Page 20

Z NAŠICH OSÁD

NAŠA TÉMA

ZO ŽIVOTA MLADÝCH V KYSÁČI

Mladší na lavičkách, starší v kaviarničkách eď sa spomenie mládežnícka organizácia, Kysáčanom sa hneď v myšlienkach vynorí opustená budova mládežníckeho domu. Po tej prvej asociácii mnohí si spomenú aj na tanečné zábavy, ktoré tam kedysi usporadúvali. Tí, čo sa pamätajú na obdobie, keď mládežnícky dom pracovnými akciami zariadili pre potreby mládežníckej organizácie, ako

K

škarné plesy, rybacie večierky, vítal sa Nový rok, volila sa kráska roka a v lete kráska leta... Návštevnosť týchto podujatí bola veľká, prichádzali i mladí z Nového Sadu a z okolitých dedín Stepanovićeva, Zmajeva, Rumenky... Veľkým prínosom bolo založenie skupiny Osamelí mladíci v roku 1963, príchod prvej gitary, a potom aj zosilňovača do dediny, na čo na železničnej stanici čakala

rámci Kultúrno-informačného strediska ako informačný prostriedok občanov Kysáča. Činnosť mládežníckej organizácie odvtedy viac alebo menej

aby mládež v Kysáči mala vlastnú organizáciu, ale takú modernú, inakšiu od tej v minulosti. Taká organizácia by mohla napríklad organizovať disko, súťaženie mla-

Voľba kysáčskej krásky kedysi

úspešne prebiehala v mládežníc- dých talentovaných hudobných kom dome. Aktivity boli v prvom skupín, ale mohli by sa rozprúdiť rade upriamené na organizovanie aj také aktivity, ktoré by prilákali zábav, diskoték, gitariád, dokon- mladých výtvarníkov, nadšencov ca festivalov, ale aj na pracovné a fotografie a iných profilov, čo by iné akcie v prospech dediny. Ako pozdvihlo kultúrnu úroveň mlaPracovná akcia pred mládežníckym domom v šesťdesiatych sme zistili v Miestnom spoločen- dých ľudí. rokoch prilákala veľký počet mladých snaživcov stve, mládežnícka organizácia v Slabučkým prúdom svetla, ktonáš spolubesedník Pavel Ožvát, nielen celá mládežnícka organi- Kysáči zanikla koncom roka majú skutočne o čom rozprávať. zácia, ale aj mnohí iní záujemco- 2005 a mládežnícky dom dnes Bolo to v dávnych šesťdesiatych via. Veď mnohí mladí Kysáčania zíva prázdnotou. Majiteľom rokoch minulého storočia, keď priamo prispeli k ich kúpe. Išli do objektu je mesto Nový Sad, tanečné zábavy bývali pri želez- „nádnice“, okopávali kukuricu a za- ktoré ho dalo na používanie ničnej stanici, kde dodnes stoja robené peniaze venovali na kúpu Miestnemu spoločenstvu Kyopustené priestory Novisáč. Dom je predmetetu. Tam vtedy sídlila aj tom reštitúcie. mládežnícka organizácia. V Dnešná mládež roku 1963, keď Javor preiba z rozprávania rosťahovali na terajšiu lokadičov a starých rodilitu a keď sa uvoľnili priečov vie o činnosti story v strede dediny, vtemládežníckej orgadajšie vedenie mládežnícnizácie v Kysáči. V súkej organizácie v čele s časnosti takmer nepredsedom Ožvátom sa vieme, ako sa mlározhodlo získať dom pre dež zabáva a aké má mládežníkov. Vznikli pri priania v súvislosti s tom aj určité problémy, organizovaním mla- Dnešné krásavice v letnej zábave na ale o nich sa už nehovorí. dých. Mladučké Ky- skútroch Na úpravu budovy nestasáčanky Jana Dočila však len dobrá vôľa a Mládežnícky dom je dnes prázdny, pustý... moniová a Aneta Ale- rým sme posvietili na túto oblasť, šikovné ruky. Boli potrebxandra Ožvátová hovo- možno niekoho podnietime k né aj finančné prostriedky, v čom hudobných inštrumentov! ria, že sa najmladší kysáčski mlá- rozmýšľaniu na tieto témy. Nieto im pomohol najmä šéf MS Ondrej Dokonca aj prvá lokálna roz- dežníci stretajú pri pomníku a na peňazí, povedia mnohí. Snáď ich Francisty. Mladým sa podarilo hlasová stanica vo Vojvodine, a k lavičkách v centre. Len čo trochu v ďalekých šesťdesiatych bolo? upraviť mládežnícky dom tak, tomu slovenská, bola založená dospejú, presunú sa do kaviarni- Boli „nádnice“, dnes sú projekty, aby bol vhodný nielen na taneč- ako Mládežnícka rozhlasová sta- čiek. Tam sedia, popíjajú, počúvajú nikdy nie je tak zle, aby nemohlo né zábavy. V ňom sa totiž uspo- nica Kysáč. Začala s prácou 1. hudbu a to je vlastne všetko. byť ešte horšie. radúvali hroznové zábavy, ma- mája roku 1965 a dodnes robí v Dievčatá hovoria, že by chceli, E. Š.

20

17. 8. 2013

33 /4556/

HLAS ĽUDU

Hlas 33 2013  

Informatívno-politický týždenník

Hlas 33 2013  

Informatívno-politický týždenník

Advertisement