Page 36

-

d dva overiteljja zapisnika,   zzapisnikarja in  d druga potreb bna delovna telesa. 

9. člen    pčnost Skupšščine je poda ana, če je prissotna večinaa vseh delega atov, ki so uppravičeni glasovati.   (1) Sklep   misija preveri navzočnostt delegatov n na Skupščini s pregledom m pooblastil.  (2) Verifikacijska kom   (3) Poob blastilo se poda na obrazccu, ki ga prippravi strokovvna služba NZ ZS in ga pošljje članom NZZS.     blastilo  moraa  obsegati  navedbo  n članna  NZS,  ime e  in  priimek  delegata,  naavedbo  orga ana,  ki  je  (4)  Poob podal  po ooblastilo,  navedbo  n fun nkcije  ozirom ma  nalog,  ki  jih  opravlja a  delegat  v  okviru  člana a  NZS  ali  njenega  člana,  datum  in  kraj  pooblastila  inn  podpis  prisstojne  osebe e.  Pooblastillu  mora  biti  priložen  zapisnik organa, ki jee dal pooblasstilo.    (5) Verifikacijska kom misija preveri, da med deelegati ni ose eba, ki po sta atutu NZS ne  sme biti delegat.    (6)  Če  jee  potrebno,  verifikacijska  komisija  t udi  preveri  pooblastila  tistih  t delegaatov,  ki  so  jih  določili  izvršilni  organi  člano ov  NZS,  da  bodo  b glasovaali  v  njihovem  imenu  v  primerih  p iz  ttretjega  odsttavka  24.  člena staatuta NZS.    dsedujoči  na  Skupščinii  ugotovi  inn  razglasi  sklepčnost  Skupščine  nna  podlagi  poročila  (7)  Pred verifikaccijske komisijje.    njšanja  ali  povečanja  člaanstva  v  NZS  v  času  zasedanja  Skuupščine,  verifikacijska  (8)  V  prrimeru  zman komisija  nemudomaa  pripravi  novo  n poročillo.  Predsedu ujoči  na  Sku upščini  natoo  ugotovi  in n  razglasi  ost Skupščinee.  sklepčno     10. člen    (1) Če je  Skupščina sklepčna, pre edsedujoči daa predlog dnevnega reda a v obravnavoo in odločanje.    (2) Predlog dnevnegga reda se la ahko spremeeni tako, da  se spremenii točka dnevvnega reda, d dopolni z  novo  toččko  ali  umakkne  točka  dn nevnega  redda,  in  sicer  na  n predlog  predsednika  p NZS  ali  dele egata,  pri  čemer m mora delegat dobiti podporo najmanjj ene tretjine e vseh delega atov.     (3) Med zasedanjem Skupščine la ahko Skupšččina na predlog predsedn nika NZS ali ddelegata skle ene, da se  spremen ni vrstni red o obravnavanja posamezn ih točk dnevvnega reda.   11. člen    (1)  Po  p potrditvi  dneevnega  reda a,  Skupščinaa  odloča  o  sprejemu  s za apisnika  pre dhodnega  zasedanja  z Skupščin ne.    ma  pravico  podati  prippombe  in  popravke  p k  zapisniku  pprejšnjega  zasedanja  z (2)  Vsakk  delegat  im Skupščin ne.     pripombe in p popravki se vvpišejo v zap pisnik.  (3) Skupšščina odloči o utemeljenosti pripombb. Sprejete p    

36

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS  

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS  

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS

Advertisement