Page 15

Z NAŠICH OSÁD V ULICI ŠAFÁRIKOVEJ V KYSÁČI

Budujú atmosférickú kanalizáciu byvatelia Ulice Šafárikovej v Kysáči už desaťročia zápasia s atmosférickými vodami, zvlášť

skutočnosť, že priekopy dlho ne- lebo ani laikom neunikne, že prehĺbili a neudržiavali. Také ne- nejde len o prehĺbenie doterajriešené odvádzanie atmosféric- ších priekop, ale sa aj betónuje a kých vôd a nedostatok robia aj iné práce. Vkladajú sa besekundárnej kanalizá- tónové rúry na odvádzanie odcie často, a najmä v zim- padových vôd, dažďovej vody a ných mesiacoch, robilo povrchových vôd. Betónujú sa, veľké starosti občanom. čiže opravujú aj následkom prác Aj tým v Šafárikovej uli- poškodené mostíky pred doci, kde sa skôr pokúsili problém riešiť odčerpávaním vody pomocou elektrického čerpadla. S výstavbou atmosférickej kanalizácie v najohrozenejších kysáčskych uliciach začali koncom mája, keď konečne začali kopať priekopy, a to najprv v Ulici Jána Kollára, Príprava priekopy na konci Ulice pretože sa do Šafárikovej tamojších priekop vlieva zvyšpočas objemnejších dažďov a to- ná voda z iných ulíc. penia snehu. Zdá sa, že ich pro- Okrem ulíc Šafárikovej a blémom sa blíži koniec, ak sa Jána Kollára sú to aj ulice osvedčia priekopy, ktoré toho Mičátkova a Ondreja Mostíky pred domami treba vrátiť do času kopú a budujú v tejto ulici. Šranku. Na Ulici Jána Kol- pôvodného stavu Spomeňme, že problémy Ky- lára bolo treba urobiť najmami, a to s cieľom zlepšiť priepustnosť priekop. Atmosférickú kanalizáciu v Kysáči vybudujú v dĺžke 2 242 metrov. Práce vykonáva Put-invest, s. r. o, zo Sriemskej Kamenice a ich celková hodnota je bezmála 26 miliónov dinárov. Ako na začiatku prác oznámili z Ústavu pre výstavbu mesta Nový Sad, na Ulici Šafárikovej by sa mali vybudovať železobetónové kanály, lebo ide o špecifickú, čiže úzku ulicu či uličku, v ktorej je vzdialenosť medzi cestou a chodníkom veľmi malá. V rozhovore s občanmi sme sa dozvedeli, že predsa len majú určité obavy, či sa konečne naozaj rieši ich problém s odvádzaním atmosférických vôd. Nezostáva Vkladanie betónových rúr na odvádzanie vody iné, len počkať a vidieť, ako sa sáčanov s odvádzaním atmosfé- viac, keďže ide o najdlhšiu ulicu nové priekopy osvedčia a ako to rických vôd spôsobuje nízky terén, z tých, kde sa atmosférická ka- bude vyzerať po prvom väčšom vysoké podzemné vody, žumpy nalizácia buduje. Možno prá- lejaku. E. Š. doslova v každom dvore, ale aj vom povedať, že ide o výstavbu,

O

17. 8. 2013

33 /4556/

HLAS ĽUDU

Kovačica Kovačický motoklub Nameless Riders uplynulý víkend usporiadal tradičný motozjazd, na ktorom sa zúčastnili nielen bikeri z Kovačice a okolia, ale aj zo vzdialenejších miest v Srbsku a zo zahraničia (Slovensko, Rumunsko, Maďarsko…). Tohtoročný motozjazd prebiehal v dňoch 9. až 11. augusta t. r. na nádvorí budovy Rádio-televízie Obce Kovačica a VP Naš stan, kde bol aj motokemp. Na dobrú náladu hrali rockové skupiny: Oluja, Epilog (Osvajači), Stop, Direkt drive, Ritam nereda a Rezervni plan. V sobotu popoludní bikeri usporiadali tradičné defilé kovačickými ulicami. Nechýbali ani chutné kuchárske špeciality, na ktorých si mohli pochutnať aj peší návštevníci tohto obľúbeného podujatia. A. Chalupová

Nový Sad Medzimestská autobusová stanica v Novom Sade by čoskoro mala dostať nový vzhľad. V minulom období renovovali čakáreň a zaviedli bezsieťový internet a podľa slov riaditeľa JGSP Nový Sad Milana Balaća v pláne sú aj ďalšie novinky. Mal by sa zväčšiť počet nástupíšť a červené kiosky by malo vystriedať moderné nákupné centrum, ktoré by zabralo aj časť Železničného parku. J. Pániková

Silbaš Do Silbaša koncom júla zavítali hostia zo Slovinska. Boli to členovia hasičského spolku Videm, ktorý pôsobí už 90 rokov. Osada Videm je inak neďaleko mesta Ptuj. Predseda hasičského spolku z Videma Srećko Primožić povedal, že už desať rokov navštevuje našu krajinu a že sa v spolku rozhodli nadviazať spoluprácu s požiarnickými spolkami v Srbsku. Na oslave 90. výročia založenia spolku vo Videme sa zúčastnili aj Silbašania a pri tej príležitosti podpísali zmluvu o spolupráci. V rámci spolupráce hasiči zo Slovinska pomohli kolegom zo Silbaša pri kúpe nákladných áut. R. Kopčok

15

Hlas 33 2013  
Hlas 33 2013  

Informatívno-politický týždenník

Advertisement