Page 6

2

SKLEPI ORGA ANOV NZS 

2.1

SKLIC SKUP PŠČINE NZS 

Na podllagi  prvega  odstavka  22.  člena  Staatuta  NZS  je  j predsednik  NZS  Alekksander  Čefferin  dne  15.03.20013 sprejel ssklep  o sklicu u Skupščine  NZS,  ki  bo vv torek, 16.  aprila 2013,  ob 17. uri  v dvorani  v Elegans Hotela Kokraa na Brdu pri Kranju, in ppredlagal nasslednji dnevn ni red:    1. O Otvoritev skupščine in izvolitev organnov skupščin ne.  2. Poročilo veriifikacijske ko omisije.  012.  3. Potrditev zapisnika Skupščine NZS z ddne 19.04.20 4. V Volitve Nadzzornega odbo ora in Arbitr ažnega svetaa NZS (2013 – 2017).  5. Poročilo o deelu za leto 20 012.  6. Finančno poročilo in zaključni račun  za leto 2012 2.  7. Poročilo nad dzornega odb bora NZS.  8. Poročilo neo odvisnega revvizorja (Delooitte revizija d d.o.o.).  9. Program dela za leto 201 13.  10. Finančni naččrt za leto 20 013. 

2.2

SKLEP O RA AZPISU VOLLITEV 

Statut NZS v 18. člen nu določa, da a sta v organnizacijski stru ukturi NZS med ostalimi oorgani tudi A Arbitražni  o V  sklladu  s  Statuutom  NZS  traja  t manda at  članov  Arrbitražnega  sveta  in  svet  in  Nadzorni  odbor.  Nadzorn nega  odboraa  štiri  leta.  Statut  S NZS  ttudi  določa,,  da  ima  Arbitražni  svett  in  Nadzorrni  odbor  predsednika, podpreedsednika in tri člane, priistojnosti pa so podrobneje opredeljeene v 34. in 35. členu  Statuta N NZS.  Arbitražn ni  svet  in  Naadzorni  odbor  NZS  sta  bbila  izvoljenaa  na  Skupščiini  NZS  20.002.2009  za  mandatno  m obdobje 2009‐2013.    Na podlaagi navedeneega je IO NZSS na seji dnee 13.03.2013 3 v skladu z d določili 27. čllena Statuta NZS in 7.  ter 8. čleena Pravilnikka o voljenih h organih NZZS sprejel sklep o razpisu u volitev za  predsednika a in člane  Nadzorn nega odbora  NZS ter pred dsednika in ččlane Arbitraažnega sveta a NZS ter dattumu volitevv, ki bodo  izpeljanee v okviru zassedanja Skup pščine NZS ddne 16. aprilaa 2013. 

2.3

IMENOVAN NJE VOLILNE E KOMISIJEE 

Pravilnikk o volitvah in razrešitvah h voljenih orrganov NZS vv 9. členu do oloča, da voliitve in razreššitve vodi  in  izvaja  volilna  kom misija,  ki  jo  imenuje  IO  N NZS.  Volilno  komisijo  sestavlja  5  (peet)  članov  in n  skrbi  za  ost  volitev  in n  razrešitev,,  enotno  upporabo  določčb  predpisovv  NZS,  ki  see  nanašajo  na  n volilni  zakonito postopek, izda obrazzce za izvrševvanje volitevv, pripravi glaasovnice in o objavi izide voolitev in razrrešitev. 

6

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS  

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS  

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS

Advertisement