Oświadczenie przeciwko propozycji nowelizacji art. 202 ust. 6 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym

Page 1

W imieniu podpisanych niżej największych organizacji studenckich w Polsce protestujemy przeciwko propozycji nowelizacji art. 202 ust. 6 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym przygotowanej przez Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Przepis ten razem z art. 204 ust. 3 reguluje sposób przyznawania środków dla samorządu, organizacji i stowarzyszeń działających na uczelniach. Sprzeciwiamy się zawartej w Studenckim Projekcie Nowelizacji propozycji nadania ust. 6 następującego brzmienia: Organy samorządu studenckiego decydują w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie w tym na organizacje i stowarzyszenia, o których mowa w art. 204. Organy samorządu studenckiego przedstawiają organom uczelni sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim. Obecnie środki te dystrybuuje uczelnia na podstawie wniosków dla organizacji i stowarzyszeń oraz z mocy ustawy dla samorządu. W postulowanym przez PSRP stanie środkami dla organizacji i stowarzyszeń zarządzałby wyłącznie samorząd studencki. W konsultacjach zorganizowanych przez PSRP wypowiedzieliśmy się negatywnie na temat tej zmiany, która bezpośrednio dotyczy naszej działalności. Mimo tego Parlament 22-24 maja na zjeździe w Gliwicach uchwalił ostateczną propozycję nowelizacji, nie uwzględniając w żaden sposób naszych uwag. Nie zostaliśmy także poinformowani o wynikach konsultacji oraz decyzji PSRP, co naszym zdaniem nie przystoi standardom, jakimi powinny cechować się konsultacje

środowiskowe.

Informację

o

niej

powzięliśmy

z

prywatnego

konta

Przewodniczącego PSRP w mediach społecznościowych. Zmiany lansowane przez Parlament Studencki mogą doprowadzić do zachwiania zasady wyrażonej w art.2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzając nierówność w środowisku akademickim. Istnieje uzasadniona obawa, że takie zabiegi doprowadzą do uzależnienia aktywności organizacji studenckich od decyzji organu, który jest nieprzygotowany do nowej roli i tak naprawdę powinien stanowić głos doradczy - co obecnie czyni. Dochodzi tutaj również nasz obawa o zachwianie pewności sprawiedliwego rozpatrzenia poszczególnych wniosków dotyczących dofinansowania działalności studenckiej. Pragniemy podkreślić, że inicjatywy podejmowane przez studentów są niezwykle różnorodne i znacznie wykraczają poza te, które zwykle podejmuje samorząd. Z tego powodu obok samorządu studenckiego powstają i działają organizacje studenckie odpowiadające na zróżnicowane potrzeby studentów i rozmaite cele społeczne. Samorząd studencki doceniając naszą działalność, wspiera niektóre inicjatywy w ramach środków przyznawanych na


działalność studencką na podstawie art. 202 ust. 6., lecz często zdarza się, że ze względu na osobiste animozje brakuje woli do współpracy, w efekcie czego samorządy premiują własne inicjatywy, a pozostałe organizacje nie otrzymują żadnych środków. Dlatego głównym wsparciem pozostają dla nas władze uczelni, przyznając finansowanie w trybie art. 204 ust. 3. W ten sposób finansowanych jest wiele różnorodnych inicjatyw takich jak choćby: Akademickie Mistrzostwa Polski organizowane przez AZS, konkurs na najlepszego studenta RP „Studencki Nobel”, który jest projektem NZS. Warto wspomnieć również o ogólnopolskich targach pracy, praktyk i staży „Dni Kariery” stworzonych przez AIESEC Polska czy odbywającym się od ponad czterdziestu lat Festiwalu FAMA organizowanym przez ZSP. Nie sposób wymienić wszystkie inicjatyw, które tworzą studenci zrzeszeni, jak i Ci działający bez wsparcia organizacji. Skala oddziaływania organizacji studenckich jest niezwykle duża. Zmiana sposobu finansowania może znacznie zubożyć życie studenckie półtoramilionowej społeczności studentów w Polsce, a liczba inicjatyw, w których żacy mogą rozwijać się naukowo i społecznie spadnie, co nieuchronnie przełoży się na spadek jakości szkolnictwa wyższego w Polsce, na co nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody. Dzięki utrzymaniu obecnego sposobu finansowania, możemy zachować pluralizm w szkołach wyższych budując świadome i obywatelskie społeczeństwo. Apelujemy o wzięcie pod uwagę opinii najbardziej zaangażowanych społecznie studentów i wzywamy do dyskusji nad tymi zmianami, ponieważ dotyczą one bezpośrednio naszej działalności. Uważamy, że obecny system jest bardziej obiektywny i sprawiedliwy od postulowanego. Zauważamy jednak skuteczne rozwiązania wdrażane na niektórych uczelniach, które faktycznie usprawniają sposób przyznawania środków. Dlatego jesteśmy otwarci na dialog i współpracę przy tworzeniu mechanizmów optymalizujących działanie obecnego systemu. ELSA Polska AIESEC Polska AEGEE-Gliwice AEGEE-Warszawa Akademicki Związek Sportowy Zrzeszenie Studentów Polskich Niezależne Zrzeszenie Studentów