Page 1

FII EFB E 2011

ภาษาอังกฤษสำ�หรับการบริการ หลักสูตรนี้เน้นเป็นพิเศษต่อภาษาอังกฤษที่ใช้ในแวดวงการบริการซึ่งให้ทักษะในการช่วยให้ท่านหางานทำ� ในนิวซีแลนด์ได้ ท่านจะได้รับทักษะภาษาอังกฤษที่จำ�เป็นต่อการใช้ทำ�งานในโรงแรม บาร์เครื่องดื่ม ร้าน กาแฟ หรือร้านอาหาร ทั่วโลก ท่านจะยังได้เรียนรู้ทักษะที่สามารถนำ�ไปปฏิบัติได้ในการเตรียมค็อกเทล กาแฟด้วยแบบร้านกาแฟ และการเทไวน์

ใครควรเรียนหลักสูตรนี้บ้าง? หลักสูตรภาษาอังกฤษสำ�หรับการบริการเหมาะสำ�หรับผู้ที่ประสงค์จะทำ�งานในระหว่างการท่องเที่ยวหรือผู้ที่ ต้องการทำ�งานในอุตสาหกรรมการบริการ

ทำ�ไมต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำ�หรับการบริการ? • • • • • • •

การเตรียมตัวที่ดีสำ�หรับการทำ�งานในอุตสาหกรรมการบริการ นักเรียนนักศึกษาที่กำ�ลังทำ�งานในอุตสาหกรรมการบริการอยู่แล้วสามารถยกระดับทักษะให้เพิ่มขึ้นได้ เน้นเป็นพิเศษต่อศัพท์เฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบริการอย่างแท้จริง ครูอาจารย์มีประสบการณ์และมีบรรยากาศในการให้ความรู้ด้านการบริการที่แท้จริง ทักษะพื้นฐานที่มั่นคงสำ�หรับการเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำ�หรับการบริการหลักสูตรแรกของนิวซีแลนด์ที่ได้รับการรับรองจาก NZQA นักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรเต็มเวลานาน 12 สัปดาห์สามารถใช้บริการเรดฟิช (Redfish) ของเราเพื่อ หางานทำ�

โครงสร้างของหลักสูตร

หัวข้อในการศึกษา สัปดาห์ที่ 1: สัปดาห์ที่ 2: สัปดาห์ที่ 3: สัปดาห์ที่ 4: สัปดาห์ที่ 5: สัปดาห์ที่ 6: สัปดาห์ที่ 7: สัปดาห์ที่ 8: สัปดาห์ที่ 9: สัปดาห์ที่ 10: สัปดาห์ที่ 11: สัปดาห์ที่ 12:

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ ภาษาอังกฤษสำ�หรับการบริการลูกค้าและการแสดงมารยาท กิริยาในการสื่อสารด้วยวาจาและการพูดโทรศัพท์ ทักษะด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการนำ�เสนอ อาหารและเครื่องดื่ม – บริการบาร์เครื่องดื่ม อาหารและเครื่องดื่ม – บริการร้านอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม – กาแฟและบริการร้านกาแฟ อาหารและเครื่องดื่ม – มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการ การบริหารโรงแรม – งานแม่บ้านและการให้บริการในห้องพักในโรงแรม การบริหารโรงแรม –แผนกต้อนรับและการบริการแขกผู้เข้าพัก การสื่อสารโดยการเขียนสำ�หรับธุรกิจ ทักษะการจ้างงานสำ�หรับการบริการ

ระยะเวลาหลักสูตร

• ชั้นเรียนเริ่มเปิดเรียนทุกวันจันทร์ • หลักสูตรนาน 12 สัปดาห์ แต่สามารถใช้ระยะเวลาในการเรียนสั้นกว่านี้

เต็มเวลา

20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์์ + ให้เลือกเรียนสนทนาหรือการศึกษาด้วยตนเองอีก 4 ชั่วโมง

หลักสูตรมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยทักษะ 4 ด้าน คือ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน นักศึกษาจะ ได้รับการประเมินทั้งในด้านทักษะทางภาษาทั่วไปและความสามารถในการสื่อสารด้วยศัพท์เฉพาะทางด้าน การบริการ

หมายเหตุ : ต้องเรียนครบ 12 สัปดาห์เพื่อรับประกาศนียบัตร NZMA Achievement Certificate นักศึกษาที่เรียนไม่ครบ 12 สัปดาห์จะได้รับ ประกาศนียบัตร NZMA Completion Certificate เฉพาะโมดูลที่ได้เรียนมา

นอกจากการเรียนในชั้นเรียนแล้ว นักศึกษาจะสามารถหาประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการได้ เพิ่มขึ้นโดยการออกไปทัศนศึกษา ฟังแขกรับเชิญที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบริการมาบรรยาย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ

นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ : • มีอายุ 16 ปีขึ้นไป และ • ได้คะแนน IELTS 4.5 หรือเทียบเท่า หรือ • ผ่านคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่โรงเรียน Fern กำ�หนดไว้เป็นเกณฑ์การเข้าเรียน

นักศึกษาของโรงเรียน Fern และ NZMA ใช้อาคาร Anzac Avenue ร่วมกัน ดังนั้นท่านจะสามารถใช้ ประโยชน์จากบรรยากาศการให้ความรู้อย่างแท้จริงของสถาบัน Auckland Central Academy ของ NZMA ซึ่งมีสิ่งอำ�นวยความสะดวก อาทิ บาร์เครื่องดื่มที่ทันสมัยสำ�หรับใช้ฝึกทำ�ค็อกเทล และร้านกาแฟที่เปิดให้ บริการครบวงจรโดยมีบริเวณที่ใช้สำ�หรับการฝึกงาน ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของร้าน

โทรศัพท์ +64 9 377 8017 อีเมล info@fernenglish.ac.nz เว็บไซท์

www.fernenglish.ac.nz

เงื่อนไขในการเข้าเรียน

ค่าใช้จ่ายในการเรียน NZ$350 ต่อสัปดาห์

เรียนตลอด 12 สัปดาห์ และจ่ายแค่ NZ$291 ต่อสัปดาห์


ภาษาอังกฤษสำ�หรับธุรกิจ หัวข้อในการศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำ�หรับธุรกิจของโรงเรียน Fern เหมาะสำ�หรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นการเฉพาะสำ�หรับใช้งานในแวดวงทางธุรกิจ

ใครควรเรียนหลักสูตรนี้บ้าง? หลักสูตรนี้เหมาะสำ�หรับนักธุรกิจบุรุษและสตรี และนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเข้าสู่อาชีพทางธุรกิจ อีกทั้ง ยังเหมาะสำ�หรับนักธุรกิจที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูดที่ต้องการปรับตัวเข้าสู่สิ่งแวดล้อมที่มีการใช้ ภาษาอังกฤษสื่อสารระหว่างกัน

ทำ�ไมต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำ�หรับธุรกิจ? • • • • •

การเตรียมตัวที่ดีสำ�หรับการทำ�งานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับด้านธุรกิจ เน้นเฉพาะภาษาอังกฤษที่ใช้ทางธุรกิจในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด ครูอาจารย์มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีประสบการณ์ในการสอนหลากหลาย ทักษะพื้นฐานที่มั่นคงสำ�หรับการเข้าศึกษาต่อ นักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรเต็มเวลานาน 12 สัปดาห์สามารถใช้บริการเรดฟิช (Redfish) ของเราเพื่อ หางานทำ�

โครงสร้างของหลักสูตร ท่านจะได้รับประสบการณ์จากบริษัทประเภทต่างๆ และมีวัฒนธรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย และยังจะได้รับ ทักษะในการสื่อสารทางธุรกิจ การจัดการความขัดแย้ง และการเจรจาทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ นอกจาก การสรรค์สร้างความคิดแปลกใหม่ทางธุรกิจแล้ว หลักสูตรนี้ยังจะช่วยให้ท่านได้พัฒนาความเข้าใจในความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการตลาดโดยการใช้ภาษาอังกฤษ

โมดูลที่ 1: โมดูลที่ 2: โมดูลที่ 3: โมดูลที่ 4: โมดูลที่ 5: โมดูลที่ 6: โมดูลที่ 7: โมดูลที่ 8: โมดูลที่ 9: โมดูลที่ 10: โมดูลที่ 11: โมดูลที่ 12:

ประเภทและข้อมูลโดยรวมของบริษัท การสื่อสารทางธุรกิจ 1 : ทักษะการพูดโทรศัพท์ การสื่อสารทางธุรกิจ 2 : ทักษะการประชุมและการเขียน การสื่อสารทางธุรกิจ 3 : วัฒนธรรม เครือข่าย และการรับรอง การสื่อสารทางธุรกิจ 4 : การจัดการความขัดแย้ง การสื่อสารทางธุรกิจ 5 : การต่อรอง การตลาด 1 : ความคิดแบบนวัตกรรม การตลาด 2 : ความรู้การตลาดและตราสินค้า การตลาด 3 : ความรู้ผลิตภัณฑ์และทักษะการนำ�เสนอ การตลาด 4 : การโฆษณา อี-คอมเมอร์ซและเทคโนโลยี อาชีพธุรกิจ – ทักษะการจ้างงานสำ�หรับธุรกิจ

ระยะเวลาหลักสูตร

• ชั้นเรียนเริ่มเปิดเรียนทุกวันจันทร์ • หลักสูตรนาน 12 สัปดาห์ แต่สามารถใช้ระยะเวลาในการเรียนสั้นกว่านี้

เต็มเวลา

20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์์ + ให้เลือกเรียนสนทนาหรือการศึกษาด้วยตนเองอีก 4 ชั่วโมง หมายเหตุ : ต้องเรียนครบ 12 สัปดาห์เพื่อรับประกาศนียบัตร NZMA Achievement Certificate นักศึกษาที่เรียนไม่ครบ 12 สัปดาห์จะได้รับ ประกาศนียบัตร NZMA Completion Certificate เฉพาะโมดูลที่ได้เรียนมา

เงื่อนไขในการเข้าเรียน นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ : • มีอายุ 16 ปีขึ้นไป และ • ได้คะแนน IELTS 4.5 หรือเทียบเท่า หรือ • ผ่านคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่โรงเรียน Fern กำ�หนดไว้เป็นเกณฑ์การเข้าเรียน

ค่าใช้จ่ายในการเรียน NZ$350 ต่อสัปดาห์

เรียนตลอด 12 สัปดาห์ และจ่ายแค่ NZ$291 ต่อสัปดาห์

โทรศัพท์ +64 9 377 8017 อีเมล info@fernenglish.ac.nz เว็บไซท์

www.fernenglish.ac.nz

Thai - English for Hospitality and Business  
Thai - English for Hospitality and Business  

Thai - English for Hospitality and Business