Page 1

Nyheter om TryggVE NR 2 APRIL 2012

Ny Projektledare för TryggVE Ingela Oscarsson lämnade from 1 februari sitt uppdrag som huvudprojektledare. Ingela återgår till Alingsås kommun för andra uppdrag. Vi från projektledningsgruppen TryggVE tackar Ingela för det goda arbete hon bidragit med för att utveckla projektet, inte minst vad gäller att skapa bra struktur, organisation och dokumentation. Vi vill också önska henne lycka till i det fortsatta arbetet.

I mars tillträdde jag, Bertil Martinsson, som ny huvudprojektledare. Jag har tidigare bl.a. arbetat med samverkansfrågor som ordförande i beredningsgruppen för ReKo och är för närvarande ordförande i utvecklingsrådet för personer med psykisk ohälsa. Min grundanställning har jag inom Primärvården, Västra Götaland.

Som ny projektledare behöver jag naturligtvis sätta mig in i projektet och med hjälp av projektgruppen få en bild av vad som just nu är viktigast att gå vidare med. Ur mitt perspektiv så är det just nu ett starkt fokus på äldrefrågor, vilket gör att ett sådant här projekt som TryggVE kan få lite extra dragkraft. Det är ett område som känns mycket angeläget och stimulerande att få arbeta inom. Speciellt eftersom det finns så många engagerade medarbetare som brinner för uppdraget.

Utmaningarna i projektet är många och i vissa fall omfattande, vilket gör att alla vi som arbetar inom projektet måste vara ödmjuka inför uppgiften. Så långt jag hittills har hunnit reflektera så hoppas jag: - att vi kan använda TryggVE som ett samlingsbegrepp för hur omhändertagandet av de äldre multisjuka ska ske på ett tryggt, värdigt och strukturerat sätt - att vi kan erbjuda en kontaktperson till den äldre, för att öka tryggheten - att vi ännu mera kommer igång med själva arbetet och kan använda TryggVE som en grundstruktur till vilken vi efterhand kan integrera andra, för de äldre, centrala åtgärder.

TryggVE i Mittenälvsborg Det

har skett ett byte av delprojektledare för Alingsås lasarett. Gunilla Lindberg har efterträtt Maria

Adrell. Vi tackar Maria för det arbete hon lagt ner i projektet. Primärvården i Mittenälvsborg hade den 15 mars en välbesökt kontaktpersonträff, där deltagarna presenterade sitt pågående arbete, som förhoppningsvis visar sig i nästa TryggVe mätning.

TryggVE i Sjuhäradsområdet Primärvården i Sjuhäradsområdet har hittills under året haft två träffar för kontaktpersonerna i nätverket. Vid årsskiftet hade vi 100 aktuella TryggVE-patienter i området. Med gemensamma krafter bör vi kunna höja den siffran till nästa mätning. Vid utbildningen i prevention hade vi några deltagare från primärvården vilket är glädjande eftersom det främjar samverkan och leder vårt arbete framåt. Forts.

1


På SÄS genomförs kontaktmannaträffar en gång/mån med ca 20 deltagare/ gång. Det har under våren även utbildas ett 20-tal nya kontaktpersoner. Eva och Maria arbetar dessutom med metodstöd på varje avdelning med mindre grupper för att implementera modellen. Inom kommunerna i Sjuhärad har delprojektledaren under januari – april i det närmaste träffat alla kontaktpersonerna (30) och deras närmaste chefer/arbetsgrupp. Vi har haft en givande dialog om det lokala TryggVE-arbetet. Det finns både utmaningar och entusiasm att arbeta med TryggVE.

Ny Styrgrupp Vid ett möte den 26 mars skedde överlämnandet av TryggVE till den nya styrgruppen, som är utvecklingsrådet för äldre multisjuka/multisviktande. Kvar från den gamla gruppen är Mats Elm, offentlig primärvård och Carina Stawåsen för kommunerna. Övriga är för närvarande: Ordförande Carina Petterson SÄS, Annika Emilsson Alingsås lasarett, Gunhild Unger-Snygg kommunerna, Anna Eliasson och BrittLouise Ohlsson rehabiliteringsperspektivet och Wilma Martinez privat primärvård.

Gemensamt arbete Preventionsutbildningar

Två preventionsutbildningar för hela nätverket är genomförda (Borås, Alingsås) med sammanlagt 47 deltagare. Vi inväntar svar från enkät angående utvärdering, spontant känns det bra. Informationsträff om” Hemrehabilitering enligt Boråsmodellen” Två informationstillfällen för arbetsterapeuter och sjukgymnaster genomfördes (december 2011 och januari 2012) med ett närmare 50 deltagare. Utvärderingarna ger ett högt betyg både till innehåll och till förläsarna. TryggVE-planscher I projektet har vi tagit fram TryggVE-planscher i både A3 och A4 för att synliggöra TryggVE arbetet som pågår. Planscherna kommer att delas ut/har delats ut till kontaktpersonerna i nätverken. Etikprövning Vår ansökan om etikprövning kommer att behandlas den 14 maj av nämnden. Antalet TryggVE patienter Så här såg slutläget ut för 2011, angående antalet TryggVE-patienter. Siffrorna måste betraktas med viss försiktighet eftersom det inte alltid är samma sak som avses. Sjukhusen SÄS Totalt: 884 Alingsås lasarett Totalt: 0 Primärvården Primärvården Sjuhärad

Totalt: 100 Forts.

2


Boda vct Bollebygd Dalsjöfors vct Fristad vct Heimdal vct Sandared vct Sjöbo vct Södra Torget vct Trandared vct Viskafors vct Dalum vct Horred vct Kinna vct Skene vct Svenljunga vct Sätila vct Tranemo vct Ulricehamn vct

6 7 4 4 14 8 24 6 7 4 3 2 0 2 2 0 0 7

Primärvården Mittenälvsborg Totalt: 0 Kommuner Kommunerna i Sjuhärad

Totalt: 215

Borås stad Brämhult Centrum Dalsjöfors Fristad Göta Norrby Sandhult Sjöbo Trandared Viskafors Herrljunga Bollebygd Mark Svenljunga Tranemo Ulricehamn

132 24 10 16 16 15 10 9 12 8 12 7 9 16 11 13 30

Kommunerna MittenÄlvsborg Totalt: 0 Kontaktuppgifter Redaktör Huvudprojektledare TryggVE Anna Grill Bertil Martinsson Tel: 0703-19 91 50 Tel: 0702- 68 21 51

Ansvarig utgivare Nils-Gunnar Främberg Tel: 0733-52 17 28

3

TryggVE  

skjdklasdj