Page 1

Film

Info-svet

Potenciálne zlepšenia na nasledujúcu verziu OS Windows PC hry

Hudba


pohľadnica

Smerom na juh

Macedónsko – Kosovo – Albánsko T

uristicky nerozvinuté a odľahlé regióny, akým je južná časť západného Balkánu, pre niekoho predstavujú práve turistickú pochúťku. Predsudky o nebezpečnosti týchto krajov sú viac-menej iba predsudky, zatiaľ čo zaujímavá história, kultúra a krásna príroda tu nemôžu chýbať. Južná časť západného Balkánu je ekonomicky najnerozvinutejšia oblasť v Európe a práve preto je pre návštevu zaujímavá. Tu ešte stále neexistujú veľké plagátové tabule na každom kroku, jednotvárne značkové reštaurácie a nákupné strediská, ako v každej inej európskej krajine. Ľudia nie sú posadnutí

Štrpce, Kosovo: odpad priamo do potôčka

Durrës, Albánsko

peniazmi a závislosťou, voľný čas trávia na ulici a v spoločnosti, v „ničnerobení“ veľmi milo privítajú každého cudzinca a radi sa porozprávajú. Macedónsko je európska krajina s najviac nezamestnanými (32 %), zatiaľ čo je v Kosove pocit, že nikto nepracuje (miera 45 %). Chudoba sa tu odzrkadľuje všade. V juhu Albánska vo vidieckych oblastiach stretnete ľudí na koňoch a s mulicami, oblasti bez elektrickej energie, ale aj prekrásnu divú prírodu, čisté Iónske more a dobrých, usmievavých a ústretových ľudí... Boris BÍLEK

Skopje, Macedónsko: fontána a obrovský pamätník venovaný Alexandrovi Veľkému. V kontroverznom projekte Skopje 2014 bolo za iba jednu noc postavených viac ako 50 pamätníkov a sôch v centre mesta.

Stara Planina, Kosovo: prekrásna príroda

Durrës, Albánsko

Vlorë, Albánsko

2 vzlet | máj 2013

Vlorë, Albánsko

Tirana, Albánsko


OBSAH

INTRO

Báčsky Petrovec • Adresa redakcie: VZLET, Bulvár oslobodenia 81/V, 21 000 Nový Sad, poštový priečinok 234 Telefón redakcie: (021) 472-08-40 (priame číslo) Telefax: (021) 472-08-44 • www.vzlet.rs E-mail: vzlet@hl.rs • Účet NVU Hlas ľudu 160-924115-88, Banca Intesa YU ISSN 0351-0972 COBIS.SR-ID 16444674 • VZLET podporujú: Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie S finančnou podporou

Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Z archívu dátumov / Nová jazyková príručka: Jazykové omyly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Úrovne občianskej spoločnosti / Filotínky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Dvaja mladí pästiari: Ivona Martinková a Ján Medovarský . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

vzlet

Spoločensko-zábavný časopis pre mládež • Vydáva: NVU HLAS ĽUDU, Bulvár oslobodenia 81/V, 21 000 Nový Sad • Riaditeľ NVU Hlas ľudu: Samuel Žiak • Zodpovedný redaktor: Stevan Lenhart • Vychádza raz do mesiaca okrem letných prázdnin • Spolupracovníci: Boris Bílek, Jasminka Činčuráková -Galambošová, Dušan Durman, Michal Ďurovka, Jaruška Ferková, Filip Filip, Teodora Ilićová, Mgr. art. Iveta Jelinek, Anna Legíňová, Vladimír Lenhart, Vladislava Lovásová, Jasmina Marček, Jasmina Pániková, Stanislava Sládečeková, Andrea Speváková, Jana Strakúšeková, Janko Takáč, Marína Valentíková, Vesna Valihorová-Filipovićová, Ivana Vereski, Jana Žiaková • Grafická úprava: Miroslav Dobroňovský • Jazyková redaktorka: Anna Horvátová • Lektorka-korektorka: Mária Domoniová • Počítačová sadzba: Mária Obšustová • Príprava: NVU Hlas ľudu • Tlačí:

Pohľadnica: Macedónsko – Kosovo – Albánsko . . . . . . . . . . . . 2

Divadlo: Láska k divadelným doskám v Silbaši / Pozitívni Negativisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Škorec lesklý (Sturnus vulgaris)

Stefan Todorović zo Starej Pazovy / Športové aktivity v ZŠ v Kysáči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Autorka vydania Anna Horvátová

V kovačickom gymnáziu: Všestranní prváci . . . . . . . . . . . . . . . 9

PREMIÉRA VYDANIA JAZYKOVÉ OMYLY autorky Anny Horvátovej sa uskutočnila dňa 9. mája 2013 v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Hovorilo sa o príprave a obsahu tejto novej jazykovej

Fotosekcia v ZŠ v Jánošíku / Citáty / Listujeme v Slovníku cudzích slov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

11-12 Story . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Rozlety / Rozlety+ . . . . . 14-15 Knihy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Vaša tvorba

Vystúpenie dievčenskej speváckej skupiny petrovského gymnázia

príručky, ktorá je spoločným vydaním NVU Hlas ľudu a Asociácie slovenských novinárov, taktiež odznel príležitostný kultúrnoumelecký program. Recenziu vydania zverejňujeme na strane 4.

NAVŠTÍVTE www.vzlet.rs !!

sl

.............

PC hry: Pid / Vydania komiksov

17 Komiks: William Henrich . . . . 18 Info-svet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ...........

Horoskop / Svetové zaujímavosti / Svetové mestá . . . . . . . . . . . . . . . . 20

21 Film: Broken City . . . . . . . . . . . . . 22 Enigma / Humor

.............

Film: Searching for Sugar Man / Správy zo sveta filmu / Móda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Z festivalu Slobodná zóna / Art: Damir Pavić-Septic . . . . . . . . . . . 24

Aktuality – Zaujímavosti – Galéria – Hudba – Film – Info-svet – Mladá tvorba – Rozlety – Archív vydaní...

Interview: My Black Thread / Nové albumy . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Goblini / Exit 2013

...........

26

Na titulnej strane: ilustrácia bez názvu autora Damira Pavića-Septica zo Subotice. O výstave prác tohto autora sa píše na strane 24. máj 2013 |

vzlet 3


nová jazyková príručka

z archívu dátumov 5. mája 1813

(pred 200 rokmi) narodil sa Søren Kierkegaard, významný dánsky filozof, spisovateľ a teológ. Všeobecne sa považuje za prvého predstaviteľa existencializmu (i keď sám nepoužíval tento termín). Jeho filozofické teórie sa zaoberajú existenciou jednotlivca a jeho slobody s dôrazom na význam možnosti výberu a rozhodnutia. Mnohé svoje diela pôvodne vydal pod rozličnými pseudonymami. Kierkegaard zomrel roku 1855.

5. mája 1963

(pred 50 rokmi) narodil sa James LaBrie, spevák známej americkej prog-metalovej formácie Dream Theater. Kariéru začal v skupine Winter Rose; od roku 1991 je členom Dream Theater, s ktorým nahral 10 dlhohrajúcich albumov (najúspešnejším je Images and Words, obsahujúci hit Pull Me Under). James LaBrie tiež nahráva sólové albumy – pod menom MullMuzzler alebo pod vlastným menom.

Jazykové omyly – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov N

ovinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu a Asociácia slovenských novinárov vydali príručku Jazykové omyly autorky Anny Horvátovej. Autorka roky sleduje vojvodinskú slovenčinu a najčastejšie zaužívané nenáležité javy uverejňuje v rubrike v týždenníku Hlas ľudu. Príručka je iba malou čiastkou viacročného sledovania vojvodinskej slovenčiny. Žijeme v bilingválnom prostredí a každodenne používame nesprávne slová a tvary. Tie nenáležité tvary sa natoľko udomácnili, že si ich ani neuvedomujeme, ale chápeme ich ako slovenské a, najmä, ako správne tvary. Vyskytujú sa v komunikácii medzi „obyčajnými ľuďmi“, ale nejeden je príklad, že nesprávne tvary používajú aj učitelia v školách, zamestnaní v úradoch, vyskytujú sa vo verejných prejavoch... Práve preto je táto knižočka

vhodnou príručkou, lebo sú v nej zachytené najčastejšie zaužívané nenáležité javy a na svojej kvalite získala aj presným a jasným vysvetlením nesprávnych slov a tvarov. Aj z technickej strany je príručka prispôsobená používateľom. Všetky nespisovné slová, srbské výpožičky, či slovné konštrukcie srbského pôvodu napísané sú v úvodzovkách. Kľúčové slová, ktoré sa v texte objavia prvýkrát, vyznačené sú boldom, pokým sú príklady na spisovné tvary, slová a spojenia vyznačené italicom; teda nesprávne a správne znenie daného príkladu je zvýraznené. Príručka pozostáva z troch častí: Z lexikálnej roviny jazyka (slovná zásoba), Z gramatiky a Z pravopisu a výslovnosti. Prvá časť je najobsiahlejšia a spracované sú v nej nesprávne slovné spojenia typu uplatiť

račúny, tušovať sa, doterať sa, částiť v kafíći, gazíraní sok, zdiplomovať a pod. Napríklad, namiesto Ja si dám gazíraní sok správne spojenie znie: Ja si prosím bublinkovú šťavu, alebo sýtenú šťavu. V druhej časti sa autorka zaoberá gramatickými javmi a vysvetľuje napr. kedy používame predložku „pre“ (napr. mať zmysel pre humor, žiť pre deti, nevidí pre tmu, potreby pre domácnosť atď.), „po“ (napr. ísť po chlieb, isť po lekára atď.), chyby týkajúce sa označenia príslušníkov jednej rodiny (napr. Spevákovci, nie Spevákoví ani Spevákovi) a iné. V tretej časti vysvetľuje gramatické a výslovnostné javy typu d. o. o, krát a raz, skratky titulov a vedeckých hodností a iné. Táto 100-stranová jazyková príručka sa odporúča všetkým tým, ktorí si chcú skultivovať svoju materinskú reč. Slovenský jazyk je živý jazyk, ktorý má vo svojich normách čoraz viac nových slov, avšak treba si dať pozor na to, kedy a v akom spojení tie slová použijeme a zvlášť na to, či sú tie slová v súlade so spisovnou normou, alebo sú výtvorom bilingválneho prostredia. Jasmina PÁNIKOVÁ

22. mája 1813

(pred 200 rokmi) narodil sa Richard Wagner, nemecký hudobný skladateľ a reformátor opery. Patrí medzi najvplyvnejších skladateľov v dejinách hudby. Uviedol termín Gesamtkunstwerk (čiže: úplné umelecké dielo), ktorým vyjadril predstavu umeleckého diela ako syntézy všetkých druhov umení – múzických, výtvarných a literárnych. Medzi jeho najznámejšie operné diela patria Blúdiaci Holanďan, Tristan a Izolda a cyklus Prsteň Nibelungov. Richard Wagner zomrel roku 1883. Pripravuje: sl

4 vzlet | máj 2013

akcie

18. festival novej hudby v Belehrade T ohtoročný Medzinárodný festival novej hudby RING RING bude usporiadaný od 16. do 27. mája v Belehrade. Podujatie sa uskutoční vo viacerých priestoroch – v kultúrnych strediskách Rex a Dragstor, Štúdiu 6 Rádia Belehrad, sieni Kolarac a v Múzeu vedy a techniky. Festival sa začne otvorením

výstavy fotografií Ivany Čuturovej, promo-koncertom ženského dueta Catch-Pop StringStrong (Rakúsko) a vystúpením ansámbla nekonvenčnej americkej skladateľky Annie

Gosfieldovej. Program zahŕňa vystúpenia viacerých ďalších skupín, spoločných projektov a samostatných interpretov: Heliocentric Counterblast (Nemecko), Sofia Jernberg & Igor Čubrilović (Švédsko / Srbsko), The Home of Easy Credits (Dánsko / USA), Anja Đorđević / Svetlana Maraš (Srbsko), The New Songs (Švédsko / Francúzsko), Lenhart Tapes (Srbsko), Volcano the Bear (Anglicko), ErikM (Francúzsko), The Electrics (Švédsko / Nemecko / USA), SaMa – Sabir Mateen & Matthew Shipp (USA), WHO+ 2- (USA/ Holandsko), Jasna Veličković / Nora Mulder / Clare Callaghan (Srbsko / Holandsko / Austrália). sl


úrovne občianskej spoločnosti

Boj o práva domorodých národov D

omorodými národmi sa nazývajú ľudia, ktorí obývali nejaké územie predtým, než boli podmanení koloniálnymi spoločnosťami a ktorí seba považujú za odlišných od spoločnosti, ktorá v súčasnosti riadi to územie. Odhaduje sa, že dnes žije medzi 300 a 500 miliónov domorodých ľudí. Tvoria 80 % svetovej kultúrnej a biologickej diverzity, zatiaľ čo zaberajú 20 % svetového zemského povrchu obývaného ľuďmi. Práva domorodých národov sa hlavne týkajú zachovania pôdy, ochrany jazyka a kultúry, zachovania tradičných spôsobov života a boja o väčšiu účasť v štátnych štruktúrach. Aj napriek rozsiahlej rozmanitosti domorodých komunít v celom svete, všetky tieto národy majú jednu vec spoločnú – všetci zdieľajú históriu nespravodlivosti. Cez dejiny boli domorodé národy obeťami genocídy, trýznenia a otrokárstva. Boli ukrátené o základné ľudské práva,

ich majetky a pozemky boli priznáva domorodému veľké pozemkové oblasti, čo násilne ukradnuté. Príchodom obyvateľstvu právo na ohrozuje prístup týchto štátov „západného“ človeka do kontrolu nad miestami svojho ku cenným prirodzeným najvzdialenejších kútov Zeme náboženského a kultúrneho zdrojom. bola vykonaná aj systematická dedičstva, ako aj právo na Vláda Austrálie v apríli 2009 indoktrinácia kresťanstvom riadenie svojho vlastného oficiálne prijala deklaráciu a až dnes sú príklady násilného vzdelávacieho systému. v parlamente, a tak zvrátila zotierania tisícročných Dôvodom toho, že sa rozhodnutie predchádzajúcej tradícií (napríklad vlády z roku zákaz domorodému 2007. Ministerka obyvateľstvu Bolívie, pre domorodé aby žuvalo listy národy Austrálie kokaínu). Dobytie a Jenny Macklinová kolonizácia sa pokúsili pri príležitosti ukradnúť identitu slávnostného domorodých národov, prijatia Deklarácie ako aj základné právo práv domorodého na sebaurčenie. obyvateľstva v austrálskom Po viac než 20 parlamente povedala: rokoch diskusií a „Dnes Austrália napriek odporu USA, vykonala ďalší krok, Kanady, Austrálie aby sa ubezpečila, a Nového Zélandu dňa Domorodé dieťa z kmeňa Kayapo z Brazílie (Reuters) že sa chybná politika 13. septembra 2007 minulosti nikdy Valné zhromaždenie nezopakuje.“ Jedna OSN prijalo Deklaráciu z najväčších kultúrnych práv domorodého obyvateľstva. štyri veľké krajiny protivia a biologických genocíd Deklarácia apeluje na krajiny, deklarácii (USA, Kanada, sa totiž stala práve nad aby zabránili nútenej migrácii Austrália a Nový Zéland) pôvodnými obyvateľmi pôvodných obyvateľov, môže byť to, že sa práva Austrálie Aborigénmi. domorodého obyvateľstva konfiškáciám ich pozemkov sčasti chápu ako „kolektívne“ a násilnému začleňovaniu práva, ktoré sa vzťahujú na do iných kultúr. Deklarácia Boris BÍLEK

FILOTÍNKY: životno-neživotné filozofie o všeličom

Čierna kronika? N

evyzerá to dobre. Niečo sa buď zmocnilo tohto sveta a nesprávne spravuje alebo sa niečo pokazilo a hýbe sa v chybnom, opačnom smere. V každom prípade, nie je dobre. Je to ešte horšie. Ale čo potom robiť so životom? – Čo je život? Mladosť alebo niečo iné? – 25 rokov? Ružových tvárí hľaď jará? Či údov sila? Či strmosť krokov? – pýta sa Sládkovič, ale aj konštatuje – toto sa všetko zostará. Lebo mladosť je vraj anjel v prachu zaviaty. A život bez mladosti v duši životom nie je. No aký život to je, keď nie v prachu zaviaty, ale v čiernom zavitý? Keď sa však lepšie pozrieme na realitu, v čiernom sme počas celého života. Je to skutočnosť a takmer každodennosť. Vec je len v tom, ako sa na svet pozeráme, ako so skutočnosťou vyrovnáme. A v odpovediach na otázky: Žiť či nežiť? Ako, pre

koho, prečo. Keby nie života v živote, z neho nám zostane iba kronika. Čierna kronika. A vtedy sa to už na život nepodobá. Smrť, zdá sa, je vždy a všade prítomná. Nehovoríme to len kvôli posledným udalostiam, ktoré zaplnili kroniky. Takých bolo až príliš, a nielen tu. Tie nové a novšie nás iba akosi škrtia a pripomínajú vlastnú pominuteľnosť. Smrť. Mnohí hľadali liek na túto chronickú chorobu, mnohí ho chceli nájsť tam, kde sa smrť začína, tam, kde Smrtka býva. Zatiaľ sa nikomu nepodarilo. Je však tlmené, no predsa len svetlo, pre tých, ktorí veria, že život a smrť sú jedno, že človek a všetko iné prechádza iba cez metamorfózy svojho jestvovania, no stále je. Je však jedna vlastnosť, ktorá smrť robí nepredvídavou a šokujúcou, až boľavou. Jej stály sklon k hazardu. Aspoň našimi očami. Ona možno vie, no my

nevieme, kedy čia svieca dohorí. Ani na túto otázku sme nenašli odpoveď. Všeličo predvídame, no smrť, tú ale nevieme dať do žiadnych vzorcov, nachytať ju, vyrátať, opýtať sa... Práve preto je hádam aj najväčším tajomstvom života. Smrť bola a často aj je – paradox. Začína sa narodením, je stredobodom života... A tak plynie čas náš a iných – v očakávaní... O tomto svedčia i dávno zašlé časy. Spomeňme si napríklad na starý Egypt, pohanské národy, zabudnutých bohov... Počas života sa ľudia pripravovali na smrť. Avšak mali na to dôvod. Verili, že ak prípravy bez chyby zvládnu, nebude to koniec. Iba premena. Nechceme nanucovať žiadnu mienku, iba položiť otázku. Na nevyčerpateľnú a vždy aktuálnu tému. Hádanku smrť – to je isté – neriešime. Každý z nás smrť vidí tak, ako sa mu zdá byť najlepšie, najlogickejšie, najakceptovateľnejšie, podľa akéhosi vnútorného

cítenia, či celkom rozumového zváženia. Keď tak trochu pouvažujeme, zdá sa, že by sa dalo povedať namiesto tej: život náš každodenný – celkom rovnoprávne – smrť naša každodenná. Nejako, keď sa človek už raz do tejto témy zahrabe – smrť a život sa zdajú byť jedno to isté – so začiatkami, koncami na rovnakých bodoch priamky a trvaním zmiešaným po celej dĺžke. Rozhovory o smrti sú nekonečné, rovnako nekonečný je počet teórií, tak o smrti, ako i o živote. Nevieme a ťažko by bolo aj uhádnuť, kto práve klope na nebeské vráta. Možno práve my. Smrť teda nevyberá. Nemá tabuľku, do ktorej nás zaradí podľa veku, pohlavia, rôznych tuzemských titulov, práce, vzhľadu... Teda takto nejako vyzerá smrť naša každodenná. Povieme si o nej všeličo, no v podstate nevieme o nej nič. Kiežby nechodila tak často… Asp-asp máj 2013 |

vzlet 5


dvaja mladí pästiari

Prvé medaily – zlaté P

ästiarstvo alebo jednoducho box sa zdá byť násilný, ale hovoria o ňom, že na top-rebríčku nebezpečných športov nasleduje až po futbale a basketbale. Je to stará olympijská športová disciplína s prísnymi pravidlami – nielen keď ide o samotný zápas, ale aj keď ide o to, čo mu predchádza. Každý boxer každé tri mesiace musí postúpiť kompletnému zdravotnému

Ivona Martinková

po „pästiarskom“ vreci, ale rodičia si mysleli, že je to iba fáza, že ma to prejde, – hovorí Ivona. Zdá sa, že ju „to“ neprechádza, a tak sa už správa aj jej rodina: Ján Medovarský

Ivona s medailou

podporujú ju v úplnosti. – Ja som sa dal nahovoriť kamarátovi, aby sme začali trénovať box v Petrovci, – Ján dopĺňa odpoveď na otázku o motivácii začlenenia sa do

vyšetreniu. Lekár musí potvrdiť, či je srdce zdravé, či zrak a sluch fungujú na sto percent, ba dokonca aj či sú všetky zuby ako sa patrí. Direkt, hák a zdvihák sú tri základné údery v boxingu. Mladí pästiari z ešte mladšieho Pästiarskeho klubu Ring z Báčskeho Ján v ringu Petrovca Ivona Martinková a Ján Medovarský ich zvládli až na získali svoje prvé medaily. zlatú medailu. I A to nie nejaké, ale zlaté! keď trénujú len pol roka, Petrovčanka Ivona súťažila zmes vôle, zodpovedného v juniorskej kategórii do 60 tréningu a talentu urodil kg a Kulpínčan Ján boxoval plodom. tiež v juniorskej kategórii, Koncom marca 2013 (iba ale do 75 kg. necelých päť mesiacov po Obaja pästiari sú tom, čo sa Ivona a Ján dali do nováčikovia v tomto športe trénovania boxu) v Kikinde a povedali nám niekoľko prebiehali Majstrovstvá slov na tému svojej pasie. jednotlivcov Vojvodiny – Od malička som túžila a títo dvaja mladí boxéri

6

vzlet | máj 2013

tohto klubu. Obaja sa zrejme rozhodli správne, lebo talent v nich vidno. Takto o nich hrdo povedal tréner Jovan Ružić, inak zväzový rozhodca v boxe. – Ján je poslušný a vytrvalý boxer. Keď si pozrieme do očí počas zápasu alebo na tréningu, presne vie vyčítať, čo očakávam od neho, pokým Ivona má dobré tempo a veľmi dobrú stratégiu, – pokojne hovorí tréner Ružić. Dobrosrdeční, usmievaví pästiarski kolegovia, ktorí už niekoľkokrát mali aj modré pod okom, si spomínajú, že trému pred zápasmi na majstrovstvách mali, ale keď začali plynúť tie známe boxerské tri minútky, nič iné nejestvovalo iba box. Ivona nám prezradila, že svojej protivníčke, ktorú premohla, zlomila nos (samozrejme, že sa z toho neteší, ale si uvedomuje, že je to súčasťou tohto športu), a Ján sa pochválil, že zlatú medailu si vymohol nokautom. Stretnutie s týmito mladými športovcami, inak naozaj veľmi milými a zhovorčivými ľuďmi, nám len napovedá, že boxeri nie sú ani násilní, ani nebezpeční. A preto im prajeme ešte veľa úspechov... V. D. V.

Boj: Ivona vs. Ján


divadlo

Láska k divadelným doskám v Silbaši N

ovej kultúrnej organizácii Ochotníckemu divadlu Silbaš (Amatersko pozorište Silbaš, čiže: APS) sa pred dvomi rokmi podarilo rozhýbať hladinu kultúrneho života v Silbaši. V združení sú mladí a chtiví členovia, Slováci a Srbi. Divadelní ochotníci si sami píšu texty a upravujú scenériu. Mienka každého člena má rovnakú váhu, pričiňujú sa spoločnými snahami a konečné slovo je Členovia Ochotníckeho divadla Silbaš – akoby inak – spoločné. spôsobom predstavili svoju Členovia APS sa stretávajú osadu, od minulosti po súčasv Dome kultúry, iba v zimnom nosť. Podali tu aj víziu budúcobdobí majú schôdzky v tepnosti – s odkazom, čo sa všetko lých izbách svojich domov, na poli kultúry mohlo urobiť, aspoň raz v týždni. majúc na zreteli, že doteraz kulDoteraz stvárnili niekoľko túrny život v osade prechádzal divadelných predstavení, spofázami – vzostupu a príliš častej medzi ktorých je najznámejšie stagnácie. prvé Cez vágáš (premiérovali Nahrali aj početné klipy, ktoré pred dvomi rokmi). V typickom si záujemcovia môžu pozrieť na silbašskom divadelnom predstránke YouTube. Sú autormi stavení popretkávanom slorôznych skečov, vo forme správ venskými a silbašskými bodmi spracúvali aktuálne témy. Silbaš cez stáročia satirickým Svojimi výstupmi obohatili aj

podujatiu. Počas víkendov koncom mája a v priebehu júna, teda na šiestich večierkoch (31. mája, 1. a 2. júna, 7., 8. a 9. júna) sa predstavia i hostia, divadelníci z Lalite, Pivnice, Crvenky, Báča a Báčskej Palanky. Pre toto podujatie napísali projekt, ale prostriedky nepostačia, takže aj tentoraz pridajú zo svojho vrecka. Na samofinancovanie si však už zvykli. Avšak predsa najväčšiu váhu majú vôľa a chuť ako najsilnejšie argumenty na stvár-

príležitostné programy v Báčskej Palanke a vystúpili aj v Laliti a Paragoch. Teraz chystajú nové Momentka z predstavenia Cez vágáš predstavenie, s ktorým chcú ňovanie hier na divadelných prekvapiť domáce publikum v doskách. priebehu júna. V Silbaši vtedy plánujú zorganizovať divadelné Jaruška FERKOVÁ dni a položiť základy novému

Pozitívni Negativisti P

etrovské divadelné dosky v poslednom čase oslovujú zvlášť mladých ľudí. Aj v zmysle hereckého obsadenia, aj v zmysle tematiky predlohy. Riadiac sa devízou, že do divadla treba prilákať aj mladých ľudí, vedenie petrovskej VHV scény sa rozhodlo pokračovať v uvádzaní predstavení „alternatívneho“ typu, ktoré naše Mladí petrovskí herci v novej divadelnej hre „rurálne“ obecenstvo niekedy odsusa droguje, pije, fajčí, hreší, a nakodzuje... Divadelní ochotníci pod niec pre drogu a pri droge zabíja. režijnou palicou Ivana Hansmana Veľavravné, poučné predstaveJesenského inscenovali tragédiu nie, ktorého možno ani prvoradým mladého slovenského autora cieľom nie je poúčať, ale pozorný Romana Olekšáka Negativisti, ktorú divák aj taký zážitok môže vyťažiť neodporúčajú divákom mladším a zužitkovať. Výrazná scénografia od 16 rokov. Je to dobrý ťah tohto petrovským umelcom asistovala mladého, ale nadaného hereckého pri stvárnení postáv, ktoré niektorí kolektívu, keďže predloha prináša herci, menovite Mira Lainovićová, príbeh sfetovanej mládeže, ktorá

divadlo Ján Sklenár a Jaroslav Valentík, urobili až na závideniahodnej úrovni. Na webe možno prečítať, že Olekšák sa pri písaní Negativistov potreboval vypísať zo svojich problémov a vyrovnať sa v prvom rade sám so sebou. Takto

„vyrovnávajúco“ aj pôsobí celé predstavenie tzv. novej drámy – so všetkými piatimi prvkami drámy, s výraznou peripetiou. Až na ten záver, ktorý nevyznieva katastroficky, skôr ako prebudenie či katarzia. V. D. V.

máj 2013 |

vzlet 7


talenty

Úspech v nemčine M

ladý chlap, ktorý je študentom na Hotelovej akadémii Nitra, získal uznanie, ktoré mu bude významným podnetom do budúcna. Stefan Todorović je pôvodom zo Starej Pazovy, nedávno sa zúčastnil na súťaži z nemeckého jazyka v Sankt Pöltene v Rakúsku a získal tretie miesto. Súťaž sa konala od 13. do 15. marca 2013 a zúčastnilo sa 20 mladých ľudí z viacerých krajín – z Maďarska, Ukrajiny, Bosny a Hercegoviny, Česka, Slovenska a Srbska. – S nemčinou som sa prvýkrát stretol ako 4-ročný a vďaka Cartoon Networku som sa vtedy

Stefan Todorović

stretol aj s angličtinou. Možno teda povedať, že mám záujem o tieto jazyky odmalička, – hovorí Stefan. Aké boli podmienky súťaže v Sankt Pöltene? – Dostali sme určitú otázku alebo tému a pred verejnosťou

sme mali povedať niečo o danom pojme, osobe... Viac šlo o všeobecné vedomosti v nemčine. Zúčastniť sa mohli mladí ľudia vzrastu od 14 do 19 rokov. Ako odmenu za získané tretie miesto dostal som 6-dňový pobyt v jednom mládežníckom kempe v Rakúsku počas leta. Máš aj nejaké iné významné ocenenia? – Spolu mám získaných 7 diplomov, z čoho 2 sú z mojej rodnej krajiny. Na piatich súťaženiach som získal prvé miesto a na dvoch tretie. Teraz naposledy som získal tretie miesto, medailu od Ministerstva vzdelania a od zástupcu primátora.

Aké sú tvoje plány? – Chcel by som pokračovať v štúdiu buď v Rakúsku alebo v Nemecku, mám záujem o psychológiu, kulturológiu... Možno povedať, že tamojšie školy sú lepšie ako v Srbsku, profesori sú tu síce viac priateľsky naladení, ale chybuje jedna dôležitá črta, a to je disciplína. Ktoré sú tvoje koníčky? – Čítanie kníh, prechádzka po meste, šport, analýza rôznych druhov nápojov... Máš nejaký odkaz pre čitateľov Vzletu? – Čitateľom by som odporučil, aby veľa čítali a zaoberali sa cudzím jazykom 24 hodín, lebo len vtedy sa človek niečo skutočne naučí. Marína VALENTÍKOVÁ

športové aktivity v ZŠ v Kysáči

Veľkonočný turnaj a Žogarija TURNAJ V MALOM FUTBALE. Rok 2013 je Spoločná fotka futbalistov a trénerov v znamení osláv 240. výročia príchodu Slovákov do Kysáča. Pri tej príležitosti v ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči dňa 24. marca zorganizovali 5. Veľkonočný turnaj v malom futbale. Na ňom sa zúčastnili žiaci od tretieho po ôsmy ročník, ako i bývalí žiaci. V prvom zápase súťažili ružoví a bieli – zvíťazili ružoví v pomere 5 : 4. V druhom zápase súťažili žiaci, ktorí a ministerstiev a stala sa synonytrénujú v klube Tatra Kysáč a predstavitelia školy. Výsledok bol neroz- mom pestovania fair play v hre. V tomto roku sa Žogarija organizuje hodný − 5 : 5. Druhý zápas bol v deviatich krajinách: v Slovinsku, napínavý a prevahu mali Tatranci, Taliansku, Rakúsku, Maďarsku, ale neskoršie ich školáci dobehli Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, a vyrovnali. Výborne bránili Ivan Čiernej Hore, Macedónsku Šmit a Igor Ožvát. Najlepší hráči a v Srbsku. Cieľom tejto akcie je boli Martin Budík a Miško Tordaj. Horlivo fanúšikujeme: Kysáč vpred! Súťaž mali na starosti profesor Nermin Feleć a Ondrej Uram, akciu podporili súkromné podniky. Možno by o rok mohla byť väčšia návštevnosť tohto podujatia s ohľadom na to, že sa už pomaly stáva tradíciou a v médiách vopred informovali o tejto akcii… ŽOGARIJA. Takto sa volá jeden z najznámejších detských športových projektov v tejto časti Európy. Idea sa zrodila v Slovinsku pred ôsmimi rokmi. Získala podporu základných škôl

8 vzlet | máj 2013

rozvoj a podnecovanie trpezlivosti a fair play v hrách s loptou. Sú tu aj rôzne sprievodné aktivity, ako

spevácke a tanečné body, kreatívne dielne, propagovanie zdravej výživy a ekologického povedomia. Dňa 11. apríla 2013 sa táto akcia realizovala na

Akciu poctili aj slávny volejbalista Slobodan Boškan a basketbalista Zlatko Bolić, čo deti veľmi potešilo a dodatočne ich motivovalo. Okrem kysáčskych detí do hier sa zapojili i deti z novosadských základných škôl Đuru Daničića, Nikolu Teslu a Vasu Stajića z Nového Sadu. V hrách šikovnosti zvíťazili Kysáčania, taktiež vo futbale „3 na Hrali červení a bieli 3”, v ktorom góly vsietili a výborne hrali Krajčík, Záviš a Ožvát. V kvíze boli Kysáčania na druhom mieste nádvorí ZŠ a v hre I vi proĽudovíta fesore boli prví, Štúra takže finálovými v Kysáči, kde víťazmi hier sú sa odohralo deti ZŠ Ľudovíta jedno zo Štúra v Kysáči, ktoré nazbierali štyroch kvalifikačných podujatí v spolu 15 bodov, druhé miesto Srbsku. Hostí privítala riadisi rozdelili školy ZŠ Nikolu Teslu teľka Anna Gašparovićová, a Vasu Stajića z Nového Sadu, štvrktorá poznamenala, že sa té miesto ZŠ Đuru Daničića tieto hry organizujú aj pri z Nového Sadu. Okrem detí súťažili príležitosti osláv 240. výročia príchodu Slovákov do Kysáča. aj profesori spomínaných škôl. V programe účinkovali aj deti Z kysáčskej školy to bol Nermin Feleć, ktorý sa veru nezahanbil, z kysáčskej škôlky Lienka, prípravná slovenská skupina, v peknom svetle prezentoval školu, totiž – získal prvé miesto. ktoré nacvičili vychovávateľBolo to osvieženie pre kysáčsku ky Jarmila Srnková a Milota Ďurovková, žiačky tanečnice, školu a Kysáčanov a nielen to, najdôležitejšie je, že kysáčske deti ktoré nacvičila profesorka postúpili do ďalšej úrovne súťaže, Želka Madacká, ako i hostia. ktorá sa usporiadala koncom apríla Na školskom dvore ZŠ na Ade Ciganliji v Belehrade. Ľudovíta Štúra v Kysáči bolo veľmi rušno, lebo ovzdušie veľmi dobre Anna LEGÍŇOVÁ dotvoril moderátor Miki Perić.


v kovačickom gymnáziu

Všestranní prváci M

edzi žiakmi 1. ročníka Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici sú niektorí talentovaní žiaci, ktorí sa úspešne zaoberajú športom alebo umeleckým tancom. Oblasti ich záujmu sú napríklad kolky, stolný tenis a moderný balet. Traja talentovaní žiaci nám rozpovedali o svojich aktivitách a úspechoch.

Myslel som si, že takto môžem spoznať nových kamarátov, čo sa aj stalo. Okrem toho pri tomto športe sa mi páči skutočnosť, že sa nemôžem zraniť. Mojím športovým vzorom je Timo Boll. Hral som na mnohých turnajoch a úspechy som zaznamenal na

ŽELKO GARAFIÁT:

– Trénujem kolky ako mladší kadet. K tomuto športu som sa dostal náhodou, skúšal som hrať kolky niekoľkokrát a povedali mi, že mám talent na tento šport… Tak som sa rozhodol trénovať pravidelne. Som členom Kolkárskeho klubu Dolina Padina, ktorý hrá v Prvej srbskej lige – skupina Vojvodina. Na

niektorých turnajoch som hral aj v prvom tíme KK Dolina Padina. Zúčastnili sme sa na Republikovom juniorskom tímovom turnaji, ale aj na mnohých ďalších. Klub dosiahol rôzne úspechy na regionálnych a republikových súťažiach či turnajoch. Mojím doterajším najväčším úspechom je 4. miesto na Republikovej súťaži – Kup Belehradu, kde som sa zúčastnil ako kadet, hrdý som aj na obsadené tretie miesto s ekipou na tej istej súťaži v konkurencii kadetov. Potešili ma pochvalné slová starších kolkárov o mojich výsledkoch. Všetkým čitateľom Vzletu odporúčam, aby skúsili hrať kolky – možno sa práve vo vás skrýva talent pre tento šport.

DENIS ZLOCH:

– Trénujem stolný tenis už deväť rokov. Tento šport som si zvolil preto, lebo týmto spôsobom nesedím doma pred počítačom, ale športujem – je to podľa mňa najdôležitejšie.

Denis Zloch

Kovačica Open, Majstrovstvách obce a na turnaji v Báčskej Topole. Zatiaľ mám získané tri medaily – dve bronzové a jednu striebornú. Prvú bronzovú som získal na turnaji Kovačica Open, obsadil som tam tretie miesto, ale práve túto medailu mám najradšej. Hoci som Kovačičanom, už druhú sezónu hrám ako člen padinskej Doliny a neprekáža mi to, že musím cestovať. Myslím si, že tá cesta stojí za to. Hral so aj pre gymnázium na regionálnej súťaži… Môj tréner je Ivan Josimović. Náš tréning sa začína zábavou, a tak sa aj končí. Samozrejme, okrem toho, že vtipkujeme, tiež vážne trénujeme. Najprv utekáme, a potom sa poriadne rozcvičíme, aby sa nám ľahšie hralo. Niekedy sa necháme uniesť zábavou, ale tréner nás hneď upozorní a pokračujeme ďalej v tréningu, pripravujeme sa na ďalšie turnaje…

MEDZIOBECNÁ SÚŤAŽ V MALOM FUTBALE. Dňa 5. apríla t. r. v kovačickom Gymnáziu Mihajla Pupina prebiehala medziobecná súťaž v malom futbale. Od profesorky telesnej výchovy Tatiany Brtkovej-Jonášovej sa dozvedáme, že sa v súťaži zúčastnili skupiny z Vršca, Kovina, Pančeva, Belej Crkvy a z Kovačice. Skupina kovačického gymnázia postúpila na ďalšiu úroveň súťaže do Zreňanina, a tam obsadila tretie miesto. Na fotografii: Skupina futbalistov z kovačického gymnázia (archív GMP). Anna-Andrea Holíková Balerína. Našu skupinu trénuje a tiež pripravuje choreografiu Vladislava Vojvodić-Pipi. Na tréningoch najprv robíme rozcvičku, lebo je veľmi významné dobre sa rozcvičiť. Potom nacvičujeme choreografiu a tu má podstatnú úlohu naša choreografka. Keď niečo

kostým by mal mať na sebe nejaký trblietavý detail. Naša tanečná skupina získala niekoľko odmien, najdrahšia mi je tá odmena zo súťaže International Dance Festival 2012 v Španielsku, kde sme obsadili prvé miesto, ako aj zo súťaže Macedonia Open 2012, kde sme tiež získali

Debora Pavelová

DEBORA PAVELOVÁ:

– Moderným baletom sa zaoberám päť rokov. Je to hlavne disco-dance alebo showdance, či už hip-hopový balet. Tento druh moderného baletu sa mi veľmi páči, pozostáva z voľných pohybov a je to hlavným dôvodom, prečo som si zvolila tento štýl. K baletu som sa dostala v základnej škole, najprv som to chcela iba skúsiť a nakoniec som zostala pravidelne trénovať. Som členkou klubu

urobíme nesprávne, ukáže nám a vysvetlí, kde sme pochybili. Práve takú pomoc si najviac vážim. S klubom sme boli na republikovej, európskej či medzinárodnej súťaži. Pravidelne sa zúčastňujeme na súťaži v Kanjiži, tiež chodíme na Macedonia Open... Naše kostýmy sú v súlade s choreografiou a štýlom – napr. ak máme disco-dance,

prvú cenu. Moderný balet mi priniesol nezabudnuteľné zážitky a skúsenosti. Cesta do Španielska, návšteva Talianska a Francúzska, nové priateľstvá... V tomto roku ma čaká prvé sólové vystúpenie, začínam s prípravou a veľmi sa na to teším. Anna-Andrea Holíková, Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici máj 2013 |

vzlet 9


v ZŠ v Jánošíku

Pôsobí fotosekcia D

obrá motivácia a láska ku škole sú základom žiackeho úspechu. Aby žiaci radi chodili do školy a aby sa v nej cítili dobre, potrebné je venovať sa aj činnostiam, ktoré nie sú priamo viazané len s výučbou. Jánošícka základná škola sa tiež snaží obohatiť svoje mimoškolské aktivity a práca na uvádzaní nových sekcií je zaradená aj do školského rozvojového plánu. Od tohto školského roku funguje fotografická sekcia a má ju na starosti pedagóg Janko Takáč. V činnosti fotosekcie sa zúčastňuje osem žiakov, ich práce sa vystavujú v škole, zasielajú na súťaže a do časopisov, zverejňujú na webovej stránke školy. Máme nádej, že táto sekcia bude pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku, čo závisí len od záujmu žiakov.

Vinona Dudková

Maja Kotuľačová

ZŠ T. G. Masaryka v Jánošíku

Valentína Chrťanová

Anna Mareková

Citáty

Pripravuje: VVF

Alena Halabrínová

Listujeme v Slovníku cudzích slov – mastix – druh vonnej živice – mašingver – guľomet, strojová puška – mašírovať – pochodovať – maté – druh juhoamerického čaju – matiné – dopoludňajšia slávnosť alebo predstavenie – matriarchát – historický

Vinona Dudková / Alena Halabrínová

stupeň vo vývoji prvotnopospolnej spoločnosti, v ktorom mala vedúce postavenie žena a v ktorom sa príbuzenstvo, pôvod určoval z matkinej strany – matrika – verejná kniha slúžiaca na evidenciu osôb, vecí a pod. – matrimónium – manželstvo

Pripravuje: Vesna Valihorová-Filipovićová

Každý je strojcom svojho šťasAk chceš byť šťastný, vedz, že to tia. (Faber suae quisque fortūnae) záleží len od teba. Epiktetos

Láska môže byť šťastná, ale nikdy však veselá. Veselosť je Henry Wadsworth Longfellow prejavom ľahkovážnosti.

Byť silný znamená byť šťastný.

Deti nie sú šťastné, keď nemajú čo ignorovať. A preto boli stvorení rodičia. Ogden Nash Hovorí sa, že peniaze neprinášajú šťastie. Bezpochyby sa tým myslia peniaze druhých. Sacha Guitry Chcel by som mať kvapku šťastia, alebo plný sud rozumu. Menander

10 vzlet | máj 2013

Latinský výrok

Theodore Dreiser Lepšie žiť bez šťastia, ako bez lásky. William Shakespeare Odvážnemu šťastie praje. (Audaces fortuna iuvat) Vergílius Ľudskosť sa javí v tom, že tým, ktorých nemilujeme, prajeme aspoň šťastie. Joseph Addison


Práce pre rubriku Vaša tvorba môžete zasielať na e-mailovú adresu: vzlet@hl.rs

vaša tvorba

Ako zachrániť našu planétu

Hral sa vonku s priateľmi. Bola už noc, rozprávali si strašné rozprávky a mali v ruke lampáš. Jednému chlapcovi lampáš z ruky schmatol obrovský vták, aša planéta je vlastne náš domov, chvíľu letel s ním, a potom ho vypustil miesto, kde žijeme, dýchame, existujeme. na zem. Keď chlapci šli pre lampáš, Dôkazom toho, že všetko moderné nie je aj zbadali veľký a strašný tieň. Vyzeralo užitočné, sú aj mnohé továrne v súčasnosti, to na čerta. Všetci už boli presvedčení, ktoré znečisťujú prírodu. Veľmi veľa zvierat že je to čert, ale potom náš neboa ľudí ochorievajú skrze znečistenie pôdy, jácny Janko povedal, že to nemôže vody, vzduchu... Samozrejme, na príčine byť čert: on by bol vyšší, musí to byť kocúr! Susedov kocúr sa aj ukázal. Dali však ešte jeden krok a teraz bol ešte väčší tieň. Bolo to už veľmi veľké a všetci sa Aňa Marčoková, 7. 2, ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči zhodli s tým, že je toto Nemožno na to vplývať. A nehodno sa s tým teraz určite čert a že to pre nich obťažovať. Keď snívaš o peknom, všetko je tak, znamená koniec. Bolo počuť, ako ty chceš. A to, čo nechceš, samo príde, ale že niečo sa približuje. Všetci sa aj odíde. Práve tak, ako to beží v skutočnom triasli. Z tieňa vyšiel susedov živote. veľký biely bernandín. Všetkým Patrik Daniček, 7. ročník, odľahlo, že to predsa nie je čert. ZŠ Jána Kollára v Selenči Zrazu zahrmelo. Janko sa prevrátil na druhú stranu a ďalej sníval. Už bol pri lampáši, keď tu zrazu Cesta do budúcnosti vyšiel opravdivý čert s vidlami! Pobral ich všetkých a odniesol do eď povieme budúcnosť, na čo si najprv Juliana Pavlovičová, 8. 2, ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči pekla. Plakali tam a natoľko vykripomyslíme? Na supermodernú krajinu kovali, že čerta až boleli uši, a tak s novou technológiou a hŕbou robotov. tomu všetkému je človek, čiže ľudský faktor. ich vyniesol späť na zem. Vzali si lampáš a uteAko som šiel do školy, zistil som, že niečo Ako obyčajná šiestačka nemôžem nič kali domov. Jeden chlapec zostal, lebo chcel nie je v poriadku. V škole nebol krik, ktorý premeniť, môžem len chrániť prírodu vôkol dokázať, že je smelý a nebojí sa ani čerta. Keď zvyčajne robievali moji kamaráti, lavičky boli mňa. Ale všetci my ľudia spolu môžeme veľa na iných miestach a škola bola inej toho urobiť. Prebudiť vedomie o potrebe farby! Odrazu som začul trasľavý čistej prírody u tých, ktorí na to nemyslia, hlas: spoločnými silami a akciami môžeme vyčistiť – Ttty, tamm, čččo choddzelené plochy od odpadkov, vrátiť modrú díš pppo ššškolsskom dvorrre, farbu našim žblnkotavým riekam... Chcela by POMÁÁÁHAJ!!! – kričal z celého som zachrániť všetky živočíchy od otravných hrdla Viliam z triedy 7. 2. látok, chcem, aby príroda bola plná radosti, – Samozrejme, pomôžem ti, ak smiechu a čistoty. mi povieš, čo sa tu deje, – odpoveVšetci spolu musíme ochraňovať naše dal som a strhol som ho zo stromu. životné prostredie – predsa každý strom Vilko odpovedal, že na školu zaúdýcha aj pre nás. točili roboti z budúcnosti a ukradli všetkých žiakov z Kovačice Ema Chrťanová, 6. 1 a Padiny. ZŠ m. Tita v Padine – Ha! Budúcnosť! Roboti! Vymýšľaš! Dokáž, že tu boli roboti! – neveril som mu a Viliam v okamiMoc snov Michal Martinko, 8. 1, ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči hu zmizol! Hľadal som ho a stratil som sa v diere, ktorá viedla do ierna noc... Najlepšie miesto pre najlepto čert videl, vrátil sa a znovu budúcnosti. Keď som prešiel cez portál, videl šie sny. Hviezdy uniesol toho chlapca. Odvtedy som všetkých mojich kamarátov. Ocitol som sa plávajú po tmavej ho nikto nevidel. Búrka sa skonv tom istom školskom dvore, ale v budúcnosti, oblohe a mesiačik čila. Mesiac vyšiel spoza oblakov a škola bola strieborno-sivej farby. Moji sposvieti ako nočné a hviezdy hneď za ním. Všetkým lužiaci boli tiež oblečení v strieborno-sivých slniečko. Je to fantásny boli krajšie. Aj stratený chlašatách a podobali sa na robotov. Ale tam boli zia, ako vtedy chutí pec prišiel domov. A náš Janko aj ozajstní roboti! Tí roboti nútili mojich kamaspanie. Ale len čo sa zamiloval do krásnej Maríny. rátov pracovať na počítačoch, a keď sa im príde búrka, sú tu aj Odrazu však prišla matka a zobunechcelo, nedali im ani jesť ani piť a nedovolili dlhé a strašné sny. dila Janka. On smutne vstal a šiel im hrať sa. Začínala sa im kriviť chrbtica od Stromy lietajú, všetky do školy, kde sa tentoraz ozajstdlhého sedenia za počítačmi. Kamaráti ma so oblaky sa zhrnú nad ne zamiloval do Maríny. Odvtedy smutnými pohľadmi prosili, aby som ich vyslonašou krásnou dedinsníval len ju, aj napriek tomu, bodil, ale musím dávať pozor, aby ma roboti kou a dážď sa začne že vonku boli búrky. Keď čerti nechytili. V tom okamihu som zbadal veľké liať akoby z vedra. videli, aký je veselý, bežali od tlačidlo „reset“, prikradol som sa a stlačil ho. Včera bola práve neho. Janko sa dokonca aj oženil Všetci roboti akoby sa zľakli a začali chodiť ako taká jedna búrka nad s Marínou a žili šťastne, pokým bez hlavy. Kamaráti a ja sme to využili a prešli našou dedinou. znovu nezačali búrky. Teraz sa cez portál späť do skutočného sveta. Sny začali... Všade Janko však zobudil a zbadal, že Vtedy sme si uvedomili, že je náš svet noc. Nikde nikoho. zaspal. Rýchlo sa obliekol a bežal omnoho krajší, hoci nemáme toľko počítačov Búrka ešte neprestala do školy. a technológií. a dúcha vietor. Janko Uvedomil si, že sny vždy Filip Straka, 5. 1 zaspal a začal snívať. Jana Kozová, 5. 2, ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči prídu – buďto dobré alebo zlé. ZŠ Mladých pokolení v Kovačici

N

K

M

máj 2013 |

vzlet 11


vaša tvorba

Práce pre rubriku Vaša tvorba môžete zasielať na e-mailovú adresu: vzlet@hl.rs

Jesenný problém

J

edného chladného jesenného dňa prechádzal som sa po ulici. Odrazu som začul detský hlások. Urobil som krok vpred a všimol som si list, ktorý sa valil zo stromu.

Anna Palenkášová, 6. 3, ZŠ m. Tita v Padine Nerozumel som všetko, ale viem, že list spomínal nejaký hotel a nejaké účty. Prišiel som bližšie a opýtal som sa ich, prečo sa hádajú. Nikto nič. Vysvetlil som im, že sa aj ja často hádam a že im môžem pomôcť. Tak mi povedali, čo sa stalo. Strom je vlastne jedným veľkým hotelom, je najkrajší v celom okolí a list je jedným z najlepších športovcov v celom svete. Hotel sa každú zimu upratuje, preto v zime nemajú listy. Tohto roku niekto predsa musel byť prvý, ktorý by bol vyhodený z hotela. List zase rozprával, že má veľké účty, je veľmi citlivý na zimu, a preto musí zostať na strome. Vraj zanechá ho aj frajerka, ak bude bezdomovec. A skončí sa aj jeho športová kariéra. Bolo poludnie, musel som ísť domov obedovať, ale chcel som vyriešiť problém so stromom a listom. Boli sme tu do konca dňa. Rozhodli sme sa, že list pôjde so mnou domov a strom bude mať veľké upratovanie len o dva mesiace. Zároveň som zbadal, prečo niet listov na stromoch.

Aké tajomstvá skrýva noc v mojej izbe

J

e noc. Hodiny tikajú čoraz rýchlejšie. Hlavu tlačím do vankúša, nemôžem zaspať. Som nahnevaná, lebo ráno mám povinnosti a nebudem vyspatá... Zrazu sa vo mne javia divné pocity. Počujem tlkot svojho srdca. Ján Chrťan, 5. 1, ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči Dve prekrásne oči sa milo pozerajú na mňa. Usmievajú Od malička mávam všelijaké sny. O športe, sa mi. Poznáme sa? Je mi blízky? zvieratách, kamarátkach a sympatiách. Myšlienky sa mi pohybujú veľkou Mnohokrát sa vnesiem do sna, a je to celkom rýchlosťou. Neviem, čo sa deje. ako opravdivé. Jeden taký sen som mala Položil ruky na moje vlasy. Poznáme nedávno. Bola som sama na nejakej čudnej sa. Myšlienky sa mi rozpŕchnu, ale planéte a vôkol mňa boli lietajúce veci. mám krásny pocit. Chcem mu otvoriť Ako malá som snívala, že som bola letuška, svoje srdce práve tak, ako noc odhalí učiteľka, predavačka a všeličo iné. Niekedy hviezdy. Je pekný, páči sa mi. Žiari snívam aj neznáme osoby, také, ktoré som teplotou, z ktorej mi je príjemne. nikdy nevidela, a potom v nejakom meste Položí úsmev na moju tvár. stretnem tú osobu a myslím si, že som to ani Strhnem sa. Zobúdza ma mama, nesnívala. Tajomstvá o mojich snoch vie len treba ísť do školy. Opytuje sa ma, noc a môj vankúš. či som dobre spala, vraj usmievala Nikdy som nerozmýšľala o tom, že môj som sa vo sne. Neprezradila som vankúš vie o všetkých tých snoch. Keď si jej. O tomto mojom sne vie iba môj pomyslím, že ak by mu niekto dal ústa a on vankúš a noc, ktorá bola v mojej izbe, by to všetko mohol porozprávať, nie je mi kým som snívala. jedno. Vankúš, izba a noc vládnu mojimi snami. Kristína Bešková, 8. 3 ZŠ m. Tita v Padine Tamara Kováčová, 8. 3 ZŠ m. Tita v Padine

Martin Parkáni, 6. b ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci Mário Mega, 6. 3, ZŠ m. Tita v Padine

12 vzlet | máj 2013

Č

asto v noci, keď zaspím, snívam, ako sa v mojej izbe stáva niečo čarodejné. Raz som snívala, ako sa v mojej izbe zjavili všetky moje obľúbené veci, ale keď som sa zobudila, uvedomila som si, že to bol iba sen. Mnohé deti majú strach, že pod ich posteľou jestvuje nejaké stvora, ktoré v noci vychádza spod postele, ale predsa nikto nevie, aké tajomstvá skrývajú v noci naše izby. Akoby ľudia vraveli: „Detská fantázia dokáže všeličo.“ Nikdy sa nevie, možno jestvuje aj nejaké veľké tajomstvo, ktoré noc skrýva, nikto nevie, aké tajomstvá sa v noci stávajú, možno hračky ožijú, kvety tancujú, písanky sa rozprávajú... Predsa nikto nevieme. Čítala som raz jednu knihu, v ktorej sa hovorilo o tom, ako sa dievča, ktoré žilo v lese, prebudilo v noci a videlo, ako v jej izbe lietajú iskry. To veľké tajomstvo nikto nevie, ale možno sa o niekoľko rokov aj zbadá. Možno preto aj v noci spíme, aby sme nevedeli, čo sa vtedy deje. Raz sa zbadá, čo všetko noc skrýva. Paulína Valentová, 8. 3 ZŠ m. Tita v Padine


story

ám to za sebou, super, ešte len kufor zvliecť dolu schodmi a štartujem. Ako dobre, týždeň budem mimo, oddýchnem si od únavného, prostého brata a nebudem počúvať dennodenné nezmyselné výčitky mojej imbecilnej sestry. V tomto dome som len ja k voľačomu, toto všetko je nanič. Aj fľaštičku som dobre zatisla. Výborne. Nikto to nevidel, dnes ma akosi hneď zrána slúži šťastie. Ani mama si neprišla vopchať nos do tašky... – Dobré ránko, nech sa pozriem, či si na niečo nezabudla. Máš tam všetko, – začína si mama nos strkať do tašky. – No na zdravie... – myslím si v sebe, tak horšie sa mi už nemohlo prihodiť. Ale čo len snorí, veď mám už sedemnásť, a ešte mi bude strkať nos do tašky, och, a tak som si myslela, že už zmúdrela. – Mami, mami, prosím ťa, čo ťa zaujíma, veď povedz, čo chceš vidieť, ukážem ti, – a už je pri mame, snaží sa byť maximálne zdvorilá, slušná, len aby sa mama nedovtípila, že sa niečo aj pašuje. Joj, a už-už jej ruka sklzne ku fľaške. A v nej – no čoby iné, pálenka. – Čo tu máš, čo si to vopchala... fľaša vari nejaká... Nie, nie... ale kdeže, aká fľaša... – ale márne. – Ba hej, je to fľa... – vytiahla dobre ukrytú fľašku, starostlivo zabalenú do papiera. Mama ako senzor, nič nenechala náhode. – To, to... – zarazilo to Miru, – ja som to tam... – možno sa tvoj miláčik hral a schoval si tu hračku, neustále sa mi tu plietol, keď som sa balila, – ledva vykoktala. – Ale áno, určite, taká si presvedčivá, že som ti hneď uverila, – prečítala mama Miru, – ja nie som odvčera, aby si ma takto farbila, neviem, či ti to ešte nie je jasné... – Ja neviem, kde sa to tam vzalo, ja som ne... – Mira, kde si vzala toto! Veď je to pálenka!!! – Neviem, prisahám! – presviedča mamu. – Nevieš! Nevieš!!!

Z výletov nič, zostávaš doma a koniec!!! – Nie, nie, mami moja, to mi predsa nemôžeš urobiť, naozaj neviem... – Povedala som, – a ruka sa jej rýchlosťou svetla zalepila Mire o líce. – Daj sem tú fľašku! – vymykla mame z ruky. – Ak chceš vedieť, to mi apko môj dal, si spokojná! – rýchlo ju tresla do kufra a ako víchor preletela popri mame. Dvomi krokmi bola v chodbe.

našla... no určite ťa vymenili v nemocnici, keď bol ten frmol. Pri mne ležala jedna bláznivá žena, ktorá neveľmi dbala o svoje decko. Ty si stopercentne nie moja, veď my sme všetci normálni, len ty si degenerik, si v takom bláznovstve, v zníženej miere tvojej zodpovednosti... – zalomila mama rukami nad hlúpym správaním svojej dcéry. Ale táto nedbala. Konečne. Voľná ako vták. Rozbehla sa ku škole, lebo

Presvedčená, že sa s mamou ani nepozdraví, už bola na dvore. Mama za ňou zbehla a začala ju myksovať za vrkoč. – Nechaj ma, idem na výlety a ani sa nevrátim! – Mlč, ty chrapúň nevychovaný! – znovu sa jej zalepila dlaň na líčko. – Vieš čo, ja mám už sedemnásť, o seba sa viem postarať, a ty sa staraj o tvojho synčeka a tvoju poslušnú Marínku, ja som dosť sebestačná, mne netreba vykresľovať cestu životom. – Mira!!! Ty vari nie si ani moja dcéra, kde som ťa

už len-len že nenaštartovali. Aj telefón sa jej zbláznil, pol hodiny vibruje vo vačku.

Ilustrácia: Sandra Živkovićová

– M

XXX Zďaleka ju zbadali priateľky a pohli sa jej v ústrety. Meškala pol hodiny, už dávno mali naštartovať, ale tá mať, júúúj... Ako len jej môže strpčiť každý výlet, ba každú akciu mínuje. – Hello, – pozdravujú sa s Mirou Jara, Ines, Peťa, Martina. – Ahóóój, zlatko, – s úsmevom ju vítajú Vlado, Jano, Mišo a ďalší. Boli síce

veľmi naštvaní na ňu, lebo meškala, a pritom im sľúbila aj ohnivú vodu, ale prešlo ich to zaraz, keď videli Miru ako letí ako pobláznená a máva fľaškou v ruke. – Chceli sme už k vám ísť, vieš ty, koľko meškáš?! – Vlado sa jej privráva a fľašu si zároveň preberá. – Chrapúň! Mlč radšej! – Upokoj sa, nič zle nemyslel! – hovoria Jano a Peťa. – No ale predsa sme mali starosť o teba, veď ty nikdy nemeškáš! – Ines ju chlácholí. – No, hej, – Mišo pristúpil ku nej a pobozkal ju na prívet. – Tak ma naštvala tá moja mať, že som sa s ňou vôbec nepozdravila. Dokonca mi vravela, že nie som ani jej dcéra. Ja vôbec neviem, či sa aj domov vrátim, mám už sedemnásť, viem sa o seba postarať, vyžijem nejako. – To ti je skvelý nápad, aj mňa dnes ráno tak napaprčili, že som doteraz nahnevaný, – sťažuje sa Miro. – Starý zbadal, že si beriem pálenku. No a čo, ak som si vzal, veď aj on každý deň pije. – S tými nudnými potvorami je to dosť trápne, – aj Martina si otvorila srdce. – Len dobre, že máme tieto fľašky, ja sa spijem na mŕtvo, aj mňa poriadne rozpaprčili. Kto to kedy slýchal, ani keby sme mali tri roky. Uf, ale je dobré toto. – Pomaly s tým, celý týždeň máme pred sebou, a my sme už fľašku takmer vypili, – opatrný je Mišo. – Ide triedna, schovávaj!!! – skríkol Vlado. – Čo schovávate, daj to sem, – prísne rozkázala triedna. – No vy už pijete?! Teraz sme sa len pohli, vy sprostáci!!! – Triedna, dajte si aj vy s nami, – pokúsil sa udobriť ju Vlado. – Ajhľa, aj cigaretu si s nami zapáľte, veď sme aj tak najlepšia trieda, – takticky postupuje, no tak zalieča sa jej. – No čo už mám s vami robiť, ale musíte aj spievať. A ešte mi prisahať, že nevyvediete žiadne somariny, a ani sa neopijete. Jasné!!! Anna Horvátová máj 2013 |

vzlet 13


Rozlety Hoďte ma do rieky Ja viac plávať nebudem Zoberte mi myšlienky Nech sa so slnkom rozídem Nech zmiznú všetky rozdiely Ktoré svietia v tejto tme Zaduste moje omyly Ako radosti a moje sny Sľubujem, sledovať budem Všetky smery pre ideálnu normu Tichosť bude keď zahudiem Zohnem aj hlavu k veľkému tomu

Nádej posledná umiera

Nech sa zmyjú moje hriechy Možno to bude len dlhý sen Hoďte ma do rieky Ja viac plávať nebudem Vlastimír Ithil Povolný Padina

Útek Večer padá, červená sa obloha, to nahnevané slnce uteká od človeka jak človek od smrti. No utiecť mu nemôže, i keď to veľmi chce. Ráno opäť spolu sú, slnce na oblohe a človek na pohrebe. Ivana Faďošová Selenča

Ľudia ako spoluhlásky V mojom mladom veku, životom poučená teraz viem, že je pravda, keď poviem: všetci ľudia sú aj tvrdí, aj mäkkí, práve ako spoluhlásky a každý z nich potrebuje od A do Ž z lásky. Dragana Privratská ZŠ T. G. Masaryka v Jánošíku

14 vzlet | máj 2013

Príde aj mne žltá minútka, prídu aj mne sivé dni. Niekedy toniem ako brod z papiera na rozbúrenom mori. Moja naivita a dôverčivosť nikdy neprejdú bez povšimnutia a trestu. Pocity tkané tenkými niťami, miliónkrát potrhanými a znovu spletenými, sú v tieto dni voľnejšie. Nitky zapletené z bolesti a šťastia, z pravdy a klamu... Mýlia ma veľmi, nútia ma otočiť sa do neznáma, na úzky útes, kde sa rozprestiera najhlbšia priepasť života so zdrojom krvavých sĺz. Rozmýšľam, koniec sa blíži, vidím, ale strach, ten nemám. Veď celého života som sa kúpala v rieke sĺz, ani nevediac, kde sa jej zdroj nachádza. Viem, začína sa nový cyklus, s niečím novým a neznámym a zase starým, a tak dobre známym... Vesna Hudecová Padina

Napíšem to posledný raz pre teba, a potom už ozaj musíme ísť. Bol si jediná správna vec v mojom živote a teraz sa na teba už sotva pozerám. Ale vždy, keď ťa uzriem, vidím šťastie, šťastie, ktoré kedysi bolo moje, a potom mi padlo do vody. Tie krásne hnedé oči... Ach, čo by som všetko dala, aby sa pozerali na mňa ako vtedy s láskou, s nádejou, že všetko bude dobre... Tie teplé ruky, čo ma objímali a odohnali mi muky. V srdci jak by som mala rozospievané vtáky, ktoré sa tešia na dochádzajúce leto. Hrali sa, spievali, netušili o zime. A teraz... Je chladno, vtáky zmizli. Zostali spustnuté stromy, ktoré túžia po speve, tej melódii, ktorá privolávala slnko. Chýba niečo. Cítim sa neúplná. Láska, kde zmizla? Kam sa podela? Viem, že ju máš v sebe. Viem, že ju cítiš. A viem, že ju skrývaš. Ľahšie je tak, nechceš cítiť bôľ. Chápem. Nie som však taká. Ukážem to, neskrývam. Bolí, ale nebojím sa. Niekedy si žiadam byť čím menšou. Možno tak bude aj tento nepochopiteľný bôľ menší. Chcem zmiznúť, stratiť sa, ďaleko. Ale zase, spomeniem si na tie vtáky. Príde znovu jar, leto. A čo ak sa vrátia práve na to isté miesto? Zostáva iba nádej. A samým tým zostávam ja. Tina Bokorová Padina

Práce pre rubriku Rozlety môžete zasielať na e-mailovú adresu: vzlet@hl.rs


Rozlety

Pre teba Odpusť mi, láska, ak som ťa urazil, keď o teba nikdy nebojoval som. Odpusť mi, že som sa do teba zamiloval náhodou a nebol som schopný postaviť ťa na tvoj trón. Raz, po ukončení školských hodín, opýtala si sa ma, či som ťa aspoň trochu miloval. Ja... odpovedal som krátko, áno, a v srdci som tajil pravdu časov minulých. Ty si mňa nemilovala úprimne, to viem, aj ďalej neviem, prečo stále za tebou žasnem. Iba jedno ťa prosím, neobviňuj zo všetkého iba mňa, lebo aj bez toho horkosť lásky v srdci svojom hrdo nosím, a potešenia niet, niet nikde nikoho. Teraz by sa rada rozprávala so mnou, ale pre mňa láska je viac ako hra, veď Boh lásku ľuďom daroval, nie aby bolela, ale srdcia šťastím rozohriala. Preto každý zodpovednosť voči láske má, aby len s vyvolenou osobou si ju užíval.

Rubriku Rozlety v tomto čísle ilustrovala Magdaléna Tomanová z Kovačice.

Môj „bič” a ja Hovoria o nás, že sme veľmi dobrý pár, ale my to nie sme, sme iba priatelia. Deň neprejde bez nášho hádania a niekedy sa nerozprávame dňami, ale vždy zakončíme spolu, a to je už za nami. Nie sme ako typickí naši vrstovníci, nepotrebujeme cigarety a alkohol. Meníme ich rožkami a Guaranou, voľný čas trávime prechádzkou.

Brane Nikolić ZŠ T. G. Masaryka v Jánošíku

Smejeme sa bez dôvodu a rozprávame naším spôsobom. Jeme bez prestátia, stále vystrájame, veď čaro priateľstva je v tom. Tatiana Krížová Selenča Stredná zdravotnícka škola 7. apríla v Novom Sade

rozlety + ANNA BALÁŽOVÁ

svet

*

(výber)

môj tvoj náš

biela loď rozrezala Dunaj

Oči v piesku novostvorený svet znova som dostala básnické blchy hryzú štípu striasam ich na papier prepúčam perom praštia prstami pohládzam reliéf citov z neviditeľného spravila som viditeľné

klamovzdorný sebavzdorný potebehladný

vypustila bosorky ktoré hľadajú prázdne duše do kola

tabu

tancujú nad vodou volajúc úsmevom

opojná vôňa dopitého pohára zobudila pery vášnivé pery chutia erotikou štípu svaly a navliekajú záclonu na oči

ak nevieš tancovať stratíš krok zatancuj

Anna Balážová (1978), poetka zo Starej Pazovy. Vydala básnickú zbierku Oči v piesku (Slovenské vydavateľské centrum, 2012). Básne tiež uverejňovala v literárnom časopise Nový život. Pracuje ako predmetná učiteľka telesnej výchovy na Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Výber: sl

zakázané myšlienky premohli rozum

máj 2013 |

vzlet 15


knihy Ambrose Bierce (1842 – 1913?)

Bierce dôkladne – a doslovne „od A po Ž“ – vysmieva ľudskú hlúposť, bláznovstvo a slabosti moderného človeka, ako aj Cynik (podstatné meno, mužský rod, životné, vzor chlap): politické dvojznačnosti, falošnosť Darebák, ktorého pokrivené vnímanie spôsobuje, že vidí veci, aké sú, a nie aké by mali byť. a pokrytectvo. V októbri roku 1913 Bierce (A. Bierce, Diablov slovník) odišiel do Mexika, kde práve mbrose Gwinnett Bierce Fables). prebiehala revolúcia. Tam sa bol americký satirik, kritik, Bierceova vtipná ako 71-ročný (!) pripojil vojsku prozaik, básnik a novinár. reinterpretácia slov anglického pod vedením Pancha Villu, ale Netlmenú satiru a ironické jazyka Diablov slovník (The Devil’s od decembra v tom istom roku náhľady tohto autora Dictionary) začala svoj tlačový v okolí mesta Chihuahua sa po charakterizovali realizmus život v meste San Francisco ňom tratí každá stopa. Ani dnes a otvorenosť, mizantropia roku 1881, vychádzajúc ako – presne 100 rokov neskoršie (nenávisť voči ľudskej povahe) a novinový seriál na pokračovanie – sa nevie, aký bol osud tohto neúctivosť k ľudským výmyslom. v časopise The Wasp. Seriál sa známeho spisovateľa. Najznámejší je podľa satirického stal populárnym a roku 1887 Pokúste sa vyhľadať ho sami, lexikografického vydania Diablov slovník, ale je tiež uznaný ako jeden z prvých majstrov fantastickej poviedky (Zjavenie na moste Owl Creek). Bierce sa narodil roku 1842 v Meigs County (štát Ohio) Ambrose Bierce v poradí desiate z trinástich detí formovať svoje jedinečne cynické v rodine. Mal preto príliš ťažké náhľady na svet vôkol seba a detstvo a už ako pätnásťročný boli mu inšpiráciou pre mnohé pracoval ako pomocník strašidelné poviedky, zoskupené v tlačiarni. Bierce sa začal školiť na vojenskom ústave v Kentucky, roku 1891 do knihy Poviedky ale jeho školenie bolo prerušené o vojakoch a civilistoch – Smrť Srbské vydania Bierceových diel (foto: sl) Halpina Fraysera (Tales of Soldiers Americkou občianskou vojnou (1861 – 1865), v ktorej sa úspešne and Civilians), ktoré z neho prešiel na stránky časopisu The aspoň v tej knižnej forme, ak nie zúčastnil a stal sa dôstojníkom. Aj urobili jedného z najlepších Examiner, tentoraz pod názvom nejako inak... spisovateľov 19. storočia. Ďalšou keď sa po ukončení vojny vrátil The Cynic’s Dictionary. Konečne Bierceovou známou zbierkou je do novinárskej branže, tragické roku 1906 Slovník vyšiel aj Janko TAKÁČ kniha Fantastické bájky (Fantastic v knižnej forme. V tomto diele skúsenosti z vojny mu pomohli

Spisovateľ so záhadným osudom

A

Lewis Carroll: Alica v krajine zázrakov (Vydavateľstvo Slovart)

A

lica je dodnes aktuálnou témou na spracovanie vo všetkých médiách a nadobudla umelecké formy ako vizualizácia, divadelná hra, kreslený film, komiks, opera, videohra a celkom určite bežná knižná ilustrácia. V priebehu rokov Alica sa stávala čoraz slávnejšia. Režírovalo sa viac ako 1 000 predstavení vo svete, neskôr bola adaptovaná do komiksov – najprv pod menom Návrat do krajiny zázrakov (limitovaná edícia), hneď potom vyšiel druhý úspešný komiks pod menom Príbeh z krajiny zázrakov: Klobučník. Alica spracovaná vo videohre

16 vzlet | máj 2013

je tiež veľmi úspešná, je to iná Alica ako sme ju poznali v Carrollovom románe, ide totiž o hororový príbeh, v ktorom Alica je zavretá v blázinci. Alica v krajine zázrakov je jedným z mála románových rozprávok pre deti, ktoré sa venujú udalostiam, aké sa stanú jedenásťročnému dievčaťu na jej ceste svetom imaginácie. Postava Alice je najcharakteristickejšou a najdominantnejšou postavou, aká vznikla v kategórii rozprávok pre deti. Príbeh sa rozvíja akoby v sne. Sen možno chápať ako prelud a ako osobnú mytológiu. Je to jedna z najčítanejších kníh na svete, a to pre jej schopnosť zapôsobiť na mladého čitateľa tak, aby sa stotožnil s hrdinkou, lebo nie je napísaná ako iné rozprávky. Mária Hekeľ

Mario Puzo: Krstný otec (Vydavateľstvo Ikar)

N

epredvídateľné situácie, fascinujúci dej, zaujímavé

otca siaha do všetkých oblastí amerického života – od polície a tajnej služby až k finančným magnátom. Don Corleone má zaujímavú rodinu, ktorá má za úlohu podporovať ho v každom jeho rozhodnutí. Okrem svojej početnej rodiny má Don mnohopočetných priateľov, ktorým vždy pomôže, lebo je ich Krstný otec, a to u Talianov znamená priam posvätný vzťah. Dej románu sa začína svadbou zápletky – je to súčasťou dcéry Dona Corleoneho, kde románu Krstný otec (v origináli: sa stretne väčšina postáv tejto The Godfather), ktorý sa stal knihy. Príbeh sa rozvetvuje na svetoznámym bestselerom. mnohé strany, sledujeme osudy Autorom tohto románu je chránenca bandy, slávneho Mario Puzo, americký spisovateľ speváka, priebeh i stroskotanie a filmový scenárista talianskeho viacerých manželstiev, pôvodu. Tento román bol životné úspechy jednotlivcov písaný roku 1966 a vydaný roku a ich sklamania. Tak sa v 1969. tomto románe prekrýva svet Hlavným hrdinom je vodca najmodernejších technických tajnej organizácie Don Vitto zázrakov s feudálnym svetom Corleone, všetkými nazývaný násilia a krvnej pomsty. Krstný otec. Je uznávaný vo V roku 1972 bol román svojom kraji na Long Islande, Krstný otec sfilmovaný v réžii spravuje veľké „kšefty“, čo Francisa Forda Coppolu. Tento zahŕňa stávkové kancelárie, film patrí k najlepším dielam odborové zväzy, hazardné svetovej kinematografie. Hneď herne, pašerácke organizácie po prvej časti, v roku 1974, bolo a skupiny vydieračov. nakrútené druhé a v roku 1990 Najvplyvnejší a najbohatší aj tretie pokračovanie. Američania majú pred ním rešpekt, lebo vplyv Krstného Mária Hekeľ


PC hry

M

ilovníkov platformových hier poteší opravdivé občerstvenie, ktoré do tohto žánra prináša výnimočná hra pod názvom Pid. Vypracovalo ju nezávislé švédske štúdio Might and Delight. Vývojári z tohto štúdia sa roky predtým podieľali na rôznych úspešných a moderných hrách veľkých štúdií, čo sa celkom dobre prejavuje v ich prvej 2D-adventúre. Sami autori o hre Pid povedali, že zvládnutie jej herných mechanizmov prevráti vaše žánrové znalosti naruby, a treba im v to veriť, lebo hra je omnoho viac od obyčajnej skákačky. Je plná magických puzzlov, hádaniek a akčných prvkov, tiež budete používať generátor antigravitačného svetelného lúča a každý level budete môcť rozdielne vyriešiť v závislosti od toho, čo máte v inventári nazbierané od všelijakých postáv, ktoré stretnete

na svojom cestovaní – všetko vlastne bude závisieť od vašej vynaliezavosti. Cestovanie po nádhernej planéte tiež budete môcť skúsiť i v spolupráci s ešte jedným hráčom. Dostanete sa do roly stredoškoláka menom Kurt, ktorý žije v čase, keď je cestovanie do školy medziplanetárnym autobusom súčasťou každodenného života. Môže to však byť príliš

trápne, keď sa v takom autobuse zaspí, čo sa práve stalo nášmu hrdinovi. Spal totiž tak dlho, že vyšiel na stanici nejakej starej, podivnej planéty. Tak sa vlastne začína príbeh hry a vaším

jediným cieľom je: dostať sa domov. Keď sa rozbehnete po okolí, čoskoro zistíte, že situácia na tejto planéte nie je celkom dobrá. Slovom, na tomto svete vládne drsný režim, ktorý nad

obyvateľmi uviedli strašidelní roboti a cestujúc čoraz ďalej budete mať príležitosť pozrieť si niekoľko častí príbehu, ktoré vysvetlia, prečo všetko šlo tak strašne zle v tom kedysi pokojnom a šťastnom svete. Vizuálne čaro hry je veľmi príťažlivé (okolie akoby bolo vykreslené vodovými farbami) a spolu s príjemnou hudbou hráča láka zostať s hrdinom Kurtom – hoci strašidelní nepriatelia a rôzne nebezpečenstvá číhajú na každom kroku... Demo verziu hry si možno stiahnuť z oficiálnej stránky: www.pidgame.com. jm

zóna deviateho umenia

Ruská avantgarda v komikse (Russian Avantgarde in Comics. Zostavil: Vladimir Palibrk. Elektrika : Pančevo, 2012)

A

bsurdné, bizarné a snivé príbehy, ako aj rôzne psychologické, sociologické, historické a politické témy, čierny humor, pochmúrna poetika, (auto)irónia a slovné hry – možno povedať, že všetky tieto prvky a námety sú všeobecne príznačné pre diela ruských avantgardných spisovateľov z prvej polovice 20. storočia, ale takisto pre súčasný autorský (alternatívny) komiks. O vplyve ruskej avantgardy na dnešné „podzemie“ deviateho umenia a o spoločných črtách týchto dvoch (časovo navzájom zhruba sto rokov vzdialených) umeleckých oblastí, azda najlepšie svedčí publikácia Ruská avantgarda v komikse vo vydaní pančevského kultúrneho združenia (a zároveň galérie) Elektrika. Tridsaťsedem európskych autorov komiksov (prevažne zo Srbska a okolitého regiónu) sa inšpirovalo dielami jedenástich ruských spisovateľov avantgardy, z čoho vznikli kreslené epizódy zaradené do

tejto jedinečnej 240-stranovej zbierky. Najvplyvnejším spisovate-

Daniil Charms (ilustrácia Andreja Bunuševca z vnútornej strany obálky) ľom je určite Daniil Charms, ktorého surrealisticko-iracionálne rozoberanie absurdnej každodennosti a subverzívne životno-umelecké aktivity vlastne predstavujú kult a tiež svojrázny ideál súčasného

undergroundového komiksu. Podľa diel tohto autora vzniklo až 14 kreslených epizód – jeho podivné postavy sú hrdinami v prácach kresliarov, akými sú Damir Pavić-Septic a Adriana Falub (inšpirovali ich Príbehy s Orlovom a Spiridonovom), Vuk Palibrk (Ivan Fjodorovič), Ivana Vereski (Andrej Semjonovič), Bouraiqc des Merdes (Šura, Kolja a Feđa), Matej Kocjan (Francúz), Andrej Štular (Mišin), Igor Lazin (Semjon Semjonovič), Gerald Auclin a Vladan Nikolić (Vypadávajúce stareny), ako aj Alexei Nikitin (nakreslil Charmsove Anekdoty z Puškinovho života) a Danilo Milošev-Wostok (pripravil Špinavý príbeh)... Dnešných kresliarov nekonvenčným štýlom, originálnou kritikou spoločnosti a pozorovaním temných hĺbok ľudskej psychiky oslovili ďalší ruskí majstri literárnej avantgardy – predovšetkým Alexej Remizov (podľa jeho motívov tvorili Aleksandar Zograf,

Titulná strana vydania Dzaizku a Gmaz Gaz), Leonid Andrejev (na základe jeho próz Aleksandar Opačić, Radovan Popović a Arianna Vairo vypracovali tri dlhšie epizódy), Andrej Bely (jeho diela zobrazili v komikse Agnieszka Piksa, Boris Pramatarov a Shaltmira) a Jevgenij Zamjatin (na spracovanie si ho zvolili Vuk Palibrk a Vladan Nikolić). A kto sú ostatní šiesti ruskí spisovatelia, ktorých diela sú predmetom tunajších komiksových kreácií? Vyhľadajte si vydanie Ruská avantgarda v komikse a dozviete sa. S. L. máj 2013 |

vzlet 17


DUŠAN DURMAN

komiks

William, ty určite vieš, že Nin’gu žijú veľmi dlho. V porovnaní s vami ľuďmi sme vlastne nesmrteľní. Má to však aj svoje tienisté stránky. Povedzme, nedostatok životného priestoru.

Urobila som, čo som musela, a urobila by som to znovu. Bolo už na čase, aby sme prebrali Zem. A teraz najsilnejší z nás budú mať planétu Ta Lam. Prestaň už pochybovať o vôli bohov, agent! Stráže, jeho nechajte, ale tú kňažku si odvedieme!

Mám už plné zuby vašich vojen! Čaká ma stratená zem. Moja čierna krv, ktorú som do seba vstrebal, keď som porazil Ki’in, mi tam umožní prístup! Ako jednému z Nin’gu rasy!

Ta

k. s ohň A d te a o bo u!

A teraz si preto zničila kolóniu na Ta Lame, Ixchel! Ako vtedy na Zemi... Keď si zmanipulovala Jána Wormana, aby privolal Ki’in, a pritom zničil ľudskú rasu!

Krv Ki’in. To je ono!

Podaj mi pravú ruku, William. Rýchlo! Čo je?

Ilsa, čo je To je šelma, ktorú som zajala a skrotila pred to za vec? mnohými rokmi. Krv Ki’in jej dala formu. Drž sa za mnou. Vybojuje nám cestu odtiaľto.

18 vzlet | máj 2013


info-svet

Pripravuje: Filip FILIP

Potenciálne zlepšenia na nasledujúcu verziu OS Windows V

lani sa na trhu objavil operačný systém Windows 8. Tento systém je zaujímavý kvôli tomu, že je to prvá verzia OS Windows, ktorá je prispôsobená aj klasickým počítačom, aj tým s dotykovou obrazovkou. Toto však vytvára problémy.

počítač, automaticky používalo štandardné rozhranie Desktop so Start menu, a v prípade dotykového systému by systém prešiel na Modern. Používateľ by si tak či tak mal možnosť vybrať, ktoré z týchto rozhraní chce používať, ale systém by logicky

Podobný problém je aj s nastaveniami. Zhruba polovica vecí v systéme sa nastavuje v Modern, a druhá polovica v režime Desktop. Problém je aj to, že sa niektoré veci dajú nastaviť aj tam, aj tam. Zaujímavé je tiež to, že ak používateľ nastaví Mozillu Firefox alebo Google Chrome ako predvolený prehliadač v systéme, tak mu Windows 8 znemožní používať verziu Internet Explorera pre rozhranie Modern, čo je dosť nezmyselné.

Pro. Zabudovanie tejto funkcionality do ostatných verzií by však nestálo veľa, možno takých 10 dolárov... Posledná chýbajúca vec v tomto operačnom systéme v rozhraní Modern je dlaždica (tile), ukazujúca, koľko je hodín. Toto je maličkosť, ktorá však v niektorých situáciách môže dosť chýbať. Dlaždiciam vo Windows 8 nie je možné meniť veľkosť, ale toto podľa dostupných informácií už v nasledujúcej verzii Windows bude vyriešené a okrem toho budú pridané ešte nejaké možnosti nastavení dlaždíc. Uvidíme, ktoré zo spomenutých vecí budú v nasledujúcej verzii OS Windows zabudované, a ktoré

Desktop Napríklad Windows 8 má dve grafické rozhrania: klasický Desktop, známy zo starých verzií tohto operačného systému, a Modern, čiže rozhranie prispôsobené dotykovým obrazovkám. Problém je v tom, že tieto dve rozhrania nie sú dobre oddelené, takže je používateľ prinútený používať aj Modern na klasickom počítači, aj Desktop na dotykovom zariadení.

Modern – nastavenia Jedno zo zlepšení, ktoré by mnohí chceli vidieť, je návrat Start menu namiesto terajšej obrazovky Start, ktorá je súčasťou rozhrania Modern. Takto by sa v prípade, že systém detektuje klasický

vybral práve to vhodné. Druhé dobré zlepšenie by bola možnosť spúšťať aplikácie pre Modern v klasických oknách. Tieto sú v súčasnosti full-screen (cez celú obrazovku) a nie je možné ich spúšťať inak. V prípade klasických nedotykových počítačov s veľkými obrazovkami je toto veľmi nepraktické, lebo napríklad predpoveď počasia, ktorá sa reálne vmestí na oveľa menší priestor, je cez celú obrazovku a to sťažuje používanie iných, produktívnych aplikácií. Ešte jeden nedostatok Windows 8 je to, že prehliadač súborov (Windows Explorer) funguje iba v režime Desktop a nejestvuje žiadna náhrada pre Modern. Kvôli tomuto je prehľadávanie súborov dosť nepraktické na dotykových zariadeniach, ktorým režim Desktop nie je až tak dobre prispôsobený.

Modern – start screen Ešte jedna vec, ktorá chýba vo Windows 8 a mohla by byť doriešená v budúcnosti, je nedostatok možnosti prehrávania formátu DVD priamo z inštalácie. Toto je z licenčných dôvodov a túto možnosť priamo po inštalácii majú iba používatelia verzie

Microsoft bude ignorovať. Toto závisí najviac od vôle tejto spoločnosti a v menšej miere aj od tlaku používateľov, ale tento faktor v prípade veľkej spoločnosti ako Microsoft nehrá až takú úlohu. Zdroj: www.pcworld.com

Drobnicky • Aktuálne verzie webových prehliadačov: Internet Explorer 10, Mozilla Firefox 20.0.1, Google Chrome 26. • Spoločnosť venovaná IT bezpečnosti Lookout Security odhalila novú triedu škodlivých programov nazvanú BadNews, ktorá sa maskuje ako sieť pre reklamovanie, cez ktorú sa iný škodlivý softvér môže dostať na zariadenia Android. • Neznáma spoločnosť z USA Jutera Labs vymyslela webový prehliadač, ktorý odmeňuje svojich používateľov podobným spôsobom ako v online hrách. • Facebook prináša bezplatné hlasové hovory na zariadenia Android, túto funkčnosť Facebook aplikácia obsahuje už viacero mesiacov na iPhone. • IBM rozmýšľa predať aj oddelenie na výrobu serverov spoločnosti Lenovo, toto isté táto spoločnosť urobila pred viacerými rokmi s oddelením pre výrobu klasických počítačov.

máj 2013 |

vzlet 19


zaujímavosti

horoskop

SVETOVÉ ZAUJÍMAVOSTI

BARAN

21. 3. – 20. 4. Čaká vás obdobie plné prekvapení tak v pracovnom, ako aj v osobnom živote. Ukáže sa, akou ste silnou osobnosťou a že zvládnete viac ako ostatní. Nebojte sa poukázať na to, že dokážete zariadiť aj nemožné a že si zaslúžite byť na svojom piedestáli. Môžete sa šplhať ešte vyššie, len sa nebojte.

Jazero Retba predstavuje opravdivý prírodný fenomén umiestnený na polostrove Senegal v západnej Afrike. Odlišuje sa od iných jazier nezvyčajným ružovým sfarbením, a farba jazera sa mení v priebehu dňa a ročných období z bledofialovej až na sýtočervenú. Jazero obsahuje vysokú koncentráciu soli, v ktorej môžu žiť iba ojedinelé mikroorganizmy, a tento jedinečný prirodzený zázrak pochádza z pigmentov, ktoré vytvára riasa menom Dunaliella salina pod vplyvom slnečných lúčov. Zvláštnym opozitom ružovej farby vody sú biele kopčeky soľných krištáľov, ktoré miestni obyvatelia každodenne ťažia z jazera.

BÝK 21. 4. – 20. 5.

jm

SVETOVÉ MESTÁ

BLÍŽENCI 21. 5. – 21. 6.

Veliko Tărnovo (Bulharsko): V 14. storočí toto mesto dostalo prímeno „tretí Rím”, čo najlepšie hovorí o jeho kultúrnom význame v slovanskom pravoslávnom svete. Sofia (Bulharsko): Najznámejší gladiátor Spartakus bol narodený v starovekých kúpeľoch Sandanski, v blízkosti Sofie. Bukurešť (Rumunsko): Citadela v Bukurešti, ktorá sa prvýkrát spomína v roku 1459, bola sídlom vlašského kniežaťa Vlada III., známejšieho ako Cepeš či Drăculea. Brašov (Rumunsko): Pred 2. svetovou vojnou v Brašove bola jedna z najväčších tovární, ktorá vyrábala prvé rumunské bojové lietadlá. Omsk (Rusko): Až 134 obyvateľov tohto mesta boli odmenení titulom – hrdinu Sovietskeho zväzu. Kaliningrad (Rusko): Je to rodné mesto filozofa Immanuela Kanta. Žil tu až do svojej smrti a pochovaný je v Kráľoveckej katedrále (Königsberger Dom), ktorá je jedným zo symbolov mesta a poukazuje na jeho nemeckú minulosť. Tel Aviv (Izrael): V oblasti okolo tohto mesta žije tretina celkového obyvateľstva Izraela. Tel Aviv je najdrahším mestom na Blízkom východe.

Damask (Sýria): Damask je najstarším trvale obývaným mestom na svete. vl

20 vzlet

Nezabúdajte na to, že stabilita je dôležitá pre každý jeden vzťah, ktorý pre vás niečo znamená, či už ide o lásku alebo kamarátov, respektíve príbuzných. Pravdepodobne sa vám podarí zlepšiť aj finančnú situáciu, dajte si ale pozor, aby vás výsledok napokon nesklamal.

RAK 22. 6. – 22. 7.

Prečo očakávate prekážky ešte skôr, ako začnete? Využite všetky svoje doterajšie skúsenosti a stavte na prívetivú komunikáciu, veci sa razom pohnú k lepšiemu. Pritom by ste nemali zabudnúť na svoju lásku a dať jej najavo, čo všetko pre vás znamená.

LEV

23. 7. – 23. 8. Vaše pokojné chvíle môže narušiť osoba, ktorá sa až doteraz držala v ústraní. No teraz znenazdajky vstúpi do vášho života a môže ho obrátiť hore nohami. Ak k tejto záležitosti pristúpite s rozumom, bude to len prínos.

PANNA 24. 8. – 23. 9.

Bejrút (Libanon): Roku 2009 bol Bejrút rozhodnutím UnescO vyhlásený za – svetové sídlo knihy.

| máj 2013

V tomto období vás ovplyvní niekto, u koho by ste to nepredpokladali. O to viac, že ide o pozitívnu zmenu. Vďaka dotyčnej osobe získate nové nápady a podnety. Ak sa náhodou ocitnete pred ťažkou voľbou, poslúchnite svoju intuíciu, už v tom viete behať.

Vyskúšajte opäť predviesť váš organizačný talent, veď môžete byť so sebou naozaj spokojní. Podarilo sa vám v poslednom čase dosiahnuť množstvo úspechov, a preto ste tí, ktorí si môžu dovoliť rozdávať rady svojim kamarátom.

Vedie: Jasminka ČINČURÁKOVÁ-GALAMBOŠOVÁ

VÁHY 24. 9. – 23. 10.

Možno práve v tomto období príde ku sklamaniu. Niekto, komu ste verili, vás podrazí, a to dosť krutým spôsobom. Musíte ale v sebe nájsť silu povzniesť sa nad to a nenechať sa navonok príliš rozladiť. Uvedomte si, že sa zaobídete aj bez jeho pomoci.

ŠKORPIÓN 24. 10. – 22. 11.

Ak ste sa rozhodli pre radikálne zmeny, neunáhlite sa a nehovorte o nich všetkým navôkol. Mohli by ste prehliadnuť niečo skutočne dôležité, čo zmení váš pohľad na vec. Ale inak to bude fajn, lebo hviezdy stoja pri vás.

STRELEC

23. 11. – 21. 12. Priority máte jasne určené, preto je pred vami vyrovnaný mesiac plný harmónie. Nič pre vás nebude priťažké, nič vás nezaskočí a ešte aj na pôde lásky prežívate priaznivé obdobie. Pokojne robte aj naďalej len to, čo považujete za správne, ide vám to dobre.

KOZOROŽEC 22. 12. – 20. 1.

S informáciou, ktorá sa k vám dostane, by ste mali naložiť rozvážne. Najlepšie bude využiť ju vo svoj prospech, pomaly sa tak dostanete opäť o krok k cieľu, ktorý ste si vytýčili. To bude presne podľa vašich predstáv, užite si to.

VODNÁR 21. 1. – 20. 2.

Nezvaľujte svoje pochybenia na iných, všetko by sa otočilo proti vám a cesty späť by už nebolo. V duchu si priznajte svoje slabé stránky a premyslite postup, s ktorým sa vám zaručene podarí uspieť. V tomto období sa vyhnite bezvýznamným hádkam, iba čo by vás obrali o energiu.

RYBY

21. 2. – 20. 3. Pripravte sa na plné nasadenie v škole a nič neodkladajte. Pokiaľ sa naokolo vyskytnú hádky či problémy, musíte sa cez ne preniesť, aby ste zažehnali oveľa väčšiu búrku ešte v začiatkoch. Malichernosti nie sú na mieste ani v škole, rovnako ani doma, na to nezabúdajte. Ilustrácie astrologických znamení: Dušan Durman


enigma / humor

KRÍŽOVKA

OSEMSMEROVKA

V tajničke je meno a priezvisko populárnej kanadskej speváčky (na fotografii). druh 1. časť veľkého tajničky hada

rastlina dielňa obsahujúca elektrický (skr.) velikán umelca kokaín

prieskum verejnej mienky mladšia kamenná doba telúr

vpíšte ALK

nehovoril pravdu spojka

kvantový zosilňovač autorka: Anna továreň búchal Bičiarová

obvod

Laco rovnaké Novomeský

písmená

cholera Loznica letenie

údaje na písme

ťažné zviera, osol

kapseľa obrovská socha rímskym 6

Leskovac západ

súhlas starý ARO (angl.)

náhradný diel irídium

slovinský spisovateľ Župančić

kyslík

telá

2. časť tajničky

udieraj!

dlhá samohláska

kypri pôdu

meter

dlaňový počítač

síra

berýlium

Nada Topčagić

terbium ktorá je osolená

zimný odev

romb herec Pitt

Ilustrácia: Dušan Durman

spojka

Pán z mesta sa presťahoval do dediny a kupuje od sedliaka záhradu. Ako si ju tak obzerá, škrabe sa za uchom a hovorí: – Veľmi pekná záhrada, len je veľmi veľká. – Ale, to sa len tak zdá. Sem dáš cibuľu, sem mrkvu, tam sliepky... – No tak dobre, dohodnuté. Po čase sa opäť stretnú a predávajúci sa pýta:

– Tak ako záhrada? – No, perfektne. Cibuľa obrovská, mrkva po pás, iba tie sliepky... Asi som ich dal veľmi hlboko... * – Oco, vyskúšal som tvoju novú motorku. – A čo? – O tom si zajtra prečítaš v novinách… * Prečo nemôže kostra skákať bungee-jumping? Lebo na to nemá ani žalúdok – a ani nervy. * Učiteľka sa pýta Zdenky: – Čím by si chcela byť, až budeš veľká? – Sestričkou.

C

I

R

U

K

U

K

M

I

I

I

M

E

L

O

A

A N

R

F

I

I

N

R

G L

Ó

O

A

A

V

A

A A

I

V

K

N

A

N

V M

I

N

I

A

L

T

A L

L

O

A

P

I

I

S

A

P

N

N

L

L O

N

L

P

E

K

I

R K

A

Ó

L

R

A

P

A T

R

K

G

CH D

Á

A V

K

R

M

E

U

N Á Ž

A

L

K

A

B

U H

výrobok z ovocia

vpíšte OY

A

vpíšte TR

– Ale veď sa bojíš injekcií! – ... ale keď budem sestričkou, tak budem vždy na bezpečnej strane ihly. * – Pán doktor, moja dcéra zhltla pero! – Hneď som pri vás! – A čo mám dovtedy robiť? – Píšte zatiaľ ceruzkou. * Vyjde naštvaný kliešť z lesa, uvidí ho lienka a hovorí: – Krásny je deň, prečo si taký nahnevaný? – Kdeže by som nebol, dnes ma už dvakrát vytočili! * Viete, aký je matematický vzorec nevery? Hop na druhú.

Názvy rastlín zo súpisu vyhľadajte a prečiarknite v osemsmerovke. Zostane vám šesť neprečiarknutých písmen, ktoré čítané radom tvoria názov jarnej rastliny s fialovými kvetmi. AGAVA AMARANT BAKLAŽÁN BEGÓNIA CIROK DUB HLIVA CHREN IMELO KLEN KONVALINKA

KUKURICA LIANA MALINA MRKVA PALMA PIVÓNIA PLATAN PÓR PROSO TULIPÁN

Osemsmerovku autora Jána Bažika preberáme zo Vzletu z roku 1998. Rozlúštenie z predchádzajúceho čísla: redaktor.

* Zamilovaná žena píše svojmu miláčikovi esemesku: „Ak spíš, pošli mi tvoje sny. Ak sa smeješ, pošli mi tvoj úsmev. Ak plačeš, pošli mi tvoje slzy.“ Romantický miláčik jej odpísal: „Práve som na vécku. Mám ti niečo poslať?“ * Babička sa pýta doktora: – Pán doktor, akože sa volá ten Nemec, čo mi furt doma schováva veci? – Alzheimer, babička, Alzheimer. máj 2013 |

vzlet 21


film

Réžia: Allen Hughes Hrajú: Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones, Barry Pepper...

P

olitický triler predstavuje veľmi lákavú tému pre filmových tvorcov. Či už ide o zápletku s utajovaním informácií, vojakmi alebo korupciou, filmy tohto žánru sú sprevádzané istým druhom prestíže. Táto prestíž ale rozhodne nie je zdarma, keďže spomenutý žáner patrí medzi najzložitejšie točiace, o čom svedčí aj nespočetné množstvo filmov za posledných pár rokov, ktoré ani nemuseli byť až také zlé, aby diváci a kritika nimi neboli nadšení. Billy Taggart (Mark Wahlberg) bol zbavený obvinenia, že ako policajt zabil podozrivého násilníka z osobných dôvodov. Za svoje oslobodenie mohol vďačiť starostovi Hostetlerovi (Russell Crowe), ktorý sa postaral, aby sa na súd nedostali usvedčujúce dôkazy. Medzitým bol prinútený zo služby odstúpiť a stal sa súkromným očkom. Po siedmich rokoch je na moci stále rovnaký starosta a s blížiacimi sa voľbami si Hostetler prenajme Billyho, aby sledoval jeho manželku Cathleen (Catherine Zeta-Jones), lebo ju upodo-

zrieva z nevery. Billy zistí, že sa Cathleen stretáva s členom tímu opozičného kandidáta a sám sa zapletá do problémov spojených s korumpovanosťou vlády. Film je – ako sa to patrí na triler – plný zvratov, ktoré

22 vzlet | máj 2013

nanešťastie buď nedávajú zmysel, nie sú výrazné alebo sa dajú veľmi rýchlo predpokladať. Pri niektorých dramatických udalostiach, ako je prestrelka alebo rozchod hlavného hrdinu s jeho priateľkou, divák očakáva, že sa niečo stane alebo že aspoň toto bude mať nejaký efekt na dej filmu, ale na jeho prekvapenie to vyfučí ako keby sa nič nestalo. Ďalšou vecou, ktorá nemá dobrý efekt na obecenstvo, sú niektoré poznámky alebo gestá, ktoré nie sú dostatočne dotiahnuté na to, aby zlepšili dokreslenie postáv, a predsa dosť výrazné, aby to dnes veľmi citlivých divákov (najmä v USA) podráždilo a označili film ako homofóbny. Ide o prvý scenár pána Briana Tuckera, ktorý, žiaľ, veľmi nezabodoval. Roku 2008 sa tento scenár však dostal na tzv. Black List. Ide o zoznam scenárov vydávaný jednou spoločnosťou, na ktorom sú scenáre k veľkorozpočtovým filmom, ktoré podľa nich majú veľký potenciál, ale ešte sa nenašiel nikto, kto by ich produkoval. Na tomto zozname sa za posledných pár rokov našli i oscarové filmy, akými sú Juno, Slumdog Millionaire či The King’s Speech, ale, ako vidno na základe Broken City, aj tvorcovia tohto zoznamu sa môžu mýliť. Nedostatky v scenári sú práve to, čo väčšina divákov a všetci filmoví kritici filmu naj-

viac vytýkajú. Možný dôvod, prečo sa tento film vôbec dostal na Black List, sú výborné jednotlivé dialógy a dobre vsunutý humor. Celkom príjemne tiež prekvapí, že ani jedna z významnejších postáv nie je pozitívna, má aspoň jeden výrazný ľudský nedostatok, ktorý je chápaný ako negatívny. Hoci tým zlým vo filme má byť starosta, ktorý je na moci tak dlho, že je presvedčený, že mu všetko prejde, hlavný hrdina má viac negatívnych vlastností. To, že hlavný hrdina má výrazné nedostatky, nie je až také zriedkavé, ale pre Billyho vo filme nie je hádam jediná scéna, v ktorej by ho človek ľutoval, súcitil s ním a dúfal, že sa mu podarí hocičo dobré urobiť. Toto je v súlade so žánrom filmu noir, ktorého ovzdušie sa snažili jeho tvorcovia dokresliť, čo sa im do určitej miery podarilo, najmä keď ide o zobrazenie sivého, neosobného New Yorku. Vizuálne je film celkom korektný, až na niektoré scény, v ktorých kamera veľmi výrazne a dlho krúži okolo postáv. Keď ide o hercov, film bol obsadený samými známymi menami, ktoré pomohli film aspoň na začiatku ako-tak predať. Ich herecké výkony sú celkom slušné a na film sa vďaka ním dá pozerať, ale že by patrili medzi ich najlepšie, to rozhodne nie. Catherine Zeta-Jones nemá veľa času sa prejaviť, ale je ako obvykle veľmi šarmantná. Mark Wahlber je síce vo filme výborný, ale (ako to ukázal v niektorých filmoch predtým) pod vedením skúsenejšieho režiséra aj jeho výkony sú ešte lepšie. Russell Crowe je skúseným hercom, ktorý nemal problém si poradiť s postavou šarmantného a zároveň podlého starostu, i keď niekedy sa zdá, že niečo tam nesedí, že možno typovo na to nie je ideálny. Toto však môže byť iba zapríčinené hrozným účesom a neprirodzeným odtieňom pokožky. Veľmi dobrý výkon podáva aj Barry Pepper, ktorého postava opozičného kan-

didáta na starostu je jednou z mála, s ktorou divák môže sympatizovať. Ostatní herci podávajú síce trochu slabšie, ale korektné výkony. Režisér a producent filmu Allen Hughes skôr pracoval na filmoch spolu so svojím dvojčaťom Albertom (medzi ich diela patrí napr. From Hell). Toto je jeho filmový samostatný režijný debut a, žiaľ, nepochodil najlepšie. Technicky je film urobený dobre, ale príbehovo stráca priazeň divákov, čo nie je zapríčinené len kvalitou scenára, ale aj spôsobom, akým si zvolil príbeh podať. Predpokladaný rozpočet na film bol okolo 60 miliónov dolárov a producenti očakávali, že bude mať taký úspech, ako mal v 90. rokoch film Heath. Ale našťastie pre jeho tvorcov rozpočet filmu bol znížený iba na 35 miliónov. Našťastie preto, lebo film v kinách beží už tri mesiace a ešte mu chýba zarobiť niekoľko miliónov (gross), aby aspoň nebol stratový. Ako vidno, divákov veľmi do kín nenalákal, ani napriek zaujímavej téme a známym menám, lebo v dnešnej dobe stačí, keď si všetci prečítajú nejaké komentáre od kritikov či divákov na internete, aby sa rozhodli film pozerať a v prípade tohto filmu prevažujú negatívne poznámky. Tak u divákov, ako ani u kritikov film nezožal úspech. Väčšina mu dáva nižšie známky a hlavne vytýka nedostatky v rozprávaní príbehu. I keď ide o veľkorozpočtový film, ktorý si kládol veľmi veľké nároky, nájdu sa aj takí kritici, ktorí o ňom napíšu, že by ho označili za béčkový

Mark Wahlberg a Catherine Zeta-Jones film a v tom prípade to nie je také zlé. V každom prípade film sa do histórie kinematografie nezapíše. I keď ide o triler, divákov veľmi neprekvapí, ani nevtiahne do deja. Jeho najväčšou výhodou sú herecké výkony, ktoré ho však neurobia až takým dobrým, aby patril medzi vaše obľúbené filmy, ale na skrátenie dlhej chvíle jarných večerov môže poslúžiť. Stanislava SLÁDEČEKOVÁ


film

Réžia: Malik Bendjelloul, 2012 Sugar Man, won’t you hurry ’Cos I’m tired of these scenes For a blue coin, won’t you bring back All those colours to my dreams Silver magic ships you carry Jumpers, coke, sweet Mary Jane Sugar Man...

T

ieto verše otvárajú platňu Cold Facts z roku 1970, ktorú nahral americký spevák – kantautor španielskeho pôvodu Sixto Rodriguez z veľkého priemyselného mesta Detroit. Je to vynikajúci hlas a skladateľský talent, ktorý sa môže porovnávať iba s najväčšími menami tej doby, akými sú Bob Dylan, Tim Buckley, Nick Drake alebo Leonard Cohen. Nahral ešte iba jeden, tiež výborný album pod názvom Coming from Reality (1971), a potom sa hudbou prestal zaoberať. Každý, kto počul jeho piesne, tvrdí, že Rodriguez patrí medzi

špičkových spevákov (a to nie iba svojej doby), že v sebe má niečo nestarnúce, univerzálne a večné. Jedinečnosť Rodriguezovho osudu je však v tom, že tých, ktorí ho počuli, bolo veľmi málo. V Spojených štátoch amerických nepredal takmer ani jeden výtlačok svojho albumu, keďže celý náklad bol stiahnutý z trhu do konca roku 1971 a Rodriguez sa vrátil späť na svoje pôvodné pracovné miesto – stavenisko a prácu v továrni. Lenže vtedy pred 30 − 40 rokmi ani netušil, že jestvuje krajina, kde je jeho meno populárnejšie a kde sa jeho platne predávajú takmer dvojnásobne viac ako platne Elvisa Presleyho a skupiny The Rolling Stones. Bola to Juhoafrická republika. O tomto nezvyčajnom, neuveriteľnom a takmer magickom príbehu hovorí dokumentárny film Searching for Sugar Man.

Správy zo sveta filmu

móda

V

Koncom 60. a začiatkom 70. rokov minulého storočia v Juhoafrickej republike vládol apartheid a podľa tejto diskriminačnej politiky (ktorá bola oprávnená zákonmi) belošské a černošské obyvateľstvo sa žiadnym spôsobom nesmelo miešať. Tejto politike sa protivili najmä mladí ľudia a najväčšiu morálnu podporu v politickom proteste – tak v Juhoafrickej republike, ako aj v celom svete – určite poskytovalo angažované umenie vedené rokenrolom. Rodriguezove piesne sa v tomto kontexte zvlášť ujali v Juhoafrickej republike (na rozdiel od USA a zvyšku sveta). Keďže sa o ňom nevedelo absolútne nič, jeho obrovská popularita bola sledovaná aj niekoľkými mýtmi, spomedzi ktorých bol najväčší ten, že sa Rodriguez na javisku polial benzínom a zapálil. Niektorí však neverili tomuto mýtu, ale všetci boli presvedčení, že je Rodriguez dávno mŕtvy. Až po tridsiatich rokoch od tejto udalosti skupina fanúšikov z Juhoafrickej republiky zisťuje pravdu

o záhadnom spevákovi, a tým sa začína dobrodružná časť filmu... Švédskemu režisérovi Malikovi Bendjelloulovi je Searching for Sugar Man prvý film, ktorý nakrútil a získal zaň sedem medzinárodných prestížnych ocenení, ako sú Oscar za najlepší dokumentárny film, Cena American Cinema Editors, International Documentary Association atď. Vladimír LENHART

Máj

májovom ovzduší si naplno vychutnávame kolorit najkrajšieho ročného obdobia. Po dlhej zime konečne nastalo uvoľnenie a teplo začalo suverénne panovať. Všetky vône, chute a farby jari precitli i do nášho každodenného šatníka. Mgr. art. Iveta JELINEK

Albert Meyer, vynálezca filmových kamier Panaflex – pôvodom z banátskej dediny Perlez BELDOCS 2013. Šiesty v poradí Medzinárodný festival dokumentárneho filmu Beldocs prebiehal od 26. do 30. apríla. Program festivalu bol rozdelený do štyroch celkov: domáce súťažné filmy, domáce informatívne filmy, medzinárodný súťažný program a hudobné dokumentárne filmy. Súčasťou programu bola retrospektíva filmov francúzskeho režiséra Chrisa Markera (1921 – 2012). Medzi domácimi filmami bol aj Albertova cesta v réžii Predraga Bambića. Film hovorí o Albertovi Meyerovi, ktorý je pôvodom z banátskej dediny Perlez a ako príslušník nemeckej národnostnej menšiny po 2. svetovej vojne trpel rôzne poníženia, takže odišiel do USA, kde sa stal váženým konštruktérom filmových kamier... Spomedzi zahraničných titulov pozornosť upútal najmä film Pussy Riot – A Punk Prayer hovoriaci o známom prípade odsúdenia členiek ruskej feministickej punkovej skupiny a nastoľujúci otázku občianskej slobody... Tento belehradský festival sa od tohto roku začal realizovať paralelne aj v Novom Sade. jm máj 2013 |

vzlet 23


z festivalu Slobodná zóna

Opätovné stretnutie – desať rokov po vojne Aktuálny film nórskeho režiséra sa zaoberá konfliktom v Kosove cez dialógy medzi srbskými a albánskymi študentmi

V

eľkú pozornosť tunajšej verejnosti a kritiky upútal dokumentárny film nórskeho režiséra Jona Haukelanda Opätovné stretnutie – desať rokov po vojne (Reunion), ktorý bol premietaný v rámci Režisér Jon festivalu Slobodná Haukeland zóna. Film znázorňuje stretnutia, čiže organizované dialógy medzi mladými ľuďmi, študentmi z Kosova srbskej a albánskej etnicity v dvoch rozličných časových úsekoch a

Filmový plagát: Opätovné stretnutie – desať rokov po vojne (Reunion)

politicko-spololočenskej situácii čenských poda po prežití vojny mienkach – pred umožnilo hlbšie vojnou v Kosove prehodnocovať a (1999) a desať analyzovať konrokov po vojne flikt a všeobecné (2009). Dialógy okolnosti v Kosove. medzi týmito Rozličná interpremladými ľuďmi, tácia vojny dvoch ktorých život bol strán a zlé skúsev značnej miere nosti z konfliktu ovplyvnený v značnej miere vojnou a netrpezovplyvňujú dialóg. Obecenstvo v novosadskom Mládežníckom livosťou medzi Prejavujú sa dosiaľ nepriateľskými stranami, stredisku CK 13 potláčané traumy a predstavujú zaujímavý pre účastníkov diaFILMOVÝ FESTIVAL nadhľad situácie konfliktu v lógu je takmer nemožné zostať SLOBODNÁ ZÓNA aj v tomto roku Kosove. Režisérovi sa podanestranným. začal svojrázne turné po Srbsku rilo po desiatich rokoch Dňa 11. apríla 2013 sa v s piatimi filmami, ktoré sa budú priestoroch premietať v až 35 mestách. Ide o 5 kultúrneho filmov, ktoré návštevníci festivalu v strediska CK Belehrade zvolili ako najlepšie: Pán 13 v Novom Lazhar (réžia: Philippe Falardeau), Sade uskutočMarley (Kevin MacDonald), Nije nila projekcia ti život pjesma Havaja (Dana tohto filmu a Budisavljević), Hannah Arendtová rozhovor s reži(Margarethe von Trotta), Opätovné sérom Jonom stretnutie – desať rokov po vojne (Jon Haukelandom Haukeland). Festival Slobodná zóna a známym premieta hlavne angažované dokumoderátorom mentárne a hrané filmy z celého uvedených sveta a významnú časť programu opätovne zoskupiť väčšinu dialógov Dr. Steinarom Brynom, predstavujú aj debaty medzi autorúčastníkov dialógu z roku ktorý bol v roku 2009 nominomi, hercami a obecenstvom. 1999. Opätovné stretnutie vaný na Nobelovu cenu za mier. Viac informácií: teraz už dospelých ľudí v www.freezonebelgrade.org. opačnej politickej a spoBoris BÍLEK

art

Sugestívna Septicova grafika P

ri stretnutí sa so Septicovými kresbami pozorovateľ vchádza do sveta sugestívnych futuristických, „organicko-technologických“ a apokalyptických vízií. Množstvo detailov utvára zvláštny pocit, že ste vedľajšou postavou v dákom sci-fi alebo cyberpunkovom komikse, ktorého dej sa odohráva v temných priestranstvách postindustrickej spoločnosti alebo vo vesmírnej prázdnote, pokým časté „biomechanické“ vizuálne prvky občas pripomínajú obrazy švajčiarskeho majstra H. R. Gigera. V priebehu apríla 2013 v pančevskej galérii Elektrika boli vystavené výtvarné práce Mother of Unborn

24 vzlet | máj 2013

Damira Pavića-Septica zo Subotice, ktorý už bol predstavený v našom časopise (interview vo Vzlete č. 4/2012). Tvorbu tohto autora poznajú a sledujú najmä milovníci alternatívneho komiksu a undergroundových umeleckých dianí. Je pravidelným účastníkom „podzemných“ artistických projektov a akcií na relácii Subotica – Nový Sad – Pančevo – Belehrad a jeho grafiky a komiksy možno nájsť na stránkach rôznych tematických publikácií, časopisov a fanzínov (Kick In the

Brain, Balkan Twilight, Russian Avantgarde in Comics atď.). Ukážky zo Septicovej tvorby na internete: septicart.deviantart. com S. L.


hudba Interview: MY BLACK THREAD

Temný elektronický zvuk V

domácom hudobnom podzemí je viacero skupín, ktorých hra sa pohybuje v priestore „temnej elektroniky”. A novosadská formácia MY BLACK THREAD je jednou z tých, ktoré sa snažia vytvoriť originálnejšiu zvukovú pečať. Z nasledujúceho interview sa dozvedáme trochu viac na túto tému – na otázky odpovedal Dr. Duke. Ako by skrátka zneli dejiny My Black Thread? Kto sú členovia skupiny (hrali predtým aj v niektorých iných projektoch alebo bandoch)? – Dá sa povedať, že skupina oficiálne existuje od roku 2005. Založili ju gitarista a spevák Branislav Brkljač (Redbane) a klávesista Dušan Durman (Dr. Duke). Po nejakom čase sa k nim pridal aj Ivan Puškaš (B8) na mixete. Predtým Brkljač a Durman pracovali na hudobnom projekte Bleeding Uterus, ale ten zvuk nebol nikdy celkom definovaný. O štýlovom prejave My Black Thread by sa všeobecne mohlo povedať, že ide o kombináciu temnejších elektronických žánrov a bolo by to asi najbližšie k EBM-ovému zvuku (tzv. electronic body music)... Ako sa sami členovia pozerajú na štýl svojej skupiny a pod akými hudobnými vplyvmi tvoria? – Nikto z nás nemá formálne hudobné vzdelanie. Učili sme sa cestou, nech tak poviem. Počúvali sme mnohých autorov a skúšali kopírovať to, čo sa nám páčilo. Keď sme začínali, náš zvuk pripomínal nejakú čudnú verziu punku doplneného elektronickými MIDI-efektmi. Ale teraz je ten zvuk oveľa zrelší. Ide o kombináciu dark electro, gothic rock a industrialovej hudby. Aká je dnešná situácia v našej krajine ohľadom takéhoto štýlu hudby? Jestvuje dostatočný záujem obecenstva a organizátorov koncertov? – Tento druh hudby je najpopulárnejší v Nemecku, Kanade a USA. Viem, že aj v našej krajine bolo niekoľko slabých pokusov, ale takéto hudobné projekty sa rýchlo skončia. Chýbajú fanúšikovia, ktorí by podporili autorov. Je ťažké preraziť s niečím, čo sa nedá presne definovať a vložiť do už existujúcich šablón. Niečo o doterajších vydaniach From the Dark (EP) a World Align... Kde ste nahrávali skladby a kto mal na starosti zvukovú produkciu? Sú tieto vydania zverejnené len na internete, alebo aj v nejakom inom formáte (CD, vinyl, kazeta)? – Redbane je človek, ktorý stojí za naším zvukom. On je producentom. Všetko, čo sme

doteraz nahrali, nahrali sme v jeho improvizovanom štúdiu. Zatiaľ sú naše piesne dostupné len na internete, ale uvidíme, ako sa veci budú vyvíjať v budúcnosti.

HURTS :: Exile

Akými témami sú inšpirované vaše texty piesní? – Duchovná kríza človeka v modernej spoločnosti je stálou témou. Aj situácie, v ktorých je človek vydaný na milosť krutým mimozemským a kvázi-mytologickým silám Vesmíru. V porovnaní s nimi človek je ako mucha, neschopný brániť sa im a vplývať na ne.

(Vydavateľstvo RCA Records, 2013)

Vo dvoch vašich skladbách hosťuje speváčka Anna Šimonová – ako prišlo k

V

tejto spolupráci a akým spôsobom ženský spev zapadá do celkového ovzdušia hudby My Black Thread? – Anna je našou priateľkou zo strednej školy. Keď som napísal pieseň Goddess of Winter, nemal som na mysli ženský vokál. Ale Redbaneov spev nepasoval do piesne. Jednoducho, mužský vokál ako taký sa nehodil. Spýtal som sa Annu, či by nám pomohla, lebo má pekný hlas. Až vtedy som bol s piesňou spokojný. Keď o niečo neskôr Redbane napísal pieseň Digging You Up, už bola predurčená pre Annu a jej vokál. Sú plány naživo vystupovať alebo koncertovať? – To sa uvidí. Existujú isté hudobné projekty, ako napríklad nemecký Wumpscut, ktoré sa spoliehajú jedine na štúdiové nahrávky a živé vystúpenie nemali nikdy. Ale v každom prípade koncerty sú dôležitou súčasťou prezentácie každej skupiny a určite niečo zorganizujeme len čo sa naskytne príležitosť. Čo možno očakávať od My Black Thread v nasledujúcom období? – Nebolo by zle vydať oficiálny album. Nech je ako chce, posnažíme sa, aby časom ten zvuk bol bohatší a produkcia kvalitnejšia. Vôľu máme, ale nezávisí všetko od nás. Webová stránka: myblackthread.wordpress.com S. L.

tomto roku Depeche Mode konečne prichádzajú do Srbska, ale prešlo už dosť rokov odvtedy, ako táto skupina mala album, skrze ktorý by sme túžili vidieť ich naživo. Našťastie, sú tu mladíci z Anglicka Hurts, aby nám priniesli všetko to, čo sme niekedy mali radi pri DM... Lámači ženských sŕdc, Theo Hutchcraft a Adam Anderson z mesta Manchester, formovali synth-popovú skupinu Hurts roku 2009 a dobyli celý svet hitom Wonderful Life, ktorým sa najprv preslávili na stránke YouTube. Roku 2010 vydali debutový album Happiness. Prvá pieseň na novom albume Exile poukazuje na to, že sú Hurts veľmi viazaní k tomu, čo Depeche Mode robili na albume Ultra. Nasledujúce piesne (Miracle, Sandman) nám zase pripomenú obdobie DM medzi Music For The Masses a Songs of Faith and Devotion. Dokonca si často pomyslíte, že v niektorých skladbách produkciu možno mal na starosti práve Alan Wilder! Ale najdôležitejšie je to, že keď prídeme po pieseň Blind, zdá sa nám, že na tomto albume niet slabého miesta. Romantická balada Only You uvádza nádherné gitarové časti a pozýva do tanca. Fakt, že je album inšpirovaný aj románom Cesta (Cormac McCarthy) dokumentuje rovnomenná, v poradí šiesta pieseň na albume. Ďalší návrat k DM-ovému zvuku počuť aj v Cupid. Mohutný zvuk syntetizátorov v Mercy a dlhá a mierna akustická The Crow prinášajú chladivému ovzdušiu v strede albumu. Kým láskavý fatalizmus v piesni Somebody to Die For zohreje srdce každého fanúšika, depresívna téma piesní The Rope a Help nás rýchlo vrátia na zem. Album zatvárajú tanečná Heaven a klavírová balada Guilt. Je diskutabilné, či Hurts prekonali „problém druhého albumu“, nezopakovali hit podobný Wonderful Life, ale je toto ozajstne výborné vydanie (najmä pre všetkých, ktorí sa na koncerte Depeche Mode možno budú nudiť počas nových piesní). Janko TAKÁČ máj 2013 |

vzlet 25


skupina z plagátu

P

unkrocková skupina Goblini aj dnes predstavuje synonymum pre dobrú rockovú hudbu. Pretrváva už 21 rokov. Skupinu v roku 1992 v Šabci založili Alen Jovanović (gitara), Vladislav Kokotović (basgitara) a Branko Golubović (spevák). Rok po založení vyšiel ich prvý štúdiový album Goblini (1993, Myusic Yuser). Tento album nebol dostatočne

prezentovaný v médiách, čo ich podnietilo, aby zmenili vydavateľa. O rok neskoršie vyšiel ich druhý album Istinite priče I. deo (1994, Metropolis records).

Z tohto albumu sa hneď vyčlenili piesne Cipjonka, Sam-phone-glas, Lsd se vraća kući... Dva roky bolo potrebné, aby zostavili ďalšie hity, ktoré sa aj dnes chórovo spievajú na ich vystúpeniach. Pravdaže, nie všetky, ale piesne Anja, volim te, U magnovenju, Ima nas, Ona a Punk’s Not Dead z albumu U magnovenju (1996, Metropolis records) aj po 17 rokoch oduševňujú tak staršie publikum, ako aj mladších fanúšikov. Posledný štúdiový album Re-Contra vydali v roku 1999 (Metropolis records). Album zakončili v marci, v deň bombardovania našej krajiny, avšak kvôli nepriaznivej situácii v krajine vydali ho až v decembri. Vydali aj tri live-albumy: Live in KST (1995), Turneja

U magnovenju (1997/’98) a Najbolje priče (2004). V priebehu 90. rokov Goblini patrili medzi najlepšie skupiny v celom regióne, čo ospravedlnili početnými koncertmi v Chorvátsku, Slovinsku, Bosne a Hercegovine, pravdaže, v Srbsku, ale aj v Taliansku. Začiatkom roku 2001 sa skupina rozpadla. Po rozpade skupiny každý z členov sa orientoval na vlastnú prácu. Väčšina členov zostala v Srbsku, okrem Branka, ktorý pôsobením v talianskej mimovládnej humanitárnej

EXIT 2013

Festival black metalu pri Belehrade

O

d 30. mája do 1. júna 2013 v dedine Ripanj pri Belehrade sa usporiada festival blackmetalovej hudby pod názvom Darkness Rising. Na programe sú vystúpenia 27 skupín – domácich a zahraničných. Medzi známejšie undergroundové mená, ktoré by sa mali zúčastniť na festivale, patria Desaster (Nemecko), Horna (Fínsko), Behexen (Fínsko), Enthroned (Belgicko), Infernal War (Poľsko) a Urfaust (Holandsko). Viac informácií: www. darknessrising.rs

26 vzlet | máj 2013

Atoms for Peace, Lev Snoop a Delilah

T

ohtoročný festival EXIT sa Dogg, svetoznámy rapper, ktorý sa usporiada od 10. do 14. júla vlani priklonil k rastafariánstvu a na Petrovaradínskej pevnosti premenoval sa v Snoop Lion, tiež pri Novom Sade má nový album a znovu zhromaždí Reincarnated, na veľké mená zo ktorom sa venoval svetovej hudobnej štýlu reggae. scény. Program Znovu príde festivalu bude anglická skupina prebiehať na The Prodigy, viacerých javiskách ktorá pobaví a ešte stále nie obecenstvo je kompletovaný elektronickým zoznam hosťujúcich dance-punkom interpretov. Aj pop, aj trip-hop: Delilah (a zároveň Na hlavnom predstaví svoj javisku bude hrať „superskupina“ putovný festival Warriors Dance), Atoms for Peace, v ktorej zložení očakávajú sa aj vystúpenia indiesú Thom Yorke (Radiohead), Flea rockerov Bloc Party a drum-and(Red Hot Chili Peppers) a Joey bassového dueta The Prototypes... Waronker (R.E.M., Beck). Jednou Do populárnej tanečnej arény z hviezd festivalu bude aj Snoop zavítajú: vplyvný americký DJ

organizácii Intersos určitý čas pobudol v Afganistane, Srí Lanke a súčasne žije v Pakistane. Po 10 rokoch sa znovu dali dokopy a skupina v zložení Branko Golubović, Alen Jovanović, Vladislav Kokotović, Saša Šetka a Milan Arnautović v auguste 2010 vydala CD s dvomi piesňami: Luna a Kao da... Na potešenie mnohých priaznivcov skupina chystá nový album. Ako povedali, album bude ohnivkom reťaze, ktoré chýbalo medzi vydaniami U magnovenju a Re-Contra. Okrem piesní o láske album bude obsahovať aj angažované piesne a jeho vydanie sa očakáva v septembri. Jasmina PÁNIKOVÁ Fotografie z festivalov To Be Punk 2011 a Exit 2012: Jana Strakúšeková

Jeff Mills (popredný predstaviteľ tzv. detroitskej školy techno-zvuku), anglický big-beatový majster Fatboy Slim, iránsko-americký DJ Dubfire, švédsky DJ Eric Prydz (známy najmä vďaka videoklipu Call On Me), nemecké experimentálne techno-dueto Pan-Pot, americká DJ interpretka tureckého pôvodu Deniz Kurtel a iní. Na javisku Fusion zaspieva mladá anglická speváčka Delilah, ktorá vlani vydala úspešný debut From the Roots Up a upútala pozornosť zmiešaninou viacerých hudobných štýlov, akými sú pop, R&B, trip-hop, soul. Fanúšikov tvrdšieho zvuku poteší americký Prong. Keď ide o domáce mená, nateraz sa vie, že vystupovať bude belehradská HC / reggae / metal skupina Eyesburn a bluesová gitaristka Ana Popović, známa aj ako „ženský Hendrix“... Viac informácií o festivale: www.exitfest.org


Vzlet 05 2013  
Advertisement