Page 1

Ergonomi Forflytnings- og arbejdsteknik 2. udgave Marianne Mogensen og Maiken Böcher

dansk sygeplejeråd · nyt nordisk forlag arnold busck

27985-indhold.indd 3

07/05/14 10.41


Ergonomi Forflytnings- og arbejdsteknik 2. udgave © Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2014 Forlagsredaktion: An-Magritt Erdal Layout: Carl-H Zakrisson/Polytype Sats og tryk: AKAPRINT a/s Tegninger: Birgitte Lerche/Lerches Tegnestue Skulptur på forside: ”Samarbejde” (1997), Allerød Bymidte, bronze. © Keld Moseholm Jørgensen, COPY-DAN Billedkunst 20050502. Fotos (ekskl. forside, fig. 11.2 og fig. 11.4): Marianne Mogensen og Maiken Böcher. Fig. 0.1: Venligst udlånt af Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Fig. 11.2 og 11.4: Venligst udlånt af Plastikkirurgisk afdeling, Roskilde Amts Sygehus. Skrift: Swift/Kievit Papir: Profimat 90 g ISBN: 978-87-17-04336-7 Printet in Denmark 2014 Mangfoldiggørelse af indholdet af denne bog eller dele deraf er i henhold til gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forudgående aftale med forlaget. Dette forbud omfatter enhver form for mangfoldiggørelse, det være sig trykning, duplikering, fotokopiering, båndindspilning, elektronisk lagring m.m. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S Pilestræde 62, 3. sal 1112 København K nnf@nytnordiskforlag.dk • www.nytnordiskforlag.dk

27985-indhold.indd 4

07/05/14 10.41


Oversigt Forord 9 Indledning 11

DEL I Kræfter og biomekanik  25

1. Kræfter og biomekanik   27

DEL II Bevægeapparatet  53 2. Støtte- og muskelvæv  55 3. Lænd, nakke og skulder  70 4. Træningsprincipper 91 5. Arbejdsteknik og træning – praktiske eksempler  114

DEL III Forflytningsteknik  129 6. Dataindsamling og -analyse  131 7. Kommunikation ved forflytning o.l.  137 8. Naturlige bevægelsesmønstre  147

DEL IV Hjælpemidler   193 9. Hjælpemidler til bevægelse og stillingsskift  195 10. Hjælpemidler til lejring  226

DEL V Patientens individuelle behov   237 11. Tryksår  239 12. Apopleksi og anden akut opstået fokal hjerneskade  252

DEL VI Idéer og løsningsforslag   279 13. Udvalgte sygeplejehandlinger  281 14. Udvalgte radiografhandlinger  294

tillæg I tillæg II tillæg III tillæg IV

Arbejdsmiljøloven  303 Begrebsdefinitioner  320 Anmeldelse af arbejdsskader  324 Forflytnings- og arbejdsteknik: et kort historisk rids  326

Stikordsregister 329

27985-indhold.indd 5

07/05/14 10.41


Indhold Forord  13 Forebyggelse og sundhedsfremme  15

Indledning  15

Sundhedsfremme  16 Eksempler fra social- og sundhedssektoren  17 Ergonomi  18 Ergonomiens arbejdsfelter   19 Afgrænsning af denne bogs fokus   20 Vejledning for læseren  20 referencer  21 supplerende litteratur  22 udvalgte internetadresser  22

del i

Kræfter og biomekanik  

25

1. Kræfter og biomekanik   27 Kræfter  27 Når flere kræfter påvirker en genstand  27 Muskelkraft  29 Tyngdekraft  30 Friktionskraft  30 Aktion – reaktion  30 Effekten af modsatrettede kræfter  31 Drejningsmomenter og vægtstænger  32 Drejningsmomentets størrelse   32 Momentligevægt  33 Vægtstangsprincip  34 Vægtstangsprincippet i forflytningssituationer  35 Tyngdepunkt og vægtoverføring  35 Tyngdepunktet hos et menneske  35

27985-indhold.indd 7

Understøttelsesflade   37 Vægtoverføring  37 Tryk  38 Tryk i forbindelse med forflytninger og pleje  38 Friktion  39 Friktionskraftens størrelse  40 Mindskning af friktion  41 Øge friktion  42 Skråt underlag og forflytning  43 Friktion på blødt underlag  44 Friktion, når bevægelsen sættes i gang  45 Friktion inde i kroppen  45 Rullemodstand  45 Vægtstænger og friktion kombineret  46 Vægtstænger i kroppen og biomekanik  47 Biomekanik  48 Effekt af modsatrettede kræfter i kroppen  48 referencer  50 supplerende litteratur  50

del iI

Bevægeapparatet  

53

2. Støtte- og muskelvæv  55 Støttevæv  55 Bindevæv  56 Bruskvæv  58 Knoglevæv  61 Skeletmuskelvæv  62 Opbygning og funktion  62 Musklernes arbejdsformer  62 Belastning og aflastning  63 Generelt om skader i bevægeapparatet  64 Akutte skader  64

07/05/14 10.41


8

indhold

Nedslidningsskader  65 Vævstypernes ophelingstid   65 Smerter i bevægeapparatet  66 Risikofaktorer for udvikling af skader i bevægeapparatet  66 Opsummering  67 referencer  69 supplerende litteratur   69 udvalgte internetadresser  69 3. Lænd, nakke og skulder   70 Generelt om rygsøjlens funktionelle anatomi  70 Musklerne  73 Lidelser i lænderyggen  75 Risikofaktorer i forhold til lidelser i lænderyggen  78 Psykiske faktorers indvirkning på lænderyggen  80 Nakken  81 Halsens anatomi  81 Eksempler på lidelser i nakkeregionen  83 Risikofaktorer i forhold til lidelser i nakkeregionen  84 Skulderen  85 Skulderens funktionelle anatomi  85 Eksempler på lidelser i skulderregionen  87 Risikofaktorer i forhold til lidelser i skulderregionen  89 referencer  89 supplerende litteratur  90 udvalgte internetadresser  90 4. Træningsprincipper  91 Baggrund  91 Fysisk aktivitet og træning  91 Overordnede retningslinjer for træning  92 Træningsprincipper  93 Opvarmning  94 Fysiologisk effekt af opvarmning  94 Psykologisk effekt af opvarmning  94 At varme op  94

27985-indhold.indd 8

Nedvarmning og stræk  95 Konditionstræning  95 Kondition og alder  96 Effekt af konditionstræning  96 At træne sin kondition  96 Arbejdspuls /arbejdsintensitet  96 Metoder til konditionstræning  97 Hyppighed  98 Kondition og sygdom  98 Muskler og træning  98 Formål med muskeltræning generelt  99 Muskelstyrke  99 At træne sin muskelstyrke  100 Eksplosiv styrketræning  101 Effekt af muskelstyrketræning   101 Træningsprogrammer  103 Børn og muskeltræning   103 Ældre og muskeltræning  103 Muskeltræning og sygdom  104 Bevægelighedstræning  104 Normal bevægelighed  105 Effekt af bevægelighedstræning   106 At træne sin bevægelighed  106 Bevægelighed og skader  107 Bevægelighed og alder  107 Bevægelighed og sygdom  108 Koordination  108 At træne sin koordination og indlære nye bevægemønstre  109 Effekt af koordinationstræning   110 Koordination og alder  110 Specielt om venepumpe- og bækkenbundstræning  110 Træning af bækkenbunden  111 referencer  112 supplerende litteratur  113 udvalgte internetadresser  113 5. Arbejdsteknik og træning – praktiske eksempler  114 Arbejdets tilrettelæggelse  114 Hvornår sker ulykkerne?  114

07/05/14 10.41


Indhold

Arbejdsstillinger og -bevægelser  115 Roligt arbejdstempo!  115 Skub og træk  115 Løft  116 Påklædning  116 Sundhedsfremme: styrke kroppens modstandskraft  116 Eksempel på kort opvarmningsprogram  117 Udvalgte øvelseseksempler  117 referencer  126 supplerende litteratur  126

del iII

Forflytningsteknik  

129

6. Dataindsamling og -analyse  131 Opgaven  132 Patienten  133 Uventede bevægelser  133 Evne til at medvirke og samarbejde  133 Begrænsninger i bevægeevnen   134 Særlige hensyn  134 Andre variabler som højde, vægt, alder o.l.  134 Omgivelserne  134 Hjælperen  135 referencer  135 supplerende litteratur  136 nyttige internetadresser  136

9

8. Naturlige bevægelsesmønstre   147 Begrebet ”naturlige bevægelsesmønstre”  147 Udvikling eller sygdom medfører nye variationer  147 Analyse af udvalgte naturlige bevægelsesmønstre.  149 Flytte sig rygliggende ud mod sengekanten  149 Rulle om på siden og lægge sig til rette  152 Vending fra sideliggende til rygliggende  153 Højere op i sengen  155 Op at sidde på sengekanten  156 Ned at ligge i sengen  161 Rykke længere frem på seng eller stol  164 Længere tilbage i en stol eller på en seng  167 Bevægelsesmønster 2  168 At rejse sig til stående stilling  169 Ned at sidde  171 At flytte sig fra én siddende position til en anden  172 Toiletbesøg  177 Ned fra/op på høj seng eller højt leje  180 At komme fra rygliggende på gulvet til stående eller siddende  182 Sikkerhed før, under og efter et fald  185 referencer  191 supplerende litteratur  191 udvalgte internetadresser  191

Del IV

7. Kommunikation ved forflytning o.l.  137 Information   137 Særlige behov  138 Beskrivende kommando  138 Teknik  138 Eksempel på information og beskrivende kommandoer  140 Hjælperens brug af krop og hænder  140 Teknik  141 referencer  145 supplerende litteratur  146 nyttige internetadresser  146

27985-indhold.indd 9

Hjælpemidler 

193

9. Hjælpemidler til bevægelse og stillingsskift  195 Øge eller nedsætte friktion  195 Friktionsforøgende hjælpemidler  195 Friktionsnedsættende hjælpemidler  196 Vægtoverføring  202 Håndgreb  202 Plejesengen  203 Kørestole  207 Generelt   207

07/05/14 10.41


10

indhold

Forskellige typer   207 Siddestilling   209 Tips om kørestol ved trin  209 Personløftere  210 Forskellige typer  211 Generelle sikkerhedsprocedurer   212 Løftesejl  213 Generelt om planlægning og udførelse  214 Specielt om mobil personløfter med løftesejl  216 Specielt om loftmonteret personløfter  219 Specielt om ståløfter  220 Specielt om svær overvægt  221 Hvis personløfteren ikke fungerer  221 Manuelt løft af patient  222 referencer  224 supplerende litteratur  225 nyttige internetadresser  225 10. Hjælpemidler til lejring  226 Trykreducerende underlag  226 Forskellige typer underlag  228 Materialet under puden/madrassen  230 Lejringspuder   230 Valg af lejringspuder  230 Eksempler på lejringer  231 Sideleje   232 Rygleje   232 Maveleje   234 Siddende i stol   234 referencer  235 supplerende litteratur  235 nyttige internetadresser  235

11. Tryksår  239 Baggrund  239 Forekomst  239 Ætiologi  240

27985-indhold.indd 10

12. Apopleksi og anden akut opstået fokal hjerneskade  252 Ætiologi og forekomst  252 Symptomer og komplikationer  253 Symptomer, som direkte følger af hjerneskaden  253 Sekundære komplikationer  256 Behandling  258 Principper for rehabilitering   259 Affolter   260 Bobath  263 Coombes’ principper  268 Funktionel, meningsgivende træning  272 Opsummering  273 referencer  274 supplerende litteratur  275 nyttige internetadresser  276

Del VI

Idéer og løsningsforslag 

Del V

Patientens individuelle behov 

Forebyggelse   242 Risikovurdering  243 Risikofaktorer  243 Metoder til forebyggelse af tryksår  245 Forflytningsteknik i forhold til tryksårstruede patienter  246 Lejring  248 Uheldige myter om tryksårsforebyggelse  249 referencer  250 supplerende litteratur  250 nyttige internetadresser  251

237

279

13. Udvalgte sygeplejehandlinger   281 Sårpleje og lignende  281 Patientens skinneben  282 Patientens hæl  282 Patientens bagside   282 Patientens abdomen   285 Patientens genitalia  285 Hårvask   286

07/05/14 10.41


Indhold

Bækkengivning  286 At opnå en hensigtsmæssig position på et bækken  288 Sengeredning  289 Skift af lagen  289 Skift af dynebetræk  292 Medicindosering  293 referencer  293 supplerende litteratur  293 nyttige internetadresser  293 14. Udvalgte radiografhandlinger  294 At flytte sig på et smalt leje  294 At komme op på eller ned fra et højt leje  295 Vandret forflytning fra seng til leje  297 Placering af billedplade ved sengeliggende patienter  298 Thoraxoptagelser  299 Bækken- eller hofteoptagelser   300 Arbejdstillinger og -bevægelser  301 Transport af billedplader  302 Skærmarbejde  302 referencer  302 supplerende litteratur  302 nyttige internetadresser  302 T.I. Arbejdsmiljøloven   303 Arbejdsmiljølovens indhold og formål  303 Arbejdsmiljøapparatets instanser  304 Beskrivelse af udvalgte instanser  304 Love, vejledninger m.m.  306 Vejledninger og cirkulærer  306 Samarbejde om sikkerhed og -sundhed  307 Arbejdsmiljørepræsentanten  307 Pligter, ansvar og rettigheder  308 Arbejdsmiljøloven som redskab  309 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse   309 Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning   311 Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler   313

27985-indhold.indd 11

11

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)   314 Bekendtgørelse om manuel håndtering   314 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer  315 Vurdering af løft  316 Opsummering   318 referencer  318 supplerende litteratur  319 nyttige internetadresser  319 T.II. Begrebsdefinitioner  320 Begreber relateret til manuel håndtering  320 Begreber relateret til arbejdsskader o.l.  321 Arbejdsskadestyrelsens erhvervssygdomsliste  321 referencer  322 supplerende litteratur  323 nyttige internetsider  323 T.III. Anmeldelse af arbejdsskader   324 Anmeldelse af arbejdsulykker   324 Anmeldelse af erhvervssygdomme  324 Opsummering  324

T.IV. Forflytnings- og arbejdsteknik: et kort historisk rids   326 referencer  327

Stikordsregister  329

07/05/14 10.41


Forord Med ændringen af sygeplejerskeuddannelsen til en professionsbacheloruddannelse i 2001 blev ergonomi defineret som et selvstændigt fag under sundhedsvidenskaben. Hermed fik faget den vægt i uddannelsen, som det oprigtigt er berettiget til. I en tid, hvor udviklingen fortsætter med stadig kortere indlæggelser, satsning på rehabilitering i eget hjem, et stadigt stigende antal ældre borgere og et arbejdstempo, der ikke bliver lavere, har det stor betydning, at sygeplejersken og andre hjælpere ved, hvordan de kan passe på sig selv i forbindelse med arbejdet. Viden om ergonomi, herunder også hvorledes kroppen belastes, er vigtig for såvel sygeplejerske som patient og borger, fordi , sygeplejersken så både kan varetage plejen og inkludere ergonomisk hensigtsmæssige arbejdsstillinger og forflytningsteknikker. For patienten og borgeren betyder det, at indlæggelsen og rehabiliteringen ikke forlænges som følge af forkerte lejringer, forkert optræning eller forkert håndtering i forbindelse med forflytninger. For sygeplejersken betyder det, at hun undgår arbejdsskader pga. forkerte belastninger af kroppen. Da faget fik sin plads i en professionsbachelor­ uddannelse, hvor evident viden fra forsknings-

27985-indhold.indd 13

og udviklingstiltag skal ligge til grund for pensum, blev det hurtigt klart, at der manglede en lærebog, der samlet beskrev denne viden inden for dette fag. Hermed opstod idéeen om en lærebog om ergonomi. Førsteudgaven af bogen var en nyskabning i DSR’s lærebogsserie for sygeplejestuderende. Denne udgave er opdateret i forhold til den nyeste viden indenfor bogens emner. Bogen henvender sig til studerende på de mellemlange sundhedsfaglige uddannelser samt til de færdiguddannede, der ønsker at undgå invaliderende arbejdsskader, samtidig med, at de forbedrer patientens og borgerens møde med sundhedsvæsenet. Under udarbejdelse af lærebogen har forfatterne haft stor glæde og støtte af en række personer, som vi gerne vil rette en stor tak til. Det gælder både de personer, der har bistået os foran eller bag kameraet, og de, som har gennemlæst hele eller dele af manuskriptet. Alle har været en uvurderlig hjælp. København, marts 2014 Forfatterne

07/05/14 10.41

ERGONOMI – FORFLYTNINGS- OG ARBEJDSTEKNIK  
ERGONOMI – FORFLYTNINGS- OG ARBEJDSTEKNIK  

ERGONOMI – FORFLYTNINGS- OG ARBEJDSTEKNIK sætter fokus på, hvordan man hjælper et andet menneske med at flytte og bevæge sig. Forfatterne pr...

Advertisement