a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

NOVOZÁMOCKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO, družstvo

Nábrežná 22, 940 01 Nové Zámky Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre v odd. Dr., v vložke 115N IČO: 34122711 IČ DPH: SK2021032343 www.nzbd.sk nzbd@nzbd.sk

Reklamačný protokol č.: …......................... Reklamujúci:

Meno: Ulica:

Mesto: Telefón:

PSČ: Email:

Ident:

Reklamovaná práca alebo služba:

Popis:

Vykonanej dňa: Číslo a dátum vystavenia dokladu potvrdzujúceho poskytnutú prácu alebo službu:

Pozn. Treba priložiť aj originálny dokladu (ročné vyúčtovanie nákladov,pokladničný blok,faktúru, pracovný list a pod.!)

Podrobný popis vady:

Podpis reklamujúceho: …................................. Podpis zamestnanca vybavujúceho reklamáciu: …..................................

V Nových Zámkoch dňa: …............................

Profile for Novozámocké bytové družstvo

Reklamačný protokol  

Reklamačný protokol  

Profile for nzbd
Advertisement