Page 7

fÓKUS NAŠE INTERVIEW: pRof. MUDR. MARTIN RUSNÁK, CSC., pRofESoR fAKULTY VEREJNÉHo ZDRAVoTNÍCTVA A SoCIÁLNEJ pRÁCE TRNAVSKEJ UNIVERZITY

Medicína založená na faktoch dborné stretnutia, akým bolo aj zdravotnícke sympózium počas Slovenských národných slávností v petrovci, vždy prinesú nové pohľady a aspekty v danom odbore a nové známosti. Novú, dalo by sa povedať európsku energiu s organizačnými radami na toto zoskupenie už dva roky prináša prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc., ktorý je profesorom Katedry verejného zdravotníctva fakulty verejného zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity a zároveň aj garantom katedry. – Vaša prednáška na toh- Prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc., pri našom rozhovore toročnom petrovskom sym- počas SNS 2013 v Petrovci póziu sa zameriavala na po– To je proces, ktorým sa tieto smernice ukazovanie na význam a dôležitosť používania tzv. zdravotníckych guideli- vyvíjajú, čiže ide o technologický postup zhodnotenia výsledkov rozličných vedecnes, čiže smerníc. – Medicína sa stále viac špecializuje a mô- kých výskumov, ktoré budú použiteľné v kližeme ju prirovnať k hospodárstvu, ktoré má nickej praxi. To sú presné postupy, ktoré boli vo svojich procesoch rozpísaný každý krok. vyvinuté za posledných tridsať rokov, a dôV medicíne dlho pretrvával názor, že „me- sledkom toho je, že dnes už nebádame nad dicína je umenie“. Avšak ukázalo sa, že to tým, ako „to“ robiť, ale ten proces máme už umenie nestačí, a vtedy sa zjavuje pre- viac-menej rozmyslený a snažíme sa to svedčenie, že je dôležité používanie tzv. qui- čím viacej dostať do praxe. – Z pohľadu pacientky nás vo vašej delines. To je vlastne sumarizácia najlepších a najosvedčenejších postupov, rozhodnu- prednáške zaujalo aj to, že sa na Slotí, diagnostík, teda návod, knižka, podľa kto- vensku spokojnosť pacientov dostala rej by sa malo postupovať v špecifických ob- do zákonov. To znamená, že pacienti hodnotia prácu zdravotných pracovnílastiach zdravotnej starostlivosti. – V súčasnosti je aktuálna medicína za- kov? – Zdravotnícke zákony prešli touto zmeložená na dôkazoch. Čo to konkrétne nou asi v rokoch 2007/2008, keď sa do nich znamená?

O

dostali články, ktoré hovoria o tom, že každé zdravotnícke zariadenie musí mať zavedenú tzv. organizáciu kvality. To znamená akreditáciu laboratórií podľa špecifického modelu kvality, a postupne sa snažíme aj o akreditáciu nemocníc. Väčšina svetových krajín, akou je Amerika, majú vynikajúci akreditačný systém pre nemocnice, ale aj v Európe sa to postupne rozvíja. Cieľom je zaručenie kvality pre všetkých rovnako. Toto tlačí aj Európska únia, keďže zápasí s veľkým problémom cestovania za zdravotnou ochranou, či ošetrovaním. Napr. v Anglicku sú dlhé čakacie lehoty na vyšetrenia a operačné zákroky, takže jeho občania cestujú za zdravotnou ochranou do francúzska, ale otázka je, či ju dostanú v rovnakej kvalite. V tom zmysle aj v EÚ je silná snaha o unifikáciu kvality zdravotníckych služieb a zavedenie rovnakých štandardov. – Vy dobre spolupracujete so Srbskom už niekoľko rokov. V čom sa odzrkadľuje tento pracovný vzťah? – pred piatimi rokmi som v Srbsku spolupracoval s vašou pohotovosťou, čiže zdravotníckou ustanovizňou Hitna pomoć, kde sa rozvíjali spomínané guidelines v tejto oblasti. Spolupracujem aj so Strediskom pre vzdelávanie, toleranciu a multikultúrnosť z Maglića a od decembra minulého roku som aj hosťujúcim profesorom na Katedre epidemiológie Lekárskej fakulty v Novom Sade, ktorú vedie docent predrag Ðurić, s ktorým sme aj dobrí kamaráti. Záverom chcem zdôrazniť, že Trnavská univerzita je otvorená pre všetkých, čím vlastne chcem vyzvať vašich budúcich študentov, aby prišli k nám študovať, lebo im ponúkame výhodné podmienky a vynikajúcich odborníkov. Za rozhovor ďakuje: V. Dorčová-Valtnerová

V BÁČSKOM MONOŠTORE – dedine na siedmich Dunajoch, obkolesenej vodou a lesmi Špeciálnej rezervácie prírody Gornje podunavlje sa 10. augusta konal v poradí deviaty Bodrog-fest, akcia už roky spájajúca ľudí a prírodu. S cieľom účastníkom podujatia ukázať krásu a rozmanitosť tejto oblasti, Svetový fond na ochranu prírody (WWf) usporiadal výstavu fotografií s názvom Vodný labyrint autora Szilárda Kovácza. osobitnou hostkou v Báčskom Monoštore bola Američanka Mimi Hughes, ktorá návštevníkom podujatia prezentovala knihu o vlastnom dunajskom dobrodružstve menom Širšie než jedna míľa. Mimi totiž v roku 2006 za necelé tri mesiace preplávala 2 800 kilometrov Dunajom, od Nemecka až po Čierne more. A tak sa stala jedinou ženou, ktorá to úspešne zvládla, i to bez plavebných pomôcok... Na snímke je záber z výstavy Vodný labyrint. S. B.

17. 8. 2013

33 /4556/

HLAS ĽUDU

7

Hlas 33 2013  
Hlas 33 2013  

Informatívno-politický týždenník

Advertisement