Page 17

wordt verloren dan is de kans groot dat dit het einde betekent voor het kleine, lokale kringloopbedrijf. Het gevolg is meestal dat er lokale werkgelegenheid voor kwetsbare doelgroepen verloren gaat en het is maar de vraag in hoeverre die werkgelegenheid wordt gegarandeerd en gecreëerd door nieuwe spelers.

Ontwikkelingen binnen gemeenten (bezuinigen, aanbesteden) leiden indirect tot verschuivingen binnen de kringloopbranche.

Integrale benadering Iedere gemeente zal bij het herformuleren van haar beleid ten opzichte van kringloopwinkels haar eigen af-

contracten met de nieuwe partijen? Een integrale benadering is nodig.

weging moeten maken en zichzelf een flink aantal vra-

Voor de kringloopbedrijven is het ondertussen zaak om alert te zijn op

gen moeten stellen. Die vragen gaan niet alleen over de

beleidswijzigingen en veranderende marktomstandigheden. Het kring-

inzamelprestaties, maar hebben zeker ook betrekking

loopbedrijf zal om te beginnen alles uit de kast moeten halen om haar

op het sociale domein. Wat zijn de consequenties voor

prestaties op het gebied van inzamelen, hergebruik en het creëren van

dit bedrijf in deze gemeente als we de inzamelvergoe-

werkgelegenheid inzichtelijk te maken en te communiceren in de ge-

ding verminderen of het contract aan een andere par-

meente waarin zij actief is.

tij gunnen? Verdwijnt er bijvoorbeeld lokale werkgele-

Tekst: Ronald van den Heerik, Branchevereniging Kringloop-

genheid? Worden de banen voldoende geborgd in de

bedrijven Nederland

RECYCLING RE

De vakbeurs die dit jaar de focus legt op het aanspreken en stimuleren van een circulaire economie!

c i r c u la i r e e c o n o m i e

evenementenhal gorinchem 25, 26 en 27 OKTOBER 2016

Gelijktijdig vindt de vakbeurs InfraPro plaats: De vakbeurs voor de grond- wegen waterbouw

BOEK UW STAND BINNEN ENKELE KLIKS ONLINE VIA

WWW.EVENEMENTENHAL.NL/RECYCLING

GRAM | september 2016

17

Gram sep 2016  
Gram sep 2016