Page 37

12. člen    d  razpravo  o  o posamezni  točki  dnev nega  reda  je  dolžan  predlagatelj  g radiva  poda ati  kratko  (1)  Pred uvodno obrazložitevv, ki traja najvveč 5 minut.  Predsedujočči lahko dovo oli daljšo uvoodno obrazlo ožitev.    (2) Predllagatelj grad diva je dolžan n posredovatti vsem delegatom tudi p predloge, poobude in dop polnitve k  posamezzni točki dneevnega reda, ki jih je prej el pisno pred d začetkom zzasedanja.      13. člen    (1) Predssedujoči da  besedo dele egatom na Skkupščini in tistim prisotn nim, ki imajoo pravico razzpravljati,  po vrsti, kakor so se prijavili k razzpravi.    (2)  Delegati  in  druggi  upravičeni za  razpravoo  se  lahko  prijavijo  p k  ra azpravi,  čim  se  začne  ra azprava  o  posamezzni točki dneevnega reda in dokler razzprava traja.   ni red prijav kk razpravi lahhko predsed dujoči da besedo predseddniku ali član nu organa  (3) Ne gllede na vrstn ali komissije NZS, če je ta pripravil gradivo k p osamezni to očki dnevnega reda.    p za  člaanstvo  v  NZZS,  ima  pravvico  razpravlljati  tudi  pre edstavnik  (4)  Ko  SSkupščina  razpravlja  o  prošnji  kandidatta za članstvo.      14. člen    (1)  Razp prave  delegaatov  Skupščine  in  drugihh  udeleženccev  na  zased danju  so  čassovno  omeje ene  na  3  minute n na razpravljaavca.    og razpravljaavca odredi,  da razprava traja dlje čaasa, vendar n največ 10  (2) Predssedujoči lahko na predlo minut.      15. člen    (1)  Razp pravljavec  laahko  razpravvlja  samo  o  tistih  vpraššanjih,  ki  se nanašajo  nna  posamezno  točko  dnevnegga reda. O isttem vprašanjju lahko razppravlja le enkkrat.     (2) Po odobritvi pred dsedujočega a lahko ponoovno razpravvlja, če gre za pojasnjevaanje ali nove e vidike v  avcev. Predssednik lahko to razpravo omeji po lasstni presoji.  zvezi z raazpravo ostaalih razpravlja     16. člen    Predsedujoči lahko zz zasedanja SSkupščine oddstrani udele eženca, če ta kljub predhhodnemu opo ominu ali  u besede ne upošteva njegovih navo dil in s svojim m obnašanje em otežuje d elo Skupščin ne.  odvzemu       17. člen    pščina  sprejeema  poslovn nik  in  pravilnnike,  če  je  za  to  pristojn na  po  statuttu  NZS,  ter  sklepe  in  (1)  Skup priporoččila. 

37

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS  

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS  

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS

Advertisement