerlingen moet zijn opgeleid. Deze bedrijfshulpverleners volgen verplicht de periodieke herhalingscursus. De opleiding is gericht op: - het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; - het beperken en bestrijden van brand; - het voorkomen en beperken van ongevallen; - het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle personen in de school; - het alarmeren van en samenwerken met externe hulpverleners. In het kader van de veiligheid is door de school een ontruimingsplan opgesteld. Dit ontruimingsplan wordt getoetst door een deskundige van de Arbodienst. Naar aanleiding van de toetsing wordt het ontruimingsplan zo nodig aangepast. Het definitieve plan wordt vastgesteld en besproken met de medezeggenschapsraad. Het plan ligt ter inzage op school. Onderdeel van het plan vormt het jaarlijks oefenen van een ontruiming.

Roken/rookvrije school

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Volgens het besluit beperking verkoop en gebruik tabaksproducten (oktober 1998) is er een rookverbod ingesteld voor openbare gebouwen. Dit betekent dat er in ook onze school niet gerookt mag worden. Tevens tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd geldt het rookverbod. Ook op het schoolplein is roken verboden. Roken door leerlingen wordt ontmoedigd en is op school niet toegestaan. In een aantal lessen in groep 7 en 8 wordt aandacht aan het belang van niet roken met de leerlingen besproken. We volgen daarin de richtlijnen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Met in achtneming van deze regeling hebben we één plek aangewezen, waar roken is toegestaan. Op deze plek komen geen leerlingen. Binnen de school worden slechts de volgende persoonlijke gegevens verwerkt: - persoonsgegevens in relatie tot de wettelijke verplichtingen bij de inschrijving van de leerling; - gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling; - gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs, alsmede de behaalde studieresultaten; - gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs; - gegevens ten behoeve van de begeleiding van de leerling;

59


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Bij de uitwisseling van (persoonlijke) gegevens met derden is uitgangspunt dat: - persoonlijke gegevens slechts worden uitgewisseld met toestemming van de leerling of de ouders/verzorgers; - bij het ontbreken van toestemming van de ouders/verzorgers dit gebeurt op basis van het verenigbaarheid criterium uit de WBP. Daarbij gaat het om de belangen van de leerling in het kader van begeleiding, gezondheid of welzijn, waarbij slechts die gegevens mogen worden uitgewisseld die een relatie hebben met het doel van de oorspronkelijke registratie. - altijd wordt gekozen voor de uitwisseling van anonieme gegevens.

60


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

11. HANDIG OM TE WETEN Ziekte/afmelden van leerlingen

Inloop

Pauze

Traktaties

Wanneer uw kind niet op school kan komen als gevolg van ziekte, bezoek aan huisarts etc., wilt u dit dan a.u.b. telefonisch, of schriftelijk (briefje aan iemand meegeven) doorgeven? We verzoeken u afmeldingen niet per mail aan ons door te geven. Het is niet altijd mogelijk tijdig de mail te lezen. Telefonisch graag voor schooltijd op het volgende nummer: 0522-254126. Wanneer wij om 9.00 uur geen melding hebben ontvangen en uw zoon of dochter is niet op school aanwezig zullen wij contact met u opnemen en vragen naar de reden van afwezigheid. N.B. Het komt steeds meer voor dat kinderen niet dezelfde achternaam hebben als hun ouder(s). Als dit bij u het geval is wilt u dan bij correspondentie ook de naam van uw kind vermelden? Wanneer u uw kind wilt afmelden voor een feestlijkheid, is het goed om te weten dat u dit van te voren bij de directeur van de school moet aanvragen. Als een leerling langer dan vijf dagen ziek is, neemt de leerkracht van de groep contact op om te horen hoe het gaat. Ook kunnen dan (indien mogelijk en/of wenselijk) afspraken gemaakt worden over eventueel huiswerk en/of ondersteuning. De kinderen van groep 1 en 2 mogen 10 minuten voor schooltijd binnenkomen. Er wordt afwisselend gebruik gemaakt van de spelinloop of de kring. Staan de stoelen niet klaar in de kring, dan mag uw kind een plekje zoeken en gelijk gaan spelen. Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 is er een kwartier voor schooltijd toezicht op het plein. Zij kunnen vanaf 10 minuten voor schooltijd hun spullen binnen brengen. De kinderen van groep 3 uit de combinatiegroep 2/3 mogen ook om 8.20 uur de klas binnenkomen. Stuur uw kind niet te vroeg naar school, een kwartier voor schooltijd op z’n vroegst. Dit mede om problemen met de overblijfgroep te voorkomen. Op dinsdag, woensdag en donderdag kunnen leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 om 8.15 uur naar binnen om aan hun weektaak te werken. Er is geen toezicht in de klas. Uitgangspunten hierbij zijn zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De groepen 6, 7 en 8 hebben ’s morgens pauze van 10.00 – 10.15 uur. Voor de kinderen van groep 3, 4 en 5 is dat van 10.15 – 10.30 uur. De kinderen kunnen 's morgens eten en/of drinken meenemen naar school. We denken aan bijv. melk, yoghi, fruit, gezonde reep, ontbijtkoek e.d. Geen snoep!! Wanneer uw kind jarig is, mag het natuurlijk trakteren op school, het is echter geen must! Wij verzoeken niet op snoep te trakteren. Naast kaas, worst, etc kunt u denken aan een originele traktatie van fruit. Wilt u ideetjes, kom dan gerust even langs! Om 10.00 uur mag de jarige samen met twee andere kinderen uit de groep de andere klassen bezoeken. Zij krijgen een kaart mee waarop de leerkrachten hun felicitaties aan de jarige overbrengen.

61


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Gymnastiek

De lesuren lichamelijke opvoeding voor de groepen 3 t/m 8 zijn dit jaar als volgt: Maandag 08.30-09.15 uur groep 3+4 09.15-10.00 uur: groep 5 +6 10.15-11.00 uur: groep 7 11.00-11.45 uur: groep 8

Vrijdag 08.30-09.15 uur groep 3+4 09.15-10.00 uur: groep 5 +6 10.15-11.00 uur: groep 7 11.00-11.45 uur: groep 8

De leerlingen behoren uit hygiënisch oogpunt aparte gymkleding aan te hebben tijdens de gymlessen. Dus niet hetzelfde hemd en dezelfde broek aanhouden. Gymschoenen zijn verplicht. Gymschoenen die buiten gedragen worden, mogen niet in de gymzaal gebruikt worden. Leerlingen van groep 3 liever geen veterschoenen als ze zelf niet kunnen strikken. Kleding meisjes/jongens: shirt en korte broek. Groep 5 t/m 8 douchen na de gymnastiekles! Voor de groepen 1 en 2: gymschoenen met rubberzool, géén veters!

Zwemles

Lopen of op de fiets naar school?

Speelgoedmiddag

Vervoer

De opzet van het schoolzwemmen gaat veranderen. Voorheen gingen de kinderen uit groep 5 gedurende het schooljaar, één maal per twee weken naar het zwembad. Er is een nieuw programma “Swim to play” ontwikkelt, waarin alle groepen van de basisschool vijf keer per schooljaar het zwembad bezoeken. Voorlichting over de nieuwe werkwijze ontvangt u op de informatieavond in september. De leerlingen komen normaal gesproken lopend naar school. Leerlingen die op grotere afstand wonen, mogen per fiets komen. Om ongelukken bij het in- en uitgaan van de school te voorkomen, mag er op het schoolplein niet gefietst worden. We vragen u dringend de leerlingen om veiligheidsredenen en ruimtegebrek zo min mogelijk op de fiets te laten komen. Het plaatsen van de fiets gebeurt op eigen verantwoordelijkheid, de school is niet aansprakelijk voor schade of vernielingen. In groep 1 t/m 4 hebben de kinderen regelmatig een speelgoedmiddag. Ze mogen dan iets van hun eigen speelgoed mee naar school nemen. (geen vechtspeelgoed of kleine onderdelen die snel kapot gaan of makkelijk zoek kunnen raken). Over de data van de speelgoedmiddagen krijgt u aan het begin van het schooljaar bericht. Het komt nogal eens voor dat wij op u, als ouder, een beroep moeten doen om de leerlingen te vervoeren. Alle leerlingen, leerkrachten en ouders zijn bij activiteiten in schoolverband verzekerd via de Stichting Promes. Het vervoer van de leerlingen met uw auto brengt kosten met zich mee. Voor vergoeding kunt u contact opnemen met de directie.

62


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Hoofdluis

Hoofdluis is lastig volledig te bestrijden. Op school hebben we een ‘hoofdluiscommissie’ samengesteld, bestaande uit leden van de oudervereniging en het team. Samen met een aantal ‘luizenmoeders’ voeren we na iedere vakantie controles uit, conform ons protocol. Ook worden door de oudervereniging zgn. luizenzakken aan de kinderen verstrekt. Het protocol is in te zien op onze site. We doen we ons uiterste best om bij constatering van hoofdluis zo alert en acuut mogelijk te reageren. Waarschuw ons daarom z.s.m. als uw kind hoofdluis heeft. Dit kan bij de leerkracht van uw kind of de directie van de school. Wij zorgen dan dat de andere ouders (discreet) met een algemeen briefje worden geïnformeerd. Ook kan de luizencommissie actie ondernemen door de luizenzak in te spuiten. Zo kunnen we samen proberen een luizenprobleem zoveel mogelijk te voorkomen.

Bijzondere activiteiten

De Oosterboerschool probeert ieder jaar een goed doel te steunen. Wij vinden het belangrijk om de solidariteitsgedachte bij kinderen op deze wijze te stimuleren. Wij kunnen op deze manier zo veel beteken voor anderen die in andere, vaak veel slechtere omstandigheden moeten leven.

Wie, wanneer in welke groep

groep ma Mirjam Kok 1 2 3/4 5/6

7 8

Gedica Zagers Martha Wijngaarden Marleen Bruggers

Marko Wildeboer Nina Nijland

di

woe

do

vr

Tea van Veen Gedica zagers Martha wijngaarden Marleen Bruggers

Tea van Veen Joke Geertsma Janneke Beukman Marleen Bruggers* Margreet Meijer* Marko Wildeboer Nina Nijland

Tea van Veen Joke Geertsma Janneke Beukman Margreet Meijer

Tea van veen** Joke Geertsma Janneke Beukman Margreet Meijer

Marko Wildeboer Nina Nijland

Marko Wildeboer Xandra de Vos

Mirjam Kok Nina Nijland

*Juf Marleen en juf Margreet werken om de beurt op woensdag. **Juf Tea heeft op vrijdagmiddag BAPO-verlof Op woensdag is juf Mirjam vrij geroosterd voor haar IB-taken

63


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

12. JAARKALENDER

Datum 19-8-2013 02-09-2013 10-09-2013 19-9-2013 24-09-2013 14 en 17-10-2013

Activiteiten-planning

21-10-2013 t/m 25-10-2013 28-10-2013 29-10-2013 31-10-2013 20 of 21- 11-2013 28-11-2013 28-11-2013 05-12-2013 18-12-2013 20-12-2013 23-12-2013 t/m 03-01-2014 06-01-2014 09-01-2014 13 t/m 23-01-2014 29-01-2014 30-1-2014 06-02-2014 13 en 17-02-2014 21 februari 24-02-2014 t/m 28-02-2014 03-03-2014 12-03-2014 13-03-2014 03-04-2014 08-04-2014 16-04-2014 17-04-2014

Activiteit Eerste schooldag Informatieavond alle groepen Studiemiddag team alle leerlingen ’s middags vrij! Vergadering oudervereniging Kleine Kapitein groep 1 en 2 Leerlingen groep 1 en 2 ’s middags vrij. Oudergesprekken Herfstvakantie Luizencontrole Kleine Kapitein groep 1 en 2 Leerlingen groep 1 en 2 ’s middags vrij. Jaarvergadering Oudervereniging Sinterklaastoneel (gr. 5 t/m 8) Kleine Kapitein groep 1 en 2 Leerlingen groep 1 en 2 ’s middags vrij. Vergadering oudervereniging Sinterklaasfeest gr. 1 t/m 4 12.00 uur vrij. Kerstmaaltijd 17.00-18.00 uur Kerstvakantie begint om 12.00 uur Kerstvakantie Luizencontrole Studiemiddag team alle leerlingen ’s middags vrij. Cito toetsperiode Studiedag team WSNS leerlingen hele dag vrij. Kleine Kapitein groep 1 en 2 Leerlingen groep 1 en 2 ’s middags vrij. OV vergadering Oudergesprekken Rapport mee Voorjaarsvakantie Luizencontrole Kindershow groep 3/4 Kindershow groep 5/6 OV vergadering Kindershow groep 2 Kindershow groep 1 Studiemiddag team alle leerlingen ’s middags vrij.

64


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Datum 18-04-2014 t/m 21-04-2014

Activiteit Paasvakantie

28-04-2014 t/m 06-05-2014 07-05-2014 15 t/m 25-5-2014 15-05-2014 29 en 30-2014 02 t/m 05-06-2014 09 en 10-06-2014 11-06-2014 12-06-2014 12-06-2014 16-06-2014 17-06-2014 19 en 23-06-2014 24-06-2014 26-06-2014 26-06-2014 27-06-2014 30-06-2014 04-07-2014

Meivakantie

08-07-2013 t/m 16-08-2013

Zomervakantie

Luizencontrole Cito toetsperiode OV vergadering Hemelvaartvakantie Avond 4daagse Pinkstervakantie Luizencontrole Schoolreis groep 1 OV vergadering Schoolreis groep 3/4 Wenmiddag toekomstige groep 1 Oudergesprekken Schoolreis groep 5/6 Schoolreis groep 2 Wenmiddag toekomstige groep 1 Rapport mee Musical groep 8 Laatste schooldag tot 12.00 uur!

65


Schoolgids 2012-2013 O.B.S. Oosterboerschool

Vakantierooster

Studiedagen team

Vakantie Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Paasvakantie Meivakantie Hemelvaart Pinstervakantie Zomervakantie

Datum

Studiedag

10-09-2013 24-09-2014 29-10-2013 28-11-2013 09-01-2014 29-01-2014 30-1-2014 17-04-2014 15-05-2014 17-06-2014

Van 21-10-2013 23-12-2013 24-02-2014 18-04-2014 28-04-2014 29-05-2014 09-06-2014 07-07-2014

Groep

Tot en met 25-10-2013 03-01-2014 28-02-2014 21-04-2014 06-05-2014 30-05-2014 10-06-2014 15-08-2014

Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur 12.00 uur 12.00 uur 12.00 uur 12.00 uur Hele dag 12.00 uur 12.00 uur 12.00 uur 12.00 uur

Boeiend Onderwijs 1 t/m 8 Kleine Kapitein 1 en 2 Kleine Kapitein 1 en 2 Kleine Kapitein 1 en 2 Boeiend Onderwijs 1 t/m 8 WSNS 1 t/m 8 Kleine Kapitein 1 en 2 Boeiend Onderwijs 1 t/m 8 Q-kring Kleuters 1 en 2 Kennismakingsmiddag 1 toekomstige groep 1 26-06-2014 Kennismakingsmiddag 1 12.00 uur toekomstige groep 1 Voor het plannen van studiedagen zijn wij afhankelijk van de organisatie die ons op deze dagen ondersteuning biedt. We trachten zoveel mogelijk rekening te houden met de spreiding van de dagen. De studiedagen zijn halve schooldagen en de leerlingen zijn in de meeste gevallen vanaf 12.00 uur vrij.

Contactgegevens

Team Voor al het contact met de leerkracht stellen wij het op prijs dat u dit voor schooltijd, in de pauze of na schooltijd doet. Alle leerkrachten zijn op het telefoonnummer van de school bereikbaar: 0522-254126. Per mail zijn de leerkrachten te bereiken <voornaam leerkracht>@oosterboerschool.nl Medezeggenschapsraad MR@oosterboerchool.nl Oudervereniging OV@oosterboerschool.nl Telefoonnummers zijn een privacygevoelige en daarom publiceren wij deze niet meer in de schoolgids. In de jaarkalender die u op de informatieavond ontvangt, zijn alle contactgegevens opgenomen.

66

Schoolgids 13 14