Page 35

4. člen    (1)  Geneeralni  sekrettar  NZS  in  sttrokovna  slu žba  NZS  skrbita  za  tehn nično,  organiizacijsko  in  logistično  izvedbo Skupščine.    (2) Na Skkupščini se vvodi zapisnik v skladu s teem poslovnikkom.    (3) Zapissnik s sprejetimi sklepi sse objavi na  spletni stran ni NZS in se  v pisni oblikki pošlje član nom NZS.  Skupščin na lahko odlo oči o drugačn nem načinu oobjave.       

II. ZASEDANJE, NAČIN DELA IN N ODLOČAN NJE NA SKU UPŠČINI      5. člen    Skupščin na zaseda naajmanj enkrat letno in vsaaj enkrat pre ed iztekom 6 6 mesecev poo preteku fin nančnega  leta.      6. člen    (1) Zased danje Skupščine skliče p predsednik N NZS na predlog izvršnega a odbora NZZS (v nadaljevanju: IO  NZS).    (2)  Zaseedanje  Skupšščine  se  skliče  s  pisnim m  vabilom,  v  v katerem  morajo  m biti  nnavedeni  ča as  in  kraj  zasedanjja ter predlo og dnevnega reda.    (3)  Grad divo  za  zased danje  Skupšččine,  vključnno  z  zapisnikkom  prejšnje ega  zasedanjja  Skupščine e,  morajo  delegati prejeti najm manj 7 dni pre ed zasedanjeem.    (4) O graadivu, ki je b bilo poslano v krajšem rooku, Skupščin na odloča po osebej, ali boo o njem razpravljala,  zavzemaala stališča in n sprejemala sklepe.    (5) V primeru iz tretjjega odstavkka 23. člena  statuta NZS  morajo biti vsak član NZZS, predsedn nik NZS in  generaln ni sekretar N NZS obveščen ni o dnevu, kkraju in dnevvnemu redu Skupščine vssaj tri dni prred dnem  Skupščin ne. Temu mo ora biti priložženo gradivoo.      7. člen    (1) Skupšščino vodi prredsednik NZZS.    (2) Izjem moma lahko vvodi Skupščiino predstavvnik predlagaatelja zahtevve za sklic Skkupščine, če  to potrdi  Skupščin na in če so izp polnjeni poggoji iz tretjeg a in četrtegaa odstavka 23 3. člena statuuta NZS.      8. člen    Skupščin na izvoli na zaasedanju:    - ttričlansko veerifikacijsko kkomisijo, 

35

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS  

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS  

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS

Advertisement