Page 35

Close-Up

Inzameling drankenkartons verloopt succesvol De inzameling van drankenkartons loopt erg goed. Na anderhalf jaar doen 87% van alle Nederlandse gemeenten actief mee. Stichting Hedra hoopt dat het huidige succesvolle beleid gecontinueerd gaat worden.

Hedra is de brancheorganisatie die de belangen behar-

kartons apart houden. Van

tigt van de producenten van drankenkartons. Directeur

de andere helft geeft een

Inge Eggermont is zeer tevreden over hoe de inzame-

meerderheid aan enthousi-

ling en verwerking van drankenkartons zich ontwik-

ast te zijn over afvalschei-

kelt. “We zien een sterke stijging van het aantal deel-

ding. De bereidheid om

nemende gemeenten”, aldus Eggermont. “Voor 2015

drankenkartons apart in

zamelde 13% van alle Nederlandse gemeenten dran-

te leveren is dus in sterke

kenkartons gescheiden in, halverwege 2016 was dat al

mate aanwezig.”

87%. De deelnemende gemeenten rapporteren goede resultaten en bovendien een sterke afname van de

Ook op het gebied van

hoeveelheid restafval. Daarmee zijn we goed op weg

sortering en verwerking

naar de VANG-doelstelling van 100 kilo restafval per

staan de ontwikkelingen

inwoner per jaar in 2020.” Volgens Eggermont blijkt uit

niet stil.

recent onderzoek dat de scheidingsbereidheid onder

Eggermont: “Suez heeft

consumenten hoog is. “De helft doet het al, dranken-

in Rotterdam de meest geavanceerde sorteerinstallatie van Europa geopend. Daar mogen we best een beetje trots op zijn. Omrin en Attero hebben geïnvesteerd in nascheidingslijnen die zo’n 6000 ton drankenkartons per jaar terugwinnen uit het huishoudelijk restafval. De kers op de taart is de opening van de eerste Nederlandse recyclingfabriek voor drankenkartons bij papierfabriek Van Houtum in Swalmen. Hier worden de ingezamelde drankenkartons in een omnipulper verwerkt tot hoogwaardig hygiënepapier. Dit jaar wil Van Houtum 12.000 ton drankenkartons recyclen. De totale capaciteit van de installatie is 24.000 ton. Volop ruimte om te groeien dus.” ”Deze succesvolle ontwikkelingen leveren een concrete bijdrage aan het sluiten van de drankenkartonketen en de transitie naar een circulaire economie. Er is een goedwerkende infrastructuur opgezet, gemeenten hebben hun inzameling geoptimaliseerd en consumenten zijn bereid om te scheiden. Die stijgende lijn willen we zo houden. Staatssecretaris Dijksma gaf al aan dat de inzameling van drankenkartons de norm begint te worden nu 87% van de gemeenten de inzameling heeft georganiseerd waardoor een nieuwe recyclingketen is ontstaan. Wat ons betreft is er geen weg terug.” Tekst: Hetty Dekkers

Gram sep 2016  
Gram sep 2016