Page 1


V

ítkov je rejstříkem české historie. Zatímco kamenný vnějšek vzdoruje změnám a času, vnitřek je soustavně reinterpretován a cenzurován převládajícím politickým klimatem země. Památník vždy společnost rozděloval anebo spojoval.

Výrazná topografie Vítkova má podobný efekt. Topografie chrání Vítkov, tak jako kdysi v minulosti hájila jeho obhájce. Na straně Karlína je Vítkov opevněn prudkými svahy a v minulosti byl i horizontem Prahy, než došlo k jeho znásilnění priapickým architektonickým gestem ve službách politické propagandy. Na straně Žižkova je jeho tvář vlídnější a prosluněnější, ale řeka zůstává Žižkovu upřena. Nepřístupnost je pro Vítkov požehnáním, ale současně prokletím. Neodmyslitelný z panoramatu Prahy přesto zůstává stranou zájmu odpovědných úřadů. Vítkov je a musí zůstat veřejným prostorem. Na pár březnových dní se v památníku sešly nejen různé národnosti, ale i studenti a profesionálové z různých škol zabývajících se designem, uměním nebo architekturou. Sešli se, aby se zabývali spekulacemi o budoucnosti Vítkova a míst, kterých se přímo dotýká. Nešlo přitom o převratné změny, spíše o nalézání míst, které by se formou městské akupunktury – doteků a proměn – mohly stát počátky vítkovské proměny. V pozadí byly i otázky co je Vítkov dnes a čím by se mohl stát v budoucnu, řekněme za takových třicet let. Má zůstat nedotknutelným zeleným prostorem druhořadé kvality, anebo je místem příliš prominentním na to, aby nebyl radikálně přehodnocen, a to dohromady s památníkem lidského násilí? Výsledky tohoto setkání a práce, která následovala, nelze označit za design. Tím zde prezentované výstupy nejsou a nemohou být. Snad trochu nechtěně poukazují ale i na nutnost ochránit Vítkov před tím, aby se stal volným polem pro architektonicko-krajinářské kreace, místem pro zábavu autorů. Vítkov je místem příliš důležitým, aby se stal rukojmím naší pragmatické doby. Budoucí přístupy musí být méně alibistické, daleko více odvážné, optimisticky nahlížející na budoucnost a ne, jak je často u nás obvyklé, opičící se nekriticky po minulosti. Pokud některé z vystavených prací přinesou podněty k uvažování o Vítkovu, pak celá akce splnila své poslání. Vladimír Sitta, krajinářský architekt FA ČVUT


Obsah 1

Jean-Baptiste Clot

Cestou ve větvích (zapomeňte na tunel)

2

Anita Prokešová & Richard Ott

Tachovské náměstí – žižkovská pavlač

3

Iva Dvořáková, Vít Čechmánek, Martin K. Klusoň, Ivan Nevřela Tramvaj 26v

4

Tomáš Hrubý & Marek Kerekeš

Eskalace Vítkov – Cesta člověka

5

Anežka Vonášková

Trainspotting – terasa nad portály tunelů

6

Matyáš Merta & Martin Lapšanský

Cesta borce

7

Radka Komrsová & Dominika Tesárková

Terasy nad Okem

8

Matyáš Merta, Martin Lapšanský & Šimon Kos

Vlna – náprava chyby

9

Šimon Kos

Vertikála

10

Karla Jeřichová

Ostrov zeleně


11

Zuzana Červínová

Malé bílé domy

12

Xenia Istomina & Elena Vatrushkina

Srdce Vítkova – Vyhlídková zastávka

13

Laura Mravčáková

Nadcestie

14

Eliška Nováková

Na hraně Vítkova

15

Laura Leena Eveliina Nikkinen

Särö (zlom, praskina)

16

Martin Soukup & Le Song

Tree-Sky-Walk

17

Wangda Zhu

Hora, která vstoupila do náruče města

18

Vinzenz Müller

Následujte červený koberec!

19

Adéla Chmelová

Reconnecting Vítkov

20

Virgile Molinaro

Nová brána

21

Klára Šafaříková

Běžecká stanice a toalety


Ce sto u ve větví ch (za p om eňte n a tu n el ) Karlínské lávky otevírají Vítkov pro obyvatele i návštěvníky města. Systém výtahů a vzdušných schodišť je spojen lávkami, které jakoby se vznášely ve vzduchu. Návštěvník se dotýká korun stromů, je blízko zpěvu ptáků. Karlínské lávky nabízejí celou škálu využití. Mohou být místem vítání jara, unikátní výstavní síní, místem setkávání anebo i závodištěm. Večer se stávají stuhou světla.

J ea n B apt iste Cl o t, FA Č VUT, ENSAG G ren ob l e

2013


V prostoru vyústění tunelu spojující Žižkov s Karlínem jednoduchou úpravou vytváříme přehledný a příjemný prostor – žižkovskou pavlač – místo setkávání všech lidí, obdobně jako se setkávají obyvatelé domu na své pavlači. Návrh je přívětivý ke všem lidem včetně cyklistů a vozíčkářů. Na své severní straně navazuje náměstí na kopec Vítkov novými terasami s průhledy a na druhé straně do Koněvovy ulice navrhujeme vysázet stromy, jako tomu bylo v minulosti.

Ta ch ovs ké n á m ěstí – ž i ž kovská p avl a č An i ta Prokešová & R i cha rd Ott, FA ČV U T

2013


Tramvaj č. 26v vytvoří zcela nový přístup na vrch

Vítkov, který je v současné době dostupný pro vrcholové sportovce nebo pro návštěvníky muzea a nenabízí příliš mnoho jiných způsobů využití. Základní koncepce je založená na myšlence, že prvním bodem je přivést lidi na Vítkov a postupem času se začne samo vytvářet atraktivní prostředí kolem.

V našem návrhu nabízíme dvě zastávky směrem

od Ohrady, kde se u zastávky Kachňák nachází jezírko s kachnami a s drobným restauračním zařízením, jež bude poskytovat mimo jiné i nádherný výhled na Prahu. Druhá, konečná zastávka bude před Národním památníkem, kde navrhujeme tramvajovou točnu pro naši jednokolejku. Komunikace, která nyní vede přímo k památníku, bude nahrazena jednokolejkou a v její blízkosti povede pouze skromná pěšina, která provede návštěvníky po hřebeni nově zřízeného lesoparku.

I v a D v o řá ko v á , V í t Č e c h m á n e k , M a r t i n K a r e l K l u s o ň & I v a n N e v ř e l a


Vyjíždíme z Divoké Šárky. Na Ohradě tramvaj zabočí a vjíždíme do lesoparku plného lidí, někteří vystupují u kachňáku, někteří vystupují až na točně u památníku. Odtud pokračuje do parku v Hostivaři.

FSv Č V UT, VŠ UP, UTB

Tra mva j 2 6 v


E s kalace Ví tkov

Ce sta čl ově ka

Tom á š Hrubý & Mare k Kerekeš, F UA – T U Li b erec


trainspotting

escalating

Potencionálně nejatraktivnější přístup je ve směru do města – právě tam nabízíme cestu těm, kteří se chtějí dostat pohodlně za kulturou Vyhlídková terasa nad portály tunelů – šance znovu propojit Žižkov se severními svahy Vítkova a přitom vytvořit nevšední taneční parket

Tra i n sp otti n g

A n ež ka Vonášková, SU P Š Ži žkov


Ce sta bo rce

← Stávající nesmyslně strmé schodiště necháme, je užitečné, neslouží však jako schodiště, ale jako socha, po které někdo nahoru vyběhne, jiný to vzdá. Cestu nahoru doplňujeme třetím stupněm obtížnosti – po novém pohodlném schodišti a stávajícím strmém přichází výstup po odhalených kamenech směrem k vrcholu, k české státní vlajce.

MM & ML

Cesta borce Terasy nad Okem

Dnešní cyklostezka je nudným koridorem v zářezu. Navrhujeme vlnu, která ji vyrovná na úroveň ulice. Zvednutím vznikne místo, kterým chodci pohodlně vstoupí do parku a kde cyklisté zpomalí. Přes násyp se každý pohodlně dostane i na úroveň stezky.

MM & ML & ŠK

Mat yá š Merta, Marti n Lapša nsk ý, R a d ka Kom rs ová , D om i n i ka Te s á r ková


Na d Oke m

Terasy určené k posezení nad Vystřeleným okem se směrem vzůru zmenšují a přechází v zářezy. Po zářezech klidně, na vlastní nebezpečí, vylezte nahoru, dolů se sklouzněte.

RK & DT

Vlna / Náprava chyby

Domažlická ulice vytváří dlouhý průhled, který dnes ukotvuje reklamní stojan. Navrhuji vertikálu sklopit, barevně zvýraznit, aby při dálkovém

Ná prava chy by & Š i m o n Kos, FA ČVUT P raha

Ver ti ká l a a

pohledu vystoupila do popředí. Pouze zblízka si všimnete, že je schodištěm, po kterém můžete vystoupat do parku.

ŠK

Š ev m ez i Ž i ž kovem a V í t kovem


ZÁKAZ VSTUPU NA 200 LET VYTVOŘME OSTROV PŘIROZENÉ ZELENĚ UPROSTŘED AGLOMERACE Český zákon o životním prostředí ekosystém definuje jako „funkční soustavu živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.” /§ 3 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí/ Ekosystém je obecné označení pro ucelenou část přírody, která ovšem není uzavřená a komunikuje s okolím. Samozřejmě by ekosystém vrchu Vítkov byl ve velké míře ovlivněn biotopem města – pokud se tedy dá v tomto případě okolní prostředí definovat jako biotop, protože při procházce Žižkovem stěží objevíme něco, co se dá nazvat „bio." O Florenci ani nemluvě, v Karlíně díky záplavám roku 2002 možná ještě nějaké hnilobné bakterie přežívají.

A jak tomu bude za 200 let? Přeplníme tedy vrch Vítkov sochami nevalné kvality, skulpturami za peníze

daňových poplatníků, přeplatíme stavební firmy za vytvoření sítě dalších a dalších betonových chodníčku, železných schodů a zábradlí, nebo ho necháme volně dýchat a rozvíjet zde skomírající biocenózu?

Karla J eřich ová, A RT & D ES I G N I NSTI TU T Praha


Necháme volně proudit energii a „přirozeně“ fungovat biogeochemické cykly? V uvozovkách přirozeně – díky působení okolního biotopu bude ovlivnění jistě patrné. Vibrace z tunelu železniční trati, tramvajových linek, hluk velkoměsta, již rozsáhlé znečištění odpadky z posledních let a v neposlední řadě vysoké koncentrace oxidů dusíku a oxidu uhelnatého v ovzduší apod. Vyskytnou se samozřejmě i nezodpovědní občané, kteří si prostě neodpustí vstup na uzavřené území.

Pra ha Vítkov, Ostrov ze l en ě


Monolitické betonové objekty jsou náhodně rozmístěny po svazích vrchu Vítkov. Naklonění objektů kopíruje strmost podkladového terénu. Syrovost tmavého betonového interiéru kontrastuje s čistotou bílého exteriéru. Prosklený bok poskytuje spojení s přírodou a otevírá pohled do krajiny. Současně vnáší do projektu efekty zrcadlení, posilované náklony objektů, vyvolávajícími u návštěvníka neurčité pocity jistoty.

Zuzan a Č er v í n ová , A RT & D ES I GN I NSTI TU T Praha


Pra ha Vítkov, Ma lé b í l é d o my


Hlavním cílem našeho projektu je spojení městské části Prahy s Vítkovem. Bude-li výstup do vrchu snadnější, návštěvnost místa se znásobí. Tato varianta bude výhodou i pro handicapované. Chceme, aby se nahoru mohl dostat kdokoliv a co nejlepším způsobem. Naší hlavní idejí je zavedení samostatné tramvajové linky přes celý vrchol. Trasa linky je plánována od zastávky Koněvova do konečné u Národního památníku na Vítkově. Aby velká, hlučná a rychlá tramvaj nerušila odpočívající lidi, bude zavedena speciální tramvaj, která pomalu objíždí celý hřbet. Pro zvýšení dalších návštěvních možností je zbudován architektonický prostor, určený k realizacím různých kulturních aktivit jako například výstav, konferencí, seminářů atd. Součástí projektu je též osm metrů vysoká vyhlídková věž. Vstup do ní mírně přechází z hlavního chodníku, a tak je nabídnuta možnost plynule vystoupat vzhůru k úrovni, nabízející kruhový rozhled do krajiny Prahy.

Xeniya Isto min a & E l ena Vat r us hk ina, A RT & D ES I G N I NSTI TU T P ra h a


S rdc e Vítkova/Vy hlídková za stávka


Barvy všecky rostú na poli, kteréž nosí zemské rolí; Buch zjednal k své vóli, co sě to znamená koli. Staročeský překlad středověké básně Cantio de coloribus in: Antonín Václavík: Výroční obyčeje a lidové umění, NČAV Praha 1959, s. 316 Projekt predstavuje úpravu terénu Vítkova s využitím českých a slovenských ornamentov. Tieto vzory by bolo možné uskutočniť pomocou farebného piesku, antuky, poprípade by bolo možné vysadatiť rôzne kvety alebo kríky. Realizácia by tak fungovala ako možné koridory pre chodcov či športovcov alebo len ako asociatívno imaginatívna štruktúra. Zároveň by krížila pôvodný systém ciest, ktorý by zostal zachovaný. Myšlienkou je rešpektovať park v prírodnom duchu a skrášliť prostredie Vítkova.

Lau ra Mravčá ková , A RT & DES I G N I NSTI TU T Praha


Na d c est i e


louky

les

vinice

hustý les

sad

vodní plocha

Vítkov jako ostří rozděluje město.

Cílem je zostřit tuto hranu a ještě více vybudit zvědavost.

Jeho vrchol vytváří hranici dvou rozdílných světů:

Zvednout okraje louky na vrcholu kopce a vytvořit přirozená

Žižkov a Karlín, sever a jich, les a park. Cestu po vrcholu

pozorovací místa na nových terasách. Cesta “úžlabím“

doprovází zvědavost. Co je za hranou, za obzorem kopce?

směřuje k památníku a od okolního světa trochu odřezává,

Přesto je přechod mezi vrcholem a svahem nejasný.

přesto vybízí k cestě na okraj a pozorování města.

Eli š ka Nováková, FA ČVUT


Zázemí sportovišť i parku je skryto v terasách. Žižkovské vstupy na Vítkov jsou tvořeny terasami s ovocnými sady, po kterých je možné vystoupat na vrchol. Západní strana parku je zakončena pochozí a podchozí terasou s restaurací, která posouvá a vytváří nový vstup do parku a zároveň otvírá cestu dál na západ.

Ž i ž kovské te ra sy


Walking, viewing, and experiencing nature & art in a new setting. Procházet, vnímat a prožívat přírodu a umění v novém The main idea is to strengthen the connection between Žižkov prostředí. Smyslem studie je posílit propojení mezi Žižkovem a Karlínem and Karlín – to diminish the bordering effect of the Vítkov hill, to a potlačení významu Vítkova coby hranice. emphasize the crosswise axis – to add a new opposite flow to the K současné monumentální podélné ose kopce navrhuji přidat main longitudinal monumental view / direction, to use the natural osu příčnou, osu ztělesněnou průrvou v masivu kopce využívající přírodní elements of the place, and to keep the essence of its “genius loci” podstaty místa a přitom překvapivě vycházející z genia loci. Navržená průrva while creating attracting spaces for the locals and visitors to use. A není pouhou atrakcí pro místní a návštěvníky. Vytváří pohyb, který new flow - a public pedestrian path - “cracks” its way along the hill přivádí lidi a události blíže k sobě. to bind people, functions & happenings together.

Lau p ere i vers i ty of Tech n ol o gy L a u ra Leena Eve l i i na Ni kki ne n, Ta FAmČV U T, Un T UT Ta m p ere


.gntties wen a ni tra & erutan gnicneirepxe dna ,gniweiv ,gniklaW vokžiŽ neewteb noticennoc eht nehtgnerts ot si aedi niam ehT ot ,llih voktíV eht fo tceffe gniredrob eht hsinimid ot – nílraK dna eht ot wofl etisoppo wen a dda ot – sixa esiwssorc eht ezisahpme larutan eht esu ot ,noticerid / weiv latnemunom lanidutignol niam ”icol suineg“ sti fo ecnesse eht peek ot dna ,ecalp eht fo stnemele A .esu ot srotisiv dna slacol eht rof secaps gnticartta gntiaerc elihw llih eht gnola yaw sti ”skcarc“ - htap nairtsedep cilbup a - wofl wen .rehtegot sgnineppah & snoticnuf ,elpoep dnib ot

Pu b l i c p at h “c ra c ks ” i t s way P uibnlai c–pveřejn ath “cra cks ” i t ss kway P ra skl á stezka r ze o ngg th t heeVVí tVkov ostroh í t kova aal lon í t kov hhi lill.l .

ÄÄ RaRRnÖÖ y g o l o n h c eT f o y t i s r e v i n U e r e p m aT , n e n i kSkSSiÄN i i (Cra l ((z eCvlra Eom ck, ac kn, ,ep Fra eFra Lracsactkrutiunure) aare) L) Ö


H G E

F

D B

C

A

projektu je zamyšlení se ajerevitalizace severního Vítkova.stavu. CílemHlavním návrhu jezáměrem oživení severního svahu Vítkova, který v současné době ve velmisvahu neutěšeném který je v současné době velmi neutěšený. My jsme zde navrhli “skywalk“ stezku a v souvisNavrhujeme zdevytvořili „skywalk“i nové (stezkupřístupy v korunách v souvislosti s ní i nové přístupy najeVítkov z karlínské los� s ní jsme na stromů) Vítkov zakarlínské strany, jelikož Karlín od Vítkova odříznut. Severní má charakter my hojeumocnili m, žev jsme naplánovali vysadit strany, která je dnessvah od vrchu odříznuta. lesa VrchaVítkov pomyslná�oáza relativním centru Prahy a právě novou zeleň, aby zde stromy kvetly celoročně. tento potenciál jsme chtěli využít. Naše stezka „Skywalk” tedy prochází severním svahem Vítkova Vrch Vítkov je pomyslná oáza v rela� vním centru Prahy acelým my tento potenciál chtěli stezka svahema Vítkova a chová se stromů. jako avyužít. chová Naše se jako“Skywalk” „snový had”. Místytedy jdeteprochází po zemi,celým místy vseverním korunách stromů občas nad korunami “snový had”. Místy jdete po zemi, místy v korunách stromů a občas nad korunami stromů. V V určitýchintervalech intervalech se výhledem na na Prahu a hned poté se ztratíte určitých se tak takmůžete můžetepokochat pokochat výhledem půlku Prahy a hned poté vsehloubi ztra�lesa. te v duchu lesa. Na cestě se můžete zastavit v jedné z osmi “follies“, kde můžete jen tak trávit čas, Na cestě můžete spočinout v jedné z osmi „follies“ (míst – zastávek) – jen tak tam trávit čas, přečíst si knihu, přečíst si knihu, nebo si zameditovat, případně na sebe nechat působit okolní přírodu a třeba se zastavit a zamyslet.zastavit Cesta se je acíl. Cíl je cesta. nebo si zameditovat, zamyslet nad sebou a okolní přírodou. Cesta je cíl. Cíl je cesta. Folly D

Folly H

Ma So ng M a r t i n Soukup S oukup, &FALeČ VU T , FA Č V U T

Folly G

Folly B


Tree-Sk y- Wa l k


Obnovení železniční zastávky Praha-Karlín ve formě náměstí na

úpatí Vítkova je inspirováno setkáním dvou města kopce. The concept design for the square at krajin: the foot ofa the Vitko neníside pouhou doslovnou interpretací, ale metamorfózou formyng hillTento ondialog Karlin comes from an inspiraƟ on of creaƟ

a významu. V mém návrhu svah kopce plynule přechází do zelené obytné landscape that connects the city and hill. It is a dialogu střechy, která vplouvá do města obdobně, jako život města vniká skrze ni

not only understood as literal interpretaƟon but subjecƟv na svahy Vítkova.

deniƟon, a metamorphosis of form and meaning. I propos Pod střechou se nachází krytý předprostor nádraží s hospodou, úschovnou

the mountain conƟnues its form as a big roof that sƟcks int kol a barokní kaplí bývalého hřbitova.

the city while people from the city embrace the hill.

I also propose to make this spot as a juncƟon for a small trai

staƟon and bicycle start which makes bicycles possible ru along the northern side of the hill.

Wa n gda Z hu, FA Č VUT, Zheji a ng U n i vers i ty


Hora , která vstou p i l a d o n á r u č e m ěsta


the great hangout

the zizkov swing lookout

the speedbump

the arch

the weird water whole

the café

the shell hamock

the moving 3D twister the forest firebowl

the terrasse the pipe phone

Cesta z červeného v podstatě rozsáhlý krajinný spojující the red concrete road is betonu a widelyjespread landscape element, that prvek, connects the lownízko lying položený s Vítkovem, který zřetelně k vrcholu kopce. karlin withKarlín the top of the hill.prvek at the same time it směřuje establishes a strongly notable structure Na vrcholu umístěné a terénní útvary s elements různorodým povrchem vytvářejí that leads up to the hilltop.skořepiny the shell-shaped landscape on top and in karlin form nevšední pro všemyslitelné a hravé využití. Vysoce kontrastní barva a multiple prostor coded surface that can be used for everything you can think of. the redpovrch colored této člověkem vytvořené dáváuntouched vyniknoutman divoké přírodě svahu, zdůrazňuje elements differ greatly withkrajiny the almost made wilderness of athe hill in that kvalitu v centru města. area in the city. part androzsáhlého emphasisezalesněného the quality ofprostoru a big wooded recreational GSEducationalVersion

Vin VUT, TU V in ze nz Müller, FA TU ČDresde n Dres d en


NĂĄl ow s l edth u ejtered Ä? ercon venĂ˝ ko bro erec fol c rete ad!


RE RECONNECTING CONNECTING VÍTKOV VÍTKOV The Vítkov hill iconic Vrch - ikonický úžasnými TheVítkov Vítkov hill--an ankopec iconicshill hillwith with amazing amazingviews viewsand andpreserved preservednature nature výhledy the a zachovalou přírodou v blízkosti close closeto to thecity citycentre. centre.However Howeverthis thisfact fact does not make this place livable does make this zplace livable centranot města. Přesto něj tyto skutečnosti and andexploited. exploited. InInreaction designed nedělají živoucí aofnavštěvované místo. reaction ofthis thisfact factwas was designed aareconnection of the Vítkov hill with reconnection of the Vítkov hill with the train station which Navrhuji znovuspojení Vítkova theMain Main trainproto station whichisissituated situated nearby. nearby.One Oneofofthe theopportunities opportunitiesisis Hlavním nádražím. Jednímplace z nich je lávka aaspedestrian pedestrianbridge bridgeatatthe the placeofofformer former railway bridge. Another is an elevator railway bridge. Another is anmostu. elevator v místě bývalého železničního connecting connectingthe theHusitská Husitskástreet streetwith withthe the cycling path not just for invalid people Dalším jepath výtah spojující Husitskou a as cycling not just forulici invalid people as the path has poor contact with the rest the path has poor contact with the rest ofof the city. option the dnes cyklostezku pro thenedostupnou city.The Thenext next optionon onnejen thehill hill itself itselfare aregradual gradualpaths pathsinstead insteadofofarising arising handicapované osoby. for professional steep steepstairs stairssuitable suitablejust just for professional athletes. athletes.

SITE PLAN SITE PLAN

0 10 20 0 10 20

50 50

100 m 100 m

steel load-bearing profile steel load-bearing profile prestressed main load-bearing steel cable prestressed main load-bearing steel cable prestressed steel cable prestressed steel cable

support support

ELEVATION ELEVATION

SECTION SECTION

Ad elová, Adééllaa Chm Chme l ová, FA FA Č ČVU VUTT

0 0,5 1 0 0,5 1

0

0

2 4 2 4

2,5 2,5

10 10

5m 5m

20 m 20 m

SITUATION SITUATION

0 50 100 0 50 100

25 25

500 m 500 m


LLo o rem rem ipsum do oll o orr s i t a m eett , nss ectet cco on e c t e t u r a d i p i s c i n g el e l i t m ax aximus.

RECONNECTING

VĂ?TKOV


Vrch Vítkov je jedním z klíčových míst pro život a význam Prahy. Proto musí mít jeho přímé spojení s centrem města zvláštní význam. V celoměstském měřítku zde navrhuji vytvořit symbolickou bránu tvořenou velkorysou rampou a čestným dvorem, která vytvoří důstojný přístup k památníku a vojenskému muzeu pro pěší. Ústředním prvkem kompozice je dům s nájemními byty, obchody a tělocvičnou v přízemí, který rehabilituje vstup na Žižkov dotvořením závěru Husitské ulice. Dřevěná fasáda a různorodé využití domu v průběhu celého dne oživí úpatí vrchu při vstupu do parku.

Virg i l e M olinaro, FA ČVUT, ENSAG G ren ob l e


Nevyužitý prostor pod masivním železničním viaduktem navrhuji vyplnit třípatrovými objekty z námořních kontejnerů. Stavební jednoduchost a nízké náklady řešení umožní nízké nájemní ceny, vhodné pro zřízení malých start-up prodejen, kanceláří, studií a dílen – inkubátorů pro začínající podnikatele i umělce. Otevřený prostor se stává srdcem, bohémským uzlem dolního Žižkova.

Nová b rá n a


Vítkov je v současné době využíván nejvíce pro venčení psů a běžci k tréninkům. Tito lidé nemají na Vítkově dostatečné zázemí, a proto jsem navrhla běžeckou stanici a toalety. Běžci se zde mohou převléknout do běžeckého oblečení a běžné oblečení zde uložit. Po tréninku se mohou běžci vysprchovat a převléknout zpět do běžného oblečení. Tyto stavby mají zároveň estetickou funkci v parku a mají za úkol přilákat pozornost lidí z Karlína a Žižkova na Vítkov.

Klá ra Š af ař íková , FA Č VUT Pra ha K l ára


Pra h a Vít kov, B ěžec k á st a n ice a to a l e t y


G

alerie Jaroslava Fragnera ve spolupráci s norskými partnery a za podpory Velvyslanectví Norského království v Praze realizovala v roce 2015 a 2016 projekt Artscape Norway /přesahy výtvarných aspektů do veřejného prostoru a krajiny v Norsku jako inspirace pro Českou republiku/. Projekt za pomoci

média fotografie, dokumentu a videoartu měl za prvotní cíl seznámit českou odbornou veřejnost s výtvarnými aspekty uměleckých děl a drobné architektury, které se staly součástí norské krajiny a veřejného prostoru. Za podpory Městské části Praha 3 se 14. března v Národním památníku na Vítkově uskutečnila bilaterální konference, na kterou navázal studentský workshop, který proběhl 15.–16. března a zúčastnilo se ho třicet jedna studentů ze širokého spektra škol od Fakulty architektury ČVUT, Fakulty stavební ČVUT, Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, Univerzity Tomáše Bati až po Art & Design institut či Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Na workshopu působili coby lektoři norští zástupci Inghild Karlsen, Per Ritzler, Jiří Havran a z českých expertů Kurt Gebauer, Vladimír Sitta, Martin Kloda či Dagmar Šubrtová. Cílem workshopu bylo nalézání nových podob kulturní krajiny pražského vrchu Vítkov jako podkladu pro jeho budoucí revitalizaci. I studentské práce, které jsou představeny v tomto katalogu, by měly být podkladem pro mezioborovou diskuzi o strategičtější integraci této významné pražské krajinářské lokality do veřejného života obyvatelů Prahy. Dan Merta, ředitel Galerie Jaroslava Fragnera

Tento katalog vyšel nákladem Galerie Jaroslava Fragnera v červnu 2016. Redakce: Vít Rýpar → ryparvit@gmail.com


Profile for Milos Sejn

Vitkov / Hill Monument in the middle of Prague – Landscape of Art?, 2016  

Vitkov / Hill Monument in the middle of Prague – Landscape of Art?, 2016 Suggestions from student workshop 14. - 16 - 3. 2016 Czech Technica...

Vitkov / Hill Monument in the middle of Prague – Landscape of Art?, 2016  

Vitkov / Hill Monument in the middle of Prague – Landscape of Art?, 2016 Suggestions from student workshop 14. - 16 - 3. 2016 Czech Technica...

Profile for nvbes