Page 1

x le A

EIKONE™

4s

¢π∞™∫∂À∏ – ∫∂πª∂¡∞

Δ∞™O™ ∞¶O™ΔO§π¢∏™

°πøƒ°O™ ∞∫O∫∞§π¢∏™

ed

pe

μ∞Δƒ∞Ã√π


4s

x le A

ed pe

BATPAXOI


x le A

METAIXMIO

4s

Î fi Ì È Î ˜

ed

pe

™EIPA OÈ ÎˆÌˆ‰›Â˜ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË Û ÎfiÌÈΘ

N¤· ·Ó·ıˆÚË̤ÓË ¤Î‰ÔÛË ·fi ÙȘ EΉfiÛÂȘ ª ∂ Δ A π à ª π O M¿ÈÔ˜ 2006 TÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Ù‡ˆÛË πÔ‡ÏÈÔ˜ 2011

AÓ·ÌÔÚʈ̤ÓË „ËÊȷ΋ ¤Î‰ÔÛË IÔ‡ÓÈÔ˜ 2012

T¿ÛÔ˜ AÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ °ÈÒÚÁÔ˜ AÎÔηϛ‰Ë˜

¢IA™KEYH – KEIMENA EIKONE™

EϤÓË M·Ú¿ÙÛË XÚÈÛÙ›Ó· KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘

¢IOP£ø™H TY¶O°PAºIKøN ¢OKIMIøN ª∞∫∂Δ∞ ∂•øºÀ§§OÀ

ISBN 978-960-501-966-2 μO∏£. ∫ø¢. ª∏Ã/™∏™ 5966 © 2005, EΉfiÛÂȘ ª ∂ Δ A π à ª π O Î·È T¿ÛÔ˜ AÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ AÎÔηϛ‰Ë˜ EΉfiÛÂȘ ª ∂ Δ A π à ª π O πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 118, 114 72 ∞ı‹Ó· ÙËÏ.: 211 3003500, fax: 211 3003562 http://www.metaixmio.gr ñ e-mail: metaixmio@metaixmio.gr

∫ÂÓÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 18, 106 80 ∞ı‹Ó· ÙËÏ.: 210 3647433, fax: 211 3003562 BÈ‚ÏÈÔˆÏ›· ª ∂ Δ A π à ª π O AÛÎÏËÈÔ‡ 18, 106 80 Aı‹Ó· ÙËÏ.: 210 3647433, fax: 211 3003562 ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜, πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 118, 114 72 ∞ı‹Ó· ÙËÏ.: 211 3003580, fax: 211 3003581 √͢ÁfiÓÔ, √χÌÔ˘ 81, 546 31 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙËÏ.: 2310 260085

ISO 9001 No 110 EN 45012 ACCREDITED

QMSCERT® No 04/1230/279 QMSCERT® No 04/1230/279.1


4s

x le A Oπ

ed

pe

∫øªø¢π∂™ ΔOÀ

∞ƒπ™ΔOº∞¡∏ ÎfiÌÈΘ Û

μ∞Δƒ∞Ã√π

¢π∞™∫∂À∏ – ∫∂πª∂¡∞

Δ∞™O™ ∞¶O™ΔO§π¢∏™

EIKONE™

°πøƒ°O™ ∞∫O∫∞§π¢∏™


x le A

4s

O API™TOºANH™

ed

pe

KAI TO EP°O TOY

[450-385 ¶.X. ]

O ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∫˘‰·ıËÓ·›ˆÓ, fiÔ˘ Î·È ¤Ú·Û ٷ ·È‰Èο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·. OÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ›, fiÙ·Ó Ô ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ Ì‹Î ÛÙËÓ ÂÊ˂›·, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞›ÁÈÓ· –fiÔ˘ ›¯·Ó ÎÙ‹Ì·Ù·– ÒÛÙÂ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ˘˜… ÂÈÚ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏ˘! ∂Λ, ÛÙËÓ ËÛ˘¯›· ÙÔ˘ Î·Ù¿Ê˘ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ô ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ ‰È¿‚·Û ŸÌËÚÔ, Ï˘ÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÚ·ÁÈÎÔ‡˜ ÔÈËÙ¤˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Έ̈‰ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ∫Ú·Ù›ÓÔ Î·È ∂‡ÔÏÈ, ÁÔËÙ‡ÙËΠ·fi ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÎÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ Ӓ ·Û¯ÔÏËı› Ì’ ·˘Ùfi. ΔȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ Έ̈‰›Â˜ ÙÔ˘ ÙȘ ·ÚÔ˘Û›·Û Ì „¢‰ÒÓ˘ÌÔ, ÁÈ·Ù› Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ËÏÈΛ· Ô˘ fiÚÈ˙Â Ô ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· Ó· «·Ó‚¿ÛÂÈ» ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ. ∞fi ÙfiÙÂ, Î·È ÁÈ· 40 ¯ÚfiÓÈ·, ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÔ Û˘˙ËÙË̤ÓÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜! ŒÁÚ·„Â Û˘ÓÔÏÈο 44 Έ̈‰›Â˜. ∞’ ·˘Ù¤˜ ÌfiÓÔ 11 ¤ÊÙ·Û·Ó ˆ˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È Ù· ÌÔÓ·‰Èο ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ «∞ÙÙÈ΋˜ Έ̈‰›·˜». O ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ ¤˙ËÛ fiÏÔ ÙÔ ‰Ú¿Ì· ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘. ∂Ófi˜ ÔϤÌÔ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ıÏÈ‚ÂÚ‹ ηٿÏËÍË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÛÈÌÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ı‹Ó·, ÛÙËÓ ÔÏÈÁ·Ú¯È΋ ™¿ÚÙË Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù· ηıÂÛÙÒÙ· ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ «Ë¯Ô‡Ó» Û·Ó ¤Ó·˜ ÈÎÚfi˜ ·ÓٛϷÏÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ù¤ÏÂȈÙ˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï›Ԣ Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ÕÏψÛÙÂ, Ô ÎÔÊÙÂÚfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË Î·È Ë ·Ì›ÏÈÎÙË ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Û¿ÙÈÚ· ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· ı·ÙÚÈο Ï·›ÛÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. O ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ ›ÛÙ¢ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ∫Ï·ÛÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ›¯Â ·Ó¿ÁÎË ·fi ÌÈ· ηıÔÏÈ΋ ·Ó·Ó¤ˆÛË. ΔÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ›ÛÙ¢ ˆ˜ Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË ·˘Ù‹ ı· ÂÚ¯fiÙ·Ó Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙˆÓ ªË‰ÈÎÒÓ ÔϤ̈Ó! ŒÙÛÈ, Û’ fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹, ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ Ì ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfiÙËÙ· –Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔϤÌËÛ– ÙȘ ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜. O ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Έ̈‰ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜-ÔÈËÙ‹˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ï‹ÚË Â›ÁÓˆÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘, ıˆÚÔ‡Û ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ‰¿ÛηÏÔ Î·È Ô‰ËÁfi ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘. Œ·ÈÚÓ ̤ÚÔ˜ Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÎÈ ¤ÁÈÓÂ Ô ÈÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi˜ ΋ڢη˜ Ù˘ ȉ¤·˜ fiÙÈ Ë ¤ÓÙÔÓË Î·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ∞ıËÓ·˚΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙË ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÈÙ·Á‹.


4s

x le A

Oπ «μ∞Δƒ∞ÃOπ» ¶∞ƒOÀ™π∞™Δ∏∫∞¡ ™Δ∞ §∏¡∞π∞ ΔO 405 .Ã. ∫∞π ¶∏ƒ∞¡ ΔO 1Ô μƒ∞μ∂πO. ¶ƒO∫∂πΔ∞π °π∞ ªπ∞ «ºπ§O§O°π∫∏ ∫øªø¢π∞», ∞ºOÀ ΔO ∫ÀƒπO £∂ª∞ Δ∏™ ¶∂ƒπ™Δƒ∂º∂Δ∞π °Àƒø ∞¶O ΔO ∂ƒ°O ΔOÀ ∞π™ÃÀ§OÀ ∫∞π ΔOÀ ∂Àƒπ¶π¢∏. ¢∂ §∂π¶OÀ¡ Oªø™ ∫∞π Oπ ¶O§πΔπ∫∂™ ¶ƒO∂∫Δ∞™∂π™... ª∂ ΔOÀ™ «μ∞Δƒ∞ÃOÀ™» O ∞ƒπ™ΔOº∞¡∏™ º∞π¡∂Δ∞π ¡∞ £∂§∂π ¡∞ «∫∞£∞ƒπ™∂π ΔOÀ™ §O°∞ƒπ∞™ªOÀ™ ΔOÀ» ª∂ ΔO¡ ∂Àƒπ¶π¢∏. ∞ÀΔO¡ ΔO ¡∂øΔ∂ƒπ™Δ∏, ΔO¡ ¶Oπ∏Δ∏-ºπ§O™OºO ¶OÀ ∏£∂§∂ ∞§∏£π¡∏ ∞¡∞¡∂ø™∏ ∫∞𠶃OΔ∂π¡∂ ªπ∞ ∫∞π¡OÀƒπ∞ ∫Oπ¡ø¡π∫∏ Oƒ°∞¡ø™∏ ¶OÀ £∞ ª¶OƒOÀ™∂ ¡∞ ∞¡∞™Δ∏§ø™∂π ∫∞π ¡∞ ™ø™∂π ΔO¡ ∞£∏¡∞´∫O ¶O§πΔπ™ªO. °π∞ ΔO¡ ∞ƒπ™ΔOº∞¡∏ Oªø™ ∏ §À™∏ ∏Δ∞¡ ∏ ∂¶π™ΔƒOº∏ ™Δ∏ £∂O∫ƒ∞Δπ∫∏ ∫∞π ª∂°∞§O¶ƒ∂¶∏ ∂¶OÃ∏ ΔOÀ ∞π™ÃÀ§OÀ. ™ΔO «™ø™ΔO ∫∞𠶃∂¶O¡» ¶OÀ ∞¡∞μ§À∑E ª∂™∞ ∞¶O Δ∞ ∂ƒ°∞ ΔOÀ ¶∞§πOΔ∂ƒOÀ ∞¶’ ΔOÀ™ Δƒ∂π™ ª∂°∞§OÀ™ Δƒ∞°π∫OÀ™…

ed

pe

∞º∂¡Δπ∫O, ¡∞ ¶ø ∫∞¡∂¡∞ ∞™Δ∂πO ¡∞ °∂§∞™OÀ¡ Oπ ∞¡∞°¡ø™Δ∂™, °π∞Δπ, ∞¡ ¢∂¡ ∫∂ƒ¢π™OÀª∂ ΔO ∂¡¢π∞º∂ƒO¡ ΔOÀ™ ∞¶’ Δ∏¡ ¶ƒøΔ∏ ™∂§π¢∞, ∂π¡∞π ∑∏Δ∏ª∞ ∞¡ £∞ ¢π∞μ∞™OÀ¡ Δ∏ ¢∂ÀΔ∂ƒ∏!

•∞¡£π∞, ª∏ §∂™ ∞¡O∏™π∂™! ∂¡∞ ∂ƒ°O ¶OÀ ¶ƒøΔ∞°ø¡π™Δø ∂°ø, O £∂O™ ¢πO¡À™O™, ∂π¡∞π ¶∞¡Δ∞ ™À¡∞ƒ¶∞™Δπ∫O!

ª∂°∞§∏ π¢∂∞ ∂Ã∂π™ °π∞ ΔO¡ ∂∞ÀΔO ™OÀ!

5

°π∞Δπ ¡∞ ª∏¡ ∂Ãø; ¶OπO™ ∞§§O™ £∞ ΔO§ªOÀ™∂ ¡∞ ∫∞Δ∂μ∂π ™ΔO¡ ∞¢∏ ∫∞π £’ ∞¶∞πΔOÀ™∂ ¡∞ ¶∞ƒ∂π ∫∞π ¡∞ º∂ƒ∂π ¶∞§π ¶π™ø ™Δ∏ °∏ ∂¡∞N Δƒ∞°ø¢O;


x le A

™π°∞, ∫∞π ¢∂¡ ¶∏°∂™ ∞∫Oª∏!

∞™∂ ¡∞ μƒOÀª∂ ¶ƒøΔ∞ ΔO ¢ƒOªO!...

4s

§Oπ¶O¡, ¢∂¡ ΔO ¶π™Δ∂À∂π™ ∂; ∫π ∂°ø ™OÀ §∂ø ¶ø™ ¶ƒπ¡ ºΔ∞™OÀª∂ ™Δ∏ ™∂§π¢∞ 15 £∞ ∂πª∞™Δ∂ ™ΔO¡ ∞¢∏!

ed

pe

∞∫ƒπμø™ °π’ ∞ÀΔO ¶∞ª∂ ¶ƒøΔ∞ ¡∞ ¢OÀª∂ ΔO¡ ∏ƒ∞∫§∏!

À∫! ! O Δ ¡ OÀ∫ ¡Δ

HPAK§H™ T. HPøA™ HMI£EO™

¶OπO™ ∂π¡∞π;

∞¡OπÃΔ∞ ∂π¡∞π!!!

¡ΔOÀ∫!! ¡ΔOÀ∫

∞¡Oπ•∂, ∏ƒ∞∫§∏, ∂πª∞π O ¢πO¡À™O™!

6


x le A

∫O¶π∞™Δ∂, ∫∞£π™Δ∂, ¶∞ƒΔ∂ ∫∞Δπ, ª∏N ¡Δƒ∂¶∂™Δ∂!

4s

∞, ∂Ã∂π™ ∫∞π ¶∞ƒ∂∞! ∫∞§ø™ ΔOÀ™, ª∂ ™À°Ãøƒ∂πΔ∂ ¶OÀ ¢∂ ™∏∫ø¡Oª∞π, ∞§§∞ ¢∂¡ ΔO ’Ãø ™∂ ∫∞§O ¡’ ∞º∏¡ø ΔO º∞´ ªOÀ ™Δ∏ ª∂™∏!

!

ed

pe

!

ª∂ƒ™π, ∞§§∞ ¢∂ £∞ ª∂π¡OÀª∂ ¶O§À. ªπ∞ ∂ƒøΔ∏™∏ ªO¡O ∏ƒ£∞ª∂ ¡∞ ™OÀ ∫∞¡OÀª∂.

¶∞ƒ∞∫∞§ø!...

O¶ø™ π™ø™ £∞ •∂ƒ∂π™, ∂ÃOÀ¡ ¶∂£∞¡∂π O§Oπ Oπ ∫∞§Oπ Δƒ∞°π∫Oπ ¶Oπ∏Δ∂™, O ∞π™ÃÀ§O™, O ∂Àƒπ¶π¢∏™ ∫∞𠶃O™º∞Δ∞ O ™OºO∫§∏™!

ª¶§π∞Ã!

Δ∞ ¶∞π¢∞ƒπ∞ ¶OÀ ¶ƒO™¶∞£OÀ¡ Δøƒ∞ ¡∞ °ƒ∞æOÀ¡ £∂∞ΔƒO ∂π¡∞π ∞¡∂∫¢π∏°∏Δ∞!

ªªª!...

°π∞ ¡∞ ΔO §∂™ ∂™À!...

∫∞Δ∞§∞μ∞π¡∂π™ ¶O™O ™∏ª∞¡Δπ∫O ∂π¡∞π °π∞ ª∂¡∞ ¡∞ °ƒ∞º∂Δ∞π ∫∞§O £∂∞ΔƒO!

∞¶Oº∞™π™∞, §Oπ¶O¡, ¡∞ ∫∞Δ∂μø ™ΔO¡ ∞¢∏ ∫∞π ¡∞ ¶∞ƒ∞∫∞§∂™ø ΔO¡ ¶§OÀΔø¡∞ ¡∞ ªOÀ ¢ø™∂π ¶π™ø ΔO¡ ∂Àƒπ¶π¢∏!

ªªª…

ªªª!...

7


x le A

…∫π ∞∫Oª∞ ª∂ƒπ∫∂™ ΔOÀƒπ™Δπ∫∂™ ¶§∏ƒOºOƒπ∂™ °π∞ ΔO ¶ø™ ¡∞ Δ∞•π¢∂æOÀª∂, ¶OÀ ¡∞ ª∂π¡OÀª∂, Δπ ¡∞ ∞°Oƒ∞™OÀª∂… ¶OÀ ¡∞ º∞Δ∂…

4s

£∂§ø, §Oπ¶O¡, ¡∞ ª∞™ ¢∂π•∂π™ ΔO ¢ƒOªO, ªπ∞ ¶OÀ ∂™À ∫∞¶OΔ∂ ¶∏°∂™ ∂∫∂π ∫∞π ΔO¡ •∂ƒ∂π™!

ed

pe

!

…™∂ ¶OπOÀ™ ¡’ ∞¶∂À£À¡£OÀª∂!...

£∂§∂π ∫OΔ™π∞ ∞ÀΔ∏ ∏ ¢OÀ§∂π∞, ¢∂¡ ∂π¡∞π ¶∞π•∂ °∂§∞™∂!

!

μ∞™Δ∞∂π ∏ ∫∞ƒ¢π∞ ™∞™, ƒ∂ ¶∞π¢π∞, ¡∞ ∫∞Δ∂μ∂πΔ∂ ∂∫∂π ∫∞Δø;

°π’ ∞ÀΔO, ∞§§ø™Δ∂, ¡ΔÀ£∏∫∞ ™∞¡ ∂™∂¡∞ ª∂ §∂O¡Δ∏ ∫∞π ƒO¶∞§O, °π∞ ¡∞ ¢∂πáø °∂¡¡∞πO™!

•∂ƒ∂Δ∂ ∞¶O Δπ ¢O∫πª∞™π∂™ £∞ ¶∂ƒ∞™∂Δ∂; •∂ƒ∂Δ∂ Δπ ∂Ã∂Δ∂ ¡∞ ¢∂πΔ∂ ∫∞π NA ¶∞£∂Δ∂;

!

Δ∞ ƒ∞™∞ ¢∂¡ ∫∞¡OÀ¡ ΔO¡ ¶∞¶∞!

8

∂ÃOÀª∂ ∫OΔ™π∞! Δ∏ ª∞Àƒ∏ ª∞™ Δ∏¡ ΔÀº§∞ ∂ÃOÀª∂!


x le A

4s

!! ! ƒ ƒ ƒ ∫ ∞°

ed

pe

! ™§π∞Δ™

! ∞ ∞ ∞ π ∂ £ ∏ μO £∞ Δ’ ∞¡Δ∂•OÀª∂!

£∞ Δ’ ∞¡Δ∂•∂Δ∂ O§’ ∞ÀΔ∞;

∂¡Δ∞•∂π! §Oπ¶O¡…

¶OÀ ∂π¡∞π ∏ ΔOÀ∞§∂Δ∞;

!

¢ø™∂ μ∞™∏!

…£∞ ™OÀ ¢∂π•ø ∂¡∞ ªO¡O¶∞Δπ ¶OÀ ¶∞∂π ¡ΔOÀ°ƒOÀ ™Δ∏¡ ∫∞Δ∏ºOƒ∞ Δ∏ ª∂°∞§∏!

9

;

W.C.


x le A

∫∞π ΔO ª∂°∞§O Δ∞•π¢π ∞ƒÃπ∑∂π…

¡∞π, ∞§§∞ ∫OæOª∂™π∞™Δ∏∫∞!

4s

∂°ø ¢∂¡ ∫∞Δ∞§∞μ∞ °π∞Δπ ¡∞ ª∏¡ ∂ÃOÀª∂ ∫∞π ΔO °∞´¢∞ƒO ª∞∑π;

°π∞ ™π°∞, ∫∞π ªOÀ º∞π¡∂Δ∞π ¶ø™ ∏ ΔÀÃ∏ ™OÀ ™OÀ ’º∂•∂! ∫∞Δπ ¶∂ƒ¡∞∂π ∞¶’ ΔO ªÀ∞§O ªOÀ!

ed

pe ∂π¢∂™, μƒ∂, ∫∞¡∂¡∞ ¡∞ ¶∏°∞π¡∂π ™ΔO¡ ∞¢∏ ∫∞μ∞§∞; ∫Àƒπ∂ ¶∂£∞ª∂¡∂, ∂™À ∂π™∞π •∂∫OÀƒ∞™ΔO™! ¶∞πƒ¡∂π™, ™∂ ¶∞ƒ∞∫∞§ø, ª∞∑π ™OÀ ∂∫∂π ¶OÀ ¶∞™ ∫π ∞ÀΔO¡ ΔO ª¶O°O;

∂π∫O™π ∂π¡∞π ¶O§§∞! ¡∞ ™OÀ ¢ø™ø ¢∂∫∞;

¢∂ ™º∞•∞¡∂!... ¶∞ª∂ ¶∞¢π∞!

∞¡ ªOÀ ¢ø™∂π™ ∂π∫O™π Δ∞§πƒ∞!

∂,… ∞ ¡∞ Ã∞£∂π™!

∂, ™Δ∞£∂πΔ∂! ¡∞ Δ∞ ∫∞¡OÀª∂ ¢∂∫∞¶∂¡Δ∂; ∂π∫O™π, ∞∫∞Δ∂μ∞Δ∞!

10

∂Δ™π ∫π ∞§§πø™ Ã∞ª∂¡O™ ∂πª∞π!


x le A

§∂™ ∫∞π £∞ Δ∞ ¶∞ƒ∂π ª∞∑π ΔOÀ O ¶∞ƒ∞¢O¶π™ΔO™!...

4s ed

pe ∂§∞, ∫∞¡∂ §π°O ∫OÀƒ∞°πO. ¢∂¡ ¶ƒ∂¶∂π ¡∞ ’ª∞™Δ∂ ª∞∫ƒπ∞. μ§∂¶ø Δ∏ §πª¡∏!... °∂π∞ ™OÀ, Ã∞ƒ∂! ¡∞ ∫π O Ã∞ƒO™! ª¶ƒƒƒ!... AXEPOY™IA ¶OP£MEIO

°∂π∞ ∫∞π ™∂ §O°OÀ ™∞™!

TIMO§O°IO

KAT’ ATOMO ¢YO OBO§OI

KAM¶O™ §H™MONIA™ AKTH KEPBEPOY KOPAKIA O•A¶O¢ø ¶A§ATI ¶§OYTøNA

∂πª∞π ª∂ ΔO ¢OÀ§O ªOÀ ∫∞π ¶∞ª∂ ™ΔO ¶∞§∞Δπ!

» » » » »

¢OÀ§OÀ™ ¢∂¡ ¶∞πƒ¡ø! ∂™À ª¶∂™!

11

ª∞ ∂πª∞™Δ∂ ª∞∑π!... ¡∞ ¶∞∂π ª∂ Δ∞ ¶O¢π∞ °Àƒø °Àƒø, ∞∫ƒO§πª¡π∞!


x le A

¶∞§π ª∂ Δ∞ ¶O¢π∞;

4s

º∂ƒ∂ ΔON ª¶O°O. £∞ ∞¡Δ∞ªø™OÀª∂ ∞¶∂¡∞¡Δπ ™ΔO ªO§O!

∞§§O™ ∫∞π ºÀ°∞ª∂∂∂!... μπ∞™Δ∂πΔ∂, °π∞Δπ ΔO ™∫∞ºO™ •∂∫π¡∞∂π!...

ed

pe

¢∂ μ§∂¶ø ¡∞ ’Ã∂π ª∂°∞§∏ ∫π¡∏™∏ ™∏ª∂ƒ∞!

∂ª, ¶OπO™, ∂°ø; ª∞ ∂°ø ∂πª∞π £∂O™!

Δπ ¡∞ °π¡∂π; Δ∂§O™ Δ∏™ ™∂∑O¡ μ§∂¶∂π™! ∞¡∞¢OÀ§∂π∂™! ∞¡Δ∂, ∫∞Δ™∂ ™Δ∞ ∫OÀ¶π∞!...

™ΔO¡ ∞¢∏ ¢∂¡ À¶∞ƒÃOÀ¡ ¢π∞∫ƒπ™∂π™!

Δπ; ∂°ø £∞ Δƒ∞μ∏•ø ∫OÀ¶π;

!

Δπ, ΔƒOª∞•∂™; μ∞Δƒ∞Ãπ∞ ∂π¡∞π! ™∂ §π°O £’ ∞∫OÀ™∂π™ O§O∫§∏ƒ∏ ™À¡∞À§π∞!...

!

•! ∫OÀ∞

∫OÀ∞•!

∫OÀ∞•! •! ∫OÀ∞

∫OÀ∞•!

∞•! ∫OÀ

∫OÀ∞•!

12

∫OÀ∞•!


x le A

∫OÀ∞•!

∫OÀ∞•!

∫OÀ∞•!

4s pe

M˜ ÛÙÔ˘˜ ‚¿ÏÙÔ˘˜ ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ· ̘ ÛÙÔ˘˜ ‚¿ÏÙÔ˘˜ ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ· ηÙÔÈΛ Ï·fi˜ ÁÈ· Á¤ÏÈ· ηÙÔÈΛ Ï·fi˜ ÁÈ· Á¤ÏÈ·!...

ed

ΔÔ Ã¿ÚÔ ÙÔÓ ·Óٿ̈۷, ¤Ó· ™·‚‚¿ÙÔ ‚Ú¿‰˘Ø ›¯Â Û¯ÔÏ¿ÛÂÈ ·’ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·’ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿··!... ∫OÀ∞•!

∫OÀ∞•!

Œ¯Ô˘Ó Ú¿ÛÈÓ· ۷οÎÈ· ÊÔ˘ÛΈ̤ӷ Ì·ÁÔ˘Ï¿ÎÈ· ηϷ̤ÓÈ· Ô‰·Ú¿ÎÈ· Ì˘·ÏÔ˘‰¿ÎÈ· ‰›¯ˆ˜ ¤ÓÓÔÈ· μÚÂÎÂΤÍ, ÎÔ˘¿Í, ÎÔ˘¿Í!!! μÚÂÎÂΤÍ, ÎÔ˘¿Í, ÎÔ˘¿Í!!!

ÿÚÂ, ·Ó Â›Û·È ÌÂÚ·ÎÏ‹˜, ·Ú¿Ù· Ì ӷ ˙‹Ûˆˆˆ...

∫OÀ∞•!

∫OÀ∞•!

μÚÂÎÂΤÍ, ÎÔ˘¿Í, ÎÔ˘¿Í!!! μÚÂÎÂΤÍ, ÎÔ˘¿Í, ÎÔ˘¿Í!!! ∫Ô˘¿Í, ÎÔ˘¿Í, ÎÔ˘¿Í!!!

…°È·Ù› ¤¯ˆ Ì¿Ó· ÎÈ ·‰ÂÏÊ‹, ·¯ ÎÈ ·‰ÂÏÊ‹, ÎÈ ·Á¿Ë ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÎÚ˘Ê‹, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó’ ·Ê‹Ûˆˆˆ!...

13


x le A

∂§∞, ΔO ∫OÀ¶π ∂π¡∞π ∏ ∫∞§ÀΔ∂ƒ∏ °Àª¡∞™Δπ∫∏!

ºΔ∞™∞ª∂!

4s ed

pe

∞∫Δ∏ ¶§OÀΔø¡∞ PLOUTON BEACH

øÃ, Δ∞ Ã∂ƒ∞∫π∞ ªOÀ!... øÃ, ∏ ª∂™OÀ§∞ ªOÀ!...

¡∞ ªOÀ ’§∂π¶∂, øÃ, øÃ, øÃ!...

∞¡Δ∂ ∫∞π ∫∞§∏ ¶∞ƒ∞ªO¡∏!

ª¶ƒƒƒ!... ∞¡∞ΔƒπÃπ§∞!... Δπ ÃøƒO™, £∂Oπ ªOÀ!...

Δøƒ∞ ¶ƒ∂¶∂π ¡∞ ¶∂ƒπª∂¡ø ΔO¡ •∞¡£π∞!...

Δ∑∞!

Ã∞, Ã∞, ΔƒOª∞•∂™ ∞º∂¡Δπ∫O;

… A ∞∞

∞ ∞

14

∂°ø ¡∞ ΔƒOª∞•ø; ¢∂¡ ∂π™∞π ∫∞§∞!... •∞º¡π∞™Δ∏∫∞ ªO¡O!


x le A

¶ø™ ∏Δ∞¡ ΔO Δ∞•π¢π ™OÀ;

4s

°π∞Δπ, ∂™À ∂π¢∂™;

ed

pe

∫OÀƒ∞™Δπ∫O! °∂ª∞ΔO ∫O∞™ª∞Δ∞ μ∞Δƒ∞Ãø¡!

Δπ, ∂™À ¢∂¡ ∂π¢∂™ Δ∂ƒ∞Δ∞;

∞¡ ∂π¢∞, §∂∂π!... ¢ƒ∞∫OÀ™, ºπ¢π∞ ª∂ ∫∂º∞§π∞ ∞¡£ƒø¶π¡∞, §∞ªπ∂™!...

ƒƒƒ ª¶ƒƒƒ

ƒƒƒƒƒ !...

À!!! O À O À ÃO

!

O§∞ ∞ÀΔ∞ ∏Δ∞¡ °∂¡¡∏ª∞Δ∞ Δ∏™ º∞¡Δ∞™π∞™ ™OÀ! ™∂ ΔƒOª∞•∞¡ Oπ ¢π∏°∏™∂π™ ΔOÀ ∏ƒ∞∫§∏!

…∫π O§∞ ∞ÀΔ∞ Δ∑∞ª¶∞! ∂¡ø ∂™À ∫∞𠶧∏ƒø™∂™, ∫∞π ¢∂¡ ∂π¢∂™ Δπ¶OΔ∞!

¢∂ ¡Oªπ∑ø!

∂ À Δ À Ã ø ™ ! ...

. . . ! ƒƒ

ƒ ƒ ∞°∫

! ! ! π∞ ∂ £ ∏ O μ . . !. ∞ ∞∞ 15

ª∏¶ø™ ∂π¡∞π ∫π ∞ÀΔO °∂¡¡∏ª∞ Δ∏™ º∞¡Δ∞™π∞™ ªOÀ;


4s

x le A ed

pe

∂ºÀ°∂ ;

! ! ! P ƒ ƒ P ƒ ƒ º

ª∏ §∂™ Δ’ O¡Oª∞ ªOÀ!

¡∞ ™∂ §∂ø ∏ƒ∞∫§∏;

∂ºÀ°∂. §Oπ¶O¡, ¢πO¡À™∂, ¢∂¡ ∏•∂ƒ∞ OΔπ ∂π™∞π ΔO™O ºOμHΔ™π∞ƒ∏™!

¡∞π, ΔO «∏ƒ∞∫§∏™» ªOÀ ¢π¡∂π ∫OÀƒ∞°πO!

¶§∏™π∞∑OÀ¡!

μ§∂¶ø ∫∞Δπ ºøΔπ∂™ ¡∞ ¶∂ƒ¶∞ΔOÀ¡!

¶§∏™π∞∑OÀ¡ ;

Δπ;

∂ƒÃO¡Δ∞π ∫∞Δ∞ ¶∞¡ø ª∞™!

∫ ∞ Δ∞ ∞ ™ ; ª ø ¡ ¶∞

∂, ¢πO¡… ∏ƒ∞∫§∏, ∫OπΔ∞, ªπ∞ ¶Oª¶∏!

16

Ã∞πƒ∂, π∞∫Ã∂, π∞∫Ã∂, Ã∞πƒ∂! Ã∞πƒ∂, Ã∞πƒ∂, π∞∫Ã∂, π∞∫Ã∂!!!


x le A

4s

π∞∫Ã∂, π∞∫Ã∂, ∂§∞ ™ΔO §πμ∞¢π, ¡∞ ª¶∂π™ ™ΔO ÃOƒO…

… ª∂ ΔOÀ™ £∂πOÀ™ ªÀ™Δ∂™, ª∂ ÃΔÀ¶OÀ™ ΔOÀ ¶O¢πOÀ ™OÀ •∂£∞ƒƒOÀ™…

…O¢∏°∏™∂ ª∞™ ™ΔO ¡OΔ∂ƒO §OÀ§OÀ¢O™¶∞ƒΔO ∫AM¶O!…

pe ed

!;

Δπ ∂π¡∞π, Δƒ∂§Oπ ¶OÀ ¶∂£∞¡∞¡;

!;

Δπ §∂¡∂;

OÃπ! ¶ƒ∂¶∂π ¡∞ ’¡∞π Oπ ªÀ∏ª∂¡Oπ ™Δ∞ ∂§∂À™π¡π∞ ªÀ™Δ∏ƒπ∞!

™™™™…

O§O𠶃∂¶∂π π∂ƒ∏ ¡∞ ∫ƒ∞Δ∏™OÀ¡ ™π°∏ ∫∞π ª∞∫ƒπ∞ ∞¶’ ΔO ¢ƒOªO ª∞™ ¡∞ ºÀ°OÀ¡ O¶OπOπ ∞¶∂πƒOπ ∂π¡∞π ∞¶O §O°OÀ™ π∂ƒOÀ™!...

…Δø¡ Δƒπ™∂À°∂¡ø¡ O¶OπOπ ªOÀ™ø¡ Δ∂§∂Δ∂™ ¢∂ °¡øƒπ∑OÀ¡!

ª∂ ™À°Ãøƒ∂πΔ∂…

∂ª∂π™ ∂πª∞™Δ∂ ∞¶∂πƒOπ ∞¶O §O°OÀ™ π∂ƒOÀ™, ∞§§∞ ¢∂¡ •∂ƒOÀª∂ ¶ø™ ¡∞ ºÀ°OÀª∂ ∞¶’ ΔO ¢ƒOªO ™∞™!...

¶OÀ £∂§∂Δ∂ ¡∞ ¶∞Δ∂;

17

!

™ΔO ¶∞§∞Δπ ΔOÀ ¶§OÀΔø¡∞. ª∏¶ø™ °NøPIZETE ¶OÀ ∂π¡∞π;


x le A

ΔƒπΔO™ μ∞§ΔO™ ∞ƒπ™Δ∂ƒ∞!

™À¡∂Ãπ™Δ∂, ∂™∂π™!

∂ÀÃ∞ƒπ™ΔOÀª∂!

4s

∂ÀÃ∞ƒπ™ΔOÀª∂!

!

ed

pe

¶∞ƒ∂ ΔO¡ ª¶O°O ∫∞π ¶∞ª∂ ¡∞ ºÀ°OÀª∂ °ƒ∏°Oƒ∞!

™∂ §π°O…

∂¢ø ¶ƒ∂¶∂π ¡∞ ’¡∞π!

¶OπO™ ∂π¡∞π;

!

¡ΔOÀ∫!! ¡ΔOÀ∫

∂™À!... ΔO§ª∏™∂™, μƒ∂ ∞¢π∞¡ΔƒO¶∂, ¡∞ •∞¡∞ƒ£∂π™; ∂™À, ¶OÀ ∂∫§∂æ∂™ ΔO ™∫À§O ª∞™, ΔO¡ ∫∂ƒμ∂ƒO ª∞™, ¶OÀ ∂°ø O ∞π∞∫O™* ∏ªOÀ¡∞ ºÀ§∞∫∞™ ΔOÀ, ∫π ∞∫OÀ™∞ ª∂Δ∞ ∞¶’ ΔO¡ ¶§OÀΔø¡∞ Δ∞ ™ÃO§π∞¡∞ ªOÀ!... Δøƒ∞ ¢∂¡ Δ∏ °§πΔø¡∂π™, ÃO¡π∞ ¶∂ƒπª∂¡∞ Δ∏ ª∂ƒ∞ ¶OÀ £∞ ™∂ •∞¡∞™À¡∞¡ΔOÀ™∞!...

!

!

* °πO™ ΔOÀ ¢π∞, ∫ƒπΔ∏™ Δø¡ æÀÃø¡ ™ΔO¡ ∞¢∏, ¶OÀ ∞°∞¶OÀ™∂ ¶O§À ΔO¡ ∫∂ƒμ∂ƒO. 18

∂°ø, O ∏ƒ∞∫§∏™ O ∞¡Δƒ∂πøª∂¡O™!


4s

x le A

ed

pe

∫π ∞ÀΔ∏ Δ∏ ºOƒ∞ ¢∂ £∞ ªOÀ •∂ºÀ°∂π™! ™’ ∂ÃOÀ¡ ¶∂ƒπ∫À∫§øª∂¡O O μƒ∞ÃO™ O ª∞ÀƒO∫∞ƒ¢O™ Δ∏™ ™ΔÀ°∞™, ∏ ∞Ã∂ƒO¡Δ∂π∞ ¶∂Δƒ∞, ¶OÀ ™Δ∞∑∂π ∞πª∞, ∫∞π Δ∞ ™∫À§π∞ Δ∞ §À™™∞™ª∂¡∞ ΔOÀ ∫ø∫ÀΔ∏! ∏ ∂∫∞ΔO∫∂º∞§∏ OÃπ∞ £∞ ™OÀ ™¶∞ƒ∞•∂π Δ∞ ™¶§∞á∞, ¶∞¡ø ™Δ∞ ¶§∂ªO¡π∞ ™OÀ £∞ ’ƒ£∂π ¡∞ ∫O§§∏™∂π ∏ Δ∞ƒΔ∏™π∞ ™ª∂ƒ¡∞, ∫∞π Oπ Δ∂π£ƒ∞™π∂™ °Oƒ°O¡∂™ £∞ ™OÀ •∂™∫π™OÀ¡ Δ∞ ¡∂ºƒ∞ ∫∞π Δ’ ∞¡Δ∂ƒ∞ ª∞∑π!!!

ª∞ª∞ ªOÀ, Δπ ∂¶∞£∞ !...

∫∞§∞, ¢∂¡ ¡Δƒ∂¶∂™∞π ¡∞ ºOμ∞™∞π ¶∞§π;

§Oπ¶O¡, ∂°ø ¶∞ø ¡∞ ∂π¢O¶Oπ∏™ø Δ∞ Δ∂ƒ∞Δ∞ ªOÀ!... ∂™∂π™ ª∏ ºÀ°∂Δ∂, ¢∂ £’ ∞ƒ°∏™ø!

∂™À, ∫OΔ∑∞ª £∂O™, ¡∞ ∫∞¡∂π™ ™∞¡ °À¡∞π∫OÀ§∞;

∞, Δ∞, Δ∞, Δ∞, Δ∞, Δ∞, Δ∞, Δ∞ !!! ΔOΔ∂, ∂Ãø ¡∞ ™OÀ ∫∞¡ø ªπ∞ ¶ƒOΔ∞™∏! °π∞Δπ, ∂™À ¢∂ ºOμ∏£∏∫∂™;

™’ ∞∫OÀø!

∫∞£O§OÀ, ∫∞£O§OÀ; ∫∞£O§OÀ, ∫∞£O§OÀ! ∫∞£O§OÀ!

19


x le A

Δøƒ∞ £∞ ¢∂π™ ∞¡Δƒ∂πO™À¡∏!

£∂§∂π ∫∞π ƒøΔ∏ª∞; ∞ºOÀ ∂°ø £∞ ∫∞¡ø ΔO ¢OÀ§O!

4s

∞ºOÀ ∂π™∞π ∞ΔƒOª∏ΔO™, O¶ø™ §∂™, μ∞§∂ Δ∏ §∂O¡Δ∏, ¶∞ƒ∂ ∫∞π ΔO ƒO¶∞§O ∫∞π ¶∞ƒπ™Δ∞¡∂ ∂™À ΔO¡ ∏ƒ∞∫§∏! £∞ ∫OÀμ∞§∞™ ∂™À ΔO¡ ª¶O°O;

ed

pe

™Àªºø¡Oπ, °¢À™OÀ!

Ã∞πƒ∂Δ∂! ∞Ã, ¡∞ ΔO™!

!

∫∞§∂, Δπ OªOƒºO™ ¶OÀ ∂π¡∞π!

¶∞¡∂ªOƒº∂ ∏ƒ∞∫§∏, ∏ ∫Àƒ∞ ªOÀ ∏ ¶∂ƒ™∂ºO¡∏*, ªO§π™ ∂ª∞£∂ OΔπ ∏ƒ£∂™, ª∞™ ∂™Δ∂π§∂ ¡∞ ™∂ O¢∏°∏™OÀª∂ ™Δ∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ Δ∏™ ∞¶’ Δ∏¡… ¶π™ø ¶OƒΔ∞!

!

™OÀ ’Ã∂π ª∞§∞∫O ∫ƒ∂μ∞Δπ ¡∞ •∂∫OÀƒ∞™Δ∂π™ ∫π ∂ΔOπª∞∑∂𠶧OÀ™πO ¢∂π¶¡O °π∞ ΔO μƒ∞¢À.

* ™À∑À°O™ ΔOÀ ¶§OÀΔø¡∞, ¶OÀ ªπ™OÀ™∂ ΔO¡ ∫∂ƒμ∂ƒO (°π∞Δπ Δ∏™ ∂∫ƒÀμ∂ Δπ™ ¶∞¡ΔOº§∂™). 20

∫∞§ø™Oƒπ™∞Δ∂!

;


x le A

O ∫ÀƒπO™ ªOÀ ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∂π Δ∏¡ ∫Àƒ∞ ™∞™. ¶∏°∞π¡∂Δ∂ ∂™∂π™ ª¶ƒO™Δ∞ ∫π ∂ª∂π™ ∞∫O§OÀ£OÀª∂!

4s

¶∞ƒH°°∂π§∂ ¡∞ ’ƒ£OÀ¡ Oπ ¶πO OªOƒº∂™ ∞À§∏Δƒπ¢∂™ ∫∞π ªπ∫ƒ∂™ ¡∞∑π∞ƒ∂™ ÃOƒ∂ÀΔƒπ∂™, ¶OÀ •∂ƒ∂π OΔπ ™OÀ ∞ƒ∂™OÀ¡ ¶O§À!

∞¶’ Δ∏¡ ¶π™ø ¶OƒΔ∞ ∂Δ™π; ª∏¡ •∂Ã∞™Δ∂πΔ∂!...

ed

pe

∞∞Ã!

∂§∞, μ°∞§’ Δ∏ §∂O¡Δ∏!

∂§∞, ¶∞π¢π ªOÀ!... ∂¡∞ ∞™Δ∂πO ∫∞¡∞ª∂! ∞¡Δ∂ μ°∞§’ Δ∏ °ƒ∏°Oƒ∞ ∫∞π ª∂ ¶∂ƒπª∂¡∂π ∏ ¶∂ƒ™∂ºO¡∏!

°π∞Δπ;

∂§∞, ∂§∞!...

ª¶∞, ∞™Δ∂πO ∏Δ∞¡∂;

∞§§∞ ∂Δ™π ∂π¡∞π ¶∞¡Δ∞, Oπ ¢OÀ§Oπ ∂π¡∞π Oπ Ã∞ª∂¡Oπ!

°π∞Δπ ∂°ø ¡Oªπ™∞ ¶ø™ ∂πÃ∂™ ºOμ∏£∂π ™Δ’ ∞§∏£∂π∞!

ª∞°∂πƒEπO ∞ÀΔ∏ ¶ƒ∂¶∂π ¡∞ ’¡∞π ∏ ¶π™ø ¶OƒΔ∞.

∫∞§∂, ∞ÀΔO™ ¢∂¡ ∂π¡∞π O ∏ƒ∞∫§∏™; ¡∞π, ∞ÀΔO™!

21

£Àª∞™∞π Δ∏¡ ∞§§∏ ºOƒ∞ ¶OÀ ª∞™ ∂∫§∂æ∂ 20 æøªπ∞; ªO¡O æøªπ∞; ∫∞π ¢ÀO ª¶OÀΔπ∞ ªO™Ã∞ƒπ™π∞!


x le A

Δøƒ∞ £∞ ¢∂π!

4s

∫π À™Δ∂ƒ∞ ∏ ∫Àƒ∞ Δ∞ ‘μ∞§∂ ª∂ ª∞™! ∫π ∂π¶∂ ¶ø™ Δ∞ ¢ø™∞ª∂ ™ΔOÀ™ ∞°∞¶∏Δπ∫OÀ™ ª∞™!

;

ed

pe

! ™§π∞Δ™

∞, ΔO¡ ∞¢π∞¡ΔƒO¶O! ∫π ∂Ã∂π ∫∞π ªOÀΔƒ∞ ∫∞π ¶∞∂π ∫∞π ∫Oƒ¢øª∂¡O™!

Δπ ∏Δ∞¡ ∞ÀΔO ¶∞§π;

Ã∞§π∞ ª∂ ∫∞¡∞¡∂ Oπ ∞ºOƒ∂™ª∂¡∂™. ∏£∂§∞ ¡∞ ’•∂ƒ∞ Δπ ΔOÀ™ ∂ºΔ∞π•∞!

∂§∞, ªøƒ∂, ∞¶O¢∂π•∂ OΔπ ∞°∞¶∞™ ΔO¡ ∫ÀƒπO ™OÀ!

•∞¡∞°π¡∂ ∏ƒ∞∫§∏™!

•∞¡£π∞, ∫∞¡∂ ªOÀ Δ∏ Ã∞ƒ∏! Δ𠶃∞°ª∞;

£Àª∏™OÀ Δπ™ ∞À§∏Δƒπ¢∂™ ∫∞π Δπ™ ÃOƒ∂ÀΔƒπ∂™ ¶OÀ ™∂ ¶∂ƒπª∂¡OÀ¡!

OÀΔ∂ ¡∞ ΔO ™∫∂ºΔ∂™∞π!

22

∞, ¶∞, ¶∞!

¢∂ £A ªOÀ ∑∏Δ∏™∂π™ Oªø™ ¡∞ •∞¡∞§§∞•OÀª∂ ƒO§OÀ™! OÃπ, ª∞ƒΔÀƒ∞™ ªOÀ O ¢π∞™!


x le A

Δøƒ∞ £∞ ¢∂π™!

4s

∞, ø™Δ∂ ∂¢ø ∫ƒÀºΔ∏∫∂™ ¶OÀ§∞∫π ªOÀ!...

;

ed

pe

!

¶ø, ¶ø, Δ∏ °§πΔø™∞ Δ∂§∂ÀΔ∞π∞ ™Δπ°ª∏!

øÃ, Δπ ∂¶∞£∞ O ∂ƒªO™! ∞∫OÀ, ∫Àƒπ∂, ¢∂¡ ∂πª’ ∂°ø O ∏ƒ∞∫§∏™!... ∞ÀΔO™ ∂π¡∞π!

;!

;!

OÃπ, OÃπ, ∞ÀΔO™ ∂π¡∞π!

…∫∞π ª∏ ΔÀÃO¡ ∫∞π ª’ ∞°°π•∂π™, °π∞Δπ ∂Ãø ∞™À§π∞!

∂°ø ∂πª∞π O ¢OÀ§O™ ΔOÀ! ª’ ∂¡ΔÀ™∂ ∂Δ™π °π∞ ¡∞ °§πΔø™∂π ΔO •À§O!

ΔOΔ∂ ¶∞ª∂ O§Oπ ™ΔO¡ ¶§OÀΔø¡∞ ¡∞ μƒ∂π ∞ÀΔO™ Δ∏¡ ∞∫ƒ∏!

;!

∞ºOÀ ∂π¡∞π ∂Δ™π, OÀΔ∂ ∂°ø ∂πª∞π O ∏ƒ∞∫§∏™! ∂πª∞π O £∂O™ ¢πO¡À™O™!...

¶∞ª∂! ª∂Δ∞ Ã∞ƒ∞™!

23


x le A

∫π ∞ºOÀ §À£∏∫∂ ∏ ¶∞ƒ∂•∏°∏™∏…

O ÿÚÔ˜ ‚Á‹ÎÂ, ‚Á‹Î ·Á·ÓÈ¿, ̘ ÛÙË ‰È΋, ‰È΋ ÌÔ˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿!...

4s

Ã∞, Ã∞, Ã∞, ¶O§À °∂§∞™∞ ª’ O§∏ ∞ÀΔ∏ Δ∏¡ ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞!

ed

pe PP! P K ° N A T™ …ÎÈ ·fi ÙÔÓ Ôχ˘˘ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌfi ¤¯·Û ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi!...

∞¡Δ∂ °∂π∞ ª∞™ ∫π ∞§§O ∫∞∫O ¡∞ ª∏ ª∞™ μƒ∂π!

ª∂Δ∞ ™∂ £∂§ø ¡∞ ∫OÀμ∂¡Δπ∞™OÀª∂ §π°∞∫π!

∂ª∞™ £∞ ª∞™ ∂¶πΔƒ∂æ∂Δ∂ ¡’ ∞¶O™Àƒ£OÀª∂ °π∞ §π°O!

∫∞π Δøƒ∞ ∞¡ £∂™!

£∂Oπ ∂π™Δ∂, O,Δπ £∂§∂Δ∂ ∫∞¡∂Δ∂!

24


x le A

∫π ∞ºOÀ O ¢πO¡À™O™ ∂•∏°∏™∂ ΔO §O°O Δ∏™ ∂¶π™∫∂æ∏™ ΔOÀ…

∂™∂¡∞ ™OÀ Ã∂π∞∑∂Δ∞π ¡∞ ∂¶π™Δƒ∂æ∂π ™Δ∏ °∏ ∂¡∞™ ∫∞§O™ ¶Oπ∏Δ∏™*.

4s

•∂ƒ∂π™ Δπ ™∫∂ºΔOªOÀ¡∞; ∏ §À™∏ °π∞ ΔO ¢π∫O ™OÀ ¶ƒOμ§∏ª∞ π™ø™ ∂π¡∞π §À™∏ ∫∞π °π∞ ΔO ¢π∫O ªOÀ.

∞∫ƒπμø™!

ed

pe

¢∏§∞¢∏;

* ∂¶∂π¢∏ ΔOΔ∂ Δ∞ £∂∞Δƒπ∫∞ ∂ƒ°∞ ∂πÃ∞¡ ∂ªª∂Δƒ∞ ª∂ƒ∏, ΔOÀ™ £∂∞Δƒπ∫OÀ™ ™À°°ƒ∞º∂π™ ΔOÀ™ ∂§∂°∞¡ ¶Oπ∏Δ∂™.

∂¢ø ™ΔO¡ ∫∞Δø ∫O™ªO À¶∞ƒÃ∂π ∂¡∞™ ¡OªO™. O ¶πO ™¶OÀ¢∞πO™ ∞¶O ∫∞£∂ªπ∞ ∞¶O Δπ™ ∫∞§∂™ Δ∂á∂™ Δƒø∂π Δπª∏™ ∂¡∂∫∂¡ ™ΔO ¶ƒÀΔ∞¡∂πO ∫π ∂Ã∂𠣃O¡O ™Δ∏ ª∂°∞§∏ ∞π£OÀ™∞ ΔOÀ ¶∞§∞ΔπOÀ ∫O¡Δ∞ ™ΔO ¢π∫O ªOÀ…

…∫∞π ª∞§π™Δ∞ ª∂ ¶O§À ∞™Ã∏ªO ΔƒO¶O!...

…ΔO £ƒO¡O Δ∏™ Δƒ∞°ø¢π∞™ ΔO¡ ∂πÃ∂ O ∞π™ÃÀ§O™. OΔ∞¡ ¶∂£∞¡∂ O ∂Àƒπ¶π¢∏™ ∫π ∏ƒ£∂ ∫∞Δø –ΔOÀ •E™∏∫ø™∞¡ ∂π¡’ ∞§∏£∂π∞ ∫∞π ∫∞Δπ ¶∂£∞ª∂¡Oπ £∞Àª∞™Δ∂™ Δ∞ ªÀ∞§∞– ¢π∂∫¢π∫∏™∂ ΔO £ƒO¡O ∞ÀΔO™!

…°π∞ ¡∞ ΔO¡ ∏ƒ∂ª∏™ø, ∞¡∞°∫∞™Δ∏∫∞ ¡∞ ΔOÀ À¶O™Ã∂£ø «£∂∞Δƒπ∫OÀ™ ∞°ø¡∂™» ∞¡∞ª∂™∞ ™’ ∞ÀΔO¡ ∫∞π ΔO¡ ∞π™ÃÀ§O, ∫∞Δπ ™∞¡ ƒπ∞§IΔπ…

Δπ ªOÀ §∂™;

25

…¶OÀ O ¡π∫∏Δ∏™ ΔOÀ™ £∞ ’¶∞πƒ¡∂ ΔO £ƒO¡O…

!


x le A

4s

…∞°ø¡∂™ ¶OÀ ™À¡∂Ãø™ ∞¡∂μ∞§§∞, °π∞Δπ ¢∏£∂¡ ¢∂¡ ∂πÃ∞ ∫∞Δ∞§§∏§O ∫ƒπΔ∏!

À¶∞ƒÃ∂π Oªø™ ¶πO ∫∞Δ∞§§∏§O™ ∫ƒπΔ∏™ ∞¶O ™∂¡∞, ΔO £∂O ΔOÀ £∂∞ΔƒOÀ;

;

ed

pe

™ø™Δ∞. O ∞¡Δƒ∂∞™ ªπ∫ƒOÀΔ™π∫O™ ¢∂ °∂¡¡∏£∏∫∂ ∞∫Oª∏.

¢∂¡ ∫∞Δ∞§∞μ∞π¡ø, £∂O™ ™∂ ƒπ∞§IΔπ;

£∞ Oƒ°∞¡ø™OÀª∂ ΔOÀ™ ∞°ø¡∂™ ª∂ ¶ƒøΔO μƒ∞μ∂πO Δ∏¡ ∂¶π™ΔƒOº∏ ΔOÀ ¡π∫∏Δ∏ ™Δ∏ °∏ ∫∞π ¢∂ÀΔ∂ƒO ΔO £ƒO¡O Δ∏™ Δƒ∞°ø¢π∞™ ™ΔO¡ ∞¢∏!... £∞ æ∏ºπ∑∂π ∫∞π ΔO ∫Oπ¡O!...

…∂Δ™π ∞¡ ∫∂ƒ¢π™∂π O ∂Àƒπ¶π¢∏™, ΔO¡ ¶∞πƒ¡∂π™ ª∞∑π ™OÀ ™ΔO¡ ¶∞¡ø ∫O™ªO ∫π ∏™ÀÃ∞∑OÀª∂ ∫π ∂ª∂π™!

∫π ∞¡ ∫∂ƒ¢π™∂π O ∞π™ÃÀ§O™;

Δπ ∞§§∞∑∂π; ∂™À Δ∏ ¢OÀ§∂π∞ ™OÀ Δ∏¡ ∫∞¡∂π™ ∫∞π ª∂ ΔO¡ ∞π™ÃÀ§O! ∂¢ø ¶∞πƒ¡∂π O ∂Àƒπ¶π¢∏™ ΔO £ƒO¡O ¶OÀ £∞ Ã∏ƒ∂æ∂π ∫∞π ¶∞¡∂ O§∞ ª∂§π °∞§∞!

øƒ∞πO ΔO ™Ã∂¢πO ™OÀ. ¢∂¡ ∂Ãø ∞¡Δπƒƒ∏™∏ ¡∞ ™∂ μO∏£∏™ø!

™’ ∂ÀÃ∞ƒπ™Δø, ¢πO¡À™∂. ¢∂¡ •∂ƒ∂π™ ∞¶O Δπ μ∞™∞¡O ª∂ °§πΔø¡∂π™! £’ ∞¡∂μOÀ¡ ∫∞π Oπ ∞∫ƒO∞ª∞Δπ∫OΔ∏Δ∂™!

26


x le A ET™I...

ª∂°∞§Oπ £∂∞Δƒπ∫Oπ ∞°ø¡ ∂™

4s ed

pe ™Δ∞ ¶∞ƒ∞™∫∏¡π∞, μ∂μ∞π∞, °π¡O¡Δ∞N ∫∞¶Oπ∂™ ∑Àªø™∂π™…

¢∂ £∂§ø Oƒª∏¡π∂™! ∂πª∞π ∞¡øΔ∂ƒO™ ΔOÀ ™Δ∏¡ Δ∂á∏ ∫∞π ΔO •∂ƒ∂π™!

∂¡¡Oπ∞ ™OÀ ∫π ∂°ø ∂πª∞π ∏ƒ∂ªO™! ∞ÀΔO™ Oªø™ £∞ ’¡∞π; °π∞Δπ ∞ÀΔO™ ∂Ã∂π ∂¡∞ ™ΔOª∞ ∞Ã∞§π¡øΔO, ∞™À°∫ƒ∞Δ∏ΔO, ∞¶À§øΔO, ¶OÀ μ°∞∑∂π §O°π∞ O§O ™ΔOªºO ∫∞π æ∂ÀΔOª∂°∞§O¶ƒ∂¶∂π∞!

∂°ø, ∂Àƒπ¶π¢∏, £∂§ø ¡∞ ’™∞π ∏ƒ∂ªO™ ∫∞I ¡∞ ∞°ø¡π™Δ∂π™ Δπªπ∞!

∂¡Δ∞•∂π, £∞ ∫OÀμ∂¡Δπ∞™ø ∫∞π ª∂ ΔO¡ ∞π™ÃÀ§O! ∞π™ÃÀ§∂, ∏£∂§∞ ¡∞ ™∂ ¶∞ƒ∞∫∞§∂™ø ¡’ ∞°ø¡π™Δ∂π™ ™ø™Δ∞ ∫π ∂À°∂¡π∫∞! ª∏¡ •∂á∞™ ¶ø™ ∂π™Δ∂ ∫π Oπ ¢ÀO ¶Oπ∏Δ∂™!...

¶Oπ∏Δ∏™ ∞ÀΔO™; O ∑∏Δπ∞¡O§O°O™; O º§À∞ƒO™, O ƒ∞ºΔ∏™ ∫OÀƒ∂§πø¡, O ™∫πΔ∑∏™;

27

ª∞ °π∞ O¡Oª∞ Δø¡ £∂ø¡, ™À°∫ƒ∞Δ∏™OÀ!


x le A

∂°ø £∂øƒø OΔπ O ∞°ø¡∞™ ∞ÀΔO™ ∂¢ø ™ΔO¡ ∞¢∏ ∂π¡∞π ∞¡π™O™ ∫∞π ∫∞Δ∞ ™À¡∂¶∂π∞ A¢π∫O™!

4s

¶Oπ∏Δ∏™ ∞ÀΔO™ ¶OÀ μ°∞∑∂π ™ΔO £∂∞ΔƒO O§O ∫OÀΔ™OÀ™ ∫∞π ∫∞∫OªOπƒ∏¢∂™, ¶OÀ ¶∂ƒπ°ƒ∞º∂π ∞¡∏£π∫∂™ ™Ã∂™∂π™ ∫∞π ª∂Δ∞ ª∞™ ∫∞¡∂π ∫∞π ΔO ™¶OÀ¢∞πO!

∂∂∂, ºΔ∞¡∂π ¶π∞!

°π∞Δπ;

ed

pe

;

!

!

°π∞Δπ ∞ÀΔO™ ¶∂£∞¡∂ ª∞∑π ª∂ Δ∏¡ ¶Oπ∏™∏ ΔOÀ ∫∞π Δ∏¡ ∂Ã∂π ∫∞¶OÀ ∂¢ø °Àƒø ¶ƒOÃ∂πƒ∏. ∂¡ ¡ø ∏ ¢π∫∏ ªOÀ ¶Oπ∏™∏ ª∂¡∂π ¶∞¡Δ∞ ∑ø¡Δ∞¡∏ ¶∞¡ø ™Δ∏ °∏! ∂°ø ∫∞Δ∂μ∏∫∞ ™ΔO¡ ∞¢∏ ªO¡O™!...

∂, ∂π™Δ∂ Δ∂§∂πø™ Δƒ∂§Oπ ∂™∂π™ Oπ ∫∞§§πΔ∂á∂™!

ø ∂™∂π™ ΔOÀ ¢π∞ Oπ ∂¡¡π∞ £À°∞Δ∂ƒ∂™, ø ¶∞¡∞°¡∂™ ªOÀ™∂™ ¶OÀ μ§∂¶∂Δ∂ ∞¶O æ∏§∞ ∫∞π •∂Ãøƒπ∑∂Δ∂ ΔO §∂¶ΔO ∫∞π ∂•À¶¡O ¶¡∂Àª∞ Δø¡ ¶Oπ∏Δø¡, ∂§∞Δ∂ ™’ ∞ÀΔ∏ Δ∏ ª∞Ã∏, OΔ∞¡ O ∞¡Δπ§O°O™ ΔOÀ™ ƒπ•∂π ™∂ §O•OÀ™ μ∞£À™ΔOÃ∞™ΔOÀ™ °ÀƒOÀ™. ªOÀ™∂™, ∂§∞Δ∂ ¡∞ ¢∂πΔ∂ ª∂ ¶O™∏ ¢À¡∞ª∏ μƒπ™∫OÀ¡ ∂∫ºƒ∞™∂π™ ∫∞π ™ΔπÃOÀ™ ¶OÀ ™ΔO ∞∫OÀ™ª∞ ΔOÀ™ ∞¡∞ƒπ°∞ ∫∞¡∂π™. Δøƒ∞ £’ ∞ƒÃπ™∂π O ª∂°∞§O™ ∞°ø¡∞™ Δ∏™ Δ∂á∏™.

28


4s

x le A

™™™™!…

ed

pe

° ∫ O ¡ ° ∫ !!!

™™™™™™™…

™™™™™!… ªÀ™Δ∏ƒπO™ O ¢π∞πΔ∏Δ∏™. ¢∂ ª’ ∞ƒ∂™∂π ∫∞£O§OÀ ∏ º∞Δ™∞ ΔOÀ.

™™™™™™™™™…

¶∂πΔ∂ ∞¶O ªπ∞ ∂ÀÃ∏ ¶ƒπ¡ ∞ƒÃπ™OÀª∂!

∫§∏ƒø¡ø, ¶∞π¢π∞, ¶∂¡Δ∂ ∫∞ƒΔ∂™ Δƒ∂π™ OμO§Oπ!

∞π£∂ƒ∞, ∂™À ¶OÀ ’™∞π ∏ ΔƒOº∏ ªOÀ, °§ø™™∞ ƒO¢∞¡π, ªÀΔ∏ O™ºƒ∞¡Δπ∫∏, •À¶¡∞¢∞ ªOÀ… μO∏£∏™Δ∂ ¡∞ ∫∂ƒ¢π™ø! ™™™™!…

! ∂À–ƒπ–¶π–¢∏™ ∏™! ¢ – π π–¶ ƒ – À ∂

¢∏ª∏Δƒ∞, ∂™À ¶OÀ ∂£ƒ∂æ∂™ ΔO ¡OÀ ªOÀ ∫∞π ¶∞¡Δ∞ ª∂ μO∏£OÀ™∂™, ∫∞¡∂ ¡∞ º∞¡∂π ∏ ∞•πO™À¡∏ ªOÀ!

Δ ∑∏

ø øø ø !!!

∂§∞, Δ™π¶™, °ƒ∞¡πΔ∞, ¡∂∫Δ∞ƒ-∫O§∞!

! ™ ! O ™ O § § – – ∞π–™ÃÀ ∞π–™ÃÀ

29

∑ ∏ Δø ø ø

øø

O ∫∞£∂¡∞™ ΔOÀ™ ¶π™Δ∂À∂π ™’ ∞§§O £∂O! ∫∞π ª∞§π™Δ∞ ¢π∞ºOƒ∂Δπ∫O ∞¶O ª∂¡∞!

!!!


x le A

4s

! ∫ ° ¡ ! °∫O O¡°∫ °∫

ed

pe

!

Δπ ∞•π∑ø ∂°ø ™∞¡ ¶Oπ∏Δ∏™ £∞ ™∞™ ΔO ¶ø ™ΔO Δ∂§O™! ¶ƒøΔ∞ £∞ ∞¶O¢∂π•ø ¶O™O ∫∞Δ∂ƒ°∞ƒ∏™ ∫π ∞¶∞Δ∂ø¡∞™ ∏Δ∞¡ ΔOÀΔO™ ¢ø!...

!

ºƒƒƒ, OÃπ μƒπ™π∂™!... …ª∂ ¶Oπ∞ ª∂™∞ •∂°∂§OÀ™∂ ΔOÀ™ £∂∞Δ∂™!

! ∂¢∂πá∂ ∫∞¶OπO ¶ƒO™ø¶O ™Δ∏¡ ∞ƒÃ∏, ∞™ ¶OÀª∂ Δ∏ ¡πOμ∏, ¡∞ ∫∞£∂Δ∞π μOÀμ∏ ™Δ∏ ª∂™∏ Δ∏™ ™∫∏¡∏™…

…∞°ø¡π∞ O ∫O™ªO™, «Δπ £∞ ¶∂π ∏ ¡πOμ∏;», «Δπ £∞ ¶∂π ∏ ¡πOμ∏;», Δπ¶OΔ∞ ∏ ¡πOμ∏! ∞¡Δπ °π’ ∞ÀΔ∏ ∂ƒπá∂ O ÃOƒO™ ∫∞ªπ∞ ¢∂∫∞ƒπ∞ Δƒ∞°OÀ¢π∞…

̰, ̰, ̰, ̰, ̰, ̰

…™ΔO ª∂Δ∞•À ΔO ∂ƒ°O ∫À§OÀ™∂, ∏ ∞°ø¡π∞ ΔOÀ ∫O™ªOÀ ª∂°∞§ø¡∂…

…∫π OΔ∞¡ ∂¶πΔ∂§OÀ™ ªπ§OÀ™∂ ∏ ¡πOμ∏, O,Δπ ™∞ç∞ª∞ƒ∞ ∫∞π ¡∞ ’§∂°∂ º∞π¡OΔ∞¡ ™Oºπ∞!...

¡∞π! ¡∞π!

̰, ̰!

∂Ã∂π™ ¢π∫πO!

O! μ ∞ ƒ ¶ ª

…OΔ∞¡ ∂ºΔ∞¡∂ ΔO ¢ƒ∞ª∞ ™Δ∏ ª∂™∏, ∫π O ∫O™ªO™ ∂πÃ∂ ∞ƒÃπ™∂π ¡∞ μ∞ƒπ∂Δ∞π, ¶∂ΔOÀ™∂ ªπ∞ ¡ΔOÀ∑π¡∞ §∂•∂π™ ∞°¡ø™Δ∂™ ™ΔOÀ™ £∂∞Δ∂™. ∫∞¡∂π™ ¢∂¡ ∫∞Δ∞§∞μ∞π¡∂ Δπ¶OΔ∞ ∫π ∂¶∂π¢∏ ¡Δƒ∂¶OΔ∞¡ ¡∞ ΔO ¶∞ƒ∞¢∂ÃΔ∂π æπ£Àƒπ∑∂ ™ΔO ¢π¶§∞¡O ΔOÀ «Δ™, Δ™, Δ™, ™OºO™ O ∞π™ÃÀ§O™!...».

π! ∂! ∞ ¡ ¡ ∞ π! ∂∫ ∞ ¡ π∞ O Δ Δ∂ 30

̰, ̰ ,

̰

! ! ∞ Δ ∞ ¶∂™¶∂™ Δ


x le A

4s

£Àª∞™∞π ª∂ƒπ∫∂™ Δ∂ΔOπ∂™ §∂•∂π™ ¡∞ ª∞™ ¶∂π™ °π∞ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞;

ed

pe

∫∞π μ∂μ∞π∞ £Àª∞ª∞π!

∂¡ø O ¢π∫O™ ªOÀ ∏Δ∞¡ ∞¡∞§∞ºƒO™, §∂¶ΔO™, Ã∞ƒπΔøª∂¡O™, ∂•À¶¡O™…

∂∫º∞™π™ªO™, ∞π£∂ƒOμ∞ªO¡∂™, ∞¡∞¢∂§ºO™, ∂À¢O∫πª∏™∏!...

̰, ̰, ̰, ̰ ̰, ̰, ̰, ̰

…Δ∞ Δƒ∞°OÀ¢π∞ ªOÀ Δ∞ ¶OΔπ∑∞ ª∂ ¢ƒO™O§O°∞, ¶OÀ ™Δƒ∞°°π∑∞ ∞¶’ Δ∏ °§ø™™∞ ΔOÀ §∞OÀ ∫π ∞¶O Δ’ ∞¶∂πƒ∞ μπμ§π∞ ¶OÀ ’Ã∞ ¢π∞μ∞™∂π!...

…Ãøƒπ∞ ¶OÀ O §O°O™ ΔOÀ ∏Δ∞¡ °∂ª∞ΔO™ •π¶∞™π∞, ºOƒΔøª∂¡O™ ª∂ μ∞ƒπ∂™ ºƒ∞™∂π™ ∫∞π ¢∏£∂¡ μ∞£À™ΔOÃ∞™Δ∞ ¡O∏ª∞Δ∞!...

…O ∏ƒø∞™ ªOÀ, OΔ∞¡ ¶ƒøΔOμ°∞π¡∂ ™Δ∏ ™∫∏¡∏, ∂§∂°∂ ΔO °∂¡O™ ΔOÀ ∫π ∞¶’ ΔOÀ™ ¶ƒøΔOÀ™ ™ΔπÃOÀ™ ∫∞Δ∞§∞μ∞π¡∂ O ∫O™ªO™ Δπ ∂π¢OÀ™ ∂ƒ°O £∞ ¢∂π!...

…∂¢∂π•∞ ¶ƒ∞°ª∞Δ∞ ∫Oπ¡∞, ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ¶OÀ •∂ƒO¡Δ∞™ Δ∞ ΔO ∫Oπ¡O ª¶OƒOÀ™∂ ¡∞ ∫ƒπ¡∂π ∫π ∂ª∂¡∞ ∫∞π Δ∏¡ Δ∂á∏ ªOÀ!...

...™Δπ™ Δƒ∞°ø¢π∂™ ªOÀ ªπ§OÀ™∞¡ ∫π O ¢OÀ§O™ ∫π ∏ °À¡∞π∫∞, Δ’ ∞º∂¡Δπ∫O, ∏ ÃOƒ∂ÀΔƒπ∞, ∏ °ƒπ∞ ∫π ∏ μ∞™π§π™™∞, ª∂ §O°π∞ ∞¶§∞, ∫∞Δ∞¡O∏Δ∞!...

∂ę𠶃∂¶∂π!

∂°ø ¢π¢∞•∞ ™ΔO¡ ∫O™ªO Δ∏ ™ø™Δ∏ °§ø™™∞…

31


x le A

…∫π ∏ªOÀ¡ O ¶ƒøΔO™ ¶OÀ ’μ∞§∂ Δ∏¡ ∂ƒ∂À¡∞ ∫∞π Δ∏¡ Oπ∫O¡Oªπ∞ ™ΔO £∂∞Δƒπ∫O ∫∂πª∂¡O!...

4s

ºƒƒƒƒ!!! ºƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

∞π–™ÃÀ–§O™!!!

ed

pe

∫! ° O¡ ∫ °

O™! ∫! § – ° À Ã ¡ –™ π ∞ O ™!! O § – °∫ À Ã ™ – π ∞

∏ ™À¡∞¡Δ∏™∏ ∞ÀΔ∏ ªOÀ °Àƒ¡∞∂π Δ’ ∞¡Δ∂ƒ∞!!...

̰, ̰, ̰, ̰, ̰, ̰!

∞¡ ¢∂¡ ∏Δ∞¡ ∂¶πΔ∞°∏ £∂ø¡, ™∂ ∫∞ªπ∞ ¶∂ƒπ¶Δø™H ¢∂ £∞ ¶π∞¡OªOÀ¡∞ ™Δ∞ §O°π∞ ªE ΔOÀΔO¡!...

™™™…

™™™™™™™!...

!

∞¡Δ∂, ƒ∂!

ºƒƒƒƒƒƒƒƒ!!! …ª∂ Δ∏¡ ∞¢∂π∞ ™OÀ, ¢πO¡À™∂, ∏£∂§∞ ¡∞ ΔOÀ ∫∞¡ø ªπ∞ ∂ƒøΔ∏™∏…

ª∞… °π∞ Δ∏ ¢À¡∞ª∏ ΔOÀ ªÀ∞§OÀ ΔOÀ™, Δπ™ ∫∞§∂™ ™ÀªμOÀ§∂™ ∫∞π °π∞Δπ Oπ ¶Oπ∏Δ∂™ ª∂ Δ∞ ∂ƒ°∞ ΔOÀ™ ¶ƒO™¶∞£OÀ¡ ¡∞ ∫∞¡OÀ¡ ∫∞§ÀΔ∂ƒOÀ™ ΔOÀ™ ∞¡£ƒø¶OÀ™!

…°π∞ ¶OπO §O°O º∞¡Δ∞∑∂Δ∞π O ∫ÀƒπO™ OΔπ £∞Àª∞∑OÀ¡ Oπ ∞¡£ƒø¶Oπ ΔOÀ™ ¶Oπ∏Δ∂™;

™ø™Δ∞! ™ø™Δ∞!

32


x le A

∂™À ¡Oªπ∑∂π™ ¶ø™ ∂Ã∂π™ ∞ÀΔ∞ Δ∞ ¶ƒO™O¡Δ∞;

4s

ed

pe

!

!

∂™À μƒ∏∫∂™ ΔOÀ™ ∞£∏¡∞πOÀ™ ∏£π∫OÀ™ ∫∞π °∂¡¡∞πOÀ™ ∫∞π ΔOÀ™ ∫∞Δ∞¡Δ∏™∂™ º∞À§OÀ™!

ºƒƒƒƒƒƒ!...

OÃπ Δ∂ΔOπOπ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™ªOπ!

̰!

∂°ø ΔOÀ™ ∞º∏™∞ §∂O¡ΔO∫∞ƒ¢OÀ™!... ª∂ ΔO ¶ƒøΔO «∞∂ƒ∞∞∞» ¶∂ΔπONT∞¡ ª¶ƒO™Δ∞ ™Δ∏ ª∞Ã∏!...

∂π¡∞π ∏ ∞§∏£∂π∞! OΔ∞¡ ∞º∏™∞ ∂°ø ΔOÀ™ ∞£∏¡∞πOÀ™ ∏Δ∞¡ ∞¡Δƒ∂™ °∂¡¡∞πOπ, ¶∂ƒ∏º∞¡Oπ, ∞•πO¶ƒ∂¶∂π™, ∂¡ø Δøƒ∞ ∂π¡∞π ÃÀ¢∞πOπ, μƒOª∂ƒOπ, ∞Ã∂πOπ ∫∞π ¶∞§π∞Δ™Oπ!...

ºƒƒƒ! ºƒƒƒ! ºƒ ƒƒƒ!

…Δøƒ∞ ™∫∞ƒºπ∑O¡Δ∞π Ãπ§π∂™ ¢ÀO ¢π∫∞πO§O°π∂™ °π∞ ¡∞ ª∏¡ ¶∞¡∂ º∞¡Δ∞ƒOπ!... ¶OπO™ ΔOÀ™ ∫∞Δ∞¡Δ∏™∂ ∂Δ™π;

…£Àª∞ª∞π ΔOÀ™ «∂¶Δ∞ ∂¶π £∏μ∞π™» ªOÀ. O¶OπO™ ΔO ∂π¢∂ ™ΔO £∂∞ΔƒO, §∞ÃΔ∞ƒ∏™∂ ∞ª∂™ø™ ¡∞ Δƒ∂•∂π, ¡∞ ÃYª∏•∂π ™Δ∏ ª∞Ã∏!...

…£Àª∞ª∞π ΔOÀ™ «¶∂ƒ™∂™» ªOÀ, ¶OÀ •À¶¡OÀ™∞¡ ™Δπ™ æÀÃ∂™ Δø¡ £∂∞Δø¡ Δ∏ §∞ÃΔ∞ƒ∞ ¡∞ ¡π∫OÀ¡ ¶∞¡Δ∞ ΔOÀ™ ∞¡Δπ¶∞§OÀ™!....

33


x le A

°¡øª∏ ™OÀ!...

4s

…Δ∂ΔOπ∞ ∂ƒ°∞ ∂ÃOÀ¡ Ã∂O™ ¡∞ ∫∞¡OÀ¡ Oπ ¶Oπ∏Δ∂™!...

ed

pe …O§Oπ ∞ÀΔOπ ¢π¢∞•∞¡∂ Δ∏¡ ∞¡Δƒ∂πO™À¡∏, Δ∏¡ ¶∂ƒ∏º∞¡π∞, ΔO¡ ¶O£O °π∞ Δ∞ Àæ∏§∞ π¢∞¡π∫∞. Δ∂ΔOπOπ ∂π¡∞π ∫π Oπ ¢π∫Oπ ªOÀ ∏ƒø∂™ ™Δ∞ ∂ƒ°∞!...

…Δ∂ΔOπ∞ ∂ƒ°∞ ∂∫∞¡∞¡ ∫∞𠶃π¡ ∞¶O ª∞™ O Oƒº∂∞™, O ªOÀ™∞πO™, O ∏™πO¢O™ ∫π O Oª∏ƒO™!...

ºƒƒƒƒ!

™™™™™!...

…∫π OÃπ ∫§∂ºΔ∂™, ∞πªOªπÃΔ∂™, ¶∞π¢∂ƒ∞™Δ∂™, OªOºÀ§Oºπ§Oπ ∫∞π ¶Oƒ¡∂™, ª∏¢∂π∂™ ◊ º∞π¢ƒ∂™!.... O ªÀ£O™ Δ∏™ º∞π¢ƒ∞™ À¶∏ƒÃ∂ ¶ƒπ¡ ∞¶O ª∂¡∞!

ºƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒ!!!

ª∏ ¢π∞∫O¶Δ∂π™, ∂Àƒπ¶π¢∏! OΔ∞¡ ∂™À ªπ§OÀ™∂™, ¢∂ ™∂ ¢π∂∫Oæ∂ ∫∞¡∂π™!

̰, ̰, ̰!

ºÀ™π∫∞ À¶∏ƒÃ∂ O ªÀ£O™ ∞¶O ¶ƒπ¡… ∞§§∞ Ã∂O™ ΔOÀ ¶Oπ∏Δ∏ ∂π¡∞π ¡∞ ™∫∂¶∞∑∂π ΔO ∞ª∞ƒΔ∏ª∞ ∫π OÃπ ¡∞ ΔO ¶ƒOμ∞§§∂π ∂Δ™π º∞¡∂ƒ∞ ™Δ∏ ™∫∏¡∏!...

∞∫OÀ, ƒ∂ ™À, Δπ §∂∂π O ∞¡£ƒø¶O™!

34


x le A

4s

…°π∞Δπ, O¶ø™ O ¢∞™∫∞§O™ ∂π¡∞π O¢∏°O™ Δø¡ ª∞£∏Δø¡ ΔOÀ, ∂Δ™π ∫π O ¶Oπ∏Δ∏™ ∂π¡∞π O¢∏°O™ Δø¡ ∂¡∏§π∫ø¡ ∫∞𠶃∂¶∂π ªO¡O °π∞ ∂¡∞ƒ∂Δ∞ ¶ƒ∞°ª∞Δ∞ ¡∞ ªπ§∞∂π!

ed

pe

Ã

Ãπ, Ãπ, Ãπ,

∂π¶∞ ª∏ ¢π∞∫O¶Δ∂π™!!!

OΔ∞¡ ∂π¡∞π Àæ∏§∞ Δ∞ ¡O∏ª∞Δ∞ ∫∞π Oπ ™ΔOÃ∞™ªOπ, ¶ƒ∂¶∂π ∞¡∞§O°∏ ¡∞ ’¡∞π ∫π ∏ ∂∫ºƒ∞™∏ ∫π Oπ ∏ƒø∂™!... ∞§§∞ ¶OÀ ∫∞Δ∞§∞μ∞π¡∂π™ ∂™À ∞¶O Δ∂ΔOπ∞!...

ΔO ™ø™ΔO ∂π¡∞π ¡∞ ªπ§∞™ ∞¶§∞ ∫π Oπ ∏ƒø∂™ ™OÀ ¡∞ ’¡∞π ∞§∏£π¡Oπ, ∫∞£∏ª∂ƒπ¡Oπ ∞¡£ƒø¶Oπ ª∂ Δ∞ ¶∞£∏ ∫∞π Δπ™ ∞Δ∂§∂π∂™ ΔOÀ™!

̰, ̰, ̰!!!

ºƒƒƒƒƒƒƒƒƒ!!!

∞¡ •∞¡∞ªπ§∏™∂π™, £∞ ™∂ ∞¶Oμ∞§ø!

…∂™À ∂¡ΔÀ™∂™ μ∞™π§π∞¢∂™ Δƒ∞¡OÀ™ ª∂ ∫OÀƒ∂§π∞, ¡∞ ¶π∞¡∂Δ∞π ∏ ∫∞ƒ¢π∞ ™OÀ ¡∞ ΔOÀ™ μ§∂¶∂π™…

! ∞ Ã , ∞ ∞, Ã

∫∞π ∂π¡∞π ª∞£∏ª∞ ∞ƒ∂Δ∏™ ¡∞ ºΔπ∞á∂π™ ºƒ∞™∂π™ O°∫ø¢∂π™ ™∞¡ ΔO¡ ¶∞ƒ¡∞™™O ∫∞π ΔO §À∫∞μ∏ΔTO;

̰, ̰, ̰!

…∂μ∞§∂™ ∞ƒÃO¡Δ∂™ ¡∞ ªπ§∞¡∂ ª∂ °§ø™™∞ §πª∞¡πOÀ…

…∞¶’ Δ∏ ™∫∏¡∏ ¢π¢∞•∂™ ΔO º∞º§∞Δπ™ªO, Δ∏ ¡ø£ƒOΔ∏Δ∞, Δ∏¡ ∫Oª¶π¡∞, Δ∏¡ ∞¶∞Δ∏ ∫∞π Δ∏¡ Δ∂ª¶∂§π∞!... ∞∫OÀ Δ∞!

35


x le A

4s

°π’ ∞ÀΔO Oπ ¡∂Oπ ¢∂¡ ¶∏°∞π¡OÀ¡ ¶π∞ ™Δπ™ ¶∞§∞π™Δƒ∂™ ∫∞π ™Δ∞ °Àª¡∞™Δ∏ƒπ∞, ∞§§∞ º§À∞ƒOÀ¡ ∞¢π∞∫O¶∞ ∫π O§∏ª∂ƒI™ ™Δπ™ ∫∞º∂Δ∂ƒπ∂™ ™Δ∏¡ ∞°Oƒ∞!... O§Oπ ∞°Àª¡∞™ΔOπ! OÀΔ∂ ΔO¡ ¶Àƒ™O ¢∂¡ ª¶OƒOÀ¡ ¡∞ ™∏∫ø™OÀ¡ ™ΔOÀ™ ∞°ø¡∂™!...

…°π’ ∞ÀΔO μ°∞∑OÀ¡ °§ø™™∞ Δ∞ ¶∞π¢π∞ ™ΔOÀ™ °O¡∂π™ ∫∞π πáO™ ™∂μ∞™ªOÀ ¢∂¡ À¶∞ƒÃ∂π ™Δπ™ ™Ã∂™∂π™ Δø¡ ∞¡£ƒø¶ø¡!...

ed

pe

Ã∞, Ã∞, Ã∞!!! …°π’ ∞ÀΔO °∂ªπ™∂ ∏ ∞£∏¡∞ °ƒ∞ºπ∞¢∂™! Oπ ¢∏ª∞°ø°Oπ ∫∞¡OÀ¡ ΔOÀ™ ¶O§πΔπ∫OÀ™ ∫∞π Oπ ™Δƒ∞Δ∏°Oπ Δπ ∫π¡¢À¶ƒO¢π¢OÀ¡ Δ∞ ªÀ™Δπ∫∞ ¡O§O°π∞, £∂Oπ! ΔOÀ ∫ƒ∞ΔOÀ™!... Δπ ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ™ªO™!

ª∂ Δ∞ ∫∞∫∞ ¶ƒOΔÀ¶∞ ¶OÀ ¶ƒOμ∞§§∂π™ Ã∞§∞™∂™ ∫∞π Δ∞ ∏£∏ ∫∞π Δπ™ ™À¡∏£∂π∂™ Δø¡ ∞¡£ƒø¶ø¡!...

°∫O¡°∫!

ª¶ƒ∞μO, ∞π™ÃÀ§∂!

O ∞π™ÃÀ§O™ ªπ§∏™∂ ¶∂ƒπ™™OΔ∂ƒO!

ºƒƒƒƒƒƒƒƒƒ!!!

º∞π¡∂Δ∞π ¶ø™ O ¢πO¡À™O™ ∫ƒ∞Δ∏™∂ ∫∞£À™Δ∂ƒ∏™∏ °π∞ Δπ™ ¢π∞∫O¶∂™!

O ∞π™ÃÀ§O™ ª∞§§O¡ ∫∂ƒ¢π∑∂π ™Δ∞ ™∏ª∂π∞.

∫§∏ƒø¡ø, ¶∞π¢π∞. ∂∫∞ΔO ∫∞ƒΔ∂™ ª∂π¡∞¡∂!...

36

°PANITE™, T™I¶™!


x le A

∂μ°∞§∂™ ∞∫ƒ∏;

! ∫ ° ¡ O ∫ °

Δπ¶OΔ∞ ª∂Ãπ Δøƒ∞…

4s

™ΔO °ÀƒO ∞ÀΔO £∞ ∫∞¡ø ªπ∞ ∞¡∞§À™∏ ∫∞¶Oπø¡ ∫∂πª∂¡ø¡ ΔOÀ ∞π™ÃÀ§OÀ!

ed

pe

™™™™™!... ™™™™™!...

™™™™™!...

…∞∫OÀ™∞Δ∂ Δ∏¡ Δ∞ÀΔO§O°π∞ «Á˘Ú›˙ˆ ÎÈ ÂÈÛÙڤʈ»! Δπ °Àƒπ™ªO™, Δπ ∂¶π™ΔƒOº∏;

™Δ∏¡ «Oƒ∂™Δ∂π∞», °π∞ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞, §∂∂π:

ΔO π¢πO ¶ƒ∞°ª∞! O «™OºO™» ∞π™ÃÀ§O™ ¢∂¡ ΔO ¶∏ƒ∂ ∂π¢∏™∏!...

Ã∞, Ã∞, «ÃıfiÓÈ ∂ÚÌ‹, ÂÍÔ˘Û›·˜ ·ÙÚÒ·˜ ÂfiÙË, ÛˆÙ‹Ú·˜ Î·È ‚ÔËıfi˜ ÌÔ˘, ‰¤ÔÌ·È, Á›ÓÂ. ™ÙË ¯ÒÚ’ ·˘Ù‹ Á˘Ú›˙ˆ ÎÈ ÂÈÛÙڤʈ»!... …∞ª ΔO ∞§§O; ™Δπ™ «ÃO∏ºOƒ∂™» §∂∂π: «™ÙÔÓ Ù¿ÊÔ ·¿Óˆ ÎÚ¿˙ˆ

ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ó’ ·ÎÔ‡ÛÂÈ, Ó’ ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙ›»!... ¶∞§π Δ∞ÀΔO§O°π∞!...

̰!!!

ºƒƒƒƒƒƒƒƒƒ!!!

…∞∫OÀ™Δ∂ ∫∞π ª∂ƒπ∫∞ §Àƒπ∫∞ ∞¶O™¶∞™ª∞Δ∞:

«¶·ÏÈηÚÈÒÓ Ì·ÎÂÏÂÈfi ÙÒÚ’ ·ÎÔ‡˜, ˆ, ºıÈÒÙË ∞¯ÈÏϤ·. Δ¤ÙÔÈÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ÎÈ ÂÛ‡ ÛÙ¤ÎÂȘ Ì·ÎÚÈ¿! ¢Â ‚ÔËı¿˜, ∞ÙÚ›‰Ë, ÙÚ·Ó¤ B·ÛÈÏÈ¿, ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ ÚÒÙË ‰fiÍ·! Δ¤ÙÔÈÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ÎÈ ÂÛ‡ ÛÙ¤ÎÂȘ Ì·ÎÚÈ¿, ‰Â ‚ÔËı¿˜. ŸÏÔÈ ÛȈ‹. ΔÔ Ó·fi Ù˘ ÕÚÙÂÌ˘ ȤÚÂȘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó. Δ¤ÙÔÈÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ÎÈ ÂÛ‡ ÛÙ¤ÎÂȘ Ì·ÎÚÈ¿, ‰Â ‚ÔËı¿˜»!...

37


x le A

! ! ! ∞ à , Ã∞, Ã∞

Δƒ∂π™ Oπ ∞°ø¡∂™, ∫∞¡∂¡∞ ΔO ¡O∏ª∞!

4s

ƒ!!! ºƒƒƒƒƒƒƒƒ

ªπ∫ƒO™ O ¢∂ÀΔ∂ƒO™ °ÀƒO™ ΔOÀ ∂Àƒπ¶π¢∏!

ed

pe

;

ºƒƒƒƒƒƒƒ!!!

! ∫ ° ¡ O ∫ °

∏™ÀÃπ∞∞∞!...

ª∂°∞§O ¡OÀª∂ƒO O ¢π∞πΔ∏Δ∏™. OÀΔ∂ ¡∞ °∂§∞™OÀª∂ ¢∂¡ ª¶OƒOÀª∂. Δπ ¢π∞O§O, ™∂ ¡∞O μƒπ™∫Oª∞™Δ∂;

…∞¶’ Δ∏¡ ∞¡Δπ°O¡∏:

«∫·ÏfiÙ˘¯Ô˜ Ô Oȉ›Ô˘˜ ‹Ù·Ó ÚÒÙ·, Ì· Ô ÈÔ ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿»!...

¢∂ ™’ Δ∞ ’§∂°∞ ∂°ø ∞¶’ Δ∏¡ ∞ƒÃ∏; ¢∂ ª’ ∞ƒ∂™∂ ∏ º∞Δ™∞ ΔOÀ!

°π∞ ¡∞ ª¶Oƒ∂™∂Δ∂ ¡∞ μ°∞§∂Δ∂ ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞, £∞ ∫ƒ∞Δ∏™ø ΔO ¢π∞°ø¡π™ªO ™ΔO π¢πO ∂¶π¶∂¢O. £∞ ™∞™ £Àªπ™ø ∫π ∂°ø ∫∞¶Oπ∞ ∞¶O™¶∞™ª∞Δ∞ Δø¡ Δƒ∞°ø¢πø¡ ΔOÀ ∂Àƒπ¶π¢∏.

∞∫OÀ™Δ∂ π™ΔOƒπ∫∏ ¶∞ƒ∞¶Oπ∏™∏: «∫·ÏfiÙ˘¯Ô˜ Ô Oȉ›Ô˘˜»!... ∞ÀΔO™ ¶OÀ ∏Δ∞¡ ∫∞∫OΔÀÃO™ ¶ƒπ¡ ∞∫OªH °∂¡¡∏£∂π, ∞ºOÀ O ºOπμO™ ∂πÃ∂ ¶ƒOª∞¡Δ∂æ∂π ¶ø™ £∞ °π¡OΔ∞¡ ºO¡π∞™ ΔOÀ ¶∞Δ∂ƒ∞ ΔOÀ!...

̰, ̰, ̰!!!

̰, ̰, ̰!

◊ ∞∫OªA: «ˆ ÂÛ›˜ ·Ú¿¯Ó˜, Ô˘ ÛÂ

Ù·‚¿ÓÈ· ·fi οو, Û οı ÁˆÓÈ¿ Ì ‰·¯Ù‡ÏˆÓ ·ÚÁ·ÏÂÈÔ‡˜ Ù˘Ï›ÁÂÙ ˘Ê¿‰È·»!...

̰, ̰, ̰!!!

ºƒƒƒƒƒƒƒ!!!

!

! ! ∞ Ã , ∞ Ã , ∞ Ã ,

̰, ̰ 38


x le A

∞ª ΔO ∞§§O; «ŸÓÂÈÚÔ, Ô˘ ›Ӓ ¿„˘¯Ë Ë

4s

∞¡ ∂π¡∞π ¢À¡∞ΔO¡, ¶Oπ∏Δ∏™ ¡∞ £∂øƒ∂πΔ∞π ™Oμ∞ƒO™ OΔ∞¡ ∞™ÃO§∂πΔ∞π ª∂ ∞ƒ∞á∂™!...

„˘¯‹ ÙÔ˘, Ó‡¯Ù·˜ ˙ÔÊÂÚ‹˜ ·È‰›»…

! ∞ à , Ã∞, Ã∞

ed

pe

̰, ̰, ̰!!!

¶OÀ ∞∫OÀ™Δ∏∫∂ ¡∞ ’Ã∂π ∂¡∞ ¶∞π¢π ∞æÀÃ∏ æÀÃ∏!...

¢∂¡ •∞¡∞°π¡∂!

!! ! ƒ ƒ ƒƒ ºƒƒƒ

̰, ̰, ̰!

ºƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ!!!

! ∫ ° ¡ O ∫ °

∑À°∞ƒπ∞, ¶∞π¢π ªOÀ, ¶ø™ ΔO §∂¡∂, ¶∞§∞¡Δ∑∞! ∫∞π Δπ £∞ ∑À°π™∂Δ∂ ª’ ∞ÀΔ∏¡;

¢À™∫O§∞ Δ∞ ¶ƒ∞°ª∞Δ∞. ¡Oªπ∑ø ¶ø™ £∞ Ã∏™πªO¶Oπ∏™ø Δ∏ ∑À°∞ƒπ∞! ∑À°∞ƒπ∞; Δπ ∑À°∞ƒπ∞;

Δ∏¡ ¶Oπ∏™∏, ΔO £∂∞Δƒπ∫O §O°O… £∂O™ ∂πª∞π, O,Δπ £∂§ø ∫∞¡ø!

∂, ∫∞§∞ ΔOΔ∂, ¡∞ ™OÀ ™Δ∂π§ø ªπ∞!...

39


x le A

ª∞ Δπ ™Àªμ∞π¡∂π;

4s

°π∞Δπ ¢π∞∫Oæ∞ª∂;

ed

pe

; ; ;

;;

À¶OªO¡∏, ™∂ §π°O £∞ ∫∞Δ∞§∞μ∂Δ∂!

; ;

;!

Δπ ∂π¡’ ∞ÀΔO;

;

∞ÀΔO ∂π¡∞π ∞¢π∫O! ∞ÀΔO™ ∂π¡∞π ÃO¡ΔƒOª¶∞§∞™ ∫∞π £∞ ∫∂ƒ¢π™∂π!

Gilly Diet? ∏ƒ∂ª∏™Δ∂, ∫ÀƒπOπ, ∏ ∑À°∞ƒπ∞ ∞ÀΔ∏ ∂π¡∞π ∂π¢π∫∏! £∞ ª∂Δƒ∏™∂π Δ∏ μ∞ƒÀΔ∏Δ∞ Δø¡ §O°ø¡ ™∞™!

!

40

;!

¢π∞∫O¶∏ °π∞ ¢π∞º∏ªπ™∂π™;

! ¢∂¡ ∫∞Δ∞§∞μ∞, £∞ ª∞™ ∑À°π™OÀ¡ ™∞¡ ™º∞ÃΔ∞ƒπ∞;

!

!


x le A

¶∞ƒ∞∫∞§ø, ¶∞ƒΔ∂ £∂™∂π™ ¢π¶§∞ ™ΔOÀ™ ¢π™∫OÀ™!

∞ÀΔ∞ ªO¡O ™ΔO¡ ∫∞Δø ∫O™ªO ™Àªμ∞π¡OÀ¡!

4s ed

pe

™™™, ∂Ã∂π ∂¡¢π∞º∂ƒO¡!

∞¶∞°°∂π§∂Δ∂ Δøƒ∞ ∞¶O ∂¡∞ ™ΔπÃO ΔOÀ O ∫∞£∂¡∞™ ¶∞¡ø ™ΔO ¢π™∫O. ¶ƒøΔO™ O ∂Àƒπ¶π¢∏™!

;

;

!

!

!

!

∏ ÊÙÂÚˆÙ‹ Ë «∞ÚÁÒ» Ó· ÌËÓ ÂÚÓÔ‡ÛÂ!

ΔOÀ ∞π™ÃÀ§OÀ O ™ΔπÃO™ ∂π¡∞π ¶πO μ∞ƒÀ™! μ§∂¶∂π™, ∂μ∞§∂ ¶OΔ∞ªπ, ΔO¡ ªOÀ™∫∂æ∂ ∫∞π μ∞ƒÀ¡∂!

! ø Ôٷ̤ ™ÂÚ¯ÂȤ Î·È ˆ ‚ÔÛÎÔÙfiÈ·!

41


x le A

∂¶∞¡∞§∞μ∞Δ∂ ¶∞ƒ∞∫∞§ø!

4s

!

ª¶ƒ∞μO!

ed

pe

…ΔÔ ÌfiÓÔ Ù˘ ÂÈıÔ‡˜ ÈÂÚfi ›Ӓ Ô ÏfiÁÔ˜…

∞π–™ÃÀ–§O™!!! ∞π–™ÃÀ–§O™!!!

øƒ∞πO!

!

!

¢ÒÚ· ÌÔÓ¿¯· Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ‰Â ı¤ÏÂÈ!

Δøƒ∞ £∞ ¢∂πΔ∂ Δπ ™ΔπÃO ∂ΔOπª∞∑ø! ∞§§∏ ªπ∞ Δ∂§∂ÀΔ∞π∞ ºOƒ∞!

∏ ¶∂π£ø ∂π¡∞π ∞¡∞§∞ºƒ∏, ∂¡ø O £∞¡∞ΔO™ μ∞ƒÀ™ ∫π ∞™∏∫øΔO™!

∞π–™ÃÀ–§O™!!! ∞π–™ÃÀ–§O™!!!

™∫π∑∂π™, ∂Àƒπ¶π¢∏! ¢ø™’ Δ∞ O§∞!

…™·Ó Û›‰ÂÚÔ ‚·Ú‡ ¤Ó· ͇ÏÔ ·‰Ú¿¯ÓÂÈ!…

ªÂÙ¿ ÙË Ì¿¯Ë ÙÒÌ·Ù·, ·Ì¿ÍÈ· ÙÔ ’Ó· ¿Óˆ ÛÙ’ ¿ÏÏÔ!

42


x le A

4s

∞π–™ÃÀ–§O™! ∞π–™ÃÀ–§O™!

∞ÀΔO ∂π¡∞π ∑∞μO§π∞! ¢∂¡ ∂π¡∞π ª∂£O¢O™ ∞ÀΔ∏ ¡∞ ∫ƒπ¡∂π™ ∂¡∞¡ ¶Oπ∏ ∏Δ∏!!!

pe

¡∞π, ∞§§∞ O ∞π™ÃÀ§O™ ∂μ∞§∂ ΔO¡ ∞¶O§O°π™ªO ªπ∞™ ª∞Ã∏™. ¶O§À μ∞ƒÀ ¶ƒ∞°ª∞!

ed

Δπ ∂°π¡∂ ¶∞§π; ∫OΔ∑∞ª ™π¢∂ƒO ∂μ∞§∞!

∂¡–™Δ∞–™∏! ∂¡–™Δ∞–™∏! ∞π–™ÃÀ–§O™!!! ∂À–ƒπ–¶π–¢∏™ ¢∏™! – π !!! ∞π–™ÃÀ–§O™!!! –ƒπ–¶ ÃOÀ, OÀ, OÀ,

∂À

Δπ °π¡∂Δ∞π Δøƒ∞; Δ∞ ¶ƒ∞°ª∞Δ∞ ∂π¡∞π ¶πO ∞™Ã∏ª∞ ∞¶O ¶ƒπ¡!

∂À–ƒπ–¶π–¢∏™! ∞π–™ÃÀ–§O™! ¶∞ƒ∞∫∞§ø ∏™ÀÃπ∞!

OΔ∞¡ Oπ ¢π∞°ø¡π∑Oª∂¡Oπ ∂π¡∞π π™∏™ ∞•π∞™, ¢À™∫O§∂À∂Δ∞π O ∫ƒπΔ∏™ ¡’ ∞¶Oº∞™π™∂π!... ™™™™™™… ™™™™…

43


x le A

¡Oªπ∑ø ¶ø™ ∫π ∂™∂π™ ™Àªºø¡∂πΔ∂ OΔπ Oπ ¶∞π∫Δ∂™ ∂π¡∞π π™O¢À¡∞ªOπ.

O ∂¡∞™ ∂π¡∞π ™OºO™, O ∞§§O™ Oªø™ ª’ ∂Àºƒ∞π¡∂π!

4s

∂À–ƒπ–¶π–¢∏™ !!!

™∞∫∏™, ™∞∫∏™...

ed

pe

ƒπ•∂ ∫OƒO¡∞ °ƒ∞ªª∞Δ∞!

∫∞§∞, ∂, ∂π™∞π Δ∂§∂πø™ ∞™Ã∂ΔO™!!

¡∞ æ∏ºπ™∂π O ∫O™ªO™ ª∂ SMS!

∞π–™ÃÀ –§O™!! !

¡∞ ªOπƒ∞™Δ∂π ΔO ∞ã μƒ∞μ∂πO ™Δ∞ ¢ÀO!

¢∂ ªOπƒ∞∑∂Δ∞π ΔO ¶ƒøΔO μƒ∞μ∂πO! ∂¡∞ ªO¡O ¶Oπ∏Δ∏ ª¶Oƒø ¡∞ ¶∞ƒø ™ΔO¡ ¶∞¡ø ∫O™ªO!

™∫∂ºΔOª∞π ¶ø™ Δ∂§π∫∞ ∞•π∑∂π ¡’ ∞¡∂μ∂π ™Δ∏¡ ∞£∏¡∞ O¶OπO™ ∞¶O ™∞™ ªOÀ ¢ø™∂π Δ∏¡ ∫∞§ÀΔ∂ƒ∏ ™ÀªμOÀ§∏ °π∞ ¡∞ ™ø£∂π ∏ ¶O§∏!* ∞§§O ¶∞§π ∫π ∞ÀΔO! ∂°ø ™Àªºø¡ø!

* O ¶∂§O¶O¡¡∏™π∞∫O™ ¶O§∂ªO™ ¢∂¡ ∂πÃ∂ Δ∂§∂πø™∂π ∞∫OªH… ¶Oπ∞ °¡øª∏ ∂Ã∂π™, ∂Àƒπ¶π¢∏, °π∞ ΔO ™Δƒ∞Δ∏°O ª∞™, ΔO¡ ∞§∫πμπ∞¢∏!

¶O§πΔ∏™ ∞ƒ°O™ ™ΔO ¡∞ øº∂§∂π Δ∏¡ ¶O§∏, °Oƒ°O™ ™ΔO ¡∞ Δ∏ μ§∞ºΔ∂π. ∞¡OπÃΔOª∞Δ∏™ °π∞ ΔO¡ ∂∞ÀΔO ΔOÀ, °π∞ Δ∏¡ ∞£∏¡∞… ™Δ∂πƒO™. ΔO¡ ™πÃ∞π¡Oª∞π!

¶∂™ ∫∞π Δ’ ∞§§∞!

∫π ∂°ø!

¡∞ ªπ§∏™∂π ∫π O ∫∞∫∞OÀ¡∞∫∏™!

ª¶ƒ∞μO! 44


x le A

∫π ∂™À, ∞π™ÃÀ§∂;

4s

ª∏ £ƒ∂º∂π™ §πO¡Δ∞ƒπ ™∂ ªπ∞ ¶O§∏. ∞¡ Oªø™ Δƒ∞¡∂æ∂π ¶π∞, ∫∞§ÀΔ∂ƒ∞ ¡∞ ¶∞™ ª∂ Δ∞ ¡∂ƒ∞ ΔOÀ!

ed

pe

!! ! O O O O μ ∞ ª¶ƒ

¢π∫πO ∂Ã∂π!

™ø™Δ∞!

∂Àƒπ¶π¢∏, Δπ ∂Ã∂π™ ¡∞ ¶ƒOΔ∂π¡∂π™ °π∞ ¡∞ ™ø£∂π ∏ ∞£∏¡∞;

∞π™ÃO™!

¡∞ ºÀ°OÀ¡ ∞¶’ Δ∏¡ ∂•OÀ™π∞ ∞ÀΔOπ ¶OÀ ∂π¡∞π Δøƒ∞ ∫∞π ¡∞ ª¶OÀ¡ ™Δ∏ £∂™∏ ΔOÀ™ Oπ A§§Oπ, Oπ ¶∞ƒ∞ª∂ƒπ™ª∂¡Oπ! ™ø™Δ∞! ª∂°∞§Oπ £∂∞Δƒ π∫Oπ

ª¶ƒ∞μOOO OOO!!! ∞°ø¡∂™

O §∂μ∂¡Δ∏™ ™Δ∏ μOÀ§∏!

∂À–ƒπ–¶π–¢∏™!!!

∂À–ƒπ–¶π–¢∏™!!!

∂À–ƒπ–¶π–¢∏™!!! ∏ ¢π∫∏ ™OÀ °¡øª∏ ¶Oπ∞ ∂π¡∞π, ∞π™ÃÀ§∂;

¶O§∂ªO™ ª∂Ãπ™ ∂™Ã∞Δø¡, ª∞ ¶πO ª∂°∞§∏ ¶ƒO™OÃ∏ ™ΔO ™ΔO§O!

ª¶ƒ∞μO! ∞Ã, ∑∏Δø Δ∞ ¡∞ÀΔ∞∫π∞!

ª¶ƒ∞μO!!!

ª∞ ¶OπO™ ∂π™∞π, O ª¶OÀ™ ∂π™∞π;

45


x le A

;

4s

¢πO¡À™∂, ¡Oªπ∑ø ¶ø™ ∏ƒ£∂ ∏ øƒ∞ ¡∞ ¢π∞§∂•∂π™!

ed

pe

!

∞π™ÃO™!!!

μƒ∂ ª¶∂§∞ ¶OÀ ’μ∞§∞ ™ΔO ∫∂º∞§π ªOÀ!

;

∞ – ª¶∂ – ª¶∞ – ª¶§Oª, ΔOÀ – ∫π – £∂ – ª¶§Oª, ∞ – ª¶∂ – ª¶∞ – ª¶§Oª, ΔOÀ – ∫π – £∂ – ª¶§Oª, ª¶§πª – ª¶§Oª!...

!

¢π∞§∂°ø ΔO¡ ∞π™ÃÀ§O!

!! ! ™ ∏ –¢ π ¶ – π ∂À–ƒ

!!! ø ø ø !!! O O μ ∑∏Δø ∞ ƒ

ª∞¶

π–™Ã À–§ O™! !!

¶O™∞ ¶∏ƒ∂™, ¢π∞πΔ∏Δ∏;

∑∏Δøøøø!!!

OÀ, OÀ, OÀ, OÀ, OÀ… 46


x le A 4s

∞π–™ÃÀ–§O™!!!

pe ed

ª¶OÀ, à OÀ, OÀ, O À, OÀ!… °π∞Δπ ∫§∞π™, μƒ∂ ∂Àƒπ¶π¢∏; ∂™À ¢∂¡ ∏£∂§∂™ ΔO £ƒO¡O Δ∏™ Δƒ∞°ø¢π∞™ ™ΔO¡ ∞¢∏; Oƒπ™Δ∂, Δøƒ∞ ∂π¡∞π ¢π∫O™ ™OÀ!

∂§∞, ¶∞ª∂ ¡∞ ∂ΔOπª∞™ΔOÀª∂. ∏ ∂¡£ƒO¡π™∏ ™OÀ £∞ °π¡∂π ª∂ ª∂°∞§∏ ∂¶π™∏ªOΔ∏Δ∞!...

¡∞π, ∞§§∞ ¢∂¡ ∏ƒ£∞ ¶ƒøΔO™! ∂°ø ∏£∂§∞ Δøƒ∞ ¡∞ ’ƒ£ø ¶ƒøΔO™ ∫∞π ¡∞ ∞¡∂μø ¶∞§π ™Δ∏ °∏!...

À, OÀ… ÃOÀ, O

ÃOÀ, OÀ, OÀ, OÀ!…

∞, ∫∞£∂ ºOƒ∞ ∞§§∞ ªOÀ §∂™!...

¢∂ £∂§ø ∂¶π™∏ªOΔ∏Δ∞. ∂πª∞π ¢À™ΔÀÃπ™ª∂¡O™. £∂§ø ¡∞ ¶∂£∞¡ø!...

•∞¡£π∞, ∂ΔOπª∞™∂ Δ∞ ¶ƒ∞°ª∞Δ∞, º∂À°OÀª∂!

ª∞ ∂π™∞π ¶∂£∞ª∂¡O™!

∂°π¡∂, ∞º∂¡Δπ∫O!

¡∞ •∞¡∞¶∂£∞¡ø! OÀ, OÀ, OÀ, OÀ, OÀ, OÀ…

47


x le A

¢∂¡ ª¶Oƒ∂π ¡∞ °π¡∂π ªπ∞ ∂•∞πƒ∂™∏;

∞π™ÃÀ§∂, £∞ ª∞™ §∂πæ∂π™. ∞§§∞ ∂πª∞π ™π°OÀƒO™ OΔπ ∂¶∞¡ø ™Δ∏ °∏ ™’ ∂ÃOÀ¡ ¶πO ¶O§§H ∞¡∞°∫∏!

4s

∂π¶∞, ¢∂¡ ¶∞πƒ¡ø ¢OÀ§OÀ™!

ed

pe ™ΔO ∫∞§O! ∂§¶π∑ø ¡’ ∞¡Δ∞¶O∫ƒπ£ø ™Δπ™ ¶ƒO™¢O∫π∂™ ™∞™!... ∂Ã∂Δ∂ °∂π∞!

∫∞§O Δ∞•π¢π!

∂ÀÃ∞ƒπ™ΔOÀª∂! ∫∞§∏ ∞¡Δ∞ªø™∏!

μÚÂÎÂΤÍ, ÎÔ˘¿Í, ÎÔ˘¿Í!!! μÚÂÎÂΤÍ, ÎÔ˘¿Í, ÎÔ˘¿Í!!! KÔ˘¿Í, ÎÔ˘¿Í, ÎÔ˘¿Í!!!

TÔ X¿ÚÔ ÙÔÓ ·Óٿ̈۷, ¤Ó· ™·‚‚¿ÙÔ ‚Ú¿‰˘!... 48


4s

x le A ed

pe

;

ê! ªOÀƒº!... OÀƒº!... Δπ O¡∂πƒO ∏Δ∞¡ ∫π ∞ÀΔO;

…¶∏°∂, §∂∂π, O ¢πO¡À™O™ ™ΔO¡ ∞¢∏ ¡∞ º∂ƒ∂π ¶π™ø ΔO¡ ∂Àƒπ¶π¢∏!...

…∂ÀΔÀÃø™ ¶OÀ ΔOÀ ‘∫Oæ∂ ∫∞π Δ∂§π∫∞ •∞¡∞º∂ƒ∂ ΔO¡ ∞π™ÃÀ§O!...

…ª∏ Ã∂πƒOΔ∂ƒ∞! ∫π O,Δπ ∏™ÀÃ∞™∞ª∂ ∞¶O ¢∞ÀΔO¡!...

…¶ƒ∞°ª∞Δπ∫∞, ∂¡∞™ ∞π™ÃÀ§O™ ªO¡O ª¶OƒOÀ™∂ ¡∞ ª∞™ ™ø™∂π!...

Ã∞, ¶∞πáπ¢π∞ Oªø™ ¶OÀ ª∞™ ¶∞π∑∂π ΔO À¶O™À¡∂π¢∏ΔO ª∞™!*

* ∫∞Δ∞ Δ∏ ºƒOΩ¢π∫∏ ∞¶Oæ∏. 49


x le A

4s

∞, ƒ∂ ∞ƒπ™ΔOº∞¡∏, ∞∫OªA ∫∞π ™ΔO¡ À¶¡O ™OÀ μ§∂¶∂π™ ∫øªø¢π∂™! Ã∞, Ã∞, Ã∞!

O¶ø™ ΔO ¶∞ƒ∂π ∫∞¡∂π™… ª’ O§∞ ∞ÀΔ∞ ∞§§Oπ £∞ ΔƒOª∞∑∞¡ ∫π ∞§§Oπ £∞ °∂§OÀ™∞¡!

∂ºπ∞§Δ∂™ £∂™ ¡∞ ¶∂π™!

ed

pe

£∞ °∂§OÀ™∞¡ ∂π¶∂™;

∂, Δπ ∂¶∞£∂™, ∞º∞πƒ∂£∏∫∂™;

£∞ °∂§OÀ™∞¡!

∂, ¶OÀ ¶∞™;

μ∞

∞ •∞¡ Δƒ∞ Î·Ó ÊÂÓÙÈÎ £π∞™ ÃOπ ¤Ó· fi, Ó : ·ÛÙ · ˆ ›ԅ

Δ∂§O™ 50


4s

x le A

ed pe


4s

x le A ™ËÌ›ˆÌ· ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ

ed

pe TA™O™ A¶O™TO§I¢H™

√ Δ¿ÛÔ˜ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ 1947. ™Ô‡‰·Û ̷ıËÌ·ÙÈο, ÂÚÁ¿ÛÙËΠˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ °ÂˆÚÁÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜. ∞fi ÙÔ 1972 ˆ˜ ÙÔ 1984 Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÂÚÈÔ‰Èο Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ˆ˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜-¢ı˘ÌÔÁÚ¿ÊÔ˜. °ÓˆÛÙfi˜ Á›ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ˆ˜ ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÎfiÌÈΘ ·fi ÙȘ ‰È·Û΢¤˜ ÙˆÓ ¤ÓÙÂη Έ̈‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË. ∏ ÛÂÈÚ¿ ·˘Ù‹, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÚÂÎfiÚ ÙˆÓ 750.000 ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ, ¤Ï·‚ «∂ȉÈ΋ ΔÈÌËÙÈ΋ ¢È¿ÎÚÈÛË» ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ £Â¿ÙÚÔ˘. ŒÍÈ ·fi ÙȘ Έ̈‰›Â˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ·ÁÁÏÈο, ÛÙ· Á·ÏÏÈο Î·È Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο, ·ÏÏ¿ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™ÙȘ ›‰È˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËÎÂ Î·È ÙÔ graphic novel T‹ÓÂÏÏ· ∫·ÏÏ›ÓÈÎÂ, oÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ÛÙËÓ ∞Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·. ™˘ÓÔÏÈο ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ÛÂÓ¿ÚÈ· Û 35 ÎfiÌÈΘ ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ, Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜ (°. ∞ÎÔηϛ‰Ë, ª. ∑ÔÁÏÔ›ÙÔ˘, ∞. ¶··‰¿ÙÔ, °. ΔÚ·Á¿ÎË Î.¿.). ∞ÎfiÌ· ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Î›ÌÂÓ· ÁÈ· comic-strips, ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ۯ‰›· Û DVD-ROM, ηıÒ˜ Î·È ı·ÙÚÈο ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· Î·È Î›ÌÂÓ· ÁÈ· stand-up comedy. ΔÔ 1999 ›‰Ú˘Û ÙÔÓ «∞ÈÚÂÙÈÎfi £›·ÛÔ» Î·È ˆ˜ ÙÔ 2002 ‹Ù·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ™ÎËÓÔıÂÙÒÓ, Ù˘ European Federation F.E.R.A. ηıÒ˜ Î·È Ù˘ International Federation M.E.I. ¢›‰·Í ÁÈ· 10 ¯ÚfiÓÈ· «Δ¯ÓÈ΋ ÁÚ·Ê‹˜ ÛÂÓ·Ú›Ô˘» Û ªÂÙ·Ï˘ÎÂȷο ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ. ¢È·Ù¤ÏÂÛ ÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜, ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ ‹ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÂÎı¤ÛˆÓ, ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙÔ ÛΛÙÛÔ, ÙË ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙÔ ÎfiÌÈΘ, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ï‹ıÔ˜ ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·.

ŸÙ·Ó ÙÔ 1981 ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÙȘ Έ̈‰›Â˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË Û ÎfiÌÈΘ ›¯·Ì ‚¿ÏÂÈ ÙÚÂȘ ÛÙfi¯Ô˘˜: ∏ ÛÂÈÚ¿ ı· ¤ÚÂ ӷ „˘¯·ÁˆÁ›, Ó· ÏËÚÔÊÔÚ› Î·È Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Á‡Úˆ ·fi Ù· –¿ÓÙ· Â›Î·ÈÚ·– ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı›ÁÂÈ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Έ̈‰ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. ∞¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ Ó·ÓÈÎfi ÎÔÈÓfi, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÙÔÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎfi ˘Ú‹Ó· ÙˆÓ ÎfiÌÈΘ. £¤Ï·ÌÂ, Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜, Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË Ì ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ÚÔÛÈÙ‹ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰ËÌÔÊÈÏ‹ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÔÈÓfi, ̤۷ ·’ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÂÎÊÚ·ÛÙԇ̠ÎÈ ÂÌ›˜. ∏ ¤ÎÏËÍË ‹Ù·Ó fiÙÈ ÙÂÏÈο Ù· ÎfiÌÈΘ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·È ÎÈ ·fi ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ ·ÏÏ¿ ÎÈ ·fi ·È‰È¿. Δ· ÎfiÌÈΘ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, Ô‡Ù ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. Δ· ÎfiÌÈΘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Û’ ¤Ó· «‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi» ÏËÛ›·ÛÌ· Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. ¶ÏËÛ›·ÛÌ· fï˜ Ô˘ Â›Ó·È ÈηÓfi Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Ù· ÔÏÈÙÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÌËӇ̷ٷ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ì·˜ Ô˘ ÙÔ ı¤Ì· Î·È Ô Ì‡ıÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚˆÙfiÙ˘·, ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÙ·È ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ Δ¤¯Ó˘ –ÙÔ ÎfiÌÈΘ– ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ï·Ù‡ ÎÔÈÓfi ÌÈ· ¿ÏÏË ÌÔÚÊ‹ Δ¤¯Ó˘ –ÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ– Ô˘ ·fi ÙË Ê‡ÛË Ù˘ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÚÔÛÈÙ‹. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ÙÔ Î¿Ó·Ì ÚÒÙÔÈ ÂÌ›˜ Ì ÙÔ ÎfiÌÈΘ Î·È ÙÔ ı¤·ÙÚÔ. ΔÔ ¤Î·Ó·Ó ÚˆÙ‡ÙÂÚ· Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ì ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì ÙËÓ Ô›ËÛË, Ô ¯ÔÚfi˜ Ì ÙË Û˘ÌʈÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ fï˜ ÂÓfi˜ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Û ÎfiÌÈΘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ Í·Ó·Ï¿ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÌÈ· Î·È ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ÂȉÒÓ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ›. ΔÔ ÎfiÌÈΘ, ˆ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘¤ÏÈÎÙÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·˘ÛÙËÚfi ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ̤۷ ·’ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ –‹ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì’ ·˘Ù‹– Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ, Ó· ·ÚÂÌ‚¿ÏÂÈ, Ó’ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂÈ, ÒÛÙÂ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ¤Ú· ·fi ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Έ̈‰›·˜, Ô˘ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ı· ¤ÌÂÓ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙË, Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÌÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Î·È ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹, ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÔ¯‹˜, fiˆ˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘. O ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ ¤ÁÚ·„ ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ÔÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Í›Â˜ ¿Ú¯È˙·Ó Ó· ÍÂ¤ÊÙÔ˘Ó, Ó¤· Ú‡̷ٷ (ÔÏÈÙÈο, ȉÂÔÏÔÁÈο, ÊÈÏÔÛÔÊÈο) Ó· Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È, ̤۷ Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ηıÒ˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ ‚˘ı›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÙË ‰˘ÛÙ˘¯›· – Û˘Ó¤ÂȘ ÂÓfi˜ ÂÌʇÏÈÔ˘ ÔϤÌÔ˘ (¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi˜) Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÏÂÁ ӷ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ... ŸÏ· ·˘Ù¿, Ù· Ú‡̷ٷ, ÙȘ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ, ÙȘ ‰È·Ì¿¯Â˜, ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ Ù· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙ· ÎfiÌÈΘ, fiˆ˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÔÏ˘ÌÔÚÊ›· Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ˙ˆ‹˜, Ù· ‚¿ıË Ù˘ ÂÂÎÙ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘, ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Ù˘, ÙȘ ȉÈÔÌÔÚʛ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÙË ‰È›ۉ˘ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ȉÂÒÓ, ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ Δ¤¯Ó˜ Î·È Ù· °Ú¿ÌÌ·Ù·. ºÚÔÓÙ›Û·ÌÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÒÛÙ fiÏ· ·˘Ù¿ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ··ÏÏ·Á̤ӷ ·fi ÙË ÛÙ›ڷ Û¯ÔÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È fiÏ· fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·.

52


4s

x le A pe

ed

¢·ÓÂÈÛًηÌ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÌÊȤÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· –ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹, ÌÈ· Ô˘ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, ·Ú¿ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ Ô˘ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ·Ó, ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙ·– ‰È·ÓıÈṲ̂ÓË ÌÂ Â˘Ú‹Ì·Ù·, ˘ÂÚ‚ÔϤ˜, ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÎÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ÔȘ Ó‡ÍÂȘ Û وÚÈÓ¤˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÁÂÁÔÓfiÙ· ‹ ÚfiÛˆ·, ‰Â Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó Á¤ÏÈÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÌÙÒÛÂȘ Ì ÙÔ ÙfiÙÂ Î·È Ì¤Û· ·’ ·˘Ù¤˜ ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. ∞˘Ùfi ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ì¿˜ Ô‰‹ÁËÛ ÒÛÙ ÛÙ· ÎfiÌÈΘ (ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ÚÁ·) Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÙȘ ÛÎËÓ¤˜ ÛÂ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ÔÏÏ·Ï·Û›·Û ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘ Â¤ÙÚÂ ӷ η‰Ú¿ÚÂÈ Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÂÏÈÍ›·, Ó· ‰È·Ï¤ÁÂÈ ÁˆÓ›Â˜ Ï‹„˘, Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ·‰¤ÛÌ¢ÙË ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÛÎËÓÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ. ¶ÔÈÎÈÏ›· Ô˘ ‰ÂÓ ÂȉÈÒÎÂÈ ¿ÓÙ· ÙË Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ·ÂÈÎfiÓÈÛË, ·ÏÏ¿ οÔȘ ÊÔÚ¤˜ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ËÚÒˆÓ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÊfiÚÙÈÛË ‹ ÙËÓ ÂÎÙfiÓˆÛË Ù˘ ÛÎËÓ‹˜. OÈ ‰È¿ÏÔÁÔÈ, ÛÙ· ÎfiÌÈΘ, «ÛÙ‹ıËηӻ ÂχıÂÚ· Î·È Ë ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Â›Ó·È ·Ó¿Ï·ÊÚË, ·Ï‹, ηıËÌÂÚÈÓ‹, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÌÂÛfiÙËÙ· Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· «È¿ÓÂÈ» ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ê¿ÛÌ· ÎÔÈÓÔ‡, ·ÊÔ‡ Ù· ÎfiÌÈΘ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ì ‰È¿ÊÔÚ· Â›‰· ÌfiÚʈÛ˘. ∫¿ÙÈ ¿ÏÏÔ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ‹Ù·Ó ÔÈ ·ı˘ÚÔÛÙƠ̂˜ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹, ηıÒ˜ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ «ÙÔÏÌËÚ¤˜» ÛÎËÓ¤˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ΔÔ ı¤·ÙÚÔ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÂÓ‹ÏÈΘ, ÂÓÒ –fiˆ˜ ›·Ì– ÙÔ ÎfiÌÈΘ ËÁ·›ÓÂÈ Î·È Û ·È‰Èο ¯¤ÚÈ·. ÕÏψÛÙ ¤Ó· ¯ÔÓÙÚfi ·ÛÙÂ›Ô ¤¯ÂÈ ¿ÏÏË ‚·Ú‡ÙËÙ· fiÙ·Ó Ï¤ÁÂÙ·È ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÎÈ ¿ÏÏË fiÙ·Ó ÁÚ¿ÊÂÙ·È Û ‚È‚Ï›Ô. O ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘, ‚¤‚·È·, ‹Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÎÚfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È Ù˘ ÌÈÌÈ΋˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÍÂÓˆı› ·’ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÌËÙ¤Ú·, ÙË Ê·ÏÏÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹, Ô˘ Â¤‚·ÏÏ ˆ˜ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙÔ Í¤ÊÚÂÓÔ Î·È ÔÚÁÈ·ÛÙÈÎfi ÍÂÊ¿Óو̷ Î·È ÙËÓ ˘¤ÚÌÂÙÚË ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛÙÔ ÏfiÁÔ Î·È ÙȘ Ú¿ÍÂȘ. ™ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜, Ô˘ Ë ÂÍ¿ÚÙËÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›·, ‰ÒÛ·Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÏÔ΋, ÛÙË Û¿ÙÈÚ· Î·È Ù· ÌËӇ̷ٷ ÙˆÓ ÎˆÌˆ‰ÈÒÓ ·Ú¿ ÛÙ· ·ı˘ÚÔÛÙÔÌÈο ÙÔ˘˜ ÛÙÔÏ›‰È·. °È· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ¤ÓÙÂη Έ̈‰ÈÒÓ Û ÎfiÌÈΘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ ÂÓÙ¤ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙȘ 495 ÛÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 3.895 ηڤ Î·È 10.112 Û˘ÓÓÂÊ¿ÎÈ· ̠ΛÌÂÓ·. ∏ ¤Î‰ÔÛË Ô˘ ¤¯ÂÙ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜ Â›Ó·È ÙÔ˘ ¤ÌÙÔ˘ ÂΉÔÙÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘. O ÚÒÙÔ˜ (1983-1992) Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ «∞™∂ ∞∂», Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ (19931996) ·fi Ù· «°ƒ∞ªª∞Δ∞», Ô ÙÚ›ÙÔ˜ (1997-2000) ·fi ÙÔÓ «∫øªO», ÂÓÒ Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ (2001-2005) ·fi ÙȘ «ª∂¢OÀ™∞ / ™∂§∞™». OÎÙÒ Ù›ÙÏÔÈ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ·ÁÁÏÈο, ÛÙ· Á·ÏÏÈο, ÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈο Î·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂΉfiıËÎ·Ó ÔÈ ÂÙ¿. ∂›Û˘, ÚfiÛÊ·Ù· ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ·fi ÙËÓ «Grafo ∞∂» Ë §˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË Ì ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (ÂÏÏËÓÈο Î·È ·ÁÁÏÈο) Û CD-R Î·È DVD. ∞ı‹Ó·, π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2006 Δ¿ÛÔ˜ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ – °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÎÔηϛ‰Ë˜

53

°IøP°O™ AKOKA§I¢H™

√ °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÎÔηϛ‰Ë˜ ˙ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÎfiÌÈΘ, ÁÚ·Ê›ÛÙ·˜ Î·È ÁÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. ∞ÔÊÔ›ÙËÛ ·fi ÙËÓ ∞.T.O. – ™¯ÔÏ‹ ¢ÔÍÈ¿‰Ë. ∞fi ÙÔ 1971 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÁÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ì ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. Œ¯Ô˘Ó ÂΉÔı› 2 ¿ÏÌÔ˘Ì Ì ÁÂÏÔÈÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘. Œ¯ÂÈ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 20 –΢ڛˆ˜ ·È‰Èο– ‚È‚Ï›·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î·È Ì ÙÔ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô. ∫·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠‰È¿ÊÔÚ· ı·ÙÚÈο Û¯‹Ì·Ù·, ÊÈÏÔÙ¯ÓÒÓÙ·˜ ÛÎËÓÈο Î·È ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÁÈ· ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ΔÔ 1981 ¤Ú·Û ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÎfiÌÈΘ Ì ÙË ‰È·Û΢‹ ÙˆÓ ¤ÓÙÂη Έ̈‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË, ̠ΛÌÂÓ· Δ. ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë. Œ¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ÂÎı¤ÛÂȘ ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÎfiÌÈΘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ¤¯ÂÈ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. Δ· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ¿ÏÈ Ì ÙÔÓ Δ. ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë, ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·˜ Û ÎfiÌÈΘ ÙËÓ «√‰‡ÛÛÂÈ·» ÙÔ˘ ŸÌËÚÔ˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 6 ‚È‚Ï›·, ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011. ∞fi ÙÔ 2000 ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÂχıÂÚÔ˘ Î·È ÁÚ·ÌÌÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.


4s

x le A ed

pe

ΔÈ ¤ÁÚ·„Â Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Δ‡Ô˜

ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ê·ÓÙ·Û›·, ÁÓÒÛË Î·È, ‚¤‚·È·, ·˘Ù‹ Ë... ‰˘Û‡ÚÂÙË, ·Ù˘¯Ò˜, ·›ÛıËÛË ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ. √‡ÙÂ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÎˆÌˆ‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË Û ÎfiÌÈΘ... ∫Ú·ÙÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙȘ Έ̈‰›Â˜ ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÎÈ ÂÁηÈÓÈ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· ›‰Ô˜ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ ÂÁ¯ˆÚ›ˆ˜. Õ„ÔÁË ÂÎÙ‡ˆÛË. ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞ √ ̇ıÔ˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙË Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹. μƒ∞¢À¡∏ ∏ §˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË, ÙÔ ÚÒÙÔ ÎfiÌÈΘ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·fi ŒÏÏËÓ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜, ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ, Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙ› Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË Û ÁÏÒÛÛ· ·Ï‹ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î¿ÔȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙ· ÛËÌ›· Ô˘ Ô ÔÈËÙ‹˜ οÓÂÈ ˘·ÈÓÈÁÌÔ‡˜ ÁÈ· ÚfiÛˆ· Î·È ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. Δ· ÛËÌ›· ·˘Ù¿ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û‡Á¯ÚÔÓ· Û·ÙÈÚÈο ·È¯Óȉ›ÛÌ·Ù·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÈÌÂÏË̤Ó˜ ÂΉfiÛÂȘ Ì ˆÚ·›· ÛΛÙÛ· Î·È ı·˘Ì¿ÛÈ· ¯ÚÒÌ·Ù·. ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™ Δ· ÎfiÌÈΘ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ Ì ÙȘ Έ̈‰›Â˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù· ÎÔÈÙ¿Í·Ì Ì οÔÈ· ·fiÛÙ·ÛË. «Ÿ¯È Î·È ÎÏ·ÛÈο ¤ÚÁ· Û ÎfiÌÈΘ» ÛÎÂÊًηÌÂ. ⁄ÛÙÂÚ·, fï˜, ÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ¿˜ Ù· Î·È ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÎÂÈÌÂÓÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÛÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˘ ·Ó·ÏÔÁÈÛًηÌÂ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›Û·Ì fiÛÔ ··Ú·›ÙËÙÔ Â›Ó·È Ó· ’ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ Ù· ·È‰È¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ. ŒÙÛÈ ·Ï¿, ̤۷ ·fi ÂÈÎfiÓ˜, ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÛΛÙÛ·. ªÂ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ó· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Î·È Ë ÂÚȤÚÁÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô. £∂™™∞§√¡π∫∏ √È ÎˆÌˆ‰›Â˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË Û ÎfiÌÈΘ! ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi Ú¿ÁÌ·! ¢Ô˘ÏÂÈ¿ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ (Ì ÙËÓ Î·Ï‹ ¤ÓÓÔÈ·) ÂÈ¤‰Ô˘. √ Δ. ∞. Î·È Ô °. ∞. Ù· ηٿÊÂÚ·Ó. ¶√¡Δπ∫π √È «∫ˆÌˆ‰›Â˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË» Â›Ó·È ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú· ÂÏÏËÓÈο ÎfiÌÈΘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì Û‚·ÛÌfi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Έ̈‰ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ͯÓÔ‡Ó ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË. TO μ∏ª∞ Δ· ·È‰È¿ ¢¯¿ÚÈÛÙ· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ù· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÎÂÓÙÚ›˙ÂÙ·È Ë ÂÚȤÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô. ∞ƒÃ∞π√§√°π∞ ŒÓ· ÎfiÌÈΘ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÙÔ ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ... Ô ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘. °À¡∞π∫∞ ¶ÈÛÙfi˜ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈÎfi ÚfiÙ˘Ô Ô ‰È·Û΢·ÛÙ‹˜ Δ. ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ, ÂÓÒ ÙÔ ÛΛÙÛÔ Î·È ÙÔ «ÓÙÂÎÔ˘¿˙» ÙÔ˘ °. ∞ÎÔηϛ‰Ë οÓÔ˘Ó Ù· ÎfiÌÈΘ ÂÊ¿ÌÈÏÏ· ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ. ΔV 3 √ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ Û ÎfiÌÈΘ Â›Ó·È ÌÈ· ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· fiÏ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿. Δ· ÙfiÛÔ ·Ï¿ Î·È ÎˆÌÈÎÔÙÚ·ÁÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Á›ÓÔÓÙ·È Â˘¤ÏÈÎÙ· ̤۷ ·fi Ù· ÎfiÌÈΘ Î·È ·Ê˘Ó›˙Ô˘Ó Î·È ÙÔÓ ÈÔ ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ. ª∞∫∂¢√¡π∞ ŸÙ·Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ Í¿ÊÓÈ·ÛÌ·, ‚ϤÔÓÙ·˜ Û ÛΛÙÛ· Ù· ÙfiÛÔ ÁÓˆÛÙ¿ ı·ÙÚÈο ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Έ̈‰ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÌÔÚ› «Ó· ‰Ôı›» Î·È ¤ÙÛÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘. ¶ÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÙËÓ AÙÙÈ΋ Έ̈‰›·, ̤۷ ·fi Ù· ÎfiÌÈΘ, Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ, ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘˜, Ù· ‹ıË Î·È Ù· ¤ıÈÌ¿ ÙÔ˘˜, ÙȘ ·ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘˜, ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Î·È ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜. Δ∞ ¡∂∞ ∏ ÛÂÈÚ¿ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎfiÌÈΘ, ÚÒÙË ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‰È·‚¿˙ÂÙ·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ·’ fiϘ ÙȘ ËÏÈ˘, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘, ·ÊÔ‡ –΢ڛˆ˜– „˘¯·ÁˆÁ›, ÏËÚÔÊÔÚ› Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÔχÙÈÌË ÚÒÙË ‡ÏË Ô˘ ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÈ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÂÓ ÚÔ‰›‰ÂÈ ÍÂʇÁÔÓÙ·˜ Û ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙÈΤ˜ ‰È·Û΢¤˜. ∂§§∏¡IKO™ μ√ƒƒ∞™ ∏ ‰È·Û΢‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û·Ó ÙÚfiÔ˜ ÂÓfi˜ ÈÔ ¿ÌÂÛÔ˘ ÂÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ ÛÙÔ Ï·Ù‡ ÎÔÈÓfi. ∂¡∞

54


4s

x le A pe

ed

∞ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙË ‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ‰È·ÙÚÈ‚‹ Ù˘ ∂ϤÓ˘ ∫·ÏοÓË Ì ı¤Ì·: «∞PXAIA KøMø¢IA: OI ¢IA™KEYE™ TOY API™TOºANH ™E KOMIK™» ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÔÏ˘Â›Â‰Ô Î·È ÔÏ˘ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÁÓˆÛÙÈ΋ Î·È „˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· –Ô ÎˆÌÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¤ÓÙÔÓÔ˜– ÔÈ ‰È·Û΢¤˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙfi¯Ô Ó· Ì˘‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, Û’ ¤Ó· Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÎÚÈÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÛΤ„˘ Î·È ı¤·Û˘ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiÛÔ Î·È Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ̤۷ ·fi ÌÈ· Û˘Á¯ÚÔÓÈ΋, Â›Î·ÈÚË, ¤ÓÙÔÓ· ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, Ì·ÎÚÈ¿ fï˜ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔ·Á¿Ó‰· ‹ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ı¤ÛˆÓ. (...) ∏ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Û ÎfiÌÈΘ Í¯ˆÚ›˙ÂÈ ·’ fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ‰È·Û΢¤˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· Î·È ÙËÓ Â˘ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÏ˘ÌÔÚÊ›· ÙˆÓ ‰È·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ. (...) ∏ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·Ú΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎÔÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ù˘ Û˘ÁΛÌÂÓÔ, Ì ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÚfiÛˆ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈÎÒÓ ÎˆÌˆ‰ÈÒÓ. ∏ ÈÛÙÔÚÈ΋ Ï·ÈÛ›ˆÛË, ÂÌÊ·Ó¤ÛÙ·ÙË ‹‰Ë ÛÙ· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÛÎfiÚȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ›Ù ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ ›Ù Û ˘ÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ ̤۷ ÛÙ· ηڤ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÁψÛÛÈΤ˜ Î·È ˘ÊÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ı· ϤÁ·Ì fiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ «·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈÎfiÙÂÚ˜» fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·Û΢ÒÓ. (...) ™ÙȘ ‰È·Û΢¤˜ ·˘Ù¤˜ Û˘Ó·ÓÙԇ̠¤Ó· ÂÎÏËÎÙÈÎfi Û ÔÈÎÈÏ›· Ï‹ıÔ˜ ·Úˆ‰È·ÎÒÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ Û οı ›‰Ô˘˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› Î·È ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì˘ıÔÏ·ÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÚfiÛˆ·, ÏfiÁÔ˘˜ ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ·Û›ÁÓˆÛÙ· Î·È Î·ıÈÂڈ̤ӷ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ¿Ú· ‹‰Ë «Îˆ‰ÈÎÔÔÈË̤ӷ» Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÚfiÛÊÔÚ· Û ·Úˆ‰È·Î‹ ¯Ú‹ÛË. ∞ÓÂÙ˘Á̤ӷ Û ·ÚÎÂÙ¿ ηڤ, ‹ Û˘ÓÂÙ˘Á̤ӷ Û ۇÓÙÔ̘, ıÚ·˘ÛÌ·ÙÈΤ˜ Ó‡ÍÂȘ, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ¤Ó· ·Úˆ‰È·Îfi ·ÓfiÚ·Ì· ÙÔ˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ‚›Ô˘. (...) ∏ ÈÛÙÔÚÈÎfiÙËÙ·, ÛÙȘ ‰È·Û΢¤˜, fi¯È ÌfiÓÔ Ï·ÈÛÈÒÓÂÈ ÙË Ì˘ıÔÏ·Û›·, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ϤÎÂÙ·È Ì ·˘Ù‹Ó ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ÙË ‰ÈÂÌ‚ÔÏ›˙ÂÈ Ì ÙË Û˘¯Ó‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ ÏfiÁÔ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi fiÛ· Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ÁÈ· Ù· ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈο ¤ÚÁ· Î·È ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·, Ï‹ıÔ˜ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi ÁÂÓÈο ¤¯Ô˘Ó ÂÓۈ̷وı› Ì ÔÈΛÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÛÙÔ Î‡ÚÈÔ ÛÒÌ· ÙˆÓ ‰È·Û΢ÒÓ. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ì ‰È¿Û·ÚÙ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›· Î·È ÈÛÙÔÚ›·, ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÂÓÒ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÁÈ· Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·Ú¯·›Ô ‰Ú¿Ì· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘. (...) ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο ı· ϤÁ·Ì fiÙÈ Ë ›‰È· Ë ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ù˘ ·Ú¯·›·˜ Έ̈‰›·˜ Ì ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ù˘ ÚfiÛÊÂÚ ÙÔ ÚÒÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· Î·È ÙË ‚¿ÛË ÂÎΛÓËÛ˘ ÒÛÙ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ‰È·Û΢‹ ÙÔ ·ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ Ï·›ÛÔ ÁÈ· Ó· ¤ÏıÂÈ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Û Â·Ê‹ Ì fi„ÂȘ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ì ÙÚfiÔ ¤ÌÌÂÛÔ, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ó¿Ï·ÊÚÔ Î·È ˙ˆÓÙ·Ófi. ∞˜ ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ, ÂÈϤÔÓ, ·ÚÂÓıÂÙÈο fiÙÈ Ë ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ÎfiÛÌÔ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Î·È Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ˘fiÁÂÈ· Ì ÙËÓ Â›Û˘ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈ΋ ·Úˆ‰È·Î‹ ηٷÁÚ·Ê‹ fi„ÂˆÓ Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ŒÙÛÈ, Ì οı Ù‡¯Ô˜, Ô ¤ÊË‚Ô˜, Ô Ó¤Ô˜ ‹ Î·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ·›ÚÓÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Ì·˙› Ì ÌÈ· ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ «ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË Û ÎfiÌÈΘ» Î·È ¤Ó· ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ·Ú¯·ÈÔÁÓˆÛ›·˜.

55


x le A

Î fi Ì È Î ˜

METAIXMIO

/

g r a p h i c

n o v e l s

4s

¶¤ÙÚ·, æ·Ï›‰È, ÷ÚÙ›

ed

pe

ª‹Ó˘Ì· Û’ ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ

Δ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Û ÎfiÌÈΘ ∫›ÌÂÓÔ - ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË

∫›ÌÂÓÔ - ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË

°ÈÒÚÁÔ˜ ªfiÙÛÔ˜

°ÈÒÚÁÔ˜ ªfiÙÛÔ˜

Œ Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ Ô˘ ‰Â ÌÂÙ·-

T · ¿ÚıÚ· Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘ ÁÈ·

ʤÚÂÈ ¤Ó· ·Ïfi Ì‹Ó˘Ì·, ·ÏÏ¿ ÎÔ˘‚·Ï¿ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÙËÓ ÎÚ·˘Á‹ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· Ó·˘·Á‹ÛÂÈ…

Ù· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÙÔ Â›ÛËÌÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘ Ì ηٷÓÔËÙfi ÙÚfiÔ.

Che: ∏ ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™ÈÓÙ T˙¤ÈÎÔÌÛÔÓ, ŒÚÓÈ ∫ÔÏfiÓ ª  ٠¿ Ê Ú · Û Ë : ∞Ϥ͢ ∫·ÏÔʈÏÈ¿˜ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ›:

º·ÚÂÓ¿ÈÙ 451

ΔÈÌ Ã¿ÌÈÏÙÔÓ ∂ È Û · Á ˆ Á ‹ : ƒ¤È ªÚ¿ÓÙÌÂÚÈ M  ٠¿ Ê Ú · Û Ë : AϤ͢ K·ÏÔʈÏÈ¿˜ ¢È·Û΢‹:

H ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ‹Úˆ· ·fi ÙËÓ ·È‰È΋ ÙÔ˘ ËÏÈΛ· ˆ˜ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ CIA, ̤۷ Î·È ·fi ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜.

Œ Ó· ·fi Ù· ηÏÙ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ‰È·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ÌÔÓ·‰Èο Û graphic novel.

TÔ ÛÎ˘Ï› ÙˆÓ M¿ÛÎÂÚ‚ÈÏ ÕÚıÔ˘Ú KfiÓ·Ó NÙfiÈÏ I. N. T˙. K¿ÏÌ·ÚÓÙ ¶ Ú Ô Û · Ú Ì Ô Á ‹ Î Â È Ì ¤ Ó Ô ˘ ÿ·Ó ŒÙ˙ÈÓÙÔÓ M  ٠¿ Ê Ú · Û Ë B¿ÛÈ· T˙·Ó·Î¿ÚË ™˘ÁÁڷʤ·˜

EÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË

O ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ™¤ÚÏÔÎ ÃÔÏ̘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· χÛÂÈ ÙÔ ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÈÔ ÊËÌÈṲ̂Ó˘ ˘fiıÂÛ‹˜ ÙÔ˘...

www.metaixmio.gr


4s

x le A ed

pe

N¤Â˜ ·Ó·ıˆÚË̤Ó˜ ÂΉfiÛÂȘ 2006

ÕÚ·ÁÂ, ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ fiÏÂÌÔÈ, Ó· Ûˆı› Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Ó· ÚÔÎfi„ÂÈ ÁÂÓÈο Ô ÎfiÛÌÔ˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÛÙ·Á¤˜ ÂÓfi˜ ÛÔÊÔ‡ ÔÈËÙ‹ Ô˘ Ì·˜ ÚÔηÏ› ‰¤Ô˜ ‹ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÂÓfi˜ ÁÔËÙ¢ÙÈÎÔ‡ ÔÈËÙ‹ Ô˘ Ì·˜ ¢ÊÚ·›ÓÂÈ; ¶ˆ, ˆ, ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ù· ›‰È· ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù·!

ISBN 978-960-501-966-2

μ√∏£. ∫ø¢. ª∏Ã/™∏™

5966


4s

x le A

ed pe


A

4s

x le

ed pe

)52*6


A x le

METAICHMIO

4s

c o m i c s

ed

pe

The comedies of Aristophanes in comics

Revised electronic publication June 2012 TEXT ADAPTATION ILLUSTRATIONS

Tasos Apostolides George Akokalides

T. Pougouras Christin Konstantinidou

TRANSLATION FROM GREEK COVER DESIGN

ISBN

978-960-501-966-2 5966

AUXIL. COMPU. CODE

© 2005, M E T A I C H M I O Publications and Tasos Apostolides, George Akokalides M E T A I C H M I O Publications 118 Ippokratous str., 11472 Athens, Greece Tel.: +30 211 3003500, fax: +30 211 3003562 Internet Site: www.metaixmio.gr E-mail: metaixmio@metaixmio.gr Bookstores M E T A I C H M I O 18 Asklipiou Str., 106 80 Athens, Greece Tel.: +30 210 3647433, Fax: Tel.: +30211 3003562 Polychoros, 118 Ippokratous Str., 114 72 Athens, Greece Tel.: +30 211 3003580, Fax: +30 211 3003581

ISO 9001 No 110 EN 45012 ACCREDITED

QMSCERT® No 04/1230/279 QMSCERT® No 04/1230/279.1


A 4s

x le THE

ed

pe

COMEDIES OF

ARISTOPHANES

LQ FR

)52*6 TEXT ADAPTATION

T. APOSTOLIDES

ILLUSTRATIONS

G. AKOKALIDES

TRANSLATED BY

T. POUGOURAS

PLFV


A

4s

x le

ARISTOPHANES

(450-385 B.C. )

ed

pe

THE ATHENIAN

I, Aristophanes, was born in Athens four hundred and fifty years before Christ. I can't quite remember when it was that I died though! I think I must have been around the age of sixty-five. No one wants to remember sad occasions, you see! I was raised in Athens, but when I was in my early teens, my parents decided to move to Aegina, a nearby island. As it was a rather quiet place, I spent a lot of time reading. That's how I discovered the works of Homer, the lyric and tragic poets, as well as the comedy writers Cratinus and Eupolis. I was so deeply fascinated by drama and the theatre in general that I soon decided that nothing else would do for me but to start writing my own comedies. The first three were performed at the Athens Annual Theatre Fair, but under a pseudonym, as I was still too young to compete. In time, I wrote forty-four comedies, mercilessly satirizing politics and society, which made me one of the most controversial figures of my time. Although I don't know whom to blame for the fact that only eleven of my comedies have survived to your days, I think that even those few have been enough to build me a good reputation. Through my works I tried to promote the principles of peace and democracy, for which, I must admit, I received lots of prizes and acclaim. All right, all right, I know... I also wrote a special play about women, Ecclesiazusae (Assembly of women). But I was old and blinkered then! And it was all the bickering at home that made me do it! Unfortunately, a few years later I was left penniless, so I went on to write Plutus (Wealth), a scathing attack on material acquisition. I must say that your generation has thought highly of my work. Yet, I could never have imagined that the issues I once raised would still haunt mankind two and a half thousand years later. Best of luck in finally working them out! As far as the adaptation of my work into comic strips is concerned, there's not much I can say since this genre did not exist in my days! I guess my comedies will be easier to read now, even for youngsters. And that I would heartily recommend!


A

4s

x le

“FROGS” WAS STAGED AT THE LENAEA FESTIVAL IN 405 B.C. AND WON FIRST PRIZE. IT IS A “PHILOLOGICAL COMEDY”, AS ITS CENTRAL THEME REVOLVES AROUND THE OEUVRE OF AESCHYLUS AND EURIPIDES. AS USUAL, THERE ARE POLITICAL IMPLICATIONS TOO... “FROGS” SEEMS TO BE ARISTOPHANES’ WAY OF SETTLING THE SCORE WITH EURIPIDES, WHO ADVOCATED GENUINE SOCIAL AND POLITICAL REFORM AS THE ONLY CURE FOR THE ILLS OF ATHENS. ARISTOPHANES, HOWEVER, FELT THAT THE CITY COULD ONLY REGAIN ITS FORMER GLORY BY LOOKING BACK TO THE GRAND THEOCRATIC ERA OF AESCHYLUS, THE EARLIEST OF THE THREE GREAT TRAGIC POETS, WHO SET SUCH HIGH STORE BY MORALS AND DUTY...

ed

pe

BOSS, I THINK I’D BETTER CRACK A JOKE! IF WE DON’T WIN THE READERS OVER STRAIGHT AWAY, I DOUBT THEY’LL EVEN GET AS FAR AS THE NEXT PAGE!

DON’T BE A FOOL, XANTHIAS! PLAY IN WHICH I, GOD DIONYSUS, TOP THE BILL IS BOUND TO BE FASCINATING!

YOUR MODESTY DELIGHTS ME!

5

WHY BE MODEST? WHO ELSE WOULD DARE GO DOWN TO HADES AND DEMAND TO BRING BACK A TRAGIC POET?


A

4s

x le

WE’LL SEE OUT THAT!

IF WE EVER FIND THE WAY!...

YOU DON’T BELIEVE ME, DO YOU? MARK MY WORDS, WE’LL BE IN HADES BEFORE PAGE 15!

ed

pe

THAT’S WHY WE’VE COME TO SEE HERCULES!

CK! KNO CK! KNO

HERCULES EX-HERO DEMIGOD

WHO’S THERE?

IT’S OPEN!!!

! KNOCK ! KNOCK

OPEN UP, HERCULES, IT’S ME, DIONYSUS!

6


A

COME, TAKE A SEAT, HAVE A BITE!

4s

x le

A, YOU’VE GOT COMPANY! WELCOME! SORRY FOR NOT GETTING UP, I CAN’T BEAR TO INTERRUPT MY MEALS!

!

YUCK!

ed

pe

!

THANKS, BUT WE WON’T STAY LONG. WE JUST WANTED TO ASK YOU A QUESTION.

GO AHEAD!...

THE BRATS WHO’VE TAKEN OVER ARE HOPELESS!

AS YOU MIGHT KNOW, ALL THE GOOD TRAGIC POETS ARE DEAD! AESCHYLUS, EURIPIDES AND, MOST RECENTLY, SOPHOCLES TOO!

ªªª!...

IF YOU SAY SO!...

YOU UNDERSTAND HOW IMPORTANT GOOD PLAYS ARE TO ME!

SO, I’VE DECIDED TO GO DOWN TO HADES AND ASK PLUTO TO GIVE ME EURIPIDES BACK!

ªªª…

ªªª!...

7


A

4s

x le

YOU’VE BEEN TO HADES ONCE, SO I WANT YOU TO TELL US HOW TO GET THERE!

WHERE TO EAT...

YES, AND A FEW MORE TIPS ABOUT HOW TO TRAVEL, WHERE TO STAY, WHAT TO BUY...

ed

pe

!

…WHO TO LOOK UP!...

IT TAKES GUTS TO GO DOWN THERE, IT’S NO JOKE!

!

ARE YOU SURE YOU’RE UP TO IT, CHAPS?

THAT’S WHY I DRESSED LIKE YOU, WITH A LION’S HIDE AND A CLUB TO MAKE ME LOOK BRAVE!

DO YOU KNOW WHAT YOU’LL HAVE TO GO THROUGH? HAVE YOU ANY IDEA?THE COWL DOESN’T MAKE THE MONK!

8

WE’VE GOT GUTS! STRICTLY FOR DIGESTIVE PURPOSES!


A x le

4s

!!! R R R H G A

ed

pe

SLUSH!

! P L E HEEE DO YOU THINK YOU’LL COPE?

WE’LL COPE!

FINE! IN THAT CASE...

WHERE’S THE TOILET?HEY PRESTO!

…I’LL SHOW YOU A PATH THAT LEADS STRAIGHT TO THE UNDERWORLD!

9

?

W.C.


A

SO THE GREAT JOURNEY BEGINS…

x le

YES, BUT I’M DEAD BEAT!

HANG ON, I THINK YOU’RE IN LUCK! I’VE GOT AN IDEA!

4s

I DON’T SEE WHY WE COULDN’T BRING THE DONKEY...

ed

pe NOBODY RIDES TO HADES! IT’S BAD MANNERS! MISTER DEAD MAN, YOU’RE NICE AND RESTED! COULD YOU PLEASE TAKE THIS BUNDLE WITH YOU?

THAT’S TOO MUCH! SHALL WE SAY TEN? FORGET IT!... MOVE ON, BOYS!

IF YOU GIVE ME TWENTY OBOLOI!

DAMN YOU!

HEY, WAIT! HOW ABOUT FIFTEEN? I SAID TWENTY!

10

I’M DAMNED ALREADY!


A 4s

x le

SUCH GREED! AS IF HE’D HAVE ANY USE FOR IT!

ed

pe COME, COME, DON’T DESPAIR! WE SHOULDN’T BE FAR NOW. I SEE THE LAKE!

GOOD DAY, CHARON! THERE’S CHARON! BRRR!... ACHEROUSIA FERRY

GOOD DAY TO YOU TOO!

TIMO§O°IO

KAT’ ATOMO ¢YO OBO§OI

KAM¶O™ §H™MONIA™ AKTH KEPBEPOY KOPAKIA O•A¶O¢ø ¶A§ATI ¶§OYTøNA

I’M OFF TO THE PALACE WITH MY SLAVE!

» » » » »

I DON’T TAKE SLAVES! YOU GET IN!

11

BUT WE’RE TOGETHER!... HE CAN GO ROUND THE LAKE ON FOOT!


A x le

ON FOOT AGAIN?

ANY OTHER PASSANGERS?... HURRY UP, THE BOAT DEPARTS!...

4s

GIVE ME THE BUNDLE! WE’LL MEET AT THE OTHER SIDE!

ed

pe NOT MUCH TRAFFIC TODAY, I SEE!

YOU BET YOU WILL!

BUT I’M A GOD!

SAD BUT TRUE! IT’S THE END OF SEASON, YOU SEE! COME ON, TAKE THE OARS!

THERE ARE NO DISTINCTIONS IN HADES!

WHAT? WILL I DO THE ROWING?

!

SCARED? THEY’RE ONLY FROGS! YOU’LL HEAR A PROPER CONCERT SOON!

!

K! CROA

CROAK!

CROAK!

K! CROA

CROAK!

∞•! ∫OÀ

CROAK!

12

! CROAK


A x le

CROAK!

CROAK!

CROAK!

4s pe

In the rivers and the swamps, in the rivers and the swamps there lives a funny bunch, there lives a funny bunch!...

ed

I met Charon once on a Saturday night. I’d just got off work, I was feeling all right! CROAK!

CROAK!

They’ve got green coats and chubby cheeks thin little legs and a passion for leeks

I said to him Man, come on, let me live...

Sha la la, croak, croak!!! sha la la, croak, croak!!! ! CROAK

CROAK!

La dida, croak, croak sha la la, croak, croak croak, croak, croak!!!

...cos I got all this red hot loving to give! Good loving, hot loving, good loving, hot loving...

13


A x le

COME NOW, ROWING IS THE BEST EXERCISE!

WE’RE HERE!

4s ed

pe

PLUTO BEACH

OH, MY POOR HANDS! OH, MY POOR BACK!

I COULDN’T CARE LESS! OW!

HAVE A PLEASANT STAY!

BRR!... CREEPY! MY GODS, WHAT A PLACE!

NOW I’VE GOT TO WAIT FOR XANTHIAS!

BOO!

HA, HA, DID I SCARE YOU, BOSS?

… H ∞H

∞ ∞

14

ME SCARED? WHAT A LAUGH!... I WAS SIMPLY SURPRISED!


A

x le

HOW WAS YOUR TRIP?

4s

TIRING! THOSE FROGS NEVER SHUT UP!

WHAT, YOU DIDN’T SEE ANY MONSTERS?

WHY, DID YOU?

ed

pe DID I EVER!... DRAGONS, SNAKES WITH HUMAN HEADS, CHOULS!...

…AND ALL FOR FREE! WHEREAS YOU PAID AND SAW NOTHING!

BRRRR !...

!!! O O O O HO

!

YOU IMAGINED IT ALL! HERCULES’ STORIES MUST HAVE SCARED YOU! I DOUBT IT!

THANKFULLY!

! ! ! RR

R H ∞AA

! ! ! P L E E E H . . . ! H ∞ ∞∞ 15

PERHAPS I’M IMAGINING THIS TOO?


A 4s

x le ed

pe

GONE?

! ! ! H S O O W

DON’T SAY MY NAME!

WHAT THEN? “HERCULES”?

GONE! WELL, DIONYSUS, I DIDN’T KNOW YOU WERE SUCH A COWARD!

AFRAID SO! YES, “HERCULES” GIVES ME COURAGE!

I CAN SEE SOME WALKING FIRES!

APPROACHING?

WHAT?

COMING RIGHT AT US!

T RIGH ? S U AT

HEY, DION... HERCULES, LOOK, A PROCESSION!

16

HAIL, IACCHUS, IACCHUS, HAIL! HAIL, HAIL, IACCHUS, IACCHUS!!!


A

4s

x le

IACCHUS, IACCHUS, COME TO THE PRAIRIE, JOIN THE CHORUS...

…LEAD US TO THE DEWY FLOWERY PLAIN!...

...OF THE DIVINE MYSTICS, WITH LOUD AND VALIANT FOOTSTEPS...

pe ed

ARE THEY DEAD LUNATICS?

!? !?

Δπ §∂¡∂;

NO! THEY MUST BE THE INITIATED IN THE ELEUSINIAN MYSTERIES!

™™™™…

...OF THE GREAT MUSES SHOULD GET OUT OF OUR PATH!

ALL MUST PRESERVE THE HOLY SILENCE, AND THOSE NOT VERSED IN SACRED CHANTS AND THE CEREMONIES...

!

EXCUSE ME...

WE ARE NOT VERSED IN SACRED CHANTS, BUT WE DON’T KNOW HOW TO GET OUT OF YOUR PATH!

WHERE DO YOU WANT TO GO?

17

PLUTO’S PALACE! DO YOU KNOW WHERE IT IS?


A

4s

x le

THIRD SWAMP TO THE LEFT!

SORRY TO BOTHER YOU!

THANK YOU!

THANK YOU!

!

ed

pe

TAKE THE BUNDLE AND LET’S GET OUT OF HERE!

SOON AFTER…

THIS MUST BE IT!

WHO’S THERE?

!

! KNOCKK! KNOC

YOU!... HOW DARE YOU COME BACK, YOU SHAMELESS THIEF OF OUR DOG CERBERUS? I, AIACUS*, WAS SUPPOSED TO LOOK AFTER HIM, AND PLUTO BIT MY HEAD OFF! YOU’VE HAD IT NOW, I’VE WAITED FOR YEARS FOR THE DAY WE’D MEET AGAIN!

!

!

* SON OF ZEUS AND JUDGE OF SOULS IN HADES, WHO ADORED CERBERUS... 18

IT IS I, HERCULES THE BRAVE!


A 4s

x le

ed

pe

YOU WON’T GET AWAY THIS TIME! YOU’RE TRAPPED BETWEEN THE BLACK-HEARTED ROCK OF STYX, THE BLOOD-DRIPPING STONE OF ACHERON AND THE RABID DOGS OF COCYTES! THE ADDER WITH A HUNDRED HEADS WILL FEAST ON YOU, THE GORGONS WILL TEAR YOUR KIDNEYS AND BOWELS TO PIECES! THE END IS NIGH!

MA MMA M IA, I’M DONE FOR!

YOU OUGHT TO BE ASHAMED OF YOURSELF!

I’M OFF TO FETCH MY MONSTERS! DON’T GO, I WON’T BE LONG!

YOU, A GOD, ACTING LIKE A CRY-BABY!

OH, POOR ME, POOR ME...

IN THAT CASE, I HAVE A SUGGESTION! WHY, WEREN’T YOU FRIGHTENED?

GO AHEAD!

NOT AT ALL? THAT’S RIGHT! NOT AT ALL!

19


A x le

NOW YOU’LL SEE A REAL MAN!

OF COURSE! I’M MEANT TO BE THE SLAVE NOW!

4s

SINCE YOU’RE SO FEARLESS, PUT ON THE LION’S HIDE, TAKE THE CLUB AND NOW YOU BE HERCULES! WILL YOU CARRY THE BUNDLE?

ed

pe

OK, TAKE YOUR CLOTHES OFF!

HELLO! OOH, IT’S HIM!

!

DEAR ME, HE’S SO GOOD-LOOKING!

WELCOME!

SHE’S PREPARED A SOFT BED FOR YOU, AND A LAVISH DINNER FOR THIS EVENING!

HANDSOME HERCULES, OUR MISTRESS, PERSEPHONE*, WISHES US TO LEAD YOU TO HER PRIVATE QUARTERS IMMEDIATELY, BY THE... BACK DOOR!

! ?

* PLUTO’S WIFE, WHO HATED CERBERUS (BECAUSE HE KEPT HIDING HER SLIPPERS). 20


A x le

MY MASTER THANKS YOUR MISTRESS. LEAD THE WAY AND WE’LL FOLLOW!

4s

SHE’S BROUGHT IN THE SPICIEST AND JUICIEST YOUNG LADIES TO PLAY THE FLUTE AND DANCE FOR YOU!

BY THE BACK DOOR, OK? DON’T FORGET!...

ed

pe

OOH!

TAKE THE HIDE OFF! WHY?

DON’T ARGUE!... IT WAS ONLY A JOKE! COME, HURRY UP, PERSEPHONE’S EXPECTING ME!

COME, COME!

A JOKE NOW WAS IT?

COOKHOUSE SLAVES ALWAYS GET THE WRONG END OF THE STICK!

WHY DID I THINK YOU WERE SCARED S***LESS?

THAT MUST BE THE BACK DOOR.

HEY, THAT’S HERCULES, ISN’T IT? SO IT IS!

21

HE STOLE TWENTY LOAVES OF BREAD LAST TIME, REMEMBER? SUCH CHEEK! TWO LEGS OF BEEF TOO!


A

HOW THE MISTRESS SCREAMED AT US! SHE THOUGHT WE’D GIVEN THEM TO OUR BOYFRIENDS!

4s

x le

NOT ANY MORE!

?

ed

pe

! SPLASH

SHAMELESS GIT! AND HE’S GOT THE NERVE TO STRUT LIKE A LORD!

WHATEVER NEXT!

BLOODY COWS! LOOK AT THIS MESS! WHAT ON EARTH HAVE I DONE TO THEM?

COME ON, MAN, PROOVE THAT YOU LOVE YOUR MASTER!

BE HERCULES AGAIN!

XANTHIAS, DO ME A FAVOUR! WHAT IS IT?

THINK OF ALL THE YOUNG LADIES THAT AWAIT TO ENTERTAIN YOU!

NOT AS MUCH AS THAT!...

22

NO WAY!

PROMISE YOU WON’T ASK ME TO CHANGE BACK! I WON’T, ZEUS BE MY WITNESS!


A x le

NOW YOU’LL SEE!

4s

SO THERE YOU ARE, MY PET!...ed

peTHAT’S WHAT I CALL A NARROW ESCAPE!

IT’S NOT MY LUCKY DAY!

LISTEN, MISTER, I’M NOT HERCULES!... HE IS!

?!

?!

...AND DON’T DARE TOUCH ME, COS I’VE GOT IMMUNITY!

I’M HIS SLAVE! HE MADE ME CHANGE CLOTHES TO ESCAPE THE THRASHING!

NO, NO, HE IS!

WE’D BETTER GO TO PLUTO AND LET HIM SORT THIS OUT!

?!

OK, THAT’S TRUE BUT I’M NOT HERCULES EITHER! I’M GOD DIONYSUS!

FINE! WITH PLEASURE!

23


A

One day Charon set out to bring hundreds to Hades...

HA, HA, HA, WHAT AN AMUSING MIX-UP THAT WAS!

4s

x le

AFTER IT WAS ALL CLEARED UP...

ed

pe SH! CRASH TO OUR GOOD HEALTH AND NO MORE MISUNDERSTANDINGS!

...but all that he managed were two very old ladies!...

I WANT TO TALK TO YOU AFTER DINNER!

IF YOU’LL EXCUSE US FOR A LITTLE WHILE...

WHY NOT NOW?

YOU’RE GODS, YOU CAN DO AS YOU PLEASE!

24


A

...AFTER DIONYSUS EXPLAINED THE PURPOSE OF HIS VISIT...

x le

WHAT YOU NEED IS A GOOD POET TO COME BACK TO EARTH.*

4s

I’VE BEEN THINKING... THE SOLUTION TO YOUR PROBLEM COULD BE THE SOLUTION TO MINE!

EXACTLY!

ed

pe

MEANING?

* PLAYWRIGHTS WERE CALLED POETS IN THOSE DAYS BECAUSE PLAYS WERE PARTLY WRITTEN IN VERSE.

AESCHYLUS HELD THE THRONE FOR TRAGEDY. BUT WHEN EURIPIDES DIED AND CAME HERE, SOME DEAD ADMIRERS PUT IDEAS INTO HIS HEAD AND HE CLAIMED IT FOR HIMSELF!

WE HAVE THIS LAW HERE IN THE UNDERWORLD... THE GREATEST REPRESENTATIVE OF EACH OF THE FINE ARTS DINES HONORIS CAUSA IN THE PRYTANEUM AND HAS A THRONE NEXT TO MINE IN THE PALACE’S GREAT HALL!

...IN A MOST UNJGENTLEMANLY WAY TOO!

TO CALM HIM DOWN, I PROMISED TO HOLD “THEATRICAL GAMES” BETWEEN HIM AND AESCHYLUS...

...AND THE WINNER WOULD GET THE THRONE!

!

YOU DON’T SAY!

25


A

BUT THERE ISN’T A MORE SUITABLE JUDGE THAN YOU, THE GOD OF THEATRE!

4s

x le

I KEPT PUTTING THE GAMES OFF, CLAIMING WE DIDN’T HAVE A SUITABLE JUDGE!

?

ed

pe

CLEVER OF YOU!

I DON’T GET IT!

WE’LL HOLD THE GAMES AND THE WINNER WILL RETURN TO EARTH! THE RUNNER-UP WILL GET THE THRONE DOWN HERE!...

...SO IF EURIPIDES WINS, YOU TAKE HIM BACK WITH YOU AND RID US OF HIS PRESENCE!

WHAT IF AESCHYLUS WINS?

WHAT’S THE DIFFERENCE? YOU’LL STILL GET A GREAT POET, EURIPIDES WILL HAVE HIS THRONE –ALL HUNKY– DORY!

IT’S A GOOD PLAN! I’D BE HAPPY TO HELP YOU OUT!

THANK YOU, DIONYSUS! IT’S A BIG WEIGHT OFF MY SHOULDERS! I’M PRETTY RELIEVED MYSELF!

26


A

SO...

x le

GREAT THEATRICAL GAM ES

4s ed

pe THINGS WERE RATHER TENSE BEHIND THE SCENES...

I DON’T NEED ADVICE! I’M BETTER THAN HIM AND YOU KNOW IT!

I’M CALM ENOUGH! BUT WILL HE BE TOO? HE JUST CAN’T KEEP HIS MOUTH SHUT, CAN HE? ALL THAT FANCY TALK AND POMPOUS NONSENSE! IT MAKES ME SICK!

EURIPIDES, I JUST WANT YOU TO BE CALM AND PLAY FAIR!

DON’T WORRY, I’LL TALK TO AESCHYLUS TOO!

AESCHYLUS, I WANTED TO ASK YOU TO COMPETE LIKE A GENTLEMAN! DON’T FORGET YOU’RE BOTH POETS!

A POET, HE? THE CHEAPSKATE? THE GABBLER, THE CHARLATAN, THE MONKEY?

27

IN THE NAME OF ZEUS, CALM DOWN!


A x le

I CONSIDER THIS TO BE AN UNEQUAL CONTEST, AND THEREFORE AN UNFAIR ONE!

4s

HIS PLAYS ARE PACKED WITH THE SCUM OF THE EARTH, HE WOULDN’T KNOW A DECENT TOPIC IF IT HIT HIM IN THE FACE!

pe

WHY?

ed

HEY, THAT’S ENOUGH!

?

!

BECAUSE HIS POETRY DIED WITH HIM AND IS LYING AROUND SOMEWHERE DOWN HERE! WHEREAS MINE WILL ALWAYS BE ALIVE ON EARTH! I CAME TO HADES ALONE!...

YOU ARTISTS ARE NUTS, NUTS, NUTS!

OH NINE DAUGHTERS OF ZEUS, OH HOLY MUSES WHO LOOK FROM ABOVE AND DISCERN THE SUBTLE AND PROFOUND SPIRIT OF THE POETS, COME TO THIS BATTLE OF WITS WHEN THE TORTUOUS TRAINS OF THOUGHT RUN DEEP. MUSES, WITNESS THE POWER OF THE POETS TO FIND WORDS AND LINES SO BEAUTIFUL THEY BRING TEARS TO THE EYES. LET THE GREAT CONTEST OF ART BEGIN. 28

!


A 4s

x le

G O ¡ G !!!

SHHHH!…

ed

pe SHHHH…

SHHHH! I DON’T LIKE THE JUDGE’S FACE ONE BIT, DO YOU?

SHHHH…

COME ON, MATE, BUY A LOTTERY TICKET!

AETHER, YOU WHO NOURISH ME, MY FAST TONGUE, MY KEEN EYE, MY QUICK WIT... HELP ME WIN!

MAKE A WISH BEFORE WE START!

SHHH!…

! EU–RI–PI–DES S! E D – I I–P R – U ∂

DEMETER, YOU WHO ALWAYS STOOD BY ME AND GUIDED ME, LET MY TALENT SHINE!

HOORAY!

PEANUTS, PISTACHIOS!

! S ! U S L U L – Y Y– H H C C – S – E S A AE

29

H O OR A Y

THEY EACH BELIEVE IN A DIFFERENT GOD!

!!!


A x le

I’LL TALK ABOUT MY OWN WORTH LATER! BUT FIRST I WANT TO PROVE WHAT A CHEAP FRAUD THIS CHAP IS!...

4s

G! N GO

!

ed

pe

!

FRR, NO INSULTS! ...AND HOW HE KEPT SWINDLING THE AUDIENCE!

! HE SHOWED A CHARACTER AT THE START, LET’ SAY NIOBE, SITTING SILENTLY IN THE MIDDLE OF THE STAGE...

...PEOPLE WAITED EAGERLY FOR HER TO SPEAK! NOT A WORD! INSTEAD, THE CHORUS BEGAN TO SING, AND SING AGAIN, AND SOME MORE...

H∞, H∞,

∞ H , ∞ H , ∞ H , H∞

...THE PLAY DRAGGED ON, THE SUSPENSE GREW...

...AND WHEN AT LAST NIOBE SPOKE, EVEN POPPYCOCK SOUNDED WISE!

YES! YES!

H∞, H∞!

...HALFWAY THROUGH THE PLAY, AS THE AUDIENCE WAS GETTING BORED, HE THREW IN A DOZEN OBSCURE WORDS THAT NO ONE UNDERSTOOD, BUT AS THEY WOULDN’T BE CAUGHT DEAD ADMITTING IT, THEY TURNED TO EACH OTHER AND SAID “SUCH A WISE MAN, AESCHYLUS!”...

SPOT ON!

BRAVO!

, S E ,S Y A ! YE IT’S ACE R G S DI 30

H∞, H∞ ,

H∞

L! L! L A L TELLTELL A


A x le

IRREDENTISM, PATRILINEAL, FATUITY, CONVENTICLE!...

4s

COULD YOU GIVE US A FEW EXAMPLES OF SUCH WORDS?

ed

pe

H∞, H∞, H∞, H∞ H∞, H∞, H∞, H∞

WITH GREAT PLEASURE!

WHILE MINE WAS LIGHT, SUBTLE, PLAYFUL, CLEVER...

...MY LYRICS WERE LIKE THE MORNING DEW, FRESH, INVIGORATING, STEEPED IN THE LANGUAGE OF THE MAN IN THE STREET!...

...HIS LANGUAGE WAS ALWAYS SO PRETENTIOUS, FULL OF POMPOUS PHRASES AND ALLEGEDLY PROFOUND MEANINGS!...

...WHEN MY HERO FIRST CAME ON TO THE STAGE HE WOULD STATE HIS ORIGIN, AND THE AUDIENCE KNEW RIGHT AWAY WHAT TO EXPECT!...

...I WROTE ABOUT EVERYDAY MATTERS THAT THE AUDIENCE KNEW ABOUT AND SO COULD JUDGE MY ART FOR WHAT IT WAS WORTH!...

...IN MY TRAGEDIES EVERYBODY, THE SLAVE, THE WOMAN, THE MASTER, THE DANCER, THE QUEEN, SPOKE LIKE NORMAL PEOPLE!...

SO IT SHOULD BE!

I TAUGHT THE PEOPLE PROPER GREEK...

31


A

...AND I WAS THE FIRST TO TALK ABOUT RESEARCH AND THE ECONOMY IN MY PLAYS!

4s

x le

G! N GO

ed

pe

! G N GO

FRRR!!! FRRRRRRR!

THIS CONTEST MAKES ME WANT TO PUKE!!!

H∞, H∞, H∞, H∞, H∞, H∞!

! S U L Y AES-CH US! AES-CHY-L AES-CHY-LUS!

IF IT HADN’T BEEN DECREED BY THE GODS, I’D NEVER DEIGN TO QUARREL WITH HIM!

SHHH…

SHHHHH!...

LIAR!

!

FRRR!!! WITH YOUR PERMISSION, DIONYSUS, I’D LIKE TO ASK HIM THIS...

BUT... FOR THEIR INTELLIGENCE, THEIR GOOD ADVICE AND THEIR EFFORTS TO MAKE PEOPLE BETTER THROUGH THEIR WORK!

...WHY DOES HIS EMINENCE THINK THAT PEOPLE ADMIRE POETS?

CORRECT, CORRECT!...

32


A x le

ATHENIANS WERE DECENT, BRAVE PEOPLE AND YOU CORRUPTED THEM!

DO YOU THINK YOU HAVE THESE QUALITIES?

4s

ed

pe

!FRRRRRR!!!

MIND YOUR LANGUAGE!

̰!

...THEY WERE LION-HEARTED IN MY DAY!... THEY RUSHED INTO BATTLE LIKE HEROES!

IT’S THE TRUTH! WHEN I LEFT THE ATHENIANS THEY WERE BRAVE, PROUD, DIGNIFIED, WHEREAS NOW THEY’RE VULGAR, FILTHY, VILE CLOWNS!

FRRR! FRRR! FRRR! ...NOW ALL THEY CAN THINK OF ARE EXCUSES FOR AVOIDING MILITARY SERVICE!... WHO SANK THEM SO LOW?

I REMEMBER MY “SEVEN AGAINST THEBES”! AFTER THE PLAY, EVERYONE WAS BURNING TO STAND UP AND FIGHT!...

I REMEMBER MY “PERSIANS” AND HOW IT MADE THE AUDIENCE SWEAR TO VANQUISH ALL OUR ENEMIES!

33


A

SAYS WHO?...

…SUCH WERE THE WORKS OF ORPHEUS, MUSAEUS, HESIOD AND HOMER, BEFORE ME!...

4s

x le

…SUCH ARE THE PLAYS THAT POETS SHOULD WRITE!...

ed

pe

FRRR! SHHH!...

…THEY ALL TAUGHT VALOUR, PRIDE, THE DESIRE FOR HIGH IDEALS! SUCH ARE THE HEROES IN MY OWN PLAYS!...

...NOT THIEVES, INCESTUOUS COUPLES, GAYS, PAEDOPHILES AND PROSTITUTES, MEDEAS AND PHAEDRAS!

FRRR!!!

DON’T INTERRUPT, EURIPIDES! NO ONE INTERRUPTED YOU EARLIER, DID THEY?

THE MYTH OF PHAEDRA PRECEDES ME, KIND SIR!

H∞, H∞, H∞!

OF COURSE THE MYTH PRECEDES HIM... BUT IT IS THE POET’S DUTY TO COVER UP THE SIN, NOT TO MAKE A SPECTACLE OUT OF IT!...

WHAT A LOAD OF RUBBISH!

34


A x le

! ∞ H , ∞ ∞, H

AND IS IT A LESSON IN VIRTUE TO WRITE SENTENCES AS BIG AS MOUNT OLYMPUS?

4s

...FOR, JUST AS A TEACHER GUIDES HIS PUPILS, SO THE POET MUST BE A GUIDE FOR GROWN-UPS AND ONLY TALK ABOUT VIRTUE!

pe

H

ed

HEH, HEH

I SAID, DON’T INTERRUPT!

HIGH IDEALS AND PRINCIPLES CALL FOR HIGH ART AND HIGH-MINDED HEROES! BUT THEN YOU WOULDN’T KNOW, WOULD YOU?

ONE OUGHT TO WRITE SIMPLY AND CLEARLY ABOUT REAL, ORDINARY PEOPLE, IMPERFECTIONS AND ALL!

H∞, H∞, H∞!!!

FRRRRRRRR!!!

BUTT IN ONCE MORE AND YOU’RE EXPELLED!

…YOU DRESSED GREAT KINGS IN RAGS, MADE THEM LOOK LIKE STARVING BEGGARS...

H∞, H∞, H∞!

...YOU HAD RULERS SWEAR LIKE PISSED DOCKERS...

...YOU USED THE THEATRE TO TEACH GLIBNESS, SLOTH, GREED, CORRUPTION AND DEPRAVITY! TAKE THAT!

35


A x le

4s

NO WONDER YOUNG MEN NO LONGER GO TO THE GYM, BUT WASTE THEIR WHOLE DAY AT THE MARKET CHATTERING AWAY LIKE HOUSEMAIDS! THEY’RE SO UNFIT THEY CAN’T EVEN CARRY THE TORCH AT THE GAMES!...

...NO WONDER CHILDREN ARE RUDE TO THEIR PARENTS AND PEOPLE HAVE LOST ALL RESPECT FOR EACH OTHER!...

ed

pe

H∞, H∞, H∞!!! ...NO WONDER ATHENS IS FULL OF PEN-PUSHERS! DEMAGOGUES PASS FOR POLITICIANS AND GENERALS BETRAY STATE SECRETS!... MY GODS, WHAT REACTIONARY SCAREMONGERING!

YOUR DREADFUL EXAMPLES HAVE DESTROYED THE PEOPLE’S CUSTOMS AND HABITS!

GONG!

BRAVO, AESCHYLUS!

AESCHYLUS HAD MORE TIME!

FRRRRRR!!!

IT LOOKS LIKE DIONYSUS ADDED TIME ON FOR THE INTERRUPTIONS!

I THINK AESCHYLUS IS IN THE LEAD... PEANUTS, PISTHACHIOS!

BUY A LOTTERY TICKET! ONLY A DOZEN LEFT!

36


A

TOO EARLY TO SAY...

! G N GO

4s

x le

WHO’S WINNING?

IN THIS ROUND I’LL DRAW YOUR ATTENTION TO SOME OF AESCHYLUS’ TEXTS!

ed

pe

SHHH!... SHHH!...

SHHH!...

...YOU’LL NOTICE THE TAUTOLOGY, “I come back and return”! WHAT’S THE DIFFERENCE?

IN THE “ORESTEIA”, FOR EXAMPLE, HE SAYS:

NONE! BUT “WISE” AESCHYLUS SEES IT NOT!

H∞, H∞, “Chthonian Hermes, surveyor of paternal power, be my saviour! To this land I come back and return”!...

...LISTEN TO THIS FROM THE “LIBATION BEARERS”:

“I call for my Father to hark and hear”! ANOTHER TAUTOLOGY!

H∞!!!

FRRRRRRR!!!

NOW LISTEN TO SOME LYRICAL EXCERPTS:

“Oh Achilles of Phthia, our young men are slaughtered! Such a battle, but you stand apart! You help not, great king, glory of the Acheans! Such a battle, but you stand apart, you help not. All are silent. Priestesses open the temple of Artemis. Such a battle, but you stand apart, you help not”!...

37


A

THREE BATTLES, BUT SADLY NO MEANING!

4s

x le

! ! ! ∞ H H∞, H∞,

! FRRRRRR!!

ed

pe

?

SILEEEENCE!...

FRRRRRR!!!

THAT WAS A SHORT ROUND FOR EURIPIDES!

WHAT A RIDICULOUS REFEREE! WE CAN’T EVEN LAUGH! ARE WE IN A TEMPLE OR SOMETHING?

GONG! …FROM “ANTIGONE”:

“Fortunate was Oedipus at the start, but then his luck turned”!...

I TOLD YOU RIGHT FROM THE START! I DIDN’T LIKE HIS FACE!

TO HELP YOU REACH A CONCLUSION, I’LL TAKE UP WHERE HE LEFT OFF. I’LL REMIND YOU OF SOME EXCERPTS FROM HIS TRAGEDIES TOO!

WHAT A DISTORTION OF HISTORY!

OR THIS: “Oh you spiders, that under ceilings and in every corner weave your dainty webs”!...

“Fortunate was Oedipus”!... HE WHO WAS DOOMED BEFORE BIRTH, SINCE PHOEBUS HAD DIVINED THAT HE WOULD KILL HIS FATHER!

H∞, H∞, H∞!!!

H∞, H∞, H∞!

H∞, H∞, H∞!!!

FRRRRRR!!!

!

! ! ∞ H , H∞ , ∞ H , ∞, H∞ 38


A

4s

x le

A POET WHO ADDRESSES SPIDERS! PLEASE GIVE HIM A ROUND OF APPLAUSE!

! ∞ H , ∞ H∞, H

ed

pe

H∞, H∞, H∞!!!

LISTEN TO THIS: “Dream, whose soul is soulless, child of a dark night”... WHOEVER HEARD OF A CHILD WITH A SOULLESS SOUL!...

IT’S UNHEARD OF!

!!! R R R FRRR

H∞, H∞, H∞!

FRRRRRRRR!!! IT’S A TOUGH ONE TO CALL, I THINK I’LL HAVE TO USE THE SCALES!

GO¡G!

A PAIR OF SCALES, MAN, A BALANCE! AND WHAT WILL YOU WEIGH WITH IT?

SCALES? WHAT SCALES?

THE POETRY, THE DRAMA... I’M A GOD, I DO AS I PLEASE!

OK, OK, I’LL HAVE ONE SENT TO YOU!

39


A x le

WHAT’S GOING ON?

4s

WHY HAVE WE STOPPED?

ed

pe

? ? ?

PATIENCE, YOU’LL SEE IN A MOMENT!

??

?

? WHAT’S THIS?

?!

?!

?

! ?!

Advert break!

! WE’RE NOT CARCASSES TO BE WEIGHED LIKE THAT!

THAT’S NOT FAIR! I DON’T STAND A CHANCE AGAINST FATSO OVER THERE!

Gilly Diet? RELAX, GENTLEMEN, THESE SPECIAL SCALES WILL MEASURE THE WEIGHT OF YOUR WORDS!

!

40

!


A

THESE THINGS ONLY HAPPEN DOWN HERE!

4s

x le

PLEASE GO AND STAND BESIDE THE SCALES!

pe

SHH, THIS IS INTERESTING!

ed

?

? NOW EACH OF YOU RECITE ONE OF YOUR VERSES ON THE SCALE! EURIPIDES FIRST!

!

!

!

! If only the swift “Argo” didn’t pass!

AESCHYLUS’ VERSE IS HEAVY! THE RIVER DRENCHED IT AND IT GOT HEAVIER!

! Oh river Spercheius, oh pastures green!

41


A x le

!

PLEASE GO AGAIN!

BRAVO!

SUPER!

4s ed

pe

! ...Language is the mother of conviction...

AES-CHY-LUS!!! AES-CHY-LUS!!!

!

...Only death desires no gifts!

WAIT TILL YOU HEAR THIS ONE! ONE MORE TIME, PLEASE!

CONVICTION IS AIRY, BUT DEATH IS HEAVY AS HELL!

AES-CHY-LUS!!! AES-CHY-LUS!!!

WELL DONE, EURIPIDES!

SHOW THEM!

...He grabs a colossaliron bar!...

Dead bodies and broken chariots after the battle!

42


A

YOU CRAFTY SCHEMING GITS! THAT’S NO WAY TO JUDGE A POET!

4s

x le

AES-CHY-LUS!!! AES-CHY-LUS!!!

pe

ed

WHAT IS IT NOW? I USED A BLOODY IRON BAR!

YES, BUT AESCHYLUS SPOKE OF A BATTLE’S TOLL: VERY HEAVY STUFF!

CHEATS! CHEATS! CHEATS! AES–CHY–LUS!!! DES! ∂U–Rπ–Pπ–DES!! – π P ! AES–CHY–LUS!!! – π R – H O O , , O H O O U B O ∂ WHAT HAPPENS NOW? NO IDEA! THINGS ARE EVEN TOUGHER THAN BEFORE!

EU–Rπ–Pπ–DES! AES–CHY–LUS! SILENCE PLEASE!

IT’S HARD FOR THE JUDGE TO DECIDE, WHEN THE CONTESTANTS ARE EQUALLY GOOD!...

SHHH…

43

SHHH…


A

TO TELL YOU THE TRUTH, I THINK THEY’RE BOTH GREAT!

4s

x le

ONE OF THEM IS WISE, AND THE OTHER’S CHARMING!

BRAVOOOO

ed

pe

YOU SHOULD TOSS A COIN!

HEY REF, TELL US WHO BRIBED YOU!

YOU’RE HOPELESS! LET THE AUDIENCE DECIDE!

HOORA YYY

THEY SOULD SHARE THE FIRST PRIZE!

THEY CAN’T SHARE IT! I CAN ONLY TAKE ONE OF THEM BACK UP TO EARTH!

OK, THIS IS IT! WHOEVER GIVES ME THE BEST ADVICE ON HOW TO SAVE ATHENS* WILL BE DECLARED THE WINNER!

THEY’VE GOT TO BE KIDDING!

I AGREE!

* THE PELOPONNESIAN WAR WAS STILL RAGING... EURIPIDES, WHAT DO YOU THINK OF ALCIBIADES, OUR GENERAL?

HARDLY A MODEL CITIZEN! ALWAYS READY TO DO HIMSELF A FAVOUR AT THE CITY’S EXPENSE! IN FACT, I HATE HIS GUTS!

QUITE RIGHT!

ME TOO!

SPOT ON, MATE!

BRAVO! 44


A x le

AND YOU, AESCHYLUS?

4s

MY GRANDFATHER ALWAYS SAID: “IF YOU CAN’T BEAT THEM, JOIN THEM!” THAT’S MY ANSWER!

ed

pe

!! ! O O O O V A BR

HE’S RIGHT!

INDEED!

EURIPIDES, HOW DO YOU THINK ATHENS COULD BE SAVED?

TRAITOR!

THOSE IN POWER SHOULD GO IMMEDIATELY AND LET THEIR PREDECESSORS TAKE OVER AGAIN! I AGREE!

GREAT THEATR ICAL

BRAVOOOOO !!! GAMES

EU–Rπ–Pπ–DES!!!

MAN, YOU’RE THE BEST!

∂U–Rπ–Pπ–DES!!!

∂U–Rπ–Pπ–DES!!! WHAT’S YOUR OPINION ON THIS, AESCHYLUS?

WAR TO THE DEATH AND BETTER USE OF THE FLEET!

BRAVO!

RIGHT! THE FLEET!

BRAVO!

SUPER STUFF!

45


A

? ? ?

4s

x le

SO, WHO IS IT GOING TO BE, DIONYSUS?

ed

pe

EENIE, MEENIE, MINIE, MO, CATCH A PERSIAN BY THE TOE, IF HE BITES YOU LET HIM GO, EENIE, MEENIE, MINIE, MO!

!

DISGRACE!!!

I CHOOSE AESCHYLUS!

!

!!! Y Y Y A R ! ! ! O HOO O O AV

BR∞

!! ! O O O O O O B

ES– CHY –LU S!!!

WHO BRIBED YOU, REF?

HOORAYYY!!!

BOO, HOO, HOO, HOO...

46


A 4s

x le

∞ES–CHY–LUS!!!

pe ed

BOO, HO O, HOO, H OO!… COME NOW, EURIPIDES, DON’T CRY! YOU WANTED THE THRONE OF TRAGEDY IN HADES, AND NOW IT’S ALL YOURS! SO THERE!

COME, LET’S GO AND GET READY! YOU’LL BE ENTHRONED WITH ALL SOLEMNITY!

YES, BUT I DIDN’T COME FIRST! I WANTED TO COME FIRST SO I COULD GO BACK UP TO EARTH!

OO BOO, H

BOO, HOO, HOO!…

YOU SHOULDN’T BE SO GREEDY, MAN!

STUFF YOUR BLOODY THRONE! I’M DEPRESSED AND I WANT TO DIE!

XANTHIAS, GO GET OUR THINGS! WE’RE OFF! YOU’RE DEAD ALREADY!

AYE AYE, CAPTAIN!

BOO, HOO, HOO, HOO!…

47


A

CAN’T YOU MAKE AN EXCEPTION?

x le

WE’LL MISS YOU, AESCHYLUS, BUT I’M SURE YOU’LL BE OF MORE USE BACK ON EARTH!

4s

I SAID NO SLAVES, PERIOD!

ed

pe FAREWELL! I HOPE I’LL LIVE UP TO YOUR EXPECTATIONS! GOODBYE!

BON VOYAGE!

THANK YOU! SEE YOU SOON!

La dida, croak, croak. Sha la la, croak, croak croak, croak, croak!...

I met Charon once on a Saturday night!... 48


A 4s

x le

BOY, THAT WAS SOME DREAM!...

ed

pe

?

...DIONYSUS WENT DOWN TO HADES TO BRING EURIPIDES BACK UP!...

...THANKFULLY HE HAD THE SENSE TO BRING BACK AESCHYLUS IN THE END!...

...GOOD GRACIOUS! WE’D ONLY JUST GOT RID OF HIM!

...AS THINGS ARE RIGHT NOW, ONLY AESCHYLUS COULD SAVE US!...

FUNNY THE TRICKS OUR SUBCONSCIOUS PLAYS ON US*...

* ACCORDING TO FREUD.

49


A

4s

x le

GOOD OLD ARISTOPHANES! YOU EVEN DREAM OF COMEDIES! THAT’S A GOOD ONE!

NIGHTMARES, NOT COMEDIES!

DID YOU SAY “LAUGH”?

ed

pe

WELL, IT ALL DEPENDS ON YOUR ATTITUDE! BUT I’M SURE MOST PEOPLE WOULD HAVE A GOOD LAUGH!

DAYDREAMING AGAIN?

HEY, WHERE...

FR OG S

D THE EN 50


A

4s

x le

ed pe

51


A 4s

x le ed

pe Tassos Apostolides

Tassos Apostolides was bom in Thessaloniki, Greece in 1947. He studied Mathematics, worked as a teacher and today he is the Vice-President for Academic and Student Affairs in the American Farm School in Thessaloniki. He worked as a columnist for newspapers and magazines of Thessaloniki and Athens from 1972 to 1984. His work as a comics’ scriptwriter became well known through his adaptations of Aristophanes’ eleven comedies. This series was extremely successful as it sold more than 750.000 copies and it received a Special Honorary Award from the international Institute of Theatre. Six of the eleven adapted comedies were translated into English, French and German but they were distributed only to the Greek book market. The graphic novel Tinella Kallinike, the Olympic Games in Ancient Greece was also translated into English. French and German. Tassos Apostolides has written the script for 35 comic strips in total, for both children and adults and has collaborated with some of the greatest Greek comic script designers including T. Akokalides., N. Vakalis., M. Zoglopitou., A. Papadatos and G. Tragakes. He has also written the scripts for comic strips, the scripts for cartoons on DVD-ROM as well as one-act plays and texts for standup comedy. In 1999 he founded the Heretic Company and he was the exclusive script writer and director of all the plays performed by this theatrical group. He is a member of the Greek Directors Guild, the European Federation F.E.R.A. as well as of the International Federation M.E.I. He has also taught Technigues for Script Writing for ten years to various Schools of Fine Arts. He has worked as the organizer, supervisor and consultant of exhibitions, festivals and events regarding sketches, caricatures and comics and he has given numerous lectures on these topics.

Creators’ note When we decided to turn Aristophanes’ comedies into a comic strip series we had three things in mind; that our work should entertain, inform and make the audience reflect on the issues Aristophanes deals with, many of which remain highly relevant to our own lives today. We are primarily addressing a younger audience. Our chief aim is to offer young people the opportunity to discover Aristophanes’ work through a form which is both more accessible and popular with them, as well as suited to our own inclinations. It was a surprise to discover that Aristophanes’ comics were read not only by children, but by grown-ups too. The comic strips do not compete with the plays, nor do they attempt to stand in for a theatrical performance. Their objective is to help the reader approach the work of Aristophanes from a different angle, without losing sight of the great comedist’s political, social and cultural concerns. In our case, where neither the subject nor the myth were original, the task was one of employing a popular artistic medium, the comic strip, for the purpose of making some of the products of a less accessible art form, ancient Greek drama, available to a wider audience. We were not, of course, the first ones to attempt this sort of artistic fusion. The cinema and television have already achieved it with literature, vocal music with poetry, and dancing with classical music. It is true, however, that the rendition of a dramatic work in comic strip form calls for a substantial reworking of the original. Illustrated narration is freer and more flexible than a theatrical performance. It is allowed the latitude, as an integral part of the plot or as an aside, to comment, interpose and contrast, in a way which, while leaving the substance of the story intact, enables the reader to form a broader and clearer picture of the sociopolitical concerns of Pericles’ Athens. Aristophanes was writing at a time when everyday values were in decline and new ideas, political, ideological and philosophical, were in conflict; at a time, in other words, when Athenian society was searching for a new identity, and most inhabitants of the Greek cities were sinking into poverty and despair, as a result of the Peloponnesian War that was still raging. In our adaptation, we have tried to convey all these ideas, contradictions and conflicts, as well as to depict the characteristic pluralism of Athenian life at the time: its imperialistic policy, the wealth of its markets, the temperament

52


A 4s

x le pe

ed

of its people, the infiltration of new ideas and the revolution in the Arts. We have also taken care to avoid the scholastic academic style that usually accompanies and characterises most references to Ancient Greece. Various cultural elements have been borrowed from popular tradition in our attempt to depict life then as well as life now, all enhanced with additions, exaggerations, humour and surprises, for despite the time that has elapsed since the plays were written, many things remain the same. The occasional allusions to contemporary situations, events and people aim not only to amuse but also to point out the similarities that exist between Aristophanes’ era and ours, which go some way towards explaining the lasting nature of his works. Our decision to set most of the scenes in a natural environment was based on the added potential this offered the illustrator. It allowed him greater flexibility in forming the frames, extra choice for “angle shots�, more space and freedom in designing the scenery as well as the use of a greater variety of colours. The dialogues were written in simple, everyday language, as much in deference to Aristophanes’ colloquial style as for ease of comprehension. One problem we had to face in this regard was the vulgar, even obscene, language that Aristophanes habitually uses, as well as some rather “saucy� scenes. The plays may have been intended for an adult audience, but the comic strips are aimed at a much younger readership. Besides, the effect a coarse joke has on stage is different from the one it has in a book. Aristophanes’ commitment to the spirit of Dionysian worship, which advocated frenzied celebration and an inordinate degree of freedom of speech and action, largely explains his lack of restraint. We, however, bound as we are by no such spirit, have chosen to give priority to the plot, the satire and the messages that are conveyed through the comedies avoiding as much as possible any linguistic excesses. Five and a half years were needed in order to complete the adaptation of the eleven comedies in comics. In the total 560 pages of the comic albums, there are 3.895 frames and 10.112 bubbles. Currently, we are reworking on the material in order to face another challenge, namely the adaptation of the comic series for CD-Rom with semi-animated cartoons. There’s more to come then...!

53

Giorgos Akokalides

Giorgos Akokalides lives in Thessaloniki. Greece, where he works as a comic illustrator, graphic designer and caricaturist. He graduated from Doxiades School of Art. He has been a political caricaturist for various newspapers of Thessaloniki and Athens since 1971. He has illustrated more than 20 books -mostly children’s books- and he is into advertising. He has also collaborated occasionally with various theatrical groups as a stage and costume designer. G. Akokalides has also published two albums which include his caricatures. He has taken part in many comic-designing exhibitions, both in Greece and abroad, and he has won many awards. In 1981 he entered the world of comics by illustrating the comic strip series which included Aristophanes’ eleven comedies, for which he worked closely with T. Apostolides, who wrote the scripts. During the last two years he has been working again with £Apostolides, on the illustrations of Homer’s Odyssey, which will be published in comic strips. This project, which includes six books, will be completed in October 2011. Since 2000 he has been the Director of a Free-hand and Linear Drawing School in Thessaloniki.


4s

TH

T. APOSTOLIDES

ME DI E

S OF

x le A

TEXT ADAPTATION

CO E

ed

pe

ARISTOPHANES

ILLUSTRATIONS

G. AKOKALIDES

in comics

Revised digital publications

ISBN 978-960-501-966-2

Profile for Alex4speed

Βάτραχοι  

......

Βάτραχοι  

......

Advertisement