Page 1

Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy ul. Rakowiecka 4 00-975 Warszawa SYSTEM GOSPODARKI I OCHRONY BOGACTW MINERALNYCH "MIDAS" Data wykonania wydruku:

2018-02-07

Stan zasobów kopaliny na:

2016-12-31

KARTA INFORMACYJNA ZŁOŻA KOPALINY STAŁEJ (na podstawie: Karty informacyjnej złoża kopaliny z ostatniej dla złoża dokumentacji geologicznej/dodatku; dla złóż eksploatowanych - informacja o zasobach kopaliny pochodzi od użytkowników złóż)

1. Nazwa złoża:

Lenartowice II

2. Kod złoża (w systemie MIDAS):

KN 12073

3. Kopalina główna: 3.1

KRUSZYWA NATURALNE

4. Położenie złoża: miejscowość:

Lenartowice dz. nr 177/4, 60/4, 60/6

gmina:

powiat:

województwo:

Miękinia

średzki

dolnośląskie

5. Użytkownicy złoża: 5.1

pełna nazwa:

Port Prężyce sp. z o.o.

adres:

ul. Wileńska 29/6

telefon: fax: e-mail: 6. Nadzór górniczy:

Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław

7. Koncesję na wydobywanie wydaje: 7.1

marszałek województwa: dolnośląskie

8. Koncesja na wydobywanie (dla złóż zagospodarowanych): 9. Obszary górnicze: 9.1

nazwa obszaru:

Lenartowice-Pole A

nr decyzji:

4/E/2009

wydana przez:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

termin ważności: 2029-04-14

9.2

status:

aktualny

nazwa obszaru:

Lenartowice-Pole B

nr decyzji:

4/E/2009

wydana przez:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

termin ważności: 2029-04-14 status:

aktualny

10. Projekt zagospodarowania złoża/dodatek:

Strona:

1


Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy ul. Rakowiecka 4 00-975 Warszawa SYSTEM GOSPODARKI I OCHRONY BOGACTW MINERALNYCH "MIDAS" Data wykonania wydruku: 10. 1

2018-02-07

nr decyzji:

Stan zasobów kopaliny na:

2016-12-31

Strona:

4/E/2009

wydana/akceptowa Marszałek Województwa Dolnośląskiego wydana/akceptowa 2009-04-14 11. Powierzchnia obszaru dokumentowanego: Powierzchnia udokumentowanego złoża:

62.320 ha

12. Rodzaj nieruchomości gruntowej nad złożem: 12.1

Nieużytki

12.2

Obsz.gosp.roln. kl.IV

12.3

Obsz.gosp.roln. kl.III

12.4

Obsz.gosp.rolnej kl. > IV (V,VI)

13. Dopływ wód do wyrobiska: 14. Poziomy wodonośne: 15. Możliwe zagrożenia środowiska przez wydobywanie i przeróbkę kopaliny: 16. Stan zagospodarowania złoża: 16.1

KRUSZYWA NATURALNE - złoże eksploatowane okresowo - T

17. Data rozpoczęcia eksploatacji: 18. Data zakończenia eksploatacji: 19. Możliwe zagrożenia eksploatacji: 20. Stratygrafia spągu kopaliny:

CZWARTORZĘD

21. Stratygrafia stropu kopaliny:

CZWARTORZĘD

22. Podtypy kopaliny: 22.1

Piasek

23. Parametry jakościowe typów i podtypów kopaliny głównej: 23.1

Piasek

Nazwa parametru gęstość nasypowa w stanie zagęszczonym zawartość frakcji < 2 mm zawartość pyłów mineralnych

Min

Maks

27. Grupa złoża:

I

28. Ilość pokładów:

1

29. Grubość nadkładu (N) *):

Uwagi

1 954.000

1 880.000

kg/m3

66.600

90.100

77.800

%

0.200

2.570

0.760

%

25. Współwystępujące użyteczne pierwiastki śladowe: pokładowa

Jedn.

1 819.000

24. Kopaliny towarzyszące:

26. Forma złoża:

Średnia

2


Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy ul. Rakowiecka 4 00-975 Warszawa SYSTEM GOSPODARKI I OCHRONY BOGACTW MINERALNYCH "MIDAS" Data wykonania wydruku:

2018-02-07

Od

Stan zasobów kopaliny na:

Do

Średnia

0.500

3.000

2016-12-31

Strona:

3

Jednostka 1.360

m

30. Miąższość złoża (Z) *): Od

Do 6.400

Średnia 15.700

Jednostka

12.140

m

31. Głębokość spągu złoża: Od

Do

Średnia

Jednostka m

32. Stosunek N/Z (tylko dla złóż eksploatowanych odkrywkowo): Od

Do

Średnia 0.130

33. Metoda obliczenia zasobów:

trójkątów

34. Możliwe kierunki zastosowań kopaliny: 34.1

dla drogownictwa

34.2

dla budownictwa

35. Litologia skał otaczających złoże: 36. Błąd oszacowania średnich wartości parametrów złoża i zasobów:

ZESTAWIENIE ZASOBÓW GEOLOGICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH KOPALINY I PODTYPÓW KOPALINY W ZŁOŻU - stan zasobów kopaliny na: 2016-12-31 Piasek

Zasoby geologiczne zatwierdzone decyzją/zawiadomieniem nr DM-G/KW/7514-51/2008 wg stanu na 2007-12-31

[tys. t] ZASOBY GEOLOGICZNE Poza filarami A+B

W filarach ochronnych

C1

C2

D

A+B

C1

C2

D

Bilansowe

0,00

13 989,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozabilansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasoby przemysłowe zatwierdzone decyzją/zawiadomieniem nr 4/E/2009 wg stanu na 2008-12-31

[tys. t]


Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy ul. Rakowiecka 4 00-975 Warszawa SYSTEM GOSPODARKI I OCHRONY BOGACTW MINERALNYCH "MIDAS" Data wykonania wydruku:

2018-02-07

Stan zasobów kopaliny na:

2016-12-31

Strona:

4

ZASOBY PRZEMYSŁOWE Poza filarami A+B

W filarach ochronnych

C1

C2

D

A+B

C1

C2

D

Przemysłowe

0,00

13 474,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nieprzemysłowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KRUSZYWA NATURALNE Razem

Zasoby geologiczne zatwierdzone decyzją/zawiadomieniem nr DM-G/KW/7514-51/2008 wg stanu na 2007-12-31

[tys. t] ZASOBY GEOLOGICZNE Poza filarami A+B

W filarach ochronnych

C1

C2

D

A+B

C1

C2

D

Bilansowe

0,00

13 989,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozabilansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasoby przemysłowe zatwierdzone decyzją/zawiadomieniem nr 4/E/2009 wg stanu na 2008-12-31

[tys. t] ZASOBY PRZEMYSŁOWE Poza filarami A+B

W filarach ochronnych

C1

C2

D

A+B

C1

C2

D

Przemysłowe

0,00

13 474,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nieprzemysłowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MAPA POGLĄDOWA POŁOŻENIA ZŁOŻA Wydruk mapy poglądowej z konturem złoża dostępny jest w systemie Midas po wyszukaniu konkretnego złoża i wybraniu dla niego opcji „Mapa”.

*) Nie dotyczy złóż wielopokładowych (np. węgla kamiennego).

Kartazloza  

trial

Kartazloza  

trial

Advertisement