Page 40

K U LT Ú R A

OZNAMY

správy zo svC o nových knihách V pondelok 12. augusta 2013 v Slovenskom vydavateľskom centre v Báčskom Petrovci vyšla ďalšia nová kniha – šiesta s tohtoročným vročením – Dvojjazyčnosť a jej pedagogické aspekty našej vedeckej pracovníčky v oblasti pedagogiky Dr. Ruženy Šimoniovej Černákovej z Báčskeho Petrovca. Kniha vyšla ako pätnásta v rámci edície Vedecké zošity. Má 74 strán a zaoberá sa témami, akými sú napr.: Výzvy vzdelávania dvojjazyčných detí, Teória a prax dvojjazyčného vzdelávania, Podobnosti a rozdiely v dvojjazyčnosti atď. Nová kniha Dr. Ruženy Ši-

moniovej Černákovej, ktorá má základ v jej doktorskej dizertačnej práci, bude vzácnou pomôckou pre učiteľov v našich školách, ktorí sa s bilingvizmom bežne stretajú vo svojej praxi. V. *** Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci toho roku vydáva k 150. výročiu narodenia Jána Čajaka jeho jediný román Rodina Rovesných. Kniha vychádza v rámci jeho Zobraných spisov ako 4. zväzok. Tento román od roku 1983 nevyšiel knižne

ani na Slovensku, ani vo Vojvodine. Doslov k románu napísal Dr. Michal Harpáň a kniha bude mať 312 strán. Vyzývame záujemcov o tento román, aby si ho predplatili, lebo po vyjdení bude jeho cena vyššia. Predplatné je 500 dinárov a zaplatiť možno v každej banke na žírový účet Slovenského vydavateľského centra číslo 160-931760-45, odvolať sa na číslo (po srbsky: poziv na broj): 040101, Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec. Všetky dodatočné informácie dostať na telefónnom čísle (021)780-159 alebo prostredníctvom e-mailu: svcentrum@stcable.rs. A. M.

Oznamujte v Hlase ľudu

Tento, táto, toto, títo, tieto D

akedy nemusíme byť až jazykovedcami, aby sme vycítili, že vo vetách niečo nie je v poriadku. Pozrime si tieto vety: „Lak na vlasy Taft je pomerne lacný. Tento si môžete kúpiť aj na trhu.”; „Hydinová saláma je veľmi chutná. Aj túto si môžete zaobstarať na trhu.” Tu chceme vystihnúť nesprávne použitie ukazovacích zámen tento, táto, toto, títo, tieto, ktoré sa neraz takto nesprávne používajú aj v odbornej reči. Nahradíme ich osobnými zámenami a vo vetách to vyznie takto: „Lak na vlasy Taft je pomerne lacný. Môžete si ho kúpiť aj na trhu.”; „Hydinová saláma je veľmi chutná. Môžete si ju zaobstarať na trhu.” V týchto prípadoch celkom stačí, keď sa použije osobné zámeno. Aj v úradnej a odbornej reči sa veľmi často nesprávne používajú ukazovacie zámená, ako vo vetách: „Jarné vysoké vody sa zadŕžajú pomocou priehrad a z týchto sa v čase potreby zavlažujú okolité polia.“; „Kamenité pôdy sa vyznačujú nevhodnými podmienkami pre poľnohospodárstvo, a preto tieto treba zalesniť.“ Celkom prirodzene budú znieť vety takto: „Jarné vysoké vody sa zadŕžajú pomocou priehrad a z nich sa v čase potreby zavlažujú okolité polia.“; „Kamenité pôdy sa vyznačujú nevhodnými podmienkami pre poľnohospodárstvo, a preto ich treba zalesniť.“ Používaním ukazovacích zámen tento, táto, toto, títo, tieto namiesto tvarov osobných zámen on, ona, ono, oni, ony sa porušuje spisovná norma, ktorá je predsa ustálená. K tomu používaním osobných zámen on, ona, ono, oni, ony sa naše vyjadrovanie stane správnym, a čo je ešte podstatné jednoduchším. ah

Chýrnik Báčsky PeTroveC. V stredu 7. augusta na nádvorí Slovenského vojvodinského divadla v rámci letného kina Divadla VHV v Báčskom Petrovci bola repríza dokumentárno-hraného filmu Óda rovine v réžii Petra Serge Butka. J. Č-p

40

kosJerIĆ. V piatok 30. augusta v Dome kultúry v Kosjerići bude slávnostné otvorenie samostatných výstav olejomalieb Jána Žolnaja a Rozalije Markovovej. Na vernisáži sa okrem predstaviteľov lokálnej samosprávy Obce Kosjerić zúčastnia aj reprezentanti Galérie insitného umenia z Kovačice. J. Špringeľ

021/ 47-20-840 a 021/ 47-20-844 inzercia@hl.rs Mestská správa pre ochranu životného prostredia Mesta Nový Sad na základe článku 10 Zákona o odhade vplyvov na životné prostredie (Úradný vestník RS, č. 135/04 a 36/09) zverejňuje oZNáMeNIe o podanej žiadosti o rozhodovanie o potrebe odhadu vplyvov daného stavu na životné prostredie projektu Nositeľ projektu TELEKOM SRBIJA, a. s., Takovská 2, Belehrad, podal žiadosť o rozhodovanie o potrebe odhadu vplyvov daného stavu na životné prostredie projektu základnej stanice mobilnej telefónie NS – Trandžamentska (Petrovaradín) – NS68, NSU68, Ul. trandžamentská 29, v Petrovaradíne, na katastrálnych parcelách čísla 1987/3 a 1987/4, k. o. Petrovaradín, Mesto Nový Sad. Údaje a dokumentácia zo žiadosti nositeľa projektu sa môžu dostať na nahliadnutie v miestnostiach Mestskej správy pre ochranu životného prostredia Mesta Nový Sad, Rumenačka 110, Nový Sad, v pracovné dni od 10.00 do 15.00 h. Všetci záujemcovia v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia môžu svoju mienku v písanej forme doručiť na adresu Mestskej správy pre ochranu životného prostredia Mesta Nový Sad.

BoĽAvá roZLÚčkA

sPoMIeNkA

s našou mamou a svokrou

na svojho otca

ZUZANoU MyJAvCovoU vLADIMÍrA MyJAvCA rod. valentíkovou 10. 10. 1923 – 6. 8. 2013

1. 11. 1920 – 30. 5. 2005 – 2013

z Báčskeho Petrovca Navždy si vás zachováme v našich srdciach. Vaši najbližší

17. 8. 2013

33 /4556/

HLAS ĽUDU

Hlas 33 2013  
Hlas 33 2013  

Informatívno-politický týždenník

Advertisement