a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov v bytovom dome na ulici ........................... v Nových Zámkoch, zo dňa ................. Prítomní vlastníci bytov podľa priloženej prezenčnej listiny. Za správcu: Novozámocké bytové družstvo, družstvo Nábrežná 22, Nové Zámky Celkový počet bytov v dome: ....... Na základe oznámenia o schôdzi vlastníkov bytov vykonaným v súlade s ustanovením paragrafu 14 odsek 1 zák. č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa dňa ............... uskutočnila schôdza a hlasovanie vlastníkov bytov bytového domu na ulici ....................., Nové Zámky. Program: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Prezentácia vlastníkov bytov a kontrola uznášania schopnosti schôdze vlastníkov bytov. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice zo schôdze vlastníkov. Voľba predsedajúceho schôdze vlastníkov. ............................................... ............................................... Rôzne Záver

Priebeh schôdze vlastníkov bytov a výsledky hlasovania podľa jednotlivých bodov programu schôdze vlastníkov: 1. 2.

Prítomných vlastníkov: ........... to je čo je ............% všetkých vlastníkov bytov, tým je schôdza vlastníkov vo všetkých bodoch svojho programu plne uznášania schopná. Za zapisovateľa a overovateľa zápisnice zo schôdze vlastníkov bol zvolený ....................

Priebeh hlasovania: Za hlasovalo: .........vlastníkov bytov, čo je ......% Proti hlasovalo: ........ vlastníkov bytov, čo je ......% Zdržalo sa hlasovania: ......... vlastníkov bytov, čo je ......% Návrh .....bol / ....nebol prijatý vlastníkmi bytového domu. 3.

Za predsedajúceho schôdze vlastníkov bol zvolený .....................................

Priebeh hlasovania: Za hlasovalo: .........vlastníkov bytov, čo je ......% Proti hlasovalo: ........ vlastníkov bytov, čo je ......% Zdržalo sa hlasovania: ......... vlastníkov bytov, čo je ......% Návrh .....bol / ....nebol prijatý vlastníkmi bytového domu.

4.

……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………

Priebeh hlasovania: Za hlasovalo: .........vlastníkov bytov, čo je ......% Proti hlasovalo: ........ vlastníkov bytov, čo je ......% Zdržalo sa hlasovania: ......... vlastníkov bytov, čo je ......% Návrh .....bol / ....nebol prijatý vlastníkmi bytového domu.


5.

……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………

Priebeh hlasovania: Za hlasovalo: .........vlastníkov bytov, čo je ......% Proti hlasovalo: ........ vlastníkov bytov, čo je ......% Zdržalo sa hlasovania: ......... vlastníkov bytov, čo je ......% Návrh .....bol / ....nebol prijatý vlastníkmi bytového domu. 6.

V rámci rôzneho bolo prerokovaná nasledovná problematika ......................

Priebeh hlasovania: Za hlasovalo: .........vlastníkov bytov, čo je ......% Proti hlasovalo: ........ vlastníkov bytov, čo je ......% Zdržalo sa hlasovania: ......... vlastníkov bytov, čo je ......% Návrh .....bol / ....nebol prijatý vlastníkmi bytového domu. 7.

Predsedajúci ukončil schôdzu vlastníkov bytového domu na ulici...................................... Zástupca vlastníkov bytového domu a overovatelia zhodne vyhlasujú, že schôdza vlastníkov bytového domu a a všetky hlasovania prebehli v zmysle zákona 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V Nových Zámkoch, dňa …………. Predsedajuci schôdze vlastníkov bytov ……………………..

podpis

Zapisovateľ a overovateľ schôdze vlastníkov bytov …………………………

podpis

Profile for Novozámocké bytové družstvo

Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov  

Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov  

Profile for nzbd
Advertisement