Page 1

NVL - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande > RED > pdf > DialogWeb 2013

DialogWeb 2013 Sverige

Den som vägleder andra måste se sig själv 30. december 2013 13:33 För att kunna förstå och hjälpa andra måste du först känna dig själv. Det är utgångspunkten i en rapport som ska fungera som verktyg för vuxenvägledare i Norden som bemöter människor från många olika kulturer. Att arbeta som studie- och yrkesvägledare för vuxna i Norden i dag innebär ofta möten med människor från andra länder. Risken är att kulturkrockar och missförstånd uppstår vid dessa möten. För att hantera kulturskillnader har vägledaren nytta av en fördjupad reflekterande insikt om sig själv, sin egen kultur och de egna värderingarna. Kunskap om omvärlden och dess förutsättningar och villkor är också värdefullt. Dessutom krävs förmåga att omsätta detta samtalstekniskt och vägledningsmetodiskt, skriver Ann-Christine Ringström i NVL:s rapport ”Mångkulturella möten i professionell vägledning”. Rapporten ska kunna användas som ett verktyg för vuxenvägledare i de nordiska länderna som möter människor från många olika kulturer.

En inriktning för vuxenvägledning vore önskvärd inom de olika utbildningsalternativen som erbjuds i de Nordiska länderna idag, tycker Ann-Christine Ringström.

Fotograf: Marja Beckman

Yrkeskunskaperna är utgångspunkten

Det nordiska nätverket för vuxenvägledning, där Ann-Christine Ringström tills nyligen har varit Sveriges representant, har i samarbete med professionella vägledare arbetat fram innehållet i rapporten. I början av 2012 gick Ann-Christine Ringström i pension från sitt arbete som adjunkt vid vägledarutbildningen på Malmö högskola, men hon har ändå ägnat det senaste året åt att färdigställa rapporten. Hon har även översatt den till engelska. Arbetet med rapporten började med att varje lands representant samlade en grupp vuxenvägledare och hade diskussioner utifrån några fastslagna frågor.  – Vi utgick från resultatet av den föregående rapporten om vuxenvägledarnas kunskaper om arbetslivet, samt från vägledarnas erfarenheter från arbetslivet. De möter många människor från andra länder, till exempel människor som överhuvudtaget inte har någon utbildning, som inte kan läsa och skriva. Rapporten är skriven utifrån vägledarnas erfarenheter och reflektioner, berättar Ann-Christine Ringström.  Alla anteckningar från diskussionerna sammanställdes och några grupper träffades ytterligare en gång för en uppföljning. Sedan lyftes resultaten för diskussion på en nordisk konferens i maj 2010.  – Vi frågade om vägledarna tyckte att resultaten överensstämde med deras situation, och det tyckte många. Frågorna visade vilka problem vägledarna ställs inför i sitt arbete och vilka verktyg de skulle behöva, säger Ann-Christine Ringström.

Stor skillnad mellan nordiska utbildningar http://www.nordvux.net/red/pdf/dialogweb-2013[13.01.2015 10:53:15]

Profile for NVL Nordvux

DialogWeb 2013  

Alla DialogWeb-artiklar publicerade 2013

DialogWeb 2013  

Alla DialogWeb-artiklar publicerade 2013

Advertisement