Page 32

54. člen  (finanččno poslovan nje NZS)    (1) NZS rrazpolaga s  premoženjem m v skladu zz letnim proggramom dela a in letnim fifinančnim na ačrtom za  posamezzno poslovno o leto, ki ustreza koledarrskemu letu.   (2) Progrram in letni ffinančni načrrt sprejme Skkupščina.    (3)  Skup pščina  vsako o  leto  obravvnava  in  sprrejema  letno o  poročilo  in n  zaključni  rračun  za  po osamezno  poslovno o leto.    o  poročilo  in n  zaključni  račun  r vsebujjeta  bilanco  stanja  in  izkaz  poslovneega  leta  s  pojasnili  k  (4)  Letno izkazom ter poročilo o poslovanju NZS.    (5)  Presežek  prihod dkov  nad  od dhodki,  ki  gga  NZS  dose eže  z  neposrednim  opraavljanjem  pridobitne  dejavnossti, se sme u uporabiti le zza doseganjee namena in n ciljev NZS,  ki so opredeeljeni v 5. členu tega  statuta.    (6)  Finan nčno  in  matterialno  posslovanje  se  vvodi  po  sisttemu  dvosta avnega  knjiggovodstva  v  skladu  z  veljavnim mi predpisi in n slovenskim mi računovoddskimi standaardi.    (7) NZS ima enega ali več bančnih računov.    (8) V finaančnem načrrtu morajo b biti določena  namenska ssredstva za m mladinski noggomet.      55. člen  (reevizijski nadzzor)    (1)  Za  p pregled  finan nčnega  poslovanja  izbe re  Skupščina,  na  podlagi  javnega  rrazpisa,  neo odvisnega  revizorjaa.    (2) Mand dat izbranega revizorja trraja dve leti  in se lahko p ponovi.    (3) Revizzor o svojih u ugotovitvah n najmanj enk rat letno porroča Skupščini.      56. člen  ((javnost dela a)    ojem delu NZZS obvešča ja avnost:  (1) O svo (a) z urad dnimi obvestili,  (b) na tisskovnih konfferencah,  (c) preko o spletne straani NZS,  (d) z vab bljenjem na sseje organov,  (e) z organizacijo okrroglih miz,  (f) z izdajanjem publikacij in  (g) na drruge načine.    (2) Javno ost dela in daajanje točnih h informacij zzagotavljata predsednik in generalni  sekretar.      32

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS  

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS  

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS

Advertisement