__MAIN_TEXT__

Page 1


art

SPÄŤ k prírode Nekaždodenná výstava prác Božidara Mandića v Múzeu súčasného umenia Vojvodiny

D

revo, lajno a kameň. Sú to základné materiály, ktorými neoavantgardný autor Božidar Mandić vytvára umelecké diela. Tieto jeho práce sa nepodobajú na sochy a obrazy, aké možno obvykle pozorovať v galériách. Ide o celkom primitívny tvorivý prístup k umeniu a možno ho chápať v súvislosti s mottom: Umenie, ktoré sa podobá umeniu, nie je umenie (táto veta bola vypísaná aj na stene v Múzeu súčasného umenia Vojvodiny počas trvania Mandićovej výstavy SPÄŤ od 17. septembra do 18. októbra 2015). Takýmto postojom autor sa vyjadruje proti znecitliveniu a technologicko-informatickému pokroku súčasnej civilizácie a zasadzuje sa za návrat umelca a človeka k prírode. Božidar Mandić sa narodil roku 1952 a začiatkom 70. rokov patril do skupiny novosadských umelcov aktívnych v rámci Tribúny mladých. Činnosť a prejavy týchto umelcov boli zo strany vtedajšieho režimu označené ako subverzné a nakoniec boli aj zakázané. Vtedy sa Mandić rozhodol žiť v hore a založiť si vlastnú umeleckú komúnu, ktorú pomenoval Rodina bystrých potokov. Táto komúna funguje dodnes a predstavuje jedinečný príklad nekomerčného, prírodného umelecko-životného projektu v našej krajine. S. L.

Ovčia harfa

Alogická percepcia

2 vzlet | november 2015

Božidar Mandić

Ľudia

Kniha

Pohyblivá socha

Nová posvätnosť


OBSAH

INTRO Art: SPÄŤ k prírode . . . . . . . . . . . 2 Z archívu dátumov / Cena Vzletu 2015 . . . . . . . . . . . . 4 Fotomodeling: Anka Petríková / Alterfókus Kovačica . . . . . . . . . 5 Kovačickí gymnazisti na exkurzii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Anketa: prváci z petrovského

vzlet

Spoločensko-zábavný časopis pre mládež • Vydáva: NVU HLAS ĽUDU, Bulvár oslobodenia 81/V, 21 000 Nový Sad • Riaditeľ NVU Hlas ľudu: Samuel Žiak • Zodpovedný redaktor: Stevan Lenhart • Vychádza raz do mesiaca okrem letných prázdnin • Spolupracovníci: Boris Bílek, Jasminka Činčuráková -Galambošová, Dušan Durman, Michal Ďurovka, Jaruška Ferková, Filip Filip, Vladislava Havranová, Marína Horvátová, Teodora Ilićová, Mgr. art. Iveta Jelinek, Anna Legíňová, Vladimír Lenhart, Jasmina Marček, Jasmina Pániková, Stanislava Sládečeková, Andrea Speváková, Saňa Strakúšeková, Janko Takáč, Marína Valentíková, Ivana Vereski, Sandra Živkovićová • Grafická úprava: Miroslav Dobroňovský • Jazyková redaktorka: Anna Horvátová • Lektorka-korektorka: Mária Domoniová • Počítačová sadzba: Mária Obšustová • Príprava: NVU Hlas ľudu • Tlačí:

Báčsky Petrovec • Adresa redakcie: VZLET, Bulvár oslobodenia 81/V, 21 000 Nový Sad, poštový priečinok 234 Telefón redakcie: (021) 472-08-40 (priame číslo) Telefax: (021) 472-08-44 • www.vzlet.rs E-mail: vzlet@hl.rs • Účet NVU Hlas ľudu 160-924115-88, Banca Intesa YU ISSN 0351-0972 COBIS.SR-ID 16444674 • VZLET podporujú: Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie S finančnou podporou

Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

VÝSTAVA ALTERFÓKUS: PROJEKT KOVAČICA prezentovala práce mladých autorov, zaoberajúcich sa rôznymi formami umeleckej fotografie. Podujatie usporiadal Kolektív kreatívnych amatérov KOKRAM. Obšírnejšie na strane 5. Foto: Marko Markov

gymnázia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Mládež a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov / Putovná súťaž zo slovenských dolnozemských reálií . . . . . . . . 8 Kovačičania v ŠK Bebrava / Padinčania na Tare . . . . . . . . . . . 9 Boris Lešťan / Geocaching / Listujeme v Slovníku cudzích slov . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Vaša tvorba . . . . . . . . . . . . .11-12 Rozlety . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-16

BORIS LEŠŤAN je Staropazovčan študujúci na Slovensku, zaoberá sa športom a dosahuje pozoruhodné úspechy. Jeho pasiou je stolný tenis a venuje sa aj iným športovým aktivitám – behá, pláva, rád si zahrá futbal… Nedávno sa zúčastnil na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. Rozhovor na strane 10. Foto: Vlasta Bolehradská

Rozlety +: Joe Palaščák . . . . . 15 Próza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Komiks: Domov 2 (Čierne vody) . . . . . . . . . . . . . . . 17 PC hry: Counter Strike – Global Offensive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Info-svet: Počítačová bezpečnosť v roku 2015 . . . . 19 Horoskop / Zaujímavosti . . . . 20 Enigma / Humor . . . . . . . . . . . . 21 Film: Black Mass vs. Legend / Pored mene . . . . . . . . . . . . .22-23

INNA MODJA je speváčka afrického pôvodu a vo svojom prejave spája prvky pop a dance s inými hudobnými štýlmi, akými sú soul a afro-pop. V textoch piesní rozoberá aktuálne problémy a postavenie žien v Afrike. Jej nový album sa menuje Motel Bamako a najnovší singel Tombouctou. Portrét na strane 26. Foto: Warner Music

Móda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Hudba: Nightwish / Nové albumy . . . . . . . . . . . . . . . 25 Inna Modja . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Na titulnej strane: Anka Petríková, modelka z Kovačice (foto: Velimir Branković). Rozhovor na strane 5. november 2015 |

vzlet 3


z archívu dátumov 12. novembra 1915 (pred 100 rokmi) v meste Cherbourg sa narodil Roland Barthes, francúzsky literárny teoretik, esejista a filozof, jedna z ústredných postáv súčasnej filozofie štrukturalizmu. Vo svojich dielach sa venoval francúzskej kultúre, teórii literatúry a literárnej kritike, no predovšetkým teórii znakov. Jeho idey významne ovplyvnili vývin štrukturalizmu, semiológie a postštrukturalizmu. Známejšie diela: Camera Lucida, Rozkoš z textu, Cisárstvo znakov, Základy semiológie. Zomrel roku 1980.

16. novembra 1905 (pred 110 rokmi) v Starej Pazove sa narodil Janko Čmelík, prvobojovník a národný hrdina Juhoslávie. Bol aktívnym mládežníkom a v určitom období tajomníkom slovenskej knižnice v Starej Pazove. Roku 1941 bol jedným z organizátorov ľudového povstania proti okupantom v Srieme. Roku 1942 bol zavraždený v Sriemskej Mitrovici. Jeho meno nesie základná škola a SKUS v Starej Pazove.

Cena Vzletu novinárskej sekcii padinskej školy P

odľa všeobecnej mienky členov tohtoročnej komisie pre udelenie Ceny Vzletu náš časopis aj aktuálne medzi mladými dokazuje, že patrí na školskú lavicu, do autobusu alebo na čítanie v parku, jednoducho, že patrí do rúk slovenskej mládeže v Srbsku. Cena Vzletu sa udeľuje každoročne v októbri v rámci slávnostného programu Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V tomto roku slávnosť bola dňa 19. októbra a Cena Vzletu bola udelená členom novinárskej sekcie Základnej školy m. Tita z Padiny. Komisia si všimla, že vo viacerých číslach Vzletu v období september 2014 – jún 2015 boli uverejnené príspevky s nadtitulkom Z padinskej školy (niekedy aj na celej strane), ktorých autormi sú členovia tejto novinárskej sekcie. V správe komisie sa o. i. uvádza: „Jednotlivé príspevky mladých Padinčanov majú pekný spravodajský charakter, miestami niektorí autori vyjadrujú aj vlastný názor a príspevky tak postupne nadobúdajú aj analytické a beletristické prvky. Texty

Diplom Ceny Vzletu prevzali mladé Padinčanky Daroslava Sojáková a Zuzana Tomášiková s profesorkou Jaroslavou Staňovou sú štylisticky čisté, jazykovo správne, pre čitateľa jasné a zrozumiteľné. Prinášajú vyvážený objektívny i subjektívny pohľad. Spĺňajú všetky znaky novinárskej správy, resp. článku. Tematicky sú trefné a prinášajú čitateľovi Vzletu presne to, čo by sa ho mohlo dotýkať, keďže autori sú sami žiaci. Príspevky sú viac-menej rovnocenné. Keďže pri mladšej vekovej kategórii sa objavuje aj vyjadrovanie svojho názoru, podľa formulácie myšlienok

PRIPOMÍNAME SI...

21. novembra 1965 (pred 50 rokmi) v meste Reykjavík sa narodila Björk, známa islandská speváčka a herečka. Hudobnú kariéru začala v skupine The Sugarcubes a svetovú popularitu získala už prvým sólovým albumom Debut (1993) a singlom Human Behaviour. Úspešne pôsobí aj ako herečka a zahrala hlavnú rolu vo filme Dancer in the Dark (2000) v réžii Larsa von Triera.

4 vzlet | november 2015

a štylizácie niektorých viet možno usudzovať, že naozaj ide o tvorbu žiakov vyšších ročníkov, ktorí majú perspektívu stať sa dobrými novinármi. Svedčí o tom hlavne ich tímový prístup a teda schopnosť pracovať v rámci akejsi malej školskej redakcie. Komisia navrhuje udeliť žiakom vecnú cenu a zvážiť ju tak, aby mohli prostredníctvom nej rozvíjať svoje novinárske zručnosti.“ Komisia pracovala v zložení: Monika Necpálová, Martin Prebudila a Stevan Lenhart.

POHĽADNICA Z NÓRSKA. Na našu poštovú adresu prišla pohľadnica z Nórska od spolupracovníčky Maríny Valentíkovej. Napísala nám ju z mestečka Leknes, súostrovie Lofoty na severe Nórska. Majú tam vraj búrky a stále prší, ale príroda je magická a vidia polárne žiary. Marína, ďakujeme a napíš nám znovu!

5. november – Medzinárodný deň rómskeho jazyka 6. november – Medzinárodný deň ochrany životného prostredia pred ničením počas vojen a ozbrojených konfliktov 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu 17. november – Medzinárodný deň predčasne narodených detí 25. november – Medzinárodný deň pre odstránenie násilia na ženách


fotomodeling

Jesenná kráska N

a titulnej strane tohto čísla Vzletu predstavujeme Anku Petríkovú, fotomodelku z Kovačice, ktorú inšpirovalo zvláštne ovzdušie jesenných farieb. Mladá Kovačičanka ukončila Gymnázium Mihajla Pupina a teraz študuje na Fakulte športu a turistiky v Novom Sade, odbor manažment a podnikanie v turistike. Jej fotografie vypracoval Velimir Branković, ktorý sa zaujíma najmä o portrétovú, uličnú a sociálnodokumentárnu fotografiu. Svoje práce doteraz prezentoval na niekoľkých kolektívnych výstavách v Belehrade a v Kovačici. Z nasledujúceho interview sa dozvedáme viac o Anke Petríkovej. Kedy a čím ťa prilákala oblasť modelingu? – Vždy som bola príliš štíhla, a preto mi ľudia často hovorili,

že by som sa mala vyskúšať ako alebo len ako fotomodelka. Také komentáre hobby? mi najprv iba lichotili, ale keď – Mala som už nejaké ponuky na spoluprácu a som rada, že inšpirujem niektorých fotografov. Rada sa fotografujem a chcela by som sa vážnejšie zaoberať týmto povolaním. Avšak odkedy som začala študovať, moje záujmy sa trochu pozmenili a teraz som sústredená na fakultu a skúšky.

som si uvedomila, čo všetko znamená byť modelom, začala som sa viac zaujímať o svet modelingu. Chápeš modeling ako potenciálne povolanie

osobnosť, bola by to švédska herečka Alicia Vikander, ktorá ma inšpiruje celou svojou povahou a štýlom.

Ako tráviš voľný čas a kde seba vidíš v budúcnosti? – Voľný čas trávim hlavne Máš obľúbenú s priateľmi, často chodím fotomodelku alebo módneho do kina pozrieť si dobrý fotografa? film… Mojou ďalšou záľubou – Od detstva som sledovala je výtvarníctvo a okrem módny svet, poznám jeho kresieb skúsila som tvoriť rôzne aspekty a dodnes sa aj olejomaľby, ale mám na informujem o tom, čo sa deje v to čoraz menej času, lebo tejto oblasti cestou sociálnych prioritou je fakulta. Plánujem sietí, ako sú Instagram a ukončiť master štúdiá, Facebook, avšak nikdy som osobitne ma zaujíma oblasť nemala idolov, podľa ktorých ekoturistiky a chcela by som sa by som sa správala. Módny tým zaoberať aj v budúcnosti. svet ma totiž ovplyvnil tak, aby som sa prejavila svojím jm vlastným štýlom. Ak by som sa Foto: Velimir Branković mala rozhodnúť pre obľúbenú

akcie

Výstava Alterfókus: projekt Kovačica V

období od 17. do 24. októbra na poschodí kovačického Domu kultúry sme mali možnosť navštíviť výstavu fotografií mladých a nádejných umelcov z Padiny a Kovačice pod názvom Alterfókus. Výstavu organizoval Kolektív kreatívnych amatérov KOKRAM a prezentovali sa títo autori: Velimir Branković, Jelena Bobićová, Jaroslav Mlynárček, Anna Kišová,

Jelena Bobićová

Velimir Branković Jozef Bolerác, Marko Markov, Miroslav Sabo a Ján Husárik. Vystavených bolo viac ako 75 fotografií odfotených na území Obce Kovačica. Každému z autorov sa podarilo originálnym spôsobom a vlastným foto-okom zobraziť vnímanie

života v Obci Kovačica. S cieľom podnietiť aktivity mladých ľudí tento pozoruhodný projekt podporili aj Pokrajinský sekretariát pre šport a mládež a Obec Kovačica. Kúsok ovzdušia z výstavy prinášame na tejto strane Vzletu. Martina Valentová Foto: Paulína Šajbenová november 2015 |

vzlet 5


exkurzie

Taliansko – Monako – Francúzsko – Španielsko K

ovačické gymnázium si potrpí na niektoré tradície a zdá sa, že jednou z nich sa už stal i zájazd do zahraničia pre

Lido di Jesolo. Už v nasledujúci deň všetkých dostalo čarovné mesto lásky Verona. Tu sme si pozreli Arenu – amfiteáter,

Spolu v Barcelone pri Národnom múzeu umenia Katalánska

žiakov 3. a 4. ročníka. Pokým minuloroční maturanti si zvolili nakuknúť na sever, tohtoroční sa rozhodli pre teplejšiu časť Európy a v tom sa im pripojili aj tretiaci. Tohtoročný zájazd trval od 19. do 26. septembra a umožnil

krásne námestia a, samozrejme, Júliin a Romeov dom. Už v predvečerných hodinách sme boli v krásnom Monaku a doslovne sme zostali bez slov z nádherného pohľadu na Côte d’Azur. V Monaku sme mali príležitosť

Štvrtáci pred štadiónom FC Barcelona stredoškolákom nakuknúť do Talianska, Monaka, Francúzska a Španielska. Tak poďme radom... Po kratšom zdržaní sa na hraničných prechodoch medzi Chorvátskom a Srbskom, v predvečerných hodinách prvou stanicou bolo talianske nákupné centrum v Palmanove a noc v

6 vzlet | november 2015

vidieť Kňazský palác, Katedrálu sv. Nicolasa, Múzeum oceánografie, dráhu Formuly 1 Grand prix de Monaco, mnohé luxusné kasína a najdrahšie autá na svete, ktoré sú tu každodennosťou. Noc sme strávili v Nice a na nasledujúci deň sme sa poprechádzali jej hlavnou ulicou, krás-

koberci pred Filmovým palácom. nym priestranným námestím, Zvyšok dňa sme cestovali do vedľa Baziliky Panny Márie a po nádhernej pláži. Zvyšok dňa sme Talianska, znovu do mesta Lido di Jesolo, kde sme strávili strávili na ceste do Španielska a poslednú noc nášho zájazdu. do mesta Lloret de Mar. Posledný deň bol vyhradený pre Štvrtý a piaty deň nádherné mesto Benátky. Hneď nášho zájazdu sme stráráno sme sa do prístavu tohto vili v Barcelone. Počas mesta doplavili loďou a pozreli týchto dvoch dní sme sme si najvýznamnejšie budosi pozreli svetoznámy vy. Tak sme videli Dóžov palác, futbalový štadión Camp žalár, námestie a Baziliku sv. Nou, Kaskádovú fontáMarka a kostol Santa Maria, tronu v Parku Ciutadella, chu sme sa zatárali v uličkách a Španielske a Katalánske poobede nastúpili na loď, ktorá námestie, Gotickú nás z Benátok zaniesla späť, a štvrť, palác – budovu nasledovala cesta domov cez Národného múzea umenia Katalánska, Kolumbov Slovinsko a Chorvátsko. pomník, kopec Slnenie sa v Nice Montjuic a majstrovské diela umelca Gaudího – chrám La Sagrada Famiglia, budovy La Pedrera a Casa Batlló. Oba dni sme ukončili zábavou v diskotéke v Lloret de Mar. Po Barcelone sme postupne Navštívili sme mnohé mestá začali cestu späť, a to návštevou a krajiny, a tak získali mnohé francúzskeho mesta Marseille. pamiatky, tiež sme nafotili Tu sme sa poprechádzali vedľa mnoho fotiek. Predsa osobitné prístavu a pozreli sme si miesto miesto v pamiatkach bude mať atentátu na Aleksandra I. vyskúšanie pizze v Taliansku, Karađorđevića, ktorý bol v roku známej bagety a iných špecialít 1934. Po niekoľkých hodinách vo Francúzsku, tiež prechádzanie sa červeným kobercom v Cannes, či skúšanie šťastia v hazarde v Monte Karle, alebo jednoducho prechádzanie sa chodbou, ktorou chodia svetoznámi hráči FK Barcelona. Kovačické gymnázium touto exkurziou znovu dokázalo, že nielen dáva žiakom vedomosti na budúce školenie, ale vďaka trpezlivým profesorom, ktorí strávili čas s nami v zahraničí a riadiV Benátkach teľovi Pavlovi Rohárikovi (ktorí sa za túto cestu zakladal) strávených v kochaní sa v krásnom pohľade a vôni mydiel, noc aj skúsenosti a pamiatky na celý život. sme strávili v meste Cannes. Už Anna-Andrea Holíková na nasledujúci deň sme si pozreGymnázium Mihajla Pupina li Srbskú ulicu, pláž a na pamiatv Kovačici ku zapózovali na červenom


anketa: prváci z petrovského gymnázia

Na začiatku novej etapy V

yučovanie v školách už dávno začalo a žiaci sa zase stávajú hrdinami svojej mysle. Profesori sú stále hrdí, čo všetko žiaci môžu pre seba vykonať. Poviem vám však pravdu ako bývalá žiačka petrovského gymnázia: žiaci sú tam veľmi kreatívni. Dajú si záležať na vyučovaní, lebo aj profesori vynakladajú úsilie, aby hodina dobre dopadla a aby žiaci pochopili učivo. Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom poskytuje dosť vedomostí a času, aby si žiaci rozmysleli a pochopili, čo budú ďalej študovať a čím sa chcú v živote zaoberať. Ponúka i širšie vedomosti a má tradíciu žiakom každoročne prezentovať fakulty u nás a v zahraničí. V ankete s prvákmi petrovského gymnázia nás zaujímalo, prečo si zvolili práve túto školu, čo na nich najviac zapôsobilo, aké majú talenty, čím sa zaoberajú vo voľnom čase a kde budú študovať po ukončení gymnázia.

Sanela Todorovićová z Báčskeho Petrovca: – Som kreatívna osoba a rada počúvam hudbu. Vždy som pozitívna. Baví ma dramaturgický štýl a zúčastnila som sa v troch divadelných predstaveniach v základnej škole. Pri zápise do strednej školy okrem gymnázia som tiež mala na mysli Strednú technickú školu Milevy Marićovej-Einsteinovej v Novom Sade, odbor dizajn interiéru. Áno, rozmýšľala som aj o odchode na Slovensko, ale až po strednej škole, keďže som sa dostala do petrovského gymnázia. Toto rozhodnutie som si sama zvolila, samozrejme, poradila som sa tiež s rodičmi a s kamarátkami, ktoré sa rovnako tak dostali do gymnázia. V budove gymnázia na mňa zapôsobili tablá s fotografiami, ktoré sú na stenách už dlho rokov. Veľmi sú zaujímavé, a pritom som spoznala i mnoho známych ľudí. Rozhodla som sa pre toto gymnázium, lebo sa nachádza v mojom rodisku, sú tu aj moji kamaráti a je mi i časovo bliž-

šie. Keď skončím gymnázium, šla by som študovať na Slovensko niečo, čo súvisí s dizajnom, ale mám ešte dosť času. Keďže sú v tejto škole rôzne sekcie, chcela by som sa zapojiť do dramatickej. Som veľmi spokojná so začiatkom nového školského roka.

tomto gymnáziu. Rada čítam knihy a nakoľko milujem jazyky, natoľko nemám rada prírodné vedy. Moja najmilšia vlastnosť je to, že som najnižšia z celej generácie. Práve preto, že mnohí moji rovesníci odchádzajú do stredných škôl na Slovensko, ja som sa rozhodla zostať tu, lebo dolnozemskí Slováci tratia mladé generácie. Pri zápise mi nikto z rodiny nepomáhal, ani len rodičia; tí mali mnoho nápadov o mojom ďalšom školení, ale rozhodujem sama o svojej budúcnosti. Všetci moji priatelia sa zapísali do srbských škôl. Ja som si zvolila petrovské gymnázium preto, lebo táto škola zachováva identitu dolnozemských Slovákov. Na mňa najviac zapôsobila budova gymnázia. Keďže pochádzam z veľmi muzikálnej rodiny, pravdaže sa zapojím do chóru, lebo rada Branislav Pop zo Starej Pazovy: spievam. Chcela by som sa taktiež – Som výborným žiakom, súťažil zapojiť do folklóru, do ktorého som zo slovenského a srbského som sa nemohla dostať v základjazyka. Mám rád futbal a ostatné nej škole. Nie som si ešte istá, čo športy, ako aj informatiku. Pri zápise budem študovať, ale iste to bude do strednej školy som veľa neváhal, niečo z týchto oblastí: psychológia, mal som to ujasnené: chcem sa anglický jazyk alebo novinárstvo. dostať do gymnázia. Slovensko teda počká. Pri rozhodovaní mi pomohol profesor dejepisu, no, samozrejme, podporila ma aj celá moja rodina. Keď som prvýkrát vkročil do gymnázia, na mňa najviac zapôsobili profesori, ktorí boli pripravení pomôcť vo všetkom, čo si žiaci len žiadali. Petrovské gymnázium som si zvolil najmä preto, lebo chcem získať širšie všeobecné vedomosti, ale aj preto, že po skončení chcem ísť študovať na Slovensko. V gymnáziu chcem byť členom sekcie slovenského a srbského jazyka a chcel by som sa zúčastniť aj vo futbalovej Marek Černák z Báčskeho sekcii. Je tu veľmi zábavne a profe- Petrovca: sori sú korektní voči žiakom. – Okrem gymnázia som mal na mysli informatickú školu v Starej Turej na Slovensku. V rozhodovaní medzi gymnáziom a Slovenskom pomohla mi prezentácia stredných škôl. Takisto rodičia, lebo aj oni skončili gymnázium. Ja som tretia generácia mojej rodiny, čo navštevovala gymnázium. Keď som zavítal do tejto školy, najviac na mňa zapôsobili pocity, medzi ktorými bola aj tá nervozita a otázka, ako sa prispôsobím spoločnosti. Pravdaže, po prvom dni to už bolo čoraz lepšie. Gymnázium som si zvolil práve preto, lebo ponúka veľa vedomostí a široké spektrum Magdaléna Šišková z Kovačice: vzdelávania. Chcem ísť študo– Pochádzam z Kovačice, ale vať na Slovensko, ale ešte som mala som odvahu odísť do ďalenerozmýšľal presne o odbore. Veľa kého Petrovca a viac sa naučiť v žiakov ešte nevie, čo by chcelo

študovať, ale v gymnáziu si to určite rozmyslí. Aktívny som v oblasti hudby, napríklad hrám na gitare. Niekedy som hrával v divadle, ale to ma už prestalo baviť. Chcel by som sa zapojiť do dejepisného krúžku a možno by som sa mohol stať aj členom školského orchestra. Nič mi nateraz nechýba v tejto ustanovizni, lebo som práve začal novú etapu života.

Petra Častvenová z Báčskeho Petrovca: – Som osoba, ktorá s radosťou pomôže ľuďom a často ma šťastie iných rozveselí. Bavím sa pri čítaní kníh a pozeraní seriálov, tiež som si zvolila hobby sledovať známych spevákov a hercov, čo sa s nimi udeje za 24 hodín. Chcem sa zabávať a som vždy usmiata. Rada sa stretávam s blízkymi priateľmi a rodákmi, prechádzam sa často aj s kamarátkami. Okrem petrovského gymnázia mala som na mysli ešte aj Gymnázium Isidory Sekulićovej v Novom Sade, ale nakoniec som sa predsa rozhodla pre túto školu, lebo je v mojom prostredí a neskoršie si môžem zvoliť študovať akýkoľvek odbor. Neuvažovala som o odchode na Slovensko, ale plánujem študovať niekde v zahraničí. Pri rozhodovaní mi pomohli rodičia, mama mi mnoho rozprávala o tomto gymnáziu, lebo aj ona sa tu školila. Najviac na mňa zapôsobila zmena prostredia a prvý týždeň bolo príliš zaujímavé učiť sa v iných miestnostiach. Gymnázium som zapísala práve preto, lebo ešte stále presne neviem, čím by som sa v živote chcela stať. Chcela by som študovať jazyky, uvažovala som aj o prekladaní kníh z angličtiny do slovenčiny a opačne. Ešte stále som si nie istá, ale už viem, že by som na sto percent študovala jazyky. Plánovala som sa znovu zúčastniť v recitovaní, lebo som v tom v základnej škole bola veľmi úspešná. Marína Horvátová november 2015 |

vzlet 7


11. Putovná súťaž v Nadlaku

Spoznávanie kultúry dolnozemských Slovákov T

ohtoročná Putovná súťaž zo slovenských dolnozemských reálií pre stredoškolákov sa konala v dňoch 16. a 17. októbra v Nadlaku v Rumunsku. Na súťaži sa zúčastnili stredoškoláci s vyučovacou rečou slovenskou z Maďarska, Rumunska a Srbska a privítalo ich Teoretické lýceum Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku. V prvý deň prebiehala prezentácia prác a bola to príležitosť vidieť a spoznať nové, doteraz na súťaži nepredstavené prvky kultúry dolnozemských Slovákov. Prezentovaných bolo 21 prác na rôzne témy: hmotné a nehmotné kultúrne pamiatky, tradície a významné osobnosti. Vo večerných hodinách účastníci a domáci mali príležitosť pozrieť si v nadlackom Dome kultúry predstavenie

Účastníci podujatia s profesormi, riaditeľom lýcea Dr. Pavlom Husárikom a predsedníčkou poroty Mgr. Máriou Katarínou Hrkľovou Rysavá jalovica v prednese Spišského divadla. V sobotu nasledovalo ohodnotenie súťaže, zhrnutie dojmov a

odchod domov. Kvalitu prác hodnotila odborná porota zložená z profesorov, ktorí na súťaž chystali žiakov a

v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov

Dávajú slovo mladým V septembri zorganizovaný kurz pre moderátorov, na ktorom sa zúčastnili mladí, chtiví, ambiciózni a perspektívni ľudia, nás podnietil nakuknúť pod strechu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

V rámci 54. Slovenských národných slávností v ústave sa konala výstava portrétov významných osobností slovenskej vojvodinskej kultúry autorov Pavla Čániho a Pavla Popa, do ktorej bolo zapojených aj 12 recitátorov a hercov, stav pre kultúru vojvodinktorí výstavu oficiálne otvorili ských Slovákov so sídlom v prednesom niekoľkých citátov Novom Sade sa už roky venuje aj každej portrétovanej osobnosslovenskej vojvodinskej ti. Program vernisáže mládeži. Pripomeňme umelecky spríjemnil aj si, že túto profesiomladý klavirista Marek nálnu ustanovizeň Stupavský. kultúry založili v roku Kurzy pre moderátorov 2008 Zhromaždenie umožňujú mladým nadväAutonómnej pokrajiny zovať spoluprácu s odborVojvodiny a Národnostná níkmi – lektormi. Takéto rada slovenskej národmotivačné akcie zároveň nostnej menšiny s cieľom podnecujú mladých zachovávať, zveľaďovať a moderátorov z nášho rozvíjať kultúru vojvodinprostredia narábať so ských Slovákov. Poslaním svojimi schopnosťami proa víziou tejto inštitúcie je fesionálne a zdatne. Mladí zviditeľnenie tradičnej a záujemcovia si rýchlo Kurz pre moderátorov s lektorkou Helenou Čertíkovou obľubujú a entuziasticky novej kultúry vojvodinských Slovákov a afirmovasa pridávajú k náplni zaujínie jej osobitostí a špecifík v čím mavých teoretických a praktických kačné krúžky, semináre, odborné širších rámcoch. častí kurzu. Moderátorom sa na školenia, tiež ich zapája do orgaS cieľom, aby prezentovatomto kurze dostávajú praktické nizácie festivalov a iných podula svoje nadanie a realizovala rady pre verejný prejav, núkajú jatí. Mladých motivujú aj výzvy svoje návrhy, vízie a idey, naša sa spôsoby, ako vyriešiť problém, pre dizajnérov, koordinátorov, akademicky vzdelaná mládež ktorý sa môže nečakane vyskytnúť skladateľov, textárov a pod. Na potrebuje podporovateľa a ním pri priamom prenose, ako sa sprátakéto súbehy v organizácii ústasa bezpodmienečne stáva ÚKVS. vať pred davom ľudí, ako narábať s vu sa prihlasujú najmä študenti, Preto pozýva a ochotne zapája dôrazom, prízvukom či tempom v absolvovaní dizajnéri, študenti na mladých hudobníkov, recitátorov, texte a pod. Akadémii umení výtvarníctva a hercov a spevákov na spestrenie Prejaviť sa tu môžu aj mladí herectva, študenti slovakistiky a literárnych večierkov, vernisáží a umelci. O tom, že Ústav pre žurnalistiky.

Ú

8 vzlet | november 2015

iných umeleckých prejavov, ktoré sa konajú v galérii ústavu. Tým spôsobom aktivuje mladých tvorcov a umelcov a umožňuje im, aby sa sami prezentovali, a tým nadobudli sebavedomie, istotu a skúsenosti potrebné pre svoju budúcu kariéru. Ústav sa snaží zviditeľniť ich zručnosti a talenty, a preto realizuje aj rôzne edu-

v čele s predsedníčkou poroty Mgr. Máriou Katarínou Hrkľovou. Zo Srbska sa zúčastnili žiaci Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom z Báčskeho Petrovca a Gymnáza Mihajla Pupina z Kovačice. Tieto dve školy predstavovalo spolu 10 gymnazistov: Hana Čižíková, Anna-Andrea Holíková, Michal Imro, Adrián Poliak, Timea Kopčoková, Jozefína Kámaňová, Tanička Klúčiková, Tabita Vagalová, Ján Andrášik a Saša Báďonský. Kovačickí gymnazisti putovali s profesorkami Annou Dudášovou, Danielou Sućovou a Annou Hrkovou a petrovskí žiaci s Martou Pavčokovou a Želislavom Marušníkom. Putovná súťaž bola realizovaná za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. Anna-Andrea Holíková Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici

kultúru vojvodinských Slovákov vychádza v ústrety aj študentom a doktorantom, svedčí výstava plagátov pomenovaná Ozvena zaniknutých podnikov starej Juhoslávie mladej dizajnérky Andrey Merníkovej, ktorá bola nainštalovaná v septembri 2015. Na otázku, čo pre danú ustanovizeň znamenajú mladí ľudia, úradujúca riaditeľka ÚKVS Katarína Mosnáková-Bagľašová odpovedá: – Talentovaní, vzdelaní a chtiví mladí ľudia sú veľmi vzácni pre našu ustanovizeň, ale povedala by som, aj pre našu menšinu. Mladí znamenajú nové kreatívne idey, nové projekty, čerstvú energiu, elán a predovšetkým profesionálny vzťah k práci a odboru, v ktorom sa vzdelávali. Preto Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov už roky podporuje iniciatívy mladých, aktívne ich zapája do svojich programov a vyzýva ich na spoluprácu v rôznych oblastiach kultúry a umenia. Koniec koncov mladí odborníci znamenajú aj perspektívnu budúcnosť spoločnosti a na nás zostáva, do akej miery ich teraz budeme afirmovať a zapájať, aby sme si tak postupne vypestovali budúcich pokračovateľov a nositeľov slovenskej vojvodinskej kultúry. Programov a akcií venovaných mladým vo všetkých sférach záujmov je v tejto ustanovizni dosť. Preto stačí sledovať stránku www. slovackizavod.org.rs – možno vás oslovia práve tieto zaujímavé výzvy a ponuky Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Aneta Lomenová


pasie

Za futbalom do Slatiny nad Bebravou S

ny sa spĺňajú vtedy, keď do Kovačice prišiel nadostač veríme v to, že sa pozrieť tréning, po môžu zrealizovať – také je motto ktorom nás povolal, siedmich nadšencov, ktorí urobili aby sme hrali zápas ďalší krok, aby splnili svoje sny. na Slovensku. V máji Slatina nad Bebravou je obec sme hrali ten zápas, na severozápadnom Slovensku po ktorom boli spov okrese Bánovce nad Bebravou, kojní s hrou všetkých kam sa Robert Svetlík, Alexander nás... Strakúšek, Alexander Bíreš, V júli títo siedmi Dominik Hýl, Zlatko Bakoš, Jaroslav futbalisti spolu so Čerňoš z Kovačice a Dragan Milić z Opova spolu so svojím trénerom Dušanom Hýlom vybrali za svojimi záľubami – futbalom. – Príležitosť hrať pre ŠK Bebrava sme získali tak, že vedúci v klube, ktorí vytvorili futbalové mužstvo, chceli, aby v mužstve boli tak futbalisti, ktorí žijú v tomto kraji, ako i Slováci zo zahraničia, – spomína si jeden z hráčov, Aj Kovačičania v radoch ŠK Bebrava Alexander Strakúšek. – Táto správa prišla svojím trénerom nechali za sebou po predsedu FK Slávia Stanislava svoj dovtedajší život kvôli niečoSucháneka. Po určitom čase mu novému. Ako sa hrá futbal na vedúci ŠK Bebrava Ivan Kašička si

maximum pre FK Slávia, tak v súčasnosti to maximum dávajú pre ŠK Bebrava. V prvom prípade to bolo preto, lebo hrali pre svoju dedinu, a v druhom prípade preto, lebo nechcú sklamať ľudí, ktorí veria v nich. O Slatinčanoch sa zmienil Zlatko Bakoš: – Ľudia vôkol nás sú fantastickí. Sme všetkým známi. Vedia, že my sme Momentka zo zápasu tí, ktorí predstavujú Slatinu nad Bebravou. Slovensku, na ktorej je úrovNo, futbal nie je všetko, prečo ni, koľko sú oni sami ozajstne títo smelí mládenci odcestovynikajúci vo futbale a o vali ďaleko od svojho domu. mnohých iných otázkach Okrem hrania pre ŠK Bebrava premýšľali pred odchodom. oni teda chodia do gymnázia do – Najväčšiu výzvu nám Trenčianskych Teplíc, aby získali predstavovalo to, že sme diplom pre trénera. chceli splniť očakávania Na otázku, aké majú plány do vedúcich v klube a postúpiť budúcna, všetci sa okamžite zhodli do vyššej súťaže, – svoje – chcú zostať v ŠK Bebrava čím dlhvtedajšie obavy prezradil šie. Priali by si tiež, aby sa ich klub Dominik Hýl. stal Majstrom Slovenska, alebo Rozdiel v hre dvoch rozličných aspoň aby vyhrali Pohár Slovenska. klubov – ŠK Bebrava a FK Slávia, neexistuje. Práve tak, ako dávali Saňa Strakúšeková

Tara – bohyňa prírody J

e to vynikajúci pocit, keď sa niekde cestuje s kamarátmi. A k tomu keď ešte vieme, že uvidíme rôzne prírodné krásy, ktoré nám navždy zostanú v pamäti… My ôsmaci s našimi triednymi profesormi Katarínou Kotvášovou, Jarmilou Bokorovou a Dušanom Babincom navštívili sme nádhernú časť Srbska. Tara! Je to bohyňa prírody. Uvedomili sme si to hneď, keď sme tam docestovali. Privítala nás čarodejnými krásami a my sme sa jej zavďačili dobrou náladou, ktorú sme so sebou priniesli až z Padiny. Nebola to len dobrá nálada, ale aj presvedčenie, že nás čakajú zážitky, ktoré budeme navždy nosiť v srdci. Dobrodružstvo sa začalo ihneď, keď sme vyšli von z autobusu. Ubytovali sme sa v

izbách, v ktorých sme strávili iba krátku chvíľu, lebo bolo ešte toľko toho, s čím sme sa mali spoznať. No večer tu bolo aj disko, ktorému bolo ťažko

odolať. Po zábave sme vyšli von na čerstvý vzduch a rozhodli sme sa trochu prechádzať. Na druhý deň sme sa vozili starým a predsa dobre známym vla-

exkurzie kom, ktorý sa menoval Ćira. Tento vlak nám predstavil Šargansku osmicu najlepším spôsobom. Nebola vzácna len tá cesta sama osebe, ale aj tá rôznofarebná príroda. Potom sme odišli na chvíľku navštíviť aj drevené mestečko, ktoré vystaval režisér Kusturica: Drvengrad. Keď sme sa vrátili do izieb, vyšli sme na balkón a pozerali, ako Tara mení farby. Z krásnej zelenej po zlatožltú. Bolo nám trochu ľúto, lebo sme vedeli, že sa už musíme chystať na zajtrajšiu cestu, ale tento večer predsa pamätáme vďaka smiechu a zážitkom. V posledný deň sme sa ešte pristavili na Zlatibore a po prechádzke nás čakala dlhá cesta domov. Tara! Bohyňa prírody, ktorá nás spoznala nielen s jej prírodnými krásami, ale aj s krásami priateľstva. Ivana Petrášová, 8. 3 ZŠ m. Tita v Padine november 2015 |

vzlet 9


talenty

Od stolného tenisu po maratón (a späť) D

vadsaťročný Boris Lešťan zo Starej Pazovy študuje učiteľstvo informatiky a telesnej výchovy na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Už

Boris Lešťan 11 rokov úspešne hráva stolný tenis a venuje sa aj iným športovým aktivitám – behá, pláva, rád si zahrá futbal a tenis… V rozhovore nám prezradil viac o sebe, o svojich aktivitách a plánoch.

spomedzi 2 500 účastníkov. V Košiciach som tiež bol so štafetou UKF, kde sme sa stali majstrami Slovenska. Čo robíš vo voľnom čase? – Vo voľnom čase si rád zacvičím v posilňovni. Mám rád hudbu, cestovanie, varenie a vychádzky.

Čmelíka. Hrával som aj v prvom Tvojou veľkou záľubou mužstve v staropazovskom STK je stolný tenis – odkedy sa Jednota (súťažili sme v 2. vojvenuješ tomuto športu a na vodinskej lige), ale kvôli štúdiu aké výsledky si spomínaš? už tak často nehrávam. – Stolný tenis som začal hrať ešte deväťročný. Začalo Nedávno si tiež dosiasa to v Starej Pazove, v Stolnotenisovom klube Jednota. Moji prví tréneri boli Janko Havran a Zlatko Janjić, ktorým som povďačný, že mi venovali toľko času a preniesli svoje vedomosti na mňa. Bol som 14. hráčom Srbska a vyhral som mnohé turnaje. Keď ide o tie väčšie úspechy, bol som prvý v Srieme (konkurencia kadetov), prvý na petrovských Slávnostiach, druhé Borisova zbierka medailí miesto som obsadil vo Vrdniku, tretie miesto v Báčskej Topole, prvé a tretie hol pekný úspech na miesto na turnaji v rámci Slovensku… Nitrianskych univerzitných – Dňa 4. októbra 2015 som dní, 6. miesto na republikosa zúčastnil na Medzinárodnom vom školskom súťažení so maratóne mieru v Košiciach, Základnou školou hrdinu Janka kde som obsadil 17. miesto

Kde chceš v budúcnosti žiť a ako si predstavuješ budúcnosť? – Po ukončení školy by som chcel pracovať ako profesor telesnej výchovy a venovať sa aj informatike. Čo sa týka práce a kariéry, pravdepodobne zostanem na Slovensku, kde sú väčšie možnosti a vyššia kvalita života ako v Srbsku. Aj naďalej budem pokračovať v športe s ešte väčším elánom, snahou a optimizmom a zadávať si nové ciele. V budúcnosti by som chcel začať pracovať s deťmi v Stolnotenisovom klube Nitra, od ktorého som dostal pozvanie pôsobiť ako tréner. Vlasta Bolehradská

voľný čas

Geocaching – nová skúsenosť P

ondelkový večer 28. septembra v Novom Sade. Nudím sa, takže chytám mobil do rúk a prezerám nainštalované aplikácie. C... E... G...

Zápis do logbooka

Geocaching. Možno by som konečne mohla skúsiť. – J, ideme sa prejsť? Napriek tomu, že pršalo a bolo blato, vzali sme si dáždnik a šli von. Zistili sme, že nám je najbližšie cache vo Futockom parku. Zapojila som GPS na mobile a šli sme tam. Kvap, kvap! Ešte len 81 metrov. Kvap, kvap! Čľup!

10 vzlet | november 2015

– Musíme to ozaj dnes?! – opýtal sa ma J, keď uvidel, že už mám mokré topánky. – Nie, nemusíme, ale je to zábava, či nie? Ešte štyri metre. No boli tam iba dva stromy. Kde hľadať? Popozerala som sa vôkol stromov. Z trávy zdvihla kus tehly, čo sa našla na ceste. Ale nič. Tak kde je? Vtedy sme uvideli, že na strome existuje veľký výklenok – možno je tam? Lenže bolo to príliš vysoko. Musela som niečo vymyslieť, a tak som požiadala J, aby ma podržal. – Ozaj? – ošomral. Musela som sa spoľahnúť len na pocit rúk, keďže sa aj ďalej nedalo vidieť do výklenku. A

bolo to tam! Bola to skrýša s vodotesnou nádobou, v ktorej sa nachádzal zápisník (logbook). Zapísali sme sa do logbooka, vrátili ho späť do výklenku, a šťastní sa šli ďalej prechádzať. Chcete aj vy nájsť cache (skrýšu) s logbookom? Pripojte sa na www. geocaching.com a pozrite, kde sa to najbližšie cache nachádza. Býva to na rôznych

miestach, v parkoch, v horách, pri jazerách alebo pod ich hladinou, kdekoľvek. Okrem logbooka ozaj môžete nájsť nejaký poklad... Ale dajte pozor, ak si niečo vezmete, nezabudnite nechať vec istej cennosti namiesto tej, čo ste si vzali, aby aj nasledujúci bádateľ našiel niečo pre seba. Šťastlivé hľadanie! Saňa Strakúšeková

Listujeme v Slovníku cudzích slov – nukleus – bunkové jadro – nulovač – kláves alebo páčka na vymazanie čísel – numerológia – okultný význam čísel – numerus clausus – uzavretý, obmedzený počet (napr. pre prijímanie poslucháčov na vysokú školu a pod.) – numizmatika – náuka o minciach a o mincovníctve; zberateľstvo, zbieranie mincí a medailí – nutria – druh amerického hlodavca

s hustou kožušinou z čeľade nutriovitých; kožka, kožušina z nutrie riečnej – nutričný – týkajúci sa výživy; výživový; nutritívny – nyktofóbia – chorobný strach z noci a tmy, pred nocou a tmou – nylonky – pančuchy z nylonu – nymfománia – chorobná a nekontrolovateľná pohlavná žiadostivosť žien; chorobná túžba ženy po mužoch


vaša tvorba Moja cesta na Mesiac

J

edného dňa som prišla zo školy a mama mi povedala, že pôjdem na Mesiac. Bola som veľmi šťastná, lebo som na Mesiaci ešte nebola. Rozmýšľala som, čo urobiť so školou, ako sa budem učiť? Vtom mi mama povedala, že nech sa netrápim, riaditeľka vie o mojej ceste. Rýchlo som si pobalila letné veci, a potom aj zimné v prípade, že bude chladno. Na jedenie som si zobrala čokoládu a zdravé jedlo – jablko a mrkvu, ako aj veľkú fľašu s vodou. Aby mi nebolo nudno, vzala som si laser, že ním budem osvecovať nebo. Vzala som si aj gumičky na pletenie náramkov, ak stretnem mimozemšťanov, aby som im urobila náramky priateľstva. Pozdravila som sa so všetkými a šla som. Mala som vôľu vziať si aj televízor, ale sa nevmestil do rakety. Ráno ma mama zobudila veľmi včas, že už musím ísť. Keď sme vyštartovali a raketa sa rozbehla, začala som plakať. Bála som sa. Ale o chvíľu strach zmizol a čoskoro som zvedavo pozerala vôkol seba. Vtom raketu zasiahol úder. To padali meteory. Poobzerala som sa vôkol seba a videla akési gombičky a volant. Začala som to otáčať a, hľa, hýbala som tým. O chvíľočku som uzrela Mesiac. – Jupííí! Som na Mesiaci! – obdivovala som všetko vôkol seba. No bola som hladná, tak som zjedla jablko. Bola som aj unavená. Ľahla som si spať. Ráno som si spomenula, že som sa nehlásila domov. Mobil som si zabudla. Ale ani signál pre mobil tam nebol. Papier a ceruzu som si nevzala, ale neviem, po kom by som vôbec ten list poslala domov. Vtom som sa spamätala, že som si zobrala laser. Začala som vysvecovať po oblohe. Napísala som: UNA. Vtom som zbadala dve tykadlá. Prišla som bližšie a: zázrak. Bol to mimozemšťan. Začala som mu rozprávať, ale ma nerozumel. Uplietla som dva náramky, modrý a ružový. Vybral si modrý. Asi bol chlapec. Usmial sa a odišiel. Zrazu som uvidela blikať oblohu. Spamätala som sa, že si brat kúpil laser s takou istou farbou. A naozaj, napísal svoje meno. Pozrela som na hodinky a zistila, že je čas odchodu. Vošla som do rakety a už som sa nebála. Bola som šťastná, že som videla mimozemšťanov. Netrpezlivo som čakala príchod domov, aby som bratovi porozprávala o mojej ceste na Mesiac. Una Brtková, 5. 2 ZŠ Mladých pokolení v Kovačici

K

eď som zbadala, že bude exkurzia na Mesiac, hneď som si zbalila potrebné veci. Štart bol naplánovaný na 31. augusta. Kúpila som si lístok. Raketa vyštartovala o ôsmej hodine ráno. Cez malé okno som mávala ockovi a mamke. Pozerala som, ako

Vaše práce môžete zasielať na e-mailovú adresu: vzlet@hl.rs sa vzďaľujeme od našej planéty. Je taká veľká a krásna. Zrazu sa pred nami zjavil hrad mimozemšťanov. Náš kapitán nevedel po mimozemšťansky. Zajali nás. Mysleli si, že chceme zaútočiť na ich planétu. Našťastie, naša vedúca sa s nimi dorozumela a vysvetlila, že ideme na Mesiac do lunaparku, ktorý je najväčší v Slnečnej sústave. Mimozemšťania nás hneď vyslobodili, lebo aj oni majú radi ten lunapark.

Ilustrácia: Darko Novaković, 7. 1, ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči Dopad na Mesiac bol trochu nepredvídavý, báli sme sa, že sa nám teraz niečo stane a tak sme blízko cieľa. Našťastie, dobre sme pristáli a teraz rozmýšľam o tom, ako to všetko vyrozprávam doma. Ivona Benková, 5. 2 ZŠ Mladých pokolení v Kovačici

Vavrovo nešťastie

V

avro Šrovák bol chlapec, ktorý žil vo veľkom meste. Žil v paneláku s mamou aj otcom. Bol jedináčik, a preto sa nudil po celé dni sám v byte. Matka mu chcela kúpiť chrčka, aby sa z počítača nezošalel, ale otec s tým nesúhlasil. Na konci mama vyhrala a Vavro dostal miláčika, maličkého chrčka. Pomenoval ho Pery. Jedného dňa Vavro išiel upratať byt, aby mamu udobril a preukázal jej vďaku pre darček. Vzal vysávač a začal vysávať. Pri vysávaní zlomil vázu, ktorú potom vrátil tak, aby vyzeralo, že sa nič nestalo. Vtom sa spamätal, že ujo z predajne povedal, že chrčkovi treba meniť podstielku a šiel mu ju vymeniť. Vavro vyložil Peryho na stôl a vtedy počul zvonec. Bol to poštár, ktorý priniesol účty. Keď zavrel dvere za poštárom, pozrel na stôl a zistil, že Pery zmizol. Zúfalo ho začal hľadať a zase začul zvonec na dverách. Potom počul dvere, ako pribuchli, a bytom sa ozval prenikavý výkrik. Vavro

vbehol do predsiene, potkol sa o mamine nákupy, ktoré boli rozhádzané po zemi a hlavou narazil do skrine. Ležiac na zemi uvidel mamu na stoličke a hneď mu kleplo, čo sa stalo. Mama od strachu pred Perym vyskočila na stoličku. Keď sa mama upokojila, pomáhala Vavrovi chytiť Peryho, kým sa nevráti otec (ktorému sa Pery inak vôbec nepáčil). A to, verte mi, nebolo ľahké. Keď sa vytiahol spod nákupov, Pery vbehol do rúry vysávača. Kým sa Vavro pokúšal otvoriť vysávač, Pery prehryzol papierové vrecúško, vyskočil z vysávača a ušiel pod kreslo. Mama behala ako šialená okolo kresla, ale Pery sa nedal vyplašiť. Preto mama vzala metlu a ako tak štuchala pod kreslo, zrazila vázu. Tú istú, ktorú zrazil aj Vavro. Keď to Vavro videl, natešene si vydýchol, lebo sa vyhol trestu. Hrmot vyplašil Peryho a vbehol Vavrovi rovno do rúk. Večer, keď otec prišiel z práce, Vavro sa pokojne hral s Perym a mama spala v kresle, lebo bola vyčerpaná. Otec ju nemohol prebudiť, lebo popila až dve tabletky na upokojenie nervov. Veľmi sa zľakol, pomyslel si, že mama umiera a zavolal na pohotovosť. Našťastie, poplach bol falošný. – Hurá, mama žije! – zvrieskol Vavro z celej sily. A potom boli hladní ako vlci, tak večerali a šli spať. Luka Ďurin, 6. 2 ZŠ Mladých pokolení v Kovačici

Vtedy som sa veľmi zľakla

K

eď som bola malá, otec mi rád rozprával rozprávky. Jeden večer rozprával mi rozprávku, ktorá sa volala Tetka Smrť. Zľakla som sa a odvtedy som sa bála tmy. Keď sa raz začalo zmrákať, vyšla som von a volala som do tmy: – Dakto, dakto, poď ku mne. V tme sa mi ozval strašidelný hlas: – Idem, idem, len navar kašu! Vyľakaná som rýchlo vybehla hore na poschodie a povedala som mame, čo som zažila. Vtom vošiel usmiaty ocko a povedal mi, že sa mi to on ozval, lebo ma počul, keď zalieval záhradu. Začala som sa smiať a smiala som sa až do popuku. Vtedy som sa poriadne zľakla a viac som do tmy nevolala. Iveta Kováčová, 6. b ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci

Láska na prvý pohľad

B

ol tak blízko pri mne, tie oči, úsmev, ten bláznivý pocit, ktorý zachytáva celé telo... Ale začnem od začiatku. Bolo leto, letné prázdniny. S kamarátmi sme šli na päť dní na dovolenku do Chorvátska. Keď sme stihli, hneď nás uvidela nejaká hŕstka chlapcov

>>> november 2015 |

vzlet 11


vaša tvorba >>>

a prišli sa s nami spoznať, lebo sme mali bývať v tej istej budove. Bol tu i jeden chalan, ktorý bol z nich najkrajší a ihneď mi padol do oka. Podali sme si ruky a zoznámili sme sa. Už sa zvečerilo, šli sme sa osprchovať a ľahli sme si spať. V byte sme mali dve izby, v jednej spali dievčence a v druhej chlapci. Ráno som vstala prvá. Umyla som sa a šla som prichystať raňajky. Všetci ostatní prišli neskoršie, tak bolo rušno. Po raňajkách sme vyštartovali na pláž. Prišli sme a urobili sme si miesto vedľa tých chalanov z bytu, s ktorými sme sa včera zoznámili. Och, áno, volali sme ich bláznivcami a ten akože môj, sa volal Adam. Takže sme celý deň trávili na pláži s bláznivcami. Prišiel večer a čas ísť domov. Neviem ako, ale zostala som sama vo vode. Myslím si, že moji už odišli. Vyšla som a uvidela Adama. Teraz. Bol tak blízko pri mne, úsmev, oči, pocit. Položil mi ruku na hrdlo a jeho pery sa dotkli mojich. Taký pocit sa nezažíva každodenne. Len som sa usmiala, ale keby on tam nebol, skákala by som ako lopta. Šli sme späť do bytu držiac sa za ruky a rozprávali sme sa o všetkom a všeličom. Všetci nám blahoželali, že sme niečo viac ako priatelia, a my sme sa hanblivo usmievali. Boli sme spolu do konca dovolenky a prišla aj najťažšia časť: rozlúčka. Nezniesla som to dobre, ale našťastie, že máme Skype a Facebook, takže sa môžeme počuť každý deň. Bola to len letná láska a láska na prvý pohľad, takých zažijem ešte dosť, ale vždy zostane vo mne, v mojom srdci ako malá spomienka. Počujeme sa každý deň, ale nie je to taký pocit, ako keby sme boli spolu naživo. Ale lepšie dačo ako nič, však? Irena Struhárová, 8. b ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci

Pobudla som v Banskej Bystrici Pobudla som na Slovensku, čo mi bolo odmenou, že som sa zúčastnila recitačnej súťaže na pokrajinskej úrovni. Pani učiteľka slovenčiny mi ponúkla báseň Čoho sa bojí Jano, ja som sa zhodla a... bol to plný zásah. Okrem mňa pobudli tu aj ďalší recitátori, medzi ktorými som si našla aj priateľky. Do Banskej Bystrice sme cestovali celý deň a už sme sa nemohli dočkať, kedy stihneme. Prvý deň nášho pobytu bol dňom zoznámenia sa s novými priateľmi. V ubytovni nám bolo krásne a večera nám veľmi chutila. Na druhý deň ráno najprv nasledovali raňajky, a potom sme mali dielne. Ja som bola v skupine Klásky a predstavovali sme charakteristiky Srbska. Potom nasledoval obed a po ňom obchádzka mesta. Keďže mi toto bola prvá návšteva Banskej Bystrice, všetko mi bolo

12 vzlet | november 2015

nové a zaujímavé: fontána, kaviarne, obchody... Tretí deň bol naším veľkým úspechom: úlohu, ktorú sme dostali, sme vykonali najúspešnejšie a preto sme dostali najväčší potlesk. Každý deň sme mali nejakú úlohu, ale aj obchádzku pamätihodností. A tak sme sa boli pozrieť aj na Oravský hrad. Zážitok bol výnimočný! Navštívili sme aj Galériu Dominika Skuteckého, kde sme sa zoznámili s jeho prácou. V posledný deň nášho pobytu sme prezentovali výsledky našich dielní – bolo veľmi slávnostne. A ráno po raňajkách už prišiel kombík a pohli sme sa smerom domov. Trochu smutní, ale aj šťastní, že sme mali príležitosť byť účastníkmi v tomto projekte. Jana Beracká, 6. 1 ZŠ Bratstva a jednoty vo Vojlovici

Priateľstvo Môj najlepší priateľ sa menuje Janko. Mám viac priateľov, sú to Andrej, Vlado, Miro, Ivan a Alen a všetci sú z mojej trie-

Môj sen o láske Mnohokrát som rozmýšľala o tom, čo znamená čarodejné slovo láska? Či je to láska k rodičom, k zvieratám, a či láska medzi dievčaťom a chlapcom? Keďže som už ôsmačkou, mám sympatiu. Myslím si, že ideálny chlapec pre mňa je vlastne on. Od malička sa poznáme a rástli sme spolu. Celé detstvo strávil v Padine, ale teraz už nie. On je vlastne môj najlepší priateľ a mám ho rada od siedmej triedy. Je štíhly, vysoký a má hnedé oči. Keď mi hlási, že príde do Padiny, rýchlo odídem ho privítať. Obidvaja sme plní zážitkov a tajomstiev a rýchlo jeden druhému o tom porozprávame. Keď je pekné počasie, ideme na ihrisko hrať futbal a spolu žartujeme a vystrájame. Každé ráno pozriem na mobil, či mi zaželal dobré ráno – ak nie, ihneď mu ja zašlem správu. Viem, že on ma nikdy neprezradí a neoklame. Stalo sa dvakrát alebo trikrát, že sme sa pohádali, ale trvalo to len 10 – 15 minút a hneď sme sa ospravedlnili jeden druhému. Môj sen by sa splnil, keby sme boli spolu, ale viem, že sa to nesplní. Mám ho rada, lebo je dobrý, úprimný, rád žartuje. Myslím si, že láska je najväčšie bohatstvo, čiže keď máš niekoho pri sebe a nikdy sa necítiš sám. Láske neprekážajú roky a myslím si, že každý človek má nejakú lásku alebo aspoň sympatiu. Ivana Hološová, 8. 1 ZŠ m. Tita v Padine

Ilustrácia: Mila Privizerová, 7. 2, ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči

Jeseň v našej dedine

dy. Ale Janko je osobitný. S Janom som sa skamarátil v prvej triede. Bývame neďaleko jeden od druhého a spoločne chodievame zo školy, na školské programy, na narodeniny. V školskej lavici sedíme spolu. On má hnedé vlasy, je štíhly, strednej postavy. Je tichý a stále usmiaty. Nevyrušuje na hodinách a nebije sa. Na hodinách mu rád pomôžem z matematiky, ktorú nemám rád od prvej triedy, ale sa snažím sa jej rozumieť. Odkedy sa priatelíme od prvej triedy, ešte sa nestalo, aby sme sa za niečo pohádali. Ak príde k tomu, verím, že si odpustíme, lebo mám zvyk odpúšťať. Mám nádej, že si aj naďalej budeme pestovať naše priateľstvo. Mať priateľa je pre mňa niečo najlepšie, treba si ho ceniť a predovšetkým zachovávať. Nemôžem si predstaviť život bez priateľa. Jankovi prajem všetko najlepšie do budúcna, v škole, aj v živote a aby mi navždy zostal priateľom, lebo je to naozaj výnimočne dobrý chlapec.

Naša dedina dokorán otvorila svoju náruč a privítala bohatú pani jeseň. Je všade vôkol nás. Vidno ju na každom kroku. Keď vyjdem z brány von a kráčam cestičkou do školy, všímam si, že medzi jedle padla hustá hmla. Niekde v diaľke vtáčiky si spievajú akúsi inú, hádam jesennú pesničku. Cítia, že sa blíži už i zima. Jeseň zvolala i poľnohospodárov do poľa zakončiť jesenné práce pred tuhou a dlhou zimou. Moja mama rada fotografuje, ale tie fotografie v jeseň sú najkrajšie. Padina je krásna v každom ročnom období, ale v jeseň je nádherná. Príroda nám rozprestrie zlatožltý koberec, ozdobí domy tekvicami, rozkvitnutými jesienkami a nos dráždi vôňou pečenej papriky. Pre mňa je táto jeseň zvláštna i preto, lebo som sa stala piatačkou. Želám všetkým ľuďom i deťom, aby im táto jeseň bola krásna a nezabudnuteľná.

Marijan Kňazovic, 5. 1 ZŠ m. Tita v Padine

Tatiana Staňová, 5. 2 ZŠ maršala Tita v Padine


ROZLETY LITERÁRNO-VÝTVARNÁ PRÍLOHA ČASOPISU VZLET

Číslo 9 (19) / november 2015

Flám nečakané očakávanie pohľad blúdi nervόzna ruka a nevidiace oko na našich viečkach sa premieta film krátky animovaný stratený zapaľovač dym a cigareta plastové poháre a svetlé pivo číslo mobilu esemeska klávesnica usmievam sa

Kaviareň

vyberám slová emotikony otázniky !! Jana Domoniová Kysáč

Fotografie: Miluša Snidová, Báčsky Petrovec Detaily pražskej architektúry

Kamenní ľudia si posadajú. Pijú kávu osladenú klebetou. Na stole jablko zo stromu spoznania. Každá diera sa hrá s ich fantáziou. Cudziu kožu kradnú. Smejú sa na decku, ktoré plače. Počuť iba prázdne slová. Daniel Strakúšek Kovačica

Shakespearovský osud Ležala pri potoku a na jej nahom tele mesiac odmaľovával každú zvrátenú a pustú melódiu svojho svitu. Tieňom ju prikrýval a daroval jej harmóniu Shakespearovského osudu. Nechcel byť sám, preto si ju vzal. Patrila jemu a jeho láske, čo jedom nazýval. Nič krajšie nerýmoval, ako vôňu jej vlás. Vedel, že nik sa nevyrovná čaru jej krás. Ona Mesiac nechcela, Slnku chcela patriť, oči pred ním skrývala, chcela inak žiariť. Dúfala, že každý rým zmizne preč, keď si do duše zapichne starý, hrdzavý meč. Shakespearovský osud a lásky jed svojím tieňom ju prikryl, dušu ďalej chráni, preto hrdzavie, preto zhrdzavel... Zhrdzavel... Svetlana Gašková Kysáč


ROZLETY Báseň bez mena

Samotár túlavý

Pot sa mi steká po ceruze. Pozerám von oknom. Čítam zelené plody na našom orechu vo dvore. Tritisíc dvesto sedemdesiat šesť. Pohľad z okna padol na prázdny papier vedľa ceruzy. A moja báseň nemá meno.

Toto je život človeka, ktorý kráča. Vždy je sám na ceste a dýcha zhlboka. Pýta sa svojho Ja: čo potrebujem vedieť dnes?

alebo človek, ktorý stratil Seba, aby sa našiel

Podoprel som si bradu. Chytil som si čelo. Obe ruky párali po mojich vlasoch. Obletel som ako satelit zemeguľu. Zaryl som nechtami do prázdneho papiera vedľa ležiacej ceruzy. A moja báseň ešte stále nemá meno.

Pred chvíľou sa cítil byť sám Ale teraz je Jedno so Všetkým. Láska, nádej a otvorené srdce. Pravdu nájdeš, ak vôkol seba pozrieš sa. Pod bledým oblakom a pálivým Slnkom Orly ti povedia, kam ísť máš.

Čítam kroky po izbe. Počúvam šuchot omrviniek po podlahe. Úporne sa pokúšam chytiť pohľad a vrátiť ho na linajku vedľa ležiacej ceruzy. Ale moja báseň ešte stále nemá meno.

Toto je ponaučenie Z jeho osamelého cestovania, kde cestoval cez hĺbky svojej Duše.

Vrzgoce stolička, bolí chrbát. Lakeť na stole. Vystieram stŕpnuté nohy. Skrčil som ich na stoličku. Vyložil som ich na stôl vedľa ležiacej ceruzy. A moja báseň ešte stále nemá meno. Zavrel som oči. Oriešky som neprečítal. Hlava ma ešte stále svrbí. Satelit mi odišiel do nekonečna. Pohľad zahmlený, nepočuť ani omrvinky. Nohy ešte stále stŕpnuté. Položil som ceruzu na stôl, na biely papier, vedľa jedinej vety: Báseň bez mena. Tuším, zostane bez mena. Filip Straka ZŠ Mladých pokolení v Kovačici

Ži tak, akoby si žil navždy. Miluj a objímaj Celú Prírodu. Skús byť lepším (Neskúšaj! Len budz.). Na svojej ceste domov Pokračuj, kráčaj vpred! To je všetko, čo potrebuješ vedieť dnes...

Vzdialenosť Vzdialenosť, jedenásť písmen, jedno slovo a jedna bolesť. Prečo tá diaľka? Rozdeľuje ľudí. Rozdeľuje rodiny. Rozdeľuje lásky. Vzdialenosť zabíja všetkých v duši, ktorí majú niekoho veľmi blízko v srdci a veľmi ďaleko od seba. Ach, vzdiaľenosť. Pamätáš sa? Hovorili sme: vzdialenosť je nič. Nikto a nič nás nemôže rozdeliť. Vzdialenosť vždy zvíťazí. Mysleli sme si, že sme vzdialení. Dobre. Ľúbili sme sa a budeme sa ľúbiť. Nemala som tušenie, ako to bolí. Vzdialenosť. Ty chceš niekoho vedľa seba. A ja? A jа len teba. Vzdialenosť: si neporaziteľná. Tamara Petráková ZŠ Mladých pokolení v Kovačici

AdoraRose Kysáč


ROZLETY * Hodiny ťažký čas odbili, chvíľu rozlúčky oznámili... Stromy zvädli, oblaky plakať začali... Srdce sa pred veľkým dažďom do čierneho rúcha schovalo... Vietor po oknách búchal, olej na oheň dolieval... Búrka boľavú chvíľu oznámila a čas rozlúčky klepotom poznačila... Tento nečas naše spoločné chvíle z pamäti nezotrie, srdce ich stále pestovať bude... Netráp sa, lúčime sa len dočasne... Jedného dňa zase spolu budeme, obaja to vieme... Vesna Hudecová Padina

rozlety + JOE PALAŠČÁK

Notácia

Borovica oproti septembrovej oblohe naliehavo udržiava jediný správny tvar. Niet kam uhnúť pred vírom konárov, hrčí a žliaz presne zopakovaným koreňmi vo vápenatej zemi. Rázsochy zelené trusom, hrdzavá psoriatická koža, celým telom udržiavaná rovnováha na jednej nohe. Pohla sa v závane. Krok meraný váhou nákladu. To isté vraví vlak na úzkych kolesách brzdiaci pred stanicou. Ten zvuk môže znamenať radostné vítanie aj des. Mužia sa snažia na seba čo najviac podobať. Každé gesto trvá o čosi dlhšie, pretože sa musí zdvojiť. Ale päsť, ktorú zatínajú, neudrží ani klzké boky žien. Ženy sa snažia nepodobať sa na seba samy. Ich vlhké oči a rybie ústa sa otvárajú s malým oneskorením za ústami mužov. Mesto je sieť, aj táto izba, žalúzie, hlasy z televízora ľahké ako bublinka o slín. Zmiešaj ju s prachom, potri si tým oči. Vidíš zasľúbenú zem?

Kosa sa v oblúku nadýchne a prudko vzdychne. Tráva padá, poltvár pritisnúc k zemi. Táto hlina je nedočkavá, aby naplnila dutinu, z ktorej vyrazí hlas. Na podnebí hrudky miesi na blato. Život udržiava tak, že do prachu, ku ktorému sa s hladom obracia, mieša perie a sliny. Z toho, čo poviem, si vyberáš, čo ťa najviac uráža. Kto sa odmieta dotýkať, musí sa zraňovať sám. Izbové kvetiny hľadia z výšky parapety, ale nechcú stáť v prievane. Sneh má rád ornamenty. Nechce pristáť, chce rozšíriť okraj o čipku. Podľa snehu padať znamená tancom oddialiť splynutie, vírením pred sebou skryť miesto dopadu. Vločka, ktorá sa dotkne mojej tváre, sa premení.

Joe Palaščák (1966). Slovenský básnik a rozhlasový redaktor. Debutoval básnickou zbierkou Teloi (2008), za ktorú získal prémiu Ceny Ivana Kraska udeľovanej pre najlepšie debuty. Básnická zbierka Notácia (vydavateľ: Modrý Peter, Levoča, 2014) je jeho druhou zbierkou poézie. Žije v Košiciach. Výber: Ján Púček


ROZLETY

próza

VÁCLAV KOSTELANSKI

Tvrdohlavosť ochytila ma túžba, tak som vzal a bežím. Tá pani v pánskej uniforme ma nedobehne, akurát nejaký náhodný hrdina mi dýcha na krk. Robí ale hlúposť. Popri behu na mňa kričí a nazýva ma zlodejom. Zadýcha sa,

odpadne a bude dobre. Kričí: „Chyťte ho!“ Ale prečo by ma mali chytať iní, keď už za mnou beží on? Sám sa rozhodol, nech teda sám beží. A beží vytrvalo, prepadá ma zvláštny pocit. Pravdepodobne ma chytí, hop cez zábradlie. Vzďaľujem sa mu, poľavuje. Nadáva, ale veď som nevzal jemu nič, prečo teda beží? Čo taký čestný muž urobí, až ma chytí? A ako ma vlastne chytí, podkopne mi v behu nohu, nech si zlámem krk? To by určite nechcel. Alebo ma nechá unaviť a potom ma bezvládneho len zdvihne zo zeme? Ktovie, ale počítať s tým, že sa unavím skôr ako on je hlúposť. Asi nabral druhý dych v momente, kedy ja ten prvý strácam. Príde mi to krutý trest, takto ma týrať až do vyčerpania len preto, lebo ma pochytila túžba. Chápem, ukradol som, ale majú to mať zabezpečené tak, aby zlodej ani päty z obchodu nevystrčil. Tá pani by mi mohla akurát tak dvere zatarasiť svojím mohutným telom, na beh to veru nie je, ani len na krátku trať. Chlap sa

približuje, kde len berie dych na tie nadávky, nazval ma toľkými vulgarizmami a vo všakovakých tvaroch, že sa v tom spoznávajú aj nevinní okoloidúci. S takýmto vyjadrovaním to nemôže byť dobrý človek, hnusný pozér, hrá sa na čestného a slovník má horší ako pouličná štetka, k tomu pripočítam tvrdohlavú vytrvalosť a zisťujem, že ma naháňa úplné hovädo a nie dobrý človek. Odvolávam tie predošlé myšlienky. Rýchla zmena smeru, mám náskok. Prekvapený, čo? To už musí vzdať, nemá na to potenciál,

prípadných ďalších hrdinov. „Poď sem!“ skúša ešte a asi ma má za hlupáka. Ja mlčím. „Ti vravím poď sem, inak si ma nepraj!“ Úprimne, kto by si prial také voľačo. Je to blb, ženie sa za človekom v snahe ho chytiť a aspoň bolestivo zovrieť, nadáva a keď vidím to rozčúlenie, bez facky by to nebolo, nejdem. Asi pochopil, rozopol si bundu, vetrá spotené pazuchy. Naberáme dych. „Ty sviňa zlodejská!“ ziape a tým, čo ho počujú a pozerajú na mňa naznačujem gestom, že ten pán je pomýlený, chorý a tak. Asi mi veria, pretože on vyzerá ako obyčajný nervózny chlap, ktorý chce zabiť nevinného mládenca len preto, že mu siahol na dcéru alebo také dačo. Jednoducho je to nervák a s takým sa náhodný okoloidúci nemá chuť zaoberať.

musí si priznať chybu. Zastavuje, naberá dych. „Stoj!“ kričí a čo by teda nikto neuveril, zastavujem. Samozrejme v bezpečnej vzdialenosti od neho aj od

„Veď ho už ktosi chyťte,“ kvíli, ale nedeje sa nič. Tvrdohlavosť môže byť prospešná, ale v niektorých prípadoch vedie človeka do záhuby. Nevzdáva

Ilustrácie: Ivana Vereski

P

Prílohu Rozlety pripravujú: Stevan Lenhart, Andrea Speváková

sa. Doťahuje šnúry na topánkach, peňaženku a kľúče vyberá z vreciek a pevne ich zviera v rukách, nebudú ho tlačiť na stehnách. Má v sebe voľačo zo zvieraťa, nazvime to inštinkt dravca, pričom v tejto situácii to vyznieva hlúpo. Snaží sa nenápadne priblížiť čo najbližšie a nech má pocit, že je rozumný, tvárim sa, akože nič nevidím. Ale už je blízko a aby si zas nenamýšľal, skríknem: „Aha zlodej!“ a prstom ukazujem niekam za neho. Otáča sa a ja zas bežím. Utekám vlažným tempom, kým sa spamätá, zahreší a rozbehne sa tiež. Vyzerá akoby si bežal po infarkt, dobre, vyšportovaný štyridsiatnik s morálnymi zásadami má asi vysoké sebavedomie, ale je mu nanič, ja mám ešte mladé nohy. Už ani nenadáva, počujem len dupot krokov a aj ten sa spomaľuje. Zastavil? Zastavil. Treba však uznať, vydržal dosť, ale možno už nevydrží dlho. Normálne mi ho je ľúto, prekonal svoje možnosti. Ako môže byť človek taký hlúpy, keď raz končí s dychom, nech prestane včas. Opiera sa o strom, o pár sekúnd klesá k zemi. Leží, dýcha zhlboka, doriti, teraz na mňa polezú nejaké zlé pocity. A možno to len hrá, priblížim sa k nemu, chytí ma za členok a bude. Ale čo, je trochu rozdiel niečo ukradnúť a nechať niekoho umrieť, pomaly pristupujem, nohy má natiahnuté v kŕči, tvár vykrivenú, prepotený odev, lapá po dychu a z vysušených pier mu visí hustá slina. Vravím: „Na, napite sa,“ a podávam mu litrovku koly, čo som mal celý čas v rukách. Berie, pije lačno a s chuťou. „Bolo vám to treba?“ pýtam sa, neodpovedá, pije a pije a keď je asi v polovici fľaše, vyjasnieva sa mu trochu zrak, vravím: „Ak nechcete byť spolupáchateľ krádeže, bežte teraz do toho obchodu zaplatiť, čo ste vypili.“ Ja zostávam stále smädný. Výber z knihy Václav Kostelanski: Incident (vydavateľstvo KK Bagala, 2014)


DUŠAN DURMAN

komiks Tvoji rodičia sa mi zdôverili, že si celý nesvoj, odkedy si sa vrátil, chlapče. Myslím si, že si nikto z nás nemôže ani predstaviť, čo všetko si videl a zažil na svojich cestách. Vždy si bol citlivé dieťa. Empatické. Preto pijem. Tak ešte jednu na cestu.

Domov už nebol taký, ako som si ho pamätal. Nevedel som si to presne vysvetliť. Nebol to zármutok, ale vo vzduchu visela nejaká „nechuť k životu“, ktorá by sa dala krájať nožom. Môj pôvodný plán, že sa tu zdržím aspoň tri mesiace, padol do vody a povedal som si, že odídem s prvou loďou, ktorá bude k dispozícii predtým, než sa mi senilná a vrodená hlúposť tohto miesta nenávratne vsiakne pod kožu. Pochmúrne ulice boli skoro prázdne. Všimol som si iba jednu zvláštnu skupinku ľudí, ktorá sa uberala smerom k starému, schátranému kostolu. Vláčili so sebou niečo, čo sa podobalo na truhlu, aj keď sa nezdalo, že by šlo o smútočný obrad. Môj starý známy Jonathan bol medzi nimi. Usmial sa na mňa, aj keď to pôsobilo nejako nanútene. Bol to on, o tom niet pochýb – jeho lícne tetovanie nejakého neznámeho božstva by som spoznal kedykoľvek. Nebolo by na tom nič zvláštne, až na fakt, že starý Maor bol vyše dvanásť rokov mŕtvy. Pil som síce, ale nie až tak, aby som mal vidiny. Bol tam! V spoločnosti nejakých ľudí, z ktorých som z nejakého dôvodu nikomu nemohol vidieť do tieňom zahalených očí. Bez jediného slova, celá skupinka vošla do kostola.

V najväčšej tichosti som šiel za nimi. Dostal som sa do nejakej tajnej chodby pod kostolom. Bolo to bludisko absolútnej temnoty, osvetlené iba mojím vedomím. Mal som dojem, že ma vedie nejaká zabudnutá spomienka. Niečo, na čo som dávno zabudol, ale ešte to vo mne stále niekde existovalo. Musel to byť veľmi starý tunel. Sám neviem, ako dlho alebo ako hlboko som šiel, ale jasne som mohol počuť vlny. Vtedy som si spomenul na môjho učiteľa Jána Wormana a jeho rozprávanie o čiernych vodách hlboko v jaskyniach pod krajinou Xon’han. Rozprával mi tiež o tajných tuneloch do vnútrozemia a o svojej plavbe na opačné pobrežie obrovského podzemného oceánu, o gigantických kyklopských mestách a hrobkách obrov, bohov, a o bezmenných, ako reťaze sa rozpínajúcich potomkoch zaniknutej rasy, ešte stále číhajúcich pod hladinou ľadových čiernych vôd.

november 2015 |

vzlet 17


PC hry

Sviatok nadšencov CS : GO

Svetové majstrovstvá v hre Counter Strike : Global Offensive sa usporiadali v Belehrade

A

k sa zaujímate o svet videohier, iste poznáte titul hry Counter Strike, ktorá bola vytvorená v roku 1999. Odvtedy táto hra

sa stalo jednou z vedúcich hier v oblasti e-športu a do Belehradu prilákalo veľký počet hráčov a nadšencov kompetitívnych

získala veľký počet zlepšení, v jej svete sa ocitlo nesmierne veľa hráčov a ako logický krok sa naskytlo organizovanie tournamentov pre tie najskúsenejšie tímy profesionálnych gamerov. Hoci sa už dlhé roky uskutočňujú veľké súťaženia v celom svete, v tunajšom regióne e-šport sa ešte neujal v tej pravej podobe, a preto bola skutočným prekvapením správa, že prvé svetové majstrovstvá vo videohre Counter Strike : Global Offensive (ďalej CS : GO) sa zahrajú práve v Belehrade. Od svojho vydania roku 2012 toto pokračovanie Counter Strike

videohier. Turnaj sa usporiadal od 8. do 11. októbra 2015 vo veľkej sieni Strediska Sava, ktorá má kapacitu zhruba 4 000 miest a vstup bol voľný. Všetky zápasy medzi tímami sa mohli sledovať online a podľa slov organizátorov pozeralo ich vyše (neuveriteľných) 50 miliónov divákov. Okrem

18 vzlet | november 2015

rénach, nie iba v tejto videohre, ale aj v iných populárnych hrách, ako sú League of Legends, Dota 2, Hearthstone atď. Zo súhrnne 79 polofinálových tímov, ktoré sa zúčastnili v online súťaži v priebehu niekoľkých mesiacov, do Belehradu pricestovalo 15 najšikovnejších ekíp a každá z nich počítala po päť členov. Vedúcim srbského tímu bol Nemanja Boškovićk1Ng0r, a ďalší členovia boli Kassad, Dimke, 1NTEL a Emi. Náš tím sa do finále dostal automaticky (ako domáci), mal česť otvoriť svetové majstrovstvá a odohral dva zápasy so Švédskom a Indonéziou, avšak obidva zápasy sme prehrali (16 : 7 na mape

Francúzsko zvíťazilo

sledovania súťaže v CS : GO, návštevníci mali možnosť sami sa vyskúšať v súťaži v tzv. minia-

Inferno v zápase so Švédskom a 16 : 9 na mape Mirage v zápase s Indonéziou) a v celkovom poradí obsadili predposledné miesto. Tímy boli rozdelené do štyroch

skupín, do štvrťfinále sa dostali po dva najlepšie tímy a zaujímavé bolo to, že sa do polofinálových zápasov dostali iba tímy z Európy. V prvom napínavom polofinále sily si zmerali Švédsko a Poľsko. Hrali na mapách Cobblestone, Train a Mirage a Poľsko postúpilo do finále. V druhom zápase hrali Rusko a Francúzsko a len dve mapy stačili Francúzsku (Cobblestone a Mirage), aby postúpilo do veľkého finále. Finále sa odlišovalo od iných zápasov tým, že ekipy v doterajších zápasoch postupovali ďalej výhrou na dvoch mapách (čiže dvoch leveloch), pokým vo finále sa hrali až štyri levely. Prvú mapu Train vyhralo Poľsko výsledkom 16 : 9, potom sa stal celkový obrat a Francúzsko si vybojovalo výhru na troch ostatných mapách: Dust 2 (výsledok 16 : 8), Cobblestone (16 : 4) a Mirage (16 : 14) a stalo sa prvým svetovým šampiónom v CS : GO. Okrem šampiónskeho titulu tím Francúzska získal aj peňažnú

cenu (vo výške 50 000 dolárov) a všetkým účastníkom sa do rúk dostala primeraná odmena. Veľký počet návštevníkov z celého sveta, mnoho špičkových gamerov, vyspelá organizácia a milióny online divákov CS : GO, ktorých pozornosť bola upriamená na našu krajinu – všetko napovedá, že tento turnaj určite prispeje k ďalšiemu vývinu e-športu v našej krajine. jm Foto: twc.e-frag.net / Mondo


info-svet

Pripravuje: Filip FILIP

Počítačová bezpečnosť v roku 2015 K

ým sme sa v predchádzajúcom čísle venovali bezpečnosti na OS Android, v tomto príspevku budeme danú tému pozorovať trochu všeobecnejšie. Každý rok bezpečnostná situácia vo virtuálnom svete (internet) zdá sa byť čoraz horšia. Hlavnými dôvodmi sú nárast počtu a zručností

Vyhľadávač „dier” hackerov, ale aj nárast počtu a zručností používateľov na internete. Tak napríklad viac stránok na sieti znamená viac útokov, viac návštevníkov, aj viac útočníkov. Zároveň webovú stránku je teraz ľahšie urobiť než skôr a na také niečo sa už nemusí byť expertom. Toto je však začarovaný kruh, nakoľko takí „obyčajní“ autori stránok nie sú dostatočne zruční, aby stránku obránili od hackerov. Kým pred 10 rokmi bolo bežné, že sú medializované 2 – 3 veľké útoky na siete za rok, dnes je to pomaly jeden až viac na mesiac a tento počet stúpa. Dobrý príklad zhoršujúceho sa bezpečnostného stavu je aj fakt, že sú obete útokov (alebo aspoň pokusov o útok) už aj bezpečnostné spoločnosti (Kaspersky) a spoločnosti narábajúce s citlivými dátami (napríklad útok na LastPass, program určený na pamätanie používateľských hesiel). Ako sme písali v minulom čísle, problematické sú aj mobilné zariadenia, pri ktorých je bezpečnosť na ešte horšej úrovni ako na počítačoch, čo je hlavne dôsledok meškajúcich aktualizácií a nejednotnosti

výrobcov mobilných telefónov s OS Android. Jeden z útokov bol napríklad ten na taliansku spoločnosť predávajúcu softvér na sledovanie používateľov Hacking Team v júli 2015. Celá sieť tejto firmy bola hacknutá a následne publikovaná. Tento útok mal rozmery medzinárodnej kauzy, keďže

tajných údajov patriacich tejto spoločnosti a keď prevádzkovateľ odmietol vypnúť stránku, hackeri všetky tieto údaje zverejnili. Ide o viac ako 60 GB dát obsahujúcich všetky súkromné informácie o používateľoch, vrátane mien, priezvisk, adries a histórií vyhľadávania. Toto spôsobilo hanbu veľkému počtu používateľov a priamo aj nepriamo ohrozilo niekoľko miliónov Hardvérový firewall osôb. Medzi zverejnenými dátami neboli iba tie používateľské (viac ako 25 GB dát), ale aj firemné e-maily a iná komunikácia vo firme (najväčší z týchto súborov mal 12,7 GB dát). Pritom ochrana pred útokmi nie je zložitá, ale všetko závisí od toho, či ide o jednotlivca alebo spoločnosť a v prípade firmy aj od jej veľkosti. Jednotlivcovi často stačí inštalovať dobrý firewall, antivírus a

sa zistilo, že medzi kupcami ich riešení boli spravodajské služby viacerých štátov (medzi nimi aj srbská BIA, čiže Bezpečnostnoinformačná agentúra). Hackeri sa však nezastavili na tom, ale využili ešte aj informácie o dierach v Adobe Flash, ktorými táto firma disponovala, aby útočili na iných používateľov. Nie je známe, koľko ľudí bolo priamo alebo nepriamo ohrozených týmito útokmi. Ďalší väčší útok bol Ukážka súborov Ashley Madison na zoznamke Ashley Madison, tiež v júli aktualizovať operačný systém (v 2015. Ide o stránku, ktorá funprípade že používa Unix alebo guje ako zoznamka pre ľudí Linux, tak antivírus ani nie je v manželstve. Tímu hackerov, toľko nevyhnutný, toto však už ktorý seba nazval The Impact neplatí pre Mac OS X). Ak ide o Team, sa podarilo získať datafirmu, treba použiť ideálne harbázu používateľov a iných dvérový firewall alebo dokonca

systém IDS / IPS (Intrusion Detection / Prevention System, čiže: systém na detekciu / znemožnenie prienikov). Časť systému IDS sleduje všetku sieťovú premávku, porovnáva ju s databázou pravidiel (ktorá fun-

guje podobne ako pri antivíruse databáza škodlivého softvéru) a ak príde k neželanej situácii, tak IDS zašle informáciu na časť systému IPS, ktorá sa bude snažiť útok zastaviť. Ani tieto systémy nie sú dokonalé (niekedy je totiž možné zmeniť databázu pravidiel tak, aby útok nebol detegovaný ako útok), ale sú v každom prípade lepšie riešenie ako klasický firewall. V nasledujúcich rokoch treba niečo urobiť, aby sa bezpečnostná situácia zlepšila. Pozitívny trend v poslednom čase je napríklad to, že sa na počítačoch Microsoft snaží čoraz rýchlejšie plátať diery vo Windows, a v prípade mobilných zariadení Google trvá na tom, aby Android bol jednotnejší. Všetko by však bolo lepšie, keby aj používatelia (najmä keď ide o väčšie firmy) dbali trochu viac na bezpečnosť v rámci svojej infraštruktúry. Útoky, ako tie spomenuté v tomto článku, vo väčšine prípadov môžu byť zamedzené lepšou ochranou siete.

Drobnicky • Microsoft predstavil nové generácie Surface – Surface Book a Surface Pro 4. • YouTube predstavil službu YouTube Red, je to platená služba YouTube bez reklamy, pričom používatelia tej bezplatnej budú musieť počítať s reklamami počas pozerania videoklipov. • Spoločnosť Intel zase začala vyrábať pamäť. • Aktuálne verzie webových prehliadačov: Mozilla Firefox 41.0.2, Google Chrome 46.0, Internet Explorer 11.0.22, Microsoft Edge 20.10240.

november 2015 |

vzlet 19


zaujímavosti

horoskop

SVETOVÉ ZAUJÍMAVOSTI

Vedie: Aisa

BARAN

21. 3. – 20. 4.

Je na čase prestať si nahovárať, že za vaším životom stoja iní ľudia. Sami ste si strojcom svojho šťastia, už sa nepodceňujte a urobte zásadný rez. Kašlite raz a navždy na reči okolia a nájdite svoje stratené sebavedomie. Iba tak si môžete pripraviť plán na realizovanie svojich snov.

Vesmír a slnečná sústava … Všetky planéty v našej slnečnej sústave sa otáčajú proti smeru hodinových ručičiek. Iba Venuša sa otáča naopak. … Deň na Marse trvá 24 hodín a 37 minút (na Zemi 23 hodín a 56 minút). Jeho rok trvá 687 dní. … Najteplejšou planétou našej slnečnej sústavy je Venuša s priemernou povrchovou teplotou 462 stupňov. … Jupiter je najrýchlejšie sa otáčajúca planéta. Jedno otočenie mu trvá menej než desať hodín. Jeho obeh okolo Slnka však trvá 12 rokov.

BÝK

21. 4. – 20. 5.

Toto obdobie by ste mohli využiť a zamyslieť sa nad zmenou vo svojom živote. Nemusí ísť o nič veľké, ale sami cítite, že vám je už dlhšie potrebná nejaká zmena. Možno ide len o zdravie, zmeňte životosprávu a postoj k pravidelnému pohybu.

BLÍŽENCI

21. 5. – 21. 6.

Vaše správanie ovplyvnia okolnosti, v ktorých sa ocitnete nie vlastnou vinou. Zachovajte pokoj a rozvahu a nepúšťajte sa do boja s veternými mlynmi. Ak budete počúvať svoj vnútorný hlas, všetko sa napokon na dobré obráti.

RAK

22. 6. – 22. 7.

… Okolo planéty Urán obieha 27 mesiacov. … Vrchy na Marse dosahujú výšky až 25 km. … Denne spadne na Zem asi 10 000 ton vesmírneho prachu. … Teplota blízko stredu Zeme je 3 870 stupňov Celzia. Povrchová teplota Slnka je okolo 5 500 stupňov Celzia. V strede Slnka je to už 14 miliónov stupňov. … Gravitácia na Marse je o 62 % menšia než na Zemi, takže stokilový človek na Marse váži len 38 kilogramov. … Vesmír obsahuje najmenej 50 000 000 000 galaxií. Každá galaxia obsahuje okolo 300 000 000 000 hviezd. Okolo každej hviezdy obiehajú planéty podobné našej.

Pripravila: VH

20 vzlet | november 2015

Od začiatku mesiaca sršíte optimizmom a vďaka tomu sú aj ľudia vôkol vás zrazu o čosi šťastnejší. Skúste sa takto chovať aj po iné dni a život bude hneď o niečo krajší. Nebojte sa dnes dať zapracovať aj svojej kondícii, zdraviu to len prospeje.

LEV

23. 7. – 23. 8.

Pokúste sa ušetriť si čo najviac pozitívnej energie aj do ďalších dní, hviezdy vám totiž dnes doprajú. Všetko sa bude riešiť akosi samo, vy sa skôr môžete tešiť z večerných spoločenských aktivít, z nových známostí. Skúste sa aj duševne koncentrovať, fyzicky ste na tom dobre.

PANNA

24. 8. – 23. 9.

Všetko, čo ste si naplánovali, snažte sa aj do bodky splniť. Bolo by nanajvýš nezodpovedné, keby ste nedodržali sľuby ostatným. Ak nebudete chcieť zasahovať do cudzích životov, užijete si pekné a pohodové obdobie.

VÁHY

24. 9. – 23. 10.

Po dlhšom období namáhavej práce musí prísť zaslúžený oddych. Dozviete sa aj priaznivú správu z vášho súkromia a ak s ňou správne naložíte, urobíte šťastným aj niekoho vo svojom okolí. Tak neváhajte. Naozaj by ste si mali uvedomiť svoje kvality.

ŠKORPIÓN

24. 10. – 22. 11.

Neváhajte pomôcť svojim blízkym, aj keby vás to malo stáť trochu námahy. Nejde len o váš dobrý pocit, ale vaši milovaní vás skutočne potrebujú. Prepadnú vás aj dobré nápady, nezabudnite si ich zapísať.

STRELEC

23. 11. – 21. 12.

Milujete adrenalín a potrebujete byť neustále v pohybe. Zabúdate však na to, že aspoň raz v týždni treba vypnúť a svoje baterky aj nabiť. Premyslite si situácie aj váš prístup z posledných dní a sebakriticky zvážte, čo treba zmeniť. Máte šancu začať znova.

KOZOROŽEC

22. 12. – 20. 1.

Dajte si pozor na nepríjemné situácie v osobnom živote. Ak si včas nezahryznete do jazyka, mohli by ste niekomu nechtiac ublížiť. Nestojí to za to, veď okolo seba máte ľudí, ktorých milujete nadovšetko, a tak neváhajte byť trpezlivým a tolerantným človekom. Málo využívate svoju inteligenciu a intuíciu.

VODNÁR

21. 1. – 20. 2.

Pohoda v živote je tiež veľmi dôležitá pre zdravie. Pripravte sa na prítomnosť niekoho, kto vám nie je sympatický, ale na druhej strane pre vás môže skutočne byť veľmi dôležitý. Mali by ste si uvedomiť, že možno je problém vo vašom vnútri a nie v konkrétnej osobe.

RYBY

21. 2. – 20. 3.

Nik neočakáva, že budete dokonalí, preto sa neprepínajte viac ako unesiete. Skúste trochu potlačiť túžbu všetkým rozkazovať a každého ovládať. Nájdite v sebe pokoru a buďte ticho aj vtedy, keď vás strašne svrbí jazyk. Nie vždy máte pravdu, zmierte sa s tým. Ilustrácie astrologických znamení: Dušan Durman


enigma / humor

KRÍŽOVKA

OSEMSMEROVKA

V tajničke je meno a priezvisko známeho anglického speváka (na fotografii). Rozlúštenie z predchádzajúceho čísla: Mária Šarapovová.

voda v plynnom skupenstve

pokladnica omlad. rozhlasový m. meno (hovor.) radna akcija prijímač

zadovážila

poníženosť

A L

B

A

T

R

O

S

K C

E

B

A

R

V

T

Č O

I

Ž

L

N A

R

A R

B

I

N A

A

A

L

K

I

V S

prístroj

priesada (srb.) rieka v Rakúsku finančný úpadok

otec slovinsky bodavý hmyz autorka: Anna spojenie Bičia- do celku rová

robí akrobacie

rozmer

druh veľkého hada

romb Libanon

nič

ž. meno

síra

Elektroprivreda Srbije

2. časť tajničky

bezmála

rád (stupňovanie)

tajnička vpíšte ALKAR

pretekárske družstvo

výbežok pevniny do mora letný mesiac

ponáraj!

koniec v šachu

R

O

R

K

A

T K V

R

O

R

A

H

S O O D

A

K

Á

J

A L

V

J

K

Ý

N

L O O A

U

S

O

S

K S

Ž

I

K

Š

N Č

driemal vpíšte OMD orgán ARO zraku

Í

Vtáky zo súpisu vyhľadajte a prečiarknite v osemsmerovke. Zostanú vám tri neprečiarknuté písmená, ktoré čítané radom tvoria druh hydiny. OROL SOKOL SOVA STRAKA STRAKOŠ SÝKORKA VRABEC VRANA ŽLNA

spôsob radosť!

oba

tantal

útulok pre zvieratá

tona

O O T

ALBATROS ALKA ČAJKA ČÍŽIK JARABICA KONDOR KORMORÁN LASTOVIČKA LEŽIAK

osob. zám.

horná časť úboru

K M A

long play

potláčanie

solmizač. slab.

nula

dinár

rastlinný útvar

Ilustrácia: Dušan Durman

koralový útes

– Pán doktor, nevidím do diaľky. – Tak sa pozrite hore na oblohu, čo tam vidíte? – Slnko. – A to by ste chceli vidieť ešte ďalej? * Zlodej prepadne banku. V ruke drží odistený granát. Na to sa objaví policajt, vytiahne pištoľ a zakričí: – Vzdaj sa a odhoď zbraň!

* – Jeden poslanec sa pochválil, že sa živí prácou svojich rúk... – Vážne? A čo robí? – Tlieska v parlamente svojim nadriadeným… * Herečka sa chváli kolegyni: – Minulý týždeň som tak presvedčivo zahrala úlohu zomierajúcej postavy, že riaditeľ dal na budovu vyvesiť čiernu zástavu. * Dospelá dcéra hovorí mame: – Mojou najväčšou túžbou sú dvaja muži naraz… – Ale Zuzka, čo to hovoríš?! – Prečo? Jeden by varil a druhý upratoval. * – Otec, dnes som v škole takmer dostal päťku!

jód

– A to ako? – No dostal ju Miro, čo sedí vedľa mňa. * – Jano, kde je tvoje vysvedčenie? – pýta sa mama svojho syna. – To som požičal Mišovi. Chce nastrašiť rodičov… * – Pán výpravca, a dočkám sa vôbec toho vlaku? – ironizuje cestujúci. – Prečo nie, veď ste ešte mladý! * Vtipný slovník cudzích slov: analyzátor – nechutne servilný človek definovať – zbavovať sa Fínov demisia – pozdrav Maďara Demi Moorovej dogmatik – pes vycvičený na matematické úlohy doktrína – poľný záchod pre vojen-

Osemsmerovku autora Jána Bažíka preberáme zo Vzletu z roku 2002. Rozlúštenie z predchádzajúceho čísla: judo.

ských doktorov drbol – doktor, ktorému odňali titul fašírka – príslušníčka írskej fašistickej organizácie kongeniálny – úžasne nadaný kôň pankhart – anglický názov pre tvrdý punk Philips – upozornenie Filipa, aby bol ticho poľovačky – vrecká polovičnej veľkosti semester – navigácia Estery na určíté miesto snehurka – zmrazená jaternica stehno – prosba Angličana, aby ho nezašívali štipendista – zubár, ktorý rád štípe pacientov termofor – vtip o homosexuálovi virgule – povel obsluhe výrivky v kúpeľoch november 2015 |

vzlet 21


film

Black Mass vs. Legend BLACK MASS. Réžia: Scott Cooper; hrajú: Johnny Depp, Joel Edgerton, Benedict Cumberbatch, David Harbour, Kevin Bacon LEGEND. Réžia: Brian Helgeland; hrajú: Tom Hardy, Emily Browning, Taron Egerton, David Thewlis, Colin Morgan

F

ilmy o gangstroch a organizovanom zločine sú jedným z najobľúbenejších filmových žánrov nielen u bežného obecenstva, ale aj u kritikov. Svedčí o tom skutočnosť, že na rôznych rebríčkoch kvality a popularity filmov prvé priečky sú často obsadené práve takýmito dielami. Nie div, že sa každý rok teda realizuje aspoň niekoľko filmov z tohto žánru a najambicióznejšie sa objavia často práve na jeseň, aby konkurovali na prestížne filmové ceny. Tohto roku sa do kín dostali dva filmy o gangstroch, filmy založené na pravdivom príbehu, filmy s hviezdnym obsadením, filmy s veľa podobnými rysmi, ktoré mali premiéru v krátkom časovom rozpätí, a preto sa priam nanucuje, aby sa porovnávali. Dej filmu Black Mass sa odohráva v južnom Bostone počas 70. a 80. rokov minulého storočia, keď organizovaný zločin v tejto časti mesta kontroloval James „Whitey” Bulger (Johnny Depp).

sám bude nejaký zločin páchať. Pravdaže, podobné dohody sú vždy krehké a nájdu poctivých mužov zákona, ktorí ich chcú potopiť, ako aj zločincov, ktorí sa cítia zradení. Film Legend sa odohráva v 60. rokoch vo východnej časti Londýna, ktorú ovládali bratia Krayovci. Reggie a Ron Krayovci (obaja v stvárnení Toma Hardyho) boli dvojičky, ktorí na rozdiel od Bulgera nepracovali vo

ktoré aspoň vyzerá legálne, aj keď využíva nelegálne prístupy a peniaze na ich získanie. Ron je naopak presvedčený, že ich podnikanie a správanie nie je dostatočne gangsterské, že potrebujú viac prestreliek a násilia v dosahovaní svojich cieľov. James Bulger a bratia Krayovci boli veľmi rozdielnymi typmi gangstrov,

vzťah s postavou. Aj Bulger aj Krayovci sú obľúbení vo svojej časti mesta, čo nám v oboch prípadoch dokresľujú priateľské rozhovory so staršími susedkami. Rovnako tak v oboch filmoch je zobrazený vzťah a láska zločincov voči svojim starostlivým matkám, ako aj strata niekoho, na kom im veľmi záležalo a čo nasmerovalo ich konanie. Film Legend je celý založený hlavne na vzťahu bratov, ale aj vo filme Black Mass určitú váhu má vzťah Jamesa a jeho brata senátora Billyho Bulgera (Benedict Cumberbatch). Podobnosť možno nájsť aj v charaktere hlavných postáv. James Bulger je zobrazený ako paranoidný, psychotický vrah. Najlepšie scény vo filme sú práve tie, keď divák nevie, či je postava ku niekomu len tak milá a žartuje, alebo či každú chvíľu vytiahne zbraň. Oproti nemu, Ron Kray bol aj klinicky diagnostikovaný ako šialený a strávil čas v psychiatrickom ústave. Ron je neustále zobrazený s výrazom psychopata, od ktorého divák nevie, čo očakávať, ale na rozdiel od Jamesa, Ron aj hovorí veci, ktoré znejú ako úplné nezmysly a predsa dokážu naháňať strach. Pre oba filmy boli použité ako predloha biografické knihy. Scenár k Black Mass napísali Jez Butterworth a Mark Mallouk. Dej filmu sa dá ľahko sledovať

Tom Hardy hrá Reggieho a Rona Krayovcov vo filme Legend Johnny Depp a Joel Edgerton vo filme Black Mass Jedného dňa Bulgera oslovil kamarát z detstva a v tej dobe už rešpektovaný agent FBI John Connolly, ktorý mu navrhol, aby donášal informácie na ostatných gangstrov v meste. Bulger v tomto návrhu videl možnosť ako sa zbaviť konkurencie v meste a tiež ako si zabezpečiť, aby polícia privrela oči, keď

22 vzlet | november 2015

veľkej anonymite, ale vlastnili nočné kluby, spolupracovali s významnými politikmi a známymi osobnosťami a sami boli považovaní za celebrity. Film sleduje hlavne vzťah bratov v čase, keď sa ich názory na podnikanie rozchádzajú. Reggie sa snaží ich vplyv rozšíriť podnikaním, ako je vlastnenie kasína a klubov,

čo sa nakoniec odráža na celkovej atmosfére a vytvára rozdielne filmy, ale Black Mass a Legendmajú veľa toho spoločného, čím nemyslíme len podmienky žánru, ako sú nečakané strely do hlavy alebo pri záverečných titulkoch výpis toho, koľko si kto odsedel vo väzení. Jednou zo spoločných vlastností je spôsob, akým postavy mali byť zhumanizované, aby si divák mohol nadviazať aký-taký

a je celistvý, rozpráva jednotný a relatívne jednoduchý príbeh. Sú tu naznačené aj niektoré menšie dejové linky a vzťahy, ale neodvádzajú divákovu pozornosť a venovaný im je dostačujúci čas. Scenár k filmu Legend napísal Brian Helgeland a na rozdiel od postáv v Black Mass, niektoré jeho postavy nie sú dostatočne dopovedané. Aj keď má vo filme ísť o vzťah medzi bratmi, máme tu aj


výrazný vzťah Reggieho a jeho manželky Frances (Emily Browning), ktorý sa môže zdať ako ústredná téma filmu. Ďalej sa tu objavuje aj postava policajta, amerických mafiánov či gangsterského rivala – tieto postavy sú načrtnuté veľmi zaujímavo a divák od nich očakáva viac, ale nakoniec zistí, že bez nich by sa film mohol obísť. Príbeh filmu Legend nie je tak celistvý ako v prípade Black Mass, čo spôsobuje, že divák po dopozeraní filmu sa musí zamyslieť, o čom to vlastne bolo, čo bola zápletka, zvrat a rozuzlenie toho filmu. Na druhej strane, dialógy sú v prípade filmu Legend výborne napísané a sú neraz veľmi vtipné, takže sa človek pri jeho pozeraní aj zasmeje. To môže byť brané ako výhoda filmu, ale vtipné dialógy a niekedy až karikatúrne zobrazenie postavy Rona Kraya môže diváka zneistiť, do akého žánru by mal tento film zaškatuľkovať. Z vizuálneho hľadiska sú oba filmy na vysokej úrovni, i keď miernu prednosť má asi Black Mass, hlavne vďaka výbornému maskérskemu oddeleniu. Keď ide o kameru a strih, tie sú zase trochu zaujímavejšie spracované vo filme Legend. Black Mass je tretí film režiséra Scotta Coopera, ktorého všetky diela boli veľmi vážne a u kritiky mali dobré ohlasy. Brian Helgeland je skúsený scenárista, ktorý napísal scenáre ku niekoľkým oceňovaným filmom a je dokonca držiteľom Oscara v tejto kategórii. Keď ide o réžiu, je dosť netradičný, lebo jeho filmy sú spracované zvláštnejším a neprvoplánovým spôsobom, čo je riskantné, lebo ich síce robí zaujímavými, ale aj ťažko zaraditeľnými, pričom sa jeho často štylizovaný spôsob podania nemusí páčiť každému. Oba filmy si ale veľmi zakladajú na hereckých výkonoch hlavných hercov. V prípade filmu Black Mass hlavnú postavu stvárnil Johnny Depp, čo určite bola riskantná voľba, keďže posledné filmy J. Deppa boli veľmi zle ocenené u kritiky ako komerčné prepadáky, za čo práve on bol často obviňovaný. Medzitým s touto rolou si výborne poradil a natoľko všetkých prekvapil, že jeho stvárnenie postavy Jamesa Bulgera je označované ako najlepšie v jeho kariére, alebo aspoň za posledných 10

rokov. Neľahkú úlohu mal aj Tom Hardy, ktorý vlastne vo filme Legend stvárnil dve dosť rozdielne postavy. Jeho výkon veľmi vyzdvihovali diváci a kritika. Vo filme má niekoľko výborných scén aj ako jedna, aj druhá postava, ale jeho stvárnenie Rona Kraya (ktoré je viac chválené ako stvárnenie Reggieho) je niekedy až príliš hrané a neprirodzené a robí z postavy karikatúru. Na základe toho by sme si neboli úplne naisto, či pán Hardy je natoľko dobrý herec, akej obľube sa teší v poslednom čase – ale na druhej strane, ak bol Ron Kray naozaj taký, alebo ak bol zámer urobiť z neho vtipnú postavu, tak to sa Tomovi Hardymu podarilo výborne. Podstatný rozdiel medzi filmami je v ich rozpočtoch. Black Mass mal dvojnásobný rozpočet filmu Legend. Jeho tvorcovia si teda mohli dovoliť obsadiť aj momentálne lepšie platených hercov, ako aj oveľa väčšiu reklamnú kampaň. Filmy sa ešte nedostali do kín vo všetkých štátoch (napr. Legend v čase písania článku ešte vôbec nemal svoju premiéru v USA) a nateraz sa im obom podarilo zarobiť aspoň trochu nad rozpočty (gross). U kritiky sa tešia hlavne dobrým ozvenám, najmä na základe hereckých výkonov. U divákov si Black Mass tiež dobre vedie. Legend má síce dobré hodnotenia na rôznych internetových stránkach, ale časté sú aj jeho horšie hodnotenia, najmä kvôli tomu, že nejde o typickú gangsterku, ale o film, ktorý vďaka komike a „ľahšej“ atmosfére je ťažšie zaradiť. I keď je prakticky celý tento článok venovaný podobnostiam medzi dvomi filmami, Black Mass a Legend sú dôkazom toho, že naoko podobnú tému možno spracovať veľmi rozdielne a vytvoriť úplne rozdielne filmy, ktoré majú inú atmosféru a vyvolávajú celkom rozdielne pocity u divákov. Black Mass je vážnejší a ambicióznejší klasický film o gangstroch s uceleným dejom, kým Legend je vtipnejší, štylizovanejší, zábavnejší film s výbornými dialógmi a možno sa na prvý pohľad zdá byť menej kvalitný, ale po lepšom zvážení je asi dojímavejší a konkurencieschopný – ak už nie pri získavaní filmových cien, tak aspoň v boji o priazeň divákov. Stanislava Sládečeková

Mladí ako súčasť disfunkčnej spoločnosti: Pored mene Hypnopolis, 2015

N

ový film belehradského režiséra Stevana Filipovića predstavuje ďalší krok vpred vo vývine jeho tvorby. Kým ho film Šejtanov ratnik (2006) predstavil ako autora, ktorý svoju tvorbu venuje prevažne mladým ľuďom a nasledujúcim filmom Šišanje (2010), režisér dokázal, že má čo povedať o súčasnej spoločenskopolitickej situácii v Srbsku, jeho najnovšie dielo prináša takmer perfektnú zmes týchto dvoch autorských usmernení. Film Pored mene hovorí o profesorke dejepisu (Hristina Popović), ktorá vyučuje maturantov v jednej z belehradských stredných škôl. Keďže sú žiaci už celkom stratení vo svojich ašpiráciách byť členmi disfunkčnej spoločnosti (cieľom je hlavne stať sa buď futbalovým chuligánom alebo novou pop-hviezdičkou), učiteľke sa vôbec nedarí pohnúť žiakov k tomu, aby konečne začali zrelšie a zdravšie rozmýšľať. Po jednom brutálnom nočnom útoku na profesorku (útok vykonali práve niektorí jej zamaskovaní žiaci), ona sa rozhodne podniknúť niečo prelomové. V jeden sobotný večer profesorka žiakom celej triedy odoberá mobily a zapiera ich v škole – maturanti sú prinútení zostať sami, celú noc v prázdnej škole. Učiteľka očakáva, že keď žiaci zostanú sami a zamknutí celú noc v školskej budove, pouvažujú nad tým, kto sú a čo robia, ako aj o tom, čím sa chcú stať v živote. Nasleduje zaujímavý portrét súčasnej srbskej mládeže,

smutne integrovanej do brutálnej reality, s ktorou sa mladí ľudia každodenne stretávajú. Chlapci sú najčastejšie venovaní hlúpemu a nezmyselnému násiliu (na športových štadiónoch, v školskom dvore alebo na ulici), pokým dievčence sú vo večnom kruhu pokusov stať sa jednou z nasledujúcich hviezdičiek programov Pink, Grand alebo reality show. Na konci sa predsa nič nemení, tí múdri (tzv. štréberi) zostávajú uzavretí do svojich tried a knižníc (lebo je jasné, že jedného dňa, keď vyjdú z týchto tried a knižníc, tejto spoločnosti navždy povedia zbohom), pokým tí hlúpi pokračujú s násilím a zlozvykmi na ceste prispôsobovania sa disfunkčnej spoločnosti.

Vo filme Pored mene hrajú Hristina Popović, Mirjana Karanović, Dragan Mićanović, Slaven Doslo, Nikola Glišić, Gorica Regodić, Milica Majkić, Darko Ivić, Jelena Puzić, Andrej Pipović, Matea Milosavljević, Katarina Pešić, Anđelko Beros, Nikola Dragutinović a Uroš Novović. Film trvá 95 minút. Janko Takáč november 2015 |

vzlet 23


móda

Belgrade Fashion Week 2015 Foto: belgradefashionweek.com

Módny sviatok: Fashion Week

U

rčite už všetci z vás počuli o fenoméne zvanom fashion week alebo ak chcete, módny týždeň. Módni experti, ale aj laici sa schádzajú dvakrát ročne, aby videli, ohodnotili módne kreácie na nadchádzajúcu sezónu. Ako je už z názvu podujatia jasné, udalosť trvá približne sedem dní. Počas týchto dní najznámejšie módne domy predstavujú svoje nové kolekcie. Módne prehliadky, resp. predstavenie kolekcií sa odohráva s časovým predstihom niekoľkých mesiacov, aby si široká verejnosť, novinári alebo potenciálni kupci stihli detailne prezrieť nové modely. Najvýznamnejšie a najprestížnejšie týždne módy sa organizujú v štyroch mestách. Prvý sa obvykle usporadúva v New Yorku, nasledujú Londýn, Miláno a Paríž. Dostať sa na jeden z nich vôbec nie je jednoduché. Je potrebná špeciálna vstupenka a nie je ľahké si ju zaobstarať. Módne domy a módni dizajnéri

24 vzlet | november 2015

musia každoročne prísť s niečím novým a ozvláštniť samotné prehliadky, aby pritiahli

zraky verejnosti. Napríklad tento rok v Miláne modelky pri predvádzaní modelov istej značky

November Z

ima sa už dostáva do ulíc, je čoraz chladnejšie. Studený vietor poriadne otestuje hrubé, prešívané, páperové bundy. Ak sa k nemu pridá i snehová metelica, pod kabát si oblečieme bavlnené šaty a, samozrejme, sveter z vlny. Mgr. art. Iveta Jelinek

robili v dnešnej dobe tak populárne selfie. Samozrejme, návšteva fashion weeku je formou reklamy a sebaprezentácie aj pre hostí. Na zozname hostí sú väčšinou známe osobnosti, novinári, znalci módy a v poslednom čase aj čoraz populárnejšie blogerky. Najmä tie vytiahnu zo svojich šatníkov svoje najlepšie, niekedy najbláznivejšie módne kreácie, takže aj pri príchode na jednotlivé prehliadky sa medzi hosťami odohráva akási malá módna prehliadka. Všetci sa chcú ukázať v čo najlepšom svetle a zažiariť. Ak by ste aj vy chceli aspoň pričuchnúť k atmosfére týždňov módy a nemôžete cestovať tisícky kilometrov, nezúfajte. Podobná udalosť sa organizuje aj v Belehrade, kde sa každoročne predstavujú najlepší módni dizajnéri z regiónu. Radana Olejárová


hudba

Nightwish: inšpirácia v Darwinovej teórii evolúcie A

ktuálny album známej fínskej symphonic-metalovej skupiny Nightwish pod názvom Endless Forms Most Beautiful vyšiel v marci a hlavnou tematickou inšpiráciou

pri jeho realizácii bolo dielo prírodovedca Charlesa Darwina, čiže jeho teória evolúcie. Prvým singlom z tohto vydania bol Élan, typická pop-metalová pieseň kombinujúca ľubozvučný ženský spev a gitary s hrou na klavíri a severskej píšťalke (formula ako ušitá

Milan B. Popović & Hronično neumorni (Autorské vydanie, 2015) Hip-hopové, reggae a rockové skupiny hrajú na verše mladého srbského básnika

N

apriek tomu, že je ešte pomerne mladý, srbský básnik a novinár Milan B. Popović (1976) už prišiel po svoju piatu zbierku básní. V súlade s dnešným časom, keď sa veľmi málo číta a sleduje poézia, Popović sa rozhodol svoju novú tvorbu zase uverej-

na posledné ročníky súťaže Eurosong). Ďalší singel, titulná skladba Endless Forms Most Beautiful je pevnejším zvukom omnoho bližšia k štandardnému metalovému štýlu. Speváčkou v Nightwish dnes je Floor Jansenová, bývalá členka After Forever a ReVamp (pred ňou boli na tomto mieste Anette Olzonová a Tarja Turunenová). Jansenová sa pridružila k Nightwish roku 2012 ako posila na koncertoch a v nasledujúcom roku získala miesto trvalej speváčky. Ďalšou novinkou v zložení skupiny je bubeník Kai Hahto (Wintersun, Swallow the Sun), ktorý nahrával nový album namiesto Jukku Nevalainena. Nightwish sa nachádzajú na európskom koncertnom turné – nám najbližšie mestá, do ktorých zavítajú v decembri, sú Viedeň a Budapešť.

niť vo forme dvojitého hudobného albumu pod názvom Milan B. Popović & Hronično neumorni (po prvýkrát to urobil roku 2010 s vydaním Vreme brutalnih dobronamernika). Na Popovićove verše hudbu nahralo až 32 viac alebo menej známych skupín zo všetkých štátov bývalej Juhoslávie. Album otvárajú srbské reggae legendy Del Arno Bend s miernou a uvoľnenou piesňou Misli, čím sa napovedá, že tu bude dosť skvelého reggae – na vydaní sú napr. zastúpení aj The Socks, Hornsman Coyote, Elly Rasta Girl, Čaras a Subjektivni sud. Segment reggae je vlastne na tomto vydaní najlepší a v ňom niet slabého miesta. Dosť silná je tiež hip-hopová oblasť vydania, lebo svoju hudbu predstavili autori, ako sú Sky Wikluh, Vudu Popaj, Coa, Cantwait, Kruks, M.A.X., Solow a Flip Flop. Avšak

Vitaj, Annihilator!

F

anúšikovia thrash-metalového zvuku 16. októbra 2015 v belehradskom Dome mládeže uvítali kanadský Annihilator. Pod vedením gitaristu Jeffa Watersa táto skupina funguje už 30 rokov a na koncerte prezentovala najnovší (15. v poradí) album Suicide Society. Program doplnili ďalšie dve hosťujúce skupiny – Archer (USA) a Harlott (Austrália). Fotografie poskytol M. Bíreš.

za podpriemernú časť tohto vydania možno označiť rockový segment, v ktorom sa predstavujú skupiny a autori, ako sú Branko Radaković, Miroslav Dukić (Tako), Zoran MarinkovićBjesomar (Bjesovi), Autogeni trening, Nikola Čuturilo, Monera, Seljačka buna, Hashish Club, Alek, Branislav Lazić, Broken Arrow, Dark Sky, Fault, Snovi, Galoma, Grim, Vladimir Jakšić (Revolveri) a Sead Zele Lipovača (Divlje jagode). Nám sa osobne najviac páčili piesne skupín Monera (čudný, ale príliš zaujímavý akustický rock, podobá sa trochu tomu, čo Darko Rundek dnes hrá s jeho kapelou Rundek Cargo Trio), Autogeni trening (čiernohorský alternatívny rock s prvkami darkwave), Hashish Club (temný electro-industrial s dávkou hip-hopu), Sky Wikluh (skladba vo veľmi experimentálnej nálade,

podobá sa až na Tom Waitsa, pričom vidno, aký veľký talent je Wikluh), Cantwait (hip-hop s peknou dávkou džezu), skupiny Subjektivni sud a Čaras (obidve hrajú reggae-rock, ktorý sa podobá tomu, čo niekedy dávno hrala skupina Haustor), Elly Rasta Girl je zaslúžene jediná zastúpená dvakrát (ide o macedónsky pop-reggae a je toto jedna zo zriedkavých skupín so ženským vedením), Solow (vidno, že mladý Milan Marković Lane z Nišu sleduje najmä to, čo robí Marčelo) a Coa (skvelý belehradský hip-hop). Keď sa dá všetko dokopy, na tomto vydaní kvalitu vlastne prináša kvantita. Z 32 skupín a piesní viac ako polovica sa určite viac nikdy nevráti na náš winampový zoznam, ale na druhej strane je toto príležitosť spoznať aspoň desať úplne nových a zaujímavých mien, ktoré iste budeme sledovať do budúcna. Preto treba dať šancu tejto kompilácii, lebo si na nej určite nájdete aspoň niečo zaujímavé pre seba. Janko Takáč november 2015 |

vzlet 25


hudba Portrét: INNA MODJA

Perla z krajiny Mali V

platne počúvala spolu s otcom a vplývalo to na pestrosť jej dnešného štýlu. Známy afro-popový

a pozornosť svetového obecenstva získala o dva roky neskoršie singlom French Cancan, ktorý sa

Foto: Caroline Horemans / Warner Music

západoafrickom jazyku fula jej umelecké meno Inna Modja má význam Planá

Inna, a toto meno dostala ešte v detstve od svojej matky. Vlastným menom Inna Bocoum, táto čierna speváčka bola od včasnej mladosti zoznámená s hudbou Raya Charlesa, Elly Fitzgeraldovej a Otisa Reddinga, ktorých

spevák Salif Keita žil v jej susedstve a povolal ju, aby sa pridružila k jeho skupine Rail Band, čo bolo pre ňu ďalšou významnou skúsenosťou. Prvý sólový album Everyday is a New World jej vyšiel roku 2009

Nový Rambo Amadeus Č

iernohorsko-belehradský hudobník a „svetový megacar“ Rambo Amadeus nahral nový album pod názvom Vrh dna. Toto vydanie vyjde v decembri vo vydavateľstve Mascom Records. Rambo Amadeus na tomto albume pokračuje so satiricko-ironickou tematikou piesní, ktorými komentuje najmä spoločenské diania v priestore Balkánu, pokým po hudobnej stránke často experimentuje a prechádza pestrou paletou štýlov. V ústrety novému albu-

26 vzlet | november 2015

mu Vrh dna najprv bol zverejnený videoklip k titulnej piesni, a potom aj singel Privatizovat.

stal veľkým letným hitom, najmä vo Francúzsku. Nasledovali úspešné

singly z druhého albumu Love Revolution (2011) – piesne La Fille du Lido, Love Revolution a I Am Smiling. Jej hudba sa opisuje jednoducho ako pop alebo dance, ide však o modernú zmes viacerých štýlov. Nový album Motel Bamako určitým spôsobom svedčí o afrických koreňoch a ich vplyve na umeleckú inšpiráciu tejto speváčky. V textoch piesní hovorí o rôznych aktuálnych problémoch a postavení žien v Afrike – práve touto tematikou sa zaoberá jej najnovší singel a videoklip Tombouctou.

Dueto Missy Elliott – Pharrell Williams A

merická R&B/hip-hopová speváčka Missy Elliott (tunajšiemu obecenstvu známa aj z festivalu Exit) spolupracovala s populárnym Pharrellom Williamsom a dvojica nahrala singel WTF (Where They From). Táto pieseň predchádza novému vydaniu Missy Elliott a hovorí sa, že to bude veľký comeback americkej rapperky, ktorej posledný album The Cookbook vyšiel pred desiatimi rokmi. Missy Elliott patrí medzi najúspešnejšie hip-hopové speváčky, tiež pôsobí ako

textárka a hudobná producentka, spolupracovala s mnohými známymi menami, akými sú Beyoncé, Chris-

tina Aguilera, Mariah Carey, Eve a Katy Perry. Foto: Warner Music


Profile for NVU Hlas ľudu

Vzlet 09 2015  

Vzlet 09 2015  

Advertisement