Page 31

(2) Discip plinske sankccije samo za posameznikke so:  (a) opom min,  (b) izklju učitev,  (c) prepo oved nastopaanja,  (d) prepo oved dostop pa do gardero ob in/ali do uuradnega teh hničnega pro ostora,  (e) prepo oved vstopa na stadion,  (f) prepo oved sodelovvanja v določčenih ali vsehh z nogometom povezanih dejavnosttih in  (g) prepo oved registraacije za nov kklub.    (3) Discip plinske sankccije samo za pravne osebbe so:  (a) prepo oved prestop pnih dejavno osti,  (b) igran nje tekme breez gledalcev,,  (c) igranjje tekme na nevtralnem ozemlju,  (d) prepo oved igranja na določene em stadionu ,  (e) razveeljavitev rezu ultata tekme,,  (f) izključčitev iz tekm movanja,  (g) registtracija rezulttata po uradn ni dolžnosti, (h) odvzeem točk,  (i) premeestitev v nižji rang tekmo ovanja,  (j) prepo oved napredo ovanja v višjii rang tekmoovanja in  (k) pono ovitev tekme.    (4)  Izrekkanje  discipliinskih  sankcij  in  postopeek  v  zvezi  s  tem  sta  podrobneje  urrejena  z  discciplinskim  pravilnikkom NZS, ki gga sprejme IO O NZS.       

VI. FINA ANČNO POSSLOVANJE      53. člen  NZS)  (prremoženje N   (1) Prem moženje NZS so denarna iin druga sreddstva, ki jih N NZS pridobi: (a) s član narino članovv,  (b) s prisspevki za vod denje tekmovvanj,  (c) z dariili in volili,  (d) s prisspevki donattorjev,  (e) s prisspevki UEFA in FIFA,  (f) z odsttopom medijjskih pravic,  (g) z odsstopom sponzorskih pravvic,  (h) z odsstopom licenčnih pravic,  (i) z odsttopom oglašeevalskih pravvic,  (j) s trženjem vstopn nine na tekmah v organiz aciji NZS,  (k) iz nasslova dividen nd družb, v katerih ima N NZS svoj delež ali delnice,  (l) iz javn nih sredstev,  (m) z opravljanjem laastne dejavn nosti in  ugih virov.  (n) iz dru   (2) Prem moženje so tu udi nepremiččnine in prem mičnine ter m materialne in nematerialnne pravice.      31

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS  

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS  

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS

Advertisement