Page 34

4.2

POSLOVNIK K O DELU SK KUPŠČINE N NZS 

Na podlaagi določil to očke b) prvegga odstavka 220. člena Staatuta Nogom metne zveze SSlovenije je sskupščina  Nogomeetne zveze Slovenije na za asedanju dnee 12.02.2010 0 na Brdu pri Kranju spreejela    

POSSLOVNIK K O DELU U SKUPŠČ ČINE   NOGOMETN NE ZVEZEE SLOVEN NIJE       

I. SPLOŠŠNE DOLOČ ČBE    1. člen    (1)  S  tem m  poslovnikkom  se  ureja a  način  dela   skupščine  Nogometne  N zveze  Sloveenije  (v  nada aljevanju:  Skupščin na).    (2) Če po osamezna vp prašanja o d delu Skupščinne niso ureje ena s tem po oslovnikom,  jih ureja Skupščina s  posebnim m  sklepom  in  z  veljavno ostjo  za  possamezni  prim mer,  upoštevvaje  določilaa  statuta  Nogometne  zveze Slo ovenije (v naadaljevanju: NZS) in tega  poslovnika.     2. člen    (1)  Delo o  Skupščine  je  javno.  Skupščina  lahhko  odloči,  da  bo  zasedanje  potekkalo  brez  prrisotnosti  javnosti..    evizije in druugih medijevv lahko prisostvujejo zaseedanju Skup pščine, če  (2) Predstavniki tiskaa, radia, tele o  prisotnost  vsaj  tri  dnii  pred  dnevvom  Skupščin ne  pri  sklica atelju  zasedaanja  Skupščiine  in  če  priglasijo prostorsske zmožnostti to dopušča ajo.    o NZS,  predsednik  nadzornegaa  odbora  NZS,  častni  preedsedniki  NZZS,  častni  (3)  Članii  izvršnega  odbora  podpred dsedniki  NZSS  in  častni  člani  č NZS  soo  vabljeni  na  Skupščino o,  imajo  praavico  prisostvovati  in  razpravljjati na Skupšščini.    (4) Udeleženci na Skkupščini so še lahko delaavci v strokovni službi NZ ZS, uradne oosebe v nogo ometu ali  drugi  po osamezniki,  če  je  to  po otrebno  in  jiih  povabi  predsednik  NZS  N ali  predsstavnik  pred dlagatelja  zahteve za sklic Skup pščine.    (5) Na Skkupščini je laahko prisoten n eden ali veeč predstavnikov prosilca za članstvo  v NZS.      3. člen    Skupščin na  izpelje  vo olitve  in  imenovanja,  za  katere  je  prristojna,  v  skkladu  s  pravvilnikom  o  vo olitvah  in  imenovaanjih.            34

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS  

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS  

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS

Advertisement