Page 1

Magnituds i unitats - Magnitud Una magnitud és qualsevol qualitat de la natura que es pugui mesurar. Exemple: longitud (metre m), massa (quilogram kg), temps (segon s), intensitat de corrent (ampere A), temperatura (kelvin K), quantitat de substància (mol), intensitat lluminosa (candela cd). - Mesura de magnituds: unitats Mesurar és comparar una quantitat d’una magnitud amb una part d’aquesta magnitud que es pren com a unitat. El nombre de vegades que la quantitat d’una magnitud conté la unitat és la seva mesura. - Sistema internacional d’unitats S’utilitza el sistema internacional d’unitats (SI): consta de 7 unitats bàsiques (metre, quilogram, segon, ampere, kelvin, mol, candela). Les unitats derivades es defineixen a partir de les unitats bàsiques. Exemple: unitat superfície (el metre quadrat), el volum (metre cúbic)... Els símbols de les unitats s’escriuen en minúscula, excepte: ampere (A), kelvin (K)... - Factors de conversió d’unitats Els múltiples i submúltiples: Prefix teragigamegaquilohectodecadecicenti-

Símbol T G M k h da d c

Factor multiplicador 1012 = 1 000 000 000 000 109 = 1 000 000 000 106 = 1 000 000 103 = 1 000 102 = 100 101 = 10 10-1 = 0’1 10-2 = 0’01


mil·limicronanopico-

m µ n p

10-3 = 0’001 10-6 = 0’000 001 10-9 = 0’000 000 001 10-12 = 0’000 000 000 001

S’utilitza el factor de conversió per canviar d’unitats. x es multiplica per a/b on b té la mateixa unitat que x i així es simplifica les unitats i el resultat està expressat en la unitat de a. Exemple: 24 h = 1 dia (7dia x 24 hores)/1dia = 168 hores Ex. 1 Indica quines de les propietats següents són magnituds i quines no: longitud bellesa temps volum alegria velocitat força simpatia temperatura tristesa superfície Ex. 2 Fes les conversions d’unitats següents: 345 g → kg 2954 s → dies 8000 mm → km 22 m2 → cm2 6,5·10-3 g → mg

Magnitud  

Magnitud i mesura.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you