Page 1

Spoštovani starši! Pred vami je publikacija našega vrtca, ki prinaša informacije o življenju in delu v vrtcu Kanal in enoti Kal nad Kanalom v šolskem letu 2012/2013. Vizija našega vrtca S strokovnostjo, izmenjavo izkušenj in s pristnimi odnosi med strokovnimi delavci bomo pri starših ustvarili večje zaupanje in sodelovanje. Spodbujali bomo medvrstniško druženje ter tak odnos med otroki, da se bodo počutili varni, pripadni vrtcu in bodo s svojim znanjem in uspehom dvignili prepoznavnost vrtca in njen ugled.

Kolektiv vrtca Kanal

Kanal, oktober 2012

-1-


-2-


VRTEC PRI OŠ KANAL in Enota Kal nad Kanalom Ravnateljica: Zimic Milka Pomočnica ravnateljice za vrtec: Skrt Nevenka Poslovni čas vrtca: od 6.15 do 16.00 ure Telefonske številke in el.naslovi: Vrtec Kanal 39 81 607 vrtec.kanal@gmail.com Enota Kal nad Kanalom

30 95 000 podruznicakal@gmail.com

ravnateljica: Milka Zimic

39 81 602 milka.zimic@guest.arnes.si

pedagoginja, pomočnica ravnateljice 39 81 605 Nevenka Skrt nevenka.skrt@guest.arnes.si Psihologinja: Anja Cussini

39 81 606 anja.cussini@guest.arnes.si

tajništvo

39 81 600 o-kanal.ng@guest.arnes.si

-3-


računovodstvo kuhinja fax

39 81 608 39 81 609 39 81 601

Spletna stran: www2.arnes.si/~okanalng/ Trans. račun: 01244-6030655055 Tajništvo: Nanut Liljana Vzdrževanje: Majnik Zdravko Obid Ivan Računovodstvo: Djurič Goran Šturm Urška Prehrana:

Skrb za čistočo in urejenost: Gerbec Jolanda Žnidarčič Klavdija

-4-

Besić Medina Lazar Ida Lemut Alojzija Močnik Sergej Simčić Čila


ORGANIZACIJA VRTCA V letošnjem letu se je vpis v vrtec povečal za eno skupino. Tako imamo 7 skupin: 3 skupine od 1 – 3 let in 4 skupine od 4 – 6 let.

1. skupina – rumeni škrat vzgojiteljica: Černe Blanka pomočnica vzg: Markič Majda

starost 1

2. skupina – rdeči škrat vzgojiteljica: Bratina Tonica pomočnica vzg: Cigoj Anita

2

3. skupina – modri škrat vzgojiteljica: Rutar Monika pomočnica vzg: Pirih Darja

2

4. skupina – oranžni škrat vzgojiteljica: Kralj Majda

3

5. skupina – zeleni škrat 4 vzgojiteljica: Dugar Valentina pomočnica vzg.: Tina Manfreda pomočnica vzg.: Suzana Kavčič/ Andrejka Skok

-5-


6. skupina – vijola škrat 5 vzgojiteljica: Cigoj Valentina / Čebokli Iris pomočnica vzg.: Kristien Petra 7. skupina – mavrični škrat 6 vzgojiteljica: Gerbec Mira pomočnica vzg: Bucik Petra / Srebrnič Nives

V enoti KAL NAD KANALOM so otroci vključeni v eno kombinirano skupino. Poslovni čas v enoti Kal nad Kanalom: 7.00 – 15.15

Skupina – pikasti škrat vzgojiteljica: Konjedic Veronika pomočnica vzg.: Perkon Marta

starost 1 – 6

Kuhinja in skrb za čistočo in urejenost: Šuligoj Felica

-1-


PREDSTAVITEV PROGRAMOV Kurikulum za vrtce je dokument, ki široko zastavlja temelje dela v vrtcih in obsega načela ter cilje predšolske vzgoje v vrtcih. Poudarja aktivno vlogo otroka v vzgojno-učnem procesu, njegove razvojne značilnosti, potrebe in želje. Poudarjena je individualna obravnava vsakega otroka v oddelku. Opredeljuje šest področij dejavnosti otrok v vrtcu: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. Otrok ima pravico in možnost, da lahko izbira med dejavnostmi. Cilji vrtca so: ‫ ﻡ‬odprtost in fleksibilnost programov, ‫ ﻡ‬pestrost in raznovrstnost ponudbe na različnih področjih dejavnosti, ‫ ﻡ‬omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino, ‫ ﻡ‬oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik, ‫ ﻡ‬upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok, ‫ ﻡ‬dvig kakovosti medsebojnih odnosov med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu, ‫ ﻡ‬rekonceptualizacija in reorganizacija časa in prostora, ‫ ﻡ‬večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in strokovnih delavcev, ‫ ﻡ‬izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.

-2-


Cilje področji uresničujemo pri vsakodnevnih dejavnostih, ki se med seboj prepletajo. Pri načrtovanju dejavnosti upoštevamo značilnosti razvoja v določenem starostnem obdobju, razlike med otroki (glede na tempo razvoja, otrokovo osebnost, stil učenja), družinsko ozadje, vrsto znanj in spretnosti, ki jih želimo spodbujati pri otroku. Zastavljene cilje poskušamo realizirati preko igre, spontano, na otroku prijazen način, saj je igra osnovna dejavnost preko katere se otrok uči in preko katere spoznava življenje, ki mu gre naproti. Pri tem upoštevamo lastno aktivnost otrok, igro organiziramo v manjših ali večjih skupinah in tudi individualno. Načrtovanje vzgojnega dela pomeni načrtovanje celotnega življenja v vrtcu. Strokovni delavki načrtujeta vzgojno delo na osnovi teoretičnih spoznanj o razvojnih značilnostih predšolskega otroka in na osnovi zapisov opažanj o posameznem otroku. Staršem ga predstavita na prvem roditeljskem sestanku.

-3-


VRSTE PROGRAMOV Dnevni program:  otrok je v vrtcu 6 – 9 ur in ima tri ali štiri obroke odvisno od njegove starosti (otroci do treh let imajo štiri obroke)  prisotnost otroka v vrtcu nad 9 ur je plačljiva.

Poldnevni program:  otroci preživijo v vrtcu 4 – 6 ur dnevno od 7.30 do 13.30.  prisotnost otroka v vrtcu nad 6 ur je plačljiva.

Prisotnost otroka v vrtcu po 16. uri se rešuje individualno s predhodnim dogovorom starša in strokovne delavke. Storitev se v takem primeru obračuna (sklep občine).

-4-


DNEVNI POTEK PREHRANJEVANJA prvo starostno obdobje

drugo starostno obdobje

otroci od prvega do tretjega leta starosti

otroci od tretjega leta starosti do vstopa v šolo

Zajtrk

7.00

za doplačilo

Malica

8.30; Kal - 8.15

8.30; Kal - 8.15

Sadje,čaj

v dopoldanskem času

Kosilo

11.30

11.30

P. malica

14.30

14.30

ZDRUŽEVANJE SKUPIN Zaradi organizacije dela se v jutranjem času do 7.00 in popoldanskem času po 15.30 skupine združujejo v igralnici drugega starostnega obdobja –igralnica vijola škrat.

-5-


POČITNIŠKE OBLIKE DELA potekajo med počitnicami (jesenske, novoletne, zimske, prvomajske in letne). V teh dneh (z vpisom na oglasnih deskah skupine) ugotavljamo potrebo po varstvu otrok.

POČITNICE JESENSKE NOVOLETNE ZIMSKE PRVOMAJSKE LETNE PRAZNIKI Dan reformacije Dan spomina na mrtve Božič Dan samostojnosti in enotnosti Novo leto Slovenski kulturni praznik Velikonočni ponedeljek Praznik dela Dan državnosti

29. 24. 25. 29. 24.

oktober – 2. november december – 1. januar februar – 1. marec april – 3. maj junij – 31. avgust

31. oktober - nedelja 1. november - ponedeljek 25. december 26. december 1. januar 8. februar 1. april 1., 2. maj 25. junij

-6-


OBOGATITVENE DEJAVNOSTI Poleg osnovnega programa bomo v sodelovanju z osnovno šolo, občino Kanal ob Soči, TIC Kanal, Zavodom za zdravstveno varstvo in zunanjimi sodelavci izvajali tudi dejavnosti, ki bodo popestrile in obogatile življenje otrok v vrtcu. Izvajamo jih v sklopu dnevnega program. Z njimi bogatimo vrtčevsko okolje, da bi bilo še prijetnejše za otroke in starše. Izvajajo jih strokovne delavke vrtca oziroma zunanji sodelavci.

Te dejavnosti so: Prireditve ob »Tednu otroka« (1. – 5. oktober),  Kostanjev piknik,  Mesec požarne varnosti  Veseli december,  Pustno rajanje,  Srečanja s starši,  Srečanje z otroci iz enote Kal nad Kanalom  Srečanje vrtca Kanal in Deskle,  Zaključek šolskega leta,  Športna značka »Zlati sonček«, Starejše skupine lahko uporabljajo telovadnico ob torkih, četrtkih in petkih.  Predšolska bralna značka (starejše skupine),  Srečanje z lovci, gasilci, čebelarji  Krajši izleti.

-7-


Projekti:  Varno s soncem, Zavod za zdravstveno varstvo Celje Glavni namen projekta je osveščanje otrok o pomenu samozaščite pred sončnimi žarki.  Zdravje v vrtcu, Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana Govorili bomo o zdravju, kako skrbimo zanj; o medsebojnih odnosih; o pomenu gibanju…  Zeleni nahrbtnik, Zveza prijateljev mladine To je okoljevarstveni projekt, kjer otroci razmišljajo o naravi, okolju, spoznavajo okoljevarstvene probleme ter iščejo rešitve.  Jezikovno področje

-8-


DODATNE OBOGATITVENE DEJAVNOSTI Organiziramo jih kot interesne dejavnosti in tečaje, ki omogočajo druženje otrok s sorodnimi interesi. Vanje se vključujejo otroci starejši od štirih let. Pevski zbor in lutkovni abonma izvajamo po kosilu. Dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji sodelavci bodo potekale po 16. uri. 

Plavalni tečaj (za pet let stare otroke)

Tečaj iz angleškega jezika, Papagaj

Lutkovni abonma - avtobusni prevoz otrok do Deskel in nazaj krije Občina Kanal ob Soči.

Letovanje na Debelem Rtiču (za pet let stare otroke) če bo interes med otroki in starši

Zimovanje na Rakitni oz. smučarski tečaj na Lokvah če bo interes med otroki in starši

Pevski zbor – Valentina Dugar Zborček bo sodeloval na Reviji pevskih zborov in različnih prireditvah.

-9-


Gibalček za otroke stare 3 in 4 leta ter 5 in 6 let. Gibalne urice za otroke bosta vodili Monika Rutar in strokovne delavke skupin, kjer se bo izvajal.

Stroške nekaterih programov krijete starši sami.

- 10 -


SODELOVANJE S STARŠI

Načini sodelovanja: Govorilne ure:

enkrat mesečno v dogovoru z vzgojiteljico.

Roditeljski sestanki Posredovati vam želimo program vrtca, skupine, dodatne ponudbe…

Skupna srečanja Praznovanja, družabna srečanja in predavanja.

Svet staršev Vsaka skupina ima predstavnika staršev, ki je izvoljen za eno leto v svet staršev vrtca. Predstavniki sveta staršev: • • • • • • • •

1. Skupina: Barbara Gerbec 2. skupina: Mateja Strnad 3. skupina: Špela Skrt 4. skupina: Mojca Šabeder 5. skupina: Maja Gerbec 6. skupina: Natali Bole 7. Skupina; Anja Bernik enota Kal nad Kanalom: Branka Levpušček

- 11 -


Naloga sveta staršev: 1 2 3 0 4 1 2

􀂙lahko predlaga nadstandardne programe, 􀂙daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 􀂙daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu, 􀂙obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, 􀂙voli predstavnike v svet vrtca, 􀂙razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, 􀂙opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi (Ur.l. RS, 12/96).

Obiski na domovih otrok Obiski staršev, starih staršev v skupini Kotiček za starše V kotičku boste lahko poiskali različne članke, revije, propagandni material in različna obvestila. V kotiček imate tudi starši možnost podati informacije o zunanjih aktivnostih, dogodkih (paziti morate le na pristranskost obvestil; politično, versko).

Oglasna deska skupine Namenjena je sprotnemu obveščanju vsakodnevnem poteku dejavnosti v skupini.

- 12 -

staršev

o


VPIS OTROK Vpis otrok v vrtec poteka navadno meseca marca za naslednje šolsko leto. Če je v skupini prosto mesto pa lahko sprejmemo otroka tudi med letom. Pred vstopom v vrtec morajo starši z otrokom opraviti zdravniški pregled in oddati vlogo za znižano plačilo vrtca v računovodstvo šole.

PLAČILO PROGRAMA Plačilo staršev za programe v vrtcu določi Občina Kanal ob Soči na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede. Pri razvrščanju v razrede se upošteva mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo v Republiki Sloveniji in upošteva premoženje družine. Starši plačajo največ 80% in najmanj 10% cene programa, v katerega je vključen otrok. Država zagotavlja sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki imate v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka iz iste družine. Država zagotavlja sredstva v višini, ki je staršem z odločbo določena kot plačilo za program vrtca, v katerega je/so vključeni mlajši otroci. Starši boste plačali vrtec samo za starejšega otroka, za ostale otroke pa boste plačila oproščeni.

- 13 -


VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA Starši NOVINCEV uveljavljate znižano plačilo vrtca tako, da oddate vlogo na Center za socialno delo Nova Gorica. Vsi starši (tudi novinci) pa oddate vlogo najkasneje do 15. novembra tekočega leta za naslednje leto.

SPREMEMBA PROGRAMA Med šolskim letom lahko spremenite program, v katerega je otrok vpisan, vendar le ob koncu meseca.

IZPIS OTROK Če se starši odločite za izpis otroka iz vrtca, morate izpolniti obrazec, ki ga dobite pri vzgojiteljici ali pri vodji vrtca. Starši imate možnost tudi do začasnega izpisa otroka za obdobje enega meseca. Potrebno je izpolniti obrazec Začasni izpis otroka, ki ga dobite v vrtcu.

- 14 -


PRIJAVA OTROK V ČASU jesenskih, novoletnih, zimskih ter prvomajskih POČITNIC Zaradi počitniški oblik ter organizacije dela v vrtcu vas bomo prosili, da boste vpisali otroka na seznam, ki bo visel pred vsako igralnico, če boste v tem času potrebovali varstvo.

OBRAČUNAVANJE ODSOTNOSTI Prisotnost otroka sproti evidentiramo, kar je osnova za mesečni obračun plačila vrtca. Za vsak dan odsotnosti odštejemo strošek za prehrano, če otrokovo odsotnost javiti do 8. ure Starši, ki imate otroke vključene v vrtec, katerih ustanovitelj je občina Kanal ob Soči in, ki ste uveljavljali znižano plačilo vrtca, lahko dodatno uveljavljate oprostitev plačila, v primeru otrokove daljše odsotnosti iz zdravstvenih razlogov. Če otrok zaradi bolezni ne obiskuje vrtca 15 zaporednih obračunskih dni, ste starši oproščeni plačila vrtca do višine 50% za čas odsotnosti. Vlogo za oprostitev plačila, s priloženim zdravniškim potrdilom, oddate na občino najkasneje v roku 5 zaporednih obračunskih dni od zaključka odsotnosti. - 15 -


Priporočila za naše zdravje Virus prenašamo: •

s kužnimi kapljicama, ki jih izločajo zboleli pri kašljanju, kihanju, govorjenju,

z neposrednim telesnim stikom z obolelim,

s posrednim stikom prek okuženih površin in predmetov (kozarci, jedilni pribor, kljuke, tipkovnice…).

Okužena oseba je lahko kužna do 7 dni, pri najmlajših otrocih oz. pri imunsko oslabljenih tudi dlje.

Samozaščita: • izogibamo se tesnejšim stikom in rokovanju, •

pogosto umivamo roke z milom in vodo, uporabimo razkužila in robčke,

ne dotikamo se oči, nosu in ust,

izogibamo se bolnim ljudem oz. tistim, ki kažejo simptome bolezni. - 16 -


PRAVICE STARŠEV Starši imate: ‫ﻡ‬

Pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec.

‫ﻡ‬

Pravico do sodelovanja pri načrtovanju življenja v vrtcu in skupini, vrtec pa jim mora to tudi formalno omogočiti. Pri tem pa morate upoštevati meje svojega soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost institucije.

‫ﻡ‬

Pravico do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku z vzgojiteljico.

‫ﻡ‬

Pravico do zaščite zasebnosti. Vrtec mora spoštovati kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, stališča in običaje otrokovih staršev.

‫ﻡ‬

Pravico do sodelovanja v svetu staršev in preko predstavnika v svetu zavoda.

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA ‫ﻡ‬

Upoštevati morate poslovni čas vrtca.

‫ﻡ‬

Poskrbeti za pravočasno prihajanje in odhajanje otrok glede na program v katerega je vpisan. - 17 -


‫ﻡ‬

Ob prihodu morate otroka izročiti strokovni delavki. Ob odhodu prevzamete otroka pred igralnico (ne čez zid atrija).

‫ﻡ‬

Svetujemo vam, da pripeljete otroka v vrtec do 8.30. Le tako bomo lahko otroku zagotovili prehrano. Morebiten kasnejši prihod otroka v vrtec sporočite strokovni delavki dan prej oz. tekoči dan do 8. ure.

‫ﻡ‬

Bolnega otroka zadržite doma.

‫ﻡ‬

V primeru, da otrok zboli za katero od nalezljivih bolezni, morate o tem obvestiti strokovno delavko.

‫ﻡ‬

Dolžni ste pravočasno poravnati oskrbnino in morebitne druge stroške.

‫ﻡ‬

Vlogo za znižano plačilo vrtca oddajte pravočasno.

- 18 -


SPREMSTVO OTROK 91. člen Zakona o varnosti v cestnem prometu: Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, posvojitelji, skrbniki oziroma rejniki otroka.

- 19 -


PRIPOROČILA STARŠEM • Če otroka v vrtec ne pripeljete/odpeljete sami, ste dolžni seznaniti strokovne delavke, kdo bo prišel ponj. • Z informacijami o svojem otroku vzgojiteljici pomagate, da bo nudila vašemu otroku pogoje za prijetno bivanje v vrtcu. • Naj vaš otrok zaradi slabega zdravstvenega stanja ne ogroža v vrtcu sebe niti drugih otrok. • V vrtcu ne moremo prevzemati odgovornosti, da bi vašemu otroku dajali zdravila, razen če zdravnik s potrdilom ne odloči drugače.

• Če otrok zboli za nalezljivo otroško boleznijo, to takoj sporočite vzgojiteljici.

• V garderobi dnevno puščajte v nahrbtniku rezervna oblačila za vašega otroka.

- 20 -


PRAVILA NAŠEGA VRTCA OTROŠKO IGRIŠČE V lanskem šolskem letu smo skupaj s krajevno skupnostjo Kanal, donatorji in občino uspeli posodobiti naše igrišče pred vrtcem. Želimo, da bi ga vsi z veseljem uporabljali in ga puščali urejenega in nepoškodovanega. Bodimo zgled našim najmlajšim.

IGRIŠČE 

Pazimo na varnost drugih otrok in sebe.

Pesek ne mečemo iz peskovnika in drugim po glavi.

Ko se otroci gugajo ne tekamo okoli gugalnic.

Igrače, ki jih prinesemo na igrišče pospravimo in lepo ravnamo z njimi.

- 21 -


OKOLICA VRTCA 

Smeti mečemo v koš.

Rožic ne trgamo.

Hodimo po potki, ne po zelenici.

Ne uničujemo klopi, igral in drugih predmetov.

TOBOGAN 

Na tobogan gremo po stopnicah.

Po toboganu se spuščamo sede.

Na tobogan ne nosimo peska, trave, kamenčkov…

GARDEROBA 

Za seboj pospravljamo copate, oblačila, nahrbtnike…

Papirčke mečemo v koš za smeti.

Drugih stvari ne tikamo.

Po hodniku ne tekamo in se potiskamo.

- 22 -


Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje (Ur. l RS, št. 12/96, 23/96) upravni odbor šolskega sklada sprejema naslednja

PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ KANAL SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S temi pravili se določi namen ustanovitve in način delovanja sklada, sestavo in pristojnosti organov sklada način zagotavljanja in razpolaganja s sredstvi sklada in nadzor nad delovanjem sklada. Osnovna šola Kanal vključuje centralno šolo v Kanalu, podružnici Levpa in Kal nad Kanalom ter vrtec Kanal z dislokacijo Kalom nad Kanalom. Podatki za nakazilo v šolski sklad: Prejemnik: OŠ Kanal, Gradnikova 25; 5213 Kanal Številka računa: 01244-6030655055 Namen plačila: DONACIJA za šolski sklad OŠ Kanal vrtec Sklic: 00 291900

- 23 -


NAMEN IN DEJAVNOST SKLADA 2. člen Sklad se ustanovi za: - pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov, - financiranje dejavnosti posameznega razreda/oddelka/skupine, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, - financiranje dejavnosti ekipe ali posameznikov, ki zastopajo šolo na tekmovanjih, - nakup nadstandardne opreme, - zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev/otrok, - pomoč socialno šibkim učencem/otrokom. 3. člen Upravni odbor sklada pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev. Pridobljena sredstva morajo biti porabljena za namen oziroma razred ali oddelek, skupino ali posameznika, za katerega so bila zbrana. Sredstva se vodijo na podračunu zavoda.

- 24 -


Kadar so pridobljena sredstva porabljena za nakup osnovnih sredstev, se slednja vodijo v bilanci osnovnih sredstev šole. 4. člen Pri izbiri izvajalcev, nakupu blaga, itd. upravni odbor uporablja določila Zakona o javnih naročilih.

PRISTOJNOSTI UPRAVNEGA ODBORA IN PREDSEDNIKA SKLADA 5. člen Upravni odbor sklada ima sedem članov. Člane odbora imenuje Svet staršev. Upravni odbor sestavljajo: - trije predstavniki šole, ki jih predlaga svet šole - štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga svet staršev. Člani odbora izmed sebe izvolijo predsednika Upravnega odbora in namestnika predsednika. Mandat članov Upravnega odbora je 4 leta. Člani Upravnega odbora so vanj lahko ponovno imenovani.

- 25 -


6. člen Upravni odbor sklada se konstituira na prvi seji, ki jo do izvolitve predsednika skliče in vodi ravnatelj. 7. člen Upravni odbor sklada: - pripravi letni program dela in poročilo o realizaciji letnega programa, - oblikuje in posreduje ponudbe za sodelovanje, sponzorstvo in donatorstvo fizičnim in pravnim osebam, - skrbi za promocijo sklada, - odloča o porabi sredstev sklada: določa merila za dodeljevanje sredstev za socialne pomoči, odloča o nakupu nadstandardne opreme na podlagi izvedenih javnih razpisov oziroma pridobljenih ponudb, odloča o financiranju dejavnosti ekip, oddelkov/skupin, učencev/otrok, - odloča o pritožbah. 8. člen Upravni odbor odloča na sejah z večino glasov vseh članov. Upravni odbor o predlogih sklepov glasuje praviloma javno, izjemoma pa tudi tajno. O tem odloči večina vseh članov Upravnega odbora. O svojih sejah Upravni odbor vodi zapisnike.

- 26 -


9. člen Predsednik Upravnega odbora sklada zastopa in predstavlja Sklad ter je sopodpisnik pogodb, ravnatelj šole pa je s strani Upravnega odbora pooblaščen, da v imenu in za račun sklada sklepa vse pogodbe ter opravlja druge pravne posle. 10. člen Za zakonitost delovanja sklada je odgovoren ravnatelj šole. Administrativno-tehnična in računovodska opravila za sklad opravlja šola. OBVEŠČANJE O DELOVANJU SKLADA 11. člen Upravni odbor sklada o svojem delu redno obvešča ravnatelja, vsaj enkrat letno pa obvešča svet staršev in svet šole. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 12. člen Pravila sklada začnejo veljati tri dni po objavi na oglasnih deskah in na spletni strani zavoda.

Kanal, 20.10.2008

Predsednica upravnega odbora sklada Marina Seyoun

- 27 -


Avtorji risbic: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

stran stran stran stran stran stran stran stran stran stran stran stran stran stran stran stran stran stran stran stran stran stran stran

2: Tomi Valentinčič, 2: Neli Jug, 4: Martin Ponikvar, 4: Kristina Đorđić, 4: Katja Škrlec, 6: Gregor Lemut, 8: Maša Tia Komac, 8: Špela Pliberšek, 9: Ameja Lesizza Mencin, 10: Vanja Benić, 12: Kevin Pavlin, 13: Patrik Romare, 15: Jan Berlot, 15: Ana Grm, 16: Vita Šuster, 18: Taulant Kolgeci, 20: Vasja Jeklin, 21: Žiga Velišček, 22: Eneja Dugar, 23: Kim Dugar, 24: Luka Mavri, 25: Aleksej Galić, 26: Anja Fon.

- 28 -

Publikacija vrtec 2012/13  
Publikacija vrtec 2012/13  

Publikacija našega vrtca prinaša informacije o življenju in delu v vrtcu Kanal in enoti Kal nad Kanalom v šolskem letu 2012/2013.

Advertisement