Page 39

21. člen    ovanje  se  op pravi  tako,  da  d predsedu joči  pozove  delegate,  da  se  najprej   izjavijo,  kdo o  je  "ZA"  (1)  Glaso predlog, nato kdo je "PROTI" pre edlogu in nazzadnje, ali se e kdo "VZDRŽ ŽI" glasovanjaa.    (2) Če šttevilo glasovv "ZA" ali "PR ROTI" predloogu ni večje  pri glasovanju od številaa vzdržanih gglasov, se  glasovan nje ponovi. Č Če tudi pri po onovnem glaasovanju prid de do istega rezultata, see šteje, da p predlog ni  sprejet.    edsedujoči  uugotovi  izid  glasovanja  in  na  podlaggi  izida  razgla asi,  da  je  (3)  Po  končanem  glaasovanju  pre predlog, o katerem je Skupščina glasovala, spprejet ali zavvrnjen.      22. člen    (1)  Ob  o odločitvi,  daa  se  glasuje  tajno,  Skuppščina  nemu udoma  izvoli  tričlansko  komisijo  za a  izvedbo  glasovan nja ali pooblaasti verifikacijsko komisij o, da izvede tajno glasovvanje.     o  glasovnic,  kolikor  je  naavzočih  dele egatov,  z  bessedilom  pred dloga  ter  (2)  Komisija  nato  prripravi  toliko označbo o pod zaporednimi številkkami "glasujeem za", "glassujem proti",, "se vzdržim m".    elegatom, ki  imajo pravicco glasovanja a.  (3) Komiisija razdeli gglasovnice de   (4) Deleggati obkrožijo številko pred označbo,, za katero glasujejo.     (5) Glaso ovnica, iz kattere se ne da a ugotoviti, kkako je delegat glasoval, jje neveljavnaa.    omisija pripra avi poročilo  o izidu glaso ovanja in poroča predseddujočemu, kki razglasi  (6) Po gllasovanju ko rezultat glasovanja, aali je predlogg, o katerem  je Skupščinaa glasovala sprejet ali zavvrnjen.    (7) Če je potrebno taajno glasovatti o več preddlogih, lahko Skupščina na predlog prredsedujočegga odloči,  da  se  taajno  glasovanje  izvede  po  p končani  rrazpravi  k  določeni  točkki  dnevnega   reda  ali  po o  končani  razpravi vseh točk dn nevnega reda. Za vsako gglasovanje o predlogu se pripravi possebna glasovvnica.      23. člen    (1) Zapissnikar piše zaapisnik o delu Skupščine..     ne, zlasti :  (2) Zapissnik obsega gglavne podattke o zaseda nju Skupščin    - zzaporedno številko in vrssto zasedanj a,  - ččas in kraj zaasedanja,   - imena predssedujočega ter članov de lovnih teles, ki jih je izvo olila Skupščinna,  - imena prisottnih in odsottnih delegatoov,  elegatov, ki gglasujejo v im menu člana N NZS v primerrih iz tretjega a  - čče je potrebno, imena de o odstavka 24. člena statutta NZS,  - imena povab bljenih oseb,, ki so prisotnne na Skupšččini,  - ugotovitev sklepčnosti,  - d dnevni red,  - imena deleggatov in drugih razpravljaavcev,  - povzetek razzprave,  - ssprejete skleepe in priporočila, 

39

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS  

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS  

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS

Advertisement