Page 1

IJĻÑŅIJŅÒĨIJñĻ ĪÏÒĨÍŅIJÓÍ ĨÍŇĹŁÑ ĹĹĪŇÍÑ ŇĪÑŅŇĪĿŁ

ĪŃÒIJĿŁ ÑIJĪÏĪÑ ĿŇŁĿÒĪÑŅÍ ÑIJÑŅĪĽÍ IJĻÑŅIJŅÒĨIJŁĻÍĹ ÏĪ ĪÓÍĹÒÍĨIJŁĻ ÏĪ ĹŁÑ ĪÑŅÒÏIJÍĻŅĪÑ ÉĐÈĐ

IJÎÍİÒĪČ ŁĨŅÒÎŇĪ ÉĘ ÏĪ ÉĐĐĘ


fkpqfqr`fÛk bar`^qfs^ `^oilp iibo^p obpqobml obplir`fÛk kœ ||||||||||| jÉÇá~åíÉ ä~ Åì~ä ëÉ êÉÖä~ãÉåí~ ä~ Éî~äì~Åá¼å ÇÉä ~éêÉåÇáò~àÉ ó éêçãçÅá¼å ÇÉ äçë ÉëíìÇá~åíÉë ÇÉ äçë åáîÉäÉë ÇÉ ÉÇìÅ~Åá¼å ÄłëáÅ~ ó ãÉÇá~K bi `lkpbgl afob`qfsl ab i^ fkpqfqr`fÛk `^oilp iibo^p obpqobml bå ÉàÉêÅáÅáç ÇÉ ëìë Ñ~Åìäí~ÇÉë äÉÖ~äÉëI Éå ÉëéÉÅá~ä ÇÉ ä~ë ÅçåÑÉêáÇ~ë éçê Éä aÉÅêÉíç kœ NOVM ÇÉä OMMV ó `lkpfabo^kal nìÉ ~ é~êíáê ÇÉä éêáãÉêç ÇÉ ÉåÉêç ÇÉ OMNM êáÖÉ Éä ÇÉÅêÉíç NOVM ÇÉ OMMV ó ÅçêêÉëéçåÇÉ ~ ä~ë áåëíáíìÅáçåÉë ÉÇìÅ~íáî~ë Éä~Äçê~ê ëì éêçéá~ êÉÖä~ãÉåí~Åá¼å é~ê~ äçë éêçÅÉëçë Éî~äì~íáîçë ó ÇÉ éêçãçÅá¼å obprbisbW `êÉ~ê Éä pfbabp EpáëíÉã~ áåëíáíìÅáçå~ä ÇÉ Éî~äì~Åá¼å ÇÉ äçë ÉëíìÇá~åíÉëF Éä Åì~ä Éëí~êł ÅçåÑçêã~Çç éçê Ççë ëìÄëáëíÉã~ëW Éä ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ ~ ä~ Ñçêã~Åá¼å ÄłëáÅ~ ó ãÉÇá~ Åçãşå ó Éä ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ ~ ä~ë ÉëéÉÅá~äáÇ~ÇÉë íÝÅåáÅ~ë bä éêáãÉêç ÅçãéêÉåÇÉ äçë ëáÖìáÉåíÉë ~ëéÉÅíçëW molmÛpfqlp ab i^ bs^ir^`fÛkW áåëíáíìÅáçå~äW

pçå éêçé¼ëáíçë ÇÉ ä~ Éî~äì~Åá¼å ÇÉ äçë ÉëíìÇá~åíÉë Éå Éä łãÄáíç

NK fÇÉåíáÑáÅ~ê ä~ë Å~ê~ÅíÉê−ëíáÅ~ë éÉêëçå~äÉëI áåíÉêÉëÉëI êáíãçë ÇÉ ÇÉë~êêçääç ó Éëíáäçë ÇÉ ~éêÉåÇáò~àÉ ÇÉä ÉëíìÇá~åíÉ é~ê~ î~äçê~ê ëìë ~î~åÅÉëK OK mêçéçêÅáçå~ê áåÑçêã~Åá¼å ÄłëáÅ~ é~ê~ ÅçåëçäáÇ~ê ç êÉçêáÉåí~ê äçë éêçÅÉëçë ÉÇìÅ~íáîçë êÉä~Åáçå~Ççë Åçå Éä ÇÉë~êêçääç áåíÉÖê~ä ÇÉä ÉëíìÇá~åíÉK PK pìãáåáëíê~ê áåÑçêã~Åá¼å èìÉ éÉêãáí~ áãéäÉãÉåí~ê Éëíê~íÉÖá~ë éÉÇ~Ö¼ÖáÅ~ë é~ê~ ~éçó~ê ~ äçë ÉëíìÇá~åíÉë èìÉ éêÉëÉåíÉå ÇÉÄáäáÇ~ÇÉë ó ÇÉëÉãéɳçë ëìéÉêáçêÉë Éå ëì éêçÅÉëç Ñçêã~íáîçK QK aÉíÉêãáå~ê ä~ éêçãçÅá¼å ÇÉ ÉëíìÇá~åíÉëK RK ^éçêí~ê áåÑçêã~Åá¼å é~ê~ Éä ~àìëíÉ É áãéäÉãÉåí~Åá¼å ÇÉä éä~å ÇÉ ãÉàçê~ãáÉåíç áåëíáíìÅáçå~äK abcfkf`fÛk abi pfpqbj^ fkpqfqr`flk^i ab bs^ir^`fÛk ab ilp bpqraf^kqbpK `çãç äç ÉñéêÉë~ Éä aÉÅêÉíç NOVM Éå ëì ~êí−Åìäç éêáãÉêç ÅçêêÉëéçåÇÉ ~ ä~ fåëíáíìÅá¼å `~êäçë iäÉê~ë oÉëíêÉéç ä~ Éî~äì~Åá¼å ÇÉ äçë ÉëíìÇá~åíÉë ãÉÇá~åíÉ ìå éêçÅÉëç éÉêã~åÉåíÉ ó çÄàÉíáîç Åìóç éêçé¼ëáíç Éë î~äçê~ê ëì åáîÉä ÇÉ ÇÉëÉãéɳçK pÉ ÉåíáÉåÇÉ éçê åáîÉä ÇÉ ÇÉëÉãéɳç Éä Öê~Çç ÇÉ ÇÉë~êêçääç ÇÉ ä~ë ÅçãéÉíÉåÅá~ë Éå äç ~Å~ÇÝãáÅç éÉêëçå~ä ó ëçÅá~ä Åçå êÉä~Åá¼å ~ ä~ë łêÉ~ë çÄäáÖ~íçêá~ë ó ÑìåÇ~ãÉåí~äÉëI íÉåáÉåÇç Åçãç êÉÑÉêÉåíÉë äçë ÉëíłåÇ~êÉë ÄłëáÅçëI ä~ë çêáÉåí~ÅáçåÉë ó äáåÉ~ãáÉåíçë ÉñéÉÇáÇçë éçê Éä jbk ó äç Éëí~ÄäÉÅáÇç Éå Éä mbfK i~ Éî~äì~Åá¼å ÇÉä ÇÉëÉãéɳç ëÉ ÑìåÇ~ãÉåí~ Éå Éä íê~Ä~àç áåíÉÖê~Çç ÇÉ äçë íêÉë ë~ÄÉêÉë ÅçåëíáíìíáîçëW p~ÄÉêW éêçÅÉëçë ÅçÖåáíáîçëI ÅçåíÉåáÇçë ÅçåÅÉéíì~äÉëI Éëíê~íÉÖá~ë ÅçÖåáíáî~ëK p~ÄÉê Ü~ÅÉêW éêçÅÉëçë éëáÅçãçíçêÉëI ÅçåíÉåáÇçë éêçÅÉÇáãÉåí~äÉëI Éëíê~íÉÖá~ë ãÉíçÇçä¼ÖáÅ~ëK pÉêW éêçÅÉëçë ëçÅáç ~ÑÉÅíáîçëI ÅçåíÉåáÇçë ~ÅíáíìÇáå~äÉëI Éëíê~íÉÖá~ë ãçíáî~Åáçå~äÉëK bä ~êí−Åìäç Q Ç É ä a É Å ê É í ç N O V M ÉëéÉÅáÑáÅ~ èìÉ Éä pfbabpI ÇÉÄÉ Åìãéäáê Åçå çåÅÉ ~ëéÉÅíçë ÄłëáÅçë äçë Åì~äÉë ëÉ ÇÉëÅêáÄÉå ~ Åçåíáåì~Åá¼åW NK `ofqboflp ab bs^ir^`fÛk v moljl`fÛkK


i~ fåëíáíìÅá¼å bÇìÅ~íáî~ qÝÅåáÅ~ `~êäçë iäÉê~ë oÉëíêÉéç Ä~ë~ ëì Éî~äì~Åá¼å Éå äçë ëáÖìáÉåíÉë ÅêáíÉêáçëW bî~äì~Åá¼å Çá~Öå¼ëíáÅ~W ^ä ~ÄçêÇ~ê ä~ ÅçåëíêìÅÅá¼å ÇÉ ìå åìÉîç ÅçåçÅáãáÉåíç Éë êÉÅçãÉåÇ~ÄäÉ éçê é~êíÉ ÇÉä ÇçÅÉåíÉ áåÇ~Ö~ê ëçÄêÉ äçë ë~ÄÉêÉë éêÉîáçë èìÉ éçëÉÉ Éä ÉëíìÇá~åíÉ ëçÄêÉ Éä íÉã~I Éä Öê~Çç ÇÉ áåíÉêÝë èìÉ ÉëíÉ ÇÉëéáÉêí~ ó ~ é~êíáê ÇÉ Éëíçë ÉëèìÉã~ë çêáÉåí~ê Éä éêçÅÉëç ÇÉ ~éêÉåÇáò~àÉK ríáäáò~ ä~ Éî~äì~Åá¼å ëçÄêÉ íçÇç Åçãç ÜÉêê~ãáÉåí~ é~ê~ Çá~ÖåçëíáÅ~ê ä~ ÉÑáÅáÉåÅá~ ÇÉ ä~ë ãÉíçÇçäçÖ−~ë ó êÉÅìêëçë ìíáäáò~Ççë Éå Éä éêçÅÉëç ÇÉ ÅçåëíêìÅÅá¼å ÇÉä ÅçåçÅáãáÉåíç

ó

êÉçêáÉåí~ê äçë éêçÅÉëçë ëá Éë Éä Å~ëçK bî~äş~ ÅçãéÉíÉåÅá~ë ~åíÉë èìÉ Ü~ÄáäáÇ~ÇÉë ó ÇÉëíêÉò~ëK lêáÉåí~ ä~ Éî~äì~Åá¼å ãłë Ü~Åá~ ä~ î~äçê~Åá¼å ÇÉä Öê~Çç ÇÉ ÅçãéêÉåëá¼å ó ~éäáÅ~Åá¼å ÇÉä ÅçåçÅáãáÉåíç èìÉ Ü~Åá~ ä~ êÉéÉíáÅá¼å ó ãÉãçêáò~Åá¼å ÇÉ Ç~íçë ó Ñçêãìä~ëK e~ÅÉ ÇÉ ä~ Éî~äì~Åá¼å ìå ãÉÇáç é~ê~ èìÉ Éä ÉëíìÇá~åíÉ Çá~ÖåçëíáèìÉ ëìë ÇÉÄáäáÇ~ÇÉë ó Ñçêí~äÉò~ë Éå Éä éêçÅÉëç ÇÉ ÅçåëíêìÅÅá¼å ÇÉä ë~ÄÉêK mêçãìÉîÉ ä~ ~ìíç Éî~äì~Åá¼å ó ä~ ÅçÉî~äì~Åá¼å Éå Éä ~ìä~K aÉëéçà~ Éå äç éçëáÄäÉ ~ ä~ Éî~äì~Åá¼å ÇÉä Å~êłÅíÉê áåíáãáÇ~íçêáç ó êÉéêÉëáîç èìÉ íáÉåÇÉ ~ ÅçåîÉêíáêä~ Éå ~äÖìåçë Å~ëçë Éå ä~ şåáÅ~ Ñçêã~ ÇÉ ã~åíÉåÉê Éä Åçåíêçä ÇáëÅáéäáå~êáç ó Éä áåíÉêÝë éçê Éä ÅçåçÅáãáÉåíçK s~äçê~ Éä éêçÅÉëç ÇÉ ÅçãìåáÅ~Åá¼å Éå Å~Ç~ łêÉ~I Éä ã~åÉàç ~ÅÉêí~Çç ÇÉ íÝêãáåçë ó ë−ãÄçäçë éêçéáçë ÇÉ Å~Ç~ ìå~ ó ä~ Ü~ÄáäáÇ~Ç Éå ä~ ~êÖìãÉåí~Åá¼å ó Å~é~ÅáÇ~Ç éêçéçëáíáî~K s~äçê~ ä~ Å~é~ÅáÇ~Ç é~ê~ íê~Ä~à~ê Éå Éèìáéç ó ìíáäáò~ äçë àìáÅáçë Éî~äì~íáîçë ÇÉ ëìë áåíÉÖê~åíÉë Åçãç ÉäÉãÉåíç êÉîáí~äáò~Ççê ÇÉ äçë éêçÅÉëçë ÇÉ ~éêÉåÇáò~àÉK mêçãìÉîÉ ä~ mÉÇ~ÖçÖ−~ ÇÉä ÝñáíçW bîáí~ èìÉ äçë ÉëíìÇá~åíÉë ~ÅìãìäÉå Ñê~Å~ëç íê~ë Ñê~Å~ëç Éå ä~ ÅçåëíêìÅÅá¼å ÇÉä ÅçåçÅáãáÉåíçK açëáÑáÅ~ Éå Éëíçë Å~ëçë Éä Öê~Çç ÇÉ ÇáÑáÅìäí~Ç é~ê~ èìÉ éÉèìɳçë Ýñáíçë é~êÅá~äÉë ã~åíÉåÖ~å ~äíç Éä Öê~Çç ÇÉ áåíÉêÝë éçê Éä ~éêÉåÇáò~àÉK i~ë ~ÅíáîáÇ~ÇÉë ÇÉ ëìéÉê~Åá¼å ÇÉ áåëìÑáÅáÉåÅá~ë Éå Éä łêÉ~ ëÉ ääÉî~å ~ Å~Äç áåãÉÇá~í~ãÉåíÉ Ü~å ëáÇç ÇÉíÉÅí~Ç~ëI ëçäç ~ë− ÅìãéäÉå ëì ÑìåÅá¼å ÅçêêÉÅíáî~ çéçêíìå~ é~ê~ èìÉ Éä ÉëíìÇá~åíÉ éìÉÇ~ Åçåíáåì~ê ëì ~éêÉåÇáò~àÉK i~ë ~ÅíáîáÇ~ÇÉë ÇÉ ëìéÉê~Åá¼å ÇÉ áåëìÑáÅáÉåÅá~ë åç ÇÉÄÉå ëÉê ãłë ÇÉ äç ãáëãçK pÉ ëìéçåÉ èìÉ ä~ë ãÉíçÇçäçÖ−~ë ó êÉÅìêëçë ìíáäáò~Ççë åç Ü~å ëáÇç ÉÑÉÅíáîçë ó éçê äç í~åíç ëÉ éêçéçåÉå ~ä ÉëíìÇá~åíÉ åìÉî~ë ~ÅíáîáÇ~ÇÉë ó çíê~ë Éëíê~íÉÖá~ë é~ê~ ~äÅ~åò~ê Éä ÅçåçÅáãáÉåíçK `~Ç~ ìå~ ÇÉ ä~ë łêÉ~ë ~Å~ÇÝãáÅ~ë ÇÉÄÉ ~ÅçÖÉê Éëíçë ÅêáíÉêáçë ~Ç~éíłåÇçäçë ~ ëìë Å~ê~ÅíÉê−ëíáÅ~ë ÉëéÉÅ−ÑáÅ~ë


OKJ bp`^i^ ab s^ilo^`fÛk fkpqfqr`flk^i v pr obpmb`qfs^ bnrfs^ibk`f^ `lk i^ bp`^i^ k^`flk^iK i~ fåëíáíìÅá¼å `~êäçë ääÉê~ë oÉëíêÉéç ~Ççéí~ ä~ ÉëÅ~ä~ ÇÉ î~äçê~Åá¼å å~Åáçå~ä ÅçåíÉãéä~Ç~ Éå Éä ~êí−Åìäç R ÇÉä aÉÅêÉíç NOVM aÉëÉãéɳç aÉëÉãéɳç aÉëÉãéɳç aÉëÉãéɳç

pìéÉêáçê ^äíç _łëáÅç _~àç

i~ ÉëÅ~ä~ ~åíÉêáçê î~ ~Åçãé~³~Ç~ ÇÉ ä~ ëáÖìáÉåíÉ ÉëÅ~ä~ åìãÝêáÅ~W m~ê~ Éä OMNM ó OMNNK s~äçê~ M ~ OIV PIM ~ PKV QKM ~ QKR QIS ~ RKM

káîÉä ÇÉ ÇÉëÉãéɳç aÉëÉãéɳç Ä~àç aÉëÉãéɳç ÄłëáÅç aÉëÉãéɳç ~äíç aÉëÉãéɳç ëìéÉêáçê

m~ê~ Éä OMNOW s~äçê~ káîÉä ÇÉ ÇÉëÉãéɳç M ~ PKO aÉëÉãéɳç Ä~àç PIP ~ QKM aÉëÉãéɳç ÄłëáÅç QKM ~ QKR aÉëÉãéɳç ~äíç QKS ~ RKM aÉëÉãéɳç ëìéÉêáçê i~ Éî~äì~Åá¼å ëÉ éêÉëÉåí~ Ü~ëí~ ä~ë ÇÝÅáã~ëK i~ë ~éêçñáã~ÅáçåÉë ÇÉ ä~ë ÅÉåíÝëáã~ë ëÉ Ü~êłå ÇÉ ä~ ëáÖìáÉåíÉ ã~åÉê~W ëá ä~ë ÅÉåíÝëáã~ë ëçå NIOIPIQ ëÉ ~éêçñáã~ éçê ÇÉÑÉÅíçX ëá ä~ë ÅÉåíÝëáã~ë ëçå SIITIUIV ëÉ ~éêçñáã~ éçê ÉñÅÉëç ó Éå Éä Å~ëç ÇÉ èìÉ ä~ë ÅÉåíÝëáã~ë ëÉ~å Éñ~Åí~ãÉåíÉ R ëÉ ~éêçñáã~ ~ ä~ ÇÝÅáã~ é~ê ãłë éê¼ñáã~ s^ilo^`flk ab rk^ ^pfdk^qro^W mêçÅìê~åÇç ìå~ î~äçê~Åá¼å áåíÉÖê~ä ó ä~ë Å~ê~ÅíÉê−ëíáÅ~ë ó ÅçãéÉíÉåÅá~ë ÉëéÉÅ−ÑáÅ~ë ÇÉ Å~Ç~ ~ëáÖå~íìê~ ëÉ íÉåÇêłå Éå ÅìÉåí~ äçë ëáÖìáÉåíÉë éçêÅÉåí~àÉëK ^ëáÖå~íìê~ j~íÉãłíáÅ~ë `áÉåÅá~ë k~íìê~äÉë `~ëíÉää~åç pçÅá~äÉë cáäçëçÑ−~ `áÉåÅá~ë bÅçå¼ãáÅ~ë ó éçä−íáÅ~ë bÇìÅ~Åá¼å Ñ−ëáÅ~ bÇìÅ~Åá¼å ~êí−ëíáÅ~ qÉÅåçäçÖ−~ É áåÑçêãłíáÅ~ fåÖäÝë ^Çãáåáëíê~Åá¼å ó Åçåí~ÄáäáÇ~Ç oÉäáÖá¼å ËíáÅ~

`çåçÅÉê B QM QM QM SM SM SM OM OM OM OM OM OM OM

e~ÅÉê B QM QM QM OM OM OM SM SM SM SM SM OM OM

pÉê B OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM OM SM SM


s^ilo^`fÛk ab rk ‡ob^W i~ î~äçê~Åá¼å ÇÉ ìå łêÉ~ Éë Éä éêçãÉÇáç éçåÇÉê~Çç ÇÉ ä~ë ~ëáÖå~íìê~ë èìÉ ä~ ÅçåÑçêã~å ÇÉ ~ÅìÉêÇç ~ ä~ áåíÉåëáÇ~Ç Üçê~êá~ ÇÉ Å~Ç~ ìå~ ÇÉ Éëí~ëK moljl`flk abi ^Òl bp`li^o pÉ ÅçåëáÇÉê~ êÉéêçÄ~Çç ìå Öê~ÇçI Åì~åÇç ëÉ éêÉëÉåíÉ Åì~äèìáÉê~ ÇÉ äçë ëáÖìáÉåíÉë ëáíì~ÅáçåÉëW

~K bå äç ~Å~ÇÝãáÅç m~ê~ Éä OMNM ó OMNN pá ëÉ êÉéêìÉÄ~å íêÉë ç ãłë łêÉ~ëK m~ê~ Éä OMNO J pá ëÉ êÉéêìÉÄ~å Ççë ç ãłë łêÉ~ëK ÄK mçê áå~ëáëíÉåÅá~ ~ ä~ë ~ÅíáîáÇ~ÇÉë éêçÖê~ã~Ç~ë m~ê~ Éä OMNM ó OMNN Éä OMB m~ê~ Éä OMNO Éä NRB bä OMNN ëÉêł ìå ~³ç ÇÉ ~ãÄáÉåí~Åá¼å ó ëÉåëáÄáäáò~Åá¼åK

^ä íÉêãáå~ê Éä ~³ç ÉëÅçä~ê îáÖÉåíÉ ÇÉÄÉ èìÉÇ~ê ÇÉÑáåáÇ~ ä~ ëáíì~Åá¼å ~Å~ÇÝãáÅ~ ÇÉ íçÇçë äçë ÉëíìÇá~åíÉë ÇÉ ä~ áåëíáíìÅá¼åK kç ëÉ éÉêãáíáêł ÇÉà~ê éÉåÇáÉåíÉë éêçÅÉëçë ÇÉ éêçãçÅá¼å é~ê~ Éä ~³ç ëáÖìáÉåíÉK ^íÉåÇáÉåÇç ~ä ~êí−Åìäç T ÇÉä aÉÅêÉíç NOVM ä~ fåëíáíìÅá¼å `~êäçë ääÉê~ë oÉëíêÉéç ÅçåîçÅ~êł éçê şåáÅ~ îÉòI Éå ä~ éêáãÉê~ ëÉã~å~ ÇÉä ~³ç äÉÅíáîç ëáÖìáÉåíÉI ~ äçë ÉëíìÇá~åíÉë èìÉ åç ÑìÉêçå éêçãçîáÇçë éçê Ü~ÄÉê êÉéêçÄ~Çç ãłñáãç Åì~íêç łêÉ~ë Éå Éä OMNM ó OMNN ó é~ê~ Éä OMNO Ü~ÄÉê êÉéêçÄ~Çç íêÉë łêÉ~ëI é~ê~ èìÉ ëÉ ëçãÉí~å ~ ìå éêçÅÉëç ÇÉ Éî~äì~Åá¼å éêçÖê~ã~Çç éçê Éä Éëí~ÄäÉÅáãáÉåíçI èìÉ éÉêãáí~ ÅÉêíáÑáÅ~ê ëá éìÉÇÉå Åçåíáåì~ê ~ä Öê~Çç ëáÖìáÉåíÉK ^íÉåÇáÉåÇç Éä ~êí−Åìäç S ÇÉ aÉÅêÉíç NOVM Åì~åÇç ä~ fåëíáíìÅá¼å `~êäçë ääÉê~ë oÉëíêÉéç ÇÉíÉêãáåÉ èìÉ ìå ÉëíìÇá~åíÉ åç éìÉÇÉ ëÉê éêçãçîáÇç ~ä Öê~Çç ëáÖìáÉåíÉI ÇÉÄÉ Ö~ê~åíáò~êäÉ Éå íçÇçë äçë Å~ëçë Éä Åìéç é~ê~ èìÉ ÅçåíáåşÉ Åçå ëì éêçÅÉëç Ñçêã~íáîç i~ fåëíáíìÅá¼å ëÉ êÉëÉêî~ Éä ÇÉêÉÅÜç ÇÉ ~Çãáëá¼å é~ê~ äçë ÉëíìÇá~åíÉë èìÉ éêçÅÉÇáÉåÇç ÇÉ çíêç éä~åíÉä ÉÇìÅ~íáîç ëçäáÅáíÉå ëì áåÖêÉëç ~ ä~ fåëíáíìÅá¼å `~êäçë iäÉê~ë oÉëíêÉéçI ä~ Åì~ä ëÉêł ÉëíìÇá~Ç~ éçê Éä ÅçãáíÝ ÇÉ ~ÇãáëáçåÉë ó ã~íê−Åìä~ë íÉåáÉåÇç Éå ÅìÉåí~ ëì Åçãéçêí~ãáÉåíç ó ëìë êÉëìäí~Ççë ~Å~ÇÝãáÅçëK moljl`fÛk ^kqf`fm^a^ ab do^alW ^íÉåÇáÉåÇç Éä ~êí−Åìäç T ÇÉä ÇÉÅêÉíç NOVM Çìê~åíÉ Éä éêáãÉê éÉê−çÇç ÇÉä ~³ç ÉëÅçä~ê Éä `çåëÉàç ^Å~ÇÝãáÅç ÇÉ ä~ fåëíáíìÅá¼å `~êäçë ääÉê~ë oÉëíêÉéçI éêÉîáç ÅçåëÉåíáãáÉåíç ÇÉ äçë é~ÇêÉë ÇÉ Ñ~ãáäá~I êÉÅçãÉåÇ~êł ~åíÉ Éä `çåëÉàç aáêÉÅíáîç ä~ éêçãçÅá¼å ~åíáÅáé~Ç~ ~ä Öê~Çç ëáÖìáÉåíÉ ÇÉä ÉëíìÇá~åíÉ èìÉ ÇÉãìÉëíêÉ ìå êÉåÇáãáÉåíç ëìéÉêáçê Éå Éä ÇÉë~êêçääç ÅçÖåáíáîçI éÉêëçå~ä ó ëçÅá~ä Éå Éä ã~êÅç ÇÉ ä~ë ÅçãéÉíÉåÅá~ë ÄłëáÅ~ë ÇÉä Öê~Çç èìÉ Åìêë~K i~ ÇÉÅáëá¼å ëÉêł ÅçåëáÖå~Ç~ Éå Éä ~Åí~ ÇÉä `çåëÉàç aáêÉÅíáîç óI ëá Éë éçëáíáî~ Éå Éä êÉÖáëíêç ÉëÅçä~êK do^ar^`fÛkW içë ÉëíìÇá~åíÉë èìÉ ÅìäãáåÉå ä~ ÉÇìÅ~Åá¼å ãÉÇá~ çÄíÉåÇêłå Éä í−íìäç ÇÉ Ä~ÅÜáääÉê íÝÅåáÅç Éå ä~ ÉëéÉÅá~äáÇ~Ç Åìêë~Ç~I Åì~åÇç Ü~ó~å ÅìãéäáÇç Åçå íçÇçë äçë êÉèìáëáíçë ÇÉ éêçãçÅá¼å ~Ççéí~Ççë éçê Éä pfbabp é~ê~ ä~ ÄłëáÅ~ ó ãÉÇá~ ó ä~ë ÉëéÉÅá~äáÇ~ÇÉë íÝÅåáÅ~ëK ^ äçë ÉëíìÇá~åíÉë Åçå éêçãÉÇáç ëìéÉêáçê ~ SM éìåíçë Éå ä~ë éêìÉÄ~ë ÇÉ Éëí~Çç ÇÉä ëÉÖìåÇç ëÉãÉëíêÉI ä~ fåëíáíìÅá¼å bÇìÅ~íáî~ `~êäçë iäÉê~ë oÉëíêÉéç äÉë Ç~êł éçê ~éêçÄ~Çç Éä Öê~Çç NN


PKJ bpqo^qbdf^p ab s^ilo^`fÛk fkqbdo^i ab ilp abpbjmbÒlp ab ilp bpqraf^kqbpK i~ë Éëíê~íÉÖá~ë ÇÉ î~äçê~Åá¼å ëÉ ÑìåÇ~ãÉåí~å Éå äç Éëí~ÄäÉÅáÇç Éå äçë Åì~íêç éáä~êÉë ÇÉ ä~ ÉÇìÅ~Åá¼å ~ ë~ÄÉêW

cìÉåíÉW fåÑçêãÉ rkbp`l é~ê~ ä~ ÉÇìÅ~Åá¼å pK uuf

`~Ç~ łêÉ~ ÇÉÄÉ Çáëɳ~ê ëìë éêçéá~ë Éëíê~íÉÖá~ë ÇÉ î~äçê~Åá¼å áåíÉÖê~ä Ä~ë~Ç~ë Éå äçë éáä~êÉë ÇÉ ä~ ÉÇìÅ~Åá¼åW ~éêÉåÇÉê ~ ÅçåçÅÉêI ~éêÉåÇÉê ~ Ü~ÅÉêI ~éêÉåÇÉê ~ ëÉê ó ~éêÉåÇÉê ~ ÅçåîáîáêK mi^kfii^ ab s^ilo^`flk fkqbdo^i

QKJ ^``flkbp ab pbdrfjfbkql m^o^ bi jbglo^jfbkql ab ilp abpbjmbÒlp ab ilp bpqraf^kqbp aro^kqb bi ^Òl bp`li^oK pÉÖşå äç Éëí~ÄäÉÅáÇç Éå Éä mêçóÉÅíç bÇìÅ~íáîç fåëíáíìÅáçå~ä ëÉ ÇÉíÉêãáå~å ä~ë ëáÖìáÉåíÉë ~ÅÅáçåÉë çêáÉåí~Ç~ë ~ä ãÉàçê~ãáÉåíç ÇÉ äçë ÇÉëÉãéɳçë ÇÉ äçë ÉëíìÇá~åíÉëW


fkpqfqr`flk^i J J J J J J J

J

pçÅá~äáò~Åá¼å ~åíáÅáé~Ç~ ÇÉä ÇÉÄáÇç éêçÅÉëç ~Å~ÇÝãáÅç ó ÇÉ ä~ êşÄêáÅ~ ÇÉ Éî~äì~Åá¼å ~ é~ÇêÉë ÇÉ Ñ~ãáäá~ ó ~ ÉëíìÇá~åíÉëK pÉÖìáãáÉåíç ~ä ÅìãéäáãáÉåíç ÇÉ ä~ êşÄêáÅ~ ç ã~íêáò ÇÉ Éî~äì~Åá¼å ~ åáîÉä ÇÉ Å~Ç~ ~ëáÖå~íìê~K mêçÖê~ã~Åá¼å ÇÉ ~ÅíáîáÇ~ÇÉë ÇÉ ëìéÉê~Åá¼å ÇÉ ëáíì~ÅáçåÉë éÉÇ~Ö¼ÖáÅ~ë éÉåÇáÉåíÉë ãÉÇá~åíÉ ÅêçåçÖê~ã~ Ñáà~Çç éçê ä~ ÅççêÇáå~Åá¼å ~Å~ÇÝãáÅ~K pÉ êÉ~äáò~êł ìå~ ëçä~ îÉò éçê éÉêáçÇç ó ëì êÉëìäí~Çç ëÉêł ä~ åçí~ ÇÉÑáåáíáî~ ÇÉ ÉëÉ éÉêáçÇç ~Å~ÇÝãáÅçK `áí~Åá¼å ~ äçë é~ÇêÉë ÇÉ Ñ~ãáäá~ ÇÉ äçë ÉëíìÇá~åíÉë èìÉ éêÉëÉåí~å ÇáÑáÅìäí~ÇÉë Åçå Åçåíêçä ÉëíêáÅíç ÇÉ ~ëáëíÉåÅá~ é~ê~ ÇÉíÉêãáå~ê Éä èìÝ Ü~ÅÉê Åçå èìáÉåÉë åç ~ëáëí~åK fãéäÉãÉåí~ê êÉìåáçåÉë ~Å~ÇÝãáÅ~ë ó ÇáëÅáéäáå~êá~ë ÇÉ éêçÑÉëçêÉë Éå Å~Ç~ éÉê−çÇç éçê łêÉ~ë èìÉ éÉêãáí~å éä~åíÉ~ê åìÉî~ë Éëíê~íÉÖá~ë éÉÇ~Ö¼ÖáÅ~ëK mêçÖê~ã~Åá¼å ÇÉ êÉìåáçåÉë Éå ä~ ãáí~Ç ÇÉä éÉê−çÇç Åçå é~ÇêÉë ÇÉ Ñ~ãáäá~ ÇÉ ÉëíìÇá~åíÉë èìÉ éêÉëÉåí~å ÇáÑáÅìäí~ÇÉë ~Å~ÇÝãáÅ~ë ç ÇáëÅáéäáå~êá~ë Åê−íáÅ~ëK `çåÑçêã~Åá¼å ÇÉ ÅçãáíÝ ÇÉ ëÉÖìáãáÉåíç ~Å~ÇÝãáÅç éçê Öê~ÇçëI ÅçåÑçêã~Ç~ë éçê äçë ÇáêÉÅíçêÉë ÇÉ Öêìéç ÇÉ Éëçë Öê~ÇçëI ìå êÉéêÉëÉåí~åíÉ ÇÉ äçë é~ÇêÉë ÇÉ Ñ~ãáäá~ ÇÉä Öê~Çç ó Éä ÅççêÇáå~Ççê ~Å~ÇÝãáÅçK bëíÉ ÅçãáíÝ ëÉ êÉìåáêł éçê äç ãÉåçë ìå~ îÉò Å~Ç~ éÉêáçÇç ó Éå Å~ëçë ÉëéÉÅá~äÉë Åì~åÇç Éä ÅççêÇáå~Ççê ~Å~ÇÝãáÅç äç ÅçåëáÇÉêÉ åÉÅÉë~êáç bä `çåëÉàç ^Å~ÇÝãáÅç Ü~êł ëÉÖìáãáÉåíç éÉêã~åÉåíÉ ~ äçë éêçÅÉëçë ÇÉ Éî~äì~Åá¼å ó éä~åíÉ~êł ÇáêÉÅíêáÅÉë é~ê~ Éëí~ÄäÉÅÉê Éëíê~íÉÖá~ë ÇÉ ~éçóç ó éêçÑìåÇáò~Åá¼å Åçå Éä Ñáå ÇÉ ~äÅ~åò~ê ¼éíáãçë åáîÉäÉë Éå Éä ÇÉëÉãéɳç ÇÉ äçë ÉëíìÇá~åíÉëK

J al`bkqbp ^ä áåáÅá~ê Éä éÉê−çÇç ëÉ ÉåíêÉÖ~êł ä~ êşÄêáÅ~ ç ã~íêáò ÇÉ Éî~äì~Åá¼å ~ Å~Ç~ ÉëíìÇá~åíÉ ó ëÉ Ç~êł ~ ÅçåçÅÉê ä~ë Éëíê~íÉÖá~ë ÇÉ ~éçóç ó ÇÉ éêçÑìåÇáò~Åá¼å ÉëéÉÅáÑáÅ~Ç~ë Éå Éä éä~å ÇÉ Åä~ëÉK EÉåÅì~ÇêÉ éÉÇ~Ö¼ÖáÅçF ^å~äáò~ê éêìÉÄ~ë ÉñíÉêå~ë É áåíÉêå~ëI Éå êÉìåáçåÉë ÇÉ łêÉ~K bîáÇÉåÅá~ê Éä ÇÉë~êêçääç ÇÉ ä~ ~ìíçÉî~äì~Åá¼åI ÅçÉî~äì~Åá¼å ó ÜÉíÉêçÉî~äì~Åá¼å éÉêá¼ÇáÅ~ ÇÉ ÇÉëÉãéɳçë Éå ëì êÉëéÉÅíáî~ łêÉ~K aáäáÖÉåÅá~ê ~ÇÉÅì~Ç~ãÉåíÉ Éä êÉÖáëíêç ~Å~ÇÝãáÅç ó ÇáëÅáéäáå~êáç E~åÉÅÇçí~êáçF ÇÉ Å~Ç~ ÉëíìÇá~åíÉK bä~Äçê~ê ó Ü~ÅÉê ëÉÖìáãáÉåíç ~ íê~îÝë ÇÉ ~Åí~ë ÇÉ Åçãéêçãáëç ÉåíêÉ äçë Éëí~ãÉåíçë áåëíáíìÅáçå~äÉëI ~ÅìÇáÉåíÉë ó ÉëíìÇá~åíÉë èìÉ éêÉëÉåíÉå Ä~àç êÉåÇáãáÉåíç ~Å~ÇÝãáÅçK `çåíêçä~ê éÉêã~åÉåíÉãÉåíÉ ä~ë ~ÅíáîáÇ~ÇÉë ÇÉåíêç ó ÑìÉê~ ÇÉ ä~ Åä~ëÉK m~ê~ Éä ãÉàçê~ãáÉåíç ÇÉ äçë ÇÉëÉãéɳçë ÇÉ äçë ÉëíìÇá~åíÉë ëÉ êÉ~äáò~êł ìå ëÉÖìáãáÉåíç ÇÉ ~ÅìÉêÇç ~ äç éä~åÉ~ÇçI Éå ä~ éêçÖê~ã~Åá¼å ÇÉä łêÉ~ ~àìëíłåÇçäç ~ ä~ë ëáíì~ÅáçåÉë ÇÉ íáÉãéçI áåíÉêÉëÉë ÇÉ äçë ÉëíìÇá~åíÉë É áãéêÉîáëíçë áåëíáíìÅáçå~äÉëK fåÑçêãÉ éÉêã~åÉåíÉ ÇÉ ä~ ~ÅíáîáÇ~Ç ~Å~ÇÝãáÅ~ ÇÉä ÉëíìÇá~åíÉ ~ä ÅççêÇáå~Ççê é~ê~ èìÉ ~óìÇÉ Éå ä~ íçã~ ÇÉ ÇÉÅáëáçåÉë Éå Åçåàìåíç Åçå Éä ÇçÅÉåíÉK i~ şäíáã~ ëÉã~å~ ÇÉ Å~Ç~ éÉêáçÇç ~Å~ÇÝãáÅç äç ÇÉÇáÅ~êł ~ êÉëçäîÉê ëáíì~ÅáçåÉë éÉÇ~Ö¼ÖáÅ~ë éÉåÇáÉåíÉë ÇÉ äçë ÉëíìÇá~åíÉë ó ~ ä~ êÉÅ~éáíìä~Åá¼å ÇÉ ä~ íÉãłíáÅ~ ~ÄçêÇ~Ç~K ^èìÉääçë èìÉ åç íÉåÖ~å ÉëíìÇá~åíÉë Éå Ýëí~ ëáíì~Åá¼å ÇÉÄÉêłå Åçåíáåì~ê Éä ÇÉë~êêçääç ÅìêêáÅìä~ê éä~åÉ~ÇçK bä ÇçÅÉåíÉ ÇÉà~êł ÉîáÇÉåÅá~ ç êÉÖáëíêç ÇÉ ä~ë Éëíê~íÉÖá~ë ÇÉ éêçÑìåÇáò~Åá¼å óLç ~éçóç êÉ~äáò~Ç~ë Éå Å~Ç~ éÉê−çÇç E~Åí~I Ñçêã~íç ç ëÉÖìáãáÉåíçF ÇÉ ã~åÉê~ èìÉ Éä `çåëÉàç ^Å~ÇÝãáÅç ó Éä bèìáéç aáêÉÅíáîçI Éå Å~ëç ÇÉ êÉÅä~ã~ÅáçåÉëI éìÉÇ~å êÉ~äáò~ê ä~ êÉëéÉÅíáî~ îÉêáÑáÅ~Åá¼åK


aìê~åíÉ Éä éÉê−çÇç Éä ÇçÅÉåíÉ çÄëÉêî~ ä~ë ÇáÑáÅìäí~ÇÉë èìÉ éêÉëÉåí~å äçë ÉëíìÇá~åíÉë ó êÉ~äáò~ ä~ë Éëíê~íÉÖá~ë ÇÉ ~éçóç óLç éêçÑìåÇáò~Åá¼å ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉëK bpqraf^kqbp `ìãéäáê Åçå ä~ë ~ÅíáîáÇ~ÇÉë ~Å~ÇÝãáÅ~ë ÅçíáÇá~å~ë ó ~èìÉää~ë èìÉ éêçéçåÖ~ Éä ÇçÅÉåíÉ Éå ä~ ëÉã~å~ ÇÉÇáÅ~Ç~ ~ êÉëçäîÉê ëáíì~ÅáçåÉë éÉÇ~Ö¼ÖáÅ~ë éÉåÇáÉåíÉë ÇÉ äçë ÉëíìÇá~åíÉëK mêÉëÉåí~Åá¼å ó pìëíÉåí~Åá¼å ÇÉ íê~Ä~àçë éêçÖê~ã~ÇçëK `çêêÉÅÅá¼å ó êÉíêç~äáãÉåí~Åá¼å ÇÉä íê~Ä~àç éêçéìÉëíçK ^ìíçÉî~äì~Åá¼åI ÅçÉî~äì~Åá¼å ó ÜÉíÉêçÉî~äì~Åá¼å éÉêá¼ÇáÅ~ ÇÉ ÇÉëÉãéɳçë Éå Å~Ç~ ìåç ÇÉ ä~ë łêÉ~ëI Éå äçë ÇáÑÉêÉåíÉë Öê~ÇçëK bëí~ÄäÉÅÉê Éèìáéçë ÇÉ íê~Ä~àç ÇÉëáÖå~åÇç ìå ãçåáíçê EÉëíìÇá~åíÉ Åçå ÇÉëÉãéɳç ~äíç ç ëìéÉêáçêF èìÉ êÉ~äáÅÉ Éä ëÉÖìáãáÉåíç ÇÉä ÇÉë~êêçääç ÇÉ ä~ ~ÅíáîáÇ~ÇI Ä~àç ëìéÉêîáëá¼å ÇÉä ÇçÅÉåíÉK m^aobp ab c^jfif^ ^Åçãé~³~ãáÉåíç ~ä ÉëíìÇá~åíÉ Éå Éä ëÉÖìáãáÉåíç ÇÉ ä~ êìíáå~ Çá~êá~ Éñíê~Åä~ëÉ ó ä~ çêÖ~åáò~Åá¼å ÇÉä íáÉãéç é~ê~ èìÉ Åìãéä~ Åçå ä~ë ~ÅíáîáÇ~ÇÉë éÉÇ~Ö¼ÖáÅ~ë èìÉ ëÉ éä~åÉÉåK båíÉê~êëÉ ÇÉ äçë êÉëìäí~Ççë çÄíÉåáÇçë Éå ä~ ~ìíçÉî~äì~Åá¼åI ÅçÉî~äì~Åáçå ó eÉíÉêçÉî~äì~Åá¼å êÉ~äáò~Ç~ë Éå ä~ áåëíáíìÅá¼åK `çãìåáÅ~Åá¼å éÉêã~åÉåíÉ Åçå ä~ áåëíáíìÅá¼åK cáêã~êI Åìãéäáê ó Ü~ÅÉê Åìãéäáê äçë Åçãéêçãáëçë ÇÉ ãÉàçê~ãáÉåíç ~Å~ÇÝãáÅçë óLç ÇáëÅáéäáå~êáçë cáå~äáò~Çç Éä íÉêÅÉê éÉêáçÇç ~Å~ÇÝãáÅçI ó ÇÉíÉêãáå~Ç~ ä~ ãçêí~äáÇ~Ç ~Å~ÇÝãáÅ~I ëÉ ëçäáÅáí~êł ~ äçë ~ÅìÇáÉåíÉë ÇÉ ~èìÉääçë ÉëíìÇá~åíÉë èìÉ íÉåÖ~å S ç ãłë łêÉ~ë éÉêÇáÇ~ë êÉíáê~êäçëI êÉëÉêîłåÇçäÉë Éä Åìéç é~ê~ Éä ~³ç ëáÖìáÉåíÉK RKJ mol`bplp ab ^rqlbs^ir^`fÛk ab ilp bpqraf^kqbpK içë ÇçÅÉåíÉë áåÅäìáêłå ä~ ~ìíçÉî~äì~Åá¼å ó ÅçÉî~äì~Åá¼å Åçãç ~ÅíáîáÇ~ÇÉë çÄäáÖ~íçêá~ë ÇÉåíêç ÇÉä éêçÅÉëç ÇÉ ÇÉë~êêçääç ÇÉ ÅçãéÉíÉåÅá~ë éêçÅìê~åÇç èìÉ Ýëí~ ëÉ~ äáÄêÉ ó ÉëéçåíłåÉ~ ó ëáêî~ é~ê~ Éä ãÉàçê~ãáÉåíç ÇÉ äçë ~ãÄáÉåíÉë ÇÉ ~éêÉåÇáò~àÉK i~ ~ìíçÉî~äì~Åá¼å ó ÅçÉî~äì~Åá¼å åç ëÉêł íÉåáÇ~ Éå ÅìÉåí~ Éå ä~ ~ëáÖå~Åá¼å ÇÉ ä~ åçí~ ÇÉÑáåáíáî~ ÇÉä éÉê−çÇç i~ ~ìíçÉî~äì~Åá¼å ó ÅçÉî~äì~Åá¼å ÇÉÄÉ ëÉê ìå éêçÅÉëç äáÖ~Çç ~ä íê~Ä~àç éçê Éèìáéçë i~ ÅççêÇáå~Åá¼å ~Å~ÇÝãáÅ~ éêçÖê~ã~êł ~ä Ñáå~äáò~ê Å~Ç~ éÉêáçÇç ~ÅíáîáÇ~ÇÉë ÇÉ ~ìíçÉî~äì~Åá¼åI ãÉÇá~åíÉ ÉåÅìÉëí~ë ãìÉëíê~äÉë ç ÅÉåë~äÉë Éå íçÇ~ë ä~ë łêÉ~ëI èìÉ éÉêãáí~å ÅçåçÅÉê Éä ~ãÄáÉåíÉ ÇÉ ~éêÉåÇáò~àÉK SKJ bpqo^qbdf^p ab ^mlvl kb`bp^of^p m^o^ obplisbo pfqr^`flkbp mba^dÛdf`^p mbkafbkqbp ab ilp bpqraf^kqbpK bä íê~Ä~àç éçê Éèìáéçë ëÉêł ìå~ ÇÉ ä~ë Éëíê~íÉÖá~ë ãÉíçÇçä¼ÖáÅ~ë é~ê~ ÇÉíÉÅí~ê ó êÉëçäîÉê ëáíì~ÅáçåÉë éÉÇ~Ö¼ÖáÅ~ë éÉåÇáÉåíÉë Éå äçë íêÉë ~ëéÉÅíçë ÇÉ Ñçêã~Åá¼åW Éä ÅçåçÅÉêI Éä Ü~ÅÉê ó Éä ëÉê i~ë êÉìåáçåÉë ÇÉ łêÉ~ ëÉêłå äçë Éëé~Åáçë ~éêçéá~Ççë é~ê~ Ü~ÅÉê ëÉÖìáãáÉåíç ~ ä~ë ëáíì~ÅáçåÉë éÉÇ~Ö¼ÖáÅ~ë éÉåÇáÉåíÉë ÇÉ äçë ÉëíìÇá~åíÉë


bä ÅçåÇìÅíç êÉÖìä~ê é~ê~ íê~í~ê ä~ë ëáíì~ÅáçåÉë éÉÇ~Ö¼ÖáÅ~ë éÉåÇáÉåíÉë ëÉêł Éä ëáÖìáÉåíÉW Éä ÇçÅÉåíÉ ÇÉ ä~ ~ëáÖå~íìê~I Éä ÇáêÉÅíçê ÇÉ Öê~ÇçI ÅççêÇáå~Åá¼å ~Å~ÇÝãáÅ~I ÅçãáíÝ ÇÉ ëÉÖìáãáÉåíç ~Å~ÇÝãáÅçI ÅçåëÉàç ~Å~ÇÝãáÅçI ÅçåëÉàç ÇáêÉÅíáîç içë é~ÇêÉë ÇÉ Ñ~ãáäá~ ~éçó~êłå äçë éêçÅÉëçë ~Å~ÇÝãáÅçë ó ÇÉ ÅçåîáîÉåÅá~ áåîçäìÅêłåÇçëÉ Éå ä~ë ~ÅíáîáÇ~ÇÉë éêçÖê~ã~Ç~ë éçê ä~ áåëíáíìÅá¼å ~ íê~îÝë ÇÉ ä~ é~êíáÅáé~Åá¼å ~Åíáî~ ó éÉêã~åÉåíÉ Éå í~ääÉêÉëI ÉëÅìÉä~ ÇÉ é~ÇêÉëI êÉìåáçåÉë ÇÉ Öê~ÇçI ÉåíêÉ çíêçëK i~ áåëíáíìÅá¼å ëÉ ~éçó~êł Éå ä~ `çãáë~ê−~ ÇÉ Ñ~ãáäá~ Éå äçë Å~ëçë ÇÉ åçíçêáç ~Ä~åÇçåç ç åÉÖäáÖÉåÅá~ éçê é~êíÉ ÇÉ é~ÇêÉë ç ~ÅìÇáÉåíÉë Éå äç èìÉ êÉëéÉÅí~ ~ ä~ Ñçêã~Åá¼å ÇÉ äçë ÉëíìÇá~åíÉë TKJ ^``flkbp m^o^ d^o^kqfw^o nrb ilp afob`qfslp al`bkqbp v al`bkqbp abi bpq^_ib`fjfbkql bar`^qfsl `rjmi^k `lk ilp mol`bplp bs^ir^qfslp bpqfmri^alp bk bi pfpqbj^ fkpqfqr`flk^i ab bs^ir^`fÛkK bä pfbabp ëÉ ÑìåÇ~ãÉåí~ Éå ä~ë åçêã~ë äÉÖ~äÉë îáÖÉåíÉë ó ëÉ ÉëíêìÅíìê~ ~ íê~îÝë ÇÉä ~éçêíÉ ó ~Åçãé~³~ãáÉåíç ÇÉ äçë ÇçÅÉåíÉëX Éå ÉëíÉ ëÉåíáÇçI äçë ÇáêÉÅíáîçë ó ÇçÅÉåíÉë Åìãéäáêłå Åçå ä~ë ÇáëéçëáÅáçåÉë Éëí~ÄäÉÅáÇ~ë ~ë−W içë ÇçÅÉåíÉë éêÉëÉåí~êłå ~ `ççêÇáå~Åá¼å ^Å~ÇÝãáÅ~ ìå~ êşÄêáÅ~ ç ã~íêáò ÇÉ Éî~äì~Åá¼å éçê éÉê−çÇç Éå Å~Ç~ ìå~ ÇÉ ä~ë ~ëáÖå~íìê~ë èìÉ ÇÉë~êêçääÉX ÇÉ ÉëíÉ áåëíêìãÉåíç ëÉ çÄíÉåÇêł ä~ áåÑçêã~Åá¼å èìÉ ëÉ êÉÖáëíê~êł Éå Éä áåÑçêãÉ î~äçê~íáîç ÇÉä ÉëíìÇá~åíÉK bä `ççêÇáå~Ççê ^Å~ÇÝãáÅç óLç Éä bèìáéç aáêÉÅíáîç ~å~äáò~êłå Éå Ñçêã~ éÉêã~åÉåíÉ äçë Å~ëçë ÉëéÉÅá~äÉë ÇÉ Ä~àç ÇÉëÉãéɳç ~Å~ÇÝãáÅç ó ÇÉíÉêãáå~êł ä~ë ÇáêÉÅíêáÅÉë íÉåÇáÉåíÉë ~ ä~ ëìéÉê~Åá¼å ÇÉ ä~ë ÇáÑáÅìäí~ÇÉëK bä `çåëÉàç aáêÉÅíáîç ó Éä bèìáéç aáêÉÅíáîç îÉä~êłå éçê Éä ÅìãéäáãáÉåíç ÇÉ äç Éëí~ÄäÉÅáÇç Éå Éä páëíÉã~ fåëíáíìÅáçå~ä ÇÉ bî~äì~Åá¼å ÇÉ bëíìÇá~åíÉëK UKJ mboflaf`fa^a ab bkqobd^ ab fkclojbp ^ ilp m^aobp ab c^jfif^K bä ~³ç äÉÅíáîç íÉåÇêł Åì~íêç éÉêáçÇçë ~Å~ÇÝãáÅçë ÅçåÑçêã~Ççë ~ë−W mofjbo mboflal U pÉã~å~ë N pÉã~å~ ÇÉ êÉÅ~éáíìä~Åá¼å

pbdrkal mboflal NM pÉã~å~ë N pÉã~å~ ÇÉ êÉÅ~éáíìä~Åá¼å

qbo`bo mboflal U pÉã~å~ë N pÉã~å~ ÇÉ êÉÅ~éáíìä~Åá¼å

`r^oql mboflal NM pÉã~å~ë N pÉã~å~ ÇÉ êÉÅ~éáíìä~Åá¼å

pÉ ÉåíêÉÖ~êł ìå áåÑçêãÉ éçê Å~Ç~ éÉê−çÇçK bä áåÑçêãÉ ÇÉä Åì~êíç éÉê−çÇç ó Éä áåÑçêãÉ Ñáå~ä ëÉ ÉåíêÉÖ~êłå ìå~ îÉò Ñáå~äáò~Çç Éä ~³ç ÉëÅçä~êI éêÉîá~ éìÄäáÅ~Åá¼å Éå Å~êíÉäÉê~ ÇÉ äçë êÉëìäí~Ççë î~äçê~íáîçë é~ê~ èìÉ é~ÇêÉë ÇÉ Ñ~ãáäá~ ó ÉëíìÇá~åíÉë äçë ÅçåçòÅ~å ~åíÉë ÇÉ ä~ ÉåíêÉÖ~ ÇÉ áåÑçêãÉë Ñáå~äÉëK VKJ bpqor`qro^ ab ilp fkclojbp ab s^ilo^`fÛk ab bpqraf^kqbpK içë áåÑçêãÉë ÇÉ î~äçê~Åá¼å Éëí~êłå ÅçåëíáíìáÇçë éçêW áÇÉåíáÑáÅ~Åá¼å ÖÉåÉê~äI åáîÉäÉë ÇÉ ÇÉëÉãéɳç ~äÅ~åò~Ççë Éå Å~Ç~ łêÉ~ ó ~ëáÖå~íìê~ Éå äçë íêÉë ë~ÄÉêÉë ÅçåëíáíìíáîçëX ä~ î~äçê~Åá¼å Åì~åíáí~íáî~ Éèìáî~äÉåíÉ ~ Å~Ç~ ìåç ÇÉ äçë ÇÉëÉãéɳçëI ä~ ~ëáëíÉåÅá~I ä~ î~äçê~Åá¼å ÇÉ Åçãéçêí~ãáÉåíç ó äçë êÉëìäí~Ççë çÄíÉåáÇçë Éå äçë éÉê−çÇçë ~åíÉêáçêÉëK


NMKJ fkpq^k`f^pI mol`bafjfbkqlp v jb`^kfpjlp ab ^qbk`fÛk v obplir`fÛk ab ob`i^j^`flkbp ab m^aobp ab c^jfif^ v bpqraf^kqbp pl_ob i^ bs^ir^`fÛk v moljl`fÛkK i~ë áåëí~åÅá~ë Éëí~ÄäÉÅáÇ~ë ó Éä ÅçåÇìÅíç êÉÖìä~ê ÇÉä páëíÉã~ fåëíáíìÅáçå~ä bî~äì~Åá¼å ÇÉ bëíìÇá~åíÉë ëçåW açÅÉåíÉ ÇÉ łêÉ~ óLç ~ëáÖå~íìê~W Éî~äì~Ççê ÇáêÉÅíç ó éêáåÅáé~ä êÉëéçåë~ÄäÉ ÇÉä éêçÅÉëçK aáêÉÅíçê ÇÉ dêìéçW éêáãÉê~ áåëí~åÅá~ Åçåëìäíáî~ ó ãÉÇá~Ççê~ ÇÉ êÉÅä~ã~Åá¼åK `ççêÇáå~Ççê ^Å~ÇÝãáÅçW áåëí~åÅá~ ÇÉ ãÉÇá~Åá¼å ó ëçäìÅá¼å ÇÉ ä~ë ÇáÑáÅìäí~ÇÉë ~Å~ÇÝãáÅ~ë ~ åáîÉä áåÇáîáÇì~ä ó Öêìé~ä Çìê~åíÉ Éä éÉê−çÇçK `çãáíÝ ÇÉ ëÉÖìáãáÉåíç ~Å~ÇÝãáÅçW ÅçåÑçêã~Ç~ë éçê äçë ÇáêÉÅíçêÉë ÇÉ Öêìéç ÇÉ Éëçë Öê~ÇçëI ìå êÉéêÉëÉåí~åíÉ ÇÉ äçë é~ÇêÉë ÇÉ Ñ~ãáäá~ ÇÉä Öê~Çç ó Éä ÅççêÇáå~Ççê ~Å~ÇÝãáÅçK bëíÉ ÅçãáíÝ ëÉ êÉìåáêł éçê äç ãÉåçë ìå~ îÉò Å~Ç~ éÉêáçÇç ó Éå Å~ëçë ÉëéÉÅá~äÉë Åì~åÇç Éä ÅççêÇáå~Ççê ~Å~ÇÝãáÅç äç ÅçåëáÇÉêÉ åÉÅÉë~êáç `çåëÉàç ^Å~ÇÝãáÅçW áåëí~åÅá~ ÇÉ ~Åçãé~³~ãáÉåíç ÇÉ äçë ÇÉëÉãéɳçë Éå Å~Ç~ éÉê−çÇç ó ~ä Ñáå~ä ÇÉä éêçÅÉëçK `çåëÉàç aáêÉÅíáîçW şäíáã~ áåëí~åÅá~ ~ åáîÉä áåëíáíìÅáçå~ä Éå ä~ ëçäìÅá¼å ÇÉ êÉÅä~ãçëK mol`bafjfbkqlp m^o^ i^ plir`fÛk ab ob`i^j^`flkbpK pçäáÅáíìÇ éçê é~êíÉ ÇÉä éÉíáÅáçå~êáç Éå íçÇ~ë ä~ë áåëí~åÅá~ëW mofjbo^ fkpq^k`f^W aÉÄÉêł ëÉê éçê ÉëÅêáíç éçê Éä ÉëíìÇá~åíÉI ç éçê ëì é~ÇêÉ ç ã~ÇêÉI ç éçê ëì ~ÅìÇáÉåíÉI ç éçê ëì ~éçÇÉê~Çç aÉÄÉêł ëÉê Éå ìå íÝêãáåç ãłñáãç ÇÉ R Ç−~ë ÜłÄáäÉë éçëíÉêáçêÉë ~ ä~ ÉåíêÉÖ~ ÇÉ ä~ Å~äáÑáÅ~Åá¼åK aÉÄÉêł íÉåÉê Åçãç ã−åáãç äçë ëáÖìáÉåíÉë ÅçåíÉåáÇçëW cÉÅÜ~ ÇÉ éêÉëÉåí~Åá¼å cÉÅÜ~ ÇÉ ~Åìë~Åá¼å ÇÉ äçë ÜÉÅÜçë jçíáîç ÇÉ ä~ ëçäáÅáíìÇ óLç êÉèìÉêáãáÉåíç mêÉíÉåëáçåÉë pìëíÉåíç EéçÇêł ëÉê åçêã~íáîç óLç ÇÉ ÜÉÅÜçëF bä łêÉ~ ó ä~ ~ëáÖå~íìê~ mêìÉÄ~ë Eëá Éë ÇÉä Å~ëçF nìáÉå êÉ~äáòç ä~ Å~äáÑáÅ~Åá¼å Eëá Éë ÇÉä Å~ëçF aáêÉÅÅá¼å ÇÉä éÉíáÅáçå~êáç qÉäÝÑçåç ÇÉä éÉíáÅáçå~êáç Eëá äç éçëÉÉF `çêêÉç ÉäÉÅíê¼åáÅç ÇÉä éÉíáÅáçå~êáç Eëá äç éçëÉÉF aÉÄÉêł ëÉê ~åíÉ Éä ÇçÅÉåíÉ èìÉ Ü~ ÉñéÉÇáÇç ä~ Å~äáÑáÅ~Åá¼å E~ë− äç ãÉåÅáçå~ Éä żÇáÖç ~Çãáåáëíê~íáîç Éå Åì~åíç ~ä ~Öçí~ãáÉåíç ÇÉ ä~ î−~ ÖìÄÉêå~íáî~ ó ~ä ÇÉÄáÇç éêçÅÉëçFK bä ÇçÅÉåíÉ ÇÉÄÉêł íê~í~ê ä~ éÉíáÅá¼å ó êÉëéçåÇÉêä~ ~ íê~îÝë ÇÉ çÑáÅáç ÉëÅêáíç Éå ìå íÝêãáåç ãłñáãç ÇÉ P Ç−~ë ÜłÄáäÉëK pbdrka^ fkpq^k`f^W aÉÄÉêł ëÉê ÅçåëáÇÉê~Ç~ Åçãç ä~ áåëí~åÅá~ ëìéÉêáçê áåãÉÇá~í~ ÇÉ èìáÉåÉë éêçÑáêáÉêçå Éä éêáãÉê Ñ~ääçK Em~ê~ Éä Å~ëç Éä ÅçãáíÝ ÇÉ ëÉÖìáãáÉåíç ~Å~ÇÝãáÅçFK


bä ÉëíìÇá~åíÉI ç ëìë é~ÇêÉëI ç ëì ~ÅìÇáÉåíÉI ç ëì ~éçÇÉê~ÇçX ìå~ îÉò ëÉ~å áåÑçêã~Ççë ÇÉ ä~ éêáãÉê~ áåëí~åÅá~ ÇÉÄÉêłå ÇÉà~ê éçê ÉëÅêáíç Åçå äçë ëáÖìáÉåíÉë ÅçåíÉåáÇçë ã−åáãçë ëì ÇÉë~ÅìÉêÇç ~ ä~ ÇÉÅáëá¼åW cÉÅÜ~ ÇÉ éêÉëÉåí~Åá¼å cÉÅÜ~ ÇÉ ~Åìë~Åá¼å ÇÉ äçë ÜÉÅÜçë jçíáîç ÇÉ ä~ ëçäáÅáíìÇ óLç êÉèìÉêáãáÉåíç mêÉíÉåëáçåÉë pìëíÉåíç EéçÇêł ëÉê åçêã~íáîç óLç ÇÉ ÜÉÅÜçëF bä łêÉ~ ó ä~ ~ëáÖå~íìê~ mêìÉÄ~ë Eëá Éë ÇÉä Å~ëçF nìáÉå êÉ~äáòç ä~ Å~äáÑáÅ~Åá¼å Eëá Éë ÇÉä Å~ëçF aáêÉÅÅá¼å ÇÉä éÉíáÅáçå~êáç qÉäÝÑçåç ÇÉä éÉíáÅáçå~êáç Eëá äç éçëÉÉF `çêêÉç ÉäÉÅíê¼åáÅç ÇÉä éÉíáÅáçå~êáç Eëá äç éçëÉÉF aÉÄÉêł éêÉëÉåí~êëÉ ä~ éÉíáÅá¼å Éå ìå íÝêãáåç ãłñáãç ÇÉ R Ç−~ë ÜłÄáäÉë éçëíÉêáçêÉë ~ ä~ ÉåíêÉÖ~ ÇÉ ä~ ÇÉÅáëá¼å ÇÉ éêáãÉê~ áåëí~åÅá~K aÉÄÉêł ÉåíçåÅÉë Éä ÅçãáíÝ ÇÉ ëÉÖìáãáÉåíç ~Å~ÇÝãáÅç Åçå Éä łåáãç ÇÉ êÉ~äáò~ê Éä ~Öçí~ãáÉåíç ÇÉ ä~ î−~ ÖìÄÉêå~íáî~I êÉëéçåÇÉêä~ ~ íê~îÝë ÇÉ ìå~ oÉëçäìÅá¼å Éå ìå íÝêãáåç ãłñáãç ÇÉ NM Ç−~ë ÜłÄáäÉë Éå Éä ëÉåíáÇç ÇÉ ê~íáÑáÅ~êëÉ ç Å~ãÄá~ê ä~ ÇÉÅáëá¼å ÇÉ éêáãÉê~ áåëí~åÅá~K ^åíÉ ÉëíÉ ~Åíç ~Çãáåáëíê~íáîç éêçÅÉÇÉå äçë êÉÅìêëçë ÇÉ êÉéçëáÅá¼å ~åíÉ èìáÉå Ü~ ÉñéÉÇáÇç ä~ oÉëçäìÅá¼åI ÇÉ ^éÉä~Åá¼å EÉä Åì~ä éçÇêł ëÉê ëìÄëáÇá~êáçF ~åíÉ ä~ áåëí~åÅá~ ëìéÉêáçê áåãÉÇá~í~ E`ççêÇáå~Ççê ~Å~ÇÝãáÅçF ó ÇÉ oÉîáëá¼å ~åíÉ ä~ áåëí~åÅá~ ëìéÉêáçê áåãÉÇá~í~ EèìÉ é~ê~ Éä Å~ëç Éë Éä `çåëÉàç aáêÉÅíáîçFK içë íÝêãáåçë ÇÉ êÉëéìÉëí~ ÇÉä êÉÅìêëç ÇÉ oÉéçëáÅá¼å éçÇêłå ëÉê ãłñáãç ÇÉ R Ç−~ë ÜłÄáäÉëK pá ëÉ ääÉÖ~ëÉ Ü~ëí~ Éä êÉÅìêëç ÇÉ ^éÉä~Åá¼å ÉåíçåÅÉë Éä bèìáéç aáêÉÅíáîç Åçå Éä łåáãç ÇÉ êÉ~äáò~ê Éä ~Öçí~ãáÉåíç ÇÉ ä~ î−~ ÖìÄÉêå~íáî~I ÇÉÄÉêł íê~í~ê Éä êÉÅìêëç ó êÉëéçåÇÉêäç ~ íê~îÝë ÇÉ ìå~ oÉëçäìÅá¼å Éå ìå íÝêãáåç ãłñáãç ÇÉ NM Ç−~ë ÜłÄáäÉë Éå Éä ëÉåíáÇç ÇÉ ê~íáÑáÅ~êëÉ ç Å~ãÄá~ê ä~ ÇÉÅáëá¼åK pá ëÉ ääÉÖ~ëÉ Ü~ëí~ Éä êÉÅìêëç ÇÉ oÉîáëá¼å ÉåíçåÅÉë Éä `çåëÉàç aáêÉÅíáîç Åçå Éä łåáãç ÇÉ êÉ~äáò~ê Éä ~Öçí~ãáÉåíç ÇÉ ä~ î−~ ÖìÄÉêå~íáî~I ÇÉÄÉêł íê~í~ê Éä êÉÅìêëç ó êÉëéçåÇÉêäç ~ íê~îÝë ÇÉ ìå~ oÉëçäìÅá¼å Éå ìå íÝêãáåç ãłñáãç ÇÉ NM Ç−~ë ÜłÄáäÉë Éå Éä ëÉåíáÇç ÇÉ ê~íáÑáÅ~êëÉ ç Å~ãÄá~ê ä~ ÇÉÅáëá¼åK ^åíÉ ÉëíÉ ~Åíç ~Çãáåáëíê~íáîç åç éêçÅÉÇÉ åáåÖşå êÉÅìêëç ~ åáîÉä ÇÉ ä~ áåëíáíìÅá¼å ÉÇìÅ~íáî~K NNKJ jb`^kfpjlp ab m^oqf`fm^`fÛk ab i^ `ljrkfa^a bar`^qfs^ bk i^ `lkpqor``fÛk abi pfpqbj^ fkpqfqr`flk^i ab bs^ir^`fÛk ab ilp bpqraf^kqbpK m~ê~ ä~ ÅçåëíêìÅÅá¼å ÇÉä pfbabpI ëÉ Åçåí¼ Åçå ä~ é~êíáÅáé~Åá¼å ~Åíáî~ ÇÉ ÇáÑÉêÉåíÉë áåëí~åÅá~ë áåëíáíìÅáçå~äÉë Åçãç äçë ÇçÅÉåíÉë ÇÉ ä~ë ÇáÑÉêÉåíÉë łêÉ~ë ~Å~ÇÝãáÅ~ëI Éä `çåëÉàç ^Å~ÇÝãáÅçI Éä `çåëÉàç ÇÉ m~ÇêÉëI Éä `çåëÉàç bëíìÇá~åíáäI Éä bèìáéç aáêÉÅíáîç ó Éä `çåëÉàç aáêÉÅíáîçK ^ë− ãáëãçI ä~ áåëíáíìÅá¼å êÉ~äáò¼ ìå Çá~Öå¼ëíáÅç Åçå é~ÇêÉë ÇÉ Ñ~ãáäá~ ~ íê~îÝë ÇÉ ìå~ ÉåÅìÉëí~ èìÉ íìîç Åçãç êÉÑÉêÉåÅá~ äçë åìãÉê~äÉë ÇÉä ~êí−Åìäç Q ÇÉä ÇÉÅêÉíç NOVMK abob`elpI ab_bobp ab ilp bpqraf^kqbp v m^aobp ab c^jfif^ pbd˙k bi ab`obql NOVM qÉåáÉåÇç Éå ÅìÉåí~ èìÉ äçë é~ÇêÉë ÇÉ Ñ~ãáäá~ ÅìãéäÉå ìå é~éÉä ÑìåÇ~ãÉåí~ä Éå ä~ Ñçêã~Åá¼å áåíÉÖê~ä ÇÉ ëìë Üáàçë Éë áãéçêí~åíÉ êÉÅçêÇ~ê äçë ÇÉêÉÅÜçë ó ÇÉÄÉêÉë Éëíáéìä~Ççë Éå Éä ÇÉÅêÉíç NOVMW aÉêÉÅÜçë ÇÉä ÉëíìÇá~åíÉK E^êíK NOFK bä ÉëíìÇá~åíÉI é~ê~ Éä ãÉàçê ÇÉë~êêçääç ÇÉ ëì éêçÅÉëç Ñçêã~íáîçI íáÉåÉ ÇÉêÉÅÜç ~W NK pÉê Éî~äì~Çç ÇÉ ã~åÉê~ áåíÉÖê~ä Éå íçÇçë äçë ~ëéÉÅíçë ~Å~ÇÝãáÅçëI éÉêëçå~äÉë ó ëçÅá~äÉë OK `çåçÅÉê Éä ëáëíÉã~ áåëíáíìÅáçå~ä ÇÉ Éî~äì~Åá¼å ÇÉ äçë ÉëíìÇá~åíÉëW ÅêáíÉêáçëI éêçÅÉÇáãáÉåíçë É áåëíêìãÉåíçë ÇÉ Éî~äì~Åá¼å ó éêçãçÅá¼å ÇÉëÇÉ Éä áåáÅáç ÇÉ ~³ç ÉëÅçä~êK

N N


PK `çåçÅÉê äçë êÉëìäí~Ççë ÇÉ äçë éêçÅÉëçë ÇÉ Éî~äì~Åá¼å ó êÉÅáÄáê çéçêíìå~ãÉåíÉ ä~ë êÉëéìÉëí~ë ~ ä~ë áåèìáÉíìÇÉë ó ëçäáÅáíìÇÉë éêÉëÉåí~Ç~ë êÉëéÉÅíç ~ Éëí~ëK QK oÉÅáÄáê ä~ ~ëÉëçê−~ ó ~Åçãé~³~ãáÉåíç ÇÉ äçë ÇçÅÉåíÉë é~ê~ ëìéÉê~ê ëìë ÇÉÄáäáÇ~ÇÉë Éå Éä ~éêÉåÇáò~àÉK aÉÄÉêÉë ÇÉä ÉëíìÇá~åíÉK E^êíK NPFKbä ÉëíìÇá~åíÉI é~ê~ Éä ãÉàçê ÇÉë~êêçääç ÇÉ ëì éêçÅÉëç Ñçêã~íáîçI ÇÉÄÉW NK `ìãéäáê Åçå äçë Åçãéêçãáëçë ~Å~ÇÝãáÅçë ó ÇÉ ÅçåîáîÉåÅá~ ÇÉÑáåáÇçë éçê Éä Éëí~ÄäÉÅáãáÉåíç ÉÇìÅ~íáîçK OK `ìãéäáê Åçå ä~ë êÉÅçãÉåÇ~ÅáçåÉë ó Åçãéêçãáëçë ~ÇèìáêáÇçë é~ê~ ä~ ëìéÉê~Åá¼å ÇÉ ëìë ÇÉÄáäáÇ~ÇÉëK aÉêÉÅÜçë ÇÉ äçë é~ÇêÉë ÇÉ Ñ~ãáäá~K E^êíK NQFK bå Éä éêçÅÉëç Ñçêã~íáîç ÇÉ ëìë ÜáàçëI äçë é~ÇêÉë ÇÉ Ñ~ãáäá~ íáÉåÉå äçë ëáÖìáÉåíÉë ÇÉêÉÅÜçëW NK `çåçÅÉê Éä ëáëíÉã~ áåëíáíìÅáçå~ä ÇÉ Éî~äì~Åá¼å ÇÉ äçë ÉëíìÇá~åíÉëW ÅêáíÉêáçëI éêçÅÉÇáãáÉåíçë É áåëíêìãÉåíçë ÇÉ Éî~äì~Åá¼å ó éêçãçÅá¼å ÇÉëÇÉ Éä áåáÅáç ÇÉ ~³ç ÉëÅçä~êK OK ^Åçãé~³~ê Éä éêçÅÉëç Éî~äì~íáîç ÇÉ äçë ÉëíìÇá~åíÉëK PK oÉÅáÄáê äçë áåÑçêãÉë éÉêá¼ÇáÅçë ÇÉ Éî~äì~Åá¼åK QK oÉÅáÄáê çéçêíìå~ãÉåíÉ êÉëéìÉëí~ë ~ ä~ë áåèìáÉíìÇÉë ó ëçäáÅáíìÇÉë éêÉëÉåí~Ç~ë ëçÄêÉ Éä éêçÅÉëç ÇÉ Éî~äì~Åá¼åÇÉ ëìë ÜáàçëK aÉÄÉêÉë ÇÉ äçë é~ÇêÉë ÇÉ Ñ~ãáäá~K E^êíK NRFK aÉ ÅçåÑçêãáÇ~Ç Åçå ä~ë åçêã~ë îáÖÉåíÉëI äçë é~ÇêÉë ÇÉ Ñ~ãáäá~ ÇÉÄÉåW NK m~êíáÅáé~êI ~ íê~îÝë ÇÉ ä~ë áåëí~åÅá~ë ÇÉä ÖçÄáÉêåç ÉëÅçä~êI Éå ä~ ÇÉÑáåáÅá¼å ÇÉ ÅêáíÉêáçë ó éêçÅÉÇáãáÉåíçë ÇÉ ä~ Éî~äì~Åá¼å ÇÉä ~éêÉåÇáò~àÉ ÇÉ äçë ÉëíìÇá~åíÉë ó éêçãçÅá¼å ÉëÅçä~ê OK oÉ~äáò~ê ëÉÖìáãáÉåíç éÉêã~åÉåíÉ ~ä éêçÅÉëç Éî~äì~íáîç ÇÉ ëìë Üáàçë PK ^å~äáò~ê äçë áåÑçêãÉë éÉêá¼ÇáÅçë ÇÉ Éî~äì~Åá¼åK

pbdrfjfbkqlI obsfpfÛk v ^grpqbp ^i pfpqbj^ fkpqfqr`flk^i ab bs^ir^`fÛk ab bpqraf^kqbpK aìê~åíÉ Éä ~³ç äÉÅíáîç ëÉ Éëí~ÄäÉÅÉêłI éçê é~êíÉ ÇÉ ä~ oÉÅíçê−~ ÇÉ ä~ áåëíáíìÅá¼åI ìå ãçåáíçêÉç ç ëÉÖìáãáÉåíç éÉêã~åÉåíÉ ~ä páëíÉã~ fåëíáíìÅáçå~ä ÇÉ bî~äì~Åá¼å èìÉ ëÉêîáêł ÇÉ êÉÑÉêÉåÅá~ ó ~åłäáëáë é~ê~ Éëí~ÄäÉÅÉê ~ÅÅáçåÉë ÅçêêÉÅíáî~ë ó ÇÉ ãÉàçê~K líêçë ~ëéÉÅíçë èìÉ åç ~é~êÉÅÉå Éå Éëíçë ~ÅìÉêÇçë ëÉêłå íçã~Ç~ë ÇÉ Ñçêã~ íÉñíì~ä ÇÉä aÉÅêÉíç NOVMK a~Çç Éå fÄ~ÖìÝI ~ äçë || ÇÉ |||||||ÇÉ OMMV

`çåëÉàç aáêÉÅíáîç ÇÉ ä~ fåëíáíìÅá¼å bÇìÅ~íáî~ `~êäçë ääÉê~ë oÉëíêÉéç

oÉÅíçê ÇÉ ä~ fåëíáíìÅá¼å `~êäçë iäÉê~ë oÉëíêÉéç

Sistema de evaluacíon decreto 1290  

Este documento es un borrador de la forma como se aplicará el 1290 en la ie carlos lleras restrepo de ibague tolima colombia