Page 1

NG:

t

2 300,-* eks.mva

35 886,-

Onsdag 14. august 2019

Kampanjerente

Nr. 28 | Uke 33 | Årgang 35 Opplag: 40.000

Eiendomsskatten splitter nye Ålesund

lang) artleie kr 30 000,-. mnd/ 45000km. nkl. hele perioden

NG:

Kundefordel

Kuga

Serviceavtale i 3 år inkludert. Kampanjerente 1,99%.

1,99%

LEASING:

14

ST-line Klar forFiesta nytt studieår Den nye studentlederen ved NTNU, Marcus Ilstad, * 1.99% rente. Startleie kr 5 er klar for innsats etter immatrikulering av 1244 nye studenter. Med åpen dør skal han ta godt vare Avtaleperiode 36 mnd/ 450 på studentene. Side 18

Fra kr 425 000,-

Er eg først komen på Tinglysing/etablering/årsav

lugaren, så er ikkje søvnen langt unna.

(inkl. klargjøring og frakt)

Webjørn Landmark Side 42

3 500,-* eks.mva

Kundefordel

-32 747,-

Toppkandidatene til de 13 listene ved valget for nye Ålesund kommune, er splittet i synet på eiendomsskatt. Ordføreren i Haram frykter at skatten vil

N Y

gi negative konsekvenser for næringslivet. Bli mer kjent med kandidatene og deres synspunkter på fire viktige områder i ukas avis. Side 12-13 & 24-32

-3 Betydningsfull bijobb Sjukepleier og birøkter Einar Bjørlykke forventer en produksjon på fire tonn honning i 2019. Nå har han for første gang satt ut kuber på Kverveneset på Ellingsøya.

Mondeo F R A OD R DN Y T T E K J Ø R E T Ø Y F OF R

C R O S S O V E R

Focus Active kort) Serviceavtale i 3 år inkludert. En varebil bygget for alle typer jobber stasjonsvogn artleie kr 40 000,-. Kampanjerente 1,99%. mnd/ 45000km. nkl. hele perioden F R A K R 3 2 6 . 4Fra 0 0 , -kr 433.000,(Inkl. Klargjøring og frakt.)

Side 14-15

S-Max

Nr. 1 på Serviceavtale i 3 år inkluder nyttekjøretøy Kampanjerente 1,99%. i Europa!

Fra kr 433.000,-

(Inkl. Klargjøring og frakt.)

Med et robust SUV-inspirert design, økt bakkeklaring, ulike kjøremoduser tilpasset ulike forhold, samt et bagasjerom på over 600 liter er nye Focus Active Som Ford spesialisert sta s j o n s vTransit-senter o g n e n e k t e t u r k a mhar e r a t vi .

salgspersonell som kan gi ekspertråd om hvilke modeller som passer din virksomhet samt tilby finansielle løsninger som er skreddersydde dine behov.

Auto 8-8 Vestlandske Auto 8-8Lerstadveien Vestlandske 534, 6018 Tlf: 70Ålesund 10 46 00 Lerstadveien 534, 6018 Ålesund vestlandske.auto8-8.no Tlf: 70 10 46 00 vestlandske-auto.no

Åpningstider: man-fre 8-17 tors 8-18, lør 10-15

*Bildene k forhold ti


|

on s dag 1 4 . a ug u s t 2 0 19

|

Min mening

I Min mening-spalten er lokalpartiene invitert til å skrive hver sin uke, på rotasjon. Det er nå ti politiske partier som er tildelt hver sin uke frem til sommerferien. Noe av tanken er å fremme synspunkter på viktige saker, særlig ettersom det er lokalvalg til høsten. Og ikke minst at nye Ålesund kommune blir realisert 1. januar 2020.

Gode kommunale tenester der du bur KrF har spelt ei sentral rolle i den politiske styringa av Ålesund kommune dei siste fire åra. Men no er det sjølvsagt mest interessant for veljarane kva KrF vil gjere i åra som kjem – i den nye store Ålesund kommune. Sist fekk vi 10 prosent av stemmene og målet vårt er å gjere det like godt denne gongen. KrF vil halde fram med å bygge kommunen innanfrå – ved å legge stor vekt på dialogen med næringslivet, samt å sikre best mogleg kommunale tenester i heile den nye kommunen. Vegar og bygg er viktig, men langt viktigare er likevel borna, ungdommane og innbyggarane som er avhengige av gode kommunale tenester for å utvikle seg, komme vidare og meistre livet. Innbyggarane i Ålesund skal kjenne seg trygge på at basistenester som skule, heimesjukepleie, sosialhjelp og tekniske tenester skal ha same høge kvalitet uavhengig av kvar dei bur i den nye kommunen. Kulturkortet KrF sentralt har lansert ideen om å innføre eit kulturkort til alle born frå 6 – 18 år, der kommunane kan legge til eigne midlar på toppen av dei statlege, slik at born og ungdom uavhengig av foreldra sin økonomi kan velje fritidsaktivitetar dei ynskjer å delta på. Kulturkortet er utprøvd på Island der ein har sett ein stor auke i born og ungdom som melder seg inn i organiserte aktivitetar innanfor idrett og kultur. Vi trur Kulturkortet kan bli eit godt verktøy for å bygge kommunane innanfrå og motverke utanforskap. I tillegg vil KrF styrke satsinga på Kulturskulen slik at fleire born kan få utfalde seg gjennom musikk, dans

Vi trur Kulturkortet kan bli eit godt verktøy for å bygge kommunane innanfrå og motverke utanforskap. og drama – utan å måtte reise lange vegar. Satsinga på profesjonell kunst og kultur må også vidareførast og styrkast. Her skjer det mykje i privat regi, men skal Ålesund styrke posisjonen sin som kulturby må kommunen vite å verdsette og samarbeide med pro-

Illustrasjon Hatlehol kyrkje.

fesjonelle kulturinstitusjonar som KUBE, Sunnmøre Museum, Barneteatret og Den norske kyrkja – for å nemne nokre. Næringsliv Noko av det som har blitt veldig tydeleg i samanslåingsprosessen mellom dei fem kommunane er at politikarar og administrasjon treng ein tettare dialog med næringslivet i regionen. Arbeidsplassar og verdiskaping legg basis for kommuneøkonomi og tilflytting – og er vårt viktigaste kort for å vere ein attraktiv region. Dessutan har vi felles ambisjonar med næringslivet når det gjeld å utvikle regionen vår i forhold til gode bumiljø, samferdsel og fritidstilbod. Eldreomsorg Gjennom mange år har vi sett at gamle Ålesund kommune har for få tilrettelagde bustader og tilbod til eldre som ikkje lenger kan bu i noverande bustad, men som likevel ikkje treng ein sjukeheimsplass. KrF vil i komande periode ha særleg fokus på at denne mangelen i «omsorgstrappa» må rettast på. Borgundvegen 199 må kunne brukast til eit slikt tilbod, og det må også utgreiast om ikkje private gjerne i samarbeid

Gangstøvikvegen 123 6009 Ålesund

Åpningstider: Mandag-Fredag: 08-16 Lørdag: Stengt

REKER 60/80 5 kg, Royal Greenland, fangst mai 2019

longvafisk.no

med kommunen kan føre opp omsorgsbustader med tilbod om ulik grad av tilsyn frå heimebasert omsorg. Hatlehol kyrkje I den nye kommunen kjem det til å bli kamp om investeringane. Dei fem kommunane som slår seg saman har alle sine heilt nødvendige prosjekt på tapetet. I økonomiplanen for gamle Ålesund er det lagt opp til byggestart for Hatlehol kyrkje hausten 2022. Dette er ei kyrkje Blindheim, Vegsund, Hatlehol og Emblem har venta på i meir enn 40 år. Prosjektet er gryteklart. Når forhandlingane kjem i gang utpå natta mellom 9. og 10. september kjem Hatlehol kyrkje til å bli eit sentralt punkt for KrF. Hausten 2022 vil vi ha byggestart. Berre så det er sagt. Tore Johan Øvstebø, KrF

Miljøprodukter fra Bunker Oil

Tlf: 70 10 34 40

kr

599,-

Produktfoto: Royal Greenland

2

HVO 100 SYNTETISK BIODIESEL

Fyll spylervæske uten emballasje

Avansert biodrivstoff laget av bærekraftig biomasse

Spar miljøet for plast, enkelt og billig!

Bedre drivstoff, mer energi, mindre utslipp!

Vi gjør hverdagen enklere og vi tar vare på hjertet i din bedrift • Vi tilbyr personlig service, trygghet, tillit, effektivitet, rask responstid, oppdatert kompetanse og konkurransedyktige priser • Vi tilbyr alt av sky-tjenester • Vi er din diskusjonspartner og rådgiver Ålesund Data AS, Kongens gate 20, Ålesund Tlf. 70 11 42 00 www.aledata.no www.aledatacloud.no


4

|

on s dag 1 4 . a ug u s t 2 0 19 |

Postadr./besøkadr.: Kongens gate 13, 6002 Ålesund tel 70 16 19 19, fax 70 16 19 20 redaksjon@nyttiuka.no, annonser@nyttiuka.no www.nyttiuka.no

Kommentar

ISSN 1891-2893

For å gjøre forskjeller og likheter tydeligere har Nytt i Uka i denne utgaven stilt alle de 13 listetoppene de samme fire spørsmålene.

redaksjon øy vind johan hegg stad red aktør m ob 932 88 676 o jh @nyttiuka.no

ma ria nerhus fungerende redaktør m ob 960 44 262 maria@nyttiuka.no

ke n neth kamp jo u rnalist m ob 926 57 082 ken neth@nyttiuka.no

a n n e solveig b. trandal grafisk designer a n n e@nyttiuka.no

annonse/forretning berit fugelsø nilssen daglig leder mob 916 31 650 berit@nyttiuka.no

Foto: Nedtellingen til nye Ålesund kommune kan følges via nettsiden. (Skjermdump)

merete amdam holand salgsleder mob 992 71 150 merete@nyttiuka.no

Det viktigste valget i nyere tid

hans petter furseth seniorkonsulent

Hvem styrer nye Ålesund kommune 1. januar 2020? Hvem blir tidenes første ordfører, mann eller kvinne, idet stor-kommunen på Sunnmøre skal settes til live?

mob 928 03 306 hans.petter@nyttiuka.no

karen helene hoddevik annonsekonsulent mob 971 90 522 karen@nyttiuka.no

margrete risbakk vegsund seniorkonsulent mob 928 03 309 margrete@nyttiuka.no

gunn bente p. kvamme kontormedarbeider gunn@nyttiuka.no

bjørn fugelsø nilssen distribusjon/ prosjektmedarbeider

Hvilket fokus får årets kirkevalg, for ikke å snakke om fylkestingsvalget? De neste drøye tre ukene vil alle krefter mobilisere for å misjonere sine syn og meninger, for å oppnå størst mulig oppslutning. Mediebildet vil flomme over av intervjuer og leserinnlegg i noen uker fremover. Ordbruken vil hardne til, frontene vil (forhåpentligvis) bli steilere. Frierferden er i gang. Til nye Ålesund kommune er det godkjent hele 13 partilister. 13 ordførerkandidater ønsker å lede nye Ålesund i starten. Fire av disse er kvinner, altså litt over dobbelt så mange menn (9) har sagt seg villige til å trone øverst på partilistene. Drøye fire måneder før dagens kommunegrenser opphører er det likevel et apropos at ingen av listetoppene er fra Sandøy. Haram og Ørskog har én hver, tre er fra Skodje, mens åtte av dem er fra dagens Ålesund. Men til neste år skal disse grensene være visket ut. 480 navn skal forhandle seg frem til de rekordmange 77 plassene i det nye

kommunestyret. Hvem skal sitte i hvilke utvalg? Hvordan blir partitildelingen? Hvordan får dette valget direkte innvirkning på lokalmiljøene, i nabolaget, skolegården og eldresentrene etter hvert som intensjonsavtalene skal over til å bli permanente bestemmelser? Hvilken reell verdi har intensjoner – egentlig? Vil språkdebatten, bokmål versus nynorsk, virkelig ha betydning idet det står om hvilke barneskoler som skal rehabiliteres, bygges ut eller bygges nytt? For ikke å snakke om legges ned! Hvilke aldershjem som skal ha hvilken grad av aktivitører, hvilken kommunedel som er flinkest til å ta imot pleietrengende, men likevel utskrivningsklare pasienter fra helseforetaket? Hvilke kommunale veier skal først få nytt dekke neste vår? Hvem må stå over, kanskje atter en gang? Hvordan skal behovene måles rettere etter hvert som man blir større? Er det å forvente at flere kommuner trekker inn i nye Ålesund etter hvert? Enten frivillig, etter behov eller tvang? Fra 1. juli har det vært mulig å forhåndsstemme. Det skal ikke være lett å ikke benytte seg av stemmeretten. Tradisjonelt har det vært større oppslutning rundt lokalvalg enn stortingsvalg. Likevel var

det 77,2 prosent frammøte for to år siden. Det er å håpe at lokaldemokratiet kan vise til et stort flertall av aktive velgere når opptellingen er klar 9. september. Om man skulle drømme, så er over 80 prosent mulig? For å gjøre forskjeller og likheter tydeligere har Nytt i Uka i denne utgaven stilt alle de 13 listetoppene de samme fire spørsmålene. De fire store bolkene samferdsel, eiendomsskatt, oppvekst og helse- og omsorgstjenester er besvart. Som leser kan du bli litt mer kjent med meningsgrunnlaget til hver av dem. Dette skulle nok aller helst ha blitt gjort på flere av kandidatene nedover på listene, men det er i alle fall en start. Det er bare 140 dager igjen til Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog opphører som kommuner og blir grender, eller bydeler, i Stor-Ålesund. Det er ei spennende tid! Vil skeptikerne få rett eller må de «spise hattene sine» eller innfri andre løsmunna veddemål? Hva er egentlig å foretrekke … Maria Nerhus

bjorn@nyttiuka.no

opplag/dekning iselin francesca flem grafisk designer iselin@nyttiuka.no

Nytt i Uka kommer ut hver onsdag i et opplag på ca 40.000 i kommunene Ålesund, Sula, Giske, Skodje, Haram, Hareid, Ørskog, Sykkylven og Stordal. Samt til poststedene Tomrefjord, Vestnes og Liabygda. trykk: polaris trykk ålesund as utgiver: media vest as

Nytt i Uka arbeider under Vær varsom-plakaten, Redaktørplakaten og Tekst-reklameplakaten sine regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Du kan også melde inn saker til Pressens Faglige Utvalg (PFU) for vurdering – se www.pfu.no


ANNONSE

ANNONSE

-Blir du borte på valgdagen, kan du forhåndsstemme nå -Hei, jeg heter Kristina Mari Roald. Jeg er leder av AUF i nye Ålesund kommune og stiller til valg for Ålesund Arbeiderparti. -Vi har laget denne annonsen med tanke på deg som nå er førstegangsvelger, eller bare er litt usikker på hvordan du går fram når du skal forhåndsstemme. Du kan også velge å forhåndsstemme i ro og mak, og i god tid før selve valgdagen.

Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du vil gi en personstemme. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

Her kan du stemme.

-Du kan forhåndsstemme i alle landets kommuner fra 12. august til 6. september. På valgdagen den 9. september må du stemme i din hjemkommune. -Ønsker du å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, kan du gi en personstemme til de kandidatene du ønsker skal motta et slikt personstemmetillegg. Det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen ved å gi personstemme. Fremgangsmåten for å gi personstemmer er beskrevet på stemmeseddelen.

Skriv kandidatnavn fra andre partier/grupper i et eget felt på stemmeseddelen. Hvor mange kandidatnavn du kan føre opp, står på stemmeseddelen. (Skjermdump: www.valg.no)

For mer informasjon se: nyealesund.no/politikk/val

ÅLESUND ARBEIDERPARTI alesund.arbeiderparti.no

Foto: Iselin Francesca Flem

Slik endrer du på stemmeseddelen.


6

|

on s dag

1 4 . a ug u s t

2 0 19

|

Bokmålsklasse på Skodje Skodje barneskule får bokmålsklasse på første trinn fra høsten.

aktuelt teks t og fo to ken n eth ka m p De foresatte til ti av elevene som skal begynne på første trinn ved Skodje barneskule fra høsten har krevd at det opprettes egen bokmålsklasse. Dermed er de mange nok til at skolen må innfri kravet i henhold til Opplæringslova. Jannicke Strømmen er en av foreldra som har tatt initiativ til at Skodje skal opprette bokmålsklasse. Hun er selv født og oppvokst på Skodje og hadde selvsagt nynorsk som hovedmål på skolen. Da eldstejenta hennes begynte på skolen for to år siden, var det med nynorsk som målform. Språkforvirring – Eldstejenta mi leser mye, og da hun skulle begynne å skrive, kom bokmålsorda helt av seg selv. Hun skrev for eksempel «heter» i steden for «heiter», og jeg måtte hjelpe henne med å «oversette» det hun hadde skrevet til nynorsk. Det ble mye pirking og korrigering for å rette på noe som egentlig var rett fra før, og det syntes jeg var leit. Så da begynte jeg å tenke på om det ikke hadde vært bedre for henne om hun hadde hatt bokmål på skolen i stedet. Jeg er sikker på at hun da ville hatt en enda bedre språkutvikling, forteller Strømmen. Valgfrihet Da Jannicke begynte å tenke over problemstillinga, lurte hun på hvorfor det ikke var valgfrihet til å velge målform. Selv om hun selv hadde hatt nynorsk som hovedmål i oppveksten, er det i dag bokmål hun er mest komfortabel med. Hun synes derfor at man må ha respekt for dem som velger en annen målform enn nynorsk. – Nynorsk og bokmål er likestilte og likeverdige. Det handler om valgfrihet til å kunne velge den målforma man er mest komfortabel med. Samtidig er det viktig å beherske godt den målforma som vi møter nesten overalt her i landet.

Jannicke Strømmen (t.v.) og Camilla Finnøy Vadset ville gjerne at barna deres skal få gå i bokmålklasse når de begynner i første klasse på Skodje barneskule til høsten. Nå har de fått med seg foreldra til åtte andre elever, og dermed er de mange nok til at kommunen må oppfylle ønsket deres.

Bokmål er hovedspråket for de aller fleste, og selv om det er leit for nynorsken, er det noe vi må ta hensyn til. Jeg ønsker at barna mine skal lære å skrive bokmål bra og riktig. Da vil de også få et godt grunnlag for å lære flere språk senere, mener hun. Mangel på informasjon Jannicke kom i kontakt med flere foreldre som har barn som skal begynne på første trinn ved Skodje barneskule til høsten, og som ønsker at barna deres skal gå i bokmålsklasse. Da ble hun også oppmerksom på at dette var noe foreldra kunne kreve, dersom det ble minst ti elever i en slik klasse. – Det er litt frustrerende at vi ikke har fått noe informasjon fra skolen om at vi har denne rettig-

heten. Trolig er det flere foreldre tidligere som kunne tenkt seg at barna deres gikk i bokmålsklasse, men som ikke har visst om at de kunne kreve det, poengterer Jannicke Strømmen. Rett til å velge Elevene i bokmålsklassa vil ikke bare få bokmål i norskundervisninga, men vil også få bokmålsbøker i andre fag. Det har visstnok også elever som går i nynorskklasse rett på, dersom de ønsker det: – Vi fant ut noe anna som vi aldri har fått informasjon om, nemlig at alle elever kan kreve å få lærebøker på den målforma de ønsker, i alle fag, med unntak av norsk! Det tror jeg det er veldig mange som ikke vet, sier Jannicke Strømmen.

400.000 kroner til FAU Fredag var samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) innom Valderøy barneskole. Her fikk han orientering om tilskuddet FAU har fått til trafikksikringstiltak langs skoleveien. Representanter fra både skolen og kommunen hadde møtt opp for å orientere om samarbeidet mellom trafikkomitéen i FAU og kommunen. Samferdselsdepartementet har gitt tilskudd på 400.000 kroner. – Tilskuddet skal i første omgang gå til å anlegge overgangsfelter med belysning og fartsdumper, sier Anna Lena Gjøsund i FAU og trekker fram at de har et godt samarbeid med kommunen for å få til dette. Dårlig økonomi Både FAU og ordfører Harry Valderhaug (Krf) innrømmer at det ikke har vært midler å hente hos Giske kommune. – Vi har en spesiell utfordring med økonomien, og vi har egentlig aldri hatt god

økonomi i denne kommunen, sier Valderhaug. – Da blir vi sikkert nødt til å søke om midler igjen, skyter FAU-representant Gjøsund inn. – Hvorfor må FAU søke direkte til departementet for å få støtte til trafikksikkerhetstiltak? – En kan få til mye for lite penger, og vi har mange gode tilskuddsordninger man kan søke. Det hjelper å engasjere seg og ta lokale initiativ, svarer Jon Georg Dale, som mener denne typen tilskuddsordninger fungerer bra for mindre, lokale tiltak. – Bør det ikke være større overføringer til kommunene for lokal trafikksikkerhet? – Vi har enorme overføringer til kommunene, men vi ser ofte at pengene ikke prioriteres til akkurat dette, svarer Dale. I vedtaket fra departementet heter det at tilskuddet skal benyttes innen 1. juni 2020. Av Andreas G. Hesselberg På Valderøya ønsker de tryggere skolevei. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) roser det lokale engasjementet, her flankert av Anna Lena Gjøsund (til venstre) og Jenny-Ann Valderhaug fra FAU.

Noe helt nytt Det er trolig første gang på 90 år at Skodje får egen bokmålsklasse. Assisterende rektor ved Skodje barneskule, Anne Marthe Ekrem, har jobba i skolen på Skodje siden 2004 og kjenner ikke til at det har vært bomålsklasse i disse åra. Heller ikke folk hun har snakka med som har jobba i kommunen lenger enn hun selv, kjenner til noe slikt. Muligens er det første gang siden Skodje skifta fra bokmål til nynorsk som opplæringsmålform på slutten av 1920-tallet, at kommunen får egen bokmålsklasse.

Ekrem opplyser at det per i dag er ti barn som skal starte i bokmålsklasse på første trinn fra høsten. Dette er altså minimumstallet for at man kan kreve egen klasse med alternativ målform i opplæringa. Hvordan skille mellom bokmålsog nynorskelevene blir i praksis, ønsker ikke Ekrem å uttale seg konkret om nå: – Vi må bruke tid på å finne gode arbeidsformer og metoder som tar vare på behova til den enkelte elev og som vil fungere godt for hele elevgruppa, sier hun.


JA eller NEI foran lokalvalget? • Enda meir penger til ny-sjukehuset på Molde? NEI, TAKK!

• Sjukehusa dei aller viktigaste institusjonane? JA, TAKK!

• Ein bu- og arbeidsmarknad Ålesund - Molde? NEI, TAKK!

• Sunnmøre = 54 %, må få rettferdig deling?

JA, TAKK!

• Møreaksen den viktigaste samferdselssaken? NEI, TAKK!

• Fylket skal prioritere skule og samferdsel?

JA, TAKK!

• 100-vis av millioner til ny opera i Kristiansund? NEI, TAKK!

• Ørskogfjellet og Romsdalen viktigaste vegane? JA, TAKK!

• Vidare vekst av fylkesbyråkratiet på Molde? NEI, TAKK!

• Romsdalsaksen eller fleire ferjer må utredast? JA, TAKK!

Fylkestingsvalet 9. september

STEM PÅ

Hans Kjetil Knutsen er ordførerkandidat for Ålesundlista i nye Ålesund, og 1. kandidat for Sunnmørslista til fylkestingsvalget.

• Ålesund landets største nynorsk-kommune? NEI, TAKK!

• Velgerne skal velge personene til bystyret?

JA, TAKK!

• Fire nye år med million-sløsing på Bingsa?

NEI, TAKK!

• Eiendomsskatten mindre og mer rettferdig?

JA, TAKK!

• Fire nye år med søppeldunk-rot i ÅRIM?

NEI, TAKK!

• Fornuftig nivå på vann- og avløpsavgiftene?

JA, TAKK!

• Fire nye år med maktmisbruk i ÅKE?

NEI, TAKK!

• Ny kommune må gi redusert antall ansatte?

JA, TAKK!

• Bypakke i Ålesund uten Brosundtunnel?

NEI, TAKK!

• Barn og eldre skal prioriteres i kommunen?

JA, TAKK!

Kommunevalget 9. september

STEM PÅ


8

|

on s dag 1 4 . a ug u s t

2 0 19

|

Her finner du: Under denne merkelappen samler vi smånytt om kjente og ukjente personer i regionen vår. Vi vet at dette stoffet er svært populært blant våre lesere – så derfor er det viktig at du sender

Personalia død

f ø dt

Randi Lisa Smith, Oslo, født 21.5.1936, døde 22.7.2019. Svein Terje Alstad, Ålesund, født 6.11.1958, døde 29.7.2019. Borgny Brunstad f. Bjørsnøs, Buas/ Sykkylven, født 16.12.1941, døde 1.8.2019. Asbjørg Synnøve Mandal Bårdsgjerde, Ørskog sjukeheim, født 6.4.1950, døde 3.8.2019. Kjellaug Skogen f. Dalsbotten, Volda, født 23.2.1944, døde 3.8.2019. Signe Marie Giske, Vigra omsorgssenter/Giske, født 18.2.1926, døde 3.8.2019. Inger Lise Nornes, Aspøy omsorgssenter, født 18.1.1940, døde 3.8.2019. Per Lars (Pelle) Stenvåg, Brumunddal, født 25.12.1935, døde 4.8.2019. Jarle Skutvik, Åse sykehjem, født 13.5.1934, døde 4.8.2019. Bjørn Fosse, Skarbøvik sykehjem, født 10.1.1939, døde 4.8.2019. Turid Johanne Husevåg Longva, Førde sentralsjukehus/Deknepollen, født 5.5.1946, døde 4.8.2019. Randi Margrethe Aarseth, Skodje omsorgssenter, født 4.6.1939, døde 5.8.2019. Liv Sjåstad, Ålesund sjukehus, født 27.10.1940, døde 5.8.2019. Berit Anlaug Vatne, Volda, født 21.9.1938, døde 5.8.2019. Bodvar Peder Olsen, Vestnes/ Fiksdal, født 26.4.1935, døde 5.8.2019. Aslaug Breivik Havåg, Ulstein sjukeheim/Eiksund, født 22.5.1922, døde 7.8.2019. Terje Lid, Straumshornet/Ålesund, født 19.8.1957, døde 6.8.2019. Åshild Gunvor Lade Raa, Fana, født 13.9.1946, døde 6.8.2019. Johannes Flatekvål, Stranda, født 12.9.1933, døde 7.8.2019. Kari Synnøve Vatne Nerland, Ålesund, født 18.4.1953, døde 8.8.2019. Arne Johannes Skjervheim, Skjervheim, født 9.7.1940, døde 9.8.2019.

Alfa

Begravelsesbyrå AS - Vi er her når du trenger oss

Døgnvakt: 70 16 92 20

oss noen linjer når det skjer noe. Ikke vær beskjeden! Og legg gjerne ved et foto. Du sender inn via: E-post: personalia@nyttiuka.no

Telefon: 701 61 919 Postadresse: Nytt i Uka, Postboks 128, 6001 Ålesund Eller stikk innom redaksjonen i Kongensgate 13 (inngang mot paviljongen).

n y tt o m n a v n

Ny framtidsnavigatør

Lisjejenta vår, Oleanna, kom til verda 10. juli. Julius og Henriette er stolte storesøsken. Vi er verdas heldigaste. Rune Aabrekk og Gudveig Fure Oksholen.

Anne-Lise Sagen Major (46) er tilsett som framtidsnavigatør i nye Ålesund. Ho kjem frå stillinga som prosjektleiar for innføringa av Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal. Anne-Lise Sagen Major er ålesundar og utdanna farmasøyt med ein doktorgrad i plantekjemi frå den tekniske høgskolen i Zürich i Sveits. Ho har fleire års erfaring frå legemiddelindustrien og frå Sjukehusapoteka i Midt-Norge der ho hadde ansvaret for forsking og utvikling. Ho har også vore avdelingsleiar for klinisk farmasi ved sjukehusapoteket i Ålesund. Ho var samtidig tilsett som forsker ved

NTNU i Trondheim der ho blant anna forska på bruk av teknologiske løysingar i helsetenesta. Nye Ålesund er den einaste kommunen i landet som har tilsett framtidsnavigatør. Stillinga er ein del av kommunens ambisjon om å utvikle ein sterk innovasjonskultur. Ei av oppgåvene til framtidsnavigatøren er å legge til rette for at kommunen blir ein aktiv del av det nasjonale testmiljøet ved NMK, med innovasjonsprosjekt, nettverksbygging, kompetanseheving og idéutvikling.

(Foto: Bildbyrån.)

(Pressefoto: Marius Simensen)

Oddbjørn Lie forlenget

Enig om utlånsavtale

(Foto: Nye Ålesund)

minneord

Knut Kaspar Vikenes Knut Kaspar Vikenes døde 26. juli, nær 100 år gammal. Han vaks opp på Kvalstein på Ellingsøya, i ein stor søskenflokk. Han var tidleg på Ellingsøyfjorden. Som 12-åring sette han og ein bror sildegarn og selde silda på torget i Ålesund. Storfangsten ga 17,25 kroner i inntekt. 25 øre gjekk til wienerbrød, resten ga dei til mora. «Dette er svar på bøn», sa ho då ho tok mot gåva. Takksemda til mora sette merke. Tida på Fjellhaug bibelskule som syttenåring, betydde mykje for Knut og hans veg vidare. Han ville utdanne seg med tanke på oppgåver i den kristne ungdomsskulen og tok derfor lærarutdanning på Elverum og seinare fagkurs ved Oslo Handelsgymnasium. Han var lærar eit år på Godøya og vart no spurt om å arbeide ved den planlagde handelsskulen til Misjonssambandet på Stranda. For å førebu seg til lærargjerninga der, var han lærar på Drottningborg handelsskule eit par år før han kom til Stranda hausten 1948 for å planlegge oppstart av det som då heitte Storfjord Handelsskule, i dag Vestborg vidaregåande skule. Han vart skulen sin første styrar/rektor og var det til 1962. Han hadde si gjerning ved Vestborg til 1982, då han vart pensjonist. Det var eit hard slag då kona, Ellen Stavdal Vikenes, døde i 1965 etter ei tids sjukdom. I romjula 1969 gifta han seg med Lovise Honningdal. Lovise har vore ei god og kjærleg støtte for Knut i nesten 50 år. Knut var misjonsmann. Det prega han heile livet. Som 13-åring høyrde han Tormod Vågen tale på Ålesund bedehus. «Det var så viktig at nettopp han vart frelst, så om å gjere at nettopp han fann sin plass i Guds store gjerning på jord – i misjonen.» Slik står det i heftet «Vestborg 50 år». Han var engasjert særleg i arbeidet til Misjonssambandet - både lokalt og i krinssamanheng. Stranda bedehus stod også høgt i kurs og hjartebarnet var kanskje Stranda Mannsforening. Knut hadde solid Bibel-kunnskap og delte med «brørne»! Misjon og oppgåva på Vestborg hang i hop. Knut var svært glad i sang og musikk, og pianoet var i flittig bruk.

I Stranda Indremisjonskor var han ein habil songar. Særleg korsang var han glad i og i heimen vart gamle sangkassettar ofte plukka fram. Han var også sportsinteressert! Til for kort tid sidan hadde han tilgang til AaFK-kampane på TV. Under sportssendingane burde det vere stille i stova. Laksefiske i Stordalselva og Strandaelva stod også høgt i kurs. Men han fortalte at han måtte trappe ned fisket, laksefeberen gjorde at dette tok for mykje tid i forhold til familien. Knut var glad i blomster. Både å stelle med blomster i hagen og kjøpe blomster, særleg til kona Lovise. I gravferda vart det sagt at Stranda Blomster no har mista sin beste kunde. Knut grudde seg litt til pensjonistlivet. Men då eg snakka med han etter nokre månader som pensjonist, kunne han fortelje at han storkoste seg. Jobben som dreng i Stordal hos sonen Peder, likte han godt. Her fekk han også vere nær barnebarna då dei vaks opp. Han fekk også tid til å dyrke hobbyen som historieskrivar. Særleg tema rundt barndom og oppvekst engasjerte. Fjordgardane langs Storfjorden hadde han god oversikt over og likte godt å formidle dette til slekt og venner. «Høyr her!» var bodskapen når han han hadde ordet. Med Knut sin bortgang er ein trufast forbedar borte. Han var reiseklar og siste tida lengta han etter å få flytte «høgare opp». Vi lyser fred over Knut sitt gode minne! Lars Birger Stige

Forrige uke signerte Oddbjørn Lie en ny kontrakt med Aalesunds Fotballklubb. Avtalen varer ut 2020-sesongen. Oddbjørn Lie kan skilte med over 100 kamper i serie og cup for tangotrøyene, og er en viktig brikke i dagens opprykksjagende AaFK-lag.

Aalesunds Fotballklubb og Sarpsborg 08 er enige om en utlånsavtale ut sesongen for 25 år gamle Wilmer Azofeifa. Midtbanespilleren, som har tre landskamper for Costa Rica, er hentet inn som erstatter for langtidsskadde Izunna. I avtalen med Sarpsborg 08 heter det at AaFK har opsjon på kjøp av spilleren. Azofeifa ble hentet til Eliteserieklubben fra Santos FC i hjemlandet før 2019-sesongen.

Alle ansatte i BMERK AS.

Navneendring for reklamebyrå Ålesundsbyrået I&M Kommunikasjon skifter navn til BMERK etter 46 år. – Nå ønsker vi et navn som sier mer om hva vi jobber med og hva vi kan hjelpe kundene våre med, uttaler daglig leder Runar Haugen. Byrået har styrket staben med ny kompetanse på flere områder, og har i dag 18 ansatte. – Næringslivet i vår region er i

stadig endring, og vi endrer oss i takt med omgivelsene. Vi opplever nå en lynrask teknologisk utvikling, med stadig smartere metoder for å kommunisere. Vi har derfor styrket oss kraftig på digital kompetanse de siste årene. Mulighetene har aldri vært større. Vårt mål er å hjelpe våre kunder å se dem – og bruke dem riktig, heter det fra Haugen.


|

Send o s s n o e n o rd o m : nNytt fra styre/verv i kommunene. n Navn på nye ansatte i bedrift eller i det offentlige. n Nyheter fra lokalt foreningsliv. n Navn på folk som er ferdig med eksamen, tar doktorgrad etc.

onsdag

14. august

2019 |

n Verv i nærings-/organisasjonsliv. n Åremålsdager. n Bilder av nyfødte og brudepar. n Melding om dødsfall. n Omtaler av åremål.

SESONG-

Jubilanter til Vegsund Slip AS, sommerfest på Kilden Brygge, bak fra venstre, Sindre Drønnen, Frode Andersen (20 år), daglig leder Kristian Drønnen, Freddy Bakkene (30 år), ordfører Jim Arve Røssevoll, Stian Drønnen, Gjert Aarvik (15 år), Per Roger Andersen (15 år), Nils Kristian Drønnen. Foran fra venstre: Even Oksavik (10 år), Terje Haugen (20 år), Øystein Mjøs (10 år) og Loyd Hjelme (35 år). (Foto: Karl Otto Kristiansen)

Salg!

EN REKKE MODELLER MED HAGEMØBLER

30 70

%

-

-

Årlig sommeravslutning med heder og gaver På den årlige sommeravslutningen på Vegsund Slip ble åtte ansatte hedret for mange år i bedriften. De ble hedret for ti, femten, tjue, tretti og trettifem års innsats. Kontor og økonomisjef Freddy Bakkene fikk Norges Vel fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste, da han har arbeidet sammenhengende

i 30 år i Vegsund Slip AS. Medaljen ble overrakt av ordfører Jim Arve Røssevoll i Sula kommune. Gratulasjoner og fin tale ble også gitt til Loyd Hjelme som har arbeidet 35 år i bedriften. – Vi takker alle våre jubilanter for god arbeidsinnsats i alle disse årene, heter det fra bedriften.

ALLE FLERÅRIGE PLANTER (vintergrønne. Prydbusker, frukttrær, hekkplanter osv)

30 50 -

-

%

ALLE RHODODENDRON OG ROSER

-50%

ALLE UTEKRUKKER

-30

De fire jentene fra Ålesund sportsdrill som deltok på den store, internasjonale sportsdrillkonkurransen i Frankrike: F.v. Lisa Leikanger, Solveig Lundanes, Amalie Skeide Sandvik og Malene Skogtrø Olsen. (Foto: Jonas Leikanger)

Internasjonal drillsuksess Hele ti jenter fra Ålesund deltok i en internasjonal konkurranse i Limoges Frankrike sist uke. Nesten 1500 deltagere fra hele verden hadde kvalifisert seg til sportsdrillkonkurransen i Limoges. Av disse var altså ti fra Ålesund – seks fra Spjelkavik drillklubb og fire fra Ålesund sportsdrill. Også Bergen og Trøndelag var representert. Ålesund sportsdrill gjorde det eksepsjonelt bra og henta hjem en andreplass (Amalie Skeide Sandvik), en tredje- og fjerdeplass (Lisa Leikanger) og en femteplass (Malene Skogtrø Olsen).

9

Andreplassen til Amalie kom i one baton , Senior A, en klasse der hele verdenseliten var på plass. Tredje- og fjerdeplassen til Lisa kom i henholdsvis two batons og one baton, senior B. (One baton og two batons er drill med henholdsvis én og to staver, på et avgrensa område og med samme musikk for alle deltakerne.) Beste resultat for Spjelkavik drillklubb var det Victoria Blomvik Fivelstad som stod for, med en niendeplass. Av Kenneth Kamp

Hageland Viddal Brusdalsvn 304, 6011 Ålesund Tlf. 70152830 Åpningstider: Man-Fre 10-20 Lør 10-18 Søn 12-18

%


10

|

on s dag

1 4 . a ug u s t

2 0 19

|

Første lynlader i fylket Den første lynladeren for elbil i fylket er i drift hos Esso Vigra, ifølge deres Facebook-side. Lynladeren leverer en effekt på minst 150 kW ved 400 volt. En vanlig hurtiglader leverer

- Må bli bedre på næringsutvikling

50 kW, mens ”gatelading” typisk tilbyr 3,6 kW. Med lynladeren tar det vesentlig kortere tid å lade bilen; skal en Audi e-tron eksempelvis lade fra 10-80 prosents batterikapasitet, tar det 80

minutter om en kobler til en vanlig hurtiglader på 50 kW. Med lynlader på 150 kW tar det bare 27 minutter, skriver Esso Vigra.

Nærings- og interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter i Norge, SMB Norge, viser til manglende kompetanse

og svært lang saksbehandlingstid i mange norske kommuner, og at dette har blitt et stort problem for lokal næringsutvikling.

Over 70 prosent svarer på en undersøkelse at deres kommune kunne bli mye eller svært mye bedre på næringsutvikling.

ÅKP fyller 20 år Det starta som Ålesund Kunnskapspark i et gammelt barnehagebygg. I dag heter de bare ÅKP og holder til i storslåtte lokaler i Norsk Maritimt Kompetansesenter.

aktuelt teks t og fo to ken n eth ka m p Målet til ÅKP har hele tiden vært å bidra til et godt bo- og arbeidsliv i regionen vår, først og fremst gjennom næringsutvikling, forteller Per Erik Dalen, som er det som på internasjonalt kalles CEO (daglig leder) for selskapet. ÅKP har hele tiden vært eid av en blanding av offentlige og private aktører. Den største aksjonæren er SIVA – Selskapet for Industrivekst, mens Ålesund kommune er nest størst og Sparebanken Møre er tredje størst. Slike offentlig-private samarbeid er noe det oppfordres til, blant anna fra World Economic Forum, opplyser Dalen. Idealister – Det hele starta ved at en gjeng idealister – her er det nesten umulig å si noen navn fordi det da alltid vil bli noen som blir uteglemt, men skal jeg si bare ett, så må det bli Anne Breiby – hadde en drøm om at Ålesundsregionen skulle få en kunnskapspark. Det ble mulig ved at kunnkapsparken fikk godkjenning av SIVA som inkubator, forteller han. De første lokala var altså i det som tidligere hadde vært et barnehagebygg ved Teknikken. Etter hvert ble det flytting til de gamle lokala til Tafjord Kraft i Larsgården, og i 2004 ble det ny flytting til et flott nybygg ved NTNU. Der holdt kunnskapssenteret til i elleve år fram til det fikk plass i byggetrinn to av Norsk Maritimt Kompetansesenter, der ÅKP holder til i dag. Regionalt Et par år tidligere, i 2013, skifta Ålesund Kunnskapspark navn til det som tidligere hadde vært en forkortelse, ÅKP; altså de samme

ÅKP, tidligere kjent som Ålesund Kunnskapspark, fyller 20 år som fødsels- og veksthjelper for ferske gründere og etablerte bedrifter. F.v. Per Erik Dalen (CEO/daglig leder), Ellen Susanne Torset (leder for markedsaktiviteter) og Frank Støyva Emblem (kommunikasjonssjef).

tre bokstavene, men uten at de lenger stod for noe konkret: – For å få bedre fram at vi er et kunnskapssenter for hele regionen, ønska vi ikke lenger å ha med Ålesund i navnet. Vi valgte likevel å beholde den gamle forkortelsen som det nye navnet, siden det ikke var noen som hadde noe bedre forslag, humrer Dalen. Maritimt, marint og møbel Gjennom åra har stadig flere utviklingsprogrammer kommet til – og stadig flere og finere utmerkelser. I 2004 ble kunnskapsparken pilot for Centre of Expertise-programmet, og to år senere fikk de status som Norwegian Centre of Expertise innen de maritime næringene, med

formål å forvalte og videreutvikle den maritime klyngen. I 2014 ble statusen oppgradert til Global Centre of Expertise og klyngen – som er den største i Norge – fikk tittelen GCE Blue Marime Cluster. I 2009 ble også den marine næringa i regionen organisert som en klynge, Arena Omegaland. Den endra navn i 2012 til Arena Legasea for å inkludere andre marine satsinger enn omega-3. Samme året ble også møbelklyngen Arena Norwegian Rooms organisert. ÅKP organiserer begge disse klyngene. Innovasjon og vekst En stor nyskapning er ÅKP Blue Innovation Arena, som ble etablert i NMK-bygget i 2017. Dette

SOLSKJERMING UTE & INNE

-30% på montering

Bestill gratis befaring www.norsol.no eller ring 413 65 800

er en kreativ innovasjonsarena for gründere og bedrifter som vil utvikle nye produkter og tjenester. I hovedsak er det to grupper som har fått hjelp av ÅKPs utviklingsprogrammer gjennom åra: gründere med nye ideer i magen og etablerte bedrifter som vil utvikle noe nytt og vokse. Det siste skjer nå i stor grad gjennom det såkalte katapultprogrammet som ble etablert i fjor. Per Erik Dalen forteller at mellom 200 og 300 gründere er innom ÅKP hvert år, på ett av de tre kontora på NMK, i Ulsteinvik eller i Fosnavåg. Av disse er det mellom 60 og 70 som får inkubatorkontrakt, som blant anna innebærer kursing, tjenester, utstyr, opphold i ÅKPs lokaler og oppfølging. Bedriftene

har inkubatorstatus i ett eller to år før de «slippes løs» – og går det bra, kommer de kanskje tilbake seinere for å delta i katapultprogrammet. Kjente bedrifter Hva har så ÅKP oppnådd av konkrete resultater gjennom disse 20 åra? – Flere av de kjente og kjære bedriftene i regionen vår har tatt ett eller flere av våre programmer og overlevelsesprosenten til dem som har gått gjennom oss, er høy. Blant de mest kjente bedriftene som vi har hjulpet i gang, kan jeg nevne ICD Software, Patogen, Evotec, Artec Aqua og Zegeba, forteller Per Erik Dalen.

Vet ikke om røykvarsleren virker I disse dager er det studiestart for vel 300.000 studenter ved universiteter og høgskoler i Norge. Mange flytter i egen bolig for første

gang. En spørreundersøkelse viser at hver tredje student ikke vet om røykvarsleren virker.

Økning på antall sjøfolk Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det jobber mer enn 20.000 norske sjøfolk på norske skip. Det er en økning på nesten 400 sjøfolk siden året før. Sjøfolkene er bosatt i

alle landets fylker, med størst andel bosatt i Møre og Romsdal (4100), etterfulgt av Hordaland (3200), Nordland (2100), Rogaland (2000) og Trøndelag (1700).


|

Stilling ledig Lesernes marked

onsdag 14. august 2019

|

11

Kr 11.95,- pr. mm, eks. mva, inkl. farge | Tlf. 70 16 19 19 | annonser@nyttiuka.no

STRYN KOMMUNE SULA KOMMUNE

Stilling ledig

Ledig stilling:

HR-/Personalsjef

SULATUNET: KONSULENT VED TILTAKSKONTORET 100% fast stilling natt.

Tiltredning 1. januar 2020

Søknadsfrist 25.08.2019

Søknadsfrist 18. august 2019. Nærare opplysningar - kontakt rådmann Rune Hovde tlf. 906 40 051 eller personalsjef Torfinn Moen tlf. 917 62 607.

For meir informasjon, sjå kommunen si heimeside. www.sula.kommune.no

Sjå fullstendig annonse / søk på stillinga på www.stryn.kommune.no under Ledige stillingar. Stryn kommune, Tonningsgata 4, 6783 Stryn.

VI SØKER TØMRER OGTerrorist SKADESANERER I ÅLESUND attack, gas leak

Du vil bli en del av et faglig sterkt miljø som gir deg gode utviklingsmuligheter innenfor skadebegrensning og gjenoppbygging. Deg vi ser etter har gjerne fagutdannelse innen tømrer eller renholder, eller erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver. Søknad/CV sendes inn via Finn.no Finn-kode tømrer: 154250037 Finn-kode skadesanerer: 154248746 Kontaktperson: Trond Lervik tlf 922 65 260 Se fullstendig utlysning på stillingskarusellen på smp.no

Erfaren selger mot oljeservicenæringen og maritim sektor Stillingsbeskrivelse: • Salg av våre produkter mot nye og eksisterende kunder innen offshore, subsea, dredging, havner, arbeidsbåter og generell fortøyning. • Systematisk markedsbearbeidelse, etablere nye kunderelasjoner • Nær kontakt med eksisterende og nye kunder • Deltakelse på messer og utstillinger • Utarbeidelse av tilbud og oppfølging av leveranser

Polygon ble kåret til årets servicebedrift i 2017 av NHO Service og Handel. Polygon Group er en verdensledende leverandør av tjenester innen skadebegrensning etter brann-, vann-, og miljøskader.

Som or tømrer og askadespesialist simply faulty poweri Polygon vil du møte mennesker cable?i vanskelige situasjoner og din oppgave er å hjelpe slik at de kommer raskt tilbake til normalen. Som skadesanerer i Polygon er du med å redde verdier etter skade på bygg og innbo, og sikre et godt miljø ved sanering og riving av materialer. Jobben som skadesanerer er variert og spennende.

Polyform AS ble etablert i 1955 og var først i verden til å produsere plastbaserte oppblåsbare bøyer og fendere. Selskapet er lokalisert i et av verdens mest innovative maritime miljøer, og er fortsatt en ledende produsent innen sitt felt. Gjennom et veletablert nett av distributører, blir produktene solgt over hele verden under varemerket Polyform®. I tillegg til det omfattende spekteret av standardprodukter, kan Polyform AS også tilby skreddersydde løsninger og private label produkter. Selskapet er ISO 9001-ISO 14001 sertifisert. Polyform AS er lokalisert på Blindheim i Ålesund, har 70 ansatte og omsatte i 2018 for MNOK 125.

.

Erfaren sjåfør søkes til

TIPPSEMI på Fjørtofta Tlf. 901 00 738

Visste du at... Nytt i Uka legges ut som e-avis på www.nyttiuka.no hver uke?

Kvalifikasjoner og egenskaper: • Kreativ og selvstendig. • Evne til å se muligheter og skape nye markeder • «Kremmerånd» og ønske om å lykkes innen salg • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk • Erfaring fra salg til de ovenforstående næringene • Økonomisk forståelse Utdannelse: • Utdannelse innen salg og/eller tekniske fag • Relevant erfaring kan kompensere for formell kompetanse Vi ser for oss en aktiv, utadrettet person med stå på humør og evne til teamarbeid i et til tider hektisk miljø. Stillingen vil medføre reiseaktiviteter, nasjonalt som internasjonalt. Stillingen innebærer stor grad av selvstendig planlegging, gjennomføring og oppfølging innenfor eget ansvarsområde, og rapporterer til salgssjef. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser med blant annet pensjonsog forsikringsordninger. Spørsmål om stillingen kan rettes til: Torbjørn Pilskog, General Sales Manager, 70 17 25 64 / 91 70 68 57 / tp@polyform.no Send søknad innen 23. august til: tp@polyform.no. Merk søknaden: Sales Manager, Commercial

FINN DE RETTE FOLKA! Bruk Nytt i Uka når du skal annonsere dine ledige stillinger Breivik Mek ble startet i 1989 med produksjon og salg av fiskeforedlingsmaskiner. Vi er nå +30 ansatte. Godøya er hovedbase, der vi har maskinerings-/deleproduksjonsverksted, samt delelager og monteringsavdeling. Vi er i sterk vekst og trenger flere medarbeidere.

Vi søker 3 stk.

Allsidige mekanikere Arbeidsoppgaver vil være alt fra maskinering og produksjon av maskindeler til sveising og knekking med mer. Noe monteringsarbeide kan også være aktuelt.

tlf. 70 16 19 19 annonser@nyttiuka.no Opplag 40.000

Ønskede kvalifikasjoner: Utdannelse/erfaring som mekaniker/maskinarbeider/ sveiser. Om du i tillegg har erfaring med CNC maskinering er det en fordel. Språk: Norsk Spørsmål vedrørende stillingen rettes til Halvard Skjong på tlf. 701 88 972. Søknadsfrist: Åpen


12

|

on s dag

1 4 . a ug u s t

2 0 19 |

Nye ÅLESUND Eiendomsskatt:

Kan diskuteres og justeres Tre av fem samarbeidskommuner har eiendomsskatt i dag. I Haram frykter ordføreren negative konsekvenser for næringslivet og dårlig mottakelse blant lokalbefolkningen dersom den nye storkommunen vedtar eiendomsskatt.

aktuelt teks t a n d reas g. h es sel b erg – Mange av spørsmålene om eiendomsskatt vil forbli ubesvart inntil det nye kommunestyret trår sammen, bekrefter Lars K. Fylling, nåværende økonomisjef i Skodje kommune og stabssjef for økonomi og virksomhetsstyring i nye Ålesund. Dette fordi det er det nye kommunestyret etter valget som skal gjøre vedtak om eiendomsskatt og justeringer for 2020. Vedtaket blir gjort i forbindelse med budsjettvedtak for samme år. – Det blir dermed opp til det nye kommunestyret å bestemme hva skattesatsen blir fra 1. januar 2020, sier Fylling. Splittet syn En rundspørring blant toppkandidatene for de 13 partiene som stiller liste til kommunevalget i nye Ålesund, viser at de er splittet i synet på om det er fornuftig å beholde eiendomsskatt i en eller annen form i storkommunen. Det kan også ta lang tid før man lander på en konklusjon; i en overgangsperiode på bortimot to år kan kommunen både justere og diskutere. Endringer i eiendomsskatteregimet kan man dermed i ytterste konsekvens være nødt til å vente lenge på. Unntak fra loven I kommunesammenslåingsforskriften §6 framgår det at nye Ålesund kommune er gitt unntak fra eiendomsskatteloven i en overgangsperiode fra 1. januar 2020 til 31. desember 2021. Unntaket går ut på at nåværende eiendomsskatteregimer i Sandøy, Skodje og Ålesund kommuner kan videreføres for vedkommende områder i overgangsperioden. Dette gjelder også Haram og Ørskog, som ikke har eiendomsskatt. Kommunene har dog anledning til å justere eiendomsskatteregimene i løpet av overgangsperioden, slik at man gradvis oppnår harmonisering av regelverket innad i den nye storkommunen. «Fra og med 1. januar 2022 skal eiendomsskatten i nye Ålesund kommune være harmonisert og i samsvar med eiendomsskatteloven», heter det i forskriften. Det vil altså eksempelvis være opp til det nye kommunestyret i storkommunen å diskutere og eventuelt vedta innkreving av eiendomsskatt i områdene Haram og Ørskog før overgangsperioden er utløpt. Lite konkret Om det er hensiktsmessig med en ny takseringsrunde for eiendommer i distriktene som utgjør nye Ålesund, er Fylling usikker på. – Dette avhenger av flere faktorer. Først må det nye kommunestyret i så fall gjøre vedtak om eiendomsskatt. Det er dessuten

EN MENGDE PRODUKTER:

-30%

GJØR ET KUPP

NÅ!

lagt fram forslag til eiendomsskatteloven som kan få konsekvenser for et eventuelt takseringsarbeid. Det er derfor ikke mulig å svare konkret på dette nå, svarer stabssjefen. På spørsmål om hvorvidt takseringsverdien blir geografisk gradert mellom distriktene og bynære områder, svarer han at det blir opp til kommunestyret å bestemme dette. Fylling ønsker videre ikke å spekulere i hva slags skattesats som blir vedtatt.

Mye kan skje på ett år Nye Ålesund kommune presiserer på sine nettsider at «hovedregelen er at tilpasninger bør gjøres i løpet av det første året etter sammenslåinga trer i kraft, altså innen utgangen av 2020». Videre skriver de at arbeidsutvalget ikke har ønsket at nye Ålesund kommune tar en avgjørelse om eiendomsskatt før man får full oversikt over inntektsrammene for storkommunen. Dermed kan budsjettbehandlingen for 2020 være utslagsgivende for hva som skjer – og når det skjer. Les mer om de enkelte toppkandidatenes standpunkt om eiendomsskatt på sidene 24-32.

- Realpolitisk nødvendig

Vil fjerne eiendomsskatten

Knut Helge Harstad (H), ordfører i Ørskog, stiller ikke til valg for en ny periode. Han sier likevel at det realpolitisk kan være nødvendig med eiendomsskatt med tanke på oppgavene som skal løses til det beste for innbyggerne. – Isolert sett kan man gjerne tenke seg at innbyggerne i nåværende Ørskog kommune slipper eiendomsskatt. Jeg ser det imidlertid ikke som urettferdig hvis innbyggerne her også må ta del i omkostningene for fellesoppgavene i lokalmiljøet og nye Ålesund. Harstad sier også at han har liten tro på at den økonomiske situasjonen vil vise seg å bli så god at det vil være realistisk å drøfte fjerning av eiendomsskatten.

Ordfører Vebjørn Krogsæter (Sp) i Haram kommune, og toppkandidat for Sp til nye Ålesund, frykter at eiendomsskatt vil gi negative vilkår for næringslivet i Haram. Han forventer at kommunestyret i nye Ålesund forholder seg til unntaket storkommunen har fått i en overgangsperiode fram til 31. desember 2021. – Departementet har godkjent at kommunen kan vente med å harmonisere eiendomsskatten. Jeg forventer at kommunestyret respekterer det og at det ikke blir eiendomsskatt i denne delen av kommunen. Senterpartiet har programfesta at de vil redusere eller fjerne eiendomsskatten i nye Ålesund når det er økonomisk forsvarlig. – Regjeringa har sagt at de sammenslåtte kommunene skal være robuste og framoverlente samt beholde inntektsrammene sine de neste 15 åra. Da forventer jeg at regjeringa sørger for at alt blir bedre enn før og at eiendomsskatten kan fjernes innen 2022, sier Krogsæter og påpeker at det vil få en dårlig velkomst blant folk i Haram om de må betale eiendomsskatt fra 2022.

GRATIS BEFARING

911 50 200

fasadeprodukter.no

TIL 22.09.

SOLSKJERMING – GARASJEPORTER MARKISER – SCREENS - INTERIØRGARDINER – GARASJEPORTER

40.000 aviser hver onsdag – størst i Møre & Romsdal


|

onsdag

14. august 2019

|

13

Vil du vite meir om partiet som nettopp er stifta her?

PENSJONISTPARTIET I STOR – ÅLESUND Eldar Eilertsen 1. kandidat PP Nye Ålesund

Nye Ålesund Lars K. Fylling. (Foto: Nye Ålesund kommune)

Vebjørn Krogsæter. (Foto: Haram kommune)

Dei eldre og dei som er så heldige å bli det eingong!

▶ Pensjonistpartiet vil at eiendomsskatten fjernes, og at avgiftssystemene tilpasses eldre og aleneboende.

Knut Helge Harstad. (Foto: Høyre)

Sandøy:

▶ Pensjonistpartiet skal være pådriver for bosetting i distriktene. Aktive bygder, sterkt jordvern og høy selvforsyningsgrad. ▶ Pensjonistpartiet vil opprettholde en målrettet distriktspolitikk.

Vil ikke svare om skatt på næring Sandøy er den eneste av de tre eiendomsskatt-kommunene som for tiden ikke har denne skatten på næring. Vi har ønsket å få vite noe fra Sandøy kommune om hvordan en innføring av eiendomsskatt for næring vil påvirke næringa lokalt. Vi har også ønsket å få svar på hvorvidt det oppfattes som urettferdig å måtte akseptere eiendomsskatt på næring ved å si ja til storkommunen nye Ålesund. Etter å ha blitt sendt som en kasteball gjennom kommuneadministrasjonen i Sandøy, ender vi opp hos fungerende rådmann Kim-André Breivik. Han vil ikke svare på disse spørsmålene. – Jeg har ingen anledning til å svare på klart politiske spørsmål, sier han. Vi har også vært i kontakt med administrerende direktør Morten Hopland i hjørnesteinsbedriften I. P. Huse i Steinshamn på Harøya. Vi har forelagt ham spørsmål om hvilke følger eiendomsskatt vil få for hans bedrift, hvordan det vil påvirke næringa lokalt og om I. P. Huse vil anse det som urettferdig å få eiendomsskatt «på kjøpet» ved å gå inn i nye Ålesund. Hopland har valgt å ikke kommentere disse spørsmålene.

Program: ▶ Pensjonistpartiet bygger det politiske arbeidet på av rettsstatens prinsipper og - presentasjon Pensjonistpartiet norsk kultur. og kva det står for. - innlegg av fylkesleiar Dagfinn Wiik. - ufordringar i Stor-Ålesund. ▶ Pensjonistpartiet haralternativ som fremste opp- Pensjonistpartiet, aktuelt gave å arbeide ved neste val? for trygge levevilkår og en verdig frå ogpublikum. positiv livssituasjon for alle. - innspel - kaffi med ”noko attåt”. - underhaldning. ▶ Pensjonistpartiet krever at alle - tid til hyggeleg prat. pensjonister og uføre skal ha samme lønnsutvikling som yrkesaktive. ALLE ER VELKOMNE!

Samarbeidskommuner med eiendomsskatt: Skodje: Skatt på bolig: Ja Skatt på næring: Ja Skattesats: 2 promille Inntekt i 2018: 1,1 millioner på næring og 7,6 millioner på bolig

▶ Pensjonistpartiet er imot sentralisering av offentlige etater. ▶ Pensjonistpartiet skal arbeide for en sosial og rettferdig boligpolitikk.

Sandøy: Skatt på bolig: Ja Skatt på næring: Nei Skattesats: 2 promille Inntekt i 2018: 1,7 millioner på bolig

Ålesund: Skatt på bolig: Ja Skatt på næring: Ja Skattesats: 2 promille Inntekt i 2018: 16,2 millioner på næring og 94,6 millioner på bolig

▶ Pensjonistpartiet skal arbeide for at kulturpolitikken bidrar til å definere og styrke norsk kultur.

PensjonistPartiet Nye Ålesund


14

|

on s dag

1 4 . a ug u s t

2 0 19

|

Snart 25 år med birøkt har vist Einar Bjørlykke at han får det til.

Einar Bjørlykke anslår at han har 30-40 000 bier i

Går i brodden for biene Honningprodusent, sjukepleier og sertifisert birøkter Einar Bjørlykke går i brodden for biene og naturen med firmaet Bieprodukter. Nå har han satt ut kuber på Kverveneset. Den driftige sjukepleieren, som til vanlig jobber som nattevakt i psykiatrien, tar samfunnsansvar gjennom sitt virke som birøkter. Ikke bare fordi han er miljø- og naturbevisst, men også fordi han synes det gir god mestring. – Dette er fint å holde på med når man merker at man får det til. Jeg har nok blitt bitt av basillen, sier han og medgir at det er en allmennyttig bijobb. Fersk lyng Kverveneset på Ellingsøya er helt ideelt for lyngtrekkområde med honningavling som resultat. Lokasjonen er valgt fordi lyngen er av god kvalitet. – Her er det gjort lyngbrenning, uten å brenne vekk rotsystemet, og det frambringer en fersk og god lyng. Jo ferskere lyngen er, og så lenge den blomstrer fint, så blir det god mengde

nektar for biene, sier han. Nå skal han ha kubene stående til ut i oktober, når kubene tas inn for sesongen. Ideelt for pollinering Honningbiene trives med forskjellige typer kost fra forskjellige typer blomster og vegetasjon, og de har en stor rolle i polleneringen i nærmiljøet rundt kubene. – De er en stor ressurs. Jeg har bier på Linge i Valldal også, nettopp fordi det er gunstig for fruktproduksjonen der. Biene skaper faktisk enda større bestøvningsverdi enn honningverdi. Med villbier og humler kan det være store variasjoner i polleneringen, med tanke på hvordan vinteren har vært, mens honningbier, som egentlig er husdyr, tas godt vare på i kuber gjennom vinteren, poengterer Bjørlykke. Ikke konkurrenter I områder hvor det er stor mangel på blomster, er det fare for konkurranse mellom honningbier og villbier. Da kan det være fornuftig å fjerne bikuber. Bjørlykke mener imidlertid at denne problematikken ikke er så relevant i Norge. – Det skal mye til at det blir konkurranse. Andre steder, som i USA, kan dette være

relevant. Der kan de kanskje ha 40.000 bikuber stående i én og samme dal, og da kan vilkåra bli verre for de ville. Slik birøkt blir drevet i Norge, framstår ikke honningbiene som konkurrenter til villbiene. Han anser honningbiene heller som et godt supplement. – De hjelper villbiene til å få tilgang til nektar i visse planter. De kan få en farbar vei som de kanskje ikke hadde klart på egen hånd. «Frisk sone» i fylket Birøkteren forteller at det ikke finnes sykdom blant biene i distriktet. Fylket har vært spart for det. – Over hele Sør-Norge, opp til Trøndelag, utenom Møre og Romsdal, har det vært mye sykdom. Derfor har det vært sperrelinjer, omtrent siden 1994, som gjør at man ikke kan importere bier til fylker fra andre soner, sier han. – Mine bier er fra egen avl, og vi har et klima som gjør det greit å bruke egen stamme og avl i stedet for bier som kommer fra andre steder. De tåler skodde og vekslende temperatur. Mitt inntrykk er at de blir mer robuste når jeg avler dem fram selv. Frykter EU Mens en enslig, nysgjer-

rig bie kommer på snarvisitt der vi står omtrent 30 meter fra bikubene, uttrykker Bjørlykke bekymring for et EU-lovverk som kan åpne for at bier kan vandre i hele Europa. – De nasjonale reglene vi har i dag er mye strengere enn de EU ønsker. Å for eksempel komme med en trailer med bier fra Litauen til Norge, kan være noe som kan

bidra til mer sykdom blant biene, framhever han. Snart 25 år Det nærmer seg 25 år med Bieprodukter samt omtrent 20 år med ulike verv i lokallag og fylkeslag av Norges Birøkterlag. Bjørlykke tenker det er litt av livets «galskap» å sjonglere arbeidet som birøkter med sin nattevaktstilling. – Det starta da jeg så en annonse


|

onsdag

14. august

2019 |

15

WEEKENDTUR TIL VAKRE

EDINBURGH

Direkte fra Vigra 26.-29. september kubene sine på Kverveneset. Her ser man noe av den ferske honningen fra biene.

BERG-HANSEN.ALESUND.NO

BERG-HANSEN.ALESUND.NO

elefon: 70 11 10 11 erie.nv@berg-hansen.no

Telefon: 70 11 10 33 direktefly@berg-hansen.no

BERG-HANSEN.ALESUND.NO Telefon: 70 11 10 11 ferie.nv@berg-hansen.no

Full fart i biesvermen.

om nybegynnerkurs med birøkterlaget. Jeg har fått investert i driftsbygning i Brattvåg, og investeringene nærmer seg nok 7-8 millioner kroner. Produksjonslinjen har blitt helautomatisert. – Det er vel bare to av oss birøktere i Norge som har slyngemaskin, så vi slipper å få ut honningen manuelt. Dette gjør også at honningkvaliteten blir ivaretatt på en ekstra god måte, mener han. Nå forventer han en produksjon på totalt tre til fire tonn honning i løpet av 2019. På Kverveneset er målet rundt 350 kilo. Med omtrent 300 kuber fordelt på rundt 50 lokasjoner gjennom året, har han mange kuber og bier å sjonglere. Honningen selges i glass på 250 og 500 gram, på markeder, festivaler og REKOringen, i tillegg til eget utsalg ved driftsbygningen i Brattvåg. Slagordet er «Smaken frå ein solskinsdag på Sunnmøre». Andreas G. Hesselberg

Fakta om birøkt: • Birøkt bidrar til pollinering av ville vekster og opprettholder artsmangfoldet. • Vi trenger både honningbien og de ville insektene. Honning er det bare honningbien som kan gi oss. • I 2017 uttalte Norges Birøkterlag at vi trenger 30 000 nye bikuber i Norge for å sikre god pollinering til matproduksjon. • Honningbier skal sertifiseres (helsesjekkes) før de selges eller flyttes. Sertifisering kan gjøres av Mattilsynet. • Bier må besøke over 10 millioner blomster for å få nok råstoff til å produsere et halvt kilo honning. • Birøkt er regulert av Dyrevelferdsloven og Forskrift om birøkt. Kilder: Norges Birøkterlag, Mattilsynet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Lieds Verktøy AS Blindheimsgeilane 1, 6012 Ålesund Tlf. 70 17 28 00 - post@lieds.no Kom innom for en trygg handel!


ANNONSE

1 Eva Vinje Aurdal Larsgården

15 Jack Narve Sæther Ellingsøy

29 Petter Jørgen Andersen Hatlane

ANNONSE

ANNONSE

2 Geir Ove Leite Skodje

3 Åse-Kristin Ask Bakke Harøy

4 Svein-Rune Johannessen Blindheim

5 Siv Katrin Ulla Vatne

6 Daniel Pour Asgharian Åse

Inger Lise Andreassen Lepsøy

17 Bjørn Kåre Høistad Longva

18 Nora Morken Farstad Larsgården

19 Roy Andre Haugen Harøy

20 Ove Lars Økland Nørve

30 Trond Gran Andreassen Vatne

31 Eli Støylen Brandal Skarbøvik

32 Karoline Huldal Hauglid Skodje

16

33 Ole Johan Broløkken Ellingsøy

7 Torill Andersen Leganger Sjøholt

8 Emil Korsnes Brattvåg

21 Kristina Mari Roald Skodje

22 Njål Bele Spjelkavik

Flemsøya/ (Skuløya)

34 Anne Kristin Bryne Hessa

Longva Haramsøya

17

67

Austnes

Lepsøya 41 Kjetil Ermesjø Hessa

42 Amanda G. Grongstad Aspøy

43 Hilde Grytting Lerstad

44 Thor Hansen Åse

Kjerstad

45 Helge Nils Haram Skodje

16

Skjeltene

Hildre

Gamlem 46 Merete Haugen Ellingsøy

47 Kjell Roar Haukeberg Skodje

48 Jørgen Ove Havnsund Brattvåg

49 Peter Linge Hessen Hessa

51 Ane Halsebakke Hoff Skodje

50 Marianne Hoem Nørve

Søvik Hamnsund

55 Emma Krohn Dahle Nørve

56 Stein Kvalø Hessa

57 Ingrid Bjørlo Landgren Aspøy

58 Gjermund K. Langset Nørve

59

Adriana Esmarelda Lid Olsvika

56

60 Birgitte Viset Liebich Klipra

68 Nathalie Rakvåg Vatne

64 Amalie Hole Munk Sjøholt

65

Oddvar Myklebust Harøya

69 Lars Marius Rindal Nørve

70 Kirsti Anita Røsand Hessa

15

Ellingsøya 33

60 55 57 42 25 69 40 20 18 50 1 58 78

31 53 49 36 63 66 10 23 34 70 41

63 Marit Madsen Hessa

46

ÅLESUND 47.998 innbyggere

14 29

6

44

Spjelkavik 83 72 22 80 82 71

66 Britt Roald Nesvik Hessa

71 Isak Sandvik Roald Spjelkavik

72

Terri-Ann Senior Spjelkavik

73 Trond Seth Brattvåg

74 Øyvind Jan Skjelten Brattvåg

Olsv 59

43 54

75 Sissel Stokke Skodje


ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Ona

9 Tove Nygård Skodje

10 Sindre Nakken Hessa

11 Arne Abelseth Sjøholt

12 Sigmund Haugen Harøy

24 Arild Aanes Sjøholt

25 Anne-Marie Aasen Aspøy

26 Siv Alnes Skodje

36 Gunnhild Ervik Hessa

37 Sagvan Fathi Vegsund

38 Martin Strand Fitje Harøy

13

Anne Berit Støyva Emblem Emblem

14 Henriette Bryn Hatlane

Finnøya

Steinshamn Harøya 3

23 Bjørn Sverre Steffensen Hessa

12 19

38

SANDØY

1.258 innbyggere

27 Svein Inge Alnes Flisnes

28 Carmen Alvestad Sjøholt

65

Myklebust

Fjørtofta 39 Jan Georg Fossheim Skodje

40 Laurits Funch Nørve

Fire nye år med Eva ÅLESUND ARBEIDERPARTI alesund.arbeiderparti.no

48 8 74 73

Brattvåg

52 Siw Hege Hole Sjøholt 68

HARAM

53 Tor Kristian Klauset Hessa

54 Erik Mikael Kløving Lerstad

Vatne

9.386 innbyggere

Grytastranda

5

Eidsvika

30

Tennfjord Taftasundet

SKODJE

Årset

61 Stina Kathrin Lillevik Emblem

4.764 innbyggere 2

Digerneset

vika

39

9

21 45

26 51 75 47 76 32 7

Valle

Blindheim 37 77 79

4

27

Sjøholt

11 81

24

28

35

ØRSKOG

2.250 innbyggere

52

64

67 Karl Olsen Haramsøya

Emblem 62 13 Magerholm 61

76 Aina Gundersen Strand Skodje

77 Sara Strand Blindheim

62 Per Bertil Lund Emblem

78 Randi Tafjord Nørve

79 Ruth-Wenche Vinje Vegsund

80

Fridgeir Walderhaug Spjelkavik

81 Odd Bertil Yksnøy Sjøholt

82 Ragnhild F. Østrem Spjelkavik

83 Jacob Brandal Østringen Spjelkavik

Produsert av

35 Nerman Delalic Sjøholt


18

|

on s dag 1 4 . a ug u s t 2 0 19

|

Marcus Ilstad har hoppet inn i lederrollen for Studenttinget gjennom studieåret 2019/2020.

Ny studentleder på plass Immatrikuleringsseremonien på NTNU Ålesund er gjennomført, og klar i kulissene står den nye lederen for Studenttinget, Marcus Ilstad.

aktuelt teks t og fo to and reas G . h es sel b erg Ilstad overtar etter Jim André Gjerde og har igjen ett år av sitt bachelorstudium i automatiseringsteknikk. Han har allerede hatt mange verv siden han starta på NTNU i 2017. – Studentlivet blir litt ensidig hvis man ikke har noe å drive med på fritiden, og det er et stort fellesskap å få være en del av det å drive med studentfrivillighet, sier han. Fadderuke Nå blir det fokus på faddersamlinger og studentfester de neste

dagene, slik at studentene skal komme godt inn i miljøet. Blant annet arrangeres gummibåtkonkurransen Brosundet Challenge på lørdag. Fadderuka varer i elleve dager. Da er det forskjellige arrangementer etter forelesningene på dagtid. – Det har tidligere vært rettet en del kritikk mot fadderuka, som har vært veldig alkoholorientert, forteller Ilstad. Hovedsakelig serveres det alkohol på studentarrangementer gjennom hele året. – Nå har vi dreid fokuset mot at de som ikke drikker skal få være med på andre arrangementer som foregår parallelt. LAN- og spillkvelder kan være arenaer der man kanskje tar seg et par øl, men der det ikke er noe spesielt press om å drikke, påpeker han. Han tror det er en liten gruppe som ikke drikker, men ser det som viktig at også de er fornøyde. – Litt av årsaken til at vi i studentparlamentet driver med dette, er jo at vi ser at de studentene som ikke har noe organisert de kan delta i på fritida har større risiko for å

falle ut av studiet. Vi erfarer også at de som overhodet ikke drikker alkohol har hatt større sjanse for å falle ut. De mister det sosiale fellesskapet, reflekterer han og framhever at de derfor satser på arrangementer som inkluderer alle. «Åpen dør-policy» – Hva vil din primære oppgave som studentleder være? – Jeg vil sikre at alle har det bra på skolen, først og fremst i selve studiet, med nok leseplasser, studieareal og forelesningssaler, men også at studentene har det bra psykisk. Den nye studentpresten vil også ta seg av slikt, svarer Ilstad. Han vil at terskelen for å ta kontakt skal være lav, dersom studentene har behov for det. – Det oppfordrer vi veldig til. Vi skal ha en «åpen dør-policy», som gjør at vi ønsker å stå med kaffen klar dersom noen trenger det. Han bedyrer at veien fra studentlederen til NTNUs ledelse skal være kort og at han kan formidle ønsker videre på vegne av studentene. – Det viktigste er å være tilgjengelig. Jobben min blir rett og slett

å overta andres problemer og fikse dem, sier han. Rollen gir læring Ilstad kommer egentlig fra Vadsø, men har bodd flere år på Gjøvik. Han trives veldig godt på Sunnmøre. – Studenttiden skal være den beste i ditt liv, og det når den påstanden absolutt opp til her på NTNU, skryter han. – Studentlederrollen gir nok en del erfaring i det å orientere seg innenfor et byråkrati. Det er det NTNU er; et stort byråkrati. Ut over det, er ledererfaringen noe verdifullt å ha med seg videre. Politikerpress Nå som det nærmer seg valget, skal studentparlamentet utarbeide en såkalt politikerkontrakt, noe som innebærer at de ønsker å påvirke partiene til å gjøre seg mer attraktive for å sanke stemmer fra studenter. – Vi ønsker at partiene skal gi noen lovnader som vi senere kan se tilbake på, for å se om de har holdt hva de lovet. Ålesund arbeider

Med emneknaggen #parlalife samles NTNU-studentene rundt informasjon og deling i sosiale medier. Marcus Ilstad er klar for å trå til for studentene.

aktivt for å bli en studentkommune, og derfor ønsker vi å inspirere fylkespolitikere til å være aktive med utdanningspolitikk også, avslutter Ilstad. I tillegg til studentenes egen fadderordning, vil Joachim Haaland være studentprest på universitetet i en 20 prosent stilling.

Økning i plasser og søkere

Viserektor Annik Magerholm Fet ved NTNU Ålesund ser fram til å ønske studentene velkommen. (Foto: NTNU)

Totalt 1244 søkere har fått tilbud om plass ved NTNU i Ålesund. Prorektor for utdanning, Anne Borg, uttaler i en pressemelding at poenggrensene går opp på flere av studiene, særlig på IKT hvor det er høye søkertall. I Ålesund er det spesielt studieretningene innen biologiske fag, nautikk og shipping management som har fått økte karakterkrav. Flere studier har også fått økt antallet studieplasser, og dette er

spesielt hos Institutt for biologiske fag og bachelorstudiene biomarin innovasjon, bioteknologi og bioingeniør. Alle studier har fylt plassene, og de fleste har ventelister. Ombygging Økninga av studieplasser skal ikke gå på bekostning av læringsutbytte, lover viserektor Annik Magerholm Fet. – Vi er opptatt av å legge kvalitet på utdanninga vår, og vi legger

fortløpende inn tiltak der det er nødvendig, sier hun. Hun innrømmer at NTNU har slitt litt med arealer og store klasser, men mener et pågående ombyggingsprosjekt vil bedre forholdene. – Studentene ønsker gjerne faste rom å oppholde seg i, men det blir litt flytting fram og tilbake mellom byggene mens ombygginga pågår. Viserektoren har fokus på å opprettholde en god dialog med Studenttinget underveis, og

universitetet har gjort nye ansettelser parallelt med økningen i studieplasser. – Flere nye professorer er tilsatt i sommer, både av faglige hensyn og hensynet til utvidelsen av antallet studieplasser, avslutter Fet. Nå gleder viserektoren seg over å ønske alle nye og gamle studenter velkommen.


|

Forsikring på leiebil i utlandet Å leie bil i utlandet er ofte en prøvelse når det kommer til forsikringer. Få har oversikt over hva deres egen reiseforsikring dekker, og hos mange utleieselskaper er forsikringene laget unødvendig komplisert når

man bestiller bil på nett. Har du en reiseforsikring eller kredittkortforsikring gjelder det å vite hva disse dekker med hensyn til leiebil. Reduksjon av egenandel på kasko og tyveri er som oftest inkludert i

onsdag

14. august 2019

|

19

Husk røykvarsleren på hytta reiseforsikringen din. Den viktigste dekningen du må sørge for å ha er ansvarsforsikring, kaskoog tyveriforsikring. Det melder Tryg Forsikring.

Fire av ti slurver med røykvarsleren på hytta. I verste fall kan liv gå tapt, advarer Codan Forsikring. Røykvarslere går ut på dato og bør byttes minimum hvert 10. år. I en Norstatundersøkelse svarer fire av

ti at de ikke følger regelen om årlig sjekk av røykvarsleren på hytta. Mens 19 prosent av hyttefolkene svarer at de går to til tre år mellom hver gang de sjekker, oppgir 16 prosent at de ikke har røykvarsler

eller at de ikke vet hvor ofte de sjekker den.

Straks klar for offisiell åpning av hoppbakkene i Spjelkavik Allerede før de tre hoppbakkene i Spjelkavik er offisielt åpnet, er en fjerde bakke planlagt. Nå håper ildsjelene at hopp skal bli en helårsidrett. Lørdag 24. august er det klart for en offisiell åpning og innvielse.

aktuelt tekst og fo to lars o la u sen De tre hoppbakkene på plast i Spjelkavik har kritisk punkt (K-punkt) på henholdsvis 12,5, 25 og 40 meter. Det betyr at hoppere i alle aldre, fra de aller yngste på omlag fem år og til eldre utøvere, kan bruke anlegget. Den eldste som har hoppet i anlegget i Spjelkavik er Kåre Holmen på over 80 år! – Vi er stolte og svært glade for å ha fått til et slikt anlegg hvor vi håper det vil komme utøvere fra hele fylket for å hoppe. Og det er ikke bare guttene som bruker anlegget, ja, jeg vil påstå at jentene ofte er tøffere og minst like ivrige som gutta i hopp, sier Sindre Helland, primus motor for anlegget og i styret for hoppkomiteen i fylket. Betydelig dugnadsinnsats Men det er flere brennende sjeler som ivrer for hoppsporten i Spjelkavik IL. En av dem, formann i SIL Perry Holen, forteller at det er lagt ned adskillige dugnadstimer for å få til de tre bakkene som nå er ferdig i plastanlegget i Vika. – Uten hjelp fra disse frivillige hjelperne hadde det neppe stått ferdig hoppbakker i Vika, men nå kan vi endelig invitere til åpning og innvielse av anlegget. Hoppere fra eget fylke, trønderhoppere, hoppere fra Lillehammer og ledelsen i hoppforbundet ved Clas Brede Bråthen er invitert, sier Perry Holen. Full av lovord Og på innvielsesdatoen lørdag 24. august vil Spjelkavik skolekorps blåse det hele i gang og stå for fanfare før første hopper setter utfor. Hvem det blir er ikke avgjort ennå, men en av de aller første blir trolig Lars Tore Hatlehol som allerede har tjuvstartet treningen i bakkene og han er full av lovord.

De brenner for at hoppsporten skal bli helårlig og med plastbakkene i Spjelkavik er det fullt mulig, sier (fra venstre) formann i Spjelkavik IL Perry Holen, formann i hoppgruppa Geir Eide, hopper Lars Tore Hatlehol og styremedlem i hoppkomiteen i fylket, Sindre Helland.

– Etter hopp-pause på 17 år har jeg tatt opp hoppinga igjen og bakkene har i Vika er flotte og sikre, så jeg håper å få konkurranse fra mange etter hvert, sier Hatlehol. Treningssamling Og når det nærmer seg åpning vil det bli treningssamling fra torsdag 22. august før åpningsrenn to dager senere med snorklipping og taler. Men allerede er det søkt om å få bygge nok en bakke – en mindre med K-punkt på 4-5 meter. – Det gjøres for å få med enda yngre utøvere som kan sette utfor i trygge omgivelser. Ålesund kommune har hele tiden vært positive til dette anlegget og vi venter nå på et klarsignal til denne minste bakken. Den kommer rett ved siden av

skitrekket, sier Geir Eide, formann i hoppgruppa til Spjelkavik IL. Nærmiljøanlegg Den siste utbyggingen er kostnadsberegnet til 595.000 kroner. Siden det er et nærmiljøanlegg dekker tippemidler halvparten av utgiftene. 198.000 kroner er dugnadsinnsats og de resterende 100.000 kroner er gaver og tilskudd.

Etter en pause fra hoppsporten på 17 år har Lars Tore Hatlehol igjen funnet frem skiene og trener ukentlig i plasthoppanlegget til Spjelkavik IL.


20

|

on s dag

1 4 . a ug u s t

2 0 19

|

AaFK 2019

Hva som skjer resten av sesongen vet ingen, men det vil jo være mer enn merkelig om ikke antallet tilskuere øker etter hvert som AaFK fortsetter sin stødige kurs mot opprykk til Eliteserien.

Per Rich Hunstad

Her stormer Daniel Grétarsson frem på bakerste stolpe, og header inn 1-0. Da var det spilt åtte minutter. (Foto: Srdan Mudrinic/AaFK)

Publikumsfremmøtet stiger, og Daniel må bli Det ser ut som folket er på vei tilbake til Color Line stadion. Kan det være et aldri så lite tegn på at interessen for AaFK er på oppadgående kurve? Mot Strømmen ble det solgt 4.468 billetter, riktignok langt fra fullsatt, men likevel det nest høyeste så langt denne sesongen. Det gledet helt sikkert klubbdirektør Geir Steinar Vik som siden nedrykket etter 2017-sesongen har opplevd at antallet bare har gått en vei, nedover og nedover. Kun til 16. mai-kampen var det solgt flere billetter enn denne søndagen. Da var antallet 4.503, altså 35 flere tilskuere. Hva som skjer resten av sesongen vet ingen, men det vil jo være mer enn merkelig om ikke antallet tilskuere øker etter hvert som AaFK fortsetter sin stødige kurs mot opprykk til Eliteserien. For det er jo det de gjør. Tabell-ledelse. 17 seriekamper er ferdigspilt. AaFK topper OBOStabellen med hele 44 poeng, og 35-12 i målforskjell. Det er meget sterkt levert, utvilsomt. At de fører an i opprykksstriden – to lag rykker direkte opp – med hele ni poeng foran lag nummer

tre, Start, er også herlig lesning. En slik ledelse har jo naturligvis ført til stor og berettiget optimisme rundt omkring i byen og i distriktet. I tillegg er en kvartfinalekamp mot Viking like rundt hjørnet, en faktor som absolutt har skapt spenning og store forventninger. Nå skal jeg ikke foregripe begivenhetenes gang, men jeg kjenner nesten daglig på pulsen hvordan interessen er for trener Lars Bohinen og hans spillere. Stadig er det folk jeg kjenner, og ikke kjenner, som de siste ukene og dagene har tatt kontakt. De forteller at de er optimistiske med tanke på opprykk. Og gjennomgangstonen er ikke til å ta feil av, til neste sesong skal de «kjøpe tilbake» det sesongkortet de ikke har hatt på en eller to sesonger. Savnet av eliteseriespill på Color Line stadion er tydeligvis stort, det kan jo egentlig ikke tolkes på noen annen måte. Og bedre enn at det er slik kan det kanskje ikke bli, savn skaper lengsel. Å håpe på «gamle» tilstander – det vil si nesten fullsatt – er kanskje å håpe på for mye, men hvem vet? Hvis alle som sier de skal kjøpe sesongkort følger opp blir det i hvert fall atskillig flere på hjem-

NYHET!

mekampene enn det har vært i år og i fjor. Intet hadde vært bedre og hyggeligere, det hadde rett og slett vært kjempebra om så skjedde. Ikke bare for spillere, trenere og ledere, men også for lagets supportere. Overganger. Om flere spillere hadde hatt samme innstilling som Daniel Grétarsson hadde det også vært bedre og hyggeligere. – Jeg blir i AaFK. Her trives jeg. Jeg har ingen tanker om å skifte klubb, sa han for kort tid siden. Altså klar tale fra hans munn, og kanskje fortjener han takk for at han tenker slik. La meg legge til at i fotball vet ingen hva som skjer. Plutselig kan det komme et interessant tilbud, og dermed en ny og spennende klubb for Daniel Grétarsson, som han forståelig nok ikke kan takke nei til. Om det skjer er det imidlertid en helt annen sak, akkurat nå har han gjort det klart at han ønsker å bli i klubben. Det tror jeg vi alle skal være glade for. I årets sesong har vi sett at han har vokst seg bedre og bedre i rollen som den sentrale spilleren i midtstoppertrioen. Allerede før fjorårssesongen sa

Salto 527 lade-stasjon til elbil

14. 900,-* ferdig montert

trener Lars Bohinen at han ville satse på Daniel Grétarsson som lederen i midtstoppertrioen, men lyskeproblemer førte til at han ble satt ut av spill i lang tid i starten av sesongen. I 2018 spilte han derfor kun 13 seriekamper. I år har den 23-årige islendingen imidlertid vært skadefri, og spilt samtlige seriekamper. I rollen som «sjef» i den bakre trioen har han vært en av lagets beste spillere. Etter vårsesongen ble han belønnet med fem på terningkastet i Karakterboka her i Nytt i Uka, og det sier det meste om både dyktighet og innsats. Viktig rolle. At laget har spilt solid defensivt, og kun har sluppet inn 12 mål på 17 seriekamper så langt, skal han imidlertid ikke ha all ære for. Men ingen tvil om at mye skyldes hans oppofrende og sterke duellspill, det må sies. I tillegg er han dyktig og uredd i hodedueller, og er sterkt medvirkende både i defensive og offensive dødballer. Det så vi også seinest i søndagens kamp mot Strømmen. Han var på plass på bakerste stolpe etter corner fra høyre side, signert Davíd Kristján Ólafsson. Etter et presist

innløp vant han hodeduellen, og dermed 1-0 til AaFK. Da var det spilt åtte minutter, og en bedre start kunne ikke AaFK fått. Daniel Grétarsson har også andre gode offensive kvaliteter. Er hurtig, og ikke minst villig og tøff nok til å forsere fremover med ballen. Det håper jeg at vi får se mer av. I tillegg har han en brukbar venstre fot, mange gode pasninger derfra. Likevel kan det bli bedre. Det tror jeg han vet, og forhåpentligvis vil han jobbe spesielt hardt på treningsfeltet med akkurat denne detaljen. Også når det gjelder styrke og pondus har han noe å gå på, men forhåpentligvis vil han allerede etter årets sesong blitt sterkere. Det ser i hvert fall slik ut. Holder han seg skadefri vil han etter alle solemerker bare bli bedre og bedre. At han vil beherske samme rolle i Eliteserien på en like god måte er selvfølgelig en utfordring, men jeg er faktisk rimelig sikker på at det vil han greie. Daniel Grétarsson sin kontrakt går ut etter 2020-sesongen, den bør AaFK forlenge snarest mulig. Gjerne over flere sesonger.

Ta kontakt med din nærmeste Norgeseliten-elektriker: ALFRED NESSET ELEKTRO AS ÅLESUND ELEKTRO AS OLSBØ & PAULSEN AS MØRE ELEKTROSERVICE AS ALFA ELEKTRO AS RONGVE & FYLLING ELEKTRO AS

ÅLESUND ÅLESUND ÅLESUND ÅLESUND VEGSUND ELLINGSØY

tlf. 90 52 09 05 tlf. 70 12 13 94 tlf. 70 12 92 05 tlf. 45 48 20 00 tlf. 70 14 84 00 tlf. 70 13 22 40

*Kampanjen inneholder: • Godkjent ladestasjon for elbiler i henhold til IEC 61851 og nye forskrifter fra 1.1.15 • Ladesystem Mode-3 • Forsyning: 230V, 1-fase – 20A sikring • Ladeeffekt > 3,7kW (maks 16A) • Jordfeilvern med DC-beskyttelse (NEK 400:2014) • 3 moduls kombiautomat • 10 meter kabel fra sikringskap • Reise for installatør inntil 50 km tur/retur • Ett oppmøte og inntil 3 timer elektrikerarbeid • Installasjon og dokumentasjon • Med forbehold om at det er plass til ny kurs i sikringsskapet.


|

onsdag

14. august 2019

Tafjordhallen fylles til randen når loppemarkedet går av stabelen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. (Foto: Lill Rustad/ Spjelkavik IL)

Lopper for alle penga - Jeg synes dette er veldig kjekt! Loppemarkedet er et hjertebarn for meg, sier «loppemarkedgeneral» i Tafjordhallen, Lill Rustad, som har vært med alle 12 gangene.

aktuelt tekst og fo to andreas g. h es sel b erg Lopper kan leveres i hallen onsdagen og torsdagen før markedet går av stabelen. Fredagen går med til sortering. Hvert år klarer de å fylle hallen med ting og tang som enkelte ikke har bruk for - men som andre ønsker seg. Mer enn 100 frivillige bidrar med alt fra rydding og plassering til vaffelsteking og kaffetrakting disse dagene. God stand Rustad forteller at de har en viss kvalitetsbevissthet og terskel for hva som kan leveres. – Eksempelvis er en pinnestol som må pusses over helt greit, mens en stol som må repareres ikke er det. Ting må altså være i grei stand, og folk pleier å være bevisste på at de skal levere noe som er bra, ifølge Rustad.

År etter år kommer de samme folkene og leverer og kjøper, og de klarer lett å se hvilke trender som gjelder hvert år. – Da man gikk fra å bruke stasjonær PC til laptop, fikk vi inn alle PC-bordene som folk ikke lenger hadde bruk for. Og når det ikke er så populært med gardiner, får vi inn mange gardiner. Leker populært Ifølge Rustad kommer det inn enorme mengder leker hvert år. Disse går unna som varmt hvetebrød. – Sportsutstyr og bøker går det derimot lite av, påpeker hun. – Leksikon og slikt tar vi for eksempel ikke inn, for det er det ingen som kjøper. Men møbler og inventar går det en del av. Hun merker godt at folk er opptatt av gjenbruk. – Det er veldig mye verdi i gjenbruk. Disse «kjøp og salg»-gruppene på Facebook er egentlig en av de største utfordringene vi har, men loppemarkedet består likevel i alle de år. Det står folk i kø for å kjøpe gamle ting. Det kan virke som om folk er mer opptatt av å kjøpe brukt enn nytt. Tyverier Loppemarkedgeneralen ønsker å formidle sin bekymring over tyverier. – Det som er synd er at vi oppigjennom åra er utsatt for en del stjeling. Dette gjelder alle typer personer,

fra alle typer bakgrunner. – Jeg er overraska over at dette forekommer hvert år, og vi har inntrykk av at det er de samme folka hver gang, sier hun. De har litt oversikt over hvem som stjeler og lover å ha to vakter på plass for å følge litt ekstra med. Til tross for enkeltes freidighet, tjener de inn omtrent 130.000 kroner til Spjelkavik IL på hvert loppemarked. Inntektene går uavkorta til idrettslaget, og kaker lages på dugnad til salg i kaféen. – På dette loppemarkedet får du kjøpt alt du ikke visste du trengte, avslutter Rustad.

Lill Rustad har tatt på seg jobben med å lede loppemarkedskomitéen. Inntektene fra loppemarkedet går uavkortet til Spjelkavik IL.

TILBUD

Leveres også ferdig montert

VEDLIKEHOLDSFRIE VINDUER FRA H-VINDUET

-50%

Tilbudet varer frem til 23. november

www.gapo.no

www.gapo.no

www.hplus.no

÷20% Giskegjerde & Furnes AS GARASJEPORT -30%

GAPO GARASJEPORT

Åpent: 08.00 - 16.00 eller etter avtale

HØSTTILBUD VEDLIKEHOLDSFRIE VINDUER FRA H-VINDUET

-50%

Tilbudet varer frem til 23. november

www.hplus.no

Giskegjerde & Furnes AS

6052 Giske • Tlf. 911 88 230 • www.giskegjerde-furnes.no • pafurnes@online.no

Åpent: 08.00 - 16.00 eller etter avtale

6052 Giske • Tlf. 911 88 230 • www.giskegjerde-furnes.no • pafurnes@online.no HØSTTILBUD

|

21


GARDEROBE EROBE KAMPANJE

E UTVALG

KJØKKEN BAD GARDEROBE

LANGÅPENT TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG

ÅLESUNDS BRE KAMPANJEKUPP

leverandør tilstede

Retro

på Miele hvitevarer for bestilling 29. august

* Frakt er ikke inkludert ARE

EV HVIT A N J E P KAM

Miele H 2860 BP Komfyr Kardinal

TwoinOne inuksjonstopp (Kanalsett ikke inkludert)

Miele kombiskap m/ isbitmaskin

Representant fra Miele tilstede fredag 12/9

og 4. september

lectrolux 4/9: Fossline

Skytterholmen

Blindheim Industrivei

Veil. 42.299,-

Vegsundveien

jeperioden: NÅ 12.820,OBE 0 og lørd.KAMPANJE 13/9 til 16.00.

ørdag 10.-14.

Vegsundet

TVALG

31.700,-

E39

Veil. 17.099,-

E39

Tørle veien

Vegsundbakken

LANGÅPENT TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG

tilstede

Miele CVA 7440 maskin Veil. 34.099 ,-

Retro

EEVAR HVIT ANJE P KAM

23.920,-

Vi har kanonpriser på resten av Miele sitt sortiment! Representant fra Miele tilstede fredag 12/9 Skytterholmen Tørle veien

E39

Kardinal

25.570,-

Veil. 31.899,-

Blindheim Industrivei Vegsundveien

E39

9 til 16.00. Vegsundet

Vegsundbakken

Vegsundbakken 20, 6020 Ålesund

www.vegsund.no

tlf. 70 14 86 10 - post@vegsund.no

Åpningstider: man-fre 10-17 (tors 10-18) og lørd 10-14


Høstkampanje 12. aug.–21. sept.

D E S T E U T VA L G

KAMPANJEDAGER Langåpent torsdag 29. august Zuuma stiller med smaksprøver fra kl. 16

Kontakt oss for kundemøte

JKE, Nettoline og Fossline • AEG og Miele Benkeplater fra Gautvik • Nibu-produkter

Følg oss på Facebook og Instagram: @vegsundkjokkenoginterior


|

on s dag

1 4 . a ug u s t 2 0 19

Bli kjent med toppkandidatene

24

13 valglister ble godkjent av valgstyret 16. mai 2019. Det er 480 kandidater til de 77 plassene i kommunestyret i nye Ålesund. I ukas avis kan du bli litt mer kjent med hver enkelt toppkandidat. Vi har stilt de 13 toppkandidatene fire spørsmål om samferdsel, eiendomsskatt, oppvekst og helseog omsorgstjenester. Kandidatene har en snittalder på 55 år, den yngste er 28. Alle har formell utdanning. Blant toppkandidatene finner vi fire kvinner og ni menn. Kommunene Ålesund (8), Skodje (3), Ørskog (1) og Haram (1) er representert med toppkandidater. Av Kenneth Kamp og Andreas G. Hesselberg

|

Nye ÅLESUND Navn: Anders Lindbeck Alder: 46 år Parti: SV Bostedskommune: Ålesund Utdanning: Lektor/lærer Erfaring: To perioder i bystyret. Stiller som ordførerkandidat fordi: Jeg vil arbeide for et miljøvennlig samfunn med små forskjeller. Ingen barn skal vokse opp i fattigdom, skattepengene skal gå til velferd, ikke profitt, og det skal være enkelt for innbyggerne i Ålesund å ta miljøvennlige valg.

1.

Hvilke to viktigste fokusområder vil du jobbe for når det gjelder trafikk og samferdsel i kommende periode?

Gjøre det enklere for flere å kunne velge å gå, sykle og bruke kollektive alternativ (flere gang- og sykkelveier, bedre kollektivtilbud, innfartsparkeringer). Nullvekstmålet skal ligge til grunn for alle samferdselsprosjekt.

2.

Er du for eiendomsskatt i nye Ålesund, og hvordan kan denne bli rettferdig beregnet?

Økonomiske realiteter gjør at det er vanskelig å komme utenom eiendomsskatt uten dramatiske kutt i skole, helse, kultur og samferdsel. Det må være gode fradragsordninger for de med lavest inntekt.

3.

Hvilke tiltak er de viktigste i skole, barnehage og SFO i den kommende perioden?

Redusere pris på SFO. Grunnskolen skal være gratis for alle. De neste barnehagene i Ålesund skal være kommunale.

4.

Hvordan vil du sikre like helse- og omsorgstjenester for eldre uavhengig av bosted i nye Ålesund?

Det sikrer vi best ved å la skattepengene gå til velferd og ikke profitt. SV vil ha et godt offentlig velferdstilbud i hele kommunen, hvor brukerne har medbestemmelse og de ansatte har gode lønns- og arbeidsvilkår. Det må være god grunnbemanning og utvikles en heltidskultur.

Navn: Dag Olav Tennfjord Alder: 55 Parti: Høyre Bostedskommune: Skodje Utdanning: Siviløkonom og agronom Erfaring: Leder i næringslivet (25 år), ordfører (4 år). Stiller som ordførerkandidat fordi: Ålesund trenger en fremoverlent ordfører med erfaring fra næringslivet som kan skape vekst og utvikling

1.

Hvilke to viktigste fokusområder vil du jobbe for når det gjelder trafikk og samferdsel i kommende periode?

Bypakke, med Brosundtunnel, er viktig for å løse de trafikale utfordringene i Ålesundsområdet. Vi ønsker den reduserte bypakken som realiserer de viktigste grepene for å bedre fremkommeligheten. Ellers er vi avhengig av å få en større andel av persontransporten over på kollektiv. Da må vi ha hyppigere avganger og god korrespondanse mellom ulike bussruter, ferger og hurtigbåtruter.

2.

Er du for eiendomsskatt i nye Ålesund, og hvordan kan denne bli rettferdig beregnet?

Vi er imot eiendomsskatt og vil jobbe for å redusere denne. En mulig modell på veien til å fjerne den, er å innføre et bunnfradrag i verdsettingen av eiendommene. Dette vil lette byrden for de som trenger det mest.

3.

Hvilke tiltak er de viktigste i skole, barnehage og SFO i den kommende perioden?

Vi vil ha en skole med kunnskap der elevene mestrer hverdagen. Vi må hjelpe de barna som henger etter, satse på lærerne og sørge for at barna trives. Den nye ålesundsskolen skal være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg dyktige fagfolk.

4.

Hvordan vil du sikre like helse- og omsorgstjenester for eldre uavhengig av bosted i nye Ålesund?

Fordi vi er fem ulike kommuner, er nok forskjellene betydelige i utgangspunktet. Nå vil dette bli samordnet, og det blir like regler for hele den nye kommunen.


|

Navn: Eldar Eilertsen Alder: 72 Parti: Pensjonistpartiet Bostedskommune: Ålesund Utdanning: Matematikk ved UiO og siviløkonom Erfaring: 42 år i arbeidslivet. Stiller som ordførerkandidat fordi: Jeg håper min erfaring og kompetanse kan være med å bidra til at vi kan få en slagkraftig storkommune. Å gjennomføre en fusjon er ikke lett; i det private næringsliv lykkes én av fire fusjoner. En har fokus på synergiene, men glemmer ofte truslene.

1.

Hvilke to viktigste fokusområder vil du jobbe for når det gjelder trafikk og samferdsel i kommende periode?

2.

2.

Vi har et klart nei til eiendomsskatt.

3.

1.

Hvilke to viktigste fokusområder vil du jobbe for når det gjelder trafikk og samferdsel i kommende periode?

Er du for eiendomsskatt i nye Ålesund, og hvordan kan denne bli rettferdig beregnet?

Jeg er imot eiendomsskatt i Nye Ålesund kommune. Den vil aldri bli rettferdig beregnet og bør snarlig avvikles for de deler av den nye kommunen som har eiendomsskatt i dag.

Hvilke tiltak er de viktigste i skole, barnehage og SFO i den kommende perioden?

Vi ønsker desentralisert full barnehagedekning med høg bemanning. Skoletilbudet til de tidligere selvstendige kommunene må bli opprettholdt.

4.

Hvordan vil du sikre like helse- og omsorgstjenester for eldre uavhengig av bosted i nye Ålesund?

Opprettholde det interkommunale legevakttilbudet (Ørskog). Ingen pleietrengende skal flyttes fra sine hjemsteder for å få hjelp. Vi ønsker styrking av Ålesund sykehus.

3.

Hvilke tiltak er de viktigste i skole, barnehage og SFO i den kommende perioden?

Det er viktig å aktivt jobbe for mobbefri skole, sikre valgfrihet og skaffe tilstrekkelig og godt kvalifiserte lærere.

4.

Hvordan vil du sikre like helse- og omsorgstjenester for eldre uavhengig av bosted i nye Ålesund?

Arbeide aktivt for å få statlig finansiering av eldreomsorgen.

Ny garasje? Vi tegner den slik du vil ha den!

GA 103 fra 99 000 kr

GA 207 fra 99 000 kr

GA 402 fra 164 000 kr

GA 403 fra 184 000 kr

For mer info om flere typer garasjer se:

www.hibahus.no eller kom innom for info og katalog.

GA 405 fra 200 000 kr

* Byggesettpris iht. standard beskrivelse.

Følg oss på Facebook

Byggeplaner? Spør oss! Vi har levert kvalitet gjennom 30 år

Tlf: 70 18 32 61 / 957 65 520 post@bjerknesbygg.no

Vi leverer din garasje slik du ønsker, selvbygger eller ferdig oppsatt. GA 107 fra 71 000 kr

25

Stiller som ordførerkandidat fordi: Ønsker å ha innflytelse i den nye kommunen og bidra til en positiv vekst og utvikling for hele kommunen/regionen.

Lerstadveien og E39.

Er du for eiendomsskatt i nye Ålesund, og hvordan kan denne bli rettferdig beregnet?

|

Navn: Thorbjørn Fylling Alder: 61 Parti: Fremskrittspartiet Bostedskommune: Ørskog Utdanning: Administrasjon/ledelse Erfaring: Åtte år som ordfører, fire år som varaordfører. Totalt syv perioder i kommunestyret. Erfaring fra en lang rekke nemnder og utvalg lokalt/regionalt.

Når det gjelder Bypakken, ønsker vi den revurdert. Vi ønsker at Brosundtunnelen inngår, og begrunner det med logistikk og flaskehalser. Slik vi ser det, er Brosundet en flaskehals, og skal en få en effektiv logistikk, må flaskehalsene løses først. Det nytter ikke å løse andre aktiviteter i logistikk-kjeden før flaskehalsene er løst. Vi ønsker også bedre kollektivtransport mellom «by og bygd» i storkommunen.

S & GARASJER

onsdag 14. august 2019

VIGRA

• Hibahus • Hibagarasje • Tilbygg/påbygg • Rehabilitering • Tegnetjenester • Gratis befaring


26

|

on s dag 1 4 . a ug u s t 2 0 19

|

Nye ÅLESUND Navn: Hans Kjetil Knutsen Alder: 65 Parti: Ålesundlista, tverrpolitisk liste for Nye Ålesund Bostedskommune: Ålesund Utdanning: Journalistikk Erfaring: Arbeidserfaring fra mange år som journalist/redaktør og seinere som daglig leder i eiendomsfirma. Politisk erfaring fra bystyret, formannskapet, plan- og byggesaksutvalget i Ålesund kommune samt fra utdanningsutvalget i fylkeskommunen. Stiller som ordførerkandidat fordi: Vi på Ålesundlista mener at det trengs en ny politisk kurs og ledelse av kommunen.

1.

Hvilke to viktigste fokusområder vil du jobbe for når det gjelder trafikk og samferdsel i kommende periode?

Det aller viktigste er at vi får bedre trafikale løsninger ut av Sunnmøre for næringslivet vårt. Da tenker jeg først og fremst over Ørskogfjellet og opp Romsdalen - ikke over Romsdalsfjorden. Det andre er at vi må få på plass Brosundtunnelen, både for å bedre forholdene til og fra ytre bydel pluss de miljømessige forholdene i sentrum av byen.

2.

Er du for eiendomsskatt i nye Ålesund, og hvordan kan denne bli rettferdig beregnet?

I kommende periode kommer vi ikke utenom en viss eiendomsskatt, dessverre. Hvis ikke havner vi tilbake på ROBEK og dermed overstyring fra Fylkesmannen. Men på sikt bør denne skatten fjernes helt, for eiendomsskatt er og blir urettferdig.

3.

Hvilke tiltak er de viktigste i skole, barnehage og SFO i den kommende perioden?

Det viktigste tiltaket er å jobbe videre med å styrke det faglige innholdet for barn og ungdom, og komme tidlig i gang der det trengs særskilte tiltak. Dernest er det å få på plass gode bygninger og utearealer, ikke minst i tilknytning til de mange skolene som dessverre per i dag ikke har akseptable forhold.

4.

Hvordan vil du sikre like helse- og omsorgstjenester for eldre uavhengig av bosted i nye Ålesund?

Jeg er ikke kjent med at det er geografiske ulikheter tilknyttet helse- og omsorgstjenestene. Forskjellene ligger i de som får ønsket tilbud og de som ikke får sine ønsker og behov innfridd. Derfor må hensynet til de eldre prioriteres høyere når ressursene i kommunen skal fordeles, ikke minst fordi vi stadig får flere «eldre-eldre» både i 80- og 90-åra.

Navn: Jarle Hauge Steffenssen Alder: 49 Parti: Miljøpartiet De Grønne Bostedskommune: Ålesund Utdanning: Adjunkt Erfaring: Høyskolelærer. Formannskapsmedlem, bystyremedlem og første vara til fylkestinget. Stiller som ordførerkandidat fordi: Ønsker å arbeide for at Ålesund skal bli en bedre by for mennesker og miljø. En ny storkommune må se menneskene som bor der og legge til rette for gode liv i hele kommunen.

1.

Hvilke to viktigste fokusområder vil du jobbe for når det gjelder trafikk og samferdsel i kommende periode?

Vi må tilrettelegge for at flest mulig kan bruke kollektiv, gange og sykkel til jobb og skole. Å komme i gang med tiltakene i bypakken blir helt avgjørende her. Vi må også ha hjertesoner rundt alle skolene; det vil si bilfrie områder med droppsoner, som igjen vil skape tryggere skoleveier.

2.

Er du for eiendomsskatt i nye Ålesund, og hvordan kan denne bli rettferdig beregnet?

Vi skulle ønske vi slapp eiendomsskatt, men ser at vi trenger denne skatten for å dekke utgiftene til gode tjenester i kommunen. Å produsere gode tjenester koster, og innbyggerne tjener på at kommunen kan tilby kvalitet i tjenestene. Ser vi etter hvert at vi kan klare oss uten denne skatten, så ønsker vi å ta den bort. Vi ønsker å få inn et bunnfradrag, slik at vi kan redusere utgiftene for dem med dårligst råd.

3.

Hvilke tiltak er de viktigste i skole, barnehage og SFO i den kommende perioden?

Mer tilpasset undervisning for alle. Mindre testing og legge til rette for kreativ utvikling og livsmestring. Vi vil ha forsøk med leksefri skole i småskolen. Vi vil også ha bedre tilgang og pedagogisk bruk av digitale verktøy samt bygge gode miljøvennlige skolebygg og barnehager.

4.

Hvordan vil du sikre like helse- og omsorgstjenester for eldre uavhengig av bosted i nye Ålesund?

Det er en selvfølge at alle i kommunen skal ha samme tilgang til helse- og omsorgstjenester uavhengig av bosted. Vi ønsker nærhet til tjenestene og vil gjøre det vi kan for at tjenestene skal bestå lokalt og at alle skal få bo lengst mulig i sine opprinnelige nærområder. Dette er viktig for å gi trygghet og god livskvalitet.


Tomtevisning: 20. august kl. 18-20

Holsåsen – mer tid til å nyte livet OBOS skal i gang med et nytt boligprosjekt i Fremmerholen i Ålesund. Holsåsen borettslag består av 21 nye leiligheter. Her vil du kunne flytte rett inn i en lys og tidsriktig leilighet som byr på vannbåren gulvvarme, garasjeanlegg med heis og egen sydeller vestvendt balkong. Det blir både to- og treromsleiligheter fra 65 til 79 kvadratmeter.

Velkommen til informasjonsmøte 27. august. Nå starter salget av leilighetene i Holsåsen borettslag. OBOS-medlemmer har forkjøpsrett ved salgsstart - det vil si at medlemmer velger og kjøper bolig før andre. Vi starter prosessen med et informasjonsmøte.

Tid og sted: 27. august kl. 18.00 på Myrstad Mathus i Spjelkavika. Les mer og meld deg på informasjonsmøtet på obos.no/holsasen

Salgsstart: 27. august


28

|

on s dag

1 4 . a ug u s t

2 0 19 |

Nye ÅLESUND Navn: Tore Johan Øvstebø Alder: 59 Parti: KrF Bostedskommune: Ålesund Utdanning: Master i diakoni og master verdibasert ledelse Erfaring: Sosialt arbeid og krisearbeid i Sula og Ålesund kirkelige fellesråd. Rådgiver hos biskopen i Møre. Rådgiver Helse- og sosial i Sula kommune. Stiller som ordførerkandidat fordi: Med 20 års erfaring fra bystyret er jeg bombesikker på at Ålesund kommune kan bli bedre på flere områder: Tettere dialog med næringslivet, flere tiltak for å motvirke barnefattigdom – og enda sterkere satsing for å rydde opp i gamle miljøsynder i havnebassenget.

1.

Hvilke to viktigste fokusområder vil du jobbe for når det gjelder trafikk og samferdsel i kommende periode?

Det aller viktigste er å komme i gang med Bypakken i Ålesund og få gjennomført alle tiltaka som ligger inne der. Dessuten er det viktig å komme i gang med ny E39 over Ørskogfjellet.

2.

Er du for eiendomsskatt i nye Ålesund, og hvordan kan denne bli rettferdig beregnet?

Ja, vi trenger eiendomsskatt ut denne valgperioden for å sikre gode kommunale tjenester. Den blir mer rettferdig dersom vi innfører et bunnfradrag i takstgrunnlaget på minimum 500.000, slik Ålesund KrF har programfestet. Det vil ha størst effekt for dem som bor i rimelige hus og leiligheter.

3.

Hvilke tiltak er de viktigste i skole, barnehage og SFO i den kommende perioden?

Tidlig innsats overfor barn som trenger tilrettelagt undervisning for å henge med. Større satsing på praktiske og estetiske fag i ungdomsskolen. Vi må slippe til flere ideelle aktører som drifter barnehager, og vi må sikre at de kommunale driver effektivt og ikke er for små.

4.

Hvordan vil du sikre like helse- og omsorgstjenester for eldre uavhengig av bosted i nye Ålesund?

Vi må sikre omsorgsboliger med ulik grad av tilsyn og god hjemmesykepleie i alle sentra og tettsteder i den nye kommunen. Alle sykehjem som driftes i dag, må videreføres. Pårørende og brukere må involveres i hele kommunen.

Navn: Kari Grindvik Alder: 57 Parti: Venstre Bostedskommune: Skodje Utdanning: Høyskole - offentlig administrasjon, økonomi og innovasjon. Erfaring: To perioder i kommunestyret og formannsskapet i Skodje. Varaordfører. Medlem i styringsgruppa, senere fellesnemnda for nye Ålesund. Stiller som ordførerkandidat fordi: Jeg brenner for et styrka lokaldemokrati og gode tjenester til innbyggerne, fra vogge til grav. Vi skal ha gode oppvekstvilkår og mangfoldig næringsliv.

1.

Hvilke to viktigste fokusområder vil du jobbe for når det gjelder trafikk og samferdsel i kommende periode?

Kollektivsatsing; frekvens, tilgjengelighet og pris. Gang- og sykkelveier; for trygg skoleveg og for å binde bedre sammen både internt og mellom kommunedelene.

2.

Er du for eiendomsskatt i nye Ålesund, og hvordan kan denne bli rettferdig beregnet?

Eiendomsskatten er den eneste skatten som går uavkorta til kommunen, på samme måte som kommunale avgifter. Felles for disse er at man ikke tar hensyn til innbyggernes betalingsevne. I kommuner der folketallet øker, er det press på investering i barnehager, skoler, omsorgs- og sykehjem. Investeringer koster, og kommunene må ha kontroll på inntekter og kostnader. Å utnytte inntektspotensialet som ligger i innkreving av eiendomsskatt til sårt tiltrengte investeringer, må en ansvarlig politiker vurdere. Mer rettferdig; høyere bunnfradrag, større skille mellom primær- og sekundærbosted og utvidelse av adgangen til helt eller delvis fritak.

3.

Hvilke tiltak er de viktigste i skole, barnehage og SFO i den kommende perioden?

Gode og trygge barnehager og skoler, med god kvalitet på byggene. Flere barnehageopptak/fleksibelt opptak. Styrka skole i klasserommet; la den med fagutdanning ta seg av eleven. Svømmeopplæring i barnehage og skole. SFO-kvalitet og -kompetanse, samarbeide med kulturskole, idrettslag og andre om innhold, lage lokal rammeplan samt gratis kjernetid for lavinntektsfamilier. Se den enkelte og være klar med tidlig innsats og gode lavterskeltilbud for å hindre utenforskap.

4.

Hvordan vil du sikre like helse- og omsorgstjenester for eldre uavhengig av bosted i nye Ålesund?

Følge intensjonsavtalen som slår fast at hverdagstjenester skal ytes der folk bor. Viktig steg på veien er å ta i bruk alle stegene i omsorgstrappa, botilbud og rett tjeneste på rett nivå til rett tid. Det må også bygges gode fagmiljø og tverrfaglige nettverk. Brukermedvirkning, valgfrihet og godt samarbeid med pårørende og frivillighet er også viktig.


|

onsdag

14. august

2019

|

29

Navn: Malena Strømmen Malakzadeh Alder: 28 Parti: Rødt Bostedskommune: Ålesund Utdanning: Lektor med opprykk (historie, engelsk, psykologi, religion) Erfaring: Bensinstasjon og kiosk, lektor i historie, psykologi og engelsk ved Haram videregående skole. Stiller som ordførerkandidat fordi: Rødt skal være en fornuftig stemme som kjemper for de svakeste og taler deres sak. Mitt viktigste engasjement er kampen mot et voksende Forskjells-Norge, og jeg skal se til at trygghet, velferd og et sterkt fellesskap er fanesaker i nye Ålesund kommune.

1.

Hvilke to viktigste fokusområder vil du jobbe for når det gjelder trafikk og samferdsel i kommende periode?

2.

Er du for eiendomsskatt i nye Ålesund, og hvordan kan denne bli rettferdig beregnet?

3.

Hvilke tiltak er de viktigste i skole, barnehage og SFO i den kommende perioden?

De to viktigste sakene er bedre kollektivtilbud og nei til bomringer. Bompenger er usosialt og rammer de dårligst stilte hardest, og det trengs bedre kollektivtilbud i hele kommunen. Vi trenger hyppigere avganger og lavere priser. Folk har ikke gode alternativer til å velge bilen i Nye Ålesund kommune, og det er ikke riktig å straffe folk som er helt avhengig av å komme seg hit og dit i hverdagen når kollektivtilbudet er til å grine av.

Så lenge overføringene fra staten til kommunene ikke er høy nok til å drifte velferdstjenester, er eiendomsskatt nødvendig. Rødt ønsker bunnfradrag for primærboliger, siden vi er opptatt av at alle skal få eie sin egen bolig. Vi vil ha vanlig beskatning uten bunnfradrag for sekundærboliger, som et grep for å motvirke at private kjøper opp boliger for å tjene seg rike på spekulering og utleie. I Oslo er det gått inn for et bunnfradrag som fører til at 80 prosent av alle boenheter i kommunen er fritatt fra eiendomsskatt og kun de dyreste boligene betaler eiendomsskatt. En slik modell er mer rettferdig enn eiendomsskatten som rammer alle blindt i nåværende Ålesund kommune.

Vi går inn for offentlige barnehager, fordi vi sier nei til velferdsprofitører. Vi vil at bemanningsnormen skal gjelde hele åpningstiden til barnehagen og at alle barn skal få barnehageplass i nærområdet. Vi vil ha høyere søskenmoderasjon og lavere makspris. Vi går også inn for en prøveordning med leksefri skole og vil innføre gratis skolemat for å utjevne sosiale forskjeller. Flere lærere må ansettes, og spesialpedagogikk må styrkes.

4.

Hvordan vil du sikre like helse- og omsorgstjenester for eldre uavhengig av bosted i nye Ålesund?

Kommunen må selv drifte tjenestene for å sikre like tilbud uavhengig av bosted, ikke kommersielle aktører. Fritt brukervalg er et risikofylt prosjekt; det er mest forsvarlig at kommunen selv tilbyr tjenestene. Vi må også sørge for at antall sykehjemsplasser tilsvarer statens dekningskrav på 25 prosent av antallet eldre over 80 år. Vi ønsker også tiltak for økning av livskvalitet: Flere eldresentre, kultur- og undervisningstilbud og dagsentertilbud for de som ønsker å bo lenger hjemme. Ektefeller må også ha rett på sykehjemsplass på samme institusjon.

2

Lavpris sommar 2019

Planlegg du nybygg eller renovering? Bygg 1 Kari Innerdør med karm

1.387,--

Ta kontakt!

Terrassebord 28 x 120 Terrassebord impr SELECTED (høg kvalitet) ............................................................................ pr m. kr 19,90 28 x 120 Terrassebord Royal brun rillet .....................pr m. kr 33 28 x 120 Terrassebord Royal grå rillet........................pr m. kr 33

700 45 990 post@koppenind.no – www.koppenind.no Morkamyra 12 – Furene – 6105 Volda

Plank 48 x 98 impr c24 fotkapp ................................... pr m. kr 24,98 48 x 148 impr c24 fotkapp ................................. pr m. kr 36,75 48 x 198 impr c24 fotkapp ................................. pr m. kr 48,40 Spar mykje på pris med faste lengder

Som ein del av leveransen tilbyr vi GRATIS teikning, berekning og rådgivning til ditt prosjekt.

Bygg 1 Lillehammer Ytterdør m/klart glas

9.280,-

Koppen Industrier AS

Køyrerute

kvar onsdag til Ålesund, Sula, Giske, Skodje, Haram, Ørskog. Sykkylven (tirsdag) og Hareid (torsdag)

FRAKTFRITT PVC-vinduer frå H-Plus 110 x 120 Toppsving 3.840,120 x 120 Toppsving 3.950,110 x 120 Drei/Kipp 3.690,120 x 120 Drei/Kipp 3.800,-

Kledning 19 x 148 Dobbelfals 2.sort................................... pr m. kr 12,86 19 x 148 Dobbelfals 1.sort grunna kvit................. pr m. kr 22,90 19 x 148 Dobbelfals impr..................................... pr m. kr 20,05 16 x 98 impr. 1.sort ............................................. pr m. kr 11,15 19 x 123 imr. 1.sort ............................................. pr m. kr 15,50 19 x 148 impr 1.sort ............................................ pr m. kr 18,61

Eggkvit skygge MDF kostmalt 11 x 620 x 2390

129,-

pr plate. Fritt levert

Lekter 30 x 48 impr.......................................................... pr m. kr 9,39 36 x 48 impr.......................................................... pr m. kr 9,89 36 x 73 impr........................................................ pr m. kr 14,85 48 x 73 impr........................................................ pr m. kr 19,90 Papp og duk Silcartex diff. Open undertak...............................pr m2 kr 39,25 Scon Airstopp 115 vindsperre 3 x 25...................pr m2 kr 18,38 Shingel Type S, svart...........................................pr m2 kr 98,90 D-polyester 1 x25 innerlagspapp ........................pr m2 kr 27,77 Knasteplast 1 x 20/2 x 20 ...................................pr m2 kr 52,50


30

|

on s dag 1 4 . a ug u s t 2 0 19

|

Nye ÅLESUND Navn: Jessica Jakobsen Alder: 39 Parti: Liberalistene Bostedskommune: Skodje Utdanning: Innovasjonsledelse og entreprenørskap Erfaring: En rekke ledende verv innen organisatorisk og politisk arbeid, lokalt og nasjonalt. Stiller som ordførerkandidat fordi: Innbyggerne av Nye Ålesund fortjener noen som våger å si nei til ukritisk disponering og sløsing av skattebetalernes penger. Nye Ålesund bør slippe å være bekymret for sin egen økonomiske framtid, når kommunen ikke klarer å holde seg innenfor budsjettet.

1.

Hvilke to viktigste fokusområder vil du jobbe for når det gjelder trafikk og samferdsel i kommende periode?

Eksisterende bypakke må skrotes. Det at bilister igjen skal finansiere «alt annet» enn vegrelatert vedlikehold og utbygging, er ikke akseptabelt. Nye planer innen trafikk og samferdsel skal sette søkelys på trafikkavvikling og trafikksikkerhet.

2.

Er du for eiendomsskatt i nye Ålesund, og hvordan kan denne bli rettferdig beregnet?

Eksisterende eiendomsskatt må fases ut. Ålesundere har gjennom eiendomsskatten betalt inn dobbelt så mye av gjelden til ROBEK, samtidig som budsjettene er blåst opp. Eiendomsskatt er en enkel løsning for dårlige disponeringer av eksisterende midler. Ingen skal belastes med høyere eiendomsskatt.

3.

Hvilke tiltak er de viktigste i skole, barnehage og SFO i den kommende perioden?

Skoler og barnehagene selv er best kjent med de utfordringene som ligger på den enkelte skole og barnehage. De bør selv ha større innflytelse på hvordan man opprettholder høy kvalitet og gode tilbud. Private aktører skårer best på tilfredshetsundersøkelser. Det er tilbudet vi gir våre barn som bør ligge i fokus, ikke om det er en offentlig eller privat aktør.

4.

Hvordan vil du sikre like helse- og omsorgstjenester for eldre uavhengig av bosted i nye Ålesund?

Brukerens individuelle behov må ligge i fokus for de helsetjenester som tilbys. Det er brukerne selv, og tilbyderne av helsetjenester, som er best kjent med utfordringer på sin institusjon. Derfor bør brukeren og institusjonen selv ha større innflytelse på hvordan man ønsker å opprettholde et best mulig tilbud.

Navn: Ole G. Steen Alder: 68 Parti: Partiet De Kristne Bostedskommune: Ålesund Utdanning: Pedagogisk utdanning Erfaring: Lærer, SFO-administrasjon og rektor. Stiller som ordførerkandidat fordi: Vi var for fire år siden nokså få stemmer unna å bli representert i bystyret, og vi har nå bygd ut organisasjonen og fått en ny plattform. For meg er det viktig å være med på de plattformene der samfunnsutviklinga blir styrt.

1.

Hvilke to viktigste fokusområder vil du jobbe for når det gjelder trafikk og samferdsel i kommende periode?

Vi vil utvikle kollektivtilbudet, slik at flere kan nyttiggjøre seg av det, særskilt med et fokus på ungdom og ungdomskort. Her vil vi også peke på tryggheten langs skoleveiene. Alle voksne må innse ansvaret vi alle har. Vi må også ha fokus på utvikling av vegnettet, slik at vi oppnår gode transportløsninger. Vi vil peke på generelt vegvedlikehold samt en løsning vestover med tunnel under Brosundet, sørover med Borgundfjordtunnel og tunnel til Hamnsundet.

2.

Er du for eiendomsskatt i nye Ålesund, og hvordan kan denne bli rettferdig beregnet?

PDK vil fjerne eiendomsskatten, da den er svært usosial og rammer tilfeldig. I perioden med avvikling bør den bli innretta så den får en så god sosial profil som mulig. Vi er svært opptatt av god økonomistyring og vil at kommunen skal fokusere på primærområdene.

3.

Hvilke tiltak er de viktigste i skole, barnehage og SFO i den kommende perioden?

Vi vil jobbe for at foreldre som selv ønsker det kan ta seg av de minste barna. Vi vil økonomisk likebehandle private og offentlige barnehager. Hovedfokus i skolen må ligge på å formidle kunnskap og støtte foreldrenes oppdragerrolle. Vi vil derfor løfte den offentlige skolen med styrking av lærernes arbeidsvilkår. Vi vil også kjempe for fri etableringsrett for friskoler, som skal kunne ha rett til å ansette personale som står inne for skolens egenart. Vi ønsker også at barneskolestrukturen i Nye Ålesund skal ligge fast, så man har skole i nærmiljøet sitt.

4.

Hvordan vil du sikre like helse- og omsorgstjenester for eldre uavhengig av bosted i nye Ålesund?

De eldre må få hjelpen de trenger når de blir syke og skrøpelige, uavhengig av bosted. De Kristne vil være seniorenes stemme inn i kommuneforvaltningen. Vi vil arbeide for at trygda ektepar, der den ene av helsemessige grunner må flytte på institusjon, skal få mulighet til å bo sammen.


Boliger til salgs i Ålesund og Giske Boligbygg Møre har nå hus for salg i følgende områder

Valderøy:

2 moderne eneboliger med garasje på Valderøy, like sør-øst for rådhuset (Jangaardeiendommen) Hver tomt er på ca.700m2, og boligene vil få et bruksareal på 152m2.Tomtene får flotte solforhold, fantastisk sjøutsikt både mot sør og øst.

Løvika-Emblem: 2 moderne eneboliger med bruksareal på ca 150m² på sør-vestvendte solrike utsiktstomter. Boligene leveres med god standard og garasje.

Giskeremen-Giske: På sørsiden av Giske, ca 500m øst for Giske Kirke, skal vi nå oppføre 3 leiligheter med bruksareal 81m² Leilighetene har livsløpstandar. I samme område har vi også for salg eneboliger og vertikaldelte boliger i ulike størrelser

3 leiligheter

For nærmere opplysninger, prospekt og visning, vennligst ta kontakt med vårt kontor: Boligbygg Møre AS - tlf. 70 17 87 40 / 924 61 821, e-post: arnstein@boligbyggmore.no


32

|

on s dag

1 4 . a ug u s t 2 0 19

|

Nye ÅLESUND Navn: Eva Vinje Aurdal Alder: 61 Parti: Arbeiderpartiet Bostedskommune: Ålesund Utdanning: Cand.mag Erfaring: Lærer i 35 år, politiker i Ålesund i 20 år, i Møre og Romsdal fylkeskommune i 14 år. Stiller som ordførerkandidat fordi: Mine ambisjoner for nye Ålesund er ikke nådd ennå. Vi er godt i gang. Kommende periode er viktig for å realisere målsettinga om sterkere nasjonal slagkraft, styrka attraktivitet og ikke minst videreutvikling av vår felles identitet.

1.

Hvilke to viktigste fokusområder vil du jobbe for når det gjelder trafikk og samferdsel i kommende periode?

Kollektivtilbudet er viktig. Både ut fra den omstillinga vi må gjøre lokalt med hensyn til klimautfordringene, men også fordi det skal være enklere å reise mellom de ulike delene av den nye kommunen. Hvilke samferdselsprosjekt som skal prioriteres, må det nye kommunestyret ha en runde på. Jeg setter Hamsundsambandet og ny alternativ løsning for Sjøholt sentrum øverst.

2.

Er du for eiendomsskatt i nye Ålesund, og hvordan kan denne bli rettferdig beregnet?

Arbeiderpartiet går til valg på å redusere eiendomsskatten gjennom innføring av bunnfradrag. Jeg er for eiendomsskatt i nye Ålesund kommune så lenge pengene trengs for å utvikle de beste tjenestene til eldreomsorg og skole. Men jeg er også opptatt av at eiendomsskatten kan bli mer rettferdig fordelt.

3.

Hvilke tiltak er de viktigste i skole, barnehage og SFO i den kommende perioden?

Arbeiderpartiet vil at alle skolene skal ha et skolemåltid hver dag. I høst starter vi opp med et forsøk i en av skolene. Det blir viktig å få gode barnehager i alle nærmiljø. Vi vil arbeide for redusert foreldrebetaling i SFO og tilpasse åpningstida til foreldra si arbeidstid.

4.

Hvordan vil du sikre like helse- og omsorgstjenester for eldre uavhengig av bosted i nye Ålesund?

Alle kommunedelene skal ha et likeverdig eldresenter- og dagsentertilbud som er tilgjengelig for brukerne. Aktivitetstilbud og kulturtilbud skal være en sjølsagt og viktig del av tilbudet. Arbeiderpartiet vil styrke de tjenestene som bidrar til at flere kan bo hjemme lenger: ergoterapi, fysioterapi, psykiatri og hjemmetjenester.

Navn: Vebjørn Krogsæter Alder: 55 Parti: Senterpartiet Bostedskommune: Haram Utdanning: Byggmester Erfaring: Politisk: Fire perioder i kommunestyret i Haram, tre i formannskapet, ordfører fire siste år. Over tretti års erfaring som privat næringsdrivende i byggebransjen. Stiller som ordførerkandidat fordi: Sterk interesse for samfunnsutvikling, vil ha fart på utviklinga i regionen. Ålesund trenger politikere som er løsningsorienterte og villige til å bruke ressursene både til å sikre et godt tjenestetilbud i hele kommunen og til å bygge et attraktivt samfunn for næringsliv og innbyggere.

1.

Hvilke to viktigste fokusområder vil du jobbe for når det gjelder trafikk og samferdsel i kommende periode?

Det viktigste er at vi må koble sammen veg, bil, kollektiv og nye innovative transportsystem slik at vi får et bedre transportsystem. Og så må vi sørge for at reisetida mellom Ålesund og de andre byene i fylket blir redusert.

2.

Er du for eiendomsskatt i nye Ålesund, og hvordan kan denne bli rettferdig beregnet? Senterpartiet er ikke for eiendomsskatt. Dersom det fortsatt blir eiendomsskatt

i Ålesund (vi har ikke dette i Haram i dag), bør denne reduseres.

3.

Hvilke tiltak er de viktigste i skole, barnehage og SFO i den kommende perioden?

Vi må sikre at alle skolene får gode vilkår til å utvikle seg, uavhengig av størrelse og geografisk plassering. Kvalifiserte lærere med tilgang til moderne undervisningsmateriell er vesentlig. Det må bli full barnehagedekning, uten at foreldre skal reise over store avstander, og vi må stille strengere krav til kvaliteten i tilbudet.

4.

Hvordan vil du sikre like helse- og omsorgstjenester for eldre, uavhengig av bosted, i nye Ålesund?

Alle eldre, og unge skal ha like helse- og omsorgstjenester. Det er i dag noen geografiske områder i kommunen der dette kan være vanskelig å få til, men når Nordøyvegen står ferdig i 2022, blir dette enklere. Sp mener eldreomsorg er et offentlig ansvar og kommer ikke til å arbeide for ei privatisering av tjenestene.


|

Brannbombe og miljøforurensing Å kaste husholdningsbatteri rett i søppelet er både miljøforurensing og en ren brannbombe. Hvert år importeres og selges det flere tusen tonn med

batterier til norske husholdninger. Selv om mange er flinke til å returnere disse til godkjente miljøstasjoner, havner likevel en stor andel i restavfallet. Det vil si at

onsdag

14. august 2019

|

33

Bare Ålesund og Molde har frivillighetspolitikk det daglig havner tusenvis av små batterier rett i bosset. Dette melder Gjensidige Forsikring.

Frivillighet Norge utfordrer politikerne til å løfte frivilligheten i valgkampen. I Møre og Romsdal er det bare Molde og Ålesund som har en frivillighets-

politikk. Kulturdepartementet har vedtatt at 2022 er Frivillighetens år. Frivillighet Norge mener at dette er en fantastisk anledning til å løfte fram

frivilligheten lokalt. En lokal frivillighetspolitikk gjør at kommunen legger til rette for gode vilkår for frivilligheten igjennom systematisk arbeid.

Tiltak vil bli gjort Det bekrefter fagsjef Yngvild Haaland hos Ålesund Parkering, om den tidvise parkeringsbonanzaen som foregår på Hjelsetgården bobilparkering i Ålesund sentrum. Hun antyder også flere bobilplasser i distriktet fra neste sesong.

aktuelt tekst og fo to andreas g. h es sel b erg Nytt i Uka er kjent med at folk som har forhåndsbetalt parkeringsavtale ved den ordinære parkeringsplassen på Hjelsetgården reagerer på at de ikke finner ledige plasser på morgenene. Når bobilene har fylt opp bobilplassen, tar de seg til rette på den ordinære avgiftsparkeringen og fyller gjerne to plasser på én gang. Ifølge Ålesund Parkering er det 50 plasser reservert for bobilparkering. Plassene har nærhet til sjøkanten og har alle fasiliteter man kan tenke seg for turistene. Her er det ikke plassreservering, og plassen er regulert med avgiftsparkering; time- eller døgnbasert inntil maks fem døgn om gangen. Prisen er 25 kroner per time eller 250 kroner per døgn. Får reaksjoner I tillegg til at det ofte ikke finnes ledig plass, står også noen bobiler utenfor oppmerkede plasser og skaper hindringer for personbiler som skal parkere. Ålesund Parkering innrømmer at de får reaksjoner fra lokale bilister som har forhåndsbe-

Onsdag morgen i forrige uke var situasjonen slik: Flere bobiler benyttet seg av plasser ment for personbiler, og noen av dem var i tillegg plassert utenfor oppmerkede plasser.

talt parkeringsplass. – Vi har fått noen reaksjoner på det. Når noen ringer oss, forsøker vi der og da å hjelpe dem til andre alternative gateparkeringsplasser i byen, sier fagsjef Yngvild Haaland i Ålesund Parkering. Hun bedyrer at Ålesund Parke-

ring følger godt med på parkeringssituasjonen hver dag; sågar har de videoovervåkning på bobilplassen. Blir skiltet Fagsjefen forteller at det tidligere har vært skiltet med bobil forbudt på de rekkene som er beregnet for

personbiler. Denne sesongen har det imidlertid ikke vært skiltet. – Vi måtte på et tidspunkt skilte om hele plassen, og dette er den første sesongen skiltinga med forbud mot bobil ikke har vært der, sier Haaland. Dette blir det imidlertid orden på til neste sesong. – Det vil komme opp skilt med bobil forbudt på de parkeringsrekkene det gjelder, slik at de som har forhåndsbetalt plass skal få stå der. Jages bort Ålesund Parkering har ikke hjemmel til å nekte bobiler å bruke to parkeringsplasser, slik situasjonen er i dag. – Vi kan ikke nekte bobilene å stå der. Betaler de to plasser, kan de

bruke dem. Imidlertid har vi folk på plassen veldig ofte, og vi har tidvis vært nødt til å jage noen bort, sier hun og lover at parkeringsselskapet følger med. Nye plasser Det ligger i kortene at kapasiteten i bobilsesongen, som grovt sett varer fra mai til september, er sprengt på Hjelsetgården. Nå foreligger det planer om nye plasser i distriktet. – Vi jobber med det, og det blir kanskje avklart før neste sesong. – Hva med Kverve på Ellingsøya, der det er store, ledige områder med strålende utsikt mot byen? – Det er i hvert fall ett av stedene vi jobber med spesifikt med tanke på en eventuell innfartsparkering, avslutter Haaland.

DU FINNER OSS PÅ NØRVE I ! ÅLESUND

÷50%

PÅ ALL HUNDE- OG KATTEMAT FRA KVALITETSLEVERANDØREN HILL’S! (Ut september)

Da Nytt i Uka var til stede, hadde en bobil plassert seg innerst mot fjellet og mellom oppmerkede plasser, slik at det ikke ble mulig å komme til for å benytte en ledig plass (nede til venstre).

Stoknes Næringsbygg, Hundværsgt. 8, 6008 Ålesund Timebestilling: www.kjdk.no eller tlf. 411 92 471 Åpent: Man-ons 08-16, tors 12-19, fre 08-14.30


NESTEN

200 BUTIKKER

ALT DU TRENGER TIL SKOLESTART FÅR DU PÅ AMFI MOA!

LIK OSS PÅ

10-20 (18)

AMFIMOA.NO

FØLG OSS PÅ


Gi bort en opplevelse!

- digitale eller fysiske gavekort

ODEONkin

o.no 2

13141

51617

4

Kjøp også kort med mulighet for personlig hilsen

Se hele kinoprogrammet og kjøp billettene i ODEON Kino-appen eller på ODEONkino.no AMFI MOA | 10-20 (18) amfimoa.no

2 t 3 min)


Onsdag 14. august til lørdag 17. august Sjekk vår kundeavis i postkassen - eller på sportoutlet.no HH_logo_500x309.indd 1

02-03-07 08:58:13

RYGGSEKK 20 LITER

Modell: Copenhagen/Stockholm/ Bergen. Skole/hverdagssekker med innvendig lomme for oppbevaring av datamaskin.

SPARKESYKKEL

Modell: sparkesykkel 125mm Solid sparkesykkel med aluminiumsramme og høyderegulerbart styre.

125MM HJUL!

275,-

Utvalg varierer fra butikk til butikk.

175,100,-

FRITIDSSKO JUNIOR

Modell: Ganton. Fritidssko med borrelåslukning, som gjør det lett og ta skoen av og på. Str. 28-36.

Du finner oss på AMFI Moa Syd Annonsen gjelder fra onsdag 14. til lørdag 17. august. Vi tar forbehold om trykkfeil, for sent ankomne- og utsolgte varer!

AMFI MOA | 10-20 (18) amfimoa.no


KLAR TIL SKOLESTART

DIDRIKSONS VINDEN JAKKE

DBS INTRUDER X3

1999; FØR: 2999;

299;

BARN/JUNIOR - 8-12 ÅR Solid og lett juniorsykkel med 24” hjul, V-brems, 21 Shimano gir og aluminiumsramme. ww

Sjekk vår kundeavis i postkassen - eller på sportnorge.no

BARN Vindtett softshelljakke i vannavvisende materiale. Fargeutvalget kan variere. Str. 80-140.

CALIZ VACUUM BOTTLE 500ml Solid drikkeflaske som fungerer som en termos. Stor tut gjør at man kan ha isbiter i flasken. Holder drikke kald i opptil 24 timer, og varm opptil 12 timer. BPA-fri.

200;

75; GJELDER FRA ONSDAG 14. TIL LØRDAG 17. AUGUST 2019

HELDRE CHERT RYGGSEKK 15L/22L Romslig hovedrom med polstret laptoplomme. Bryst- og hofterem. Fargeutvalg kan variere.

SÅ LANGT LAGERET REKKER/ MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL

ÅLESUND AMFI Moa Syd

AMFI MOA | 10-20 (18) amfimoa.no


t r a t s e l Sko Følg oss på Facebook, Instagram og Twitter

KOKTE KRABBER, KLØR & FYLTE SKJELL (OGSÅ HÅNDRENSA) KREPS, FERSK HVALBIFF, BLÅSKJELL REKER 40/60, STOR KONGEKRABBE

SØLVØREPYNT

50,*Torske- hyse- og seifilet fra RAMOEN og GEIR *Kveite *Røkt torsk *Lettsalta torsk og uer *Tunger *Torskeloins NORSK *Dalen fiskemat *Krydderlaks

TILBUD:

SØLVSMYKKER

Diverse sildeprodukter 1/2 pris Spekepølser ÷30 %

Bryllup i sommer? Ringene får du hos oss!

÷20%

Ålesund Storsenter Tlf. 70 12 54 31

AMFI Moa nord i OBS-gangen Telefon 70 14 45 15

Priser fra

1498,-

AMFI Moa nord Tlf. 70 14 37 10 www.asecoalesund.no AMFI Moa nord, Tlf. 70 14 37 10 www.asecoalesund.no Ålesund Storsenter,Tlf. 70 12 54 31

AMFI MOA | 10-20 (18) amfimoa.no


Blomstercruise Donau Langtidsferie Blomstercruise

HØSTENS NYHETER I BUTIKKEN!

Hotel Sol House Nederland Sør-Afrika - NederlandDeLuxe

Elvecruise

DU KAN FORTSATT GJØRE ET KUPP PÅ SOMMERENS MERKEKLÆR!

÷50% 2 PLAGG ÷60% Opplev sentral4**** 3 PLAGG ÷70% Europa 5***** 1 PLAGG

233x149 4 **** stjerners hotell

4**** STJERNERS 5***** KLÆR, VESKER OG SKO LODGE STJERNERS SKIP LODGE Dame, herre og ungdom SKIP

Langtidsferie Deluxe Bli med på elvecruise og opplev den fargerike blom-

Når kulturcruise solen skinner enmajestetiske skyfri himmel, og man høFlott påfra den Donau gjennom Østerrike, Slovakia, Ungarn, Kroatia og Serbia. Tempoet rer havets slå rytmisk inn mot forstår en sterfloraen i det romantiske Nederland når viblomdrar Velkommen til vårMoa luksuriøse Sør-Afrika Sebatana lodge i Bli med påbølger elvecruise og- opplev denland, fargerike AMFI Syd Langevåg er rolig, slik at det underveis blir god tid til å nyte den godt hvorfor Torremolinos er populært. på båttur på elver og kanaler, besøker unike byer og Waterberg, et stykke utenfor Johannesburg i det nordliVelkommen til vår luksuriøse Sør-Afrika Sebatana lodge i sterfloraen i oppleve det romantiske Nederland når vi drar fl otte turen og Sentral-Europas magi. lar oss begeistre i verdens største blomsterpark Kege Sør-Afrika.etDu bor i utenfor en bekvem og modernei det bungalow Waterberg, stykke Johannesburg nordli-

Suitopia på Costa Blanca

på båttur på elver og kanaler, besøker unike byer og ukenhof. Vi reiseleder reiser rundt med detpå herlige skipet MS er på 5-stjerners Sebatana Rhino Lodge*****. På lodgen Vår norske tar oss med tre spennende ge Sør-Afrika. Du i en bekvem og moderne bungalow lar oss begeistre ibor verdens største blomsterpark KeByrundturer og utfl ukter med kompetente reiseledere er Leonora, der du nyter den flotte båtturen og utsikten utflukter. Vi skal nyte 20 dager, hvor vi bor perfekt det blant annet svømmebasseng, bar og restaurant. på 5-stjerners Sebatana Rhino Lodge*****. På ved lodgen ukenhof. Viskipets reiser rundt medi byene det herlige skipet MSOm-er inkludert, og beliggenhet gir rik mulighet for mot det Nederland fra soldekket. Hver Ommarinaen mellom Torremolinos ogbåtturen Benalmadena, hvor rådet byrblomstrende på fantastiske og unike villmarksopplevelser. det blant annet bar og restaurant. Leonora, der dusvømmebasseng, nyter den flotte og utsikten AMFI MOA | 10-20 (18) amfimoa.no opplevelser på egen hånd etter de inkluderte byrundturene. dag byr på nye, flotte opplevelser når reiselederen Suite ogder er masser av livSebatana året rundt. Vi|fra bor idet House suiter Opplev Sør Afrikas Lodge garantert rådet byr på fantastiske ogMOA unike villmarksopplevelser. AMFI 10-20 (18)blir amfimoa.no mot det blomstrende Nederland soldekket. Hver For dem som vil ha med seg det hele, er det mulighet for og vår egen buss tar oss med på oppdagelsestur. balkong påminne 34 kvadratmeter, som kan deles inn to rom ett forAfrikas livet.flotte Opplev Sør Sebatana Lodge -i det blirmed garantert dag byr på nye, opplevelser når reiselederen spennende ekstraarrangementer itil flere avog byene. Ommed bord moderne skyvedør man soverom lounge et minne for livet. og vår egen bussi så tar oss har med påalle oppdagelsestur. nyter vi helpensjon skipets restaurant og underholdning sofa. Stor balkong/terrasse med bord og stoler. Avreise 7 juni 2018 om kvelden den hyggelige Avreise frai Ålesund 22/4loungen. 2018 Det er god tid til å få Avreise 7 juni 2018 med seg alle de gode opplevelsene og skipetog i Har du lyst å reise på langtidsferie i underveis, de mørke vintermåneder Avreise fra Ålesund 22/4 2018 tillegg liker luksus er dette reisen for deg. Her bor vi i lekre suiter på går primært på slik at du kan nyte den vakre turen. AVREISE 28.dagtid, OKTOBER 2018.

Langtidsferie Deluxe Suitopia på CostaDeluxe Blanca Langtidsferie Suitopia på Costa Blanca

16.995,11.995,16.995,11.995,-

75 kvm. inklusiv 20 kvm. balkong. i de mørke Har dukun lyst å kr reise på langtidsferie 106 dager dager fra kun kr vintermåneder og i tillegg liker luksus er dette reisen for 10 dager kun krersuiter deg. Her borJUNI i lekre 75flotte, kvm. inklusiv 20 ut kvm. Strendene iviCalpe breiepåog som tatt av en katalog. Herfra kan AVREISE 14. 2019. balkong. 6 dager fra kun krklippe 20 DAGER FRA KUN KR du skue byens berømte Penon De Ifach.14.995,Byens gamle kvarter er sjarmerende og fint med sine smale gater. Her kan man nyte livet på en

Strendene i Calpe er breie og flotte, som tatt ut av en

kafe eller en benk en av pasteleriaèrne med sine lekre spanske dette er inkludert: katalog. Herfra kan dueller skuepå byens berømte klippe Penon STOR 11Alt DAGER FRA KUN KR 19.995,kaker. Om kvelden er det gode spanske retter inkludert De Ifach. Byens gamle kvarter er sjarmerende ogog fi nteuropeiske med Suite og AltDETTE dette er inkludert: ALT ERpå INKLUDERT: sine smale gater. Her kan manEn nyte livet på en kafe ett glass vin hotellet. kveldsdrink kaneller nytes på en STOR av hotellets balkong AltFly dette en benk er ellerinkludert: på en av pasteleriaèrne medUTFLUKTSsine lekre barer, på promenaden eller på din store balkong. Suite ogALT Ålesund – Johannesburg t/r inkl.: • • Fly Ålesund-Málaga t/r DETTE ER INKLUDERT: spanske kaker. Om kvelden er det gode spanske og til alle balkong europeiske retter inkludert ett glass hotellet. En Fly Ålesund –avgifter Johannesburg inkl.: dette er inkludert: ••Fly Flyskatter og Transfer flyplass-hotell t/r vin på t/r UTFLUKTS• •Alt Ålesund-Wien PAKKE AVREISE 5. OKTOBER 2019.

Ålesund-Amsterdam t/rt/r Flyskatter og avgifter Alle skatter og på avgifter ••Fly Transfer flyplass lodge promenaden eller din– store balkong. •• • Fly Beograd-Ålesund skatter og avgifter 19natt netter på Hotel Sol House**** flyplass – lodge ••• • Alle t/r Fly Ålesund-Amsterdam t/rt/r ••Transfer 1Transfer ilufthavn-skip Johannesburg AVREISE 5. OKTOBER 2019. 22 DAGER FRA KUN KR 19.995,••• • Transfer lufthavn-hotell t/r 18 x frokost netter MS Leonora**** natt i på Johannesburg Alle skatter avgifter ••10 71 netter påog Sebatana Rhino Lodge***** på MS 19 xFrokost, middag frokost Har du lyst å reise på langtidsferie •• mørke •10 på Lodge***** 22 DAGER FRA KUN KR ALT DETTE ER INKLUDERT: •i •de5 Transfer lufthavn-hotell t/r •reisen 77netter xxnetter 7Sebatana xLeonora**** lunsj ogRhino 7 x 19.995,middag Har du lyst å reise på langtidsferie i er de dette mørke vintermåneder og i tillegg liker luksus for • 5 x frokost, 4 x lunsj og 4 x middag • Fly Ålesund-Alicante t/r • Orienteringstur i lokalområdet • 9 x lunsj vintermåneder og i tillegg liker luksus er dette reisen for • 7 x Frokost, 7 x lunsj og 7 x middag • 5 på lufthavn-hotell MS Leonora**** deg. Her bor vi i lekre suiter på 75 kvm. inklusiv kvm. • 20 4netter Fotosafari ALT DETTE ER INKLUDERT: • Transfer t/r deg. Her bor vi i lekre suiter på 75 kvm. inklusiv 20 • • 15•10 Utflukt til Málaga balkong. x kapteinens gallamiddag ••kvm. x middag •Fotosafari Fly Ålesund-Alicante t/r og 4 x middag 4 x balkong. x frokost, 4 x lunsj • Champagnebrunch på Leopold Rock •• Alle skatter og avgifter Transfer lufthavn-hotell t/r Utflukt til Mijas •tatt Levende musikk om bord •• •enStor utfluktspakke, bl.a tilLeopold Keukenhof Strendene i Calpe er breie og flotte, som ut av en netter i Calpe påi Hotel Suitopia**** •• 21Alle skatter oggallamiddag avgifter 1 x kapteinens • Champagnebrunch på Rock Strendene i Calpe er breie og flotte, som tatt ut av • Guidet vandring bushen Halvpensjon katalog. Herfra du skue berømte Penon • 21 netter i Calpe på Hotel Suitopia**** • Alle Utflukt til Gibraltar katalog. Herfra kan kan du skue byensbyens berømte klippe Penon ••klippe Stor og spennende utfl uktspakke • 20 x frokost passasjerer og havneavgifter Stor utfluktspakke, bl.a til Keukenhof Guidet vandring bushen Ifach. Byens gamle kvarter er sjarmerende og fiVelkomstdrink nt med DeDe Ifach. Byens gamle kvarter er sjarmerende og fi nt•med ••Alle og •• 20 20xxmiddag frokost inkl. eti infokveld glass vin • Norsk Norsktalende reiseleder inkludert passasjerog sine smale gater. Her kan pålivet en kafe eller sine smale gater. Her man kan nyte manlivet nyte på••en kafe eller • reiseleder 20 x middag inkl. ethavneavgifter glass vin •lekresine Alle passasjerer -og oginfokveld havneavgifter • Byvandring iCalpe Calpe Velkomstdrink enenbenk eller på en med sine ••Koffertservice Byrundtur i iPretoria Johannesburg og Soweto benk eller på av enpasteleriaèrne av pasteleriaèrne med lekre • Byvandring • ved innog utskipning spanske kaker. Om Om kvelden er detergode og Alicante spanske kaker. kvelden det spanske gode •spanske og •• Utflukt Utflukt til til Alicante Norsk reiseleder • Byrundtur i Pretoria Johannesburg og Soweto • Obligatoriske Engelsktalende lokalguide europeiske retter inkludert ett glass vin på hotellet. En • hotellet. drikkepenger til skipet. europeiske retter inkludert ett glass vin på En •• Utflukt Utflukt til til landsbyen Guadalest landsbyen Guadalest kveldsdrink kan nytes på en av hotellets barer, på kveldsdrink kan nytes på en av hotellets • på •• Entrè Entré til Algar-fossene •Norsktalende Engelsktalende lokalguide Norsk reiseleder medpå fra Bergen til Algar-fossene promenaden eller på din store balkong. • barer, reiseleder hele reisen promenaden eller på din store balkong. • Utflukt til Valencia kveldsdrink kan nytes på en av hotellets barer, på

til alle

AVREISE 5. OKTOBER 2019.

PAKKE

• Utflukt til Valencia • Norsk reiseleder • Norsktalende reiseleder

AVREISE 5. OKTOBER 2019.

• Norsktalende reiseleder

22 DAGER FRA KUN KR 19.995,-

22 DAGER FRA KUN KR 19.995,-

ALT DETTE ER INKLUDERT:

• Fly Ålesund-Alicante t/r • Transfer lufthavn-hotell t/r • Alle skatter og avgifter • 21 netter i Calpe på Hotel Suitopia**** • 20 x frokost • 20 x middag inkl. et glass vin • Byvandring i Calpe • Utflukt til Alicante • Utflukt til landsbyen Guadalest Byvandring i Calpe • • Entré til Algar-fossene Utflukt til Alicante • • Utflukt til Valencia • • Norsktalende Utflukt til reiseleder landsbyen Guadalest

ALT DETTE ER INKLUDERT: Les • Fly Ålesund-Alicante t/r Les mer mer og og bestill bestillpå påwww.vitusreiser.no www.vitusreiser.no Les mer og bestill på www.vitusreiser.no • Transfer lufthavn-hotellLes t/r mer og bestill på 999 www.vitusreiser.no Les mer og bestill www.vitusreiser.no Les mer og bestill på www.vitusreiser.no eller ring 901 66 på (mandag-fredag kl. 8.30-15.30) Les mer og bestill på www.vitusreiser.no • Alle skatter og avgifterkl. 8.30-15.30) eller ring ring 915 09215 (mandag-fredag eller 09215 (mandag-fredag kl. 8.30-15.30) • 21 netter i Calpe på Hotel Suitopia**** Medlem av09215 RGF dk (mandag-fredag ellerring ring 09215 kl.eller 8.30-15.30) eller ring 915 09215 kl. kl. 8.30-15.30) ring 915 (mandag-fredag 8.30-15.30) • 20 x frokost Medlem av RGF dk (mandag-fredag eller kl. 8.30-15.30) Medlem av RGF915 dk 09215 (mandag-fredag • 20 x middag inkl. et glass vin

Medlem av RGF dk

Medlem av RGF dk

I samarbeid med

Medlem av RGF dk dk Medlem av RGF

• • •

Entré til Algar-fossene Utflukt til Valencia Norsktalende reiseleder

Les mer og bestill på www.vitusreiser.no eller ring 901 66 999 (mandag-fredag kl. 8.30-15.30)


40

|

on s dag

1 4 . a ug u s t 2 0 19 |

Hurra for deg

Du er hjertelig velkommen til å sende din hilsen gjennom Nytt i Uka. Vi tar imot hilsener per brev, epost og personlig frammøte. Uansett må vi ha fullt navn, adresse og telefon på avsenderen. Anonyme hilsener blir IKKE brukt.

Send med frankert returkonvolutt hvis du vil ha igjen bildet. Vi forbeholder oss retten til å endre teksten. Send inn din hilsen til: hurra@nyttiuka.no eller til Nytt i Uka, postboks 128, 6001 Ålesund.

Du kan selvsagt også stikke innom redaksjonen i Kongens gate 13. Men husk – vi må ha din hilsen i hende innen klokka 10 fredag, uka før den skal på trykk.

Denne flotte jenta, Elise Nakken Rostad, fylte 14 år 6. august. Mormor, morfar og tante Guro gratulerer så mye med overstått dag.

Hipp, hipp hurra for lille gullet vårt Magnus Akslen Vadset, som fylte to år 13. august. Vi er så glad i deg, lillebror. Stor klem fra Celina, Christian, mamma og pappa.

Gratulerer med overstått 9-årsdag 8. august til den snille og blide godjenta vår, Savannah WaaganHaagensen. Bursdagsklem fra beste, besten og resten av familien.

Gratulerer til vårt kjære barnebarn Felix Gjøsund Ullgård i Oslo som fylte ett år 12. august. Tenk at du nå er barnehagebarn. Klemmer fra bestemor og besten.

Hipp hurra for kjekke Marius som fyller ti år 13. august. Ønsker deg en fin dag. Hilsen mormor, morfar, tante, onkel og søskenbarna.

Hurra for gode og sprudlende Iver’en vår som ble fem år 11. august. Bursdagsklemmer fra August, Olai, mamma og pappa.

Hipp, hipp hurra for kjære spreke gutten vår, Mio Vegsundvåg Johnsen, som fyller ti år 17. august. Gratulerer så mye med dagen! Stor bursdagsklem fra mormor.

Hipp hurra for vårt oldebarn Arne Ludvig som har bursdag 14. august og blir to år. Vi ønsker deg en festlig bursdagsfeiring. Stor klem fra oldemor, oldefar og besten i Breivika.

Verdens fineste Andreas MyreneFuglseth fyller ett år 15. august. Gratulerer så mye med dagen, lille solstråle. Vi elsker deg! Klem fra Aurora, Adrian, mamma og pappa.

Hipp, hipp hurra for sjarmøren Jesper Svarstad Westad, som fylte tre år 10. august! Stor klem fra Aurora, Jenny, mamma og pappa.

Hurra for godeste Sigmund Vehusheia Vegsund som ble tre år 13. august. Farmor, farfar og tante Ingalill gratulerer og gleder seg til å feire deg i Oslo.

Hipp hurra til familiens sjarmtroll, Ola Grytten Farstad, som fyller to år den 17. august! Vi er så glad i deg! Klem fra mamma, pappa, Ulrik og Ludvik.

Vi vil gratulere skjønne, gode snille Live Noor Bjørnerem med 6-årsdagen 16. august, og snart skolejente. Du er ei livlig og morsom jente. Vi gleder oss til å feire dagen med deg. Bursdagsklem fra mormor og morfar.

Hipp, hipp hurra for dei turglade jentene våre, Hannah Elisabeth som fylte åtte år 8. august, Leah Lovise som blei fem år 15. juli og Judith Joelle som feira 2-årsdagen sin 29. juli. Vi er uendeleg glade i dykk! Helsing pappa og mem.

Hipp hurra til «moffen» vår som fyller 75 år og Ola som fyller to år den 17. august! Klem fra barnebarna dine Ulrik, Ludvik og Ola.

Møretakst - Vi hjelper deg med! • Verditakst • Verdivurdering • Boligsalgsrapport/ tilstandsrapport • Forhåndstakst • Byggelånskontroll

• Næringstaksering

Tre = Trivsel og trygghet

• Tomtetaksering • Skadetaksering • Termofotografering • Uavhengig kontroll

H-vinduet As

Tlf 4000 4180 • www.moretakst.no

Myrlandsvn.5 - Vegsund, 6020 ÅLESUND Tlf.: 70 15 86 80 E-post: post@h-vinduet.no

Vi gratulerer vår gode, friske og spreke mamma, svigermor, bestemor og oldemor, Johanne Kjellaug Langø, med 90-årsdagen 14. august! Vi er veldig glad i deg, og gleder oss til å feire dagen sammen med deg. Klemmer sendes!


|

onsdag 14. august 2019 |

41

Sju kvelder om å være to Uavhengig av religion så inviteres det til samlivskurs i Misjonssalen Ålesund. Opplegget er skreddersydd for at par kan ha det bedre sammen.

aktuelt tekst og fo to maria n erh u s I løpet av sju torsdager kan kjærester, samboere og ektepar i Spjelkavik-Blindheim-området benytte seg av muligheten til å bli presentert noen verktøy som kan være til hjelp i hverdagen. Man blir mer bevisste på verdien av ekteskapstid. Det blir ett tema per kveld, noe som gir mulighet for «hjemmelekse» og ekstra fokus på nettopp det temaet innimellom kurskveldene, som er annenhver torsdag fra 5. september. Har kvalitetssikra innholdet Høsten 2017 var det ni utplukka par som skulle prøve ut kurset. – Høsten 2018 var det 22 som startet og jeg mener på at det var 18 som fullførte, forteller pastor Anders Bakke. Han var selv en av deltakerne forrige gang og kan dermed anbefale kurset ut ifra egen erfaring. Kurset har blitt veldig godt mottatt og alle parene gav

- Samlivskurset passer egentlig for alle, mener Anders Bakke, pastor i Misjonssalen Ålesund. Han har deltatt selv og vet dermed godt hva han anbefaler.

det beste eller nest beste karakter. Det handler ikke om å utbrodere samlivet med de andre kursdeltakerne. – Noen er veldig redd for slike kurs fordi man tror at man skal dele fra sitt samliv med andre, men det

skal man altså ikke. Man deler kun med egen partner, presiserer Bakke. Ikke basert på kristen tro Undervisningen skjer på DVD. – Vi lager til koselige lokaler der hvert par sitter for seg selv og

Driven by e-motion

løser oppgaver og snakker sammen når kurset legger opp til dette, deler han. Noen av kveldene avsluttes med at de som kjenner det naturlig kan være med på en kort bønn, men det kommer tydelig frem at kristen

tro ikke er noen forutsetning for å være med. – Vi håper at flere personer som ikke går i menigheten kan få kjennskap til dette og melde seg på, inviterer pastoren.

Spar nå inntil KR

23.400

Biler på lager

Vi har også helelektriske Hyundai Ioniq på lager Helt nye Hyundai IONIQ plug-in kombinerer en økonomisk bensinmotor med et avansert hybridsystem som gjør det mulig å kjøre over fem mil uten utslipp, uten at du trenger å tenke på lading. Den kraftige elmotoren gir rask akselerasjon og den 6-trinns dobbelclutchgirkassen har raske girskift. Kupeen til IONIQ er full av utstyr og funksjoner, blant annet navigasjonssystem med 8-tommers berøringsskjerm, Apple CarPlay™ og Infinity premium lydsystem. Du finner mer informasjon på hyundai.no.

Hyundai gir 5 års fabrikkgaranti uten kilometerbegrensning for biler som er kjøpt gjennom en autorisert Hyundai-forhandler. Fremdriftsbatteriet har en garanti på 8 år/200.000 kilometer, avhengig av hva som inntreffer først. IONIQ plug-in har et drivstofforbruk på 0,1140 l/mil (blandet kjøring), et NOx-utslipp på 3,4 mg/ km og et CO2-utslipp på 26,3 g/km (blandet kjøring). Alle dataene er målt etter WLTP. Etter NEDC 2.0 har modellen et drivstofforbruk på 0,11 l/mil (blandet kjøring), et NOx-utslipp på 3,4 mg/km og et CO2-utslipp på 26 g/km (blandet kjøring). Priser kan justeres uten varsel. Med forbehold om feil og prisendringer. Alle priser er inkludert leveringstillegg levert Ålesund.


42

|

on s dag 1 4 . a ug u s t 2 0 19

20

kjappe Kva er du mest oppteken av no? Som alltid, så er det formidling av ei spanande polarhistorie med fokus på selfangst. No er vi i sommarsesongen, og på Ishavsmuseet er vi opptekne av at alle besøkande skal få ei fin oppleving med påfyll av polarhistorie. Berre frå Sunnmøre har rundt 100 skuter teke del i fangsten i polare områder. Det er så mykje spanande historie å formidle til nye generasjonar, og «alle» har forfedre som har vore med på denne fangsten. Kva er den beste oppfinninga gjennom tidene? Boktrykkarkunsten. Takk til Johann Gutenberg. Ein fantastisk måte å formidle kunnskap. Og så slapp vi å bere rundt på tunge steintavler. Det er julekvelden kvar gong eg kan opne ei bok og kjenne på den flotte lukta av nytrykk. Har du ein hobby? Eg hadde ein hobby som gjekk over i å verte fulltidsjobb; selfangst- og polarhistorie. Sidan det vart fulltidsjobb har det vore lita tid til andre hobbyar. Men eg samlar og les bøker, og eg kjøper det meste eg kjem over av polarlitteratur. Kva er den største kulturelle opplevinga di? Med mykje kvelds- og helgejobbing vert det lite tid til andre kulturelle besøk. Men alle ferieturar går inn-

|

om minst fem-seks museum. Etter kvart har det blitt berre maritime museum, og favorittane er Frammuseet i Oslo og Vasa Museum i Stockholm. Etter Ishavsmuseet, sjølvsagt. North Pole Expedition Museum i Longyearbyen var også ei artig oppleving. Kva bok ligg på nattbordet? På nattbordet er det fritt for bøker. Er eg først komen på lugaren, så er ikkje søvnen langt unna. Men eg har to bøker i sving; «Arktisk Jaktsafari» om storviltjakt i ishavet 1859 – 1909 og «Drama i ishavet» om den vesle skrøpelege ishavsskuta «Enigheten» som driv rundt fast i isen i ni månadar og ikkje veit kvar dei er. Tomme for proviant og olje til fyring, bergar dei seg på å skyte isbjørn og plukke treverk frå skuta som dei brenn for å ha varme på byssa. Favorittmusikk? Bruce Springsteen. Men eg kan høyre på mykje anna musikk òg, alt frå Ivar Medaas til AC/DC på dei rette dagane, men eg heng nok litt igjen i musikken frå 80- og 90-talet. Kva ser du på TV? Nyhende, krimseriar, ein god dokumentar og litt fotball. Men ofte vert det for mykje søppel-TV også. Brått kan eg vere komen midt inn i ein episode av Ullared før eg reagerer. Då har hovudet vore fullt av idear om nye utstillingar, arrangement og så vidare på Ishavsmuseet. Elles er eg imponert over at realityprogram som Skal vi danse, Skal vi hoppe, Skal vi køyre traktor i lag eller noko slikt, kan halde det gåande sesong etter sesong. Kva slags app ville du ikkje klart deg utan? Heilt til i dag så trudde eg at eg ikkje hadde ein einaste app. Men Beathe kan avsløre at eg har fleire på telefonen. Men eg brukar dei ikkje!

Erna eller Jonas? Heilt klart Erna. La oss ikkje utbrodere, det kan verte stygt.

Kva gjer du om ti år? Eg håper at eg då framleis formidlar polarhistorie i ei eller anna form.

Bør Norge ta imot fleire flyktningar? Vi kan ikkje ta imot fleire enn vi klarer å integrere, så eg meiner at vi har kome fram til eit fornuftig antal i dag. Ofte er det slik at det ikkje er dei som treng det mest som kjem seg til Noreg, då er det gjerne betre å hjelpe dei som treng det mest der dei er. Då kjem ein lenger for kvar krone brukt òg.

Kva ville du ha gjort om du fekk ti millionar kroner? Chartra ein passande båt og brukt lang tid på ein seglas i kjølvatnet etter sunnmøringane på Grønland og gjennom Nordvestpassasjen i spora etter Amundsen og Henry Larsen: «Henry med det store skipet». Skulle det vere pengar til overs, hadde nok ein god slump også blitt donert til Ishavsmuseet.

Eg er imponert over at realityprogram som Skal vi danse, Skal vi hoppe, Skal vi køyre traktor i lag eller noko slikt, kan halde det gåande sesong etter sesong.

Moa eller bysentrum? Heilt klart bysentrum. Ålesund er ein fager by det er fint å rusle i og trekke frisk sjøluft mellom mange flotte butikkar. Store, trange og klamme kjøpesenter prøvar eg å unngå for alt i verda. Eg vert fysisk dårleg og sur resten av dagen om eg må inn på eit kjøpesenter. Då er vi heldige her på Hareid som har godt utval i små spesialforretningar.

Favorittreisemål? Brandal City, eller Ny-Ålesund som det heiter i dag. Det er stas å rusle på stiane der og prøve å sjå føre seg han Peter S. og SkjervaKnutsen som faktisk var galne nok til å bygge ein heil by her, «eit godt steinkast» frå Nordpolen. Og det yrande livet det var under Amundsens ekspedisjonar derifrå med kurs vidare nord.

Kva er ditt forhold til Facebook og sosiale media? Privat har eg aldri hatt Facebook eller andre sosiale media. Ikkje har eg tida og ikkje hadde eg kome på noko å legge ut der. Eg er også for lite nysgjerrig til å følgje med på kva andre legg ut der. Men Ishavsmuseet er på Facebook og andre sosiale media, og eg set stor pris på alle som er på Facebook, då det er ein flott kanal for å formidle nytt frå Ishavsmuseet og korte polarhistoriske glimt.

Kva likar du å ete? Eg kan ete det meste, men det er absolutt ingenting som slår ein god selbiff forma i bacon med fløytepoteter og omnsbakte grønnsaker. Selkjøtt er eit fantastisk godt kjøtt som kan brukast i mange former. Reint og mørt kjøtt. Tilgangen er dessverre begrensa. Kva kunne du tenkt deg å lære? Meir polarhistorie.

fa k ta K v e n : Webjørn Landmark K v a : Dagleg leiar på Ishavsmuseet Aarvak F a m i l i e : Sambuar med Beathe K v a r : Brandal Ak t u e l l m e d : Høgsesong med formidling til turistar

Kva er det mest unødvendige du eig? Jau, høyr her. For nokre år sidan fekk eg i julegåve ein batteridriven vin-opnar. Har du høyrt på maken! Halve sjarmen med eit godt glas vin er jo å opne korka, skru opnaren forsiktig inn og drage med handemakt, få den rette lyden og dufta av ekte kork. Eg nekta å kvitte meg med den òg; den skal bevarast for ettertida som eit kroneksempel på unødvendige ting i heimen. Kva gjer du for å redusere plastforureininga? Eg tek godt vare på unyttige plastdingsar i heimen. Eg prøvar elles å unngå å kjøpe ting innpakka i unødig plast om det finnest eit alternativ utan plast i butikken. Kva er meininga med livet? Etter 46 år, så lurer eg enno på dette. Av Andreas G. Hesselberg Foto: Beathe Holstad


|

Sett fra krakken min Harald Grytten

onsdag 14. august 2019

|

43

De kinoene vi hadde til å begynne med, var private. Kommunen hadde lite eller ingenting med dem å gjøre ...

De tre første faste

KINOENE i Ålesund Etter en artikkel den 12. juni i år, om Skansen Kino, har vi fått noen henvendelser. Vi nevner to av dem: Den eine er fra ei dame som før i tida brukte å gå på Skansen og ho har følgende kommentar: ”Jeg mener å huske at kinoen lå i tredje etasje i Folkets Hus og ikke i andre etasje, som det blei påstått i artikkelen. Ellers alt vel!” Den andre kommentaren kommer fra en ung herre som spør: ”Har det virkelig vært gamle kinoer i Ålesund som var eldre og het nåkke anna enn Løvenvold?” Ja, Løvenvold Theater (kino) er fra 1923. Skansen Kino varte fra 1947 til 1958. Men vi har altså hatt andre, faste kinoer i byen mange år før disse to. Private kinoer Og de kinoene vi hadde til å begynne med, var private. Kommunen hadde lite eller ingenting med dem å gjøre. Den aller første Den aller første, faste kinoen var det en mann som het Haakon Iversen som starta. Han kom fra Bergen, der han hadde drevet agenturforretning, men begynte i 1904 med omreisende kino. Han ga også noen forestillinger i Ålesund året etter, og så i oktober 1906 – etter bevilling fra politimester Kvam – kunne Iversen åpne ”Aalesunds Faste Kinematograf” i det ennå ikke fullt ferdige (etter Bybrannen) Godtemplarhuset i Keiser Wilhelms gate 7, der Godtemplaren har vært siden. Dette er sånt som står i ei lita bok, skrevet i 1967 av Peter Hesseberg, mangeårig journalist i Sunnmørsposten. Og av boka kommer det frem at i 1907 flytta Iversen kinoen fra Godtemplaren til Henriksengården, Kongens gate 6. Samtidig skifta kinoen navn og blei hetende ”Grand Kinematograf”. I 1911 flytta Grand til Robert

Kvalsunds hus, Kongens gate 1, (”Thunem-huset” for gamle ålesundere). Her var Grand til den blei nedlagt 30. juni 1923. Den andre Den andre faste kinoen het Viktoria og åpna i 1907. Han som eide kinoen het P. Pettersen, og kinoen blei åpna i Kongens gate 9, det som var H. Fuglebergs hus, seinere overtatt av Reidar Nilsen (for øvrig lidenskapelig Rollonmedlem, hadde kona ”Pit” født Walderhaug og barna Solveig, Ragnhild og Narve). Han Reidar dreiv skobutikk og kalte forretninga Viktoria Skomagasin, oppkalt etter kinoen selvfølgelig. Viktoria fikk heller ikke noen lang historie som selvstendig, privat kino. De Kommunale Kinematografer hadde en ”avskjedsannonse” for Viktoria Kino som sto i avisa den 31. desember 1917, og i samme annonse erklæres det at kinoen blir overtatt av kommunen fra 1. januar 1918. Den tredje Omtrent samtidig med at Viktoria Kino blir starta, blir det i 1907/1908 satt i gang kino på Aspøya. Det skjedde i Monrad Heggens hus, Kirkegata 15. Den allsidige og i si tid velkjente Monrad Heggen var medeier i kinoen, sammen med den like velkjente malermester Bernhard Riise, Aspegata 11. (Det var sønnen hans som dreiv fruktbutikk i Aspegata 11 i 1940- og 1950-åra, hyppig besøkt av utenomsundsgutter på vei til eller fra Aspøyskolen.) Kinoen i Heggen-huset fikk ingen langvarig varighet. I 1910 blei den nedlagt.

”Grand Kinematograf” står det i vinduet, der det nå for tida selges (mote)klær for menn. Her var altså den første, faste kinoen i Ålesund. - Bilde fra ca. 1915.

Den som husker kor Viktoria Skomagasin lå, vet egentlig også kor Viktoria Kino lå: Det var i huset lengst til venstre, Kongens gate 9, der vi ser folk stå og studere filmreklamer. – Bilde fra ca. 1910.

Det blei flere Dette var de tre første kinoene i Ålesund, alle i privat regi. Det kom en til før kommunen overtok og vi begynner med den neste onsdag.

I Kirkegata 15, opprinnelig Heggen-huset, holdt Kirkegatens Kinematograf til – så lenge det varte. – Vi ser litt av Kirkegata 15 heilt til venstre, der det står ”Raleigh Cycle Agency – Monrad Heggen” i kvit skrift på vinduet.


LAGERTØMMING I AUGUST

Utstyr: • El klima • Multiratt • Navigasjon • Adaptiv cruise

e-Golf 136hk

e-up Highline 82hk

*

Nå kr 289.900,-

*

Nå kr 169.900,Leasing inkl. termingebyr pr mnd kun **

kr 1.399,-

Leasing inkl. termingebyr pr mnd kun **

kr 2.825,-

Startleie/etableringsgebyr kr 39.000,-. Totalpris kr 89.358,-. 3 års bindingstid, kjørelengde: 30.000 km

Startleie/etableringsgebyr kr 43.485,-. Totalpris kr 145.185,-. 3 års bindingstid, kjørelengde: 30.000 km

RASKseTr? L I B U D -pri ENGER e til kupp

TR

Utstyr: • El klima • Vinterhjul

bilen t utstyrte Disse god stid. g n rt leveri har alle ko

Utstyr: • El klima • Multiratt • Adaptiv cruise • Vinterhjul • Ryggekamera

Polo Highline 95 TDI DSG

*

Nå kr 255.000,Leasing inkl. termingebyr pr mnd kun **

kr 1.890,-

Startleie/etableringsgebyr kr 49.000,-. Totalpris kr 115.599,-. 3 års bindingstid, kjørelengde: 30.000 km

Vurderer du elbil? Volkswagen e-up! og e-Golf gjør valget enkelt. Hos Volkswagen er vi opptatt av å tilby løsninger som er gode for både deg og for miljøet. Når du skal velge en elbil er det viktig å tenke på mer enn bare lang rekkevidde. e-Golf kommer som standard med et svært høyt komfort- og sikkerhetsnivå og i prisen får du latterlig mye - i tillegg til rekkevidden. e-Golf er i tillegg en av markedets gjerrigste på strømforbruk og koster minst pr. kjørte km sammenlignet med Norges 50 mest solgte biler i 2018. Trenger du en liten men romslig og sporty bil? Volkswagen Polo er en av våre svært populære biler med et selvsikkert og stilrent utseende med lavere sidelinje. Polo har topp moderne utstyr innen radio, navigasjon, telefoni og internettilkobling.

Er du usikker på hvilken modell som passer deg og ditt bilbehov? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg gjerne.

Alle tilbud gjelder frem t.o.m. 31.08.2019. Vi tar forbehold om eventuelle feil, endringer og avvik. *Pris gjelder bil ferdig levert fra forhandler inkl. frakt og leveringsomkostninger. e-up!: Strømforbruk blandet kjøring fra 14,4 kWt/100km. CO2-utslipp fra 0 g/km. e-Golf: Strømforbruk blandet kjøring: 15,9 kWh/100km. CO2-utslipp: 0 g/km. Tiguan: Drivstofforbruk blandet kjøring fra 6,8 l/100km. CO2-utslipp fra 178 g/km. T-Roc: Drivstofforbruk blandet kjøring fra 6,2 l/100km. CO2-utslipp fra 139 g/km. Verdiene vil endres etter valgt utstyr. Avbildet modell kan avvike.


! L L A T N A T E S BEGREN rt i august. e v le r e il rb e g la er KUN Tilbudene gjeld

T-Roc Sport 190 TSI 4MOTION DSG

*

Nå kr 439.000,Leasing inkl. termingebyr pr mnd kun **

kr 3.250,-

Startleie/etableringsgebyr kr 79.000,-. Totalpris kr 195.279,-. 3 års bindingstid, kjørelengde: 30.000 km

Utstyr: • El klima • Multiratt • Ryggekamera • Fjernstyrt parkeringsvarmer • Tilhengerfeste • El. bakluke • Adaptiv cruise • Vinterhjul

KUPP-PRISER PÅ VÅRE POPULÆRE SUVER! Tiguan Businessline + 150 TDI 4MOTION DSG

*

Nå kr 499.900,Leasing inkl. termingebyr pr mnd kun **

kr 3.800,-

Startleie/etableringsgebyr kr 89.000,-. Totalpris kr 225.756,-. 3 års bindingstid, kjørelengde: 30.000 km

Utstyr: • El klima • Multiratt • Fjernstyrt parkeringsvarmer • Tilhengerfeste • Adaptiv cruise • Vinterhjul

Velkommen til årest store lagersalg! I august har du muligheten til å gjøre et skikkelig kupp på utvalgte lagerbiler. Dette er godt utstyrte og ikke minst populære modeller. Så vær rask - tilbudene gjelder kun begrenset antall biler ut august!

Brusdalsveien 201, 6011 Ålesund. Tlf. 24 03 19 00 alesund.volkswagen.no

Åpningstider: Mandag - fredag 08:30 - 16:30 Torsdag 08:30 - 18:00 Lørdag 10:00 - 15:00


46

|

on s dag 1 4 . a ug u s t

2 0 19

|

k u lt u r

Lover god stemning og godt humør Side Brok-karane gler seg til å spele på Jugendfest.

kultur teks t ken n eth ka m p Det er ikkje første gong rapparane frå Hovdebygda speler på Jugendfest – og ikkje første gongen dei speler på Color Line stadion heller. Men det er første gong dei gjer båe deler samstundes: – Vi var med på Jugendfest i 2011 eller 2012, då festivalen vart halden midt i sentrum. Og så spelte vi midt på grasmatta då stadion vart opna i 2005 eller deromkring. Men vi har aldri spelt på Jugendfest på stadion, så det gler vi oss til. Det er veldig kjekt at vi etter å ha halde på i så mange år som vi har gjort, får lov å vere med å spele på ein slik stor festival, seier Runar Gudnason, alias Sjef R, alias Torstein Hyl III. Strippeoppvarming Faktisk har Side Brok eit slags 20-årsjubileum i år: I 1999 spelte nemleg Runar og Bård Aasen Lødemel (alias Skatebård, alias Sirkel Sag) for første gong i lag, som «oppvarmingsband» for eit strippeshow, går det fram av Wikipedia. – Det stemmer faktisk det, humrar Runar. – Vi spelte på eit utdrikkingslag attende i 1999. Men den første ordentlege konserten vår var i 2003, året etter vi gav ut den første EP-en vår og året før det første albumet vårt, «Høge brelle». Sirkel Sag Ein figur i Side Brok som har fått større plass dei siste åra, er Sirkel Sag – bonde om dagen og musikar om natta. – Sirkel Sag har alltid vore med oss, men i nyare tid har han gått litt solo òg. På konsertane våre no speler vi både Side Brok og Sirkel Sag, seier Runar. Den gamle skulen Side Brok har altså halde det gåande i nærare eit par tiår, og Runar fortel at det stadig kjem nye ungdommar til i fanskaren deira. Suksessoppskrifta, hevdar han, har vore ikkje å ha nokon oppskrift: – Vi driv med hip hop av den gamle skulen, der alt er lov. Vi tek frå alle moglege sjangrar og stel uhemma, samstundes som

Alle dei ulike karakterane til Side Brok-duoen ser fram til å spele på Jugendfest til helga. (Manipulert pressefoto: Marius Beck Dahle).

vi skal vere originale. Tekstane handlar om det som er typisk for hip hop-en: ein sjølv og plassen der ein kjem frå. Hip hop er jo den mest sjølvsentrerte av alle musikksjangrar. Men det er òg det som gjer at ein i hip hop kan lage noko som er veldig lokalt, samstundes som det kan vere internasjonalt. Liv og røre Den store utfordringa i forkant av Jugendfest har vore å lage ei settliste som er kort

nok til ikkje å overstige ein time. – Vi har jo laga så mange låtar gjennom alle desse åra at det er vanskeleg å velje. Men vi trur vi har kome fram til ei liste med låtar som vil skape god stemning og liv og røre på stadion. Vi startar konserten som ein rein, klassisk hip hop-duo, så kjem bandet gradvis med, fortel Runar Gudnason.

Seks tildelingar gjennom Bli kjent-fondet Nye Ålesund kommune har tildelt andre runde av Bli kjentfondet. Seks søkjarar har fått støtte:

• Aggregat atelierfellesskap: 50.000 kroner til stimulering av nye samarbeid mellom kunstnarar frå ulike felt.

• Harøy fotballklubb og Haramsøy/Longva fotballklubb: 50.000 kroner til saman for å arrangere cup, vennskapskampar for å bli betre kjente.

• Lerstad skolekorps: 50.000 kroner til marsjeringsseminar med instruktørar frå HMK Garden. Skolekorpsa i den nye kommune blir inviterte.

• Ålesund museum: 50.000 kroner til opplegget ”førstereis med Storeggen” for skoleelevar i nye Ålesund.

• Prosjektgruppa Ung i nye Ålesund: 50.000 kroner til Bli kjent-dag i Sparebanken Møre Arena med ungommar, i sam-

arbeid med interne og eksterne forebyggande tenester i alle kommunane. • Sotto Voce, Harøya: 15.000 kroner til to korkonsertar samane med koret Halv8 frå Ålesund for å skape relasjonar i den nye storkommunen. Det var 21 søkjarar.

Artister på Jugendfest 2019 Karpe, Ellie Goulding, OnklP, The September When, Martin Garrix, Tix, Side Brok + Sirkel Sag, Kjartan Lauritzen, Julie Bergan, Postgirobygget, Jesper Jenset og Kontrollert Kaos.

Noe færre reisende i juli Antall passasjerer over Ålesund lufthavn, Vigra ble redusert med 2,1 prosent i juli. Totalt reiste 96.705 passasjerer til og fra Vigra i juli i år. Det melder lufthavnsjef Tor Hånde. Innlandstrafikken er på nivå med tilsvarende måned i 2018, mens utlandstrafikken ble redusert med 5 prosent. Årsaken til nedgangen på utland er at flyselskapet Wizz air i år har brukt en flytype med 180 seter på rutene til Gdansk og Kaunas, mens de i fjor brukte fly

med 230 seter. Totalt reiste 36.018 passasjerer direkte til eller fra utlandet over Vigra i juli. Det er små endringer i passasjertallene på rutene til Amsterdam og Alicante, men København har en stor økning i juli som følge av flere avganger enn i samme måned i fjor. Hittil i år har det reist 652.942 passasjerer over Vigra. Det er en økning på 2,5 prosent i forhold til samme periode i 2019.


|

onsdag

14. august 2019 |

47

K U LT U R

Fra starten av veldedighetsløpet Østremsetra opp i 2017. (Foto: Angelique Helset / Kondis)

Muligens ikke umiddelbart gjenkjennelig, men her er det selveste Sukkertoppen som er motivet for Sølvi Lill Seljebotns glasskunst. (Pressefoto)

Veldedighet i motbakke

Glasskunst på stølen

Østremsetra opp er et veldedighetsløp som har blitt arrangert årlig siden 2014. Tidligere har Østremsetra opp blitt arrangert i oktober, men etter gjentatte opplevelser med nokså surt og trist vær, har det i år blitt flytta fram til førstkommende søndag. Østremsetra opp arrangeres av Ålesundløpene og langrennsgruppa til Emblem IL, og startavgiften går alltid til et veldedig formål. I år går pengene til Kristen Idrettskontakts arbeid med å opprette idrettslag i fattige slumstrøk i Kambodsja, opplyser Jan Ketil Vinnes, som gjennom alle år har vært primus motor for løpet. Starten for løpet går ved Emblemssan-

den, og det er både konkurranseklasse og trimklasse uten tidtaking. (Trimmerne kan også starte ved klubbhuset til Emblem IL.) Nytt av året er det at det er en liten startavgift også i trimklassa. Til gjengjeld blir både konkurranseløpere og trimmere med i trekninga av fine premier: billetter til klatreparken i Valldal, padling i regi av Uteguiden, bowling på Baronen i Spjelkavik – og sannsynligvis enda mer. Løyperekordene holdes av Tonje Brande (28.58, 2015) og Tom-Erik Lukkedal (23.12, 2014). Merk at konkurranseløpere må forhåndspåmelde seg via nettsida til Ålesundløpene.

Sølvi Lill Seljebotn stiller ut glasskunst på seterstølen på Løsetnakken. Seljebotn er en glasskunstner som har etablert seg med eget verksted og min-galleri i Stordal. De to siste helgene i august stiller hun ut på seterveggen på Løsetnakken. For tre år siden kom hun tilbake etter to år i Longyearbyen på Svalbard. Inspirasjonen herfra, sammen med det vestlandske landskapet, kommer tydelig fram i motivene og fargevalgene hennes. Også

de fire geitene som hun og tre naboer på Løsetnakken har skaffa seg for å holde kulturlandskapet der ved like, kan man finne igjen i flere av arbeidene hennes. Sølvi Lill Seljebton har gjennom flere år også drevet med restaurering og legging av nye blyglassmaleri i kirkebygg. Både silketrykk på glass og selve blyleggingen er teknikker som krever tid og nøyaktighet og som det er svært få som behersker i dag. Utstillingen «Seterkunst 415» vises frem på Løsetnakken 17.-18. august og 24 -25. august.

Av Kenneth Kamp

Spør oss om pris på hele din materialspesifikasjon. Beste pris på samlet leveranse, ikke bare enkeltvarer. Juniorgruppa i UL Fram kommer til Parken kulturhus 1. september for å vise musikalen Anastasia. (Pressefoto)

Ny UL Fram-musikal Juniorgruppa i UL Fram kommer til Parken kulturhus med nok en storslagen musikal. Ungdomslaget på Flemsøy/Skuløy har tidligere imponert storlig med musikaloppsetninger av blant anna Løvenes konge og Aladdin. Nå er det altså den russiske historia om prinsesse Anastasia som Juniorgruppa til UL Fram har tatt fatt i.

Tidligere har både sangprestasjonene, skuespilleriet, scenografien og kostymene holdt en kvalitet som kan ta pusten fra hvem som helst – og det er vel ingen som helst grunn til å tro at det ikke blir like bra denne gangen. Her er det altså bare å glede seg, uansett alder. Av Kenneth Kamp

FASTE KJØRERUTER: Tirsdag: Skodje - Haram - Ålesund - Sula Onsdag: Stordal - Liabygda - Valldal Torsdag: Skodje - Ålesund Fredag: Eidsdal - Norddal - Geiranger

Som alltid - fritt levert, også med ferge.

40.000 aviser hver onsdag – størst i Møre & Romsdal

K&S Stavseng AS Ålesundsvegen 1080 Sjøholt, 6240 Ørskog Tlf. 70 27 39 00, firmapost@ksstavseng.no

Følg oss på:

xl-bygg.no


48

|

on s dag 1 4 . a ug u s t

2 0 19

|

k u lt u r

Har støttet lokal kultur med 152 millioner på 25 år Stiftelsen Kjell Holm har rukket å bli 25 år. Som fødselshjelper for kulturelle prosjekt og samfunnsnyttige tiltak bidrar den på en positiv måte å heve en rekke lokale tiltak i lokalsamfunnet.

kultur teks t lars o la u sen I forbindelse med at Kjell Holm ville fylt 100 år i år foreligger også historien om stiftelsen som bærer hans navn. Den er ført i pennen av styremedlem Kjell Skorgevik. Her kan vi lese at det knapt finnes et skolekorps eller ei teatergruppe, nesten ikke et idrettslag eller en ungdomsforening, som ikke har søkt om og fått støtte fra Stiftelsen Kjell Holm. Beløpet, som er på drøye 152 millioner kroner, er fordelt til gode formål i Ålesund siden starten i 1994. Imponerende! Langsiktig aktør – Og om prosjektet er stort eller lite, ligger det en klar tanke bak. Stiftelsen ønsker å bidra med tiltak som gjør Ålesund til en bedre by å bo i. Vi ønsker også å være en langsiktig aktør. Formuen stiftelsen er betrodd skal ikke brukes opp, men vare og bli til glede også for kommende generasjoner, sier styreleder Marianne Roald Ytterdal i forbindelse med utgivelsen av 25-årsskriftet. Store midler fra raus giver Stiftelsen Kjell Holm ble etablert på stifterens 75-årsdag da han overførte én million kroner som et første bidrag. Siden kom det ni millioner kroner til og enda noe senere overførte Kjell Holm hele

Styret i jubileumsåret består av: Kjell Skorgevik (tv), Ingvild Vartdal, Marianne Roald Ytterdal (styreleder) og Hans Jørgen Stang.

sin private formue til stiftelsen. Selv om stiftelsen har delt ut midler til større prosjekter som Atlanterhavsparken, Fiskerimuseet, Sunnmørshallen, Parken kulturhus og Jugendstilsenteret, er den lange listen over enkeltpersoner som er støttet med stipender og prosjektmidler minst like imponerende. Fire generasjoner Og historien om familien Holm – som er knyttet til flere generasjoners virksomhet i Ålesunds maritime næringsliv – foreligger

tidligere i bokform. Det er bøker som også er ført i pennen av cand. philol. Kjell Skorgevik. Interessant og spennende lesing er det blitt og som altså handler om Holmfamilien i fire generasjoner. De tre styrelederne før Marianne Roald Ytterdal var: Rolf Kr. Engelsen (1994-1999), Asbjørn Rutgerson (2000-2003) og Ørnulf Opdahl (2004-2016).

«Storejohn» lanserer ny bok Astrid Overaa skal være klar til å bokbade John John Bruseth i det han lanserer sin første bok om Folk & fy i Åleby 1. Hun har også skrevet forordet og vet dermed godt hva innholdet går ut på. Lille-John er rundt fem år gammel og vokser opp i Ålesund på 60- og 70-tallet. Her mimres det om byens folk og firma, butikker og hendelser. – Jeg har flira meg gjennom manuset og også tørka ei og anna tåre fra øyenkroken. Utrolig morsomt beskrevet og med et utall kallenavn underveis, hilser Overaa i denne litt annerledes presenterte byhistorien. – Boka er skrevet med et sideblikk og masse ålesundhumor,

slik humor som stort sett bare vi som er oppvokst her i dette slottet ute med havet skjønner, men jeg tror nok at også andre utenfra vil kunne se humoren i det om dem ser litt etter, forteller John John. Han legger ærlig til at det er mange fra byen som er nevnt. Og at han håper ingen kommer til å saksøke han for det … – Jeg tror nok at også andre utenfra vil kunne se humoren i det om dem ser litt etter. John John kaller innholdet ei erindringsreise, ut ifra hans ståsted og synspunkt som liten gutt, som litt større gutt og som rampegutt. Christina Winther har illustrert. Stedet å være for å overvære bokbadet, er på Ålesund bibliotek, torsdag kveld.


|

onsdag 14. august

2019 |

k u lt u r

Forfatter «kjøper» liv I Mottaket kunstscene i Torghallen kommer forfatter Bjørn Vatne til å åpne brukthandelen «Liv jeg har kjøpt». Han kommer til å sitte der, klar for å ta imot en samtale, fra dem som kommer dit i det ærendet. Han vil sågar betale kontant for pent brukte livshistorier. – Alt er av interesse, uttaler han, og legger i det at det kan være snakk om både hele liv og mindre brokker av ferdig levd liv. – Jeg gjør dette for å få en rikere tilgang på historier fra virkeligheten, men også for å gardere meg. Som forfatter risikerer man å gå for tett på levende modeller, plagiere fortellinger, eller bryte andre etiske barrierer. Derfor tenker jeg at det mest renhårige er at jeg kjøper rettighetene, slik at jeg i fremtiden kan livnære meg av andres liv med god samvittighet, sier Vatne i en pressemelding. Forfatterens eiendom Historiene kan dreie seg om alt fra skilsmisse til hendelige uhell, solskinnshistorier, lidelsesberetninger og romantiske historier. Vatne understreker at han kun er interessert i sanne historier, ikke diktning. – Det er også viktig å nevne at jeg bare kjøper liv, ikke betraktninger om liv. Såkalt hverdagsfilosofiske tanker, for eksempel, er jeg uinteressert i. Det samme gjelder folks politiske, religiøse eller identitære overveininger, presiserer han. Fortelleren, altså selgeren av historien om sitt liv, må da åpne for en samtale med Bjørn

Vatne og signere på at den eller de livshistoriene som blir overlevert skal betraktes som forfatterens eiendom. Det betyr at forfatteren står fritt til å bearbeide, gjengi eller forvalte historiene slik han ønsker, uten at kildene kan be om noen ytterligere godtgjørelse, for eksempel i forbindelse med en bokutgivelse. Historiene vil også kunne inngå i forfatterens egen biografi. Både timeavtaler og drop-in er velkommen. Nesten umiddelbar ebok – Mange er selvfølgelig interessert i å vite prisen på forhånd, men jeg tenker at det må bli et skjønnsspørsmål. Jeg må jo se varen før jeg betaler, sier Vatne. Brukthandelen vil gi ut sin første bok allerede på siste åpningsdag, 31. august. Da blir det lanseringsfest for eboken «Liv jeg har kjøpt», som Vatne skriver i løpet av de to ukene butikken holder åpent, og gir ut på eget forlag. – Det blir nok en del dødtid, og da tenker jeg det skal gå greit å få kloret ned en bok underveis. Materialet har jeg jo allerede kjøpt, så det er mer eller mindre et spørsmål om rent diktat. Hvis det blir liv til overs, åpner han også for videresalg til andre forfattere som ønsker seg en historie som de kan bruke uten å bekymre seg for represalier, eller hvis de rett og slett bare sliter med idétørke. Brukthandelen «Liv jeg har kjøpt» holder åpent på Mottaket kunstscene i Torghallen i Ålesund fra 19.-31. august.

Forfatter Bjørn Vatne åpner brukthandel for å høre andres livshistorier. (Foto: Privat)

PERFEKT RESULTAT STYR ES EGEN MED APP!

(Begge foto: Nina Skare Lund)

Saltostrikk.

Verdens første Husqvarna Automower med firehjulstrekk

Eige design i ny strikkebok Anne Lene Toftesund Thunem og Ane Huse Heggdal er med i ei ny strikkebok som blir lansert snart. 30. august kjem «Instastrikk» ut på Hespetre forlag. Initiativtakarane har plukka ut ti strikkedesignarar frå heile Norge og to av desse er frå Sunnmøre. Redaktør er Tonje Haugli. Sykkylvingen Anne Lene Toftesund Thunem, Drople Design, er ei av dei. Det er også ålesundaren Ane Huse Heggdal, kalla Saltostrikk på nettet. Begge har fleire tusen følgjarar og kjem stadig med nye idear. Dei produserer tekst og bilete og får teststrikkarar til å strikke seg gjennom oppskriftene. Når alt er kvalitetssikra blir bilete og oppskrifter lagt ut for strikkeglade både i Noreg og utlandet. Strikkar i kvardagen 26 år gamle Anne er utdanna innan innovasjonsleiing og entreprenørskap, samt kunst,

design og handverk. – Medan eg gjekk på kunstutdanning ved Høgskulen i Volda i 2017 bestemte eg meg for å endeleg ta steget og starte noko eige, og det vart Drople Design. Eventyret starta med dei to strikkeoppskriftene «Tjukklua» og «Tjukkvottar», uttalar Anne Lene Toftesund Thunem. I ein hektisk kvardag med lærarjobb og familieliv er strikkehobbyen ei kjelde til ro og kreativitet for Ane Huse Heggdal. Ho har frå barnsbein av vore interessert i å skape noko med hendene, og vart fullstendig forelska i garn då ho gjekk på ungdomsskulen. I 2013 publiserte ho si første strikkeoppskrift på internett. Både Anne og Ane finn mykje glede i å ha eit stort strikkenettverk på nett. Her finn strikkarane kvarandre, diskuterar og gler seg saman over sin felles hobby.

–yter perfekt -selv i bratte skråninger.

Automower X-Line –serien.

Med elegant, førsteklasses X-Line-design og LED-frontlykter ser gressklipperen like bra ut som plenen din!

Lieds Verktøy AS Blindheimsgeilane 1, 6012 Ålesund Tlf. 70 17 28 00 - post@lieds.no Kom innom for en trygg handel!

Vi monterer og tar nødvendig service.

49


50

|

on s dag 1 4 . a ug u s t 2 0 19

|

Meninger

Her er spalten for lesernes ytringer. Skriv kort og poengtert, bare unntaksvis over 3.000 tegn. Nytt i Uka forbeholder seg retten til å forkorte og redigere tekster. Skriv helst under med fullt navn, og alltid hvis

du kritiserer navngitte personer. Anonyme innlegg blir ikke publisert! Meninger sender du til: Nytt i Uka, postboks 128, 6001 Ålesund, eller redaksjonen@nyttiuka.no. Send helst innlegg med e-post.

Flaut og farlig I bystyreperioden 2011 – 2015 var Aspøy Bydelsutvalg ved gjentatte anledninger engasjert i trafikksikkerhet på Aspøya. Utvalget hadde vandringer i bydelen, der det ble notert forhold som burde rettes på. Ett kritisk punkt gjaldt manglende gangfelt over Steinvågvegen ved Blå Kors. Fagetater ble trukket inn, både politiet og kommunens virksomhet for veg, anlegg og park (VAP) kom til møter i bydelsutvalget. Det var bred enighet om at et gangfelt måtte på plass. Det er buss-stopp både for østgående og vestgående buss helt inn i krysset. Trafikkbildet er uoversiktlig, fordi Johs. Aarflots gate fra nord og Skippergata fra sør munner ut på Steinvågvegen og danner et slags kryss, og det er fortauskantparkering både i sidegatene og på Steinvågvegen.

farlige situasjoner. Både politiet og virksomhetsleder Oddvar Kongsvik og Mirza Begic fra kommunen var enige i at her absolutt burde komme et gangfelt. Begic lovte at de skulle få dette på plass innen et år innenfor virksomhetens eget budsjett, selv om det ikke lå inne i trafikksikkerhetsplanen.

Folk som kommer med buss vestfra og skal besøke Aspøy Omsorgssenter, må krysse Steinvågvegen med både langsgående biltrafikk og biler som svinger ned til eller kommer opp fra Ivar Aasens gate/ Nedre Strandgate. Det må skje etter innfallsmetoden og fører til

Eldrerådet i Ålesund registrerte i oktober 2018 at det fremdeles ikke var gangfelt ved Blå Kors, og at det nå bare var et par måneder igjen før 2018 gikk over i historien. Kunne Ålesund kommune forsikre at det ”helt sikre” løftet om gangfelt på plass i 2018 ble holdt?

Der er fremdeles ikke gangfelt …. På et av de siste bystyremøtene i 2017 spurte representanten Johan Grytten hvorfor gangfeltet ved Blå Kors fremdeles manglet. Det var jo lovt for tre-fire år siden! Kommunens ledelse beklaget og beklaget, og lovte helt sikkert (!) at gangfeltet skulle komme på plass i 2018. Der er fremdeles ikke gangfelt … Ingen kommentar, verken fra rådmann eller ordfører. Og der er fremdeles intet gangfelt …. Selvsagt er et gangfelt – som alle er enig om er et viktig tiltak – bare en bitte liten bagatell i den store sammenhengen. Men det er flaut for både politikere og administra-

sjon at man trenger fem-seks år på å få på plass et nødvendig gangfelt som er høytidelig lovt skal etableres. Det som kanskje er farligst, er at man ikke holder det man lover. Det svekker tilliten til både det politiske miljø ved ordføreren, og ikke minst til det administrative

Språk er kommunikasjon! I flere kronikker og innlegg i avisene den siste tiden er det argumentert for at Nye Ålesund kommune skal forlate den nøytrale språkpolitikken, og gå over til nynorsk som administrasjonsspråk. Det blir hevdet at nynorsk ligger nærmest dialekten i den nåværende bykommunen, og at mange viser en nedlatende holdning til dem som benytter nynorsk i skrift og tale. Som innflytter fra en nynorskkommune i Rogaland, og med nynorsk som skriftspråk til og med videregående skole, kjenner jeg meg ikke igjen i slike påstander. Jeg oppdaget riktignok tidlig at bokmål var et skriftspråk som lå bedre til rette for meg personlig å uttrykke meg på. Men dialekten i Ålesund oppfatter jeg som mest preget av bokmål, men med innslag av dialektuttrykk fra distriktet. Slik er det også i byer som Trondheim, Bergen og Oslo. Dialektuttrykkene vil alltid finnes. De har med identiteten vår å gjøre, og er med på å sette farge på det muntlige språket vårt. Men hele poenget i den språkdebatten som foregår nå, er ikke det muntlige språket, men skriftspråket. Uansett hvor mange varianter det kan finnes av muntlige uttrykksformer i et språkområde, så må det skriftlige uttrykket være felles og normert, slik at alle kan oppfatte det på samme måten. I Ålesund så skriver de aller fleste på bokmål. Også i utkanten av den nåværende bykommunen har det etter hvert blitt flere bokmålsklasser i skolen. Etter sammenslåingen med nynorskkommunene, vil det fremdeles være flertall av bokmålsbrukere. Mot denne bakgrunnen virker det ikke logisk at administrasjonen i kommunen skal tvinges til å forlate språknøytraliteten, og pålegges å sende ut all informasjon til innbyggerne på nynorsk. Mange bokmålsbrukere vil føle dette som et press fra mindretallet. Jeg

Det er også en kostnadsside ved en slik omlegging av administrasjonsspråket i en kommune. Skal Ålesund kommune konsekvent benytte nynorsk i sin kommunikasjon til publikum, må kontorsystemer, slik som titler, arkiver, maler og

Å tape tillit og ikke holde ord, det er både flaut og farlig! Leif Hovde

Betraktninger om fortau og gangfelt i Ålesund

er redd det heller ikke vil fremme bruk av nynorsk i det lange løp. Som plaster på såret pekes det på at administrasjonen skal få være språknøytral i intern kommunikasjon. Et hundretalls kollegaer skal altså få være språknøytrale seg imellom. En del av den interne kommunikasjonen i administrasjonen foregår vel i alle tilfeller muntlig, og da på dialekt fra ulike distrikter. Altså hverken på bokmål eller nynorsk. De fleste skjønner at dette bare er skuebrød. Alle uttrykker vi oss mest presist på det skriftspråket som faller oss naturlig, enten det er nynorsk eller bokmål. Det virker derfor nokså meningsløst at informasjon som de ansatte sender ut til innbyggerne, den informasjonen skal de samme ansatte ikke få lov til å formulere på det språket som ligger best til rette for dem. Skriv fra offentlige etater må være presist formulert, ellers kan det føre til misforståelser og feiltolkninger. Forslaget fra Norsk Målungdom om å kurse kommuneadministrasjonen i nynorsk skriftspråk, vil nok hjelpe litt. Men det vil være langt bedre å tilby kurspenger til begge målfører, og overlate valg av skriftspråk til den enkelte. Hvis vi ikke får lov til å bruke den skriftformen som vi finner mest naturlig, blir det mer fristende å ta i bruk termer fra andre språk. I norsk språk merkes spesielt en økning (eller «eskalering» som det nå er «in» å si) i bruk av engelske ord og uttrykk. Dette er lite ønskelig, og språknøytralitet kan være en del av forsvaret mot denne utviklingen.

ved rådmannen. Kan man stole på valgløfter og forsikringer når et valg nå står for døra? Er dette en god måte å gå inn i Nye Ålesund på?

skjemaer oversettes til nynorsk. En del vei- og gateskilt, informasjonsoppslag og liknende må omarbeides. De økte kostnadene må selvsagt skattebetalerne ta. Nynorsken er utvilsomt under sterk press i dag. Men begge målformene vil kunne leve side om side i en språknøytral kommune. Det nynorske skriftspråket, slik som Ivar Aasen skapte det, ble utformet i kjølvannet av den nasjonale reisning på 1800-tallet. Språket fikk utvilsomt en stor betydelig i denne sammenhengen frem mot unionsoppløsningen. I tillegg bidro nynorsk til at bokmålet ble normalisert og frigjorde seg fra mye av den sterke danske påvirkningen. Dette var språkmannen Knut Knudsen allerede i gang med på den tiden, men nynorsken påskyndet arbeidet. Både bokmål og nynorsk er vel i dag så levedyktige språk at de ikke trenger å tilføres kunstig åndedrett i form av udemokratiske inngrep i språkvalget. Tvert imot, språk-nøytralitet betyr vern av de norske skriftspråkene! Tarald Rørvik

Et av problemene med fortauene i Ålesund er at de ikke er like høye overalt. Dette fører til usikkerhet, da man ikke vet om fortauet plutselig blir lavere eller høyere og man kan lett snuble. Dette er noe normalt seende ikke tenker over i samme grad som oss svaksynte. En huseier kan støpe et nytt fortau, som blir høyere enn naboens fortau. Her burde vært et regelverk om dette, som kommunen håndhevde, istedenfor skjuler kommunen seg bak at mange fortau er private. Men et regelverk om høyde ser ut til å være fraværende. Mange plasser i Ålesund er det smale fortau, på disse stedene burde fotgjenger-overgangen være oppbygget slik at man ikke trenger å senke fortauet foran overgangene og lage plutselige snublefeller for svaksynte med problemer med dybdesynet. I lov om teknisk forskrift står det at trapper skal merkes på alle trinn på framkanten i hele trappens bredde. Dette blir ikke fulgt opp av Ålesund kommune. Eksempelvis trappene utenfor Løvenvold kino og trappene opp mot Grimmerhaugen fra vest, begge var bygget etter regelverket var innført. Når vi snakker om Løvenvold så er den gaten blitt meget bra, bare synd at jeg har hørt at de skarve ledelinjene der var skyld i at gaten ble så dyr. Løvenvold-prosjektet skulle videreføres andre steder i byen, men dette ser ut til å gå meget tregt. På Moa derimot har vi en god dialog med senterledelsen og de følger stadig opp våre forslag og senteret der inne blir stadig bedre å ferdes i for synshemmede. Roy Austerslått


|

onsdag 14. august 2019 |

51

Valget 2019:

Bompenger, eiendomsskatt og norske medier! Nye Ålesund befinner seg foreløpig i en slags status før en stor del av bilistene kan bli tvunget til å betale tusenvis av kroner i måneden i bompenger i perioden etter kommunevalget som nå finner sted 9. september 2019. Av erfaring vet vi at politikere lover altfor mye. Det er du og jeg som må betale for galskapen i eiendomsskatt og bompenger. De som avverget høye bompenger i Ålesund var sentrale myndigheter i Norge som ikke ville godkjenne planene, og Fremskrittspartiet som viste sterk motstand mot bompenger, og som også leverte på det de stod for, i det minste her lokalt.

Arkivfoto.

Forargelsens hus nok en gang Det er blitt en lang historie nå som gjelder Forargelsens hus på Hessa. På et ellers trivelig sted å bo står rønna fremdeles og skjemmer i et godt bomiljø. Og det til tross for utallige henvendelser til kommunen som etter vår mening er den eneste som kan gripe inn og ordne opp i denne saken. For det er vel kommunen som må gjøre noe når eierne svikter? Slik huset står i dag er det også en fare for omgivelsene. Det er utrolig at huset kan stå slik i tiår etter tiår. Selv om naboloven må være brutt for lenge siden, og frister og påbud er blitt neglisjert. Det gir ikke

mye tillit når slikt kan skje. Det som er vanskelig i denne saken er også manglende orientering til beboerne i nærheten. Ingen får vite hvor saken står og hva som hindrer riving og opprydding i området. Er det slik en ønsker det også i den store kommunen? Er Hessa en utkant som ikke blir hørt om miljøkriminalitet som dette må karakteriseres som? Er ikke saken stor nok til å få den ordnet? Eller er det ikke viktig nok for byens ledelse å ordne opp i forhold som har med trivsel å gjøre? De mange turistene fra storbåt-ene som hele sommeren sykler forbi her gjør vel også sine

tanker om en falleferdig rønne midt i et trivelig bomiljø. Den blir nok kommentert slik den står nær veien. Vi har to slike hus som står og skjemmer miljøet. Bedehuset på Hessa står også til forfall. Her bør eieren omgående få beskjed om at noe må gjøres. Med håp om at noen handlingsdyktige kan ordne opp. Det er vel nok nå når historien om skammens hus i alle fall har vart i 30 – 40 år. Kjell Arne Slinning

De fleste har ikke betalt mye bompenger for veg her i Ålesund eller på Sunnmøre, men i forhold til gratis ferger i Sverige så kan vi vel egentlig se på fergebilletter som en form for bompenger. Likevel så er mange av oss fornøyd med fergetilbudet. Ser vi på bompenger direkte på veg så føler vel de fleste av oss at tunnelene mellom Ålesund og Ellingsøy, Godøy, Valderøy, Giske og Vigra er viktige for bruk av flyplassen og for integrering av bo- og arbeidsmarkedene lokalt. Av nyere dato kan en trekke frem effektiv og rask nedbetaling av Eiksund-sambandet mellom Ulstein og Ørsta/Volda som en fornuftig utbygging. Dette er imidlertid moderat pengebruk sammenlignet med dagens planer. Det som virker skremmende er planer om store motorveger i nye Ålesund og i Møre og Romsdal som kan minne om det en finner i USA i og mellom store befolkningssenter. Enkelte av våre lokale politikere snakker om hva de kan utrette fremover, men forklarer ikke regnestykket for bompenger i nye Ålesund på 10 milliarder kroner i

Interpellasjon til Haram kommunestyre Haram kommunestyret behandlet «Høyringsuttale til MTA-plan og detaljplan for vindkraftanlegg på Haramsfjellet» 9. mai 2019. Etter høringsfristen har Haram Kraft sendt inn sine kommentarer til høringsuttaler og NVE behandler nå saken. «Nei til vindkraftverk på Haramsøya» arrangerte fredag 9. august 2019 et nytt folkemøte. På møtet ble det lagt ut underskriftslister hvor man kunne signere for å støtte at det blir tatt opp som ny sak i kommunestyret 29. august 2019. Ordfører Vebjørn Krogsæter var selv til stede på møtet, og ga uttrykk for at han trolig ville ha vært negativ til vindkraftverk på Haramsfjellet dersom han skulle ha stemt for eller imot prosjektet i dag. Videre ga han uttrykk for at han ville ta et initiativ til videre klage på vegne av Haram kommune dersom ikke NVE følger Haram kommunestyret sin høringsuttale.

• Mange mener at høringsuttalen kunne ha vært enda tydeligere fra kommunen med tanke på at dagens kraftsituasjon er totalt annerledes enn for ca. 10 år siden. Ordfører Vebjørn Krogsæter satte selv frem et forslag til høringsuttale på vegne av Sp og H i kommunestyret 9. mai. Kan ordføreren bekrefte at han vil ta initiativ til en klage på vegne av Haram kommune dersom NVE ikke krever videre utredninger? • O rdføreren sitter selv i fellesnemnda for nye Ålesund. Fellesnemnda består av fem personer fra respektive kommuner som skal forberede sammenslåingen. De får samtidig nyttig orientering om viktige saker i den enkelte kommune og andre fagfelt som berører dem alle. Til høsten skal nye Ålesund utarbeide en strategi i forhold til reiseliv og turisme.

På hvilken måte har fellesnemnda blitt orientert om utbyggingen på Haramsfjellet i vår kommune tilsvarende orienteringen de har fått om Havsul 1 i Sandøy kommune? I så fall, når og i hvilket møte ble denne orienteringen gitt? • Til tross for at konsesjonen er gitt, vil en folkeavstemming vise hva kommunens innbyggere mener om saken. Det er mange nye opplysninger om vindkraft som ikke er belyst i konsekvensutredningen. Vil ordføreren tilrettelegge for at lokaldemokratiet får gitt uttrykk for sin mening gjennom en slik folkeavstemming ved valget? Cine Finstad Austnes 3. kandidat Ålesund FrP

året når kostnadene til innkreving og renter tas med. Hvor lenge skal vi tro at staten og Fremskrittspartiet går mot de ville planene igjen uten at vi støtter dem? Sørvestlandet, med Agder, Rogaland og Bergen/Hordaland får en rask økning i bompenger, og folk kan komme til å «gå mann av huse» for å stemme på protestlistene til bompenger. Skal folk flest i nye Ålesund betale 2000-4000 kroner eller mer i ekstra skatt per måned i en flat skatt kalt bompenger? At en del klager på bilkøer (som knapt nok eksisterer i Ålesund sammenlignet med i mange større byer) bør ikke få de fleste av oss til å gå med på meget høye bompenger. Norske medier er nok den sterkeste pressgruppen i forhold til hvordan vi stemmer ved valg i Norge. Norske medier forsøker i stor grad å påvirke våre oppfatninger. De er dårlige når det gjelder Norge og elendige på USA. De skryter av norske redere nasjonalt og internasjonalt. Hvorfor skal en støtte de som står for størst forurensing? Norske redere har også tjent grovt på slaver. Republikanerne som norsk media liker å skjelle ut ble opprettet hovedsakelig for å kjempe mot slavehandelen og slaveri. For over 10 år siden var jeg aktiv i Bergen Høyre. Nå skal jeg stemme på Fremskrittspartiet. Jeg tror de går mot eiendomsskatt og bompenger i nye Ålesund og i Møre og Romsdal! Godt valg! Bjarte Stokseth, Ålesund siviløkonom


52

|

on s dag 1 4 . a ug u s t 2 0 19

Orienteringsskilt.

|

Billettstaben, fra venstre bakerst, Marita Bett, Leah og Patrick. Framme, Martine (til venstre) og Louise.

Høvding på Bjørke, Ivar Mork, far til Silja.

Danseoppvisning av Amanda frå Cuba og Gabriella frå Volda/Oslo.

innspill

Sommarens Indiefjord på Bjørke

D

et hadde seg slik at skribenten kunne vere til stades for å sjå og, ikkje minst, oppleve den energien som den vesle bygda Bjørke klarer å stelle i stand til – kvart år. Takka vere arrangør og initiativtakar Silje Haddal Mork, ei grepa jente med røter frå denne bygda. Til dagleg er ho grafisk designar med sete i Oslo. «Bringing indiepop to the fjords!» står det å lese på ein plakat frå ei tidlegare tilstelling. Indiefjord er ein inkluderande festival med langvegsfarande artistar frå Australia og USA. Dei står nærast i kø for å ta del inne i botnen av våre vakre Sunnmørsalpar, omgjevnader som kan ta pusten frå dei tilreisande. Heile bygda Bjørke er eit stort festivalområde som innbyr til arrangement på det berømte Bakketunet, Notanaustet og kveldskonsertane på ungdomshuset Haukely. På Bakketunet var det waacking og salsakurs med instruktørar både frå Cuba og frå distriktet. Høgdepunktet i år var kyrkjekonserten med Rune Berg frå The Margarets og Johnny Hide frå The Number Seven Deli, noko publikum visste å sette pris på i ei fullsett kyrkje. Ramma rundt denne festivalen må berre opplevast! Fjorden og fjella er, etter desse dagane, noko som står der til neste år også. Her er ingen staffasje som plukkast ned. Einar Welle, Ålesund sentrum

Frå Bakketunet.

Kursdeltakarar og instruktørar på salsadansen.

Rune og Johnny i Bjørkekyrkja.


|

Dagene går ... ÅRSDAGER 14. august: • 1814 – Mossekonvensjonen undertegnes. • 1893 – Frankrike introduserer registrering av motorkjøretøy. • 1908 – Verdens første skjønnhetskonkurranse arrangeres i Storbritannia. • 1969 – Den britiske hæren settes inn for å skille stridende katolikker og protestanter i Nord-Irland. • 1971 – Bahrain erklærer seg uavhengig fra Storbritannia. 15. august: • 1914 – Panamakanalen ble åpnet. • 1945 – Andre verdenskrig: Japan kapitulerte. • 1948 – Republikken Korea (SørKorea) etableres med Syngman Rhee som president. • 1969 – Woodstockfestivalen åpner. • 1986 – Det samiske flagget blir godkjent. • 1988 – En buss med skolebarn og foreldre kolliderer i Måbødalen i Hordaland. Tolv barn og fire voksne omkommer i ulykken. 16. august: • 1425 – Stavanger får fulle kjøpstadsrettigheter. • 1914 – Adolf Hitler melder seg frivillig til å tjenestegjøre i første verdenskrig. • 1960 – Kypros blir uavhengig. 470 politimenn arresteres og føres til Grini. 200 blir senere løslatt, de resterende sendes til Stutthof konsentrasjonsleir i desember. 17. august: • 1862 – Siouxopprøret bryter ut i Minnesota og leder til den største massehenrettelsen i amerikansk historie. • 1896 – Det blir funnet gull i Bonanza Creek i Yukon i Canada (Klondike-regionen), hvilket utløste gullrushet i Klondike.

• 1945 – 1624 – Bybrannen i Oslo 1624. • 1945 – Regjeringen Gerhardsen vedtok en provisorisk anordning som åpnet for henrettelser i forbindelse med landssvikoppgjøret. 18. august: • 1659 – Preben von Ahnens felttog til Nasa lykkes med å brenne ned de svenske sølvgruvene i Lappland • 1928 – Stord Arbeiderparti ble stiftet • 1956 – Samerådet ble stiftet • 1962 – Den første raketten, Ferdinand I, ble skutt opp fra Andøya Rakettskytefelt. • 1767 Brannordning for byene 19. august: • 1692 – Hekseprosessene i Salem: Fire menn og en kvinne blir hengt etter å ha blitt dømt for trolldom. • 1772 – Gustav III av Sverige gjennomfører et ublodig statskupp. • 1991 – «Augustkuppet»: Et mislykket kuppforsøk gjennomføres mot Mikhail Gorbatsjov av konservative krefter i det sovjetiske kommunistpartiet og forsvarsmakten. Gorbatsjov settes i husarrest i sin villa ved Svartehavet. Etter sterk motstand mot kuppmakerne fra allmennheten samt Boris Jeltsin gir de opp den 22. august, og Gorbatsjov kommer tilbake til makten. 20. august: • 1896 – «Fram» ankom Skjervøy etter ferden over Polhavet. • 1940 – Leo Trotskij blir angrepet med isøks av den stalinistiske agenten Ramón Mercader, og dør dagen etter av skadene. • 1960 – Kong Olav V erklærte fjernsynet offisielt åpnet i Norge. • 1968 – Warszawapakt-landene invaderte Tsjekkoslovakia. 21. august: • 1863 – Ole Stokkestadeie ble henrettet i Vågå for mord på sin hustru og sitt barn. • 1887 – Det norske Arbeiderparti ble stiftet, med sagarbeider Anders Andersen som formann. • 1911 – «Mona Lisa» ble stjålet av en ansatt i museet Louvre. Bildet var borte i to år før det kom til rette. • 1940 – Lev Trotskij ble myrdet i Mexico.

BRANN: Engelsk brannpumpe innkjøpt til Norge år 1800. Den alminnelige brannforordningen av 18. august 1767 fastslo at hver enkelt kjøpstad skulle organisere et brannvesen. Lov av 26. august 1854 «om tillegg til og endringer i lovgivningen om brannvesenet» (ofte kalt brannloven av 1854) bestemte at det også ble organisert et brannvesen i ladesteder eller husansamlinger på landet som ikke utgjorde en egen kommune. Fogden fikk ansvar for gjennomføringen av ordningen. Det skulle velges fem mann som fikk i oppdrag å representere huseierne på stedet. Disse skulle forestå utligningen av fellesutgifter. Dersom det var opprettet bygningskommune, ble det senere åpnet for at denne kunne ta seg av funksjonene som brannkommune.

TIPS OSS! Tlf. 70 16 19 19 redaksjon@nyttiuka.no

FLAGGDAGER

NYTT I UKA FOR

onsdag 14. august 2019

15

|

53

ÅR SIDEN

19. august: Kronprinsesse Mette-Marit (1973). H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit. Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff. Hovedtribunen på det nye storstadionet har nå kommet opp i hele sin lengde, men fremdeles bare halve høyden. To av fem etasjer er foreløpig reist.

U TA S K J Æ R S 15. august: Nasjonaldagen i India, Kongo-Brazzaville, Liechtenstein, Sør-Korea. 17. august: ... i Gabon, Indonesia. 19. august: ... i Afghanistan. 20. august: ... i Ungarn.

GABON: Republikk og kyststat som ligger i Guineabukta i det vestlige SentralAfrika, ved Atlanterhavet, grenser til Kamerun og Ekvatorial-Guinea i nord og Kongo i sør. Drøyt 1,5 mill. innbyggere fordelt på 267 600 km². Landet var fransk koloni fram til 1960, og fransk er det offisielle språket. Hovedstaden heter Libreville og er også landets fremste havneby og økonomiske sentrum.

TEMADAGER 18. august: Kaffens dag.

F L O O G FJ Ø R E 14.: Flo 11.43 (1,8 m) og 23.48 (1,9 m), fjøre 5.27 (0,4 m) og 17.44 (0,6 m). 15.: Flo 12.22 (1,8 m) og –, fjøre 6.07 (0,4 m) og 18.20 (0,5 m). 16.: Flo 0.23 (1,9 m) og 12.56 (1,9 m), fjøre 6.42 (0,3 m) og 18.52 (0,5 m). 17.: Flo 0.55 (1,9 m) og 13.27 (1,9 m), fjøre 7.14 (0,3 m) og 19.22 (0,5 m). 18.: Flo 1.25 (1,9 m) og 13.57 (1,8 m), fjøre 7.44 (0,3 m) og 19.51 (0,6 m). 19.: Flo 1.55 (1,9 m) og 14.26 (1,8 m), fjøre 8.15 (0,4 m) og 20.20 (0,6 m). 20.: Flo 2.26 (1,9 m) og 14.56 (1,8 m), fjøre 8.46 (0,4 m) og 20.53 (0,6 m). 21.: Flo 3.00 (1,8 m) og 15.31 (1,7 m), fjøre 9.20 (0,5 m) og 21.29 (0,7 m).

SOL OG MÅNE 14.: Sola opp 5.33, sør 13.40, ned 21.46. Dagen har avtatt 3 timer og 48 minutter fra sommersolverv. Månen opp 21.57, sør 0.32, ned 3.33. 15.: Sola opp 5.35, sør 13.40, ned 21.42. Månen opp 22.11, sør 1.19, ned 4.51. Fullmåne 14.29. 16.: Sola opp 5.38, sør 13.40, ned 21.39. Månen opp 22.20, sør 2.05, ned 6.11. 17.: Sola opp 5.41, sør 13.40, ned 21.36. Månen opp 22.27, sør 2.49, ned 7.31. Månen lengst fra jorden 13.00. 18.: Sola opp 5.44, sør 13.39, ned 21.33. Månen opp 22.33, sør 3.31, ned 8.50. 19.: Sola opp 5.47, sør 13.39, ned 21.30. Månen opp 22.38, sør 4.12, ned 10.09. 20.: Sola opp 5.49, sør 13.39, ned 21.26. Månen opp 22.43, sør 4.54, ned 11.28. 21.: Sola opp 5.52, sør 13.39, ned 21.23. Dagen har avtatt 4 timer og 30 minutter fra sommersolverv. Månen opp 22.50, sør 5.36, ned 12.49.

Storstadion i rute – pris: 212 millioner Det nye storstadionet som er i ferd med å reise seg på Volsdalsberga ligger godt i rute. Den offisielle åpningen blir i forbindelse med andre serierunde neste år – forhåpentligvis i Eliteserien. Ifølge prosjektleder Jon Ketil Gjørtz ligger fremdriften i arbeidet med det nye storstadionet omtrent på dagen i rute. – Det går veldig bra og vi har fin fremdrift. Vi har nå fått opp hele lengden på hovedtribunen, og halve høyden. Det vil si at vi har reist to etasjer av fem, så det blir om lag dobbelt så høyt som det fremstår i dag. Når den delen er ferdig begynner vi på kortsiden mot Sunnmørshallen og fortsetter videre rundt. Selve banen skal vi begynne på rett over nyttår, forteller han. De første leieboerne skal etter planen flytte inn i februar, mens den offisielle åpningen av stadionet blir i midten av april neste år.

NYTT I UKA FOR

30

– Vi har bedt om å få bortekamp i første serierunde neste år, og det kommer vi til å få. Så da blir åpningen av stadionet lagt til første hjemmekamp, altså andre serierunde. Og da forhåpentligvis i Eliteserien, forteller Gjørtz. – Hvordan ligger dere an økonomisk? – Vi har måttet justere budsjettet litt, delvis på grunn av overskridelser og delvis fordi vi vil gjøre mer enn det opprinnelig var budsjettert med. Nå opererer vi med et totalbudsjett på 212 millioner kroner, inkludert merverdiavgift. Da får vi et stadion der vi er fornøyd med både funksjonalitet og utseende, med plass til rundt 10.000 tilskuere. Det vil jevnt over være en tilstrekkelig kapasitet, selv om enkelte kamper nok kan bli utsolgt, sier Gjørtz.

ÅR SIDEN

Sunnmøring laget Norges første elektriske ovn Det er 93 år siden den første elektriske varmeovnen i Norge så dagens lys. Det var Arne Barman som sto for den bragden, sammen med broren Ragnar – to av sønnene til sokneprest O. O. Barman i Haram. Og har du lyst til å beundre klenodiet, finnes det på Aalesund Museum. Arne Barman (1872 – 1947) var utdannet både som agronom og elektroingeniør, og var en foregangsmann på så ulike områder som østersoppdrett, steindrift og elektrisitet! Men det var nok det elektriske som lå hans hjerte nærmest, og han fikk bygd ut elektrisitetsverk mange steder. I en årrekke var han ansatt som ingeniør i Borgund kommune. Barmans ovn vakte oppsikt, ikke minst i utlandet. Ja, den kom selveste Paven i Roma for øret, og Barman fikk audiens og måtte demonstrere ovnen for den meget interesserte Leo den 13., som da var 90 år! Paven ga Barman en medalje, og patentet ble senere overtatt av italienere som opprettet Italias første elektriske ovnsfabrikk. Mange år senere skildret Arne Barman sine minner fra elektrisitetens inntog på Sunnmøre i «Elektroteknisk Tidsskrift». Hans sønn, som også heter Arne, har velvillig stilt materialet til vår disposisjon, og i to artikler skal vi med Barmans egne ord få et innblikk i denne uhyre

Arne Barman med sin fars elektriske varmeovn fra 1896, den første som ble laget i Norge. Klenodiet står i dag på Aalesund Museum.

interessante delen av sunnmørshistoria. Ikke minst nå, midt i rabalderet om Sunnmøre Energiverk, kan det jo være artig å se hvordan den spede begynnelse var!


54

| onsdag 1 4 . a ug us t 2 0 19

|

Lesernes marked

Kr 75,- + 2 gratis gjeninnrykk påfølgende uker | Tlf. 70 16 19 19 | Fax 70 16 19 20

Bil selges

Alt av metallavfall kjøpes. Mottak av skrapjern og EE-avfall

BMW

Vartdal Gjenvinning AS Avd. Bingsa Tlf. 70 17 94 50 - 915 90 757

BMW 520 -01 mod. selges som delebil kr 10.000. Tlf. 943 10 038. BMW 523i E61, skinn, xenon. EU ok. Hel og pen 2007 mod. facelift 5-serie selges rimelig grunnet overgang til større bil. 2,5 l 6 syl. motor med 192 hk, direkteinnsprøytning, bra dreiemoment og lavt forbruk. Svart skinn/alu interiør med el. comfortseter, tiptronic girkasse med sportmodus, ABS, ESP, Bi-xenon med dynamiske lys og automatikk, nivåregulering/ luftfjæring, regnsensor, 2-soner klima, hengerfeste, isofix, dab+ mm. Coiler, plugger og luftputer for nivåregulering bak byttet i vårt eie. Langkjørte 239’ km, EU ok til 31. mai 2021. Reg.nr. BR 49415. Tlf. 932 11 663. Se bilder på www.nyttiuka.no

Fiat

Vi holder nå langåpent til 20.00 hver torsdag med gratis rustsjekk fra 16-20!

SPELKAVIK ANTIRUST Industriveien 9, Breivika TLF. 70 27 27 30 / 99 55 11 05

Bilvrak kjøpes til hugging. Jeg betaler 2000 for bilen din uansett stand. Jeg henter med bilfrakthenger. Henter gamle bilbatterier og aluminiums felger med eller uten dekk gratis. Tlf 975 91 795. Selge bilen? Alt av biler kjøpes, kr 0-70.000. Skader/defekter ingen hindring. Kontant oppgjør via mobilbank. Ring Giske på tlf. 952 34 685.

Bilutstyr

FIAT bobiler

- vi utfører service/ reparasjoner opp til 7500 kg Puskhola, Ålesund Tel 70 17 33 50 verksted@nextcar.no www.nextcar.no

Tysse varehenger 1977 modell, selges for kr 500. Tlf. 952 26 343. 4 dekk til Audi A4. Sommerdekk Nokian 195/65 R15 5x112 5-6 mm, aluminiumsfelger, kr 1200. Morten 403 28 740.

SPAR PENGER! Stort utvalg av brukte bildeler

Volvo Ferieklar Volvo XC70 -09 mod., aut., 164.000 km, skinn, diesel, takluke, hengerfeste. Alle servicer. Nye matter, 4 nye s-dekk, ok v-dekk. Damekjørt. Prisant. kr 175.000. Tlf. 975 48 214 el. 404 08 998.

Bil kjøpes Toyota Hiace ønskes kjøpt. Rust, skade og EU-mangel ingen hindring. Alt av interesse også delebiler. Toyota Hilux er også av interesse. Tlf 975 91 795.

VEDLIKEHOLDSFRIE • Vimax vindussprosser • Skodder • Glasslister Odd Honningsvåg, tlf. 450 98 000 www.sprossefabrikken.alesund.no

Små solbærbusker til salgs. Tlf. 417 41 287. ”Ny” sementblander, brukt to ganger, nypris kr 1.999, selges kr 1.000. Tlf. 906 50 185.

Sjå vår nettbutikk for utval og prisar

strandstillas.no

Plentraktor (Rider) Plentraktor ønskes kjøpt. Helst Rider (frontmontert). Tlf. 950 29 611. Eldre typer huntonittplater. Ynskjer å kjøpe eldre typer huntonittplater. Porøse plater 120 x 240 cm - 12 mm tjukk. Halvharde huntonittplater 120 x 240 cm - 6 mm tjukk. Tlf. 911 33 284. Mynter og sedler + eldre postkort, rederimerker, våpen, kniver, leketøy. Også Ålesund-ting + reklameskilt. Alt av interesse. Taksering av mynt og sedler utføres. Henv. vis a vis Scandic Parken Hotell, Storgt. 19. Tlf. 950 82 776.

Tlf. 455 05 777 Dekkbark. Lager på Vatne. Leveres også tilkjørt. Tlf. 992 31 945. Bærnot, nett av nylon. Til dekke av bærbusker, åker, frukttre, grønnsakshage, jordbær, morell, rips, sandkasser etc. Klipper til ønsket mål. 5 kr kvm. Har også kraftigere nett til armering av skråninger/fuglegårder 10 kr kvm. Kan sendes mot frakttillegg. Minsteordre 40 kvm, 200 kr. Tlf. 913 90 669.

VEDLIKEHOLDSFRIE REKKVERK -GLASS- ELLER SPILEREKKVERK

Selges Plentraktor til salgs. Viking MT 545. Tlf. 950 29 611. Singer symaskin, ny, ikke pakket ut, kr 1.000. Seng, 75 x 200 cm, m/ overmadrass, kr 500. Tlf. 70 13 10 34. Myntsamlere. Strøkne minnemynter selges rimelig. Tlf. 900 75 962. Utemøbler. Utemøbler i heiltre furu, lengde 2,2 m. Bredde bord ca. 90 cm. Pris kr 12. 500, ferdig beiset, montert og levert (Sunnmøre). Tlf. 472 39 723.

Massy Ferguson 35 Traktor med gode dekk og kjettinger seljast, ny starter, bakskuffe, heimelaga henger og brøyteskjær. Pris kr 17.500. Tlf 979 87 987. Gjødselmikser. Ønsker å kjøpe gjødselmikser, lengde 5-7 m. Tlf 48300559 Venderive m/2 visper for traktor, til salgs. Tlf. 417 41 287. Traktor ønskes kjøpt. Rimelig traktor fra ca. 1980 og nyere, pris fra kr 20.-80.000, ønskes kjøpt. Til lettere arbeid på et småbruk. Tlf. 924 09 133. Minigraver selges. 2006 velholdt Hanix H 22, 2600 t, 3 skuffer med hyd pusskuffe, gode belter, selges rimelig. Tlf. 906 58 142

TRENG DU NOKON Å FORTELJE DET TIL?

Lyd / bilde

Tlf 70 27 27 00 - kl. 08-16

Kjøpes

Landbruk

Kjøp billig og bra stillas direkte frå importør.

Møre Bruktbildeler

Mercedes ML-320 bensin Suv Off-Road 2000 mod. 4x4 Aut., cruise, delskinn, krok, 5-seter. Ac++. Mørk blå met. Fersk EUkontroll for 2 nye år! Ny olje og filter på motor og gear. Km kun 350.000. God bruksbil som er mye påkostet. Pris kr 90.000. Tlf. 909 66 679.

H a g e m ø b l e r / h y t t e m ø b l e r. Kraftige utemøbler i heiltre furu, lengde 2,2 m. Bredde bord 90 cm. Pris 12.500kr. Tlf 472 39 723. Se bilder på www.nyttiuka.no Flyttesalg. Selges til høystbydende: kaneseng m/ny madrass, 90 cm bred. Romslig 2-seter, 3 år, bord for 2 m/2 barkrakker, 1 x 1 m eik, Siemens v.maskin 7 år, 3 redningsvester til voksne. Gratis: salongbord, trappegrind, kiste 1 x 0,50 m. Må hentes på Valderøya. Tlf. 99632490

To ørelappstoler (fabr. Bjarne Hansen) selges for kr 200 hver, må trekkes om. Telefon: 701 41 537 eller 911 73 065. Framskap Framskap, H200, B160 selges kr 500 eller hb. Ubehandlet, lys i overskap. Har ikke funnet noen skader. Må hentes Ålesund, kan deles. Bilde kan sendes. tlf 95784901 etter kl 12.

6220 Straumgjerde Tlf. 70 25 13 00 www.triobeslag.no hallgeir@triobeslag.no

annonser@nyttiuka.no

Møbler 3,5 garderobeskap, ca. 3,1 m, profilerte dører, 2 speildører, hvitt. Vaskeromsskap, lys bøk. Stor vinkelsofa/dobbelseng + bord, lakkert tre. Køyseng 2+1, tre. Stokke Balansestol, blått trekk, lakkert. Spisebord m/uttrekkspl. + 3 stoler, lakkert til salgs. Tlf. 913 38 533 el. 482 28 851. Pen antikkhvit daybed selges m/ madrass og sengebunn, 200 x 90 cm, svært lite brukt, kr 1.000. Tlf. 984 21 347.

Surround-anlegg. Harmann kardon forsterker med JBL høgtalerar seljast for kr 4000. Center, subb og 4 andre. Kraftig forsterker, mangler fjernkontroll. Tlf 979 87 987.

VI SELGER OG HAR DEMO PÅ FØLGENDE HIFI-PRODUKTER: Elektronikk: Devialet Expert Pro, Prima Luna, SPEC, Mastersound, Absolare og CH Precision Høyttalere: Phantom Opera, Gold og Reactor, Spendor, Duvel, FalconLab, Swissonor, Diapason, Joseph Audio, Bonicke og Kaiser Kawero. Annet: Crosszone hodetelefoner, Innuos- og Antipode-streamere, Hifi-kabler og akustikkprodukter

Demo i vårt lytterom torsdager kl. 12-20 i Postvg. 2, 6018 Ålesund eller etter avtale på tlf. 911 47 585

Båt / utstyr Båtplasser ved Vegsundet til leie i velorganisert båtforening. God vinterhavn, lett adkomst og god parkering. For nærmere info tlf. 948 61 001, kveldstid 19-22. Gummibåt til salgs. Aqua Marina 250 cm lang, beregnet for motor inntil 4 HK, selges kr 2.000. Lite brukt. 2016mod. Tlf. 958 49 865. Mørebas 18 fot 60 HK. Flott båt med henger og stor kalesje seljast, motoren er ca 2 år. Nesten ny kalesje også. Nye hjullager, bremser og lys på henger. Kvitteringer på ny motor og styrekonsoll følger med. Pris 74 000 kr. Tlf 979 87 987. Båt kjøpes. 10-12 fots jolle kjøpes. Tlf. 928 21 698.

Camping / fritid Bobil/bybobil ønskes leid i 3 uker fra 24. august. Tlf. 991 01 225.

Ønskes leid Leilighet Åse. Rolig nattevakt med fast jobb på sykehuset. Søker: møblert, maks. 5500 kr, snarlig overtakelse, halvårskontrakt med mulig for forlengelse. Ring eller send meg sms: Solveig 922 16 552. Garasjeplass. Ønsker å leie garasjeplass for oppbevaring av eldre bil i sona Larsgården, gjerne Torvteigen. Bilen skal ikke brukes eller skrues på. Både korttids- og langtidsleie er interessant. Mobil 416 69 802. Naust Ønsker å leie mindre, gjerne eldre naust for primært oppbevaring av kajakker. Alt av interesse strekninger Emblem- Vegsund-Ålesund. Tlf. 920 41 691. Medisinstudent søker leilighet. 25 år gammel kvinnelig medisinstudent ved NTNU i Trondheim ser etter et sted å bo i Ålesundsområdet ifm. praksis ved legekontoret i Langevåg 2. september-11. oktober. Møblert. Månedsleie ca. 5000 kr. Tlf: 93468441. Voksen dame ønsker å leie leilighet snarest i Ålesund kommune (ikke bysentrum). Tlf. 905 26 648. Rolig dame med hund. Ønsker å leie leilighet fra september/oktober, der det er tillatt med dyrehold. Strekning: Spjelkavik-Moa-ÅseHatlane-Gåseid-Nørve. Ønskelig med uteplass. Maks 8000 i mnd. Tlf. 986 27 690.

Visste du at.. Nytt i Uka er største avis i sitt nedslagsfelt hver onsdag!

www.bebophifi.com

OLYMPUS OM-D E-M5 MARK II SELGES TIL KR 8748,Beste priser på nett: Olympus OM-D E-M5 Mark II + 14-42/3,5-5,6 EZ Kr 11985,- (Utfyllingsblits medfølger) Olympus tele 12-50 mm1:3,5-6,3 EZ Kr 2.200,Olympus Electronic Flash FL 600R Kr 2.493,Olympus Electronic Flash FL 300R Kr 818,SUM beste nypris: Kr 17.496,-

Selges for halv pris: Kr 8748,-

Instruksjonsbok «Mastering the Olympus OM-D E-M5 Mark II» (500 sider, Darell Young og James Johnson) medfølger. Fotobag Lowepro medfølger.

Henvendelse: Lars tlf.: 915 31 312


m_4+0.indd 1

Blikkenslager 93 Blikkenslager 93 05 05 79 79 20 20 // 92 92 23 23 91 91 28 28 - Skreddersydde beslagsløsninger www.vbblikk.no www.vbblikk.no

www.vbblikk.no www.vbblikk.no

vbblikk vbblikk as as

Blikkenslager Blikkenslager Visma Blikkenslager eAccounting Blikkenslager Visma eAccounting Takhatter / Pipebeslag

vbblikk as

Takhatter Takhatter // Pipebeslag Pipebeslag Flytting/distribusjon Flytting/distribusjon Taksikring Taksikring Omlegging Omlegging av av tak tak - mer enn bare flytting - mer enn bare flytting Båndtekking Båndtekking Tlf: 70 11 79 00 Tlf: 70 11 79 00 www.rekdaltransport.no Skreddersydde beslagsløsninger www.rekdaltransport.no Skreddersydde beslagsløsninger

Fleksibel arbeidsdeling - Takhatter / Pipebeslag Takhatter / Pipebeslag Taksikring Fleksibel arbeidsdeling - Takhatter / Pipebeslag Taksikring Reduser dine kostnader - Taksikring Omlegging av tak Reduser dine kostnader - Taksikring Omlegging av tak Båndtekking - Omlegging avoss tak Kontakt for en Båndtekking Skreddersydde beslagsløsninger - Omlegging avoss tak for Kontakt en Skreddersydde beslagsløsninger - Båndtekking uforpliktende prat på - Båndtekking 93 05 79beslagsløsninger 20 /prat 92 23på 91 28 uforpliktende - Skreddersydde 93 05 97 79beslagsløsninger 20 9200 23 91 28 telefon 98 /68 - Skreddersydde telefon www.vbblikk.no 97 98 68 00 www.vbblikk.no

• • GODSKJØRING FLYTTING PRIV/BEDRIFT • PRIV/BEDRIFT • FLYTTING BOSSKJØRING • BOSSKJØRING • TILGJENGELIG HELE DØGNET • TILGJENGELIG HELE DØGNET

TLF. 70 27 68 00 • Faks 70 27 68 01 TLF. 70 27 68 00 • Faks 70 27 68 01 Mob. 922 64 589 Mob. 922 64 589

om regnskap og skatt.

www.aakrerekneskap.no www.aakrerekneskap.no

SERVICEGUIDEN Blikkenslager Blikkenslager

93 93

• Lagerhotell •• Lagerhotell Flytting • Flytting

• Avfallscontainere

93 93 05 05 79 79 20 20 // 92 92 23 23 91 91 28 28 www.vbblikk.no www.ke-regnskap.no www.vbblikk.no www.ke-regnskap.no

•• Avfallscontainere Transport / Pipebeslag 05 // 92 28 Takhatter / PipebeslagVARMEPUMPER 05 79 79 20 20 92 23 23 91 91 Takhatter 28• Transport Varmepumper BYGG/SNEKKER Varmepumper Varmepumper Taksikring Varmepumper Taksikring www.vbblikk.no www.vbblikk.no Omlegging av tak Omlegging av tak Båndtekking Båndtekking Daglig kjøringer til: Daglig kjøringer til: NYBYGG Ålesund - Emblem - Sula Skreddersydde beslagsløsninger Ålesund - Emblem - Sula- Vigrabeslagsløsninger Skreddersydde Ålesund - Ellingsøy - Godøy - Valderøy - Giske

NYBYGG RESTAURERING PÅBYGG

FLAATE FLAATE AS AS

Visma eAccounting Visma eAccounting Fleksibel arbeidsdeling Fleksibel arbeidsdeling SKORSTEINREHAB. Reduser dine kostnader Reduser dine kostnader

Snekkerverksted Snekkerverksted TAK / BLIKKENSLAGER Dør Dør og og Vindus-service Vindus-service

RESTAURERING PÅBYGG 93 79 93 05 05 79 20 20 // 92 92 23 23 91 91 28 28 21-02-2014 09:41:15

• EKSPRESSKJØRING • • EKSPRESSKJØRING DISTRIBUSJON • • DISTRIBUSJON GODSKJØRING • • GODSKJØRING FLYTTING PRIV/BEDRIFT • PRIV/BEDRIFT • FLYTTING BOSSKJØRING murmester Murmester • BOSSKJØRING • TILGJENGELIG HELE DØGNET TORGEIR ERDAL ASDØGNET • TILGJENGELIG HELE TORGEIR ERDAL AS

21-02-2014 09:41:15

SOLID LEVERANDØR AV HÅNDTVERKSTJENESTER Tlf. 48 12 86 28 / 91 24 60 10

Epost: post@unibyggas.no

flis peis TLF. 70mur27puss68 00ovn•naturstein Faks rehabilitering 70 27 68 01 uss, peis TLF.Mur, 70 tlf. 27p68 0051 •flis, Faks 70 27, ovn, 68 01 918 310 Mob. 922 64 589 naturstein, Mob. rehabilitering 922 64 589

www.pilskog-fl yttetransport.no Tlf. 918 51 310 www.pilskog-fl yttetransport.no

firmapost@murmesterErdal.no

Tlf. 70Tlf. 11 29 10, e-post:33 post@vestlandstak.no 905 Tlf. 7800 905 33 200 200 Postboks Spjelkavik, 6022 Ålesund 90533200bygg@gmail.com

Sentralgodkjent – Gode referanser Gratis befaring

90533200bygg@gmail.com

6030 Langevåg, tlf. 70 19 24 40

Tlf. 70 16 19 19 • Fax. 70 16 19 20 post@cementprodukt.no Tlf. 70 16 19 19 • Fax. 70 16 19 20 E-post: annonser@nyttiuka.no • 1 modul (46mm x 25mm) www.pipesenteret.no E-post: annonser@nyttiuka.no • 1 modul (46mm x 25mm) kun kr 215,- pr innrykk inkl. fullfarge (eks mva) kun kr 215,- pr innrykk inkl. fullfarge (eks mva)

FLAATE FLAATE AS AS

������������������������ ������������������������

Snekkerverksted SALG, MONTERING OG SERVICE SALG, MONTERING OG SERVICE Snekkerverksted SALG, MONTERING OG SERVICE AV VARMEPUMPER AVog VARMEPUMPER �������������������������������������� Dør Vindus-service Vindus-service (ALLEDør KJENTEog VARMEPUMPEMERKER (ALLE KJENTEI VARMEPUMPEMERKER NORGE) I NORGE) TLF. AV VARMEPUMPER AUTORISERT FORHANDLER AV

FLYTTING/DISTRIBUSJON

6260 Skodje. Tel. 976 94 MED 225 I NORGE) �������������������������������������� (ALLE KJENTE VARMEPUMPEMERKER FULL SERVICE MED DRIFTSKONTROLL FULL SERVICE 6260 Skodje. Tel. 976 94 225DRIFTSKONTROLL FULL SERVICE MED DRIFTSKONTROLL TLF. 70 15 82 80 | www.langvas.no TLF. 901 45FORHANDLER 440/476 76 AUTORISERT AUTORISERT AV854 FORHANDLER AV AUTORISERT FORHANDLER AV nordvestvarmepumper.no

ALT INNEN BLIKK, TAK & FASADE

Tlf. 70 16 19 19 • Fax.post@nordvestvarmepumper.no 70 16 19 20 Tlf. 70 16 19 19 • Fax. 70 16 19 20 E-post: annonser@nyttiuka.no • 1 modul (46mm x 25mm) E-post: annonser@nyttiuka.no • 1 modul (46mm x 25mm) Tlf. 70 16 19 19 kun kr 215,- pr innrykk inkl. fullfarge (eks mva) kun kr 215,- pr innrykk inkl. fullfarge (eks mva) TLF. CONTAINERUTLEIE 901 45 440/476 TLF.76 901 854 45 440/476 76 854www.nyttiuka.no

ALT I TAK, MEMBRAN OG RADONSPERRE Aarsæthervegen 3, 6006 Ålesund

Snekker Snekker

VI REHABILITERER

SKORSTEINER www.ke-regnskap.no med tegelrør eller syrefaste stålrør www.ke-regnskap.no

www.vestlandstak.no

www.vbblikk.no www.vbblikk.no Borgundfjordvn 68. - Tlf. 70 14 93 82

1257051_100x70cm_4+0.indd 1

Kontakt oss for en Kontakt oss for en uforpliktende prat på uforpliktende prat på telefon 97 98 68 00 telefon 97 98 68 00 gamle/skadede

6260 Skodje. Tel. 976 94 225 6260 Skodje. Tel. 976 94 225

Ålesund - Ellingsøy- Herøy - Godøy - Valderøy- Måløy - Vigra- -Nordfjord Giske Ålesund - Ulsteinvik - Vanylven Ålesund - Ulsteinvik - Herøy - Vanylven - Måløy - Nordfjord Ålesund - Brattvåg - Søvik Ålesund Søvik Ålesund- -Brattvåg Ørsta - -Volda ÅlesundSykkylven - Ørsta --Volda Ålesund Stranda 6260 -SKODJE Ålesund - Sykkylven - Stranda

6260 SKODJE

TLF. 901 nordvestvarmepumper.no 45 440/476 76 854 nordvestvarmepumper.no nordvestvarmepumper.no post@nordvestvarmepumper.no post@nordvestvarmepumper.no post@nordvestvarmepumper.no

benny.andre.simonsen@bmigroup.com

www.stromsheimbygg.no

tlf. 45 87 41 48

Ålesund

Tlf. 70 12 92 54

- mer enn bare flytting Tlf: 70 11 79 00

www.rekdaltransport.no

• Lagerhotell • Flytting

REISE

Container?

Ålesund - Emblem - Sula Ålesund - Ellingsøy - Godøy - Valderøy - Vigra - Giske Ålesund - Ulsteinvik - Herøy - Vanylven - Måløy - Nordfjord Ålesund - Brattvåg - Søvik Ålesund - Ørsta - Volda Ålesund - Sykkylven - Stranda

Container? Container? Ring oss på tlf 09700 Container? Ring tlf 09700 Ringoss osspåpå tlf 09700

• EKSPRESSKJØRING • DISTRIBUSJON • GODSKJØRING • FLYTTING PRIV/BEDRIFT • BOSSKJØRING • TILGJENGELIG HELE DØGNET

Busser fra 16 til 78 sitteplasser

Renovering og rehabilitering

Tømrerfirma med ansvarsrett

Små og store jobber

Tar også på oss tegning og byggeanmeldelse

928 07 385 vilnis@vgbygg.no

Giskegata 31, 6005 Ålesund post@brorsbygg.no | 982 56 550

TØMRER MED SANS FOR DETALJER FINELINE HAVNEGJERDE Mobil 402 41 420 fineline@mimer.no Se oss på facebook RØRLEGGER

• Avfallscontainere • Transport

Daglig kjøringer til:

Ring oss på tlf 09700

Nybygg, hytter, garasjer, båthus Tilbygg

snekker snekker

NYBYGG RESTAURERI PÅBYGG

ablbygg@gmail.com

1257051_100x70cm_4+0.indd 1

www.pilskog-flyttetransport.no www.pilskog-flyttetransport.no

Tlf. 70 21 02 33/ 70 15 14 10 Tlf. 70 21 02 33/ 70 15 14 10 Blindheimsenteret Blindheimsenteret

Tlf. 982 41 928 / 988 59 788 www.geirantertaxi.no

6260 SKODJE

www.norskgjenvinning.no www.norskgjenvinning.no www.norskgjenvinning.no

www.norskgjenvinning.no

CONTAINERE

TLF. 70 27 68 00 • Faks 70 27 68 01 Mob. 922 64 589

Buss tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse

www.pilskog-flyttetransport.no

SALG - UTLEIGE

������������������ ������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� Alle typer transportoppdrag ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� i inn- og utland. �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

8’ fot til 40’ fot Nye og brukte Tlf. 90 14 14 52 epost: gjertm@online.no

Tlf. 70 14 33 16 www.turistbussen.no

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

REGNSKAP

ENTREPRENØR

Container?

Din lokale samarbeidspartner om regnskap og skatt Brusdalsvegen 216

Vi har egen rørleggeravdeling!

Skodje | Tlf. 70 27 41 41 | mailbox@energisentrum.no Besøk oss på Facebook | www.energisentrum.no

Alt innen graving og riving! Tlf: 400 04 891

www.okentreprenor.no BÅT/CAMPING

Tlf. 70 15 14 10 / 918 43 419 www.aakrerekneskap.no

DIVERSE

(v/Gjenbruk og Spjelkavik Treningssenter) ELEKTRIKER

Plentraktorservice Servicebedriften for ditt hjem Småsnekring, plenklipp, vask, små transportoppdrag, vaktmestertjenester. Du finner oss på 180.no eller ring 907 31 377

Alt av elektrikerarbeid i bolighus Langrabben 56, 6013 Ålesund Tlf. 70 19 80 20 www.eidsnes-elektro.no

Ring oss på tlf 09700 Kjøpmannsgt. 23, 6005 Ålesund tlf. 450 65 222 - www.seilmakern.no post@seilmakern.no

www.nyttiuka.no

Tlf. 70 16 19 19 • Fax. 70 16 19 20 | E-post: annonser@nyttiuka.no 1 modul (46mm x 25mm) kun kr 215,- pr. innrykk inkl. fullfarge (eks. mva.)

Ring oss på tlf. 70 16 19 19 eller send e-post til annonser@nyttiuka.no

- tlf. 70 16 19 19


56

| onsdag 1 4 . a ug us t 2 0 19

|

Lesernes marked

Kr 75,- + 2 gratis gjeninnrykk påfølgende uker | Tlf. 70 16 19 19 | Fax 70 16 19 20

Til leie på Roald: 68 kvm leilighet kr 6.500 per mnd. Møbl. leilighet, 2 sov., kr 8000 per mnd. Hybler hhv. kr 3.500 og kr 4.000 per mnd. Ålesund sentrum: Møbl. hybler hhv. kr 4.000 og kr 4.500, inkl. wifi. Tlf. 902 53 727. 100 kvm sokkelleilighet, lys og luftig, i Spjelkavik, i landlige omgivelser v/turterreng. Kjøkken, stue, 2 sov., bad m/varmekabler og utv. bod. Vedovn, trådløst internett, kjøl/frys, stekeovn, oppv.maskin. 1 park.plass. 15 min. gange til Moa. Ikke røyk/dyr. Kr 9.000 per mnd. + strøm, 2 mnd. dep. Ledig fra 1. sept. Tlf. 452 84 157. 3 hybler til leie for skolejenter. Felles kjøkken, bad og TV-krok. 500 m fra Borgund vgs, gåavst. til Spjelkavik vgs. Kr 3.500 per mnd. inkl. strøm og internett. 1 mnd. dep. Kun sms m/ navn, alder og bosted, tlf. 954 09 473. To hybler i Kolvikbakken 9 til leie, kr 4.100 per mnd. inkl. strøm, internett og parkering. Kort gangavstand til NTNU. Tlf. 414 05 284. Nyoppusset sokkelleilighet Nyoppusset lys fin sokkelleilighet, ca 70 kvm, til leie i Ø. Breivik. 2 soverom, stue, kjøkken, bad. Havutsikt, vestvendt uteområde. Alt nytt og nye hvitevarer inkl. Wi-Fi og Get-boks inkl. Oppstillingsplass bil. 3 min til buss, 2 min til butikk, 8-10 min Moa. Passer for et par eller to studenter. Ikke-røyk/ dyr. Tilgjengelig fra 15.08. Leie kr 9.500 pr mnd + strøm. Tel. 92099765 Leilighet i Vegsund til leie. Solrik beliggenhet med flott utsikt mot fjord og fjell. 4 rom pluss kjøkken og bad. Egen inngang. Delvis møblert inklusive komfyr og kjøle/fryseskap. To kaminer for oppvarming. Ledig fra 20/8. Kr 8000. Huset har to leiligheter, en i hver etasje. Husets eiere disponerer den andre leiligheten og bruker den som fritidsbolig. Tilgang til del av kjeller for klesvask og oppbevaring. Uteplass mot syd, altan mot vest. Parkeringsplass. Gangavstand til buss, sjøen og Stafsethneset friluftsområde/ badeplass. Ikke dyr, ikke røyk. Tlf. 407 64 149. Stor leilighet nær Moa. Nyoppusset leilighet med 4 soverom, kjøkken, bad og stor stor stue, stor utelplass og gratis parkering til leie. Kr 15 000 pr. mnd. Tlf. 928 21 698.

Til leie Strøken leilighet Spjelkavik. Fin leilighet v/Lillevannet, 64 kvm. Alt nytt. Integrerte hvitevarer, varmepumpe og kabler på bad. Egen inngang. Kr 9900 pr mnd, inkl. kabel-tv og Internett. Ledig 1. september. Ikke røyk el. dyr. Tlf 92482757 Rekkehus i Spjelkavik til leie fra september. 3 soverom, 2 bad, 2 stuer, 2 boder, samt veranda og carport. God beliggenhet med gåavstand til dagligvarebutikker, Moa og busstopp. Internett er inkl. i leien. Ta kontakt ved interesse tlf. 91007560 Leilighet til leie i Olsvika. Leilighet ledig fra september. Barnevennlig med flere turmuligheter, kort veg til buss og dagligvare. Bruksareal 75 kvm, to soverom, stort bad/vaskerom, stue med åpen løsning til kjøkken. Egen terrasse og 1 parkeringsplass. Hvitevarer til kjøkken og varme er inkludert i husleie. Husleie 10 000. Kontakt 920 70 449 eller 926 17 088. Lita leilighet til leie i Vegsund. Ca. 45 kvm. 1 sov., stue/kjøkken m/komfyr og kjøleskap, bad m/vaskemaskin. P-plass. Ikke røyk el. dyr. Kr 5.500 per mnd. + strøm. 2 mnd. dep. Tlf. 480 75 191 el. 70 14 82 49. Leilighet til leie på Sjøholt. Nyoppusset. Ca. 95 kvm, 2 soverom, delvis møblert. Parkering og hage. Tlf. 473 92 832. Åse, leilighet 2-3 sov, utsikt. Leilighet på ca 110 m2 av nyere dato. 2-3 sov, vaskerom, bod, stort bad og stue/kjøkken i ett. Inkl internett, tv, hvitevarer, gasspeis medfølger og varmekabler alle rom. Egen strømmåler, uteplass, egen billoppst. plass. Meget sentralt og fin utsikt! Kort vei til sykehuset og Moa. Ledig august 19. Tlf. 924 68 900. Skaphenger. Skal du flytte, rydde eller lignende? Stor skaphenger på 10 m3, nyttelast på 1300 kg, leies ut i Ålesund. Kr 500 pr døgn, kr 1000 pr helg. Mobil. 917 95 945. Lager og kontor Lager og kontor ledig i Sunnmøre Livbeltefabrikk AS sine lokaler sentralt i Langevåg. Adresse Råsa 27. Kontakt Karl Åge Ulleland 91 51 98 93

Hybel til leie i Spjelkavik. Delvis møbl. hybel til leie. 30 kvm, egen inngang, kjøkken og bad. Kr 4.900 per mnd. inkl. strøm, Canal Digital, rask fiber og park. 1 mnd. dep. Ikke røyk el. rusmisbruk. Tlf. 901 66 965. Kontor og lager, Moa. Har store moderne kontor-/lagerlokaler til leie, gjerne korttidsleie. Arealene kan oppdeles. Tlf. 928 21 698. Lite gårdsbruk. Ønsker å leie ut sentralt beliggende småbruk med romslig bolighus (tømmer) og fin låve, til personer som vil holde dyr og stelle/bruke innmark. Henv. 928 21 698.

Vi har 10.000 kvm stillas for utleige. Ta kontakt for eit uforpliktande tilbod! strandstillas.no Tlf. 455 05 777 Fine lokaler til leie. Tre ledige lokaler til leie i Ålesund sentrum. Lyse og trivelige lokaler på ca 30 m2, 35 m2 og 50 m2, med vask og WC. Lett tilkomst. Gunstig leie. Visning 9. aug. eller etter 26. aug. For mer informasjon, ta kontakt på tlf. 412 61 318 el. 465 43 818. Ledig hybel ved Borgund vgs. Hybel med egen inngang, 5 min. gangavstand fra Borgund vgs, ledig omgående til rolig ikke-røyker. Ring 990 01 277. Til leie, indre Hatlane Sokkelleilighet ca 60 kvm. Stue, 1 soverom, bad, kjøkken. Inkl. hvitevarer, fiber-tv, internett, strøm. Delvis møbl. Husleie 8500 pr. mnd. 1 mnd. dep. Ikke røk eller dyr. Borgundvegen 649. Ledig fra 1. okt. Tlf: 915 72 845. 3-roms. Fin 3-roms, ca 60 kvm, i sokkel i stille barnevennlig gate nært sykehuset på Åse vest, egen parkering/ inngang, oppusset, varmekabler alle rom, separat kjøkken med hvitev. + vaskmsk. Ledig fra aug. Kr 9500 inklusiv strøm. Tlf. 416 44 662. Rom til leie nær Moa. Ca. 15 kvm. Felles kjøkken, bad og stue. Kort vei til busstopp. For mer info, ring 967 17 250. Flott lokale/garasje til leie. Ledig omgående, ca. 70 kvm, beliggende på Hessa. Lokalet egner seg som lager, billagring o.l. Egen inngang og garasjeport. Kun 3400 pr. mnd pluss strøm. Tlf: 475 05 040.

Koselig loftsleilighet i rolig område med gangavstand til sentrum. Panoramautsikt. Leiligheten er delvis møblert. Består av stue, kjøkken, soverom og bad. Ledig fra midten av aug. Ikke røyk/dyr. Leie kr 6000 pr. mnd. Tlf. 90030549 To hybler i gåavstand fra NTNU. To hybler med felles bad og kjøkken leies ut til rolige studenter fra midten av august. Hyblene er delvis møblert med seng, klesskap, tv, vaskemaskin på bad, komfyr, kjøleskap, kjøkkenbord etc. Ligger i rolig endegate i Larsgården med fin utsikt og gåavstand til NTNU og Fagerlia vg. skole. 4400 pr mnd, inklusiv strøm og Internett. To mnd depositum. Tlf: 97567658 Hybel til leie. Ønsker du å bo for deg selv i rolige omgivelser har vi ledig hybel for student i Olsvika. Egen inngang, lite kjøkken, bad, kombinert sove/oppholdsrom. Delvis møblert. Månedsleie 4.400 inkl.strøm/ Internett. Depositum; en måneds leie. Mobil: 91355960. To hybler i Ålesund sentrum. To hybler til leie for studenter/skoleelver sentralt i Ålesund, nær Brosundet. Eget minikjøkken og dusj/wc. Leie hhv kr 4.550 og 4.850 + strøm. Wifi inkl. Mob 900 76 145

STILLAS til LEIE Jamax. Salg, utleie og montering av stillas til små og store kunder. www.stillasfordeg.no Tel: 998 96 143 Stor leil m/3 sov., Larsgård. Stor og trivelig møblert sokkelleil. 3 soverom. Passer utmerket til studenter. 4000 pr mnd pr hybel, evt 12000 for hele leil + strøm. 2 mnd. dep. Alle hvitevarer. TV m/kanaler. Varmepumpe. Nært NTNU, busstopp og butikk. Tlf. 926 61 296. Privat båtplass til leie i Steinvågen. Kan brukes fra 30-100 fots båt, leie 2000 kr per mnd. Mulighet for landstrøm. Tlf. 930 19 852.

Kupong Lesernes marked Bil/utstyr

Bil kjøpes

Motorsykler

Kjøpes

Selges

Lyd/bilde

Møbler

Skolebøker

Baby/barn

Båt/utstyr

Landbruk

Ønskes leid

Til leie

Eiendom

Kjæledyr

Mist/funnet

Diverse

Personlig

Data

Camp./fritid

Musikk

Arbeid utføres

Gis bort

Overskrift: Tekst:

Eiendom Nausttomt Hundeidvik. Nydelig beliggenhet ved inngangsporten til vakre Hjørundfjord. Skap ditt eget miniparadis for krabbekoking i fjæra, sommeridyll i sjøkanten mens sola går ned over Ålesund. 80 m2 nausttomt vurderes solgt hbo kr 40.000. Ring Atle 918 08 906. 2 boligtomter til salgs. 2 sydvendte og solrike boligtomter til salgs på Øvre Glomset i Skodje. G.nr.9. bnr.36 og 37. Tomtestørrelse: 800 m2 og 1000 m2. Lett skrående terreng. Ligger ved kommunal veg til Øvre Glomset retning Storfjord Hotell. Framlagt vann og strøm til tomtegrensen. Ferdig veg til til tomtene. Kommunalt avløp ligger ved tomtene. Kort veg ti turterreng. 300m til sjø og den flotte Honningdalsvågen. 10.min. kjøring til Digernes og 15 min. til Moa. Prisantydning 450.000 pr. tomt. Tlf.469 64 497.

Baby / barn Littlelife Voyager s3. Bæremeis brukt 2 ganger selges kr 1500. Dobbel barnevogn selges kr 800. John Deere trøtraktor med henger kr 800. Tlf 979 87 987.

Visste du at.. Nytt i Uka er største avis i sitt nedslagsfelt hver onsdag!

Lesernes marked

Annonsepris: kr. 75,- (inntil 6 linjer). 2 gjeninnrykk påfølgende uker er gratis. Annonse inkl. eksp. anv. /bill. mrk. kr. 130,-. Personlig inkl. bill. mrk. kr. 220,-. Arbeid utføres kr. 165,- (2 innrykk). Prisene er inkl. mva. Bil

Ledig garasjeplass på Aspøya. Byhagen Borettslag, adresse Steinvågveien 37, ønsker å leie ut parkeringsplass til bil i vårt lukkede parkeringsanlegg. Vi ønsker langtidsleie. Pris er per i dag kr 650 per mnd. For mer informasjon, ta kontakt på mail. byhagen@gmail.com Lager/produksjon/kultur-lokale Stor eiendom, sentralt v/Steinvågen m/flere mindre arealer, til leie. Velegnet som lager til privat el. bedrift. Øvingslokaler for band, atelier. Lettere produksjon-/ hobbyareal. Større areal kan også fristilles etter avtale. Pris fra kr 1.500 per mnd. E-post: martin@ calmar.no

Tlf. 70 16 19 19 Fax 70 16 19 20 Nytt i uka Svarsending 8511 0097 OSLO

Bestillingsfrist mandag kl. 15.00 Avbestillingsfrist for 2. evt. 3. innrykk fredag kl. 16.00

Telefon: Innrykkes:

1 gang

2 ganger

Regningen sendes til: Adresse: Postnr.:

Poststed:

3 ganger

Flere ganger - antall:

Husk at etter du har bestilt din annonse foretas ingen endringer i teksten, og du må selv huske å gi beskjed om antall innrykk.


|

Lesernes marked

onsdag 14. a ugust 2019

|

57

ISRAEL-TURER PASJONSSPILLET BLI MED NYTT I UKA OG PLUSSREISER TIL

Kr 75,- + 2 gratis gjeninnrykk påfølgende uker | Tlf. 70 16 19 19 | Fax 70 16 19 20

På plussreiser.no finner du komplett dagsprogram for turene presentert her, samt en mengde andr

Kjæledyr

Gis bort

Har du hund og er mye ute og reiser? Ønsker du et alternativ til kennel for hunden din? Jeg er ei voksen dame som bor i Skaregata, rett ved Aksla. Der er det mange turmuligheter. Jeg er vant til hunder og er opptatt av at hunden din har det trygt og godt. Derfor ønsker jeg å komme i kontakt med hundeeiere som ønsker avlastning/hjelp til hundepass. Ta gjerne kontakt, så kan vi bli bedre kjent. PS! Passer bare en hund om gangen. Tlf. 913 85 710, torillvegsund@gmail.com

Ved. Gratis ved mot kutting av små eller store trær nær Digerneset/ Skodje. 92821698 Salong gis bort. Gulbrun 3+2+1 gis bort ved avhenting. Tlf. 468 47 724.

Ditt dyr i trygge hender

Tlf: 70 17 83 83 Åpningstider: man-fre: 08.30-17.00 Butikken lørdagsåpent: 10.00-15.00 www.aalesund-dyreklinikk.no

Diverse Vaskehjelp søkes. Familie på 4 i Spjelkavik søker vaskehjelp til ukentlig vask av enebolig. Fortrinnsvis fredager. Ca 2-3 timer per uke. Tlf 911 01 422 (etter kl 1600). Ved. Gratis ved fra forskjellige tresorter, små og store trær som må kappes og hentes. Greiner behøver ikke fjernes. Tlf. 928 21 698.

Vi designer, planlegger, planter og vedlikeholder. Klipper hekker, beskjærer trær, luker og rydder. Ingen oppgaver er for små. Ta kontakt på tlf. 408 70 398 - Torills Hagehjelp -

Tomterydding. Vi søker hjelp av nevenyttig person som kan rydde tomt for kratt og mindre trær på Skodje. Tlf. 928 21 698. Fjerning av mose. Vi betaler kr 16.000 for å få fjernet mosen på taket vårt. Telefon 701 41 537 eller 911 73 065.

JØDENES HJEMLAND MED BIBELEN SOM GUIDE

Påsketur til Israel

Israel før og nå

Turpris: kr 23.500,-* Enkeltromstillegg: 2.700,- pr. person

Hvert 10. år kommer folk fra hele verden for å oppleve pasjonsspillet Pris fra 22 390,Pris fra 18 950 i Oberammergau i Sør-Tyskland. I 2020 setter lokalbefolkningen opp for 42. gang. Fra 16. mai - 4. oktober forestilling 23.forestillingen mars // 11 dager 14. april er // 9det dager 5 ganger i uken,Olav i amfiet medAnne plass til 4.500 personer. Turteam: Ariel Frøytland, og Ingeborg Håland Turteam:HarryOpplevelsen Wiig Andersen og Vigleik Brekke blir kombinert med kulturbyer Salzburg og 70 års jubileum. Er du interessert i Israels land, folk,flotte historie dager og kultur, iogØsterrikes har lyst til Velkommen til Markering av Israels å oppleve «landet der Tunheim det skjedde» som kjennerDimmen fra Bibelen. var begge med som reiseledere Wien. Arne og du Helge til Oberammergau sist gang pasjonsspillet ble satt opp, i 2010.

BLI KJENT OG OPPLEV ISRAELSMISJONEN SITT ARB Vi flyr fra Ålesund, via Oslo, til München om morgenen. Der møter vi bussen vår som tar oss med til Innsbruck, hvor vi overnatter første natten. Her blir det guidet rundtur med lokalguide og besøk i hoppbakken, Bergisel.

MED VANDRING I NATUREN

Rundreise i Israel

Ambassadørtur for unge voks

2. oktob

Turen går videre til Oberammergau-området hvor det blir to overnattinger i en liten landsby like ved. På spilldagen kjører vi inn til sentrum etter frokost. Det blir god tid til å se seg rundt i den lille sjarmerende byen før spillet starter kl. 14.30. Pause midt i forestillingen med middag. Buss tilbake til hotellet om kvelden. NY TRANSPORTØR I ÅLESUND

EXPRESS BUD – VARETAXI – SMÅ FLYTTELASS Vi tar på oss små og store oppdrag både for bedrifter og privatpersoner. Vi har meget konkurransedyktige priser og leverer til avtalt tid. Tar på oss kjøreoppdrag dag/kveld/natt. Ta gjerne kontakt og be om tilbud.

Tlf: 474 53 550 / 701 30 500 (09-15) Utvendig maling av eneboliger, flermannsboliger, borettslag. Utleie og montering av stillas. Tlf. 998 96 143. Rydde i hagen? Klipping av hekk, beskjæring, mindre trefelling etc. Kjører bort rusk etter endt arbeid. Tlf. 924 08 463. Maler/beiser hus, garasjer og låver. Trenger du en malehjelper som har utstyr og sertifikater? Jeg gjør jobben for deg i år eller du kan sette deg på liste til neste år. Ring for priser og mer info på tlf. 926 83 005. Tid for å bygge terrasse, levegg eller gjerde? Ring på tlf. 968 10 195.

uidebok og Hagehjelp

Vi har noen plasser ledig (begren med oss på post@plussreiser.no d OPPLEV BIBELENS LAND OG FOLK!

Restaurering av klokker/ ur utføres fagmessig. Henter og bringer om det ønskes. Kontakt Svein Skarbøvik på tlf. 480 75 810. Flyttevask av hus/leiligheter. Utfører grundig og rimelig arbeid for deg! Gode referanser. Ta kontakt for avtale på tlf. 970 77 673. Nedvask og ukentlig vask. Erfaren renholder tar på seg nedvask og ukentlig vask i private hjem, kontorer etc. Gode referanser. Snakker engelsk. Tlf. 465 94 780. Renhold og nedvask. To erfarne renholdere tar på seg grundig og rimelig arbeid. Gode referanser. Snakker norsk. Tlf. 968 32 065. To dyktige arbeidere tar på seg alt av utvendig maling. Små og store oppdrag, alt av interesse. Nøyaktig arbeid, god pris. Garanti på utført arbeid. Tlf. 405 94 648.

Mistet / funnet Briller mistet i området skiheisLillevannet 12. aug. Tlf. 958 32 525. Solbriller mistet på Sunnmøre Museum tirsdag 30. juli. Tlf. 905 59 381.

18. – 25. AUGUST 2020 23.03.2018 // 11 dager

Arbeid utføres

19 450,Ålesund dyreklinikk

I OBERAMMERGAU DIREKTEFLY TIL ISRA

Neste dag kjører vi østover og Pris krysser fra 23grensen 250,- til Østerrike. Vi besøker Hitlers Pris fra 13 950 Ørneredet på veien til Mozarts fødeby, Salzburg, hvor vi bor de neste to nettene. 05. mai dager konsert. 22.Det april 13 dager blir//rundtur med lokalguide. En av kveldene inviterer vi // til 9 klassisk Turteam: Dag Johansen Turteam: Vegard Soltveit og Linda Ekerhovd Dette er en litt annerledes Vi skal en del Bli med på en uforglemmelig tur som Turen går videre Israeltur. østover, motbesøke Wien. Påsteder veien blir det elvecruise på Donau frasetter spor! somMelk ligger litt denDet storeblir turiststrømmen. tilutenfor Krems. to overnattinger i Wien, og vi har en hel dag til å utforske den flotte byen både med lokalguide og på egenhånd. Fly tilbake til Norge fra Wien.

Høstferie i Israel Turprisen inkluderer:

- Et naturlig samlingspunkt for næringsdrivende innen håndverk- og serviceyrket

1 modul (46 x 25) kun kr 215,-

Netanya - Bibelferie ved Middelha

Er du intere se «landet Pris fra 19 570,-

Pris fra 17 990

Reiseledere: 1. september // 12 dager 19. september // 12 dager Tunheim og Helge Dimmen Turteam: Charles og Bente Irene Hansen,Arne Ariel Frøytland Turteam: Ariel Frøytland, Vidar Brautaset og Jørgen Tønn

Er du interessert i Israels land, folk, historie og kultur, og har lyst til å oppleve «landet Er du interessert i Israels land, folk, historie og kultur, og har lyst til å oppleve « der det skjedde, skjer,pris, og dersom det kommer til å skje» som du kjenner fra Bibelen? derandre det skjedde, skjer, og der det kommer * Estimert ble fastsatt våren 2019. Flybilletter og transportmidler fortil å skje» som du kjenner fra Bibele

august 2020 var da ikke lagt ut for salg. Sluttfaktura med endelig turpris og detaljert turprogram sendes ut når endelig turpris er fastsatt i 2020.

Høsttur til Israel

2 innrykk kun 165,-

Annonsere i Serviceguiden?

DET PROFETISKE ORD I BIBELENS LAND

Reise fra Norge tur/retur, overnatting med halvpensjon, transport, inngangspenger, guiding og billetter iht. program, konsert i Salzburg, tekstbok på norsk og reiseledertjenester fra norsk turteam. Ikke inkl.: Øvrige måltider, drikke til mat, konsert i Wien

MED BIBELEN SOM GUIDEBOK

Arbeid utføres

Turteam:

DER DET SKJEDDE, OG DER DET SKAL SKJE!

OPPLEV BIBELSKE STEDER

Rundreise i Israel

Pris fra 19 450,-

Pris fra 20 77

1. oktober // 10 dager

2. oktober // 11 dager

Reiseleder: Unni og Gordon Tobiassen

Turteam: Ole Kristian Iglebæk og Inger Marie Iglebæk

Vi inviterer deg med på en rundreise med Bibelen som guidebok og med bibelundervisning inn i den profetiske kontekst.

Er du interessert i Israels land, folk, historie og kultur? Har du ly se «landet der det skjedde» og som du kjenner fra Bibelen?

pr. innrykk inkl. fullfarge (eks. mva) Kontakt oss på: annonser@nyttiuka.no eller tlf. 70 16 19 19

Foretaksnr

Tlf. 70 17 90 00 // plussreiser.no I samarbeid med


58

|

on s dag 1 4 . a ug u s t 2 0 19

|

Kunngjøringer

Bestillingsfrist mandag kl. 12.00 | Tlf. 70 16 19 19 | annonser@nyttiuka.no

Kurs

Diverse

DANSESKOLEN

Stiftelsen Nevrohjemmet i Ålesund har som formål å yte økonomisk støtte til personer som har MS eller andre kroniske, nevrotiske lidelsar. Det kan søkast om tilskot til hjelpemiddel og anna utstyr som ikkje vert dekt av det offentlege, og til ferie, fritid og kulturaktivitetar.

OPPSTART UKE 36

Økonomisk støtte

Meir info på nettsida vår: www.nevrohjemmet.no eller ring Svein 924 91 842 eller Reidun 911 34 675. Søknadsfrister er: 1. februar, 1. mai og 1. september.

Instruktør: Jan-Eric Fransson – kjent fra «Skal vi danse». 11 ukers kurs. Priser fra kr. 1450. Bindende påmelding.

Helse

SPJELKAVIK: Blindheimsbreivika 10 (gamle Spilkabygget på nedsiden) TIRSDAG

MANDAG

ONSDAG

TORSDAG

Linedance Senior. Nyhet! Senior Yoga. Nyhet! Gutta Boyz. 6.-8. klasse. Nyhet!

Hip Hop/Disco/Street 1.–3. klasse. Nybegynner.

Hip Hop/Disco/Street 1.–3. klasse. Videregående.

MR-UNDERSØKELSE PÅ DAGEN

Barnedans 2–3 år

Skal vi danse? -dans. Pardans 1. klasse

Barnedans 4–5 år

Barnedans/Hip Hop/Show/ Pardans. 5–6 år. Nyhet!

Hip Hop/Disco/Street

Hip Hop/Disco/Street. Voksen fra 16 år.

Hip Hop/Disco/Street 4.–7. klasse

Ungdom/Voksen.

Linedance, voksen. Nyhet!

Ungdom/Voksen. Videregående 2 pardans

Hos Sunnmøre MR-klinikk er det du som bestemmer når undersøkelsen skal utføres. En MR-henvisning til sykehus eller private tilbydere kan anvendes hos oss. Husk at også fysioterapeuter kan henvise til Sunnmøre MR-klinikk.

14.00 15.00 16.50 Mini Sportsdans. 17.30 m/forelder 18.10 13–16 år.

19.00 Videregående 3 pardans

Non Stop Dancing Senior 60 + (dans som trening)

Non Stop Dancing Non Stop Dancing Nivå 2 Solo Latino! 20.00 (dans som trening). (dans som trening). (dans som trening) Ungdom/voksen 21.00 Grunnkurs. Swing/Bachata/Salsa/Vals

Hip Hop/Disco/Street 4.–7. klasse. Videregående Power Ballroom. Koreografi. Power Ballroom Styrke (dans som trening). Ungdom/Voksen. Videregående 1 Pardans

Kontakt oss for pris. Kontakt: Tlf. 70 15 36 90 / 99 25 89 21 Sunnmøre MR-klinikk AS Langelandsveg 15, 6010 Ålesund

GRATIS R ETIME

PRØV P-IN O OG DR T AV AN I FORK RT! A OPPST

Tim prøve eplan for timer o finner g drop-in d vår ne u på ttside !

Tlf. 950 95 114 For mer informasjon, timeplan og påmelding:

www.danseskolen.nu Tlf. 950 95 114 Du kan også lese ukens

PAPIRUTGAVE på nett!

Nå i nytt og bedre format! www.nyttiuka.no

ULTRALYD HELSESJEKK Den erfarne radiologen Svein-Dag Eggesbø utfører vår omfattende ULTRALYD HELSESJEKK

i perioden 19. - 23. aug. Ultralydsjekk dekker undersøkelse av følgende regioner og organer: • Hals • Lymfe • Halspulsåren • Bryst • Øvre og nedre mageregion • Hovedpulsåren • Underliv Pris: Kr. 2000 Kontakt: Tlf. 70 15 36 90 / 99 25 89 21 Sunnmøre MR-klinikk AS Langelandsveg 15, 6010 Ålesund

tlf. 70 16 19 19


|

Kunngjøringer Kunngjøringer

onsdag 14. august 2019

|

59

Bestillingsfrist Bestillingsfrist mandag mandag kl. 12.00 kl. 12.00 | Tlf. |70 Tlf. 16 19 7019 16 19 | 19 annonser@nyttiuka.no | annonser@nyttiuka.no

nngjøringer Møte

INNKALLING TIL MEDLEMSMØTE

Sunnmøre

Lag og foreninger får 25% rabatt

Møtet blir avholdt på LO-senteret, (TESS-bygget i Breivika) Lerstadvegen 508, Ålesund

Onsdag 21. august 2019 kl. 18.00 Følgende saksliste blir foreslått: 1. Landsmøtets dagsorden. 2. Valg av representanter og vara til Fellesforbundets Landsmøte 2019. 3. Kommune og Fylkestingsvalget 2019. 4. Den aktuelle situasjonen. 5. Eventuelt. Det blir enkel bevertning. Vel møtt!

Arrangement

SOMMERKONSERTENE 2019 Få dine Instagrambilder på trykk i avisen

kulturialesund.no

SOMMERKONSERTENE 2019 kulturialesund.no

OSLO CIRCLES BEATE MORDAL CHRISTOPH BOSSERT ORGEL

Bruk emneknaggen #nyttiuka eller tagg oss @nyttiuka

SOMME

BORGUND KYRKJE KIRKE 2.ÅLESUND JUNI KL. 19:00

18. AUGUST KL. 19:00

OSLO CI BEATE M

BILLETTER: 250,BILLETTER: 150,-

STUDENTER OG BARN GRATIS STUDENTER OG BARN GRATIS Støttet Stiftelsen Støttetav avKulturrådet Kulturrådet ogog Stiftelsen Kjell Kjell Holm Holm

BORGUND 2. JUNI KL

BILLETTER STUDENTER Støttet

40.000 aviser hver onsdag – størst i Møre & Romsdal

av

OG

Kulturrådet

og


Kunsten å handle smart

249,-

99,-

FRIENDS BASIC GUMMISTØVLER Tekstilfor og uttagbar innersåle Str 20-35. Pr par

COLOR KIDS TAXI REGNSETT

Myk PU kvalitet, tapede sømmer Str 2-8 år. Pr sett

FØRPRIS 149,-

FØRPRIS 1499,-

249 Fra

CORE FOTBALLBUKSE Stikklommer i siden Stra 8-16 år. Pr stk

249,FONGEN/TRONE FLEECESETT

Antinuppebehandlet microfleece, 160 gram Str 1-8 år. Pr sett

399,CHERROX NORDKAPP 100% vantettt. Stra 22-39. Pr par

990,GAMINGSTOL

Sterkt, pustende skinn Pr stk

399,-

399,-

Polyuretanforsterkninger på tå og hælparti Str 22-35. Pr par

Vanntett, vindtett og ventilerende Stra 4-12 år. Pr stk

VIKING MAGENTA/VINSTRA FRITIDSSKO

STORHANDEL LØNNER SEG

HELLY HANSEN SHIELD BUKSE

KJØPEUTBYTTE PÅ ALT DU HANDLER!

Prisene gjelder t.o.m. 17.08.2019. Forbehold om utsolgt og trykkfeil.

#SMARTHANDEL

/OBS

OBS.NO

Profile for Nytt i Uka

Nytt i Uka 14.08.19  

Nytt i Uka 14.08.19  

Profile for nyttiuka8