Page 40

-

izid glasovan nja o posame eznih sklepihh,  izid glasovan nja o volitvah h in imenovaanjih in  d delegatska vvprašanja terr odgovore n anje. 

(3)  Delegat  ali  drugi  razpravljavvec  lahko  za hteva,  da  se e  v  zapisnik  priloži  njegoova  razprava a  v  obliki  povzetkaa.     (4) Pisnaa stališča deleegatov se na a njihovo zahhtevo priložijo zapisniku in so njegov  sestavni del.    n nazadnje predsedujoči..  (5) Zapissnik podpišejjo zapisnikarr in overiteljaa zapisnika in     24. člen    Skupščin na lahko odlo oči, da se potek zasedanjja snema s te ehničnimi prripomočki. Poosnetek zase edanja se  hrani najjmanj do pottrditve zapisnika te Skuppščine na sled dečem zased danju Skupšččine.       

III. KON NČNE DOLOČ ČBE    25. člen    Ko  začne  veljati  ta  poslovnik,  preneha  p veljjati  poslovnik  o  delu  no ogometne  skkupščine  NZZS,  z  dne  2.3.19922.      26. člen    Ta poslo ovnik začne vveljati naslednji dan po spprejemu na SSkupščini.        Brdo pri Kranju, 12.0 02.2010    Nogometna z N zveza Slovennije    mag. Ivan Sim m mič l.r.  Predsednik N P NZS               

40

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS  

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS  

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS

Advertisement