Page 1

NVDO Maintenance Academy 

NVDO Maintenance Academy Studiegids 2014

studiegids 2014

Kennis is onze Kracht!


inhoud 1 2 3 4 5 6 7

nvdo maintenance academy

5

een goed onderhoudsproces

7

• Risk Based Maintenance (RBM) + Casus • Praktijkgericht Risicomanagement • Preventief Denken + Casus •W erkvoorbereiding van Onderhoudswerkzaamheden • Uitbesteden van Onderhoud

Goed Installatiebeheer

17

•M aintenance Engineering in De Praktijk + Casus •M anagement van Projecten & Shutdowns •R eliability-Centred Maintenance (RCM2)

Aandacht voor Productie

23

•D uurzaam Spare Parts Management; Voorraadbeheersing 2.0) + Casus •S toringsanalyse, maar dan Anders!

Geweldige Gebouwen

29

•P restatiebestekken & Prestatiecontracten voor Gebouwenonderhoud •M eerjaren­onderhoudsplanning + Casus •B ouwbesluit; Brandveilig Gebruik

Onderhoudsprofessionals van Topniveau

37

•L eergang: Vaardigheden voor Reliability- & Maintenance Engineering (R&ME) voor Verbeteraars in Asset Management •L eergang Asset Management •V erkenning Asset Management •V alue Driven Maintenance (VDM) Masterclass •L eergang DBFMO Management + Casus

Conditiemeting49 •V erkenning NEN2767-4 Infra • Leergang Conditiemeting/BOEI; Onderhoud volgens NEN2767/BOEI

Techniek & Technologieën •T rillingsanalyse; Het Praktisch Profijt van Trillingsanalyse •B asisopleiding Asuitlijning •B asisopleiding Lagersmering •M ontage & Demontage van Lagers

61


NVDO Maintenance Academy

Iter Fidelis: expert in het voorspellen van assetprestaties en risicogestuurd assetmanagement van complexe infrastructuur zoals Wegen, Waterwegen, Spoor, Havens, Vliegvelden, Vastgoed & Gebiedsontwikkeling, Olie & Gas en Nucleaire Energie. IF ACADEMY: onze dienstverlening gericht op kennismaking met de relevante facetten van ons vak. IF ACADEMY omvat workshops, trainingen en games op het vlak van: • Assetmanagement • Risicomanagement • Life Cycle Costing • Contractmanagement • Prestatie Meet Systemen • Systems Engineering • Verouderingsmodellen voor beton en staal Geïnteresseerd in IF ACADEMY voor uzelf, uw collega’s of uw team? Bel (0346-283090) of mail (info@iterfidelis.com).

Nieuwe Kennis; Direct Toepasbaar!

Schaarste technisch geschoold personeel

De NVDO Maintenance Academy biedt het meest complete bij- en nascholingsaanbod voor onderhoudsprofessionals! Het portfolio brengt u verder in uw persoonlijke én professionele ontwikkeling. Maar het brengt u ook verder in onderwerpen, in de uitoefening van uw vak en het brengt u verder als ondernemer.

Hoewel ingehaald door de gevolgen van de crisis, is de schaarste aan technisch geschoold personeel wederom te zien in de top trends van het NVDO Onderhoudskompas. De trend scoort nog steeds hoog en brengt wellicht de afhankelijkheid van technologie en kennis met zich mee, een afhankelijkheid waar meer focus op komt als er een gebrek aan technische kennis is. 30% van de respondenten zegt behoefte te hebben aan meer technische kennis en een steeds groter deel van de respondenten, momenteel 35%, denkt niet genoeg goed gekwalificeerde personen aan zich te kunnen gaan binden in de toekomst. De NVDO biedt u in de Maintenance Academy de mogelijkheid om de kennis bij uw collega’s te verhogen.

De Kracht van Opleiden!

ACADEMY

Alle onderdelen in de NVDO Maintenance Academy bieden vanzelfsprekend nieuwe kennis, nieuwe inzichten en nieuwe praktijken. Ze vormen ook een ontmoetingsplek, waar u samen met vakgenoten ervaringen uitwisselt, cases deelt en waar u niet alleen van de docent, maar zeker ook van elkaar zult leren. Het totale scholingsaanbod vormt het hart van deze cursusbrochure. Van elke geplande activiteit treft u een korte beschrijving aan, maar natuurlijk ook het kostenoverzicht, de trainingsdata en locaties. Bij elk onderdeel wordt aangegeven of een in company training tot de mogelijkheden behoort. Voor uw gemak is het totale portfolio ondergebracht in verschillende sectorgerelateerde onderdelen. Dat maakt uw keuze een stuk eenvoudiger. Het is natuurlijk ook mogelijk dat de NVDO Maintenance Academy uw specifieke scholingswensen omzet in een training op maat.

4

De Beheer- en Onderhoudsfunctie zorgt ervoor dat dure bedrijfsmiddelen voor gebruik beschikbaar blijven. Dat is de belangrijkste taak voor de onderhoudsfunctie. De productiefunctie zorgt ervoor dat het juiste aantal wordt geproduceerd van de juiste kwaliteit en tegen de juiste kosten. Goed onderhoud is daarbij onmisbaar, maar de onderhoudsfunctie doet meer. Goed onderhoud structureert het aanbod van onderhoudswerk. Door een goede inrichting van het onderhoudsproces reduceert de onderhoudsfunctie het eigen werkaanbod. Dat is dus het eerste verdiend. Juist in de technische dienst is voortdurend de prikkel aanwezig om het werk nog beter te doen. De toegevoegde waarde van de technische dienst ligt in de manier waarop onderhoudswerk opgepakt en uitgevoerd wordt. En die toegevoegde waarde van goed onderhoud is groot. >>

5


EEN Goed Onderhoudsproces

Gemiddeld opleidingsniveau

(in % van het aantal medewerkers) Adviseur Asset Owner

42%

Dienstverlener

39%

Toeleverancier

RISK BASED MAINTENANCE (RBM) + casus

37%

36%

35%

PRAKTIJKGERICHT RISICOMANAGEMENT

33% 30%

PREVENTIEF DENKEN + casus

24% 20%

WERKVOORBEREIDING VAN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

17% 14%

14% 11%

6%

5%

10%

6%

5%

5%

1%

vmbo

mbo 1+2

mbo 3+4

Met het Onderhoudskompas geeft de NVDO een duide­ lijke richting voor het ontwikkelen van kennis over de Nederlandse onderhoudssector. Het aanbod van de NVDO Maintenance Academy is erop gericht om u te helpen in te spelen op de hiervoor genoemde feiten. NVDO-cursussen, leergangen, workshops en studiedagen zijn belangrijk voor elke functionaris die betrokken is bij Beheer en Onderhoud omdat de relevante ontwikkelingen in het vakgebied grondig uitgediept worden. Maar het portfolio NVDO-opleidingen is ook belangrijk voor mensen die zich willen laten omscholen of juist vanuit een andere arbeidsomgeving in beheer en onderhoud aan de slag willen. Er is tenslotte een groot tekort aan technici op de arbeidsmarkt, dus scholing is van groot belang.

6

hbo

wo

De cursussen bieden het gereedschap om elke onderhoudsuitdaging effectief te lijf te gaan. In deze brochure van de NVDO Maintenance Academy is een uitgebreide beschrijving opgenomen van elke cursus en elke leergang. Mochten er onduidelijkheden zijn, of behoefte aan nadere informatie bestaan: uw vragen zijn van harte welkom bij het NVDO-secretariaat (030 – 634 60 40). Ook wanneer u een in company training wenst, kunt u die wens bij ons neerleggen. Wij maken dan een programma en een offerte op maat.

UITBESTEDEN VAN ONDERHOUD

1 7


Risk BAsed MAintenAnce (RBM)

in company mogelijk

onderhoudsconcepten op basis van risico’s kosten van deelname Voor NVDO-leden € 1.350,en voor niet-leden € 1.590,-. De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

 De deelnemer wordt in deze cursus meegenomen in een proces dat start bij het vaststellen van onderhouds­ doelstellingen en leidt tot een geoptimaliseerd Onderhoudsconcept op basis van Risico. Daarnaast zal duidelijk worden dat een onderhoudsconcept niet statisch is en continu onderhevig is aan veranderende factoren zoals onder andere het gebruik van de installatie, de economische situatie en wet- en regelgeving. Centraal in dit proces staat het risico denken: Wat zijn risico’s ten aanzien van uw bedrijf, hoe worden potentiële risico’s in kaart gebracht en op welke manier kunnen deze vermeden worden? De behandelde methodiek is algemeen toepasbaar en niet afhankelijk van bepaalde typen installaties. Het proces om tot een onderhoudsconcept op basis van risico te komen is generiek en toepasbaar in alle markten waarin technisch onderhoud gepleegd wordt. Een belangrijke methodiek is de FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis). De FMECA ondersteunt het denken in termen van risico’s en helpt u het onderhoud in uw organisatie naar een hoger plan te tillen.

8

Doel In de Cursus Risk Based Maintenance, onderhoud op basis van risico’s leert u hoe u grip krijgt op het onderhoud en een optimum kunt creëren tussen bedrijfsdoelstellingen en onderhoudskosten. U leert een risicomatrix op te stellen op basis van bedrijfsdoelstellingen. U leert (van grof naar fijn) de kritische onderdelen van de installaties op te sporen en de faaloorzaken in kaart te brengen. Risk Based Maintenance (RBM) helpt prioriteiten te stellen in preventief onderhoud. Het maakt inzichtelijk waar de grootste risico’s liggen, zodat u daar op kunt anticiperen en weet welke delen van je installatie wel en welke niet mogen falen. Tot slot faciliteert RBM uw gesprek in de boardroom. Een objec­ tieve onderbouwing, waarbij ook gevolgkosten in beeld zijn van ‘wat als scenario’s’, is daarbij zeer behulpzaam.

Cursusduur | Data | Plaats Twee opeenvolgende dagen van 09.00-17.00 uur: 28 & 29 januari 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 18 & 19 september 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten

Onderwerpen • Het herkennen en formuleren van bedrijfsdoelstellingen; • Het definiëren van risico’s; • Verschillende methodieken van risicoanalyses (een voorbeeld: FMECA); • Opstellen van een onderhoudsconcept naar aanleiding van de risicoanalyse; • Optimaliseren van onderhoudsconcepten. Bestemd voor Deze cursus is bestemd voor Maintenance Engineers, Projectleiders, Maintenance Managers, Werk-voorbereiders en iedereen die in staat wil zijn om zelfstandig de beste onderhoudsstrategie en onderhoudsfrequentie te bepalen.

casus Donderdag 17.30 uur

Een donderdag bij een produ­ cent van aluminium onderde­ len voor de automotive. Hoofd TD Jan wil net naar huis gaan als een van de monteurs zijn kantoor binnenkomt. Een van de elektromotoren heeft het begeven. De hele productie ligt stil. Dat komt altijd be­ roerd uit, maar vandaag zeker. De grootste klant heeft een megaorder lopen die volgende week wordt uitgeleverd. Het is de afgelopen maanden al een paar keer misgegaan. Het bedrijf kan zich geen nieuwe fout veroorloven.

17.45 uur

Als Jan aankomt bij de plek des onheils, is het probleem groter dan verwacht. Er blijkt een scheur in de behuizing van de motor te zitten, waardoor water naar binnen is gelopen. De lagers zijn aangetast.

18.15 uur

De directeur productie aan de telefoon in een opperste staat van opwinding. De planning is zo krap, dat elke minuut pro­ ductieverlies funest kan zijn. Als Jan zijn directeur vertelt dat het uren gaat duren voor dit probleem is opgelost, is het hek van de dam. Dit gaat het bedrijf in grote problemen brengen.

20.45 uur

De lagers van de electromotor blijken niet op voorraad. De leverancier van de lagers laat weten dat er niet eerder dan morgenmiddag geleverd kan worden. Ondertussen is de Plantdirecteur gearriveerd. Hij heeft een spoedvergadering belegd met zijn MT. Hoe kan dit probleem zich juist nu voordoen?

22.00 uur

Er dreigen milieurisico’s. Doordat de lijn al zo lang stilstaat, lekt er alumium­ chloride. Als de storing langer aanhoudt, bestaat de kans dat deze stof in het oppervlakte­ water terecht komt.

Vrijdag 19.00 uur

Sinds een uur draait de lijn weer. Geschatte kosten van 24 uur productiederving, spoedtransport, overuren en de inhuur van extern perso­ neel: zo’n 350.000 euro. Om nog maar te zwijgen over de reactie van de klant, die op dat moment nog niet weet dat zijn order niet binnen de afgespro­ ken tijd kan worden geleverd.

Een gecalculeerd bedrijfsrisico?

Of had het bedrijf dit probleem kunnen voorkomen? Bij Risk Based Maintenance zijn de risico’s (kans x effect) die het behalen van bedrijfsdoelstellingen in de weg staan, leidend voor het inrichten van onderhoud. Met behulp van een risi­ comatrix breng je voor je hele plant per bedrijfsdoelstelling in beeld wat de kritische onderdelen van je installaties zijn. Zo weet je precies waar je kwetsbaar­heden liggen en waar falen leidt tot grote consequenties. In het geval van het falen electromotor had het bedrijf ge­ weten hoe kritisch de electromotor is voor de beschikbaar­ heid. Het bedrijf had verschillende scenario’s kunnen opstellen om een storing te voorkomen: meer spares in huis, gespecificeerde periodieke inspectierondes opstellen of het jaarlijks preventief vervangen van de motor. In alle drie de gevallen zijn de kosten lager dan de gevolgkosten van de storing. In de Cursus Risk Based Maintenance, onderhoud op basis van risico’s leert u hoe u grip krijgt op het onderhoud en een optimum kunt creëren tussen bedrijfsdoelstellingen en onderhoudskosten. U leert een risicomatrix op te stellen op basis van bedrijfsdoelstellingen. U leert (van grof naar fijn) de kritische onderdelen van de installaties op te sporen en de faaloorzaken in kaart te brengen. Risk Based Maintenance (RBM) helpt prioriteiten te stellen in preventief onderhoud. Het maakt inzichtelijk waar de grootste risico’s liggen, zodat u daar op kunt anticiperen en weet welke delen van je installatie wel en welke niet mogen falen. Tot slot faciliteert RBM uw gesprek in de boardroom. Een objectieve onderbouwing, waarbij ook gevolgkosten in beeld zijn van ‘wat als scenario’s’, is daarbij zeer behulpzaam.

9


‘Na dat bedrijfsongeval wist ik het zeker: dit nooit meer’

Praktijkgericht Risicomanagement

voor Beheer en Onderhoud van Assets kosten van deelname Voor NVDO-leden € 1.350,en voor niet-leden € 1.590,inclusief lunch, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

Kijk op www.copla.nl/agenda

 Binnen risicomanagement is het gebruik van risico­ matrices een essentieel onderdeel om kosteneffectiviteit te realiseren voor het beheer en onderhoud van assets. Door gebruik te maken van risicomatrices en risicogetallen kunnen de risicogevolgen in kaart worden gebracht wat leidt tot beslissingsscenario’s. Hierdoor kunnen risico’s vermeden worden of bewust worden geaccepteerd op gebieden als productie, kosten, veiligheid, imago en milieu.

nze Bekijk aogenda actuel.ecopla.nl www

Onderhoudsmedewerkers worden vaak betrokken bij risico­analyses binnen analysemethodieken zoals RCM en FMECA. Hierin wordt gebruik gemaakt van risicomatrices en worden risicoprofielen opgesteld van technische componenten binnen de installaties. Veelal resulteert dit in keuzes ten aanzien van onderhoudsstrategieën.

Marc Vermeere, veiligheidskundige

Verder met veiligheidszorg. Verder met Copla. Copla Opleiding – Training – Consultants Harderwijk | 0341 430848 | info@copla.nl www.copla.nl

10

Volg ons op:

in company mogelijk

Door het toepassen van risicomanagement op praktijk­ gerichte vraagstukken wordt niet alleen de kennis over­ gebracht, maar leert men ook wat de impact is van de methodiek voor uw organisatie. Ook wordt duidelijk wat de verhouding is tussen de kosten en de opbrengsten bij het implementeren van de risicomanagement.

Doel Deze cursus stelt u in staat om risicomanagement voor beheer en onderhoud toe te passen gedurende de gehele levenscyclus van een technische installatie. Onderwerpen • Kader van risicomanagement; • Gebruik van risicomatrices; • Gebruik van risicogetallen; • Toepassen van kosten­ effectiviteit; • Werken met scenario’s en tools; • Uitvoeren van risicoanalyse; • Interpreteren en communiceren van resultaten; • Realiseren van risicobewust denken, organisatiebreed.

Cursusduur | Data | Plaats Twee opeenvolgende dagen van 09.00-17.00 uur: 18 & 19 maart 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 11 & 12 november 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten

Bestemd voor Deze cursus is bestemd voor maintenance engineers, project­leiders, werkvoorbereiders en maintenance managers. Speciaal voor alle andere onder­houdsprofessionals bestaat er de mogelijkheid een specifieke eigen casus in te dienen!

11


Preventief Denken

in company mogelijk

kosten van deelname Voor NVDO-leden € 1.350,en voor niet-leden € 1.590,inclusief lunch, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

■ Optimaal Beheer en Onderhoud van installaties is cruciaal voor veel bedrijven. In economisch mindere tijden is de aandacht natuurlijk gericht op minimale kosten. Maar daarmee mag geen hypotheek gelegd worden op het maximaal kunnen benutten van de assets als de vraag weer aantrekt. Bovendien vragen wet- en regelgeving om dusdanig onder­houd dat installaties blijven voldoen aan opgelegde eisen. In betere omstandigheden vormt het vermijden van productieverliezen een extra aandachtspunt. Deze cursus is gebaseerd op het idee van High Reliability Maintenance. Daarin worden bedrijfszekerheid van installaties en organisatorische betrouwbaarheid geïntegreerd. Want een goed onderhoudsconcept betekent nog niet dat er geen onverwachte gebeurtenissen zullen optreden. In Preventief Denken gaat het om het vinden van de juiste balans tussen anticiperen/voorkomen en het adequaat kunnen omgaan met incidenten die niet voorzien zijn. Met als resultaat een organisatie die weinig overkomt en steeds beter presteert, ook in moeilijke omstandigheden.

12

Doel Tijdens deze intensieve tweedaagse cursus leert u een goed inzicht te krijgen in de belangrijkste aspecten van en methoden/technieken voor optimaal onderhoud van installaties. Gezamenlijk wordt een visie op de problematiek ontwikkeld en u kunt vervolgens in uw bedrijf op een meer systematische en gezamenlijk doordachte manier aan de slag met wat u geleerd heeft. Onderwerpen • Visie op onderhoud en High Reliability Maintenance • Overzicht van de belangrijkste concepten (o.a. RCM, TPM, Six Sigma) en toepasbaarheid • Installatiestructuur als ruggengraat voor onderhoudsbeheersing • Relatie tussen onderhoud en bedrijfsresultaten (ROI, RONA, EBIT, Cashflow) • Soorten Onderhoud en relatie met budget en registratie

Cursusduur | Data | Plaats Twee opeenvolgende dagen van 09.00 – 17.00 uur 25 & 26 september 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten

• Technische Onderhouds­ functie en de centrale rol van Reliability Engineer • Bepalen van kritische installaties en delen van installaties • Onderzoeken van storingen en oorzaken • Technieken, statistische methoden, en rapporteren • Opstellen van een onderhoudsplan • Kenmerken van een betrouwbare organisatie en de weg daar naar toe • Benchmarks en prestatieindicatoren • Terugkoppeling naar de diverse betrokkenen Bestemd voor De cursus Preventief Denken is bestemd voor productie- en onderhoudsmanagers, asset managers, reliability engineers, maintenance engineers, medewerkers bedrijfsbureau, werkvoorbereiders.

casus Anticiperen & Voorkomen! Een grote ventilator moet geïnspecteerd en gereviseerd worden. Er is veel tijd gestoken in het ontwikkelen van een goed onderhoudsconcept; Het is duidelijk wat er moet worden gedaan. Desondanks kan er toch veel mis gaan, vooral wanneer verwachtingen niet overeenkomen met de werkelijkheid. • Je verwacht dat het werk wordt gedaan door eigen, ervaren en zeer competente technici. Maar deze keer is de klus uitbesteed aan een externe firma die mensen stuurt die geen ervaring hebben met dit type ventilator • Je verwacht dat de benodigde reservedelen in het magazijn liggen of tijdig zijn besteld. Maar ze zijn er niet! • Je verwacht dat de ventilator tijdig uit bedrijf is genomen, maar dat blijkt niet zo te zijn • Je verwacht dat het onderhoudsconcept is gebaseerd op het gebruiksprofiel, maar het gebruiksprofiel is recent gewijzigd van vol-continu naar start/stop en het onderhoudsconcept is niet aangepast • De ventilator is vaker blootgesteld aan warmte-koude cycli, de technici wisten dat niet en krijgen de ventilator niet goed uitgebalanceerd. Veel vermijdbare kosten en productiestilstanden vinden hun oorsprong in onverwachte gebeurtenissen. Hoe die kunnen worden voorkomen, hoe je ze kunt zien aankomen, en hoe je ze zo snel mogelijk onder controle krijgt: daarover gaat de cursus Preventief Denken.

13


Werkvoorbereiding van onderhoudswerkzaamheden kosten van deelname Voor NVDO-leden € 1.820,en voor niet-leden € 1.980,-. De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie, e-learning module en presentaties.

 Werkvoorbereiding geeft antwoord op onder meer de volgende vragen; hoe moet het werk worden uitgevoerd, welke materialen zijn benodigd, hoeveel uren zijn nodig, wat is de doorlooptijd van het werk en welke specifieke hulpmiddelen/gereedschappen en veiligheidsmaatregelen zijn noodzakelijk? De werkvoorbereidingsfunctie dient daarnaast overzicht te hebben over het totale werkpakket, inclusief het werk dat door derden zal worden uitgevoerd.

Doel Het doel van de cursus is te leren om op een verantwoorde en efficiënte manier om te gaan met het werkvoorbereidings- en planningsproces en daarnaast inzicht te krijgen in de complexiteit en toegevoegde waarde van de werkvoorbereidingsfunctie. Onderwerpen Dag 1 • Visie op onderhoud en op de rol van de werkvoorbereiding • Belangrijke begrippen met betrekking tot voorbereiding en planning • Het onderhoudsproces en de bijdragen van de werkvoorbereider • Optimalisatie en prioriteiten stellen • Functieprofiel van de werkvoorbereider Dag 2 • Coördinatiemethoden en standaardisatie • Case 1: standaardisatie van werkmethoden

14

in company mogelijk

Uitbesteden van Onderhoud kosten van deelname Voor NVDO-leden € 1.350,- en voor niet-leden € 1.590,-.

Cursusduur | Data | Plaats Drie opeenvolgende dagen van 09.00-17.00 uur 11, 12 en 13 maart 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 16, 17 en 18 december 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten

• Invloed van de installatieconditie op werkvoorbereiding • Het archief van de werkvoorbereider: opzet van mini-files • Case 2: werkvoorbereiding en calculatie Dag 3 • Plantijden, soorten tijds­ besteding en reduceren van vermijdbare verliestijden • Hands on Tool Time (HOTT) • Zin en onzin van gangbare calculatiemethodieken • Soorten planning en relatie met uitbesteding • Case 3: opbouw weekplanning • Relevante prestatie-indicatoren • Stappenplan voor duurzame verbetering van de werkvoorbereiding Bestemd voor Deze cursus is bestemd voor (toekomstige) werkvoorbereiders, medewerkers bedrijfsbureau, senior monteurs en iedereen die betrokken is bij Beheer en Onderhoud.

in company mogelijk

De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

 Uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden komt in alle sectoren voor. Veelal kiezen bedrijven ervoor om zich nog enkel en alleen op de core-business te richten. De productie en omzet is echter wel sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van de (proces kritische) installaties. Tevens heeft men in de praktijk te maken met specifieke installaties of systemen waarbij het onderhoud wordt uitgevoerd door de fabrikant of derden. In alle gevallen dient bij het uitbesteden duidelijk te zijn wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft en wat de risico’s zijn van uitval of verstoringen van het primaire proces. Contracten moeten transparant zijn en duidelijke afspraken bevatten.

Doel Na het volgen van de tweedaagse cursus Uitbesteden van Onderhoud, is de cursist in staat om het gehele proces van contractmanagement in te richten en te beheersen. Concreet leert de cursist wat contractmanagement inhoudt, welke typen onderhoudscon-

tracten mogelijk zijn en hoe deze strategisch toegepast kunnen worden. Daarnaast leert de cursist onderhoudscontracten opstellen, borgen, bewaken en evalueren. Tot slot worden de concepten Life Cycle Costing en Total Cost of Ownership behandeld als uitgangspunten voor investeringsbeslissingen.

Onderwerpen Algemeen • Wat wordt verstaan onder contractmanagement? • Proces van uitbesteden: Inventariseren, specificeren, selecteren, contracteren, borgen, uitvoeren/begeleiden, bewaken en evalueren Strategie • Type onderhoudscontracten: raamovereenkomst, prestatie, all-in, preventief en correctief • Kennismanagement • Contracteigenaar, contract­ beheerder, budgethouder • Vaststellen OEM afhankelijkheid (risico analyse) Opstellen contracten • Standaard Service Overeenkomst • Aansprakelijkheid en overige inkoopvoorwaarden • Service afspraken specificeren, zoals: werkafspraken, responsetijden, onderdelen, beschikbaarheid, validatie, conditiemetingen, etc. • Transparantie

Cursusduur | Data | Plaats Twee opeenvolgende dagen van 09.00-17.00 uur 12 & 13 mei 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 6 & 7 november 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten

Leverancierselectie • Aanbesteding • Kostenbenchmarking • Contractevaluatie Controle en Grip • Contractbeheersysteem • Borgen onderhoudscontracten; koppelen objecten, vastleggen serviceafspraken • Drie-weg matching onderhoudscontract, order, servicebon en factuur • Op welke wijze kan een organisatie grip en inzicht krijgen op de totale omvang van onderhoudscontracten en de samenhangende kosten? Bestemd voor De cursus Uitbesteden van Onderhoud is bestemd voor (asset)beheerders van apparatuur, installaties en gebouwencomplexen, hoofden technische dienst, plant managers, hoofden facility management, inkopers, werkvoorbereiders en contractbeheerders. Deze cursus is ook te gebruiken voor medewerkers van onderhoudservicebedrijven.

15


Life cycle employment EEN INTENSIEF PROGRAMMA VOOR NIEUWE- EN BESTAANDE MEDEWERKERS BINNEN UW BEDRIJF

Goed Installatiebeheer MAINTENANCE engineering in de praktijk + casus Management van Projecten & Shutdowns Reliability-centred Maintenance (RCM2)

Dè opleiding op het gebied van: ➜ Projectmanagement ➜ Cost Management ➜ Planning ➜ Werkvoorbereiding

Het programma biedt: ➜ Brede scope op verschillende

Voor tie : l ma infor people.n .lt www l: of be 40

bedrijfsonderdelen ➜ Perfecte balans tussen opleiding, begeleiding en de praktijk ➜ Duurzame in- en doorstroom

www.lt-people.nl

16

2091 6 8 07

info@lt-people.nl

078-620 91 40

2 17


Maintenance Engineering

in company mogelijk

in de Praktijk

kosten van deelname Voor NVDO-leden € 1.350,- en voor niet-leden € 1.590,-. De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

 De maintenance engineer moet snel kunnen schakelen tussen de details van de dagelijkse problemen en beschikt over een helikopterview om snel een overzicht van die gesignaleerde problemen te krijgen. Tenslotte moet hij zijn voorstellen voor eventuele oplossingen duidelijk en overtuigend kunnen presenteren. De taak van de maintenance engineer is om verstoringen in het productieproces en het onderhoudsproces te herkennen, te elimineren en vooral te voorkomen. Daartoe is er veel samenwerking nodig met andere bedrijfsfuncties.

18

Doel Het doel van deze cursus is om de maintenance engineer in zijn dagelijkse werk een goede ondersteuning te bieden. Onderwerpen Dag 1 • De plaats en functie maintenance engineering in de organisatie • Het takenpakket van de maintenance engineer • De relatie tussen de onderhouds- en productiefunctie • Het afstemmen van productieen onderhoudsdoelstellingen • De kern van maintenance engineering: borgen en verbeteren van de prestatie van produktiemiddelen • De gereedschapskist van de maintenance engineer • Het analyseren en reduceren van storingen • Het opstellen van verbeterplannen

Cursusduur | Data | Plaats Twee opeenvolgende dagen van 09.00-17.00 uur 30 en 31 januari 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 7 en 8 oktober 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten

Dag 2 • Het doel en het ontwerpen van onderhoudsconcepten • Van onderhoudsconcept naar onderhoudsbeheersing • Praktijkvoorbeelden onderhoudsconcept • Het invoeren van onderhoudsconcepten in de eigen organisatie • Het borgen en bijsturen van onderhoudsconcepten in de praktijk • De invloed van onderhoudsconcepten op het bedrijfs­ resultaat • De effectiviteit en de efficiëntie van de mainte­ nance engineer Bestemd voor De cursus Maintenance Engineering in de Praktijk is bestemd voor leidinggevenden, staffunctionarissen of dienstverleners die direct of indirect betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van bedrijfsmiddelen: (adjunct) hoofden technische dienst of productie, planners, werkvoorbereiders en uiteraard (maintenance) engineers.

casus Niet te vroeg en niet te laat!

Zeker als het economisch even tegen zit, is kostenbesparing een noodzakelijke maatregel. Onderhoud is dan al gauw één van de posten die bovenaan de lijst staat. In de hoop dat het spoedig wel weer beter zal gaan, wordt de broekriem aangetrokken door preventief onderhoud uit te stellen. Maar wat nu als de crisis toch langer aanhoudt dan gehoopt? Dan begint toch een gevoel te ontstaan dat het zo niet langer kan. De eerste signalen worden duidelijk dat er sprake is van achterstallig onderhoud. De Onderhoudsorganisatie maakt zich grote zorgen en vindt dat er geld uitgegeven moet worden om erger te voorkomen. Maar de bedrijfsleiding is daar nog niet zo van overtuigd en dat geld is er eigenlijk niet. Dan ontstaat een patstelling waar niemand blij van wordt.

Inmiddels is een groot gedeelte van de onderhoudsconcepten van de staalfabriek onder handen genomen. Op veel plekken is het preventief onderhoud verminderd of verschoven van periodiek (gebruiksafhankelijk) naar inspectief (toestandsafhankelijk) onderhoud. Vooral op bouwkundig onderhoud is het preventief onderhoud juist toegenomen, omdat de analyse uitwees dat daarmee duurderde reparaties worden voorkomen. Zo wordt stap voor stap toegewerkt naar het optimale onderhoud. Beide heren zijn het erover eens: “Om echt resultaat te halen, is het belangrijk dat alle betrokkenen erin geloven. Doordat we de aanpassingen doorvoeren op basis van feiten waarbij de afweging voor een ieder zichtbaar is, helpt dat enorm om dat geloof om te zetten in overtuiging.” In de cursus wordt aan de hand van dit soort voorbeelden belicht hoe Maintenance Engineering in de praktijk gebracht kan worden.

Een voorbeeld dat investeren in Maintenance Engineering kosten kan besparen De staalfabriek van Tata Steel in IJmuiden heeft de intervallen voor diverse vormen van preventief onderhoud verlengd. Zo is de onderhoudsinterval van de classifier van de converters (waarmee slib uit de rookgasreiniging wordt gefilterd) van één naar acht weken verlengd. “Daarmee hebben we 80% van de kosten bespaard en het risico neemt nauwelijks toe”, zegt de manager van het programma dat opgezet is om al het onderhoud kritisch door te lichten. De maintenance engineer legt uit: “We testen verschillende onderhoudsconcepten en kijken welk effect de aangepaste frequentie van het onderhoud heeft op de storings­kosten, preventieve onderhoudskosten en kosten als gevolg van produktiederving, bijvoorbeeld door stilstand. Daarbij kijken we ook of de verschillende onderhoudsconcepten geen verhoogd risico geven voor milieu en veiligheid. Het beste resultaat koppelen we aan het periodiek onderhoudsplan. Door dit direct te wijzigen in SAP, voeren we de verbetering direct door. Dit is geen papieren bezuiniging, maar een échte.”

19


Management van Projecten & Shutdowns kosten van deelname Voor NVDO-leden € 1.820,en voor niet-leden € 1.980,-. De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

 Tijdens een Shutdown, ook wel “Stop” genoemd, worden voornamelijk stopgebonden onderhoudswerkzaamheden in combinatie met projecten uitgevoerd. Bij projecten denken wij aan investeringsprojecten voor technische installaties van een grotere omvang, complex van aard, met een tijdelijk karakter. Bij shutdowns of groot onderhoud wordt gedacht aan grote revisies van grotere machines of productie-eenheden, aan procesmatige installaties zoals in de chemie, petro-chemie, elektriciteitscentrales en overige min of meer procesmatig ingerichte industrieën. Zowel bij projecten als shutdowns staat de projectorganisatie los van de operationele organisatie. In geval van shutdowns worden ook projecten in de shutdown aanpak geïntegreerd.

Doel Deze driedaagse cursus leert u projectmatig te werken vanaf de definitie van het project tot en met de afronding en rapportage. Kom door goede organisatie, planning en risicomanagement tot de perfecte shutdown én binnen budget!

20

Onderwerpen Dag 1: Introductie • Wat is een shutdown en wat is het niet en bestaat er een shutdown project aanpak? • Wat zijn de hoofdlijnen binnen de uitvoering van een shutdown en wat is het verschil tussen een shutdown en een project? • Welke fases moeten er in een shutdown aanpak zitten en hoe integreert men een shutdown in een (groot) project? • Fasering van een project, milestoneplanning, Taken projectleider per projectfase Dag 2: Planning en Contractopbouw • Voortgangsbewaking in de voorbereidingsfase en Risicomanagement • Opstellen van een kosten­ begroting en het iIndienen van de projectgoedkeuringsaanvraag • Contracting van diensten en materialen

Reliability-centred Maintenance (RCM2) kosten van deelname Voor NVDO-leden € 1.795,- en voor niet-leden € 1.945,-.

Cursusduur | Data | Plaats Drie opeenvolgende dagen van 09.00-17.00 uur 20, 21 en 22 mei 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 1, 2 en 3 oktober 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten

• Scope of work (leverings­ omvang) en Technische opdrachtstelling (TOS) • Organisatorische aspecten, Bouwprocesbesluit, Veiligheidsplan, Veiligheidscoördinatie; overzicht regelgeving • Case BPB-RI&E Dag 3: Operationele fase, afronding, rapportage en aansprakelijkheid • Project control in de uitvoeringsfase, voortgangsbewaking en kostenverslaglegging • Overdracht en overname en omgaan met scope changes • Juridische aansprakelijkheid • Nazorg en evaluatie, leveranciersbeoordeling, projectarchivering • Kentallen • Praktijkcase Shell Bestemd voor De cursus Management van Projecten en Shutdowns is bedoeld voor alle functionarissen die betrokken zijn bij onderhoudsprojecten en shutdowns.

De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, een uitgebreid Nederlandstalig cursusboek en bovendien de meest recente versie van het boek “Reliability-centred Maintenance” door John Moubray, het brein achter RCM2.

Onderwerpen Dag 1 • Inleiding in Reliability-centred Maintenance • Definiëren van functies en normen voor de gewenste prestaties en Definiëren van (functionele) storingen

 Van de vele miljoenen die bedrijven investeren in onderhoud, is het leeuwendeel gericht op het verhogen van de onderhoudsefficiëntie. Het gaat dan om investeringen in mensen en middelen, die als doel hebben het periodieke onderhoud op de juiste wijze uit te voeren. Het blijkt echter dat veel periodieke taken, ook als ze precies zo worden uitgevoerd als bedoeld, niets opleveren en dat sommige periodieke taken zelfs averechts uitpakken. Anderzijds blijkt dat er veel periodieke taken ontbreken, die essentieel zijn voor een veilig gebruik van moderne, technische systemen. We moeten onze aandacht dus verleggen van het op de juiste wijze uitvoeren van periodiek onderhoud naar het uitvoeren van het juiste periodieke onderhoud: van onderhoudsefficiëntie naar onderhoudseffectiviteit. De eerste bedrijfstak die dit systematisch heeft aangepakt, is de burgerluchtvaart. Daar werd een methode ontwikkeld om, gestructureerd en systematisch, het veilige minimum aan periodiek onderhoud te bepalen. Deze methode staat binnen de luchtvaart bekend als MSG3 en daarbuiten als “Reliability-centred Maintenance” (RCM).

Dag 2 • Vaststellen van storingsoorzaken (storingsvormen) en Bepalen wat er bij een storing gebeurt (storingseffecten) • Beoordelen van storingsgevolgen: Storingen die veiligheid of milieu bedreigen, Storingen die productie c.q. bedrijfsvoering beïnvloeden, Storingen die uitsluitend reparatie met zich mee brengen, Storingen die het wegvallen van een beveiliging inhouden

Doel U leert de zeven RCM-vragen te beantwoorden en zo te beslissen welke periodieke taken de beste strategie vormen in de strijd tegen bepaalde storingen. U leert bovendien hoe te beslissen welke storingen beter

Dag 3 • Bepalen van strategieën in de strijd tegen storingen: Periodieke vervanging/ revisie, Toestandsbeoordeling, -Storingsdetectie, Eenmalige wijziging, Bewust afwachten • Bundelen van taken tot onderhoudsschema’s

op een andere manier kunnen worden bestreden, namelijk door een eenmalige wijziging van het ontwerp, de wijze van bediening, procedures en voorschriften of van kennis en vaardigheden.

in company mogelijk

Cursusduur | Data | Plaats Drie opeenvolgende dagen van 09.00 - 17.00 uur 25, 26 en 27 maart 2014 Aristo te Eindhoven 18, 19 en 20 juni 2014 NVDO-verenigingsgebouw te Houten 23, 24 en 25 september 2014 Postillion Hotel te Dordrecht 25, 26 en 27 november 2014 Mercure te Zwolle

• Toepassen van de RCMmethode: Werkgroepen, Facilitators, Implementatiemethoden en Opstarten Bestemd voor De cursus is bestemd voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van technische systemen, de inzet, het gebruik en de bediening van die systemen, het ontwerp van die systemen of voor de veiligheid, de arbeidsomstandigheden en het milieu. De doelgroep bestaat uit reliability managers, maintenance managers, reliability engineers, maintenance engineers, operations managers, production managers, quality managers, operations engineers, process engineers, engineering managers en SHE managers. Iedereen kan aan de driedaagse basiscursus Reliability-centred Maintenance (RCM2) deelnemen, tenzij die deelname in strijd is met de licentie-overeenkomst tussen Aladon LLC en Operational Excellence Transfer. 21


Aandacht voor Productie Duurzaam Spare Parts Management; Voorraadbeheersing 2.0 + casus Storingsanalyse, maar dan Anders!

ER VALT NOG GENOEG TE LEREN

22

3 23


Duurzaam Spare Parts Management

in company mogelijk

Voorraadbeheersing 2.0

kosten van deelname Voor NVDO-leden € 1.350,en voor niet-leden € 1.590,-. De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

 Voorraadbeheersing in onderhoud is heel wat meer dan materiaal bestellen, ontvangen, op de juiste schappen leggen en vervolgens weer uitgeven. Het is een complex en moeilijk vak en het verschilt ook aanzienlijk van voorraadbeheersing van productiematerialen. Elke 100 Euro aan voorraadwaarde kost een bedrijf jaarlijks minimaal 25 Euro; kosten die in veel ondernemingen maar zelden gemanaged worden. En dan hebben we het nog niet over kosten van productie-stilstanden omdat reservedelen niet tijdig beschikbaar zijn. Want die kunnen een veelvoud bedragen van de materiaalkosten. Met duurzaam spare parts management streven we naar het vermijden van onnodige voorraden op korte én lange termijn. En het tegengaan van verspillingen heeft niet alleen betrekking op direct meetbare kosten, maar ook op financiële en economische neveneffecten zoals onnodig verbruik van grondstoffen en energie, en het vernietigen van in reservedelen opgesloten toegevoegde waarde.

24

Doel Deze tweedaagse cursus leert u een goed inzicht te krijgen in de technieken en methoden van duurzaam spare parts management; Voorraadbeheersing 2.0! Onderwerpen • Een visie op duurzaam spare parts management en onderhoud • Het organiseren van duurzaam spare parts management • De afhankelijkheden van andere bedrijfsfuncties • Risicomanagement en materiaalcategorieën • Voorraadstrategieën en bestelformules • Inkopen van artikelen t.b.v. onderhoud • Het beheren van artikelen in het magazijn • Administratie van de voorraad- en artikelgegevens • Voorraadbeheer en informatiesystemen • Optimalisatie en kosten­reductie

Cursusduur | Data | Plaats Twee opeenvolgende dagen van: 09.00 – 17.00 uur 11 en 12 februari 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 14 en 15 mei 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 9 en 10 oktober 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten

• Het meten van het effect van duurzaam spare parts management • Stappenplan voor verbeteringen De aangeboden theorie wordt verduidelijkt met praktijkvoorbeelden en wordt bovendien afge-wisseld met oefeningen en cases, waarbij deelnemers ook hun eigen kennis en ervaring kunnen delen. Er is bovendien ruimte om problemen, waarmee de deelnemers in de eigen praktijk te maken hebben, te bespreken. Bestemd voor Deze intensieve en interactieve cursus is bestemd voor alle functionarissen die bij het voorraad-beheer betrokken zijn: medewerkers Technische- en Onderhoudsdienst, financieel - administratieve medewerkers, bedrijfscontrollers, medewerkers inkoop, medewerkers bedrijfsbureau.

casus De sleutel naar optimaal Voorraad­beheer Veel reservedelen hebben een laag verbruik en zijn duur in aanschaf. Het bepalen van de voorraadhoogte is daarom niet zo eenvoudig, zeker als je bedenkt dat de kosten van het op voorraad houden van een artikel elk jaar 25% van de aanschafwaarde kost. Voor één artikel is dat wel te overzien, maar in de meeste onderhoudsmagazijnen zijn er wel een paar honderd van dat soort artikelen. Optimalisatie kan dan veel geld besparen. Er is een eenvoudige formule waarmee je kunt berekenen wat de kans is dat je een bepaald reservedeel nodig zult hebben. Als een klep van € 8.000,- een gemiddeld jaarlijks verbruik heeft van 1,5 (het is nu eenmaal statistiek, en dan kom je ook halve kleppen tegen), is de kans 20% dat je in een bepaald jaar drie of meer kleppen nodig zult hebben. De kans dat je meer dan vijf kleppen nodig hebt is nul. Met twee kleppen op voorraad (voorraadkosten € 4.000,- per jaar) is er dus een kans van 80% dat je geen nee hoeft te verkopen. Is dat een aanvaardbaar risico? In de cursus gaan we daar dieper op in, want levertijd speelt natuurlijk een rol, en vooral de kosten van productiestilstand als gevolg van een ontbrekend reservedeel. Voorraadbeheersing gaat niet alleen over de kosten van de voorraad, zoals nog veel mensen denken. Het gaat ook over de kosten van mispakken. Voldoende stof dus om dieper na te denken over het optimaliseren van voorraden!

25


Storingsanalyse, maar dan Anders!

in company mogelijk

kosten van deelname Voor NVDO-leden € 530,en voor niet-leden € 630,-. De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

 De NVDO cursus “Storingsanalyse, maar dan Anders!” biedt deelnemers een complete aanpak voor het effectief en efficiënt oplossen van storingen. In één dag wordt geleerd: • hoe een samenloop van omstandigheden of vaag probleem kan worden verduidelijkt tot een kernachtige omschrijving van storingsmelding(en) • Hoe alle informatie over een storing nauwkeurig beschreven kan worden, zodanig dat onderscheid wordt gemaakt tussen geruchten en feiten • hoe op een zo efficiënt mogelijke wijze de oorzaak van de storing kan worden bepaald • hoe de juiste maatregelen kunnen worden gekozen • hoe de samenwerking en de communicatie tussen de (interne)klant en de “storingsoplosser” kan worden verbeterd. Denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen TD-Productie Resultaat: storingen worden sneller en definitief opgelost. Door betere samenwerking ontstaat een hogere beschikbaarheid van productie-installaties met lagere onderhoudskosten tot gevolg.

26

Doel Deelnemers worden getraind in een stap voor stap aanpak, een systematische manier van denken voor het analyseren en oplossen van storingen. De deelnemer krijgt daarbij antwoord op de volgende vragen: • Hoe meld ik storingen duidelijk en welke vragen moet ik (mezelf) stellen om ervoor te zorgen dat ik alle relevante informatie verzamel die nodig is voor het oplossen van de storing? • Op welke wijze kan ik alle gegevens met betrekking tot een storing het beste (visueel) vastleggen, zodat de feiten door iedereen eenvoudig begrepen worden? • Hoe kan ik een nog niet opgeloste storing zorgvuldig overdragen aan een collega, zodanig dat hij direct met de analyse kan beginnen? • Hoe pak ik de analyse van de storing efficiënt en effectief wijze aan, zonder voorbarige conclusies te trekken? • Hoe bepaal ik op basis van de beschikbare informatie de juiste storingsoorzaak, zonder te vervallen in een aanpak van “trial and error”?

Cursusduur | Data | Plaats 15 april 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 17 september 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 12 december 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten

• Hoe bepaal ik de beste maatregelen om de storingsoorzaak weg te nemen. Onderwerpen Tijdens deze eendaagse cursus worden eigen ervaringen uitgewisseld. De deelnemers krijgen een beeld van hun huidige werkwijze bij het analyseren van storingen. Vervolgens wordt stap voor stap een systematische aanpak voor storingsanalyse getraind. Daarbij worden korte stukken theorie steeds afgewisseld met vele praktische voorbeelden en oefeningen om vaardigheid te ontwikkelen in een kritische aanpak. Deelnemers ontvangen tijdens de cursus een syllabus. Voor toepassing van de methoden in het eigen bedrijf worden tevens digitale werkbladen beschikbaar gesteld. Bestemd voor Medewerkers in onderhoud én productie die verantwoordelijk zijn voor het functioneren van de assets (operators en (service)monteurs.

Bereik werkzoekende technici zeer gericht!

• groot bereik onder actief en latent technisch werkzoekenden • vacatures elke week in de nieuwsbrief naar 7.300 technici • vacatures automatisch doorgeplaatst op 10 à 15 partnerwebsites

Neem contact op met onze accountmanagers voor meer informatie en advies op maat. Tel. 0226 - 33 16 20 | info@jobtec.nl

JobTec.nl vacatures voor technici 27


De Bakker Sliedrecht Groep ontwerpt, realiseert en onderhoudt uitdagende projecten in de maritieme, industriĂŤle, offshore en rail markt.

Geweldige Gebouwen Prestatiebestekken & Prestatiecontracten voor Gebouwenonderhoud Meerjaren­onderhoudsplanning + casus Bouwbesluit; brandveilig gebruik

www.bakkersliedrecht.com

28

tel./fax: (0184) 436666 / (0184) 436677 e-mail: info@bakker-sl.nl

4 29


Prestatiebestekken & Prestatiecontracten

voor Gebouwenonderhoud PRODEX is dé specialist in leer/werktrajecten in de procesindustrie, en heeft als doel om het tekort aan geschikte onderhoudstechnici te voorkomen. U heeft de leer/werkplekken, wij de gemotiveerde PRODEXtalenten, het netwerk, de kennis en de overtuiging om de industrie ‘bemand’ te houden.

kosten van deelname Voor NVDO-leden € 1.350,- en voor niet-leden € 1.590,-. De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

Prodex neemt u de werving, selectie, scholing, begeleiding, verzekering en uitbetaling van de onderhoudsleerlingen uit handen. De aanpak is uniek; wij bieden een uitgebreid selectieproces, intensieve begeleiding en kennis van de industrie. Door de kwaliteit van onze dienstverlening bent u verzekerd van uw toekomstige onderhoudstechnici met de juiste papieren. Andere voordelen: geen werkgeverschap en flexibiliteit op de werkvloer. En dat tegen een interessant tarief. Prodex maakt het waar. Meer weten, meteen een opdracht of een persoonlijke afspraak? Bel 010 427 77 16 (vraag naar Joke of Wilko) of stuur een email naar mail@prodex.nl U kunt ook even kijken op: www.prodex.nl

 Prestatiebestekken zijn opgesteld om de toeleverancier beter inzicht te geven in de wensen van de klant. Tevens wordt het uitgevoerde werk hiermee gevolgd. Wat is nu een prestatiebestek en wat is het niet. ”Een prestatiebestek is een contract waarin de opdrachtgever voor een uit te voeren werk met behulp van zogenaamde prestatie-eisen de gewenste situatie (output) beschrijft. Het bestek geeft niet aan wat, hoe of hoe vaak iets moet gebeuren. De aannemer bepaalt zelf de noodzakelijke activiteiten en de hoeveelheden van benodigd materiaal om de gewenste situatie te bereiken of te behouden”. De voordelen van een prestatiebestek zijn bijvoorbeeld een eenvoudigere directievoering die leidt tot minder kosten en meer focus op het doel; dus een beter resultaat! Prestatiebestekken zijn relatief nieuw en ze vragen om een andere benadering dan het werken met traditionele bestekken. Doel Na het volgen van de tweedaagse cursus Prestatiebestekken en Prestatiecontracten voor gebouw-onderhoud, is de cursist in staat strategisch en beleidsmatig de statusbepaling van vastgoed in kaart te brengen. Hij leert “de kunst” van uitbesteden van beleid en contractvorm tot en met evaluatie.

30

Onderwerpen Strategie en beleid • Wat is onderhoud, gewenst of noodzakelijk en Onderhoud is vermijden en herstellen • Heeft het bedrijfsproces invloed op uit te voeren onderhoud en Hoe wordt huisvestingbeleid afgestemd op onderhoudscenario’s en kwaliteitsniveaus • Resultaat onderhoud: functie­behoud, waardebehoud en zelfs toename waarde • Welke criteria leiden tot onderhoudsactiviteiten, technische conditie? Functionaliteit? Bedrijfsrisico? Statusbepaling vastgoed (het in kaart brengen van onderhoudswerk) • Onderhoudsconcepten, Inspectiegegevens, Ervaringsgegevens • Meerjarenplanningen • NEN 2767 als basis voor onderhoudsplanning • Hulpmiddelen als software ondersteuning voor onderhoudswerk, onderhouds­historie en kengetallen

Cursusduur | Data | Plaats Twee opeenvolgende dagen van 09.00-17.00 uur 5 en 6 juni 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 27 en 28 november 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten

Uitbesteden, prestatiebestek, prestatieovereenkomst • Uitbesteden onderhoudswerk en Beleid en strategie uitbestedende organisatie • Wat doe je wel, wat doe je niet – wat doet de toeleverancier • Samenwerken met je toeleverancier: welke contractvormen • Leveranciersselectie - gunning • Beheersing onderhoudskosten en Opstellen prestatie­ bestekken • Voordelen en nadelen prestatiebestekken en Meten van contractuele bepalingen • Nagaan of afspraken nagekomen zijn en Belonen en straffen: bonus - malus • Valkuilen en tegenwind Bestemd voor De cursus Prestatiebestekken en Prestatiecontracten voor Gebouwonderhoud is bestemd voor beheerders van grote gebouwencomplexen, hoofden technische dienst, hoofden facility management (kantoren, onderwijs, ziekenhuizen) en hun financiële managers. Deze cursus is ook te gebruiken door medewerkers van toeleveranciers. 31


Meerjaren­ onderhoudsplanning kosten van deelname Voor NVDO-leden € 1.350,- en voor niet-leden € 1.590,De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties

 Bij een meerjarenonderhoudsplanning gaat het erom dat de wensen van een organisatie vertaald worden naar de mogelijkheden van het gebouw waarin die organisatie gehuisvest is. Een goede meerjarenonderhoudsplanning maakt gebruik van de resultaten die verkregen zijn uit onderhouds-inspecties (bijvoorbeeld volgens NEN 2767). Elke onderhoudsplanning heeft twee belangrijke functies: het is een goed stuk gereedschap bij onderhoudsbeheersing en het is een goed communicatiemiddel bij het zichtbaar maken van de resultaten van onderhoudswerkzaamheden.

32

Doel De cursist is na afloop van de cursus Meerjarenonderhoudsplanning in staat: een Programma van Eisen voor Instandhouding op te stellen, bezien vanuit dwingend recht, regelend recht en beleid. Hij kan een meerjarenonderhoudsplanning van (bouwkundig) onderhoud maken en weet om te gaan met onderhoudskengetallen en projectanalyses om de eigen meerjarenonderhoudsplanning mee te kunnen vergelijken.

Onderwerpen • Onderhoudsplanning als onderdeel van de bedrijfsbeheersing (control): meetbare doelstellingen en meetbare output en Het verzamelen van gegevens via gerichte inspecties (b.v. NEN 2767) • Welke eisen worden er per discipline aan een conditiemeting – meerjarenplan gesteld? • Directe toepassingen van inspecties NEN 2767. Hoe doe je dat? Het in beeld brengen van de bestaande conditie van de gebouwenvoorraad: Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning (budgettering), Het meten en controleren van onderhoudscondities, Het ondersteunen van vastgoedbeheer en –beleid en communicatie • Indirecte toepassingen NEN 2767. Hoe doe je dat? Het opstellen van een activiteitenplan op basis van het meerjarenonderhoudsplan, Het uitwerken ervan naar een jaarplan, Het in beeld brengen van te verwachten kosten. Het uitvoeren van projectvoorbereiding en invullen van bestekken,

in company mogelijk

Cursusduur | Data | Plaats Twee opeenvolgende dagen van 09.00-17.00 uur 26 en 27 maart 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 3 en 4 december 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten

Het opstellen van (resultaat­ gerichte) onderhouds­ contracten en Het overdragen van verantwoordelijk-heden bij aanvang of beëindiging van (resultaatgerichte) onderhoudscontracten •A fgeleide besturings­producten van meerjaren beheerplannen: Objectoverzichten, Basis Programma van Eisen per object. Inspectierapportages (ruimtelijk, esthetisch, functioneel, technisch en wettelijk), Meerjaren­planningen (naar tijd en geld) en Financiële meerjaren planningen, vastgoed­dossiers, productkaarten • Rapporteren van bevindingen in een meerjaren onderhoudsplan Bestemd voor De cursus Meerjarenonderhoudsplanning is bestemd voor beheerders en onderhouders van grote gebouwencomplexen, hoofden technische dienst, hoofden facility management. Deze cursus is ook geschikt voor medewerkers van toeleveranciers.

casus Weet waar je op bezuinigt Onderhoud hoort bij de grotere uitgaven betreffende het vastgoed. De eigenaar van een gebouw of gebouwcomplex moet ondanks de economische crisis de veiligheid en gezondheid van de gebruikers kunnen garanderen. De woningwet heeft namelijk de zorgplicht geïntroduceerd waarmee de verantwoordelijkheid nadrukkelijk bij de eigenaar ligt. Een grote hoeveelheid wet- en regelgeving maakt duidelijk waaraan minimaal moet worden voldaan. De eigenaar moet weten of dit het geval is en welke eventuele maatregelen nodig zijn. Maar hoe ver kan worden gegaan in de bezuinigingen? Waar liggen de grenzen die niet over-schreden mogen worden omdat daar later de prijs voor wordt betaald? Het is nodig transparant te kunnen communiceren over dat deel van het budget dat echt niet kan worden weg bezuinigd. Belangrijk is om grip te hebben op de onderhoudstoestand van gebouwen, daaronder vallen veiligheid en gezondheid, technische staat en duurzaamheid. De veiligheid en gezondheid van de gebruikers van uw vastgoed komen op de eerste plaats. (Zie ook de website www.veiligengezondwonen.com) Als gebouweigenaar bent u verantwoordelijk voor de constructieve veiligheid en de brandveiligheid. In augustus werd een flat in Tilburg gerenoveerd en tijdens de renovatie werd er onderzoek gedaan naar de constructieve veiligheid. Die bleek niet aan de eisen te voldoen. Het renovatiewerk kwam stil te liggen omdat de galerijen moesten worden gestut. Bewoners zijn geschrokken en waren boos, zij zitten maanden langer in de troep. Het leverde een hoop last en extra kosten op die er niet waren geweest als de vinger aan de pols was gehouden aangaande de constructieve veiligheid.

Ook belangrijk is om altijd grip te hebben op de technische onderhoudstoestand van gebouwen. Er moet voldoende onderhoud worden gepleegd om grote herstelwerkzaamheden later te voorkomen. Maar het zijn niet alleen herstelwerkzaamheden die tellen. Rekenkamer Rotterdam meldt in een rapport over de onderhoudstoestand van school­gebouwen in het primaire onderwijs dat de schoolgebouwen in dusdanig slechte staat zijn dat het negatieve gevolgen heeft voor de leerprestaties van scholieren. Er zou 7 miljoen per jaar in geïnvesteerd moeten worden in plaats van de 4 miljoen die nu gebeurt. En zo geldt dat ook voor gebouwen waar gewerkt wordt, laat de staat van onderhoud geen negatieve invloed hebben op de productiviteit van uw werknemers. Omdat met de economische crisis de ecologische crisis niet is verdwenen, mogen de ambities op het gebied van duurzaamheid niet losgelaten worden. Gebouwen zijn namelijk verantwoordelijk voor 30% van het totale energieverbruik (bron: ING). Ook gebruikers stellen steeds hogere eisen aan gebouwen op het gebied van duurzaamheid en laten steeds vaker hun keuze voor een gebouw ervan afhangen. Bovendien kan er door te investeren in duurzaamheid op lange termijn veel bespaard worden op energiekosten.

33


Bouwbesluit brandveilig gebruik MBO kosten van deelname Voor NVDO-leden € 530,- en voor niet-leden € 630,-. De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

Cursusduur | Data | Plaats Een trainingsdag van 09.00-17.00 uur 13 februari 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 30 september 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten

Albeda College en Zadkine – Maintenance College

ROC West-Brabant - Markiezaat College

Scalda – College voor Maintenance & Procestechniek

 Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Dit zijn voorschriften die de minimaal noodzakelijke kwaliteit van bouwwerken waarborgen. Het Bouwbesluit is, samen met de daarbij behorende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit, enkele voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen en het Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels, vervangen door één Bouwbesluit.

34

Doel Na het volgen van de cursus “Bouwbesluit” is de cursist in staat de actuele regelgeving in het Bouwbesluit direct toe te passen. Onderwerpen • De nieuwe terminologie zoals; (extra) beschermde route, verkeersroute, veiligheidsvluchtroute, etc • Het nieuwe systeem voor de indeling van gebouwen • De wijziging van brandcompartimentgrootte • De verminderde samenhang van het bouwbesluit met andere wet- en regelgeving, normen en regelingen • De nieuwe eisen aan ruimten die zijn bestemd voor het insluiten van personen • De nieuwe bepalingen rondom bestaande bouw en nieuwbouw • Een nieuwe benadering voor de brandveiligheid van te verbouwen gebouwen

• De eisen voor verschillende gebruiksfuncties zoals welk type brandbeveiligingsinstallatie is geëist voor de toegepaste gebruiksfunctie • De aangepaste eis van het bouwbesluit op de uitvoering van brandbeveiligings-installaties zoals o.a. brandmelden ontruimingsinstallaties en vluchtweg-aanduidingen • De eisen rondom de verplichte doormeldingen naar Regionale Alarmcentrales (RAC) • De invloed van het Bouwbesluit op certificeringsregelingen Bestemd voor Deze cursus is voor iedereen die zich bezighoudt met brandveiligheid en al werkzaam is met oude Gebruiksbesluit. Dit zijn bijvoorbeeld inspecteurs van onroerend goed en ervaren medewerkers technische dienst, maar is ook zeer geschikt voor beheerders van grote complexen, hoofden facility management (kantoren, onderwijs en ziekenhuizen).

ROC Tilburg – School voor Luchtvaarttechniek

Leeuwenborgh Opleidingen

HBO

Hogeschool Utrecht

Universitair

35


Maintenance gaat innoveren met bedrijfsspecifieke opleidingen

Onderhouds足 professionals van Topniveau leergang: Vaardigheden voor Reliability& Maintenance Engineering (R&me) voor verbeteraars in Asset Management Leergang: Asset Management Verkenning Asset Management

5

Value Driven Maintenance (VDM) Masterclass

Leergang DBFMO Management + CASUS

36

37


Leergang

Vaardigheden voor Reliability& Maintenance Engineering (R&me)

in company mogelijk

voor verbeteraars in Asset Management

kosten van deelname Voor NVDO-leden € 8.250,en voor niet-leden € 8.450,-.

Cursusduur | Data | Plaats De totale leergang beslaat 32 dagdelen.

De cursuskosten omvatten Leermiddelen, zoals documentatie en een gratis abonnement op de elektronische RATIOtemplates van CoThink, lunches, overige catering en diner. Overige verblijfskosten (eventueel zes tussenovernachtingen met ontbijt) zijn voor eigen rekening.

De programmering is verspreid over zes blokken van twee dagen, inclusief tussenliggende avonden. De leergang wordt afgesloten met een dag, waarbij ook de managers van de deelnemers worden uitgenodigd. De totale leergang duurt ongeveer negen maanden.

Doel Tijdens de leergang wordt de deelnemer vaardig in het toepassen van methodische benaderingen voor het oplossen van lastige vraagstukken. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en aan het onbevangen leiden van verbetergroepen. Na afloop van de leergang beschikt het bedrijf over een doelgerichte, slagvaardige verbeteraar.

 De Reliability- en Maintenance Engineer (R&ME-er) heeft een cruciale functie in het behoud van de concurrentiepositie. Daarbij zijn het minimaliseren van de productiekosten en de levensduurverlenging van assets belangrijke strategische thema’s. Betrouwbaar produceren vereist dat risico’s worden vermeden. Asset Management is erop gericht om uw strategische doelstellingen te bereiken. De prestaties van uw assets zijn optimaal afgestemd op uw bedrijfswaarden en uw investering levert maximaal rendement op.

38

De Reliability- en Maintenance Engineer is bij uitstek de verbeteraar in Asset Management. De R&ME-er bouwt bruggen tussen de prestaties van assets en de schat van kennis en ervaring in de organisatie. Hij helpt uw bedrijf om alert en opmerkzaam te zijn! De leergang R&ME is erop gericht dat de deelnemers beter in staat zijn een faciliterende rol te vervullen, als spin in het web van continu verbeteren. Het resultaat is dat zij gestructureerd en systematisch verbeterprojecten begeleiden. Met andere woorden; de deelnemers worden “kampioen” in aanpak en methode, in het ondersteunen van teams bij het kritisch analyseren van vraagstukken en het zoeken naar creatieve oplossingen. Meer generalist dan specialist!

Onderwerpen De leergang R&ME bestaat uit 8 modulen. Tijdens de leergang vindt individuele begeleiding plaats, inclusief coaching op de werkplek. Voorafgaand vindt er een intake plaats met de deelnemer en zijn bedrijf om samen de specifieke doelstellingen te bepalen en een leercontract op te stellen. Naast de collectieve modules, vindt er ook persoonlijke coaching plaats op basis van persoonlijke doelstellingen en begeleiding bij het faciliteren van een groep sessie op een ander bedrijf.

Module 1 Inleiding en oriëntatie op Reliability- en Maintenance Engineering Module 2 Vaardigheden voor oplossen problemen (RCA / Event Map / Probleem- en Gedragsanalyse) Module 3 Facilitator-vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling (incl. Whole Brain Thinking) Module 4 Vaardigheden voor voorkomen problemen (Risico Management / RCM / FMEA) Module 5 Databeheer en toegepaste statistiek (principes van Lean Six Sigma en SPC) Module 6 Theorie en methoden uit Asset Management Module 7 Vaardigheden voor Lean Maintenance Module 8 Effectieve implementatie van de R&ME functie

15 mei 2014 (startdatum R&ME 26) Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer, Putten 30 oktober 2014 (startdatum R&ME 27) Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer, Putten

• Het denken in waardetoevoeging en het elimineren van verspillingen • Het faciliteren van groepen bij het oplossen van vraagstukken en het op het juiste moment betrekken van de juiste professionals • Het creëren van een effectieve werkomgeving voor prestatieverbetering van assets en mensen • Het ontwikkelen, presenteren en implementeren van verbetervoorstellen en het adviseren van het management

Methodieken De deelnemer maakt zich een aanpak eigen voor de volgende vraagstukken en weet van de bijbehorende methodieken welke wanneer en hoe kunnen worden toegepast: • Het verzamelen en ordenen van relevante en betrouwbare productie- en onderhoudsgegevens • Het tijdig signaleren van afwijkingen, problemen en verbetermogelijkheden • Het onderzoeken en visualiseren van complexe en samengestelde problemen • Het analyseren van problemen, het vinden van (kern)oorzaken, zowel in de techniek, in menselijk gedrag, als in de organisatie • Het weloverwogen geven van aanbevelingen en het voorstellen en treffen van effectieve maatregelen • Het voorkomen van risico’s door preventieve maatregelen en het anticiperen op onvoorziene omstandigheden

Aan de leergang is een certificaat verbonden, dat wordt uitgereikt op basis van bewezen vaardigheid en bij voldoende inzet. De leergang wordt begeleid door een commissie van advies. Na certificering kunnen deelnemers toetreden tot de actieve groep van oud deelnemers (alumni R&ME). Daarnaast worden jaarlijks diverse inloopmiddagen georganiseerd waarin werkthema’s worden behandeld. Bestemd voor De leergang Vaardigheden voor Reliability-en Maintenance Engineering is bestemd voor iedereen voor iedereen die verantwoordelijk is voor het verbeteren van de prestaties van de assets en de organisatie, medewerkers uit Productie, Procestechnologie en Onderhoudsorganisatie. Werkzaam bij zowel asset owners als bij toeleveranciers van diensten (zoals advies- en ingenieursbureaus en aannemers).

39


Leergang

in company mogelijk

Asset Management kosten van deelname Voor NVDO-leden € 4.950,en voor niet-leden € 5.250,-. De cursuskosten omvatten Overnachtingen, maaltijden, koffie en thee, alle documentatie, cursusmap.

 Asset Management kan beschouwd worden als een systeem, een middel dat bij invoering en borging binnen uw bedrijfsvoering een toegevoegde waarde geeft in de realisatie van een optimaal en kosteneffectief beheer en onderhoud van de bedrijfsmiddelen. Toepassing van Asset Management biedt de mogelijkheid om vanuit een risicogestuurde basis een juist evenwicht te krijgen tussen kapitaalsinvesteringen (kosten) en opbrengsten (o.a. beschikbaarheid, betrouwbaarheid, productiviteit en mate van milieubelasting) van de assets.

40

Kortom, hoe kan ervoor worden gezorgd dat de assets het vereiste kosteneffectieve resultaat behalen tegen de meest gunstige kosten gedurende de gehele technische levensduur van deze assets. In dit proces is het van belang dat de diverse stakeholders, die op enigerlei wijze een rol en verantwoordelijkheid in de gehele levenscyclus van een asset hebben, integraal met elkaar samenwerken. Om u kennis te laten verkrijgen van het begrip en methodiek van Asset Management organiseert de NVDO de praktische Leergang Asset Management, met focus op duurzame ontwikkeling en financieel rendement van bedrijfsvoering, mensen en bedrijfsmiddelen.

Doel Na het volgen van de leergang is de cursist in staat om antwoord te geven op de volgende vragen: • wat is Asset Management – als gedachtegoed, de methodiek en principes en welke plaats en positie neemt Asset Management in binnen het bestuurlijke kader • wat is risicomanagement en hoe wordt dit binnen Asset Management toegepast • hoe wordt risicomanagement toegepast binnen de methodiek van Asset Management • hoe kunnen ontwerpbeslissingen onderbouwd worden op basis van een Life Cycle Cost benadering • hoe wordt wet- en regelgeving in het bedrijfsbeleid geborgd • hoe kunnen bedrijfsprocessen worden gestroomlijnd, systeemeffectiviteit worden verhoogd en totale kosten over de levensduur worden verlaagd • hoe wordt optimale kosteneffectiviteit over de gehele levensduur bereikt • welk werk kan (of wil) het bedrijf uitbesteden en wat is hiervoor de meest gunstige uitbestedingstrategie

Cursusduur | Data | Plaats 2/3 april, 16/17 april, 7 mei, 21/22 mei, 11 juni 2014 Hotel de Bergse Bossen te Driebergen 24/25 september, 8/9 oktober, 29 oktober, 12/13 november, 3 december 2014 Hotel de Bergse Bossen te Driebergen • hoe wordt u zich persoonlijk bewust van de meerwaarde van Asset Management t.b.v. het eigen functioneren en voor de bedrijfsvoering en hoe wordt u zich bewust van uw functie in de invoering en borging van Asset Management binnen de bedrijfsvoering • hoe kunt u de methodiek en principes van Asset Management effectief binnen uw organisatieketen uitdragen en communiceren en hoe draagt u bij aan het realiseren van een optimale samenwerking tussen alle partijen in de keten Onderwerpen Het 8-daagse programma bestaat uit vijf modules waarbij de technisch bedrijfskundige onderwerpen worden afgewisseld met onderwerpen ter versterking van de sociale aspecten, die een belangrijke rol spelen bij de implementatie van Asset Management. De leergang is zo opgezet dat de onderwezen theorie met praktijkoefeningen wordt ondersteund. Daarnaast wordt u gevraagd in groepsverband een opdracht uit te werken waarbij de theorie direct op een vooraf bepaalde bedrijfssituatie wordt toegepast.

Resultaat van deze opdracht vormt aan het eind van de leergang voor u een leidraad dat kan fungeren voor invoering en borging van Asset Management binnen uw eigen bedrijf. Dag 1 en 2 • inleiding en kader Asset Management • methodiek en principes Asset Management • intervisie • case - teamdoelmatigheid en effectieve communicatie • theorie over functie en risicodenken en het faciliteren binnen Asset Management processen • case - procesontwikkeling en invoering van onderhoudsconcepten (o.a. FMECA, RCM) • case - theorie vertalen naar praktijk Dag 3 en 4 • datamanagement en het gebruik van managementinformatiesystemen en het belang van een goede interface • opbouw van objectstructuren en nut van historische data • life cycle costing en management • sturing op kosteneffectiviteit gedurende de gehele levensduur • prestatiemeting en rapportage met toepassing van KPI’s • inrichting van een continu verbeterproces Dag 5 • bedrijfsbezoek, opstellen en uitwerken van een specifieke opdracht Dag 6 en 7 • Asset Management als bestuurlijk kader voor optimaal en kosteneffectief beheer en onderhoud van fysieke bedrijfsmiddelen

• projectmanagement binnen de kaders van Asset Management • cases - teambuilding en reageren op gedrag • uitbesteding van werk (functie en verantwoordelijkheid van opdrachtgever en opdrachtnemer) • contractmanagement (welke contractvormen zijn er en hoe kunnen deze worden toegepast) • verandermanagement (wat betekent invoering van Asset Management voor een organisatie) Dag 8 • intervisie binnen de groep • eindpresentatie opdrachten • evaluatie en sluiting Daarnaast worden jaarlijks diverse inloopmiddagen georganiseerd waarin werkthema’s worden behandeld. bestemd voor De leergang Asset Management is bestemd voor medewerkers die binnen hun bedrijf een functie en/of verantwoordelijkheid hebben in het beheren en onderhouden van assets, ofwel fysieke bedrijfsmiddelen gedurende de gehele levensduur. Deze medewerkers vervullen doorgaans functies op het gebied van asset-, project-, productie- en onderhoudsmanagement, fleetmanagement, reliability- en maintenance engineering, planning & control en inspectie.

41


Verkenning Asset Management kosten van deelname Voor NVDO-leden € 1.410,- en voor niet-leden € 1.650,-. De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties. Certificaat IAM indien deelnemes de toets met goed gevolg aflegt.

 Een integrale kijk op het beheer van assets, van ontwerp, gebruik, onderhoud tot ontmanteling, en het zorgdragen dat beslissingen en acties steeds “in line of sight” zijn met het corporate beleid en strategie zijn voorwaardelijkheden voor goed asset management. Hiervoor is het noodzakelijk om een passend en doelmatig asset management systeem op te zetten en te implementeren. Asset Management wordt dan ook meer en meer gezien als een competentie met een breed en integraal perspectief. De verdieping van de strategie in concepten en in plannen resulteert in opdrachtstellingen met bijbehorende budget voor de processen: asset-creatie/verwerving, asset-gebruik, asset-onderhoud asset-verbetering en asset-ontmanteling. De prestaties en condities van de assets en asset management moeten worden gemeten, geanalyseerd en continue verbeterd. Voor de realisatie van deze processen moet een heldere en gestructureerde organisatie worden ingericht en moet de nodige competenties bij de medewerkers aanwezig zijn. En tenslotte moet het gehele proces ondersteund worden met IT en infrastructurele middelen.

42

Doel Na het volgen van deze cursus: • Heeft de deelnemer kennis van Asset Management definities en de vereisten genoemd in PAS 55 en ISO 55000 • De cursist is zich bewust van de toegevoegde waarde van Asset Management voor zijn organisatie en kent de verschillende Asset Management domeinen en hun samenhang • Beschikt de deelnemer over “field proven” frameworks, modellen en best practices die concreet in de eigen situatie kunnen worden toegepast Opmerking: Deze cursus is geaccrediteerd door het Institute of Asset Management (IAM) en behandelt alle IAM modules (A1-A2 en B1 t.e.m. B6). De deelnemer zal na het succesvol afronden van de bijbehorende toets een certifcaat ontvangen met een uniek nummer uitgereikt door het Institute of Asset Management.

in company mogelijk

Value Driven Maintenance (VDM)

Masterclass

kosten van deelname Voor NVDO-leden € 1.820,- en voor niet-leden € 1.980,-

Cursusduur | Data | Plaats Twee opeenvolgende dagen van 09.00-17.00 uur 1 en 2 april 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 23 en 24 september 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten

Onderwerpen Dag 1 • Algemene Introductie en Introductie in Asset Management (AM) • PAS55 introductie en kennismaking met ISO 55000 • AM Model • AM Elementen, Richtlijnen, Risk Management, Beleid en Strategie en Concepten Dag 2 • Plan en Service Providing • Performance en Metingen • Analyses, Organisatie, Medewerkers en Middelen • Implementatie Bestemd voor Deze cursus is bestemd voor (toekomstige) verantwoordelijken die in aanraking komen met Asset Management zich willen laten certificeren en/of kort kennis willen maken met Asset Management.

De cursuskosten omvatten Lunches, catering, documentatie EN het boek Value Driven Maintenance (Nieuw Geloof in Onderhoud).

 Met VDM kan de onderhoudsafdeling snel veranderen in een professionele organisatie die bijdraagt aan het totale bedrijfsresultaat. Daarnaast helpt VDM bij het inrichten van de Meest Waardevolle Onderhoudsorganisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bewezen best practices van toonaangevende bedrijven, branche specifieke bench­ marks en de mogelijkheden van geautomatiseerde EAMsystemen. Honderden bedrijven over de gehele wereld hebben de kracht van VDM ontdekt, in uiteenlopende industriëen zoals de Olie en Gas Industrie, Chemie, Voeding en Farmacie, Automotive, Consumentenelektronica, Maritiem en Openbaarvervoer, Havens, Wegen, Luchtvaart, Defensie, Energie en Utiliteit. Allen met indrukwekkende resultaten.

Doel De VDM Master Class leert u hoe u met onderhoud toegevoegde waarde kunt creëren. Daartoe zult u de VDM methodologie leren toepassen op uw eigen situatie en de door u ontworpen Meest Waardevolle Onderhouds-

organisatie implementeren binnen uw organisatie. De VDM methodiek bevat een kwantitatief besturingsmodel waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoe onderhoud een positieve bijdrage kan leveren aan de waardecreatie binnen het bedrijf.

Onderwerpen VDM Introductiedag Algemene trends in onderhoud en de belangrijke positie van VDM hierin; Economisch toegevoegde waarde en aandeelhouderswaarde en hoe onderhoud hieraan een bijdrage kan leveren. Inzicht in het waardedrijvermodel, KPI’s, benchmarking, het competentiemodel, het VDM Control Panel en verschillende maintenace best practices. Met behulp van een aansprekende bedrijfscase zal uitgelegd worden hoe VDM de motor kan zijn voor continue innovatie. Webinars U volgt acht VDM verdiepings-webinars. Dit zijn educatieve ‘web based seminars’ waaraan u vanaf uw werkplek kunt deelnemen. De webinars behandelen de kern competenties van onderhoud en nemen maximaal 1 uur in beslag. De webinars kunnen worden opgenomen en op elk gewenst tijdstip worden bekeken. De webinars staan in het teken van: Benchmark

Cursusduur | Data | Plaats Twee trainingsdagen van 09.00 - 17.00 uur 23 januari 2014 - Introductiedag 13 maart 2014 - Afsluitende Maintenance Business Experience. Mainnovation Meeting House te Dordrecht

uw Maintenance Performance, Beheersing van Onderhoudskoste, Verhogen van technische beschikbaarheid, De toekomst van Reliability Engineering, Werkstroombeheer, Effectief uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden, Optimaliseren reservedelen logistiek en Succesvol implementeren van EAM systeem. Maintenance Business Experience De Maintenance Business Experience is een interactieve management game voor maintenance en reliability professionals waarbij alle geleerde facetten van de VDM methodiek toegepast kunnen worden. Tijdens de MBE strijden verschillende onderhoudsteams tegen elkaar met als doel voor het fictieve bedrijf ‘Evolve’ een onderhoudsstrategie te ontwikkelen die de meeste waarde creëert. Het team dat na vier fictieve begrotingsjaren de grootste economische waarde heeft gecreëerd, wint de Most Valuable Maintenance Award. 43


planning 2014/2015

Leergang

DBFMO Management kosten van deelname Voor NVDO-leden €4.640,- en voor niet-leden € 4.850,exclusief BTW en inclusief lesmateriaal. De cursuskosten omvatten Alle catering. iPad mini met alle lesmateriaal, documentatie en presentaties!

 DBFMO is een duurzame en levensduurgerichte contractvorming in de Bouw en Infra waar onderhoud en exploitatie al in de ontwerp- en bouwfase worden geïntegreerd. Waar in de traditionele bouw veel verschillende aannemers zijn, die alleen verantwoordelijk zijn voor hun eigen deel in het geheel, is er in de DBFMO variatie slechts 1 contract voor de gehele looptijd. Dus vanaf ontwerp tot exploitatie en heeft vaak een looptijd van dertig jaar. De opdrachtnemer is een consortium van partijen die met elkaar samenwerken om het beste resultaat te bereiken. Het DBFMO Bouwen wordt steeds vaker ingezet, met name bij de PPS projecten. Een andere vorm van bouwen en ketenintegratie, vraagt een andere aanpak tijdens het gehele proces. De DBFMO Manager voert niet alleen overleg met medewerkers van andere disciplines, maar moet er ook mee kunnen samenwerken. Dit vraagt naast technische kennis op alle werkvelden, ook om vaardigheden op sociaal en communicatief gebied en het zicht hebben op de bedrijfsprocessen. Hij kan methodisch denken en handelen in termen van toekomstig gebruik, inclusief de exploitatie, heeft oog voor de samenhang van verschillende fases van de levenscyclus van een gebouw en installatie. Ook heeft hij brede kennis op het terrein van de techniek zoals bijvoorbeeld civiele techniek, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en ICT.

Doel Deelnemer leert de verschillende onderhoudsmodellen en kan aangeven wanneer GAO, TAO, SAO of preventief onderhoud de voorkeur heeft. Hij kent de financiële gevolgen bij toepassing van levensduurverlengende onderhoudsmodellen. Kent de toepassing van NEN 2767 en het bereiken van minimale kosten over de gehele levensduur. Hij leert het belang in te zien van het bepalen van de realistische levensduur van een gebouw en kent de toepassingen in de verschillende marksegmenten en financieringsvormen. Het begrip Total Cost of Ownership (eigendomscyclus) kan hij na afloop van de leergang toepassen. Generieke kennis verkrijgen over DBFMO Management. Bevordering van innovatie en keten-integratie, gericht op het bereiken van synergie van partijen en/of afdelingen.

Cursusduur | Data | Plaats Eenjarig leergang op dinsdagen van 14.00 – 20.00 uur Hogeschool Utrecht te Amersfoort. Lesrooster: zie pagina 43.

Onderwerpen De opleiding kent vijf modules: Design, Build, Finance, Maintain en Operatie. Deze modules zijn kennen elk zes lessen. Onderwerpen: Tendermanagement, Integraal ontwerpen, Installatie- en bouwtechniek, Verificatie & validatie, Duurzaam inkopen, Wet- en regelgeving, Real estate management, Exploitatiemanagement en Facility management komen ruim aan bod. Bestemd voor Architecten, inkopers, constructeurs, engineers, technisch beheerders, vastgoedmanagers, facilitair managers, DBFMO/ tendermanagers, adviseurs, projectleiders bouw en installatie, interne en externe accountants bouw, eindgebruikers. Ook indien u niet tot de primaire doelgroep hoort, is deze leergang geschikt om uw kennis over DBFMO te vergroten.

Data Tijdstip

Data Tijdstip

01 april 08 april 15 april 06 mei 13 mei 20 mei 27 mei 03 juni 17 juni 24 juni 01 juli 02 september 09 september 16 september 23 september 30 september 07 oktober 28 oktober 04 november 11 november 18 november 25 november 02 december 09 december 16 december

06 januari 13 januari 20 januari 27 januari 17 maart

2014

14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00

2015

14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00

Er zijn vijf modules die in totaal bestaan uit 28 lessen. In totaal zijn er 30 contactmomenten en worden er drie bedrijfsbezoeken gedaan bij grote en toonaangevende PPS-projecten die met een DBFMO contract gebouwd zijn. Elke module wordt afgesloten met een les vol tools voor het succesvol inzetten van communicatie on het gedrag en attitude te beïnvloeden. Tevens neemt de student gratis deel aan het congres DBFMO in 3D dat plaatsvindt in mei 2014.

44

45


Specialist in aandrijftechniek •

inschrijfformulier 2014/2015

Leergang DBFMO Management

Startdatum: 1 april 2014

Gegevens deelnemer

Werkzaam bij

(volledig en duidelijk leesbaar invullen) Naam 

m/v

Bedrijfsnaam

Functie

Afdeling

Geboortedatum

Postbus

Privé-adres

Postcode

Postcode

Plaats

Plaats

Bezoekadres

Privé telefoon

Postcode

E-mail (privé)

Plaats

• • • • • • • •

Specialist in aandrijftechniek Specialist Specialist in in aandrijftechniek aandrijftechniek

Hersteldienst 24h/24h

Hersteldienst 24h/24h 24h/24h Hersteldienst Hersteldienst 24h/24h

Telefoon Fax Mobiel E-mail (werk) Datum

Inschrijv. door

Handtekening

Functie E-mail Inkooporder

Zenden aan: NVDO – Opleidingen, Postbus 138, 3990 DC HOUTEN Faxen aan: NVDO 030-6346041 E-mailen naar: info@nvdo.nl

Inkooporder wordt opgestuurd: Ja / Nee Zo ja, nummer inkooporder 47


Haal meer kracht uit uw assets!

Conditiemeting Verkenning NEN2767-4 Infra

Meer informatie Diensten

Workshop assetmanagement

Resultaat

48

Leergang Conditiemeting/BOEI: Onderhoud volgens NEN2767/BOEI

6 49


Verkenning NEN2767-4 Infra

in company mogelijk

kosten van deelname Voor NVDO-leden € 530,en voor niet-leden € 630,-. De cursuskosten omvatten Lunch, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

 Het doel van de norm NEN2767-4, Conditiemeting voor de Infrastructuur, is het eenduidig en objectief vastleggen van de conditie van installaties. Dit door gebreken en de technische staat van installaties eenduidig vast te leggen. De methodiek dient subjectiviteit en inspecteursvariatie te minimaliseren. Binnen de Infra-wereld wordt de norm steeds meer genoemd als een goede aanvulling bij bestekken en bij 0-metingen. Ook biedt de NEN-norm de basis voor het verkrijgen van inzicht in onderhoudskosten en meerjaren onderhoudsplanning.

50

Doel In de cursus wordt het onderwerp NEN2767 verkend. Er wordt ingegaan op wat de norm inhoudt en welke mogelijkheden deze biedt voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. De cursus laat zien hoe u de norm kunt toepassen in bestekken en waar u rekening mee dient te houden bij de uitvraag. Ook wordt de verbinding gelegd met de RAMS-specificatie en de risico­ analyse-methode als FMECA. Voor opdrachtnemers wordt ingegaan op de implementatie van de inspectiemethodiek en de realisatie daarvan. De mogelijkheden van registratie m.b.v. onderhoudsbeheers­ sytemen en inspectietools worden toegelicht. De cursus geeft een breed overzicht van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de norm. U leert van de ervaringen bij het implementeren en toepassen van de norm. Na de cursus kunt u gefundeerd een keuze maken over wat de norm voor uw organisatie kan betekenen en heeft u hand­ vatten om hiermee verder aan de slag te gaan.

‘Beheers uw bedrijfsrisico’s, neem de juiste kosteneffectieve maatregelen’

Cursusduur | Data | Plaats Een trainingsdag van 09.00-17.00 uur 7 februari 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 17 juni 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten 18 november 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten

Onderwerpen • Kader NEN2767-4 en de norm inhoudelijk • Inspecteren en registreren volgens de norm • De norm toegepast als 0-meting • De norm toegepast bij het opstellen van (prestatie) bestekken • Relatie onderhoudskosten en norm • De norm toegepast bij het opstellen van meerjaren onderhoudsplanning • Relatie RAMS/FMECA/RCM en norm • De norm toegepast bij de besturing van contracten • Gebruik van tools en automatisering

Traduco geeft een breder perspectief, gericht op kosteneffectief beheer van uw fysieke assets over de levensduur

Bestemd voor Managers, bedrijfsvoerders, inkopers, maintenance engineers, beleidsmakers, contractmanagers, werkvoorbereiders, (toekomstige) inspecteurs. MBO+ geschoold, voorkennis is niet vereist.

51


Leergang Conditiemeting/BOEI

Onderhoud volgens NEN2767/BOEI

kosten van deelname Voor NVDO-Leden € 5.120,en voor niet-leden € 5.420,-. Herexamenkandidaten betalen € 450,- voor het herexamen. Catering, cursusmaterialen, handboeken en overige documentatie zijn inbegrepen. De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle cursusmaterialen, handboeken, gebrekenlijsten, NEN-2767, delen I en II en overige documentatie.

 Deze leergang gaat over de standaardmethodiek voor doelmatig beheer en onderhoud van gebouwen en gebouwinstallaties in de praktijk. Conditiemeting is een persoonsonafhankelijke opname- en registratiemethodiek. Het maakt niet uit wie inspecteert. Als de methode goed wordt toegepast, zijn de uitkomsten bij alle inspecteurs gelijk! Of, zoals gedefinieerd in de norm NEN 2767; “Conditiemeting is een op gebrekenopname gebaseerde objectieve methodiek voor de bepaling van de conditie van bouw- en installatiedelen”.

52

Conditiemeting vindt plaats op basis van het kwalificeren en het kwantificeren van gebreken van bouw- en installatiedelen. En dat heeft veel voordelen voor het beheer en onderhoud van gebouwen en gebouwinstallaties. Er is immers precies bekend welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Conditiemeting is een eerste stap op weg naar een goede onderhoudsbeheersing. De juiste uitvoering van de feitelijke onderhoudstoestand, leidt tot: •E en eenduidige registratie en rapportage van de onderhoudsbehoefte •E en duidelijke meerjarenplanning in tijd en geld •E en flinke kwaliteitsverbetering van de uit te voeren werkzaamheden

Doel Het doel van de NVDO Leergang Conditiemeting/BOEI is de deelnemer te leren hoe een objectieve registratie volgens NEN2767/BOEI moet worden uitgevoerd. De algemene doelstelling is de inspecteur per discipline Bouwkunde, Werktuigbouwkundige Installaties of Elektrotechnische Installaties, naast onderhoudsaspecten, ook de relevante informatie over brandveiligheid en energie te laten opnemen. De overlast voor een gebouwgebruiker wordt dan tot een minimum beperkt en de informatie kan worden verwerkt tot een onderhoudsplan waarin tevens de maatregelen/herstelkosten voor brandveiligheid en verbetering van de energetische kwaliteit zijn opgenomen. BOEI is derhalve een wezenlijk onderdeel van deze leergang. Met de inbreng van de inspecteur, wordt de vastgoedbeheerder of -manager in staat gesteld het levensloopproces van gebouwen met bijbehorende installaties naar kosten, tijd en kwaliteit te beheersen.

Cursusduur | Data | Plaats 6 februari 2014 (startdatum) NVDO Verenigingsgebouw te Houten en nader te bepalen centrale locaties 16 september 2014 (startdatum) NVDO Verenigingsgebouw te Houten en nader te bepalen centrale locaties

De leergang kan gevolgd worden voor de volgende disciplines (1 disicpline per leergang): • Bouwkundig onderhoud • Werktuigbouwkundig onderhoud • Elektrotechnische installaties Onderwerpen • Uitgangspunten NEN 2767:1 en de toepassing ervan in NEN 2767:2 • Het belang van objectiviteit • Brandveiligheid volgens BOEI: Met deze brandscan wordt de brandveiligheid getoetst aan het Bouwbesluit • Eenduidige registratie en rapportage: gebrekenlijsten • Meerjarenplanning op basis van conditiemeting • Energiescan: aanvullende aspecten die nodig zijn om een EPA-U berekening te maken en de maatregelen die in het onderhoudsplan kunnen worden opgenomen om tot een beter energielabel voor het gebouw te komen • Kwaliteitsverbetering van onderhoudsinspecties • Controle op planning en uitvoering van onderhoudswerkzaamheden

Deze onderwerpen worden in de theorielessen uitgelegd en de toepassing daarvan wordt tijdens de praktijkdagen gedemonstreerd. Deze leergang is uniek vanwege de hoge praktische inrichting. De leergang biedt een weloverwogen afwisseling van theorie en praktijk. Daar zijn uiteraard de cursuslocaties op aangepast. De theorie van de leergang wordt gehouden in geschikte lokalen. De praktijkdagen zijn in verschillende gebouwen. Het is ook mogelijk dat cursisten hun eigen gebouw als praktijklocatie voorstellen. Naast het volgen van de reguliere lessen, dient de cursist ook rekening te houden met tijd voor huiswerk en zelfstudie om de diverse opdrachten goed uit te kunnen voeren en om zich goed voor te bereiden op het examen. Bestemd voor Gelet op het belang van conditiemeting en het niveau van het examen worden flinke eisen gesteld aan de deelnemers. De succesvolle cursist heeft een opleiding op MBO- of HBO-niveau met een diploma afgerond. Daarna heeft hij/zij een meerjarige praktijkervaring opgebouwd. Cursisten moeten bij inschrijving een actueel CV inleveren, waarin vermeld wordt over welke vaardigheden hij/zij beschikt en waarbij de ervaring wordt toegelicht. Na inschrijving volgt een intakeformulier.

In geval van twijfel kunnen potentiële deelnemers contact opnemen met het NVDO-secretariaat. Hier wordt besproken welke mogelijkheden er zijn om de leergang te volgen. Het uitgangspunt is dat uitsluitend kandidaten tot de leergang worden toegelaten die een goede kans maken het examen te behalen. De leergang Conditiemeting/ BOEI wordt afgesloten met een examen. Het behalen van dat examen wordt door opdrachtgevers beschouwd als een bewijs van vakbekwaamheid voor het inspecteren van gebouwen en gebouwinstallaties. Deze partijen vertrouwen hun gebouwen toe aan personen die beschikken over het diploma Conditiemeting/BOEI. Uw erkenning wordt bijgeschreven in het NVDO-register. U draagt zelf wel/niet zorg voor het aanmelden bij andere landelijke registers.

53


Programma & Planning

Leergang Conditiemeting/BOEI VOORjaar 2014

Data Tijdstip Programma 6 februari 2014 09.00-17.00 Theoriemodule Conditiemeting 7 februari 2014 09.00-17.00 Praktijkmodule, inspecties dag 1 12 februari 2014 09.00-17.00 Praktijkmodule, inspecties dag 2 11 maart 2014 09.00-17.00 Module Brandveiligheid 12 maart 2014 09.00-17.00 Module Vakkennis 25 maart 2014 09.00-17.00 Module Energie en Duurzaamheid 3 april 2014 09.00-17.00 Praktijkmodule, inspecties dag 3 16 april 2014 09.00-17.00 Module onderhoudsbeleid en rapportage 17 april 2014 09.00-17.00 Praktijkmodule, inspedties dag 4 24 april 2014 09.00-17.00 Examentraining 9 mei 2014 09.00-17.00 Examen 24 mei 2014 09.00-13.00 Mondeling 12 juni 2014 09.00-17.00 Herexamen 3 juli 2014 09.00-17.00 Diploma-uitreiking

inschrijfformulier VOORJAAR 2014

Leergang Conditiemeting/BOEI Onderhoud volgens NEN 2767/BOEI

Startdatum: 6 februari 2014 De data, tijden en het programma gelden voor de volgende disciplines: • Bouwkundig onderhoud • Werktuigbouwkundig onderhoud • Elektrotechnische installaties Uitgangspunten zijn de NEN 2767:1 en de toepassing ervan in NEN 2767:2 en overige wet- en regelgeving (bijvoorbeeld het Bouwbesluit).

Gegevens deelnemer Naam 

Bedrijfsnaam Afdeling

Geboortedatum

Postbus

Privé-adres

Postcode

Postcode

Plaats

Plaats

Bezoekadres

Privé telefoon

Postcode

E-mail (privé)

Plaats Telefoon Fax Mobiel E-mail (werk)

Datum

Inschrijv. door

Handtekening

Functie E-mail Inkooporder

Zenden aan: NVDO – Opleidingen, Postbus 138, 3990 DC HOUTEN Faxen aan: NVDO 030-6346041 E-mailen naar: info@nvdo.nl

54

m/v

Functie

NAjaar 2014 Data Tijdstip Programma 16 september 2014 09.00-17.00 Theoriemodule Conditiemeting 17 september 2014 09.00-17.00 Praktijkmodule, inspecties dag 1 23 september 2014 09.00-17.00 Praktijkmodule, inspecties dag 2 7 oktober 2014 09.00-17.00 Module Brandveiligheid 8 oktober 2014 09.00-17.00 Module Vakkennis 28 oktober 2014 09.00-17.00 Module Energie en Duurzaamheid 5 november 2014 09.00-17.00 Praktijkmodule, inspecties dag 3 19 november 2014 09.00-17.00 Module onderhoudsbeleid en rapportage 20 november 2014 09.00-17.00 Praktijkmodule, inspedties dag 4 25 november 2014 09.00-17.00 Examentraining 2 december 2014 09.00-17.00 Examen 13 december 2014 09.00-13.00 Mondeling 13 januari 2015 09.00-17.00 Herexamen 3 februari 2015 09.00-17.00 Diploma-uitreiking

Werkzaam bij

(volledig en duidelijk leesbaar invullen)

Inkooporder wordt opgestuurd: Ja / Nee Zo ja, nummer inkooporder


inschrijfformulier naJAAR 2014

vervolg inschrijving

Leergang Conditiemeting/BOEI Onderhoud volgens NEN 2767/BOEI

Startdatum: 16 september 2014 Wenst deel te nemen aan de Discipline (aankruisen wat van toepassing is)

Motiveer hier kort en krachtig waarom u de Leergang Conditiemeting/BOEI wilt volgen:

 Bouwkundig Onderhoud  Elektrotechnische Installaties  Werktuigbouwkundige Installaties

Naam 

Aanvullende gegevens cursist ten behoeve van uw diploma Actueel CV bij uw inschrijving meesturen!

Titel Voorletters en naam Tussenvoegsel

Gegevens deelnemer

Werkzaam bij

(volledig en duidelijk leesbaar invullen)

m/v

Bedrijfsnaam

Functie

Afdeling

Geboortedatum

Postbus

Privé-adres

Postcode

Postcode

Plaats

Plaats

Bezoekadres

Privé telefoon

Postcode

E-mail (privé)

Plaats

(bijv. ing.)

(bijv. J.G./ bijv. Jan)

(bijv. van der)

Telefoon Achternaam

(bijv. Wit)

Fax Geboortedatum

(bijv. 18 mei 1969)

Mobiel Geboren te

(bijv. Voorburg)

E-mail (werk) Datum

Inschrijv. door

Handtekening

Functie E-mail Inkooporder

Zenden aan: NVDO – Opleidingen, Postbus 138, 3990 DC HOUTEN Faxen aan: NVDO 030-6346041 E-mailen naar: info@nvdo.nl

Inkooporder wordt opgestuurd: Ja / Nee Zo ja, nummer inkooporder


vervolg inschrijving

Wenst deel te nemen aan de Discipline (aankruisen wat van toepassing is)

Motiveer hier kort en krachtig waarom u de Leergang Conditiemeting/BOEI wilt volgen:

 Bouwkundig Onderhoud  Elektrotechnische Installaties  Werktuigbouwkundige Installaties Aanvullende gegevens cursist ten behoeve van uw diploma Actueel CV bij uw inschrijving meesturen!

Titel Voorletters en naam Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geboren te

(bijv. ing.)

(bijv. J.G./ bijv. Jan)

(bijv. van der)

De kracht van Knowledge Engineering

(bijv. Wit)

(bijv. 18 mei 1969)

(bijv. Voorburg)

www.nederland.skf.com

59


techniek & TechnologieĂŤn

Opleiding Flensverbindingen

Trillingsanalyse; Het praktisch profijt van Trillinsganalyse Basisopleiding Asuitlijning Basisopleiding lagersmering Montage & Demontage van Lagers

“Uw kennis bepaalt de veiligheid van onze procesindustrie

60

CERT

7 61


Trillingsanalyse

Het praktisch profijt van Trillingsanalyse

kosten van deelname Voor NVDO-leden € 1.350,en voor niet-leden € 1.590,-. De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

 De methode om conditie te bewaken van machines door middel van het meten van trillingen is volwassen geworden. Veel technische diensten doen het al, gaan het doen of laten het doen. In trillingen zit immers alle informatie voor het optimaal presteren van de equipement. Moderne datacollectors kunnen tegenwoordig elke storing in een heel vroeg stadium zien aankomen,maar het begrijpen van al die informatie blijft toch mensenwerk. Dit begrijpen komt neer op het kunnen analyseren van trillingen. Dit analyseren moet een bruikbaar rapport opleveren dat leidt tot optimaal onderhoud tegen de laagst mogelijke kosten. Trillingsanalyse blijft echter heel ingewikkeld als de hoofd- en bijzaken niet van elkaar gescheiden worden. Deze cursus behandelt op een heldere wijze de essentie van trillingen. De interpretatie van spectra zal verrassend eenvoudig blijken!

62

Doel Na de cursus is de deelnemer in staat om spectra te beoordelen op haar praktisch nut. De cursist zal allerlei pieken (amplitudes) in een spectrum kunnen herleiden naar de bron. Daarmee wordt het mogelijk een oordeel te vellen over de toestand waarin een machine verkeert. Ook kan een advies van te nemen interventies op waarde worden beoordeeld. Onderwerpen De NVDO cursus Trillingsanalyse is een praktische training om machinefouten uit trillingen te halen. Dit zijn onder andere: • Lagerschade • Uitlijnfouten • Onbalans • Tandwielschades • Resonaties • Spelingen • Smeerproblemene • En andere, waaronder electrische fouten

in company mogelijk

Basisopleiding Asuitlijning kosten van deelname Voor NVDO-leden € 530,en voor niet-leden € 630,-.

Cursusduur | Data | Plaats Twee opeenvolgende dagen èn een terugkomdag van 09.00-17.00 uur 3 en 4 juni en terugkomdag 15 september 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten

Al deze machine oneigen trillingen hebben een negatieve invloed op standtijd, energieverbruik en investeringen. Indien storingen middels trillingsanalyse vroegtijdig worden onderschept, is er minder productieverlies en gevolgschade. Tijdens de cursus worden technische fenomenen uitgelegd die onontbeerlijk zijn om het ontstaan van machine oneigenlijke trillingen te begrijpen. Wat hebben onbalans, fase en cetrifugaalkrachten met elkaar gemeen? Wat zegt de effectie waarde (RMS waarde: Root-Mean-Square) eigenlijk en welke rol spelen snelheid, versnelling en verplaatsing in een trilling? Deze fenomenen worden met talrijke praktijkcases verhelderd. Bestemd voor Medewerkers in onderhoud én productie die verantwoordelijk zijn voor het functioneren van de installaties.

De cursuskosten omvatten Lunche, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

 50% van alle vroegtijdige lageruitval door vermoeiing is te wijten aan een onjuiste uitlijning. Uitlijning is een zeer belangrijk aspect van uw machineonderhoud. In deze opleiding wordt uitgebreid ingegaan op de gevolgen van foutieve uitlijning, symptomen van uitlijnfouten en de tijd die is vereist voor een uitlijnprocedure. Maar ook: de verschillende manieren van uitlijnen van assen (voelermaten, meetklokken en lasers). Welke informatie is nodig voordat er kan worden uitgelijnd (bijvoorbeeld thermische groei). Wat wordt verstaan onder “soft-foot” en de verschillende manieren van ondervullen (vulplaten, ondergieten en Vibracon).

Doel De deelnemer krijgt de kennis om de uitlijnapparatuur optimaal te kunnen gebruiken, kan kwalitatieve metingen uitvoeren en kan alle typen uitlijningen uitvoeren die regelmatig in een industrieel machinepark voorkomen (pulley, as en geometrisch). Kostenbewust uitlijnen door reductie van energiekosten!

Cursusduur | Data | Plaats Eendaagse cursus van 09.00-17.00 uur 3 april 2014 SKF Business & Technology Park te Nieuwegein 3 november 2014 SKF Business & Technology Park te Nieuwegein

Onderwerpen • Introductie verschillende typen van uitlijnen • Het belang van het uitlijnen van assen en pulleys • Welke informatie is nodig voordat er kan worden uitgelijnd • Wat wordt verstaan onder “soft-foot” • De verschillende manieren van ondervullen • De verschillende manieren van uitlijnen van assen (meetklokken en lasers) • Wat zijn geometrische en 3D metingen inclusief toepassingsvoorbeelden • Praktische oefeningen op diverse uitlijnapparatuur

Bestemd voor Onderhoudstechnici die praktisch bezig zijn of willen gaan met de as- en geometrische uitlijning van roterende machines.

63


Basisopleiding Lagersmering

Montage & Demontage van Lagers kosten van deelname Voor NVDO-leden € 530,en voor niet-leden € 630,-. De cursuskosten omvatten Lunche, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

 Elke lagertoepassing vereist een specifieke methode van smering met het juiste smeermiddel, in de juiste hoeveelheid, met het juiste smeergereedschap op het juiste moment. Maar liefst 40% van vroegtijdige lageruitval is te wijten aan onjuiste smering! Na deelname aan deze opleiding heeft u uitgebreide kennis van vet- en oliesmering in wentellagers. U leert het hoe en waarom van de smering begrijpen: scheiding van oppervlakken, keuze van de vereiste viscositeit, fysische en chemische kenmerken van smeermiddelen, levensduur van een smeermiddel, invloed van externe elementen (toerental, temperatuur, vochtigheid, verontreinigingen), alsmede concrete problemen, verbonden aan de smering, zoals de keuze van het juiste smeermiddel, berekening van de vereiste hoeveelheid (begin- en nasmeerhoeveelheid, interval, olie-verversing), kennis van de verschillende lagerhuisafdichtingen, smeergereedschap en -procedures en centrale smeersystemen. De onmisbare aanvulling voor onderhoudsprofessionals die te maken hebben met de smering van het machinepark.

64

Doel De deelnemers de gelegenheid bieden hun kennis op het vlak van lagersmering uit te breiden. Zo zult u in staat zijn de relatie tussen lagers en smeermiddelen te begrijpen. U kunt door middel van praktisch gerichte opdrachten de juiste berekeningen maken in relatie tot initiële vulling, vetkeuze, nasmeerinterval en hoeveelheid.

kosten van deelname Voor NVDO-leden € 1.350,- en voor niet-leden € 1.590,-.

Cursusduur | Data | Plaats Eendaagse cursus van 09.00-17.00 uur 10 april 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten. 9 december 2014 NVDO Verenigingsgebouw te Houten.

Onderwerpen • Werking van de smeerfilm • Selectieproces smeermiddel • Viscositeitberekeningen, Kappa Waarde (a23) en ISO-viscositeitsklassen • Consistentieklassen en consistentiebepaling volgens NLGI • Samenstelling en toevoegingen diverse smeermiddelen en compatibiliteitseigenschappen • Herkennen van smeerproblemen • Bepaling juiste nasmeerinterval • Bepaling juiste nasmeer­ hoeveelheid • Automatische- en centrale smeersystemen • Smeergereedschappen Bestemd voor Medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor onderhoud en smering aan lagerapplicaties, machine operators, werkvoorbereiders, applicatie engineers, olie- en vettenleveranciers en onderhouds-verantwoordelijken.

De cursuskosten omvatten Lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties.

 Uit onderzoek is gebleken dat veel lagers vroegtijdig uitvallen door direct beïnvloedbare factoren. Denk hierbij aan onjuiste montage, exclusie (vervuiling van buitenaf), onjuiste lagerkeuze, onjuiste passingen, geen optimale smering, etc. Kennis hebben van deze direct beïnvloedbare factoren kan onmiddellijk resulteren in standtijd verlenging van (vaak de meest kritisch onderdelen van uw installatie) de lagers en een hogere betrouwbaarheid van uw installatie. Begrippen als belasting, rollichamen, draagvermogen, toerental en speling worden uitvoerig behandeld. Dit is de basis van de wentellagertechniek. Wat is de functie van de kooi en welke soorten kunnen we onderscheiden? U maakt kennis met het ISO-passingstelsel. Uiteraard gaan we uitgebreid in op de verschillende typen wentellagers. U ziet hoe lagers zijn opgebouwd en hoe specifieke kenmerken hen geschikt maken voor verschillende applicaties. Deze opleiding bevat naast een theoretisch deel ook een, op deze kennis gebaseerd, praktisch deel.

Doel De deelnemers worden in deze tweedaagse training in staat gesteld de problemen, verbonden aan het gebruik van lagers, te begrijpen en de verschillende lagertypen en –aanduidingen te herkennen. Daarnaast raken de deelnemers vertrouwd met de juiste en veilige gereedschappen voor de verschillende montage- en demontagemethoden en het smeren van lagers. Ze zullen ook beter in staat zijn lagerschades te analyseren en te voorkomen. Na de praktische oefeningen zullen de deelnemers de materie echt beheersen!

Cursusduur | Data | Plaats Tweedaagse cursus van 09.00-17.00 uur 5 en 6 februari 2014 1e dag NVDO Verenigings­ gebouw te Houten 2e dag SKF Business & Technology Park te Nieuwegein 9 en 10 september 2014 1e dag NVDO Verenigings­ gebouw te Houten 2e dag SKF Business & Technology Park te Nieuwegein Onderwerpen • Lagertechnologie, de verschillende materialen, welke loopbaancontacten, draaggetallen en toerentallen • Wentellager aanduidingen, wat betekenen alle cijfers en letters • Lager karakteristieken, welk type lager voor welke toepassing en waarom • Passingen en toleranties, aan welke afmetingen dient het lager te voldoen • Monteren en demonteren van lagers op een juiste en veilige methode • Lagersmering en methodes, welk vet, nasmeer-interval en nasmeerhoeveelheid • Lagerschade Analyse en belangrijk hoe te voorkomen Bestemd voor Alle medewerkers direct en indirect verbonden aan het vervangen van wentellagers en/of verantwoordelijke voor prestatieverbeteringen en verhogen van betrouwbaarheid van applicaties.

65


colofon De NVDO Maintenance Academy 2014 is het meest complete bij- en nascholingsaanbod voor onderhoudsprofessionals. De educatieve onderdelen bieden: kennis, nieuwe inzichten en nieuwe praktijken. NVDO Lange Schaft 7G Postbus 138 3990 DC Houten T: 030 6346040 E: info@nvdo.nl www.nvdo.nl Concept en realisatie Jan Bakker, Creative contentmanager Elma Media vormgeving Frank van Munster Hoofdredactie Ellen den Broeder – Ooijevaar, Verenigingsmanager NVDO Salesregie Silvèr Snoek, s.snoek@elma.nl Elma Media Keizelbos 1 1721 PJ Broek op Langedijk www.elma.nl

66


Design Build Finance Maintain Operate

Wat Waar

Inschrijven of informatie:

Ontwikkeling Onderwijs Onderzoek Samenwerken

NVDO Maintenance Academy Studiegids 2014  
NVDO Maintenance Academy Studiegids 2014  

NVDO presenteert met trots haar Studiegids Maintenance Academy 2014.

Advertisement