Page 1

jaargang 1, nr. 3, mei 2009

NIEUWSBULLETIN

Waalwijk Werkt... aan natuurlijk wonen in De Rugt Waspik

In dit nummer: -

Van het college

-

Digitale nieuwsbrief en website De Rugt

-

Traditionele bouw en energiezuinige woningen

-

Ontwerp Jan van Erpstraat

-

Stedenbouwkundig plan: duurzaam proces

-

Bezoek Dubo Techniek

-

Starterswoningen als eerste in aanbouw

-

Planning nieuwbouwproject De Rugt

nwsbrf_Rugt_0409_DEF.indd 1

27-04-2009 07:40:11


Beste bewoners, Het is weer een poos geleden dat wij u via deze nieuwsbrief hebben geïnformeerd over nieuwbouwproject De Rugt. Ik kan u verzekeren, in die periode hebben we niet stilgezeten. Zo kunnen wij u in deze nieuwsbrief melden dat projectgroep De Rugt het college heeft geadviseerd over de beeldkwaliteit en duurzaamheid voor de woningbouwlocatie in Waspik-Boven. Het college gaat aan de slag met dit advies. In deze nieuwsbrief leest u op welke manier we dit gaan doen.

Ook is de gemeente al flink gevorderd met het maken van het bestemmingsplan. Het eerste concept leggen we voor aan de projectgroep en kopersvereniging De Rugt. We zijn erg benieuwd naar hun reactie. Halverwege 2009 leggen we het ontwerp bestemmingsplan ter inzage,

Alle belangrijke contactgegevens staan achter op deze nieuwsbrief.

zodat iedereen - ook u als omwonende van de nieuwe woonwijk - er zijn zegje over kan doen.

Met vriendelijke groet,

Heeft u vragen over De Rugt of over de inhoud van deze nieuwsbrief?

Riné van Dongen

Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

wethouder gemeente Waalwijk ■

Digitale nieuwsbrief en website De Rugt De eerste digitale nieuwsbrief voor nieuwbouwproject De Rugt is eer-

Aanmelden en afmelden

der (september 2008) verzonden. Deze nieuwsbrief zet de gemeente

Omwonenden, bewoners en andere geïnteresseerden kunnen zich-

Waalwijk voortaan in bij belangrijke momenten in het project. Denkt

zelf via www.waalwijk.nl/nieuwsbrief aanmelden en hun emailadres

u hierbij aan wegwerkzaamheden, omleidingen, informatieavonden

opgeven. U staat dan in een database en krijgt de nieuwsbrief auto-

enzovoorts. Meld u aan, zodat u altijd op de hoogte bent van het

matisch toegestuurd. Afmelden kan ook eenvoudig via deze weg.

laatste nieuws over dit nieuwbouwproject in Waspik-Boven!

Website De Rugt U kunt ook de webpagina’s van het nieuwbouwproject te bezoeken. U vindt ze op de website van de gemeente Waalwijk (www.waalwijk. nl/de-rugt). ■

2 nwsbrf_Rugt_0409_DEF.indd 2

27-04-2009 07:40:21


Projectgroep De Rugt adviseert college

Traditionele bouw en energiezuinige woningen Projectgroep De Rugt heeft het college van Waalwijk geadviseerd om

aan hoe energiezuinig een woning is. Deze EPC wordt berekend op

een beeldkwaliteit- en duurzaamheidplan voor de woningbouwlocatie

basis van de gebouweigenschappen (isolatiewaarde van wanden,

te maken. Het beeldkwaliteitplan is een aanvulling op de welstands-

vloeren, beglazing enzovoort) en installaties (bijvoorbeeld zonnecol-

nota, waarbij wordt uitgegaan van traditionele woningbouw. Op het

lectoren, ventilatiesystemen en verwarming). Hoe lager het getal is,

gebied van duurzaamheid heeft de projectgroep een hoog ambitie-

hoe energiezuiniger het gebouw. Sinds 1 januari 2006 is de maximaal

niveau voorgelegd, maar wel met de kanttekening dat De Rugt niet

toegestane EPC voor nieuwbouwhuizen verlaagd van 1,0 naar 0,8.

de duurzaamste wijk van Nederland hoeft te worden. Het hoge am-

De projectgroep heeft het college een EPC van 0,6 voorgesteld. Hier-

bitieniveau is een uitgangspunt, maar mag geen belemmering in de

bij vragen zij om nader onderzoek naar de mogelijkheden van warm-

uitvoering van het nieuwbouwplan zijn. Daarbij zou de projectgroep

tepompen in plaats van een gasleiding. Daarmee is een EPC van 0,6

graag zien, dat het bouw- en woonrijp maken en de gronduitgifte zo

al snel haalbaar. Daarnaast is het van belang dat de gemeente voor de

snel mogelijk van start gaat.

openbare ruimte gebruik maakt van duurzame materialen. ■

Duurzaamheid In Nederland worden steeds meer maatregelen genomen om het energieverbruik te verlagen en zo de CO2-uitstoot terug te dringen. Eén van deze maatregelen is dat nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan een minimale Energie Prestatie Norm (EPN). Deze norm wordt uitgedrukt in de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) en geeft

Projectgroep De Rugt heeft de gemeente geadviseerd om op de nieuwbouwlocatie traditioneel te gaan bouwen

3 nwsbrf_Rugt_0409_DEF.indd 3

27-04-2009 07:40:29


Stedenbouwkundig plan vastgesteld: een duurzaam proces Duurzaamheid. In nieuwbouwproject De Rugt in Waspik staat het

Blij verrast met inzichten

voor het vinden van de juiste balans tussen landschap, bebouwing

Waarna Joost vertelt: “Ik was lid van de projectgroep die Titus daar-

en architectuur. Titus Drijkoningen – ‘duurzaamheidsman’ – en Joost

net noemde. Het was mijn taak als stedenbouwkundige om de idee-

van der Heijden – stedenbouwkundige - zijn vanaf het prilste begin

en van de projectgroep te toetsen op haalbaarheid en waar nodig

namens de gemeente Waalwijk betrokken bij het vinden van die drie-

te komen met een goed alternatief, dat wel past binnen de gestelde

eenheid, waar de inwoners van Waspik een belangrijke rol bij hebben

wettelijke en gemeentelijke kaders. Ik was zeer benieuwd hoe deze

gespeeld: “Door deze manier van inspraak was het ontwikkelproces

samenwerking met een groep ‘leken’ zou uitpakken en kan je zeg-

van het stedenbouwkundig plan misschien nog wel het duurzaamste

gen dat ze mij blij verrast hebben met hun vernieuwende inzichten.”

van het hele traject!”

Hij vervolgt: “De projectgroep bestaat uit een stel constructieve, gedreven mensen die hun ideeën goed kunnen overbrengen en daar-

Titus begint: “Als ‘duurzaamheidsman’ zie ik er op toe dat een nieuw-

bij ruimte laten voor ‘kritiek’. Dankzij deze club was het niet eens

bouwproject als De Rugt voorziet in de behoefte van de huidige gene-

moeilijk om het als stedenbouwkundige niet voor het zeggen te heb-

ratie, zonder de wensen van toekomstige generaties te belemmeren.

ben,” zegt hij met een grijns op zijn gezicht. “Zonder gekheid, dank-

Het is mijn streven dat de woon- en leefomgeving voor iedereen die

zij hun inbreng ligt er nu een plan dat in alle opzichten in balans

er vertoeft prettig en veilig is en dat de huizen betaalbaar zijn. Bij De

is. Het is duurzaam, maar niet ten koste van alles. We hebben juist

Rugt heb ik mij vooral gericht op de aspecten milieu en de inrichting

met simpele dingen heel veel bereikt. Zo hebben we onder andere:

van de openbare ruimte.” Hij vervolgt: “Normaal gesproken maakt de gemeente een stedenbouwkundig plan en toetst dit vervolgens via

• Per huishouden ca. 75 m2 groen gepland, verspreid over de wijk;

inspraakprocedures bij de belanghebbenden. Bij De Rugt is dit proces

• De kavels zo ingedeeld, dat elke woning in principe gebruik kan

omgedraaid en is de bewoners gevraagd het plan te maken. Toetsing

maken van passieve zonne-energie (warmte door het zonnelicht

gebeurde tussendoor, door deskundigen die samen met bewoners

dat er binnen valt);

en belanghebbenden in een projectgroep zaten. Mijn rol bestond uit het vooraf aangegeven wat er allemaal mogelijk is op het gebied van duurzaam ontwikkelen. Hierna heb ik het traject met vertrouwen losgelaten (maar ben het niet uit het oog verloren!).”

• Onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om in de hele wijk gebruik te maken van warmte/koudeopslag in de grond; • Een brede groenstrook langs Elzendreef in tact gelaten voor een natuurlijk gezicht en groene overgang naar de bestaande wijk; • Voor de verharde wegen een milieuvriendelijke, poreuze laag, gevonden. Hierdoor stroomt het hemelwater niet direct via een goot weg, maar zakt het langzaam de grond in waar het even blijft zitten voordat het wegsijpelt;

Overzicht locatie De Rugt

4 nwsbrf_Rugt_0409_DEF.indd 4

27-04-2009 07:40:31


• Rekening gehouden met speelmogelijkheden voor de jeugd; • Maar er komt bijvoorbeeld ook voldoende parkeergelegenheid. Titus Drijkoningen

Dat klinkt niet duurzaam, maar in de betekenis van prettig wonen is het dat wel.”

Ook duurzaam in beeldkwaliteit Om er voor te zorgen dat de balans tussen landschap, bebouwing en

Joost van der Heijden

architectuur, zoals de projectgroep die voor zich zag, niet verstoord raakt nu het stedenbouwkundig plan vertaald moet worden in een

Om de tafel met beeldkwaliteitplan

beeldkwaliteitplan, heeft de gemeente Waalwijk een externe partner

Het is nu april 2009. Het stedenbouwkundig plan is goedgekeurd

ingeschakeld: Bureau Dhondt uit Breda: “Dit bureau heeft naast een

door het college en het bestemmingsplan is in voorbereiding. Het

goede prijs/kwaliteit verhouding, bewezen gevoel voor duurzaam-

ontwerp beeldkwaliteitplan moet eind april klaar zijn. “Zodra we het

heid,” vertelt Titus. “Bovendien heeft de projectgroep op voorhand

in huis hebben gaan we weer met de projectgroep om de tafel zitten

aangeven hoe je volgens hen extra aandacht aan de beeldkwaliteit

om het door te spreken,” besluiten de heren. “We kijken nu al uit naar

kunt besteden, zonder dat de duurzaamheid in gevaar komt.”

de inmiddels redelijk deskundige mening van de projectgroep.” ■

Bezoek Dubo-techniek Als voorbereiding op de maak van het duurzaamheidplan hebben een aantal mensen die betrokken zijn bij de planvorming van nieuwbouwproject De Rugt een bezoek gebracht aan het belevingscentrum van Dubo-techniek in Zaltbommel. Het belevingscentrum geeft voorlichting over diverse duurzame energietoepassingen. Zo is er is een permanente tentoonstelling ingericht waar een twintigtal bedrijven hun specifieke oplossingen laten zien op dit gebied. Alle apparatuur staat in werking opgesteld, zodat je deze kan zien, horen en voelen. De deelnemers van het werkbezoek hebben zich met name laten informeren over de warmtepompen. ■

5 nwsbrf_Rugt_0409_DEF.indd 5

27-04-2009 07:40:34


College neemt adviezen projectgroep over

Starterswoningen als eerste in aanbouw Het college van Waalwijk was erg verheugd met de adviezen van

Ambitie mag geen belemmering zijn

de projectgroep over de beeldkwaliteit en duurzaamheid. Wet-

Het college deelt de mening van de projectgroep dat de hoge duur-

houder Van Dongen: “De projectgroep heeft perfect invulling ge-

zaamheidambitie geen belemmering mag zijn in de uitvoering van

geven aan de adviesopdracht door oog te houden voor de om-

het nieuwbouwplan. In het beeldkwaliteit- en duurzaamheidplan

geving, de toekomstige bewoners en de haalbaarheid van hun

zal dan ook aandacht worden besteed aan het mogelijke onderlinge

adviezen. Deze combinatie is oersterk. Daarbij zijn ze actief op

spanningsveld tussen deze twee onderwerpen, met name voor het

zoek gegaan naar voorbeelden en nieuwe technieken waar we

CPO-project. Voordat het beeldkwaliteitplan en het duurzaamheid-

dankbaar gebruik van gaan maken. Meer konden we niet wensen.”

plan definitief worden gemaakt vraagt het college de projectgroep nog eenmaal hun mening te geven over de plannen.

Beeldkwaliteit en duurzaamheid Het college heeft dan ook besloten om de adviezen ten aanzien van

CPO-woningen als eerste aan de beurt

de beeldkwaliteit over te nemen en uit te werken in een beeldkwali-

Na het bouw- en woonrijp maken en de gronduitgifte starten we in

teitplan. Dit plan legt het college aan de raad voor als onderdeel van

de eerste helft van 2010 met de CPO-woningen. Wethouder Van Don-

de welstandsnota.

gen: “We hadden graag eerder gestart, maar het begeleiden van de

Ook op het gebied van duurzaamheid neemt het college het geadvi-

vervolgopdracht voor de projectgroep en het maken van het bestem-

seerde ambitieniveau over. Daarnaast is besloten om nader onder-

mingsplan heeft meer tijd gekost dan verwacht. Het advies van de

zoek te doen naar de haalbaarheid van warmtepompen en andere

vervolgopdracht levert echter een zodanige meerwaarde op voor het

maatregelen om de gekozen ambitie te vergroten. De aanpak op dit

project dat hiervoor bewust is gekozen.” De wethouder benadrukt

onderwerp werkt de gemeente uit in een duurzaamheidplan.

dat in dit project met een ambitieuze planning wordt gewerkt: “onverwachte omstandigheden leiden dan sneller tot vertragingen in de uitvoering aan het einde van het proces.” ■

Ontwerp Jan van Erpstraat Op basis van de voorkeuren van omwonenden heeft het college een besluit genomen over het uit te werken ontwerp voor de locatie Jan van Erpstraat. Het college heeft besloten de variant met de meeste stemmen (variant met de vrijstaande woningen) uit te werken, waarbij één vrijstaande woning vervalt, zodat een stuk speelveld behouden kan blijven. Deze variant verwerkt de gemeente in het bestemmingsplan. Hierin worden naast de locatie Jan van Erpstraat ook de locaties De Rugt en de Canadeseweg opgenomen. ■

6 nwsbrf_Rugt_0409_DEF.indd 6

27-04-2009 07:40:44


Collegebesluit over ontwerp bestemmingsplan Het college van Waalwijk heeft in de weekkrant Maasroute van 26

grond van de inspraakverordening over te slaan. De reden van dit

maart 2009 en op de gemeentelijke website onder ‘ruimtelijke plan-

besluit is dat het ontwerp voor de locaties De Rugt en de Jan van

nen’ bekendgemaakt dat de gemeente een bestemmingsplan voorbe-

Erpstraat op een interactieve manier tot stand is gekomen in over-

reidt voor drie woningbouwlocaties in Waspik-Boven. Het gaat om de

leg met omwonenden. Daarbij is de woningbouwlocatie aan de

volgende locaties:

Canadeseweg een particuliere ontwikkeling van geringe omvang.

Locatie De Rugt: ongeveer vijfenzeventig woningen.

Houd de Maasroute en de gemeentelijke website in de gaten voor de

Locatie Jan van Erpstraat: vier vrijstaande woningen.

precieze datum dat we het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leg-

Locatie Canadeseweg: twee vrijstaande woningen.

gen. Dit zal ongeveer halverwege 2009 zijn. Vanaf dat moment is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. ■

Het college heeft besloten om, zodra het ontwerp bestemmingsplan klaar is, deze direct ter inzage te leggen en de inspraak op

Starters aan de slag met ontwikkeling eigen woning Als starter op de woningmarkt krijg je in het project dat bekendstaat

Aan de slag

als Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) dé kans een huis

Op dit moment zijn de starters samen met architect, Peer Wolkers

te kopen én ook nog eens zelf te ontwikkelen. Op nieuwbouwlocatie

van BAS architectuur hun woningen aan het ontwikkelen. Voor veel

De Rugt komen twintig van deze starterswoningen te staan.

leden is dit één van de leukste fases in het project, vooral omdat ze zelf veel inbreng hebben. ■

Veertien enthousiaste leden De afgelopen paar maanden zijn er veel stappen gezet op weg naar de realisatie van de twintig starterswoningen. Zo is op 10 februari jongstleden de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Waalwijk, Slagenland wonen en Kopersvereniging de Rugt getekend. En is op dezelfde avond een informatieavond gehouden voor geïnteresseerden. Mede door deze avond hebben zich drie nieuwe leden aangemeld voor de kopersvereniging. Dat brengt het totaal nu op veertien enthousiaste leden.

Wil je meer weten over dit bijzondere project? Kijk dan op www.derugt.nl Op 10 februari jongstleden is de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Waalwijk, Slagenland wonen en Kopersvereniging de Rugt getekend én gevierd.

7 nwsbrf_Rugt_0409_DEF.indd 7

27-04-2009 07:40:47


Planning nieuwbouwproject De Rugt Halverwege 2009

ontwerpbestemmingsplan ter inzage en gelegenheid voor een ieder voor het indienen van een reactie.

1e helft 2010

afronding benodigde procedures, start bouw- en woonrijp maken, gronduitgifte.

Contactpersonen:

Colofon:

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of over woningbouwlocatie De Rugt? Neem dan contact op met:

Uitgave: Gemeente Waalwijk en projectgroep De Rugt, mei 2009

Ted Elschot Voorzitter projectgroep en gebiedscoĂśrdinator Waspik, gemeente Waalwijk. Bereikbaar tijdens kantooruren op (0416) 683 456 of stuur een e-mail naar: telschot@waalwijk.nl

Tekst & eindredactie: Bureau Communicatie, gemeente Waalwijk

Maaike Timmermans Projectleider en beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening, gemeente Waalwijk, bereikbaar tijdens kantooruren op (0416) 683 456 of stuur een e-mail naar: mtimmermans@waalwijk.nl

FotograďŹ e: Gemeente Waalwijk Vormgeving en drukwerk: HET bureau voor reclame, Waalwijk Oplage: 500 ex. www.waalwijk.nl/de-rugt

nwsbrf_Rugt_0409_DEF.indd 8

27-04-2009 07:40:49

Gemeente Waalwijk test  

testfile voor blderpdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you