Page 30

48. člen  (neprizn nano članstvvo in sodelovvanje v tekmo ovanjih)    Nogomeetni  klubi  in   ZNPL  ne  smejo  biti  čllani  druge  nogometne  n zveze  in  nee  smejo  sodelovati  v  tekmovaanjih na obm močju druge nogometne  zveze brez p predhodnega a soglasja NZZS, druge nogometne  zveze in FIFA, razen vv izjemnih prrimerih.      49. člen  (licencirannje nogometn nih klubov)   (1) Pogo oj za nastopaanje nogome etnih klubov  v tekmovan njih NZS in te ekmovanjih  UEFA je licenca, ki jo  izda NZSS.    (2) Pogo oji za pridobiitev licence iin postopki zza izvedbo licenciranja so opredeljenni v Pravilnikku NZS za  licenciranje  nogomeetnih  klubov,  ki  ga  sprejjme  IO  NZS  in  odobri  UEFA  U za  tekm movanja  pod  njenim  okriljem.      50. člen  (prepovedd navzkrižnih interesov)   (1) Nobeena fizična in n pravna ose eba, vključujooč povezane e osebe in po odružnice, nee sme izvrše evati prek  lastništvva,  upravljanja,  opravljan nja  kakršne  koli  funkcije e  ali  na  kate erikoli  drugi  način  nepossredni  ali  posredni vpliv ali naadzor na več  kot en nogoometni klub  ali na z njim mi povezane  pravne oseb be, kadar  koli bi lahko bila ogro ožena integrriteta tekme  ali tekmovanja.    (2) IO NZZS sprejme p pravilnik NZS o varovanjuu integritete ttekmovanj.     51. člen  (repprezentance NZS)    (1) Nogo ometne repreezentance RSS predstavljaajo slovenskii nogomet do oma in v tujinni.    (2) NZS sskrbi za oblikkovanje in vo odenje repre zentanc.    (3) Igralcci in uradne o osebe se mo orajo v skladuu s pravili FIFFA odzvati va abilu v reprezzentance.    (4) Razm merja v zvezi z reprezenta ancami urejaa pravilnik IO NZS.      52. člen  (discciplinske sankkcije)    (1) Discip plinske sankccije za posam meznike in prravne osebe so:  (a) opozo orilo,  (b) ukor,,  (c) denarna kazen,  (d) odvzeem naslova aali priznanja in  (e) odvzeem licence.    30

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS  

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS  

Volitve nadzornega in arbitražnega sveta NZS

Advertisement