Page 34

K U LT Ú R A KOVAČIČANIA NA JÁNOŠÍKOVOM DUKÁTE 2013

Maľby pod Radhoštěm bec Slovákov v Českej republike, Občianske združenie Jánošíkov dukát, Folklórne združenie Púčik, Folklórne združenie ČR a Svetové združenie Slovákov v zahraničí zorganizovali jubilejný Jánošíkov dukát na výbornú. Od organizátorov sa máme čo učiť – klobúk dolu,“ boli prvé vety Pavla Babku, riaditeľa Galérie Babka, po príchode z 15. Medzinárodného festivalu slovenského

je dôvod, prečo sú vystavené Jánošíkovho dukáako súčasť Medzinárodného festu. Úvodné slová ku tivalu slovenského folklóru Jákalendáru napísali nošíkov dukát,“ prízvukoval P. dve Kovačičanky – Lipták. Kataríny Stanové, Predseda SZSZ V. Skalský zdômatka a dcéra. Žolraznil, že sa od svojho založenia naj sa inšpiroval v roku 1991 zúčastnila až na zbierkou slovenniekoľkých výstavách EXPO v ských ľudových Seville, Lisabone, Hanovere, japiesní a nakreslil ponskom Aici, expozície mala i dvanásť pastelov: Z v Interamerickej banke vo WasKovačice do Padiny, Z hingtone, Európskej banke pre padinského kostolíobnovu a rozvoj ka, Aký že ma, Bože, v Londýne, v sídten žiaľ predišiel, le Európskej koAnička, dušička, Išla misie v Bruseli, Marína... K tomu sa Metropolitnom maliar počas troch múzeu v Tokiu, „dukátových dní“ sídle UNICEF v zúčastnil v tradičnej Ženeve a UNESakcii Ľudové remeslá CO v Paríži. Skala ich majstri. ský vyzdvihol, že Pri jednej príležisa v nádhernom Vystúpenie Drahoša Daloša tosti riaditeľ festiprostredí Drevevalu V. Fabišík naného mestečka diám a hostiteľom vysvetľovali písal, že sa na Jánošíkovom duna Morave môžu fenomén kovačickej insity. Ne- káte stretávajú každoročne „skalteraz predstaviť chýbal okrem iných vzácnych ní“, ale vždy prídu aj takí, čo sa svojimi prácami hostí ani Vlastimil Fabišík, riadi- skalnými stanú opäť o rok. PodRiaditeľ kovačickej obrazárne v družnom rozhovore s riaditeľom festivalu títo výtvarníci aj teľ festivalu. ľa slov menšej výpravy z KovaV rámci ďalšieho sprievodné- čice tento festival si za štyri dni početným náfolklóru v Českej republike. vštevníkom prestížneho festi- ho podujatia hudobno-taneč- ich pobytu na Morave získal ného festivalu bola vo Valašs- verných fanúšikov. Skvelou orVo Valašskom múzeu v príro- valu. de v Rožňově pod Radhoštěm Na slávnostnom otvorení vý- kom múzeu v prírode prezen- ganizáciou a dobrosrdečnosprebieha od 2. do 31. augusta vo stavy sa okrem P. Babku zúčast- tácia CD kalendára na rok 2014 ťou hostiteľov. výstavných priestoroch Sušák nili i maliar Ján Žolnaj s man- s reprodukciami pastelov J. Žolvýstava 37 diel zo zbierky Galé- želkou Alžbetou. Babka a Žolnaj naja. Kalendár vydala Galéria J. Špringeľ rie Babka pod názvom Slovens- nielen počas vernisáže počet- Babka z Kovačice a dostal ho do Fotografie: z archívov ké insitné umenie zo Srbska. O ným účastníkom, turistom, mé- daru každý účastník jubilejného Valašského múzea a V. Fabišíka Kovačici a obrazárni sa na slávnostnom otvorení zmienili i PeVÝTVARNÝ TÁBOR VODICE 2013. V ter Lipták z Obce Slovákov v dňoch 7. až 10. augusta v Golubinciach ČR, Vladimír Skalský, predseda prebiehal v poradí 14. výtvarný tábor VoSvetového združenia Slovákov v dice 2013 za podpory Obce Stará Pazova zahraničí, a na pastierskych hua Miestneho spoločenstva Golubince. dobných nástrojoch hral Drahoš Zúčastnili sa na ňom početní maliari a soDaloš. chári z Jagodiny, Vrnjačkej banje, Crven„Mestečko Kovačica v srbskej ky, Rumy, Inđije... a, samozrejme, boli Vojvodine vzniklo pred viac ako tam aj umelci z územia Staropazovskej dvesto rokmi ako osada sloobce. Toto podujatie bolo vhodnou prívenských prisťahovalcov na Dolležitosťou na stretnutie milovníkov výnú zem. Vo svete je preslávené tvarného umenia, spisovateľov, hudobinsitným umením, ktoré nájdeníkov. Vo štvrtok 8. augusta v rámci pome v mnohých svetových galédujatia v tamojšom parku prebiehal i riách. Obrazy kovačických maDetský výtvarný tábor: výborná príležitosť liarov sú výsostne pravdivé, nana to, aby sa deti a mladí mohli kamaráplnené krásou a láskou. Často tiť s umelcami, aby si vyskúšali svoj talent a získali nové poznatky z výtvarného umenia. V sobotu 10. znázorňujú život a prácu roľníaugusta na slávnostnom zatvorení výtvarného tábora Vodice 2013 v Poľovníckom dome účastníkom kov, radosti aj starosti jednoorganizátori udelili ďakovné listiny. duchých ľudí. Pri pohľade na A. Lš. ne sa človeku chce spievať. Aj to

„O

34

17. 8. 2013

33 /4556/

HLAS ĽUDU

Hlas 33 2013  

Informatívno-politický týždenník

Hlas 33 2013  

Informatívno-politický týždenník

Advertisement