Page 18

Z NAŠICH OSÁD

NAŠA TÉMA

Z ČINNOSTI KLUBU ŠTUDUJÚCEJ MLÁDEŽE V KOVAČICI

medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu. Začiatkom júla sme spolu s Kanceláriou pre mladých v Ministerstve pre šport a mládež podpísali zmluomu sa nelení, tomu sa zelení – hovorí sta- certov, písali a realizovavu o schválenom projekte My ré slovenské ľudové porekadlo. Veruže li projekty. sme sila, naše je leto, mladí sú zása „zelení” aj členom Klubu študujúcej mládeže – Jeden z tých projekkon, časť ktorého sa realizuje tev Kovačici, o čom svedčia ich početné aktivi- tov je Dajme šancu mlaraz v auguste. Ide o letné kino ty a pozoruhodné výsledky. dým, ktorý nám schválili nainštalované v Parku aktivít, KŠMK si tohto roku pripomína päť rokov od na začiatku tohto roka. kde budú premietané rôzne obnovenia činnosti. Založený bol roku 1956, Cieľom je podporiť mlašportové vysielania, dokumenpotom pôsobil s prestávkami a roku 2008 sa dých v preberaní iniciatítárne, kreslené a hrané filmy. niekoľkí študenti rozhodli znovu rozprúdiť čin- vy v záujme vlastného Rastislav Gajan, predseda Okrem toho prednedávnom nosť a organizovane vystupovať pod týmto pokroku a zvýšenie kon- KŠMK sme v partnerstve s Kanceláriou menom. Od obnovenia dodnes usporiadali kurencieschopnosti na pre mladých začali realizovať hodne aktivít, rôzne humanitárne a pracovné trhu práce cez obohacovanie vedomostí, – aj projekt Mladí sú zákon, ktorý podporilo Cepakcie, edukačné dielne, prednášky, upravili zdôraznil Rastislav Gajan, predseda Klubu ta/Resurs stredisko – Juhobanátska oblasť. Mlámiestnosti klubu a park, uskutočnili rad kon- študujúcej mládeže v Kovačici. dež je takisto zapojená aj do trošku náročTýmto pro- nejšieho projektu Kultúrne dedičstvo prístupjektom chce- né všetkým, kde sa všetky údaje o Kovačici zveme dlhodobo rejnené v týždenníku Hlas ľudu od roku 1950 postaviť zá- dodnes nájdu na webovej stránke www.ksoklady, na kto- kovacica.com. Ide o články, v ktorých sa sporých mladí vy- mína Dom kultúry 3. októbra, Galéria insitného budujú svoju umenia a pod. vlastnú straV októbri t. r. Klub študujúcej mládeže Kotégiu zamest- vačica v spolupráci s medzinárodnou organávania. Pro- nizáciou Footbal against Racism in Europe jekt podporili (FARE network), Kanceláriou pre mladých, Kancelária pre organizáciou AERD a ZŠ Mladých pokolení v mladých v Ko- Kovačici v rámci FARE akčného týždňa zorvačici a Po- ganizuje podujatie Futbalom proti rasizmu, ktokrajinský se- ré sa uskutoční od 16. do 31. októbra. Mládežníci sa radi zapájajú do aktivít KŠMK – účastníci projektu Dajme kretariát pre šancu mladým A. Chalupová

Usilovní, aktívni, osožní

K

V NOVOM SADE NA ŠTRANDE

Oslávili Medzinárodný deň mládeže U

stálenou praxou je, že sa Medzinárodný deň mládeže oslavuje koncertmi, workshopmi a inými kultúrnymi podujatiami. V Novom Sade oslava mládežníckeho sviatku prebiehala na mestskom kúpalisku Štrand. Podujatie zorganizovali športové združenie Super aktívny a mestská Kancelária pre mladých. Takmer desať združení, ktorých pôsobenie je zamerané prevažne na mladých ľudí, na stánkoch prezento- Zumba prilákala všetky vekové skupiny valo svoju činnosť s cieľom zainteresovať mládež o svomládež sebecká a nezaintereso- realizujeme projekt Láska v akcii, je aktivity alebo účasť v riešení ur- vaná pomáhať iným. „Mládež chce ktorý vznikol celkom náhodou. čitých problémov. pomôcť. Pätnásť rokov pracujem Skupina študentov chcela urobiť Jedno zo združení, ktorého čle- s mladými a môžem povedať, že niečo humánne pre deti bez ronovia s nadšením hovorili o svo- sú mladí ľudia, aspoň v Novom dičov. Zozbierali sme sladkosti a jich aktivitách, je Združenie pre Sade, ochotní zapojiť sa do ho- hračky, ktoré sme odniesli do detpodporu rozvoja spoločnosti Fo- ciktorej humanitárnej akcie,“ ho- ského domova v Sriemskej Kakus. Vedúci tohto združenia po- vorí Tanja Ilijazovićová, manažér- menici, a vtedy sme pochopili, že pierajú tvrdenia, že je dnešná ka pre styky s verejnosťou. „Práve vlastne nám všetkým veľmi chý-

18

ba láska. Hlavným cieľom projektu je pomôcť všetkým ľuďom, ktorí pomoc potrebujú, bez ohľadu na to, či ide o starých ľudí, deti s osobitnými potrebami, študentov s invaliditou alebo bezdomovcov. Vedomí sme si toho, že nemôžeme urobiť veľké veci, ale aj tie malé môžeme vykonať s veľkou láskou,“ parafrázujúc slová Matky Terezy uzavrela T. Ilijazovićová. Členovia klubu Wing Chun Kung Fu prezentovali bojové umenie Wing Chun a tí smelší záujemcovia sa aj pustili do „boja“ s vytrénovanými bojovníkmi. Aká by to však bola oslava, keby sa na nej netancovalo? Čoraz populárnejšia zumba si našla miesto aj na tejto oslave a pri dynamickej latinskoamerickej hudbe si zatancovali, či zacvičili nielen mladí, ale aj všetci ostatní, ktorí si chceli trochu zacvičiť a trochu viac sa pobaviť, a tým sa potvrdilo, že človek je mladý dovtedy, kým sa mladým cíti. J. Pániková

17. 8. 2013

33 /4556/

HLAS ĽUDU

Hlas 33 2013  
Hlas 33 2013  

Informatívno-politický týždenník

Advertisement