Page 7

Na podlagi  naveden nega  je  IO  NZS  v  skladu  z  določili  27 7.  člena  Stattuta  NZS  in  9.  člena  Pra avilnika  o  13.03.2013 sprejel sklep  o imenovanju volilne  volitvah in razrešitvaah voljenih organov NZS  na seji dne 1 komisije NZS v naslednji sestavi:  1. 2. 3. 4. 5.

Maja Bergerr, predsednicca komisije; d dr. Saša Zago orc, član;  Matjan Cojhter, član;  SStanko Jug, ččlan;  Matej Pasariič, član.  

2.4

SESTAVA SK KUPŠČINE N NZS 

Nadzorn ni odbor NZSS (v nadaljeva anju: NO NZZS) na svoji 8 8. seji, dne 31.01.2013, nna podlagi določil 19.  člena Staatuta NZS sp prejel sklep o sestavi Skuppščine NZS o oziroma sklep p o številu deelegatov, ki p pripadajo  vsakemu u članu NZS n na Skupščini v letu 2013.       Statut N NZS v 19. členu določa, d da ima vsakaa MNZ na vssakih začetih h deset članoov MNZ, po  stanju 1.  januarja  za tekoče leeto, po enega delegata inn da imata sstrokovni org ganizaciji (ZN NSS in ZNTS) vsaka po  dva deleegata. V 4. od dstavku 19. člena je opreedeljeno, daa se za člana MNZ šteje ssamo tisti klu ub (član),  ki ima v ttekmovanju v ligah pod o okriljem NZSS najmanj tri ekipe.     Na  podlagi  celovite  analize  delo ovanja  nogoometnih  klub bov  glede  na  posredovaane  evidencce  klubov  posamezznih MNZ naa dan 01.01.2013 in števvila njihovih  ekip v tekmovanjih pod  okriljem NZZS, ter ob  upoštevaanju Statuta in drugih prredpisov NZSS, je NO NZSS dne 31.01.2013 določill število dele egatov, ki  pripadajo posameznemu članu N NZS na Skupšščini NZS v le etu 2013, in ssicer:    MNZ Ljubljana 

5 delegatoov 

MNZ M Maribor 

4 delegatii 

MNZ Ceelje 

3 delegatii 

MNZ M Murska Sobotta 

MNZ Pttuj 

MNZ Gorenjske Kraanj 

2 delegataa 

MNZ Ko oper 

MNZ Nova Gorica 

ZNSS

ZNTS

MNZ Leendava 

1 delegat

SKUPAJJ

29 delegaatov 

    Na podlaagi 19. člena Statuta NZSS sestavlja Skkupščino NZSS v letu 2013 skupaj 29 d elegatov članov NZS.    

7

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS  

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS  

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS

Advertisement