Page 1

bagaż /'bagaʐ/ (=D. bagażu, mn. bagaże) (noun) luggage: czy mogę wziąć pana bagaże? can I take

your luggage, sir? dach /dax/ (=D. dachu, mn. dachy) sklepienie roof: Chińczycy dekorują dachy od spodu the Chinese

decorate rooves from underneath gwiazda /'gvʲazda/ (=D. gwiazdy, mn. gwiazdy) (noun) 1 ciało niebieskie star: czytać gwiazdy to read the stars; 2 popularna osoba celebrity: jest prawdziwą gwiazdą she's a true celebrity [PS. *gvězda] inkaust /in'kawst/ (=D. inkaustu) (noun) atrament, tusz ink: Nie wylej inkaustu. Don't spill the ink. pokój /'pokuj/ (=D. pokoju, mn. pokoje) (noun) 1 (noun) pomieszczenie room: szukam pokoju I'm looking for lodgings; 2 (noun) nie wojna peace: nic nie mogło zakłócić pokoju jego umysłu nothing

could disturb his peace of mind

rozpadać się /ros'padat͡ɕ ɕɛ/ (verb intransitive) 1 rozsypywać się to fall: budynek się rozpadł! this building has fallen!; 2 o rozpadzie atomu to decay: niektóre izotopy wodoru rozpadają się szybko

some hydrogen isotopes decay quickly stół /stuw/ (=D. stołu, mn. stoły) (noun) table: szklanka na drewnianym stole a glass on a wooden table [PS. *stolъ] szybki /'ʂɨpki/ (=D. szybiego, mn. szybcy) (adjective) 1 o dużej prędkości fast: it travels fast; 2 często wykonujący czynność quick: jest szybka w szyciu she's quick in sewing szybko /'ʂɨpko/ (adverb) = szybki zielony /ʑe'lonɨ/ 1 (adjective) kolor green: rośliny są zielone, wszystkie dzieci to wiedzą plants are green, all children know that; 2 (noun) nowicjusz greenhorn: on jest w tym zielony he's green in that [D. zielonego, mn. zieloni]

PL - ENG Dictionary example  

Made in TLex.

PL - ENG Dictionary example  

Made in TLex.

Advertisement