Page 12

Rol als ketenregisseur is niet Gemeenten hebben sinds 2015 veel meer verantwoordelijkheid ten aanzien van hun kunststof verpakkingsafval. In die nieuwe rol kunnen ze nog wel wat hulp gebruiken, heeft Rijkwaterstaat gemerkt.

Sinds begin vorig jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor de sor-

Berg: “Als de sortering niet aan de geldende kwali-

tering, transport, opslag en soms ook vermarkting van hun ingeza-

teitseisen voldoet, krijgt de gemeente geen of een

melde kunststof verpakkingsafval. Ze zijn naast inzamelaar nu ook

mindere vergoeding uit het Afvalfonds. Gemeenten

opdrachtgever. “Die nieuwe rol vraagt heel wat van gemeenten”, weet

zijn als opdrachtgever verantwoordelijk voor de kwa-

Daphne van den Berg, adviseur van Rijkswaterstaat. Het Learning Cen-

liteit van de gesorteerde stromen. Ze moeten dus met

ter Kunststof Verpakkingsafval, opgericht door Afvalfonds Verpakkin-

de juiste sorteerders in zee gaan en goede afspraken

gen, VNG en ministerie van I&M en uitgevoerd door Rijkswaterstaat

maken.” Een ander heikel punt ten slotte zijn de kos-

Leefomgeving, ondersteunt daarom gemeenten die nog met vragen

ten voor de inzameling van kunststof verpakkingsaf-

zitten. Vooral de werksessies, zoals ‘ketenregie’ en ‘reductie van de

val. “Tijdens de werksessies merken we dat veel ge-

inzamelkosten’, zijn een succes. “Mensen gaan echt met nieuwe in-

meenten nog hoge kosten maken in verhouding met

zichten en handlingsperspectieven naar huis”, aldus Van den Berg.

de dalende vergoeding die zij ontvangen. Dat kan van allerlei factoren afhankelijk zijn, zoals wijze van in-

Volgens de adviseur van Rijkswaterstaat is het een hele klus voor ge-

zameling, contracten, respons en vullingsgraad. Dat

meenten om hun kunststof-zaken op orde te hebben. “Een van de

kostenplaatje is echter een belangrijk punt, zeker om-

dingen waar ze tegenaan lopen, is de kwaliteit van het afval. De in-

dat de vergoedingen uit het Afvalfonds Verpakkingen

gezamelde hoeveelheid kunststof verpakkingsafval is de laatste jaren

jaarlijks naar beneden gaan.”

enorm toegenomen en dat is een goede zaak natuurlijk. Maar welwillende burgers gooien ook andere dingen erbij, zoals speelgoed. Als

Het Learning Centre helpt gemeenten in hun rol als

gemeente moet je daar voortdurend bovenop zitten en goed com-

ketenregisseur met diverse werksessies. Volgens Van

municeren naar je burgers toe.” Aan de andere kant van de keten,

den Berg zijn dat bijeenkomsten met kleine groepjes,

richting sortering en verwerking, gaat het ook wel eens mis. Van den

waarbij veel interactie mogelijk is en ook de eigen

Kwaliteit kunststof kán beter Een van de onderwerpen die op de bijeenkomst in november

Volgens Teernstra is de kwaliteit van het ingezamelde kunst-

zeker aan bod komen, is de kwaliteit van het kunststof ver-

stof afval nog niet wat ze zou kúnnen zijn. “We zijn pas een

pakkingsafval. Marijn Teernstra, ook adviseur Rijkswaterstaat

anderhalf jaar bezig, iedereen moet nog wennen aan zijn

Leefomgeving, weet daar alles van. Er valt nog een wereld te

nieuwe rol. Maar verwerkers geven aan dat ze liever meer

winnen op dit gebied, blijkt uit zijn toelichting. “Recent onder-

hoogwaardig, en dus dieper uitgesorteerd, materiaal willen

zoek heeft uitgewezen dat het gehalte niet-verpakkingsafval

hebben. De sorteerders kunnen dat theoretisch aan, maar ge-

in de kunststoffractie rond de 10 procent ligt”, meldt Teern-

meenten worden niet geprikkeld om dat te bereiken. Ze wor-

stra. ”Bij de komende evaluatie van de Raamovereenkomst zal

den immers afgerekend op het halen van de DKR-norm. Als je

bekeken moeten worden hoe hiermee omgegaan moet worden

die bereikt hebt, is het voldoende. Verdergaan kost meer geld

en of dit aandeel wel voor vergoeding in aanmerking komt”.

en dat wordt niet vergoed. Maar veel verwerkers vinden de

Gemeenten moeten hun inwoners dus goed voorlichten over

DKR-norm te laag. Ze hebben liever materiaal dat aan hogere

wat er wel en niet in de kunststoffractie mag. Chipszakken

eisen voldoet. Door deze situatie betalen ze een lage prijs voor

en kitkokers horen er ook niet in thuis, net zo min als speel-

de sorteerstromen en voldoe je eigenlijk nog niet aan de prin-

goed en andere niet-verpakkingen. Teernstra: “Chipszakken

cipes van een circulaire economie. Een ander probleem is dat

bevatten een dun laagje aluminium en moeten er tijdens het

in de sortering vaak niet te achterhalen is van welke gemeente

sorteerproces uitgehaald worden. Ze kunnen niet verwerkt

het afval afkomstig was. Ook dat motiveert gemeenten niet

worden. Kitkokers zorgen ook voor verstoring van het recy-

om beter hun best te doen. Als ze beter zouden scheiden, zou

clingproces. Ze bestaan op zich wel uit plastic, maar het restje

dat hooguit het kwaliteitsgemiddelde wat omhoog brengen.

siliconen dat er inzit, is schadelijk voor het nieuwe materiaal.

Financiële voordelen levert het niet onmiddellijk op.”

Het kan zelfs gaten veroorzaken in bijvoorbeeld nieuwe producten, zoals buizen.”

12

GRAM | september 2016

Gram sep 2016  
Gram sep 2016