Page 8

Toekomstmogelijkheden? PJB: Ik weet van zo'n twintig aanvragen voor nieuwe buurtcomposteerprojecten, zonder dat we er reclame voor hebben gemaakt. Er is dus volop animo. AJ: Dit soort initiatieven is voor ons als gemeente erg interessant. Het zijn kleine, lokale activiteiten die bijdragen aan een circulaire economie. Daarbij is de ervaring dat het ook de sociale cohesie in de wijk bevordert. Omdat het een redelijk nieuwe ontwikkeling is, zijn we bezig met bewoners en ambtenaren om te kijken wat de meest geschikte werkwijze is om dit soort initiatieven in de

Alison Jenkins

Peter Jan Brouwer

toekomst op te pakken

projectmedewerker buurtcomposteren

adviseur buurtcomposteren,

Tips?

gemeente Amsterdam,

gemeente Amsterdam.

PJB: Als andere gemeenten geïnteresseerd zijn in het project dan zijn ze

Contact: a.jenkins@amsterdam.nl

welkom voor een wormensafari. Dan Welke initiatieven zijn er?

Wat is de rol van de gemeente?

kunnen ze zelf komen kijken hoe het

PJB: Maart vorig jaar ben ik samen met

AJ: We verlenen subsidie uit een speci-

allemaal werkt.

enkele andere buurtbewoners gestart

aal potje voor buurtinitiatieven en faci-

AJ: Zorg voor goede begeleiding van

met een wormenbak in Amsterdam-

literen waar we kunnen. We zitten nog

een project en maak het aanvragen van

Zuid. Uit onvrede met het feit dat er in

in de ontdekkende fase en hebben ge-

een wormenbak niet te makkelijk. De

Amsterdam nauwelijks gft opgehaald

kozen voor een medebeheercontract, in

initiatiefnemers gaan immers een stuk

wordt. De compostbak werd geplaatst

plaats van een omgevingsvergunning.

van de OR beheren en dan is het be-

in een heel smalle straat, waarvan nie-

In dat contract staat dat Peter Jan ver-

langrijk dat bewoners dat beseffen en

mand dacht dat het kon. Maar het pro-

antwoordelijk is voor een goed verloop

het werkelijk willen. Bewoners moeten

ject loopt inmiddels goed, er is geen

van het project. Mocht er toch overlast

daarom zelf komen met o.a. een plan,

enkele geuroverlast of overlast van

zijn, dan staat het de gemeente vrij de

een begroting, maar ook draagvlak cre-

ongedierte, iets waar veel mensen aan-

bak weg te halen.

ëren in de buurt.

vankelijk bang voor waren. Zo'n twintig families doen nu mee, ze brengen gemiddeld één kilo keukenafval per week. In het voorjaar hebben we een oogstfeest gehouden; iedereen kon een paar emmertjes gratis compost komen halen voor tuin of bloembak. De straat is er echt groener van geworden, je ziet het resultaat. AJ: Inmiddels is het project uitgebreid en hebben we twee buurtcompostbakken in Amsterdam-Zuid staan en twee in Amsterdam-Oost. Welke organisaties zijn erbij betrokken? AJ: Bewoners en allerlei mensen van de gemeente, zoals een gebiedsmakelaar en wijkmanager. Jan Peter is door ons nu ingehuurd als adviseur. Hij begeleidt ook bewoners die een nieuw buurtcomposteerproject op willen zetten. Buurtcomposteren in Amsterdam

8

GRAM | september 2016

Gram sep 2016  
Gram sep 2016