Page 1

Дружківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 Дружківської міської ради Донецької області

Школа – центр інформаційного освітнього простору дитини

Дружківка 2013


Сучасна освіта з кожним днем вимагає все більш активного використання інформаційних і комунікаційних технологій в діяльності школи. Засвоєння знань поступається місцем умінню користуватися інформацією, отримувати її з різноманітних джерел. Перед школою стоїть завдання виховати особистість, здатну навчатися і працювати в інформаційному суспільстві. Це завдання можна розв’язати шляхом створення єдиного інформаційного освітнього простору навчального закладу.

Створення інформаційно-освітнього середовища залежить від матеріально-технічної бази та можливостей самого навчального закладу. Аналіз наявного парку комп´ютерної техніки в школі показує, що виникла необхідність перевести управлінську, фінансову, навчально-виховну діяльність закладу на комп’ютерні програми. Показник кількості учнів на 1 комп’ютер у Дружківській ЗШ І-ІІІ ст. №12 Рік

Кількість персональних комп’ютерів

Кількість учнів у школі

Кількість учнів на 1 комп’ютер

2003

12

793

66,8

2006

24

754

31,4

2012

37

713

19,3

Створення інформаційно-освітнього простору в школі здійснювалося поетапно в залежності від наявної комп’ютерної техніки:

І етап (2003–2006 рр.)

ІІ етап (2006 – 2010 рр.)

ІІІ етап (після 2010 року)

І етап (2003 – 2006 р.р.) – створена локальна мережа в межах комп’ютерного класу, підключено до мережі Інтернет;


ІІ етап (2006 – 2010 р.р.) – об’єднані в локальну мережу два комп’ютерні класи та комп’ютери адміністрації, встановлено сервер для підключення до мережі Інтернет та зберігання інформації; ІІІ етап (після 2010 року) – створено сайт школи, через сайт проводиться дистанційне навчання під час карантину, підключення до мережі «Щоденник», участь у проекті «Відкритий світ», ведеться робота з базою даних «Курс. Школа». Інформаційно-освітнє середовище включає: матеріально-технічні, кадрові та інформаційні ресурси. Характеристика матеріально-технічних ресурсів. Дружківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 має два комп’ютерних класи, відеомагнітофон, два телевізори, веб-камери, музичні центри, сканери, принтери, цифровий фотоапарат, відеокамеру, 2 мультимедійних проектори, інтерактивну дошку. Є високошвидкісний доступ до всесвітньої мережі Інтернет, створена локальна мережа. У школі створено мультимедійний кабінет, бібліотеку з доступом в мережу Інтернет по високошвидкісному каналу. Схема локальної мережі школи має вигляд:

Кадрові ресурси. У 2011 році всі вчителі школи за програмою «Сто відсотків» пройшли курс навчання основам інформаційно-комунікаційних технологій. Аналіз рівня володіння вчителями основами інформаційно-комунікаційних технологій Всь ого вчи телі в

Отримали сертифіка т із курсу «Цифрові технології »

Отримали посвідчення курсів підвищення кваліфікації в Донецькому облІППОдля «Педагогічних працівників, які бажають оволодіти основами використання ІКТ у навчальному процесі»

Отримали сертифікат із курсівIntel«Нав чання для майбутнього», «Шлях до успіху»

Всьо го вчит елів інфо рмат ики

Отримали інші сертифікати, посвідчення з ІКТ (українськи й зразок)

Вчителі , які не мають підтвер дження володін ня ІКТ


51

26 2 1 2 0 0 Інформаційні ресурси освітнього середовища навчального закладу можна структурувати за

видами діяльності: •освіта під час карантину

Управління •електронний Дистанційна •освіта дітей з освіта навчальним документообіг особливими потребами процесом •база даних

•газета "Родная Шкільна дюжина" преса •журнал "Школьный форум"

Інформаційно -освітнє середовище

•класні години з ІКТ •батьківські збори Виховна робота •виховні заходи з використанням проектора

•розробки уроків з ІКТ •комп'ютерне Навчальнатестування робота •моніторинг успішності •розробка навчальних посібників

Управління освітнім процесом передбачає формування та тиражування різноманітної документації: директивні документи, планування навчального процесу, класні журнали, дані про медичний стан учнів та працівників, психолого-педагогічну діагностику учнів. У школі накопичується багато різноманітної інформації на паперових носіях (класні журнали, навчально-методичні матеріали, накази тощо). Наявність в комп’ютерній мережі файлового серверу дозволяє об’єднати інформаційні ресурси школи та організувати централізований доступ до них, побудувати безпечну систему передачі даних. За допомогою програмного комплексу «КУРС: Школа» здійснюється управління навчальновиховним процесом, кадрами, матеріально-технічним забезпеченням та проводиться діагностика якості навчання, ефективності виховної роботи, психологічного стану учнів. Програмний комплекс «КУРС: Школа» формує єдиний інформаційний простір в рамках навчального закладу за рахунок наявності взаємозв'язку всіх учасників процесу навчання (дошка оголошень, «шкільний портал», внутрішня електронна пошта, список іменинників і т. п.).


Компьютерна програма «КУРС: Школа» призначена для ведення єдиної бази даних ЗНЗ, керування шкільними процесами, розрахунку навантажень вчителів, складання розкладу занять, обліку дітей шкільного віку, автоматичного (натисканням однієї кнопки) складання обов'язкових звітів ЗНЗ-1, 77-РВК та 83-РВК, ведення електронних шкільних журналів. Комплекс «Курс. Школа» дозволив створити банк педагогічної інформації, банк інформації про учнів та їх здоров’я, банк інформації про педагогічних працівників.

Навчальна робота. В центрі освітнього простору знаходяться учні, які можуть отримувати знання та активно використовувати їх. Завдання освітнього простору полягають також у використанні в навчальному процесі інформаційно-комп’ютерних технологій. В школі працює мультимедійний кабінет, оснащений ноутбуком та відеопроектором.


У кабінеті наявні

електронні засоби навчального призначення, що дає змогу вчителям-

предметникам проводити уроки вивчення нового матеріалу, віртуальні екскурсії, віртуальні практичні та лабораторні роботи, в комп’ютерних класах проводяться комп’ютерні тестування, ділові та рольові ігри, уроки з використанням мережі Інтернет, захист учнівських проектів. Завантаженість кабінетів інформатики та мультимедійного кабінету можна спостерігати за діаграмою: Використання мультимедійних програм вчителями-предметниками 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Учні люблять комп’ютер і виявляють до нього інтерес, тому замість традиційних паперових рефератів із задоволенням готують для уроків доповіді з демонстрацією електронної презентації.


Шкільний сайт є засобом проведення дистанційного навчання учнів під час карантину та хвороб.

Разом зі створенням інформаційно-освітнього простору відбувається модернізація професійної діяльності вчителів. Вчитель визначає своє місце та опановує нові ролі в освітньому процесі, стає для учнів провідником у використанні інформаційних ресурсів для освіти. У серпні 2012 року на обласний фестиваль інноваційних ідей були представлені більше 20 електронних розробок виховних заходів та навчальних посібників, створених учителями школи.


Електронний підручник необхідний для самостійної роботи учнів при очному та дистанційному навчанні, тому що він поліпшує розуміння матеріалу, що вивчається за рахунок інших, ніж у друкованій навчальній літературі, засобів викладу матеріалу: індуктивний підхід, впливає на слухову та емоційну пам’ять тощо; допускає адаптацію у відповідності з потребами учня, рівнем його підготовки, інтелектуальними можливостями та амбіціями; дозволяє використовувати комп’ютерну підтримку для розв’язання більшої кількості задач, звільнює час для аналізу отриманих рішень та їх графічної інтерпретації.

Школа бере участь в національному проекті «Відкритий світ». Це забезпечує рівні можливості доступу до якісних навчальних програм кожного учня школи незалежно від місця проживання. Учителі, що викладають у 7-Б класі пройшли тренінг за 10 версією програми Intel «Навчання для майбутнього»,

розробили

http://wiki.iteach.com.ua/.

проекти

та

розмістили

їх

на

персональних

сторінках

на


Ефективність використання ІКТ у навчальній діяльності вимірюється збільшенням кількості учасників та переможців в інтелектуальних конкурсах та олімпіадах. Виховна робота. Широко впроваджуються ІКТ-технології не тільки під час проведення уроків, а й у позаурочний час.

Виховна робота Заходи

Педагогічні ради

Учнівське самоврядування конференції

Шкільне радіо Шкільна газета “Родная дюжина”

Електронний щоденник табір

Сьогодні стало можливим використовувати інформаційні технології при проведенні класних годин, які відразу для дітей стають більш цікавими та корисними. В процесі підготовки до класної години учні самі шукають інформацію в мережі Інтернет, шукають відповіді на проблемні запитання, готують виступи для захисту проектів. Під час проведення шкільних свят обов’язково використовується комп’ютер та мультимедійний проектор. Вихованці гуртка «Юний кореспондент» є членами редакційної колегії шкільної газети «Родная дюжина» та електронного журналу «Школьный форум». Для написання та оформлення статей учні використовують текстові редактори, графічні редактори, електронні таблиці та інші засоби для роботи з інформацією. Для макетування сторінок видань користуються видавничими системами.


Наша шкільна газета існує вже 12 років. В її створенні приймали участь понад 60 школярів. «Родная дюжина» – учасниця і лауреат всіх обласних фестивалів. ЇЇ члени ставали кращими кореспондентами і редакторами серед обласних шкільних видань. Також кружківці допомагають вчителям та батькам випускати журнал «Шкільний форум», який поки що виходить в електронному вигляді на сайті школи http://sch12druzhkivka.ucoz.ua.

Шкільний сайт http://sch12druzhkivka.ucoz.ua/

суттєво допомагає у формуванні освітнього

простору навчального закладу: вміщує інформацію для батьків, учнів, учителів.


Організована таким чином виховна система в школі допомагає учням у пошуку свого шляху в дорослому світі. Участь у роботі шкільних гуртків, підготовці шкільних заходів, видавнича діяльність, робота в мережі Інтернет призводить до формування в учнів професійних навичок, необхідних для життя та роботи в інформаційному суспільстві.

Єдине інформаційне середовище навчального закладу – це система, у якій на інформаційному рівні задіяні та зв’язані між собою всі учасники освітнього процесу: адміністрація закладу – вчителі – учні – батьки. За інформаційне забезпечення освітнього середовища відповідають всі учасники освітнього процесу:


Інформаційно-освітнє середовище Дружківської ЗШ №12 забезпечує: 

безперервну освіту для учителів;

відкриту освіту для учнів та батьків;

гарантований результат навчання;

вирішення проблеми автоматизації управлінської діяльності;

інтеграцію в майбутньому в освітній простір міста, області.

Ios12  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you