Page 6

Hoe doen zij dat? Tekst: Hetty Dekkers

Deze maand:

buurtcomposteren legenheid voor de hele buurt op een

is straks ook vergunningverlener, als

centrale locatie. Met een elektrische

we een definitieve locatie hebben ge-

bakfiets, als een soort schillenboer 2.0,

vonden. Het gaat slechts om een paar

gaan we straks het gft ophalen, bij ho-

honderd kilo organisch materiaal per

reca, bij mensen thuis.

week, maar toch heb je daar een omgevingsvergunning voor nodig.

Welke organisaties zijn erbij betrokken?

Toekomstmogelijkheden?

De gemeente Amersfoort, horeca, be-

In Nederland zijn we heel goed in

drijfsleven, bewoners. We praten ook

thermofiel composteren en vergisten.

met Rova natuurlijk, want we willen

In vermi-culture (vermi is het Latijnse

een waardevolle aanvulling zijn op

woord voor worm) zijn we minder

hun gft-inzameling. We hopen vooral

goed. Wereldwijd wordt dit systeem

dat horeca uit het centrum meedoet

wel op grote schaal toegepast. Het

compost experience officer van

en mensen uit de hoogbouw. Juist daar

resultaat is beter en natuurlijker, de

De Stadswormerij, Amersfoort.

wordt nu geen gft ingezameld. Wij als

vermi-compost bevat bijvoorbeeld be-

Contact: edgarvangroningen@gmail.com

De Stadswormerij proberen het initia-

paalde hormonen die plantgroei stimu-

tief van de grond te krijgen, wij trek-

leren. We hopen met dit experiment

ken de kar.

meer aandacht te vestigen op de mo-

Edgar van Groningen

Welke initiatieven zijn er?

gelijkheden van vermi-culture.

Twee jaar terug hebben we in samenwerking met de gemeente 64 wor-

Wat is de rol van de gemeente?

menbakken geïmporteerd uit Groot-

De gemeente Amersfoort heeft onge-

Tips?

Brittannië

onder

veer 20.000 euro bijgedragen aan de

Een omgevingsvergunning aanvragen

geïnteresseerde bewoners van Amers-

Stadswormerij, de andere helft hebben

is nu nog erg ingewikkeld. Het is niet

foort. De wormenbak is een kleine con-

we via crowdfunding binnengehaald.

mals wat er van je gevraagd en geëist

tainer die in de tuin of op het balkon

Het is belangrijk dat een gemeente

wordt. Probeer als gemeente daar wat

kan staan. De bak is gevuld met tijger-

openstaat voor maatschappelijk ver-

soepeler mee om te gaan, denk mee en

wormen, die de helft van hun eigen li-

nieuwende initiatieven. De gemeente

geef experimenten de ruimte.

en

die

verspreid

chaamsgewicht in compost om kunnen zetten.

Tijgerworm

klinkt

exotisch,

maar het is gewoon een inheemse

Jan Morsch is, samen met Beatrice van

compostwormsoort. Die wormenbak-

Tilburg, oprichter van De Compostbakkers.

ken staan nog steeds verspreid door

Actief in regio Den Haag, Leiden, Delft,

de hele stad, bij bewoners thuis. Som-

Zoetermeer, bollenstreek.

mige deelnemers zijn afgehaakt, ande-

Contact: decompostbakkers@gmail.com

ren zijn heel enthousiast. Je moet de inhoud af en toe keren, het mag niet te

Welke initiatieven zijn er?

nat zijn, niet te droog, je kunt er niet

Wij begeleiden bestaande buurttuinen

alles in gooien. Het composteerpro-

bij het opzetten van een kleinschalige

ces vraagt wat aandacht. Door middel

compostering. We helpen ze met infor-

van workshops en educatie probeer ik

matie, flyers en informatieborden voor

mensen meer kennis bij te brengen, zo-

de buurtbewoners, en een gedegen

dat ze er ook meer plezier aan beleven.

cursus composteren. Bedoeling is dat

Nu zijn we bezig met het oprichten van een stadswormerij, een composteerge-

6

GRAM | september 2016

Jan Morsch

de buurttuinen het composteren zelf doen, wij ondersteunen alleen. Het is

Gram sep 2016  
Gram sep 2016