Page 9

Z NAŠICH OSÁD DELEGÁCIA OBCE STARÁ PAZOVA POBUDLA V NEMECKU

Úspešná bilaterálna návšteva redstavitelia Ministerstva energetiky, rozvoja a ochrany životného prostredia – Dejan Novaković, štátny tajomník, a Mirjana Kneževićová, poradkyňa ministerky energetiky, spolu s predstaviteľmi Obce Stará Pazova – Đorđom Radinovićom, predsedom

den – Wurttemberg. zortný minister Franz Untersteller. Táto pracovná návšteva má Cieľom projektu je vypracovanie viacnásobný význam pre budúcu strategického dokumentu, ktorý spoluprácu medzi Obcou Stará Pa- je potrebný pri písaní súbehov na zova a jednou z najvyvinutejších nemeckých pokrajín, ako aj pre realizáciu hodnotných projektov v oblasti energetiky a ochrany životného prostredia, a to všetko v rámci Dunajskej stratégie. Z iniciatívy Ministerstva životného prostredia, klímy a energetiky pokrajiny Baden – Wurttemberg bol schvá- Zo spoločného zasadnutia lený projekt pod názvom Analýza úseku spra- predprístupové fondy EÚ a iné vovania odpadových vôd, fondy z oblasti ochrany životnébiomasy a energie v Obci ho prostredia, spravovania odStará Pazova. Tento pro- padových vôd, ako aj výroby a Predseda Obce Stará Pazova Đ. jekt, ako sa dozvedáme z spravovania energie z obnoviteľRadinović (zľava) počas stretnutia s D. kabinetu predsedu Obce ných zdrojov. Krattenmacherom, primátorom mesta Stará Pazova, bol prezenPočas tejto zahraničnej náKisslegg tovaný a postúpený na vštevy predstavitelia Staropaobce, a jeho námestníkom Dra- realizáciu na tzv. kick off zasadnutí zovskej obce mali možnosť na goljubom Trifunovićom nedáv- v Ministerstve nemeckej pokraji- tvári miesta vidieť najkvalitnejšie no úspešne ukončili štvordňovú ny Baden – Wurttemberg v Stutt- riešenia z oblasti spravovania odnávštevu nemeckej pokrajiny Ba- garte. Jeho realizáciu podporil i re- padových vôd a výroby energie z

odpadových vôd a navštívili aj niekoľko najúčinnejších prevádzok v mestách Knittlingen, Baden Baden, Offenburg, Ravenzburg a Ki-

Z RTV STARÁ PAZOVA

laní podľa ustálenej schémy majú hostí, a to v závislosti od aktuálnych udalostí v meste. Kolegyne sa usilujú pripraviť pravidelné príspevky zo všetkých oblastí kultúrno-spoločenského života. Ako hovoria, v kontinuite sledujú prácu najmä slovenských inštitúcií v Starej Pazove (cirkvi, školy, Matice a spolku) a keď im to čas dovolí, snažia sa aj vyjsť s kamerou mimo Pazovy. Tak napr. boli v Kysáči na Zlatej bráne, v Novom Sade na podujatiach v organizácii Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a NRSNM, v Múzeu Vojvodiny, v Belehrade boli v Národnej banke Srbska, potom v múzeu v Kulpíne, v Slankamenských Vinohradoch, ale aj na Slovensku, v Bratislave na Stretnutí Pazovčanov. Druhá polhodinka vysielania S Vami a pre Vás je venovaná náboženskej tematike. a. lš.

P

Sté vysielanie S Vami a pre Vás amestnanci Verejného informačného podniku Rádio-televízie Stará Pazova úspešne vysielajú rozhlasový a televízny program v srbskom a v slovenskom jazyku. Rozhlasový program má dlhú, až 46-ročnú tradíciu, kým televízny program odštartoval s prácou 1. septembra 2011. Tri dni neskoršie – v nedeľu Zo slávnostného stého vysielania S Vami a pre Vás: (zľava) Jaroslava Klinková, 4. septembra o 13. Miloš Lazić, Zdenka Kožíková a Anna Simonovićová hodine odvysielané bolo i prvé televízne vysielanie sateľky: Anna Simonovićová, nie hodinového televízneho propo slovensky pod názvom S Zdenka Kožíková a Jaroslava gramu. V nedeľu 28. júla hosťom Klinková. Okrem Dňa ustano- im bol Miloš Lazić, redaktor teVami a pre Vás. Televízny (a rozhlasový) pro- vizne 22. júla tieto tri naše kole- levízneho programu. Pazovčania gram po slovensky pravidelne gyne si slávnostným progra- toto nedeľňajšie vysielanie radi pripravujú tri novinárky – hlá- mom pripomenuli i sté vysiela- pozerajú, lebo v každom vysie-

Z

17. 8. 2013

33 /4556/

HLAS ĽUDU

sslegg. Projekt Analýza úseku spravovania odpadových vôd, biomasy a energie v Obci Stará Pazova v úplnosti financuje Štátne ministerstvo Pokrajiny Baden – Wurttemberg. Už v druhej polovici augusta do Starej Pazovy pricestujú predstavitelia ISWA Inštitútu, ktorí budú vedúci pri realizovaní projektu. A. Lš.

9

Hlas 33 2013  

Informatívno-politický týždenník

Hlas 33 2013  

Informatívno-politický týždenník

Advertisement