Page 28

PREVENTIE, EEN BEETJE MEER ‘WAR ON WASTE’ GEVRAAGD VAN DE AFVALBRANCHE

Beter afval vermijden in plaats van scheiden De afvalbranche is trots op de stijgende scheidingscijfers en meer hergebruik van afvalstoffen als secundaire grondstoffen. Terecht, zei Piet Burgering van Avalex, maar de nadruk zou minder op het einde van de pijp moeten zitten. "We moeten ons meer richten op de consument, om te voorkomen dat er afval de pijp in gaat."

“Ik vind afval stom”, zegt Piet Burgering. Op het eerste gezicht is het

duurzame energie, maar om stringente energiebespa-

een vreemde uitspraak voor de directiesecretaris van Avalex, de af-

ring. Minder kilowatturen stoom en minder kubieke

valdienst die pal staat voor de inzameling van zes gemeenten rond

gas verkopen, maar energie besparen; het komt feite-

Delft en Rijswijk. Maar Burgering, tevens gemeenteraadslid voor D66

lijk neer op jezelf overbodig maken.

in Heemskerk, houdt wel van een prikkelende opmerking. “Ik bedoel ermee dat we veel slimmer moeten omgaan met afval. Als afvalbran-

Toch staat Piet Burgering iets dergelijks voor: jezelf

che zijn we veel te veel gericht op de prestaties aan het einde van de

een beetje opheffen. “Ad Lansink verzon ooit zijn lad-

pijp. Logisch, want we opereren aan het einde van de keten en we

der, maar in plaats van de ladder te zien als een hië-

ontlenen tot op de dag van vandaag ons bestaansrecht aan inzame-

rarchie en rangschikking in prioriteiten, zijn we die

ling en verwerking van afval. Om technische, hygiënische, logistieke

ladder werkelijk als een ladder gaan beschouwen,

en nog veel meer redenen zou we ons meer op het begin van de pijp

met treden, die je langzaam opklimt. Hèhè, storten

moeten richten, namelijk voorkomen dat afval ontstaat.”

hebben we gehad, we zitten nu op de trede van het verbranden en we maken met zijn allen langzaam de

Afvalbedrijven overbodig

stap naar scheiden en hergebruik. Terwijl je je als af-

Afvalpreventie dus en Burgering weet als geen ander dat dit vaak

valbranche eigenlijk veel meer meteen bovenaan die

snijden in eigen vlees is. Afvalbedrijven worden immers betaald voor

ladder moet melden. Een goede slogan zou zijn ‘be-

inzameling, scheiding en verbranding van afval. Een succesvolle af-

ter afval vermijden in plaats van afval scheiden.’ Dit

valpreventie zou zo ongeveer neerkomen op het einde van de afval-

vraagt natuurlijk een andere manier van denken. Want

bedrijven. Er zijn niet veel mensen die hardop durven zeggen dat

alleen samen met de consumenten en producenten

strikt genomen de afvalbranche geen belang heeft bij een ingrijpende

kunnen we op de bovenste stap van de ladder begin-

afvalpreventie en modieuze terminologie als ‘circulaire economie’ die

nen.” In feite is er in de hele afvalketen maar één par-

idealiter grondstoffen in een soort eindeloze kringloop houdt, waarbij

tij die werkelijk belang heeft bij voorkomen dat afval

slechts een fractie uit de boot valt en moet worden verbrand.

ontstaat. En dat is de consument, betoogt Burgering. “De consument betaalt namelijk altijd twee keer. De eerste keer om het afval in huis te halen, de tweede

“Om technische, hygiënische, logistieke

keer om het afval uit huis te krijgen. En reken maar

en nog veel meer redenen moet de

en misvormde groenten als kromme komkommers.”

afvalbranche zich richten op het

Keuzemogelijkheden laten zien

voorkomen van afval.”

dat consument ook opdraait voor alle productiefouten

De tijd is rijp, vindt Burgering, om de consument meer aan te spreken. Niet met het belerende of waarschuwende vingertje zoals bijvoorbeeld milieu-organisaties of sommige politieke partijen doen. “De liberaal

Burgering weet ook dat er zachtjes gezegd een ‘dubbele moraal’ be-

in mij wil de consument alleen maar laten zien dat

staat bij gemeenten, die niet zelden ook aandeelhouder zijn van af-

hij de keuze heeft om het milieu minder te belasten

valverbrandingsinstallaties. Enerzijds ijveren ze met hart en ziel voor

en tegelijk minder te betalen.” Het lijkt een regelrecht

een lokale circulaire economie’, anderzijds hebben ze het dividend

pleidooi voor een algemene invoering van diftar, want

en een deel van de winst van de afvalverbranding broodnodig om de

gedifferentieerde afvaltarieven laten de burger in de

gemeentelijke boekhouding sluitend te krijgen. “Economisch gezien

portemonnee voelen dat afval geld kost en verstandig

hebben ze helemaal geen belang bij verregaande recycling en preven-

inkopen geld bespaart. Volgens Burgering is dat toch

tie”, zegt Burgering. Er ligt een parallel met sommige verlichte mana-

iets te gemakkelijk. Hij wordt erg geïnspireerd door

gers van energiebedrijven die het niet in dank wordt afgenomen door

de Engelse journalist Hugh Fearnly Whittingstall, die

hun superieuren en aandeelhouders dat ze niet pleiten voor groene of

voor de BBC in de serie ‘Hugh’s war on waste’ op een

28

GRAM | september 2016

Gram sep 2016  
Gram sep 2016