Page 42

(3) Pravice glasovanjja nimajo delegati člana N NZS, ki mu p pravice mirujejo.    didat je lahko o samo državvljan Republlike Slovenije e, ki je na da an glasovanj a dopolnil osemnajst  (4) Kand let, je akktiven v nogo ometu vsaj 3 leta in ni bil  pravnomočno obsojen zza kaznivo deejanje.    me  kandidirrati  za  podpredsednikaa  NZS.  Kandidat  za  (5)  Kandidat  za  predsednika  NZS  ne  sm podpred dsednika NZSS ne sme kan ndidirati za p redsednika N NZS.    (6)  Dolo očba  prejšnjeega  odstavka a  tega  členaa  se  smiselno  uporablja  za  kandidatte  za  predse ednika  in  člane Naadzornega od dbora NZS te er za kandidaate za predse ednika in člane Arbitražnnega sveta NZZS.      4. člen  (enakka volilna praavica)    k drugi  Vsak  delegat  na  Skupščini  NZS  ima  na  vollitvah  in  pri  razrešitvah  enako  števvilo  glasov  kot  delegati.      5. člen  (taj nost glasovaanja)    Skupščin na odloča o vvolitvah in razrešitvah s ttajnim glasovvanjem.       6. člen  (osebno inn svobodno gglasovanje)   bno in svobod dno. Prepoveedano je glasovanje po p pooblaščencuu.  Delegat glasuje oseb         II. RAZPIIS VOLITEV, ROKI IN ORG GAN, KI VOD DI VOLITVE      7. člen  (razpiss in izvedba vvolitev)    (1) IO NZZS razpiše vo olitve v NZS.    (2)  Volittve  predsednika  NZS  in  podpredseddnikov  NZS  se  razpišejo o  največ  deevetdeset  in  najmanj  trideset dni pred izteekom štiriletne mandatn e dobe predsednika NZS.    (3)  Če  jee  predsednikk  NZS  odstopil  ali  je  nasstopil  trajni  zadržek  za  opravljanje  ffunkcije  pre edsednika  NZS,  se  volitve  pred dsednika  NZZS  in  podpreedsednikov  NZS  izvedejo  najkasnejee  devetdese et  dni  po  odstopu oziroma nasstopu trajnegga zadržka.            

42

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS  

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS  

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS

Advertisement