Page 26

NVRD maakt werk van circulair Geen woorden maar daden, dat is de gedachte van het project ‘Wij maken werk van Circulair’. De actie werd bedacht met Dar, Meerlanden, Midwaste, Omrin, Rotterdam en Utrecht en gelanceerd tijdens het NVRD Jaarcongres op 28 mei waar spontaan een heel aantal leden zich bij het initiatief aansloten. Concreet doel: een aantal producten samen circulair inkopen. Inmiddels is deze actie uitgegroeid tot een project waarmee we de circulaire economie vanuit afval en beheer openbare ruimte branchebreed in een stroomversnelling willen brengen.

Wat is circulair nu eigenlijk?

De circulaire economie-gedachte dringt steeds meer

Misschien denkt u: “Mooi dat circulair, maar is het niet gewoon een

ten, producten gebruiken in plaats van bezitten, up-

nieuwe term voor duurzaam?” Begrijpelijk, maar niet terecht. Circu-

cycling – tot voor kort hadden we het hier nauwelijks

lair gaat over het sluiten van kringlopen en het steeds weer terug-

over en nu hoor en lees je dagelijks berichten over

brengen van grondstoffen in de keten. Volgens MVO Nederland is

nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Een mooie

de circulaire economie “een economisch systeem dat bedoeld is om

ontwikkeling waar we als NVRD zeer blij mee zijn! En

herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren

ook onze leden staan hier vierkant achter.

en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige

Leden van de NVRD dragen al flink bij aan de circu-

lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in produc-

laire economie door te zorgen voor minder restafval

ten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.”

en het afval dat er wel is zo goed mogelijk te schei-

door in het collectieve bewustzijn. Kringlopen slui-

den en te hergebruiken. Via het VANG-programma zijn De belangrijkste principes van de circulaire economie zijn:

veel leden hier actief mee bezig. Daarnaast zijn er le-

- Waardebehoud wordt gemaximaliseerd door eerst te kijken naar

den die een stapje extra zetten en bezig zijn met het

producthergebruik, vervolgens hergebruik van onderdelen en als

sluiten van ketens. Zo is Omrin al heel actief met het

laatste hergebruik van grondstoffen.

hergebruiken van haar ingezamelde goederen voor

• Producten worden zo ontworpen en gemaakt dat deze aan het

bijvoorbeeld lantaarnpalen en maken ze hippe tas-

eind van de gebruiksfase makkelijk demontabel zijn en materi-

sen van ingezameld textiel. Ook Meerlanden doet al

aalstromen eenvoudig gescheiden kunnen worden.

veel – heeft zelfs circulair als beleidsdoelstelling – en

• Tijdens productie, gebruik en verwerking van het product worden geen schadelijke stoffen uitgestoten.

laat bijvoorbeeld een groot deel van het wagenpark op gas rijden afkomstig van hun ingezamelde afval.

• De onderdelen en grondstoffen van ‘gebruiksproducten’ (zoals een lamp) worden hergebruikt zonder kwaliteitsverlies (bijvoor-

Samen staan we sterker

beeld niet in een nieuwe lamp, maar wellicht wel in een nieuwe

Om circulaire producten ‘normaal’ te maken, is er veel

laptop).

vraag nodig zodat de markt deze producten (of dien-

• De grondstoffen van ‘verbruiksproducten’ (zoals tandpasta) zijn

sten) gaat leveren. Daarom bundelen we de krachten

biologisch afbreekbaar en worden (na eventuele onttrekking van

van onze leden en gaan we gezamenlijk de markt op

nog waardevolle grondstoffen) teruggegeven aan de natuur.

om vraag te creëren. We starten daarbij met de pro-

• Producenten behouden het eigendom van gebruiksproducten,

ducten bedrijfskleding en mini-containers. We zijn

klanten betalen voor het gebruik ervan, niet voor het bezit. Een

nog op zoek naar een derde product, bij voorkeur één

andere mogelijkheid is dat de producent het product terugkoopt

voor de openbare ruimte. Samen met de werkgroep

aan het einde van de levensduur.

gaan we hier de komende tijd mee aan de slag wat

• Omdat de prestatie van het product de waarde bepaalt, wordt

moet resulteren in uitgangspunten voor de circulaire

het leveren van de juiste kwaliteit extreem belangrijk voor de

inkoop van deze producten. Ook willen we aan de

producent.

hand van de ervaringen en de kennis die er al is, een

• Een van de meest belangrijke succesfactoren is (cross-sectorale) ketensamenwerking gericht op het creëren van meervoudige

handleiding opstellen voor onze leden waarmee ze zelf aan de slag kunnen om circulair in te kopen.

waarde. Hierbij vermeerdert niet alleen de economische waarde van alle bedrijven in de keten, maar ook de ecologische en soci-

Innovatieve producten de ruimte geven

ale waarde.

Het project ‘Wij maken werk van circulair’ bestaat naast de inkoop van circulaire producten uit nog twee onder-

Bron: MVO Nederland

delen. Het eerste is om bestaande circulaire producten te verzamelen en deze te delen via een (online) pro-

26

GRAM | september 2016

CIRC

ECO lijke uitgave van

• Speciale gezamen

NVRD

Gram sep 2016  
Gram sep 2016