Page 13

Z NAŠICH OSÁD NAMIESTO ROZHOVORU S PREDSEDOM RADY MIESTNEHO SPOLOČENSTVA HLOŽANY

Dedina ako z pohľadnice ekne je počuť, keď vodič au- Slováci prisťahovali do Hložian známej pod názvom Societas slatobusu medzimestskej do- roku 1756. Podľa novších údajov vica (1829). Roku 1909 tu vznikol pravy povie najbližšie sediace- a urbariálnych súpisov z 18. sto- Vnútorno-misijný krúžok evanjemu cestujúcemu, ale tak, aby po- ročia uložených v Maďarskom lických mužov a založený bol aj čuli aj iní: „Teraz uvidíte, ako vyzerá štátnom archíve v Budapešti, prví Slovenský čítací kruh (1919). Mal jedna kultúrna, zriadená dedi- Slováci v Hložanoch sa javia na sú- za úlohu prebúdzať národné pona…” Najmä ak ste občanom Hlo- pisnej listine z roku 1770. Tento vedomie a šíriť záujem o kultúru. žian, na ktorú sa tieto slová vzťa- údaj korešponduje so záznamom Roku 1933 v Hložanoch založihovali. Aj „z lietadla vidno”: v zime je sneh z vozoviek a takmer úplne aj z betónových chodníkov uprataný. Vo zvyšnej časti roka tráva na uliciach je pokosená, priedomia zdobia kvetiny, domy sú omaľované… Hložany nesporne na pláne komunálnej výstavby, tiež v doméne športového a spolkového života, po dlhšej prestávke, opäť patria medzi vyspelejšie osady v širšom okolí. Ich obyvatelia sa zaoberajú prevažne poľnohospodárstvom. Uplatňujú nové, aktuálne tech- Aj Hložanci majú právo byť informovaní o tom, čo sa u nich deje… nologické postupy. Vysievajú nielen tradičné kultúry, v miestnej cirkevnej kronike, že to- li Miestny výbor Matice slovenskej; pšenicu a kukuricu, ale sa vždy pri- tiž vo väčšom počte prišli „roku splynul so Slovenským čítacím spôsobujú požiadavkám doby. 1770 o Jozefe.” kruhom (1947) a roku 1948 vzniOsvedčili sa (v minulosti) ako znaHložianski Slováci si založili kol terajší Kultúrno-osvetový spomenití pestovatelia konopy, evanjelickú a. v. cirkev roku 1786. lok Jednota. Vyznamenal sa najmä chmeľu, ciroku či (v súčasnosti) cu- Prvým farárom bol Peter Jesenský úspechmi tanečnej skupiny. Hlokrovej repy, ale aj ako známi a zo slovenského Horného Jasena žany sú známe aj tým, že sa tu úspešní zeleninári. Cestu do sve- (oblasť Turiec). Ako prvý učiteľ roku 1970 uskutočnila prehliadka ta si razí najmä autochtónna od- pôsobil vzdelanejší občan Jozef slovenských folklórnych súborov, roda hrubostennej papriky pod Sloboda (v rokoch 1770 – 1775). z ktorej vyrástol súčasný Folklórnázvom Hložianska babura. Roku 1984 dali do prevádzky te- ny festival Tancuj, tancuj... rajšiu školu. Pred 1. svetovou vojZ MINULOSTI nou v Hložanoch bolo 400 žiakov, SÚČASNOSŤ Prvý raz sa toto osídlenie spo- v školskom roku 1945/46 ich bolo V rokoch osemdesiatych 20. mína roku 1553 ako Galožan v tu- 314, na prelome 20. a 21. storočia storočia sa Hložany vyznačovali reckých daňových súpisoch. Pod- Základná škola Jozefa Marčoka čulým vydavateľským ruchom. ľa nich vtedy malo 16 domov. Dragutina mala iba 200 žiakov a Vyšli tri knihy s humoristickým obDátum 3. mája 1759, keď spolu- naposledy je ich asi 160. sahom a roku 1986 zborník prác majitelia futockého panstva PavV období rokov 1801 – 1831 ako pod názvom Hložany 1756 – 1986. le a Simeon Čarnojevićovci pod- farár pôsobil v Hložanoch Juraj Ro- Hložanci vydali aj ďalšie dva zborpísali urbariálnu zmluvu s no- hoň, jeden z prvých spisovateľov níky: Hložany 2 (r. 1997) a Hložavoosídlenou dedinou Hložany z radu vojvodinských Slovákov. ny 3 (r. 2006), a ešte asi 20 iných (Galožan), sa od roku 2011 osla- Podieľal sa na založení prvej uče- knižných titulov; niektoré boli vyvuje ako Deň Hložian. Doteraz nej (čitateľskej, vzdelávacej, osve- tlačené v prvej (súkromnej) tlaplatila téza, podľa ktorej sa prví tovej a literárnej) spoločnosti, čiarni v Hložanoch – Ondrej print.

P

17. 8. 2013

33 /4556/

HLAS ĽUDU

Asfaltové cesty v Hložanoch vybudovali v rokoch 1970 – 1976 (za posledných päť rokov takmer všetky sú znovu vyasfaltované). Betónové chodníky si ľudia urobili na „kuluk” ešte predtým. Roku 1971 v osade pribudol i jeden z prvých skleníkov vo Vojvodine a roku 1983 sa tu skončila komasácia. Dva roky predtým sa začalo pochovávať v novom cintoríne, v ktorom roku 1999 postavili Dom smútku. V tom istom roku prví občania Hložian začali používať plyn na vykurovanie. Roku 2007 bola vyasfaltovaná cesta k Dunaju a zrenovovaný Dom kultúry. Novým rúchom sa hrdí aj miestna ambulancia a budova z roku 1888 v centre osady, niekdajšia škola a teraz pohostinstvo Pod lipami, na nádvorí ktorej každý pondelok býva trh. Mimochodom, známe sú aj hložianske jarmoky v máji a októbri. V Hložanoch v súčasnosti pôsobí celý rad združení a spolkov. Najstaršie sú Dobrovoľný hasičský spolok Hložany a Poľovnícky spolok Hložany (oba založené roku 1922), potom sú tu: KOS Jednota (1948), Miestny odbor Matice slovenskej, Futbalový klub Budúcnosť, Šachový klub Budúcnosť, Spolok žien Slovenka, Miestna organizácia Červeného kríža, Združenia penzistov a invalidov práce, Združenie poľnohospodárov Hložany, Združenie ekológov Ekos, mládežnícke združenie Ideal. Založené boli aj Karate klub Budúcnosť, tenisový klub, ženský futbalový klub… Okrem Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… korene pustili aj ďalšie spoločenské podujatia: súťaž o najlepšiu klobásu, víno a pálenku, Deň kvetín, Deň zeleniny, Prednovoročný program, kotlíkové súťaže… Z turistického hľadiska je čoraz zaujímavejšia Oáza MB, čiže jej rybníky, bazén, športové terény, ubytovacie priestory; tieto chýbajú čárdam pri Dunaji (Kapor a Marína). Škoda, že uviazol projekt Dunajský sen… Žiaľ, Hložany starnú. Obyvateľov ubúda; mortalita prevyšuje natalitu, ľudia odchádzajú za pracovnými príležitosťami inam… Juraj Bartoš

13

Hlas 33 2013  

Informatívno-politický týždenník

Hlas 33 2013  

Informatívno-politický týždenník

Advertisement